DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB School-sporttournooi weer, op komst V/itiiUctikiec DOUBLE LIFE KREUGER WALDO Zaterdag 10 Februari 1951 „Harpe Davids" steunt Kankerbestrijding Na afloop, der geslaagde ultvoerirw gen van „Harpe Davids", heeft het bestuur, evenals - vorig jaar, ervan afgezien e«rt collecte te houden voor het uniform- en Jnstrumemenfonds. Hoewel Harpe Davids" het zelf hard kan gebruiken daar 'er nog een gróte schuld rest op haar uniformen, werd deze collecte bestemd voor het Kanker-instituut. De opbrengst was op beide avonden totaal 140,—v Dit bedrag is inmiddels overgemaakt x??» „Haak In-actie" van de N.C.R.V. te Wageningen. Bij de -laatst gehouden examens voor het Associatie-diploma Engelse Handelscorrespondentie slaagden mej B. de Jager en de heer J. Brinkhaus. Beiden waren cursisten van de heer H. Meyers. Piet Wiegman; uDe Schorpioen" SiOOJR SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM HOOFDKANTOORt LANGE HAVEN 80 TELEFOON 6B24o'':;;C'. land kwam. De grondslag 'Vooc' '.één versnelde- oplossing.X'aa^ea'a^stuk- ken van algemene en''-'<péd$aontrfc e aard is hiermee dan; spoedig Selegd. MONOPOLE „3/ammy" Voordat het jongetje, dat luistert naar de naam van? Philio, naar de behuisinge, van •grootmoeder in-New Orleans- komtis er- alheel wat 'ge passeerd. De geschiedenis van dit kind begint/zich a£- te.spelen th een:' gezin, waarvan deman afkomstig is uit het Noorden en demoeder Zuidelijk bloed in de aderen, hg eft. 't Zou aUemaa] nogjniet zo erg. zijnr .wanneer het allemaal niet was vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. De moeilijkhedeh voor de kleine-Philip beginnen pa3 als hij, ouderloos ge worden, naar zijn grootmoeder in het Zuiden gaat, waar deze onwel-1 kome gast mét schuine ogen wordt aangekeken. Voor de 'goede afloop behoeft- meni echter.- nietin te,., zit ten, want die komt ook hier onher roepelijk. Er vaflen mooie negro- songs in „Mammy" te beluisteren. KERKDIENSTEN 'Ned.'Hervv Gemeente:. Groté Kerk. 10 uur. ds Ir D- Harteveld. Delf shaven. 5 uur, 'dr L. J. Cazemler. Nieuwe Kerk. 10 uur, ds H. W. Hemmes, 5 u-, ds J. Dtepersloet, Delfshaven (Doop); West fr kerk. 9 en 10,30. ög A. Hoff man. Vredeskerk, 9 en 10.30 uur. ds J. G-. Jansen. Jeugdkerk, Verent-: gingslokaaU Nieuwe Haves 155. 10 'vï, de heer B. Buddlngh. Ned- Prot. Bond; kerk Weatvés;. 10,30 uur. prof. ds C.J, Bleeker, A01- sterdam. Evang. Luth. Cetneenle:kérk L. Nleuwstraat, 10 uur. da J, van Leeu wen;- V'"- 1 Oud-Kath, Kerk, kerk Dam. 10 uuc. Hoogmis van de «eiste Zondair v< - d.> .Vasten. Woensdag, B vut V.m. H. Mia. Chr. Geref. Gemeente, 'kerk-,'.Waran de,-10 en 5 uiir, ds A- Zwiep.; Ned- Hen'. (Geref.) Evangelisatie, gebouw Tivoll, W en 4 uur, dhr Smit Uït H'dam; Leger des Heils: gebouw L. Haven. 10 ,:m;: Heibglngsdiensi; S u. Openlucht- samenkomst G. Verbóonstr.. 7, u. Ver- logalrtfissamenkomst. i V.:> Evangelische Gem., gebouw Broers- vest; 10 en 7 u. dhr. J. Segaar. Chr. Geref. Gemeente:. Volksgebcuw, ïuinlaan i<> en l u, de heer M, j. Mid delkoop. j Oud Gerei. Gemeente. Geref. Jeugd huis. L. Haven, 10 en 5 u. da Hooi kaas. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen -der Laatste Dagen. 10 u. Zon dag sschocL GEREF. KERK OoKterkerk: V.tn. 10 uur: ds J. J. v. Wapeningen: .a.m,-3 uur: ds F, Hoekatra. Dsn HaagriZo. 14.r, P! antif ekerk:,-.-v V.m, 10 uur: da J. A. Sehep: n.m; B uur;ids J. I.' v. Wagenihgen-, Zo. 13. JufUtukerk: V.tn. 10 uur,: ds F. E; Hoekstra; turn.- 5 uur: dj J A. Schep. Zo. 12, - Kethei: ..:.v ;u .v.'s ;.'.- .Vim,'9.30 uiir'; leesdienst'door C. Baa tenburg de Jong: mn. Z30 u.: da J. J. v. Wagesingen, Zo, 13, Het jaarlijks school voetbal en handbaltoumooi staat weer voor de dear. Behoudens toestemming van de S.B.L.O. ?.ijn als data vastgesteld 27 ec 28 Maart en 30 April. De in schrijfformulieren zijn aan de scho len verzonden, de termijn van in schrijving sluit 17 Februari. Scholen die door, omstandigheden geen for mulier ontvingenkunnen dit laten afhalen bij: M_ van Dijk. -Gaülei- straat 74a, Eeh keur ven fraaie nrijzen is ook nu %veer beschikhaar. fie Commissie doet een beroep op de Hoofden der scholen om de inschrijfformulieren, irt" verband met- de vroege Daas- vacantle, tijdig in- te zenden. AiverttmiiérLMA Het vastboqrd overhemd irtet de dubbele levensduur ETEHNA HEMDEK vv .met dubbele borst ethhna hemden met EXTElA boord Zie - speciale -etalage.- Alleenverkoop voor, S C H I E D A M •- BROERS VEST S BS een to maieó 12 Februari^ Irene, 7.A 1 Jaarl. bijeenkomst CJ.C. de on". Advertentie (LM.) Burgerlijke Stand d.v. A. van LoLoveld ea E. v. 4, landen; Elizabeth "M., d.v. C. vatt Yenrooij eo';'N; M; Baerveldt; LevenL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2