r Bromfietsen zijn favoriet op de 29ste RAI De heer Vorrink verdedigt tweejarige dienstplicht Mensenleven onschuldig in de gevangenis? Amelandinternationale Unesco-voorpost Cliefarine 4 Vele mogelijkheden om te fietsen zonder te trappen r ZOEKLICHT OP Universiteit en wetenschap r Velé merken Congres verwerpt motie tegen beleid van partijbestuur Nederlander keert na tragisch leven terug.in zijn geboortestad Engels voorstel: de rug naar en met coc Nieuw bestuur van P.v.d.A. Praag beschuldigt Amerikanen van grensscbending Int. Filmfestival te Berlijn Vreemd eendje Misverstanden gerezen over de emigratie naar Nw-Zeeïand (Van onze verkeersrcdaclcur) AMSTERDAM--— Op de negenentwintigste R.A.L zult U naar glan zende auto's of stoere vrachtauto's tevergeefs zoeken. Deze R.A.L is die van het kleine en kleinste gemotoriseerde vervoer: het motorrijwiel, de gemotoriseerde fiets, de scooter en de driewieler voor goederenvervoer. Als er een R.A.I. zou zijn gehouden van alleen motorfietsen, scooters en carriers, dan 20uden we zulk een tentoonstelling een bescheiden bezoek hebben voorspeld. Nu echter de bromfiets bier ook staat, verwachten we van deze expositie een groot succes. - Iedere fietser wil wel eens weten, of fietsen zonder trappen mogelUk ls. Daarbij komt dat de auto, voor de oorlog dikwijls bijzonder goedkoop te krijgen, een voertuig wordt dat niet alleen duur in de aanschaf is, maar ook steeds duurder in het gebruik wordt. Vandaar dat steeds meer mensen zowel voor genoegen als voor werk uit moeten kjjken, naar een goedkoper vervoermiddel. Welnu op de R-AJ., die Vrjjdag in Amsterdam zjjn poorten opende, is alles bü elkaar „gehaald", wat die mensen willen zien. Laten we dit overzicht beginnen met de echte motorrijwielen, de on vervalste. Beziet men de tentoon stelling, dan vallen cr twee ten denties op. la.de eerste plaats, dat er een nieuwe klasse ontstaat, na melijk tussen de 125 cc en de bromfiets, een licht motorrijwiel dus van 60 tot 100 cc. Men vindt bv. in een verzwaard fictsframe een 100 cc motortje 2onder kick- starter gemonteerd. De vervolma king van het lichte motorrijwiel en de hogere prijzen hebben de aan dacht gevestigd cp de belangrijk goedkopere 100 ccfietsen,die op een gemotoriseerd 'rijwiel voor hebben, dat de zwaardere motor snel kracht ontwikkelt. In de tweede plaats vindt men aan de andere uiterste zijde, dat er zeer zware motoren groter dan 500 cc worden gebouwd, zowel in Duits land als Engeland, die speciaal: voor toerisme en politie moeten dienen. B.v. de nieuwe Harley Da- vidson-raodelien van 10,00 en 1200 ce, de Ariël van 1000 cc. Een pri meur is de BWM R 67, een 600 cc koklepmacbinc. Deze mooie machine werd nog nergens anders geëxposeerd. De IN zijn Dies-rede, uitgesproken ter gelegenheid van de 376ste ver jaardag van de Leidse universiteit, heeft prof. dr. S. T. Blok ccn waar schuwing laten horen over de stand van het wetenschappelijk werk in ons land. De hoge nood waarin dit verkeert, zo heeft hij gezegd, maakt ccn snelle verandering noodzake lijk.. De hoogste taak van de uni versiteit is het bevorderen van de wetenschap en om deze te kunnen volhouden dient zij toekomstige» be- oefen ar én van de wetenschappen- op te leiden, wier aantal momenteel in ons land daalt. Om dat naar beho ren tc kunnen doen, moet de we tenschappelijke arbeid niet als een hulpmiddel voor het Hoger Onder wijs worden beschouwd. Al3 de overheid, aldus prof.- Blok, de op leiding; voor een .