Troepen der Verenigde Naties Seoel m en Intsj on HET ROTTERDAMSCH PAROOL KRONKEL jaagt uw zorgen op de vlucht Slachtoffers tot vijf beperkt gebleven Chinese hoofdmacht trekt zich zonder strijd terug Russen streven naar een ontwapend Duitsland Bruid van Sjah krijgt bloemen uit Nederland Beperking van bükverbruik Van der Voort breekt Ned. record Rebellie groeif onder Italiaanse communisten Weer voorst Mr v. Schalk spreekt KVP-minïsters Wilde staking in Londense haven Linkervleugel van Labour tegen het regeringsbeleid VIERMAAL PER WEEK OP PAGINA DRIE Lawine isoleert 300 kinderen DE OUEBRAND TE VLAARDINGEN Bouquet en manden per vliegtuig naar Teheran WAT V00B WEEB? Rustig en zacht lie Jaargang, no. 35 mi tn Adjn. Long* Hov«n HI. Scfelttfom TtL 69X0 Abonn prljt, p,r wuk 0.10 p«r kwartaal 5.15. !iu> mjmmtri 009 Opgericht door da Stichting ^Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 10 Februari 1951 Ultgor» N V. 06 NUUW. Nil rotlalr» 3MM4 Bankier. Amstardmnaeha Baak ta Rotterdam Directeur! B. d» Vriet Hooldiedöttaur: W. B. F, Schaper TOKIO. Voor de tweede maai in de Koreaanse oorlog rijn waar de communistische tegenstand de strijdkrachten der Verenigde Naties Seoel, de hoofdstad van Zwid-Korea en de grootste stad van het gehele land, binnenge trokken. De eer, de stad het eerste te beireden, werd aan een Znid-Koreaanse patrouille gelaten. De gevechten in de stad duren voort, maar de tegenstand is betrekkelijk licht. In som mige sectoren schijnen de communisten hun verdedigingsstel- 1 in gen geheel verlaten te hebben. Intsjon, de havenstad van Seoel, is inmiddels door de Amerikanen bezet De opmars werd hier gedekt door de artillerie van sterke vloot eenheden onder leiding van het slagschip Missouri, dat voor deze operatie van de Oost- naar de Westkust van Korea was gevaren. Kim po, bet vliegveld van Seoel, ten Westen van de stad gelegen, is ook door de verbonden troepen bezet De hoofdmacht der verenigde troe- BtX HAAG. De btflnwmie- Biffit van «os luid U precair. De (Aim suwciifc voorraden iQb mr bejeikl en 4e megrlUkfcrdrtt ota dne raenadca i» te nUefl etetk ifftmnL Bovendien rite de TowrnitxicIjtcH roer onzeker. In verband bieiutee U te verwachten, dat rrw de Nederlandse industrie ie H51 belangrijk rafmfer bUk be- KbBtbaar aal t$a dan in 1900. Dit maakt bet noodzakelijk bet bHk< verbruik zoveel magel$k te be Téheiode een zo groot mogelijke bezuiniging te beroken, is in de eerste plaats besloten het verwer kte v»n Wik voor met-essentiële ooeletnden te verfaèedera. Voor het kepen en afleveren en voor het be te verwerken va» blik is nog steeds een vergunning nodig. Aan de instanties welke deje afgeven is Instruct le gegeven de x.g Mtk- machtigingen uitsluitend te--'ver~ strekken voor bet vervaardigen vaó enig® in de instructie met na me genoemd® prodoeten Voorts is besloten bij de aflevering van ar- tikelr^n waarvoor dit n^t strikt der te verbieden. Deze veeboden geiden in het si- gemeen niet voor producten, die voor export bestemd zijn. Evenmin geldt het afleveringsverbod wt in blik verpakte, uit het buitenland afkomstige artikelen. De nieuwe verbodsbepalingen treden voor de fabrikanten inwer kt*® op 10 Februari, voor de groot. handelaren en kleinhandelaren respectievelijk 1 te 3 maanden na dien. trim na der Voort heeft van de Belg Jean Musea de 500 ra. met gróte voorsprong gr wou urn. Ztfo tüd. 4U uk. k de beste UW. ooit door een Nederlander op de 5W me te. gemaakt. Het Nederlands record stond tot an toe op naam van Delf van der Scheer, met 14-3 sec. gemaakt in 1936 te Ode. Deze UJd van 44-3 sec. werd door Wim