HET ROTTERDAMSCH PAROOL Zeven brandweerlieden omgekomen bij oliebrand te Vlaardingen Materiaalwagen met spuit rijdt in met vlammen bedekt kanaal Labour slaat opnieuw aanval van oppositie aï Seoel onder geallieerd artillerievuur Kolenbezuiniging bij NS verloopt bevredigend - van mysterie om Westerlings vlucht Belgrado: Clementis' verblijfplaats onbekend Minister Spitzen opent R.A.I. Leger van 100.000 Chinezen met vernietiging bedreigd Niet veel stagnatie :n reizigersverkeer Motie over vleesrantsoen (150 gr. per week) verworpen Nedei'lands schip stoot op ijsberg Ook België krijgt. Canadese wapens Frits Thysseu (Duits staalmagnaat) overleden Nieuwe Commandant Z eeraaclit Nederlan d Nee tochHeus! Bevins aftreden Nehroe staakt zijn vredespogingen: Van onderduiken in België in ieder geval geen sprake lie Jaargang, uo. 34 Red. en Adm. Lange Havqn 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.40 .perkwartaal S.15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE .Vrijdag 9 Februari 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Fostglrs 398644 Bankier: Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur*. B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Nadat met sefcuimbhisapparaten took en vlammen zijn verdreven kunnen brandweerlieden en poli tiemannen de geblakerde restart van de auto bereiken, die half op de wal, half in het water staat. (Van. onze verslaggevers) VLAARDINGEN. Een grote oliebrand, die gepaard ging met een enorme rookontwikkeling, is er de oorzaak van ge weest, dat hedenmorgen te Vlaardingen minstens zeven brand weerlieden bij het vervullen van hun plicht op bijzonder tra gische wjjze om het leven zijn gekomen. Zij behoorden tot het personeel van een materiaalwagen, waarachter een spuit- wagentje was gekoppeld en kwamen in het met brandende olie bedekte water; van het Koningin Wilhelminakahaal terecht, toen ook hun auto daarin belandde. Twee van hen zouden bij het ter perse gaan van ons blad nog in het water liggen. De stof felijke overschotten van vyf anderen zijn geborgen. Een der brandweermannen is met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, evenals een ander, die slechts licht aan zijn gezicht werd gewond. De brand ontstond toen olie, die gebruikt werd voor het schoonma ken van schepen op tie Nieuwe Waterweg door de zuidwestenwind in het Koningin Wilhelminakanaal werd gestuwd, waar. op datogen blik arbeiders bezig, waren met het lassen van! een drijvend ponton, dat door de sleepboot. „Frederica 8" werd voortgetrokken. Een vonk uit een der lasapparaten kwamin de opgestuwde, oliemassa terecht, met het gevolg, dat onmiddellijk het kanaal óver de gehele oppervlakte in lichter laaie stond, De-vlammen tastten achtereenvol gens de sleepboot „Frederica 3" en het droogdok van de fa. Figée aan, waarin een'tankschip lag. De arbei der A. Vermeulen yan de meubel fabriek van de Gebroeders Van der Zandt 'was de eerste, die brand wonden opliep. t BELGRADO. Een officiële woordvoerder van dc Joegoslavische regeringsvoorlichtingsdienst heeft verklaard, dat zijn bureau geen ken nis idraagt van dé huidige verhlijf-, plaats van de Tsjechoslo waakseoud minister v van Buitenlandse Zaken. Clementis. In goed ingelichte Joegoslavische kringen neigt men. ertoe ;te geloven, dat. Clementis-zïch..in een gevangenis te Praag bevindt en dat de verhalen over zijn vlucht opzettelijk door de Kominform werden verspreid om deze later als een voorwendsel voor zijn;arrestatie te kunnen aanvoeren. Milosj j Vanefc: Clementis is in Joego-Slavië ROTTERDAM.Op het con-, gres van öe Partij van de Arbeid: heeft Milosj Vnnck, afgevaardigde vande „Vrije Tsjecho-Slowaken'' verklaard te. weten.' dat Qernpr.tis. de g^ezen "Tsjécho-Slowaakse. ini- nister -van Buitenlandse Zaken, zich: thans in Belgrado bevindt. Hij zei-! dcdit in ecu toespraak tot het congres. BRUSSEL^ Canada zal België, op aanbeveling van de permanente organisatie