- maatschappelijke functie als de. voornaamste taak van de universiteit beschouwt, dan hul digt'zij-een opvatting, die tegenge steld is aan-dlie. van de hoogleraren- Eigenlijk heeft "de professor zich iets voorzichtiger uitgedrukt, dan wij hierboven hebben, weergegeven. Hij heeft namelijk letterlijk gezegd, dat deuniversiteit niet alleen maar eén 'hulpmiddel voor het Ho ger Onderwijs mag zijn. Zo gefor muleerd zal wel niemand ook de overheid niet, wier mening tegen overgesteld aan die der hoogleraren zou zijn bet standpunt van prof. Blok willen bestrijden. De moeilijk heid zit hem uiteraard in. de bepa ling: van hét juiste accent. De be oefening van de theoretische we tenschap isvoor ons volk van. niet tè onderschatten belang. Maar van evenveel betekenis is het.^dat wij voor de vervulling van diverse maatschappelijke functies de be schikking- hebben over een groot aantal academisch gevormdén, van wie reeds tijdens hun studie vast staat, dat zij niet tot de beoefena ren, dér zuivere wetenschap zullen; gaan behoren. Moge de universiteit, wanneer zij de grotere autonomie verkreken heeft die In uitzicht is gesteld, een weg vinden om beide taken té vervullen op zodanige wij ze, dat het belang van de ene niet met de andere in botsing komt. Rotterdamse politie plaatste reeds een grote order. En een ander nieuwtje; Rechttegenover de in gang vindt men de eerste Hongaar,' die, in ons land uitkomt, de Csepel, waarbij vooral opvalt de 350 cc. De .„brommers". En daar zijn dan ook de brom-' fietsen. Er: rijden er op het ogen-' blik ongeveer 100.000 in Nederland en er kómen er maandelijks dui zenden bijl Reeds veertig jaar ge leden ondernam men pogingen _om te geraken tot een massamotorise- ring. Maar het lukte toen niet. Eerst na de oorlog werd. een mo torisch vervoermiddel geconstru eerd dat door prijs, betrouwbaar heid en bediening de roassamotori- satie mogelijk maakte. Hier moé ten; twee typen duidelijk' ónder- scheiden worden. Er zijn. construct tëurs, die fiets en' motor. 'als. „één eri ondeelbaar" leveren. Solex, de eerste en oudste bromfiets begon hiermede en heeft dit principe volgehouden.; Anderen, zoals' Mo by let te eh Cyclema ster houden ook aan dit standpunt vast; Er is ech ter; een andere categorie construc teurs, die' voor elke willekeurige fiets een motor maken. Het is min of meer eenvoudig dat motortje op elke fiets te hangen. Nu wordt een gewone fiéts gebouwd op benen- kracht en niet voormptorkracht. Zulk een fiets is .principieel niet gebouwd voor motorische voortbe weging, Grotere snelheid en de trillingen van.., de ..raptor stellen zeer speciale eisen en het is geble ken dat er van de normale frames op de. duur te. veel geëist wordt. Reeds heeft;' de Nederlandse rij- 'wielindustrie zich toegelegd op de vervaardiging van speciale fietsen met verzwaard frame, zwaardere velgen en dikkere banden: De ten dentie, die men ook op deze ten toonstelling. kan waarnemen is dan ook-wel.;.dat het gaat in de rich ting: van de één en ondeelbaarheid fiets én motor bij elkaar. Dat .laat by., de Bermi zien.vDie firma, blijft iyê'iiswaai een losse motor, op de. marfct bréngen, maar "tegelijkertij d brengt zc nu een speciaal rijwiel met Berini motor, dat voor het eerst op deze tentoonstelling wordt geëxposeerd, y/'')" Bij. de bromfietsen wijzen we nog op de Pon-Lohman. Over Loh- raann is in ons land bijzonder veel te doen geweest. Voor en tegen standers hebben elkaar erg in de haren gezeten. Nu i$ hier dan te zien de Pon-Lomann combinatie. Lobmann bouwde de motor en Pon de fiets. Hét is' een „alles drinkeri', die zowel op benzine als petroleum kan lopen.,; In de derde plaats dc scooter. Deze.won derlijke tussenvorm tussen-tnotortiéts en auto. deze gemotoriseerde autoped heeft In- Italië reeds een plaats veroverd. In Frankrijk, België en Duitsland ls dé be- langstelling stijgende. En als men zijn oor te-luisteren legt b(J do Nederlandse: li»-: pörteurs. 