v. i Voort dtts met sec. verbe terd. De grootste verrassing was, dat Wim r.d» Voort beneden de tijden bleef van Pajor en Andersen. Van der Voort bezette ep dat moment; de tweede plaats. Kees Broekman wan van de En gelsman Hoteet] In 44.9 sec. Broek- mans eigen persoonlijke tijd. pen aan het Westfront bevindt zich nu in Jongdopn, de industriële voor stad van Seoel, ten Zuiden van de Hun. Het centrum van Seoel ligt daardoor onder bel bereik van het Amerikaanse en Britse tankgeschut. Volgens de geag eerde inlichtin gendienst heeft de hoofdmacht der Chinezen zich reeds in het begin van de maand ten Noorden van Seoel te ruggetrokken, zodat men op het ogenblik slechts tegen achterhoeden vecht Ten Noorden en ten Noord-Oosten van Iels jon hebben de communisten iri T hoge terrein zich m nieuwe ver- dedigfhgssieUingte ingegraven. Van daaruit géven zij een mortiervuur af. Zware gevechten worden op het aan influenza ogenblik aan het centrale front, i overleden. toeneemt, geleverd. Toch »ven de geünificeerde troepen ook nier lang. zaam in de corridor Hoengson- Hongtsjon oprukken. HOME Pietro Secchia. voorzitter van partij in Italië is op weg naar Mos kou om aan de partij voorzitter, Pal- mlro Togliatti, rapport uit te bren. gen over de rich uitbreidende re bellie In. de partij onder leiding van de Kamerleden Cuccht en Maxnani. Secebta is vergezeld van senator Colombl ait Bologna, een commu nistisch bolwerk in de zogenaamde „Jtode Gordel", waar Cucchi en Magnani actie voeren. Togliatti is siocH 17 December te Moskou voor herstel na een hersen operatie. LONDEN Van officiële rilde, wordt medegedeeld «lat in de afge lopen week 13» personen aan in fluenza rijn overleden. Hierdoor zyn in deze winter in Engeland en Wales tot nu toe IL3ir personen of longontsteking Koninklijke gift voor !o Steraheim-fonds AMSTERDAM. B«t Jo Stern- heim-fonds (voor weduwen en we zen vgn toneelspelers) heeft een zeer belangrijke gift ontvangen van H. M. Koningin Juliana. geworden, aldus melden welinge lichte Duitse kringen te Bonn. Men meent te weten, dat Perkins tijdens besprekingen met bondskanselier dr Adenauer gezegd heeft «lat hij dg veelvuldige berichten in de afge lopen dagen, «lat de Amerikaanse politiek ten aanzien van een West- Duitse militaire bijdrage een volle dige wijziging: had ondergaan, niet kon ver klazen. aan Bonn voor conferentie r Duitse eenheid nd art o»ntr4roten din pegfeum veert em 4e •rmtlririri te krijgen ter bespreking *aa 4e done** fetten te ateOcb. IWnul is het «te «aintter va» 4e Oót-lMte Yrtkskuntrr* CMtenn. dte aan de pmideax van 4e Wevf-Dtülw. Bondsdag. CUm. wkriftrHJk heeft mrjöteM. ver legen toeardMtera der be We parlementen tn 4e rende tafel te taagea OnJn*» deed rfe Oert- Dsite nriBfeter-presMent Grotewehl te» derpUik mulei aan tewh- kaaveller Ademaer, Wat de Konen, en das d« OeefJDultoe cwBBUwroSaten, wensen, Is een verenigd, ma Deze politiek richt rich recht, streeks tegen de Westerse defensie- plrenesu die voorzien tn «Je nscha- kefing van -de Roerindustrie ia het productieschema en eventuele ber- be wapening der West-Duitsers. Het ligt voor de hand. «Jat het scheppen van «en militair vacuum In het hart van Europa de Russische positie in ons werelddeel aanzienlijk mu ver sterken. De Amerikaanse onderminister Voor Europese Zaken. George Per kins. heeft daarom verklaard, dat het geheet onjuist is te veronder stellen. dat de herbewapening van West-Duïtsiand minder urgent is 'V Nee toch... Heus! Te Syracuse (New York} hnntde de politie «en dame uit een parkerende auto. die bij de ondervraging verklaarde: „Oh, ifc kruip oil yd in een parkerende oato, want ais de eigenaar komt, rijdt hy tny misschien rtewr huis. Ik heb het land aan autobussen, tceet uf" Ge con/isceerd ran Duits- land. heeft troepen ver voerd in wee toëreidoorlogen, passagiersschip in de jaren '20 tot '30. 