van het Atlantisch Pact, de uitrusting schenken voor een di visie infanterie. AMSTERDAM. „Wij doen aam beleefdheid tegenover het buiten landse product niet tekort'*/ aldus sprak de minister vaH Verkeer en Waterstaat, mr; D. G. W. Spitzen, hedenmiddag bij de opening .van dc R.A.I., „wanneer wij ons vërheugen; m het aandeel, dat dg qigen industrie; heeft weten te veroveren in tfe/pfo- ductie van motorrijwielen.. Wij moe ien af cn toe eens een blik op de we reldkaart werpen om ons er met blijdschap van te overtuigen, dat een klein vlekje als Nederland tegen over het omvangrijke buitenland een productie-aandeel in ons bestaans- park van motorrijwielen heeft be reikt, dat ligt tussen een-vjjfde en een-kwart." TOKIO. Voor het eerst sedert de verbonden strijdkrachten de vorige maand uit Seoel werden verdreven, lag deze stad vandaag onder bet vuur van de geallieerde artillerie. Dit werd medegedeeld door woord voerders van het achtste leger, die verder verklaarden, dat dc verbon den troepen op het ogenblik omvangrijke vijandelijke troejxmconcentra-; ties ten Zuiden van Seoel vernietigen in een aanvalsactle, die kan leiden tot een „flinke overwinning", In-een memorandum aan de oor logscorrespondenten verklaarden le gerleiders vandaag, dat de vernieti ging van de 'bedoelde vijandelijke strijdkrachten-het doel is van de huidige fase, in Kt beperkte '.offen sief". Zowel te land als in de. lucht zijn de verbonden troepen ;u dc aanval. Geallieerde troepen graven 2ich in op eên afstand van slechts enkele kilometers' ten Zuiden van Seoel, ten einde daar nieuwe posi ties in te nemen. De granaten der Amerikaanse tanks eti artillerie da len sinds Donderdagmiddag op de voormalige Zuidkoreaanse hoofdstad r.eer. Volgens een der woordvoerders van het achtste leger is de bedrei ging van een Chinees cn Noord- koreaans leger offensief ten Zuiden van- de Han opgeheven. Het offen sief van dc geallieerden heeft vol gens d j woordvoerder minster.s de'helft van drie Chinese legercorp sen .en /„wee Noordkorcaanse divi sies/die verzet boden aan het .Wes- De Vlaardingse brandweer én: dc Rotterdamse,, die terstond werden gealarmeerd,-hebben de brandende oliemassa terstond met schüimblus- apparaten bestreden. Veel hinder ondervonden. 2ij daarbij -van de zware rookmassa's en deze zijn vol gens, sommigen ook de oorzaak van het vreselijke ongeluk met een der. brandweerauto's. „Het was verschrikkelijk;" vertel de ons een ooggetuige. „Twee wa gens reden van. de Vulcaanweg -de kade op, waar zich een dichte rook bar riè re had gevormd. De eerste brak hier zonder ongelukken door heen. Vermoedelijk is echter de chauffeur van de tweede wagen bedwelmd geraakt, want onder het hevige gegil van de mannen die er op zaten reed hij regelrecht het ka naal in." Volgens andere ooggetuigen ech ter kan de chauffeur van de .brand weerauto niet bedwelmdzyn ge weest, omdat hij,toen hij in het brandende water lag,- als een wanho pige'zou hebben gegild; „Het brandde verschrikkelijk", vertelden ons de héren C. J. van Haken en W. L. Hofman, die er sa men in geslaagd zijii een. der onge lukkige brandweerlieden te rédden. Op de walkant lag een man te schreeuwen van de pijn. Hij was er in geslaagd uit de auto te springen en.weg te kruipen van de brandende oliekoek op de kade. Wij sleepten hem weg, maar hij was deerlijk ver- brand en zijn gezicht was ontzettend om te zien". De brand is bedwongen dcor van twee zijden de brandende olie in het water bijeen te spuiten en vervol gens de vuurzee met schuimblussers te doven. Aanvankelijk is men van plan ge weest om het dok var. ce fa. Figée te laten zinken, omdat de zich daar in bevindende tanker met benzine was geladen. Later echter is dit niet nodig gebleken." Op het terrein .yan de brand wa ren o.m. aanwezig de Rijksinspec teur van. het brandwezen en de burgemeester- van Vlaardingen, mr Heusdens. Naar. wij nog nader vernemen zou de brand niet door een vonk