2Óuer. ook ïn ons land een "enor me vraa£43ésta2n.:Mepvijidt.CD de RAX scooter^ voorzien van -UJO tot lZS cc moto ren! Sommlgei Italiaanse 'merken zijp pró-, dueten van fabrieken' met een capaciteit van tienduizendenstuks-périjaar! Hier en daar tussen alle nieuwe spullen., vindimen soms een goede oude moter, We zagen ergens .dé 500 cc kampioemmotor van Henny Rietman en de Puch 250 cc wcdstrljdraotor, waarmede Drikus Veer zyn fcampioensrit 1950 in de 250 cc klasse wnri. Een bepaald gnede vinding was de Ro bot,, die op de stand van N.S.V.-Fox !aat zien. wat cr gebeurt ala een motor wordt aangeslagen. Van de niet-eommerciële stands maakte op ens die van de ANWB de beste.indruk. Op do 29ste RAL zijn, tachtig stands. In die stands vindt men volgens de catalogus vijftig mer ken motorrijwielen, elf merken scooters, vijftien carriers en driewielige bestelwagens: twintig hulpmatoren voor rijwielen en zeventien rijwielen mei bulpmo* toren. Alle landen met een be langrijke motorrijwielindustrie zijn op deze tentoonstelling goed vertegenwöordIgd..;AUéen voor Italië: moet wat öe. motórrijwie- ilen 'betreft een uitzondering ge maakt wórden.';WfeLjzjjii-yde be- dan grijkste -Italia ahsëimerken van sbootèrsTén .hulpinotoxeh voor rijwielen-aanwezig. De RA.I-. is overdag-van tien tot vijfuur en fs avonds van ze ven tot tien uur open:;.,Zondag, 18 Februari, -de.-sluitingsdag, is de expositiegeopend'van .tien tot vijf 'uurl (Dé. toegangsprijs be- draagt een gulden,-'de'catalogus kost vijftig'.centO" c, (Van onze parlemenfs-rcdactcur) ROTTERDAM. Op het P.v.d-A.-congres heeft voorzitter Vorrink Vrijdagmiddag een resolutie verdedigd, waarin, gelet op de ernst van de internationale situatie, een verhoogde militaire krachtsinspanning- werd bepleit, Hierin werd de bereidheid uitgesproken tot een tweejarige dienst plicht, opdat ëenf Atlantisch leger, rm een éénjarige oefentyd, bij ide Elbé op wacht kan worden gesteld. Zo spoedig mogelijk, aldus de heer Vorrink, dient voor de verdediging van West-Europa een parate macht van vol doende sterkte te worden opgebouwd. waaraan door Nederland een even redige bijdrage moet worden geleverd./ De heer Vorrink betoogde voorts, lijbestuur zag deze. resolutie als een VADER EN ZOON. desgewenst kan oote .ma meerijden, op ae Vespa-scoot er, een machine met een. 125 cc motor, duo en baby- rit, plus reservewiel. Mot deze scooter kan men geritst 70 km per uur rijden. dat hoezeer o.m velerlei redenen prijs moet worden gesteld op één redelijke: Nederlandse.) bijdrage op maritiem gebied,, de Nederlandse in spanning in de eerste 'plaats gericht moet.: zijn op een -.versterking- van- leger, en .luchtmacht. Drs Nederhorst; besprak een ont- werp-resolntie. waarin wordt aan gegeven, hoe de militaire lasten op economisch gebied dienon te wor den opgevangen. Opvoering van de arbeidsproductiviteit dient 'hierbij voorop te staan. Ten aanzien van dc beperJung der investeringen be pleitte drs Rederhorst voorzichtig heid met het oog op de toekomstige werkgelegenheid voor de groeiende bevolking. Voor zover deze middelen niet voldoende mochten zijn, is beper king van het verbruik onvermijde lijk. Met ongerustheid stelde de heerNederhorstechter vast. 