3 maal aan de grond gelopen. 3 maal aan oaring geweest. 2 maal moord aan koord gehad, ef- feliike malen onderzocht op drankwetovenredingen. ra zend hotel voor u*y!m presi dent Woodrou? Wilson, dra ger ran ode gespannen ver wachtingen voor de vredescon ferentie van Ver tailles. uif- cebrsud te Baltimore. voor sloop bestemd" ziedaar het leven van de George Washing ton in a nutshell. Het staatshoofd ra» Yemen, een kleine staat in» het zuidwesten tfan hef Arabische schier eiland heeft on langs koning Fa- roek can Egypte Arabische rol- Mocdj, kamelen en runderen geschon ken. De kamelen waren betaden met balen koffie, aman delen en rozijnen. Niets pin» per „schip van rle woes tijn": alles teerd aan boord ran een pnreou Brits prachftekfp pehc- jcu. o Omdaf de locale prijs pa» haar knippen verhoogd werd tot t dollar 25 cent nam te Fort Rauderdale (Flori da) de 22-jarige Harvey lngalls een kloek besluit: h{j tekende ate priHtu!- tiger b0 de marine. Hu wordt zyn haar voorlopig gratU ge knipt! Demonstratie in Dublin tegen Nederland DUBLIN. -— Vandaag zal hier een optocht worden gehouden tan te protesteren tegen het verWijf van «en escadrille der Nederlandse rna- rine-iuchlmacfit te Jjontlondcrry. Het hoogtepunt van deze optocht zal worden gevormd door een tafereel, een staatsbegrafenis voorstellend, waarin op eeH affuit «n doodkist zal worden vervoerd. Op de dood kist i« een plakkaat aangebracht, waarop staat -Ierland, vermoord door de Brits—Nederlandse aanval van 1951", f DEN HAAG Dr Drees en mr Van Schalk ziju nog steeds bezig met de kabinetsformatie. Vrijdag middag voerde mr Van Schalk eet» bespreking met de ministers der K.VJ». io het demisstonnaire kabi net. (Van onze Correspondent te Londen LONDEN. Teen gisterochtend bekend werd, da* de vooraf gaande nacht de politie «en zevental te Wen de fte»ren een de onofficiële orga nisatie V*a de havenarbeider* gear resteerd had. rijn eek in Lenden on geveer zesduizend man (dak k «en derde *a« hu» aantali bootwerker* in staking gegaan. De seven haven arbeiders worde» vervolgd ««tem samempairaiBg tok kei aansporen va» ee» ««wettige staking. De situatie is, dat «af al enlce tijd «n havenstakinx in Liverpool en Manchester ts «m dat de»? onofficiële organisatie van havenarbeiders ge- pmbee- heeft om ook de Londense bootwe, ers te tiewegen hst werk neer te leggen. Tot nu toe heeft dat niet veel resultaat gehad, maar de eerste reactie op de arrestatie is dus blijkbaar tuet gerisg. Men zal het weekeinde moeten afwachten om te zien of deze reactie der Londense havenarbeiders alleen een protest is. of dat zij nu ook voor langer» tijd in staking zullen gaan. De staking In Liverpool en Manchester begon, om dat men niet lev r.-dm was met de door de nationale organisatie verkre gen loonsverhoging. LONDEN Leden van de La- bourfractie in tiet Lagerhuis héb ben twee moties ingediend waarin de Britse politiek ten aanzien van Duitsland wordt geentiseerd. tte herbewapening, zo heet bel In «en motie, zou Engeland verbinden met de „meest reactionnaire en onbe trouwbare «tementen van Duits land" Voorts zou het de hoop doen vervliegen Duitsland ronder oorlog te kunnen berenïgea, In een tweede motie wordt uit drukking gegeven aan bezorgdheid over de bewapeningswedloop in het bijzonder met betrekking tot Duits land. Voorts wordt betreurd, dat China als