uit een lasapparaat, zijn 'ontstaan; maar het gevolg zijn van een gloeiende klinknagel, die In het water terecht kwam. Deze lezing wordt echter niet nader bevestigd. Woonwagen in brand; zieke kinderen gered J.F.EUWARDEN ÏN Ureterp kantelde twee woonwagens door krachtig remmen van de trekker. Een van de wagens vloog in brand doordat dc kachel omviel. Twee kineren, die met mazelen in bed la gen. konden op het nippertje nog wor.den gered. (Van otn onzer verslaggevers) UTRECHT. De bezuiniging op het kotanverbrnlk, die de Spoor wegen beoogden met het doen uit vallen van een aantal stoomtreinen, heeft een vlót verloop. De N\S. zün zelfs de laatste weken in staat ge weest een kleine kotsnvoorraad ie vormen. Deze is echter nog lang niet groot genoeg om de normale wlnterdienstregeüng weer te doen lelijk front,: opgeslokt. De rest van- 'n oorspronkelijke vijandelijke sterkte;: van 100.000 man bevindt zich in een „zak" tussen: de. oprukkende verbonden strijdkrachten en de thans snél r ontdooiende rivier, de Han.; Wanneer, deze troepen, geen kans zien zich over de Han terug te. trekken,: is hun vernietiging te verwachten. In de sector aan de Oostkust van Korea zijndrie Noordkoreaanse ba- taljons, .die om Kangnoeng hevige .tegenstand hebben geboden aaneen Zuidkoreaanse opmars,'gedurende de nacht verdwenen, tengevolge waar van de Zuid-Koreanen naar belie-' ven kunnen.oprukken. Kangnoeng, slechts 28 km bezuiden de 38e paral-, lel is bezet,' PARIJS. De Nationale Ver gadering heeft met 293 legen 245 stemmen besloten het wetsontwerp om. direct ingaand, de gezinstoela gen mot twintig procent te verho gen „in overweging te nemen." (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. De conservatieve motie van afkeuring over het „wanbeheer" der regering in zake de vleesvoorzieningdoor't vastlopen der onderhandelingen met Argentinië is on langs het Engelse vlcesrantsoen tot ongeveer anderhalf ons per week verlaagd is gister avond met 30629S stemmen verworpen. Opnieuw stemden de liberalen met de conservatieve oppositie mee. De Labourbanken waren over deze overwinning echter kennelyk heel wat minder opgetogen dan over die in het staaldebat van daags tevoren. Voor opgetogenheid was er ook allerminst reden. Daarvoor is de gehele vleeskwesti© of liever vleesschaarste ook een te pijnlijke en ongelukkige zaak, daarvoor zijn ook te veel Labouraanhangers er eveneens van overtuigd, dat de huidige situatie onhoudbaar is, daarvoor had ook Labour een te pijnlijke dag achter de rug. ^De'ccmservatieven hadden kapitein dat met het verdér verlagen van Crookshank uitgekozen om voor hen het rantsoen de consumenten wor- het debat te openenen Crookshank, die zo beleefd .en minzaam, maar tegelijk even vasthoudend als sar castisch is, haalde uit zijn dankbare taak, wat er uit te halen was. Spe- ciaal zijn vergelijkingen met de an derhalf ons per week -van nu en cijfers van het gemiddelde vlees gebruik van voor- de oorlog voor verschillende klassen (van arbeiders met werk tot werklozen en mensen, die van do bedeling leefden toe) vormden statistische kost, dié voor! de Labouraanhangers maar heel moeilijk te verwerken was en waar- tegenzij oök: met vrijwel voortdu rende tekenen van ontstemming en onbehagen, protesteerden. De grote grief van .de conservatie ven, en van eigenlijk iedereen" is," Nederlandse baggeraars hebben een groot aandeel bij het gra ven ven het ..nieuwe" Suez- kanaal in de buurt van de grutc Bitter-meren. Op de foto ziet men rechts het oude cn links het nitnuoe fcaitaal in wording. Op de achtergrond een Holland den gedwongen om duurdere sub stituten ais ham en vlees in blik voor niet-gecontroleerde prijzen te kopen cn dat van het' stabiel hou den van de kosten van levensonder houd er in de pracüjk zo niets te recht komt./Men verwijt de rege ring, dat zij hierin, meer oog heeft; voor de papieren kosten van levens onderhoud dan- voor de werkelijk heid. De minister