'dat zich.ïn de afgelopen jaren reeds een wijziging in bet .nationale inkomen ten nadele van de sociaal (zwakkere groepen had voltrokken. Hij was derhalve van oordeel, dat de con sumptie-beperking allereerst de be ter gesitueerden diende te'.treffen, „Geen verstandig mens;"-aldus de heer Suuxhoff, die een ontwerp resolutie voor de sociale politiek besprak, „zal -beweren, dat het le venspeil van de „mindere man", nooit mag worden aangetast" Maar wel .vertrouwde hij, dat de fractie en de ministers het levenspeil van de kleine man, waaronder hij ook de. kleine zelfstandigen begreep, tot het laatst-zoudenverdedigen. In de ochtendzitting hadden en kele afdelingen een resolutie inge diend, om het congres zich te doen uitspreken, voor een meer zelfstan dige partijpolitiek, oordelende dat het partijbestuur zich in de afgelo pen jaren te zeer raet het regerings beleid had vereenzelvigd. He: pax- Nieuwe tabaksaccijnzen in België BRUSSEL. Naar „De Nieuwe Glas" meldt, zouden de nieuwe ac cijnzen op tabakswaren, met een lagér recat^op -sigaren en cigarillos, maar ëèa'hbgër;i^hi')o'pivcigafétteni:; per 1 April van kracht worden- De nieuwe accijnsregeling bréngt met zich mede, dat voor de Belgische verbruiker de prijs,; voor een.'pakje met 25 vo lkscigaretten, van 3,70 op 10 frank zal .wordéu gebracht' DEN HAAG.' -Half Maart - gaan Kamerleden van deK.V.P:- op be zoek .bijcollega's wan, de CJD.U. in: Duitsland. -EINDHOVEN. Tn het „Labrc- koestert tegenover niemand wrok. huis" te Eindhoven woont. eei^.cu'rAToon -hij -eind.,1950 werd vrijgela AMSTERDAM. Vit Londen is gemeld, dat Engeland op de komende „international aviaifon"-conferentie, die volgende maand, in Montreal wordt gebonden, zaï voorstellen, dat alle passagiers in hurgervliegtuigen met het gelaat naar de staart van.bet toestel zullen worden geplaatst ten einde „hun kansen om luchtrampen te overlevente vergroten". Voorts zon worden aanbevolen de zetels in de vliegtuigen te versterken. Zouden der gelijke maatregelen inderdaad de passagiers bij een ongeval „meer kans" geven? -'"••• 'v.*>- De directeur-generaal van j de. Rijksluchtvaartdienst, de heer J. W. F. Backer, méént dat bij een grote ramp het maar heel .weinig ..verschil zal maken of de passagiers vooruit of achteruitvliegen.En versterkte stoelen'?...; „Neem nu b.v. eens die Constellation, die. op Schipholop zijn. neus kwam te staan. Nee, bij zulke ongelukken is de huidige con structie der: stoelen en de veilig heidsriemen, die aan bepaalde eisen moeten beantwoorden, ruim vol doende." De heer Backer is boven», dien van mening, dat de doorsnee passagier bet. niet "erg prettig zal vinden achteruit te vliegen, - De bekende vlieger Smirnoff zegt: .Allemaal onzin- Metzulke maat regelen maakje het publiekalleen maar kopschuw voor het vliegen. En wié heeft er nu zin in achteruit té vliegen? Hetenige,om het vliegen nog veiliger te maken dan het al is, is de constructie nog sterker te ma ken, de motoren nog krachtiger. de, 71-jarige man, dieniet Tmadér' dan.-32 .jaar van zijn leven 'Inveen.