agressor gebrandmerkt wordt Het toepassen van sancties zou de t oorlog slechts verlengen. De pogin gen Mn m Korea een st-ken van het vuren te bewerkstelligen dien den voortgezet te worden. Tot de indieners van deze moties behoren CrosJ-man. Mikardo en Driberg. Ongelukkige vuigulag doodt een wandelaar PARUS. Charles Graadpré, die met zijn vrouw een wandelingetje maakte, meende op straat twee jon gens te moeten kalmeren, die op bet punt stonden elkander in «Je haren te vDegen. Een van de jon gens gaf hem een stomp op de kaak. tengevolge waarvan hij owt rijn hoofd tegen de klinkers sloeg. Een paar uur later was hij dood. f-I ET rel de «pi. M dachttge lezer z jn opgevallen, dat de kolomntf* ran de krant met reel vro lijks te btedra heb ben. De u-ereirt te op een ingewikkelde v.anier in de lw*>p geraakt, en de bitte re weerslag daarvan gtejdt elke dag met - he? orrmdblad la utr hus. Wy cmt-dea het feest anders tril len rimden a b.r. graag icitlen be- richtCn. dat hef fflat- ste schot op Korea ©efo« tem. en det de heren Truinan en Steli» elkaar onder trenen hadden be- ^iroren dat het alle maal op een ■misver stand. krrajftc. Moer zolang dit niet teédr is, «toe« w?ö het «lef. He* vort bovendien sa weinig hrfpen. War we wél ktrsnew doen is «tn hoekje bieden. tcear de dspelijkse zorgen niet zo zwaar op u drukken. Van vandaag af kom! Kronkel tdermaal per meek «te hsu» kumcr binnensteppen. U kunt hem rtnete» op de rechterbovenhoek ca» oeg. 2. Dat wórdt ttj» plekje! Wie i* Kronkel en trattctl htj? Wat teil Zu» carrière stukjes h«bhen de bedorffwg de Ier er «en glim lach te ontlokken, re teüle» hem voor enkele mi rt wm losirekcn ran he? wercWlerd. dat over de andere kokm- mrn ligt uligeiprcid. Telkens pakt Kronkel fs zijn rechterbanen- hoekje het leven in hef Rckcet. rit hü doet het 20 dat sedtree» het reef? maar toch oefc weer ro da? het «iemand p(m doet. Hij keuvelt over ty» kinderm. over de ervaringen, die by met zgn poes, met zijn melkboer, die hij op d«* trom c» in hef café op de hoek heeft opgedaan: hri tre*f«Ét de simpete mwinroi tam alledag, hy prnct over dingen die u en ik elk oomblik mee- maken: maar h ij maakt er «fan ook nep een boetend, meeslepend «takje feten r«R- Hij aeeft de kanz te glimlachen, etap zy» er mm ocerta^d, dat straks gee* lew het s* rim hoofd zal krijgen een Ktonkel vuer te slaan. Wie is Knmfcel? De schriicer. die onder die naam vermutrdhtid heeft verwem- ven, heet van huis «it Simon CermiapelL Hij werd geboren in Den Haag, waar hij rijn journalistiek# loopbaan bcgc* Wj J3e Voorfitt** en een rabrtefc .Jachtigheden" ter zorgde, die '*öf een roorloper ca» de hedendaagse „Kronkels* kan worden b«- schoüwrf. de bezettingstijd was Carmiggett eert der tteumpSi»* rtm ca» het ondergrondse Parool. Wéér opgedoken teerd 6w-a hetee Kronfcebtttr, ooi: ttmerl- en fitmerrotm. Btnwtndien ia h&\ ems bekend «Htfo-wtedewerfcer, tu». tn de esbelékde ArtmSebeï? Staalkaart. In de tamme jete» rij» honderden vat» 2ö* stokje» m boekvorm g it gegrom. We noemen ^fonderd dymnmétiéit*. temsal onainT, JKtonkets krwdwdpêdauPi -nJttaÊts ^Tttzse» m«z e* dtewcri*- :,ff Een mm tfie boekjes heeft h$ zelf ingeleid «ét dene woorden: De feedoeHng van de schr\rw te «fa» u om alt allé» zé m e*v da» eens zult lachrit al was bet ntaer om te psvbe*t*\dit die kunst nog verstaat. Probeert het, kwn. a f Het sol teel takken.' vl-.fetó V' Et* boete rtm niet minder «ten 500000 gulden eiste de apenbare aanklager te Lorrach in Baden te gen de 41-jarige prins Hans nik Liechtenstein, neef van «te rege rende corst van Liechtenstein, Frans Jozef ïf, icegriu