van Voedselvoorzie ning, Maurice* Webb, 'hield hij zijn antwoordspeech eigenlijk op ieder punt aan deregeringspolitiek vast. Hij .schetste een wijde-achtergrond van de vleespositie in- de gehele wereld en wees er op dat sinds de oorlog de; vraag;aanzienlijk meer is toegenomen dan1'hë"t aanbod. Wat betreft vhet - vastlopen der onder handelingen met Argentinië Verde digde hij de -strakke lyn/ die door dei 'Engelse onderhandelaars was ge volgd en bleef er/bij, dat een prijs van 120 pond sterling per ton voor Engeland onaanvaardbaar was. r Eveneens is de regering niet van zins om de staatsaankopen van vlees in het buitenland stop te zetten. PORT STANLEY. (Falklands- eilanden). Het 491 ton metende Nederlandsemotorschip „Me, rak" van de rederij Van,Nievelt Goudriaan. cn Co. te- Rotterdam, isDonderdagochtend vroeg ten Noord-Oosten van de Falklands- eilanden (ten Oosten van de Zuidpunt van Zuid-Amerika) op een ijsberg gelopen. Het schip was echter in staat zijn reis met een beschadigde, neus te ver volgen. Er zijn. in deze wateren veertien ijsbergen gesignaleerd- De ..Merak'* was Dinsdag mét '.een lading wol uit -pórt Stanley naar Londen vertrokken. functionncren. De huidige, ietwat beperkte dienstregeling is echter volkomen gewaarborgd. In het algemeen zijn de Spoor wegen. er in geslaagd het reizigers verkeer op te vangen. De vermoede' stagnatie is zeer meegevallen. De. N.S. werden, bij het invoeren van dc beperkte dienstregeling, voor grote moeilijkheden geplaatst: zo moest cp zeer korte termijnde normale dienstregeling omgegooid, een mruwe omloop van hét materi eel doorgevoerd en een veranderde dienstregeling voor het personeel worden ontworpen. Al deze taken zijn ui het algemeen goed uitge voerd. (Van onzè correspondentie Brussel) BRUSSEL. De regering van Canada heeft besloten de bewape ning voor een divisie infanterie ter beschikking van België te stellen.. Dit aanbod dat voortvloeit uit de overdracht van een grote hoeveel heid Canadees militair materieel aan de medeleden van de Noord Atlantische gemeenschap, wordt in een officieel communiqué een nieuw bewijs genoemd van de sympathie, die Canada altijd voor België heeft gehad. BUENOS, AIRES De bekende Duitse staalmagnaat Fritz Thyssen, ééns eert der rijkste nianhen van hét Roergebied, is hier- in dc leeftijd van. 78 jaar overleden. Toen Hitler pas aan de macht was. was Thyssen een van zijn vu rigste aanhangers en hij steunde de bruinhemden financieel, doch enige jaren J'ater vluchtte hij uit Duits land, om niet gearresteerd te wor den. Zijn reusachtig fortuin werd door de Duitse staat in beslag ge nomen en de Duitse nationaliteit werd hem ontnomen. Tbyssens for tuin bij zijn vlucht uit Duitsland wordt op honderd millioen gulden geschat. DEN HAAG Met ingang van I Maart a.s. is belast met de func tie van Commandant Zeemacht Ne derland Schout bij Nacht C. W. Slot. die met ingang van diezelfde datum, zoals reeds bekend, benoemd is tot schout bij nacht Eens was dere fiere Egypte naar, Mohammed Ibrahim Sayed Achmed een zeer gezien verkeersregelaar m een deftig district in. Alexandria. Daarna werd hij „omlaag-bevorderd" naar een achterbuurt. Thans zit hij in een onooglijk dorpje ergens in de Nijldelta. En dat allemaal door. zijn snor., én om zijn snor. De autoriteiten 'willen dat hij die snor afscheert, omdat hij verkeersopstoppingen veroor- raakt,.daar niemand doorrijdt èn .iedereen stopt., om' zijn snor te- betuonderen, maar;MJ.S.A. wei- eert - zich van zijn schoons te ontdoen en. eist zyn mooie óe- trekkinsr. in Alexandrië' iceer op. Heel Egypte leeft rhet deze kne vel-geschiedenis mee. NEWDELHI. Een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zakendeelde hier Donderdag mede, dat India niet langer pogingen doet tot bijlegging van de strijd in Korea door middel van onderhandelingen. Hij sprak berichten' tegen, volgens welke premier Pandit Nehroe in een brief aan Mao Tsc Tccng zou heb ben aangedrongen op instelling van een gedemilitariseerde zone in Korea. India zal naar verluidt voortaan een afwachtende houding aannemen. Noors zeeman vak in een tank van 10 meter diep ROTTERDAM Donderdagoch tend half .