-: Amerikaanse gevangenis heeft doorgebracht, nadat hij,, onder Vde) beschuldiging'van moord,, in. een proces, dat hij ,,a mockery", - een aanfluiting noemt, tot levenslang was veroordeeld. •- 'Vreemd, avontuurlijk'' en tragisch was het lot van deze. Johannes, Franciscus van der Heyden, vriens zwerflust - hem ;op -24-jarige. leeftijd de onzekerheid van een pioniersbe- staan in dreef)en die na véértien jaren van betrekkelijke voorspoed,, een mensenleven achter: celmufen doorbracht, zó alleen 'als .iemand: bader die. omstandigheden maar' kan zijp. Als hjj. 24 is -kan hij het - hiér niet langer uithouden. Hij verlaat het- land en. neemt;-dc'. vrouw van zijn keuze met zich'mee. Het twee tal zwerft door België,- Frankrijk enEngeland en bereikt in T907 Ga- nada: Daar staat in Vancouver een hotel leeg,dat hij huurt en. tot bloei brengt. Er volgen- letterlijk- zeven vette jaren.Spoedig na het uitbreken van de oorlog echter- moet Van der Heyden Canada ver laten. Men verdenkt hem. van spionnage. Hij gaat naar de VlS.-en zijn gezellin, die in -Vancouver al leen het bedrijf voorzet komt hém geregeld in New York bezoeken. In 1917 .komt hieraan een even. "triest als mysterieus einde. Devrouw wordt vermoord. Een jaar nadat de moord is gepleegd, arresteert He Amerikaanse politie Van der Hey den. -.- „Dc. was onschuldig'V'zEgt hij te gen ons. Maar de bedaarde heer; geschieddé'dat. onder voorwaar-, de, dat- hij het lan'd zou verlaten.' Die wending in zijn lat had hij: te danken aan zijn achternicht Alde- gonda Moonen uit Eindhoven. Ja- ,ren achtereen trachtte hij zelf te vergeefs revisie van zijn proces te yerkrfj'geh. Toen ,zü de hulp in riep van de bisschop van Den Bosch, bemiddelde deze bij mgr. White, dc aalmoezenier voor het Amerikaanse gevangeniswezen. Nu woont bij sinds 13 November weer in.zijn geboortestad. Allesbehalve een verbitterd, mens. Twee wensen koestert hij: 'hij, zou via een Amc-: rikaanse 'advocaat schadevergoeding, willen eisen voor zijn onreebtma-. tigegevangenhouding en hij wil graag terug naar Canada om er op nieuw. te beginnen. Want vreemd, genoeg: hij is ongebroken. Grote belangstelling voor Europese tekenwedstrijd DEN HAAG. Wegens het over stelpende aantal aanvragen tot nogtoe zijn er reeds meer dan 3GO.OOO binnengekomen voor de Europese tekenwedstrijd, uitgeschre ven door het- bureau van het plan- Marshall, zal in samenwerking met de commissarissen der Koningin voor elke provincie een aparte jury worden samengesteld., In verband hiermede moeten de tekeningen niet naar het bureau van het plan-Marshall in Den Haag worden gestuurd, doch naar een adres in de hoofdsteden) der pro vincies. dat nog nader bekend zal worden gemaakt. afkeuring van zijn beleid en. ver, klaarde zich er tegen, De resolutie werd verworpen met 1974 tégen 841 stemmen. Een motie die zich uitsprak voor het instellen van een commissie, die de verhouding - van Kamerfractie, partijbestuur en. ministers zal be studeren. werd aangenomen met al gemene stemmen. ROTTERDAM In. het bestuur van de Partij van de Arbeid heelt het Partijcongres gekozen, bij enke- lë; candidaa tstelling; als voorzitter J. J. Vorrink;. E. V. Albrecht als secr. penn. en als secretarissen, mej. L. Löpez Dias en de heren" J. H. Schepsi E. A. Vermeer en J. Wil- lems, Als. leden: J, Tuin, C. Klej'wegt, ,;W. Thomassen. E. Meester. 'Voor prof., mr J. Ba rents (1623 sU,; J. C. Dee ring (1927 st.). mr M. 'v.'d. Goes v. Natera (2072 st.), H. J. Hofstra (2369 st.)