het smok kelen van enige honderdduizenden Zwitserse uurwerken rmttr Dtrife- lend, zulks onder bescherm ing ra* stjH diplomatieke pas. De print bcvxndt rich rinds 22 DgcemVr fn arrest De foto toont hem (la chend. (terwijl hij de reehuziwtl i* LorrurH rerteat. Links can ferm staat c*n poHtferajrn. WENEN- Als gevel® v*a he vige sneeuwval en l»win«s b« van Lewch. in West-Karmthié, met zijn tienduizend bewoners, reeds sinds tw«e weken v*n de buitenwereld afgesneden. In vele plaatsen van West-KarinUuë reikt de sneeuw tot de eerste verdiepin gen der huizen. Nieuwe lawines, di» Vrijdag In de Italiaanse Alpen met dxeummd eewrid na» beneden kwamen, hebbes 30 A 40 dorpje», een ka tholiek weeshuis met ruim 300 kleine kinderen en een compagnie Alpenjagers van de buitenwereld afgesneden. (Van «n onzer verslaggever») VLAARDINGEN. De vrees, dui Mg Mft tonde pnm aUcfctaffcr ,*<l werd en van de brand ta Vlaaidtegm, wurbfj hrand- ïeeSÏ?e^,.lSrt» -hetkakwagen" in ee» vvrtge «Utt» t» 4e Koningin WUhetatisufcavea stortten, ia grlakktg engeyrond ge Mek en. DR kwam aan bet Ueht WJ «n rbterwktdag itbwdeo appél - - - - - - wö tb van de Ylaanfiny»# vrUwitUye brandweer. Naar cenierenUe van boryemeester mr 3. Rruaden* rriuma, aai d# begra fenis der «mge kantenen Ptaadagmargen m U nr m geraettttewWe ptaate vlnden-pevijtatecbl oëfer» x0m thans apyekurd 1» een in de hmtd- weerfcaaen» ingertehle rouwkamer. Dinsdag vaar de «cnnrdehcttelltag zal in de brandweerkazerne een rouwdienst warden ttkmtes. De «IsrM- offers sullen rosten tn een yeme«nsehappe(Ök graf. Van de gewonden 1* de heer J. P. 1 olie precies vandaan komt en welke Baar» het ergst er aart toe. Gister- 1 schepen zich aan overtreding van avond gaf rijn toestand reden tot het verbod «huldig maken ia echter ernstige bezorgdheid, maar zij Is de f moeilijk. afgelopen nacht niet verslechterd. D« 1 Vteardinfeo» burgemeester te (Eigen kntWl«inj) DEN HAAG- Samya Eafaadia*?, 4c I mtense t Sjah alter sjaka, Makammcd Xlxs van Perste, sal Dtaanday. alt la Teheran met 4» heerser bi d« «kt werdt verbawdtm. haar danken setem- heM aptetetere» met cett exgatee bratdibwf «I «l| het kade Ncdertaad. Sjah Mahammed lln heeft mr rite bril re» aehtttmnd teapirt na «iet ari niter dan rijf tig te Nederlandse kassen gekweekte magnritak doen ar rijn gesast te Dra Haag. Bwsetn Na vak. chauffeur A. Groenenboom heeft minder gevaarlijke brandwonden. De burgemeester «prak gistermid dag ren woord van lof tol de brand weer. <fie met alle ruit en pUehïs- betrachtlng heeft gewerkt Wat de olie op het wat» van de Koningin Wühefminahaven betreft rij I». af komstig van schepen, die deze tegen de voorschriften t» op de Nieuwe Waterweg legen. Hiertegen Is reeds hkbgJüdeUjk bij autoriteiten («pro- teateeriL Te controleren, wear de I waarschijnlijk de enig# geweest, die het ongeluk van row nabL beril meegemaakt. Men heeft d# chauf feur van de verbrande wagen nog gewaarschuwd even te wachten tot- dat het door de reokmas&a belem merde zicht wat zou rijn verbeterd. In tegenstelling tot verklaringen van onder» ooggetuigen, zegt de óurge- mem tri geen smaken geen mil te bebben gehoord. Direct aa bet on, gelukheeflmen *Um In bet werk tMteld om de brandende rite van da brandweerwagen vandaan Deze bloemen pracht is met de grootst mogelhke zorg door het Haagse bloetnea- magaxyn Wits. Lucas en Van Duyó voot ver zending gereedge maakt en per KLM naar Tehe ran gezonden, te zamen met vier manden van «te schoonste bloemen die op Nederland se grond gekweekt rijn- Deze manden rullen dienen om dit romantische huwelijksfeest nen waardige achter grond te geven. Een mand met witte en een mand met lila orchi- e.