-9 vónden1 arbeiders - van de. werf WiJton-Fijenoorri in een van de tanks van de „La Corona",-die momenteel, bij de .werf in reparatie ligt, het Jijk van :de 40-jarige Noor Larsen. De. man is waarschönlijk in de nacht van Woensdag op Donder dag in beschonken toestand naar zijn schip het Noorse „Ringbrude" teruggekeerd. In plaats van op bet Noorse schip kwam. hij op een tan ker. terecht, waar hij door. een gat in de tien meter, diepe tank is ge vallen. LONDEN. Volgens hardnek-' kige geruchten,die Jupolitieke^ kringen de ronde doenzal Bevin; aftreden als minister van Buiten landse Zaken. Morrison, thans vï-; ce-premiar, zou er in toegestemd' hebben Bevins functie over te ne men/ Het ministerie van Buiten- lande Zaken, deze geruchten te gensprekend, deelde mede, dat Be- vin in de nabije toekomst zijn post. niet zou verlaten. DEN HAAG. Ingediend is .een wetsontwerp tot goedkeuring van. iiet op 13 Mei 1950 te Bern onder tekende verdrag ter aanvulling van het verdrag omtrent bet goe derenvervoer per spoorweg. (Van onze correspondent) rj BRUSSEL; Ex-kapitein Westerling is niet in Spanje, zoals aanvankelijk na zijn geheimzinnig vertrek uit zijn Brusselse pension werdvgèmelö^Hjj Is evenmin in België ondergedoken, zoals daarna weer bif geruchte; wérd vernomen, maar h« is thans veilig en wel in Tanger. Dit deelde een Bel gische zegsman mede, die door zyn functie van "Westerling's gangen oh/do hoogtè heet te zijn, Nog steeds blijft Westcrling's vlucht met een waas van mysterie omgisven. Met welk vervoermiddel cn van waar hij zou zün vertrokken blijftin! heÈ duister. Dat hy met een particulier vliegtuig fs vertrokken; werd aanvan- kelijk ten stelligste ontkend. Vermoedelijk"is h^ na zijn vertrelc uït Bmssel naar Luik gegaan heeft hij daar nog enige dagen verblijf gehouden- Verondersteld wordt dat daarna vrienden hem hebben geholpen .het land te verlaten. Aangezien Westerling sinds zijn verblijf te Brussel steeds-om geven was door Nederlandse cn niet-Nederlandse vrienden én relaties, is een dergelijke assistentie zeer wel mógelijk. ex-kapitein, in-handen te :krijgén/De voor vele autoriteiten compromitte- rende; „onthullingen" die westërlihg met veel pathos pleegtaan. te .kon digen, zullen -overigens/ .wél /met handenvol- zout worden genomen. In ieder, geval heeftWesterling zelf al gëi-üime tijd geleden verteld, dat hij; van een dergelijke vriend een uitnodiging had om op diens •jacht te Tanger verblijf té. houden. Een feit is ook. dat hij kort voor zijn vertrek peseta's heeft ingewis seld. Een medewerker van Westerling woont nog steeds in hetzelfde pen sion. waar hij verbleef. Deze, een Nederlands publicist uit de ultra conservatieve'/ hoék, voert het be heer over/zijn memoires, die door het Amerikaanse persagentschap ..Opera Mundi" zijn aangekocht. De Nederlander en een Amerikaan zor gen samen voor het persklaar ma ken van Westerlings aantekenin gen. Of hieruit ook een boek zal worden gedistilleerd, hangt af van het succes der tc plaatsen artikelen reeks. dié in diverse landen zal worden aangeboden. Westeriing's vrienden beweren dat van de zijde vari het Indonesische gezantschap te Brussel een poging is gcdaan. op slinkse, vnjze .de „papieren van de Diverse Belgen hebben <a!ontdekt, dat het met de betrouwbaarheid van> zijnmededelingen., droevig -is gesteld. I: Minder ivind I Weersverwachting geldig. van S i. Vrijdagavond' tot Zaterdag- 5 avonch s g Wisselende bewolking met S g euKele verspreide buien. Langs S g de, kust. aanvankelijk nog P i krachtige,'-overigens tot matig. g-of zwak afnemende Zuid-Wes- g lelijke tot Westelijke wind. La- i gere te- nachts. lO'Febrï maan op f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1