., prof. mr R) Kranenburg (2322 st.), mèj. .E. Ribbius Peletier (2182 st.), drs J. Roemers (2253 st.). Ruygers (1942 st.)prof. ir W. Schermerhom (2270 st.), mr G. E. van Walsum(1650 st.). mr H. Wil- lemse (2209 st.) en ir H. Vos (2528 -St.). PRAAG -De Tsjecho-Slowaak- se regering heeft Vrijdagavond ver klaard dat 2 Amerikaanse straal- vliegtuigen Woensdagmiddag bij klaarlichfé dag boven een vlieg veld nabij Praag vlogen. Zij heeft een scherpe nota aan Amerika' ge zonden waarin de onbetrouwbaar heid. wordt vastgesteld van de Ame rikaanse nota van 7 Februari, waar in grensschendingen worden ont kend.';'. Een officieel zegsman van de Amerikaanse ambassade tc Praag ontkende gisteravond de Tsjechi sche beschuldigingen, 'dat Ameri kaanse straal jagers boven Praag hadden gevlogen, doch beloofde een nauwgezet onderzoek, door- de Ame rikaanse autoriteiten in Duitsland. 2; De- zegsmanvzeiidatdeze besëhul- jdigihgeh ,,aba)hn:t vajï-ledére>feite-t 'lyke basis ontbloot schijtlen te zijn" een. 5 Sa loonsverhoging gerechtvaar digd.. Een sterk meisje dochter van een Iraans stamhoofd in staat Is de hruid dé welstand te en een.Duitse moeder .-wordt Maan-bieden die .zij In haar eigen kuis dag gemalinvan dé '.-pLm. 30-jarige gewend was. Palestina tracht dit sjah der Perzen. Deze 'sjah scheid- euvel te overwinnen door de-„brui- ]\j ORMA AL isde- temperatuur van'de in 1948 op vrijwel, dezelfde (dag denhandel" af te schaffen enkin- -1-, een. mens 98,6 Fahrenheit Die- als rijn zwager, koning; Faroek -van .derhuwelijken te verbieden, ren en mensm bezwijken wanneer De -Egyptische: prinses Paw- T hun lichaamstemperatuur 75 „.Fah- I rOTTip geeerd R Ms TROMP, een lichte krui ser, is de derde oorlogsbodem (na de F]ores en de Soemba) die renheit is. Toch staat de medische ^éïden.-naar^liMij^haarfstedett. wereld te Chicago stomverbaasd .rug.,)Dé. twee: ex-zwagers' -hertrau- |~H over de vondst van eén 23-jarigtne-' ven/nu ook:weer geluk. Want.So- JJJm gerinnetje, dat bü 9. graden Fahren- raya, wordtvéerrie dame in vPerzië (na ..held -in de buitenlucht la«. merieenV.' ln.;;-EgCTtë;:--schijnt-'<de JT-iarige^een^konmWgke .vermeld mg by aag- eigeu temperatuur van 64 Fahren- Wamrnan Sadek, - over :wie ah een krijgt. JJe Pnns zal de i«dc heit, .want 2ij leefde .3 maal. per JaarJang allerlei, verhal en ds ronde- Februari a,s._ te Amsterdam üe ont minuut) ademhalende, en een pols- komngih-te-worden. bnllim» vpmrhton Tn- n» -mutnti* slag van 12 (tegen 70 a 80,honnaal). Mooie opdracht ANDRIESSEN. Poslverhao.ltjes T? ENScboonhovenaar zond zijn -l—/ buurman een visitekaartje \/\f AT eens. een van de voornaamste Duitse steunpunten in de Duitse Westwall was. zal straks 's lands grootste jeugdherberg bevatten. Op Zaterdag J9 Mei zal de commissaris van de koningin in Friesland |\/Tari het voormalig 'bunkercomplex aan de voet van „dc Hollumer", de -L''AbccId van de Verzetsman voor vuurtoren van Ameland, openen. Het omvat thans 13 gebouwen en het Vuurpeloton grote bekendheid 300 trekkers zullen er hun liederen en fcihinfcsïape-n achter de branding heeft verworven heeft opdracht van kunnen laten weerklinken. Buitenlandse studenten, vooral Amerikaan- de minister van O. K. en W. ont- se vacantiegarigérsSzïjh énige jaren zingende bezig geweest (in Unesco- vangen een beeld te maken voor in nen Haar -cinc tnizr'™ int- welk hJfcxön'J;'*"iö' Cc dappere werk op Ameland een spcct/Um gerriaakt, die by de ope oDcnluchtbeeldentèntoonrteiiini* Schoon-waren een beetje tc lezen, zenders gerechtelijk zullen worden nmg haar. Nederlandse première zal beleven. Dc Unesco schonk een gn^bcek zcooendword? Ue b'.mrmaa hééft.het kaartje al.l 'vervolgd bockery. Een Franse, slager opende een roes- a j j- Na opening,.dc jeugd, uit.de hele wereld. In vrede cn blijheid. Als j/rtnr#___ j. l'Se kis^ 60 jaar. geleden mee /lanKOHaiging symbool isan wat samcnwerking-tcn-goedc