*n mand cetburia en een prachtig bloem- stuk van de fraaiste seringen. En tenslotte te er dan nog een aza lea van uitzonder lijke schoonhei die meegaat in hel nachtvliegtuht naar het «prook- «wlaud. Maar het plhce de resistance It. dat alles is toch wel de bruid*- bowfuel vsa magnolia's, waarin Wils. Lucas en Van Duyn en de hunnen hun altergroottte zorg heb ben be*teed. opdat «ie bloem van bet Westen een waarlijk sieraad zal zijn voor de bloem van het Oosten, die baar Maandag zat dragen. Aan al deze schoonheid uit Den Haag. ral H Nederlandse bloemencentrum bij uitstek Aalsmeer ook nog het een en ander toevoegen ter opsie ring van d« lateis waaraan Maan dag is het patel» van de Sjah het bruidsmaal aal worden geserveerd. ROTTERDAM. - De onderzee- boet „Zwaardvis?* te uitgevaren voor oefeningen mei de Zngalse onder- BffdteftfL Het sefcip wordt IS Mkarl weer ta Rotterdam verwacht Yolgepde week bedaéjj over plaats van "VN-Assemblee LAKE SUCCESS. Dtacdag «A vergadert de Alg. Vergadering der V N- «eer b«t rapport der pahtieke eemmisaie ta zake de Sowjri-Raw fische besritaMiginaen va» Aoaert- kaanse agnesrie. Zjj rija, geh^k be kend. door dc politieke cwdrillda aaramblee zal tevetw tttoeteo besluiten, waw zij de votgedldW gd- wtme ritünfc te eegbssen tn Sep tember ia, zal beraden. In Deern- ber bestoet zij haar rolronde rit- ting in Europa «e boaden. tsuuW men te er nog niet Ja geslaagd ecjj» plaste te vinden, die de VJ. kazt Hoge boete voor firmanten die klanten bewogen te hamMeren (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. De cconomi- whe politierechter te Leeuwarden heeft twee firmanten van d# levens» mtddek-nflrma B. Uit Bolawtrd wé ten» orort reding van d» hanwter- w«t tot elk 730 boete veroordeeld. In de maanden Juli tot en met September va» het vorig Jaar. toen de situatie te Korea zorgwekkend wm, beeft de fuvoa B, tefloee klüa- ten opgezet grote hoeveelheden thee i» slaan. Zü gekten tn nauw contact te «faas met de rage- rteg en dazrdoor te wet#» dit de titee heel spoedig schaars zou wor- (Vttm Onze weerkundige medewerker) Al zei de temptteriuir tSdewchet kowmmte sceekrtiuf# wat neer bene den gaan re voor de tijd van het jaar niet meer se abnormaal hoog rite al* Vrijdag, toe* in de vroege morge* heg kurifc «et» hoogte Kfflt- Jl graden bereikte, toch rol het weer nwrfüüc tocht £|jn, Xm klei ne depressie, die flwt grote roélfceii! door het Engelse KsmmI trok e* vervolgen* laag* onze kwt heeft ons met stormreort de «ttaonder- l#fce warmte gebracht Nadat de tcfnd tornt een aitelfieid zwn log fcn» per «ar bereikte «ten* hy weer pbyt- scUag uf em hst riet er near dat de rost sm voorlopig gehandhaafd Wüft. GeteïdeHfk tel de wind tuur Zuidoost of Oost draaien, doordat dm barometers boren onze omgeving ritteen stijgen, boren Fmsltr^ daarentegen de luchtdruk daalt Een kleine storing trok vannacht tv* Frankrijk naar Mkrien-Owitefand én oroent fn de oostelijke provincie» van (tea lend piodtseiyk trot lichte regent. M Art Wésten van het land wordt 4e beetoSefetg geringer. fta 6tt tftttmjen té' MHw O»*- mBbi mK Uh emttiy. 5' I-*——te flat* t-fclubifn Rustig temr Waecsv erwachtiag geldig van z^teriteihvoad bed: la Art oosten van het ÖbwI of«r het alromews weet bewol kte* met piaataeiRk enJm ro- grtv cider* wtMMtende bewoï» kind en overwegend dromt aaeht. et* ochtend plaatselijk mirt m hier «n daar Rachtvorrt. Overdag iets tegoT» temperaturen dan v«*. d«ML ZwgkAe tot maUge wind uH corieiyita ritóttagen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1