vermag.Jn de warefzin des r ue 1 roPCll overgenomen was uit de tijd dat de. ["DOODGRAVERS hulling verrichten. In de: mutatie zijn 7 wapenfeiten vervat, bij 2 waarvan de Tromp 15 voltreffers opliep. Geen grapjes! zette: erop- „Hier".. De poBt zag'-hêt E ITALIAANSE rcs«rteR heel: aan voor De Lier, waar men cr od -L-' 100.COO zogenaamde rede kaar- aan voor De Lier, waar men cr op zette „niet hier; zie Lier in Duits ten verzonden aan reservisten om land", waar nen er;op zette „niet hun te vertellen, waar zij zich moe- hicr, .terug Nederland", waar men tco meiden in geval van r.oocl. Eer. woords. Verenigde Naties... op-dat schuwe, stille, bfanfce Ameland. In TS RACHTENS ccn besluit van de een super-bunker uan de Westwall, de onneembare V/estiocll. ledenvergadering, van de Ko ninklijke Vereeniging Indisch Insti» Xltnhinrr An t'ortoii tuut is dc "aam der vereniging gc- Otdhing in ae venen v,ljzigd in Koninklijk Instituut voor HE drie samenwerkende landar- de Tropen. De 'doeleinden zullen ■L-' beidersbonden te Emnea heb- worden verru:md. Op de koninkhj- ben de collectieve arbeidsoverecn- ke goedkeupng dient nog te wor- komsten voor het veenbedrijf in het een gewacht noordelijk, midden- en zuidelijk slagerij ■nog; politiepostvlas, Erriaft: u 2yn boos. Zij willen l Antwerpen Einde Indisch rechtstudie in zicht 2^ dic Indisch recht zouden wil len studeren, dienen er reke- fjn ongeopende n spoedbffevcn .'d''; vcrSjgHrZ?* "aU in voor eenpolitie-commissa- a «u n ra ris.iHet - volgende kan zondèri enig commentaar worden weergege ven: Bij oudere cn familieleden van in Korea gesneuvelde Nederlandse vrijwilligers zijn geluk wenskaarten bezorgd, waarop geschreven stond: niet. afkomt gaan iij 11.: Maart jnstaking. In Antwerpen zijn dood- gravers ambtenaren, Piet en zijn Opa v..'.J^ OREN .enNéflerlanders binnenkort een wettelijke maatre- de werkzaamheden aan pers- Kel komt, die de gelegenheid om baggerturf in Januari j.l. niet met Indische recht te gaan studeren, cp- 5 ziin. verhoogd, terwijl deze ver heft. Na 17 Maart zullen Leiden, - - - j. Utrecht en^ Amsterdam (nl. de resp. universltélten) geen candidaatsexa- men meer afnemen. Doctoraal exa men I.R, is met ingang van 1952 „gefeliciteerd met de dood van jc vI°t bet algemeen zoon" en „wat je toekomt". Enkele PGZC V0J:^n heboen. veel gemeen. \7 AN allerlei dames valt Iets te. v vermelden. waren ondertekend met „een moe der" of „ook een, moeder". Uit Palestina eveneens onmogelijk. - Greta Garbo, .die hoging wel' is ingevoerd voor de als Zweedse filmkunstenares meer arbeiders die aan fabricksturfwer- dan 20 jaar roem bracht (hoewel ken. Nu er kotenschaarste mogelijk na Ninotsjka, pl.m. 1939 naast niet is en kolenprijzen kunnen stijgen meer) is Amerikaanse geworden. 18 daanse. bruid 100 2C0, pond. Thans zal turf meer afzet krijgen en dus September a.s. wordt zij 46 jaar. I is die prijs opgelopen tot'500 pond achten de werknemersorganisaties De 19-jarige Soraya Isfandiari en een document, dat de bruidegom 1~)riE jaar geleden' kostte'in, het Nabije Oosten een Mohamme- Sverre Halse, een Noors schrijver, heeft nu een leesboek gemaakt voor de Noorse jeugd om haar alles te vertellen wat er goed cn mooi was- cn-is met Nederland en de Neder landers. En om het zo zuiver mo gelijk te laten zijn, heeft hij ons lënd bezocht en bestudeerd. (Het BERLIJN Naar hét uitvoerend comité van het Internationaal- Film festival mededeelt, hebben van de 30 uitgenodigde landen reeds 14 landen grote belangstelling aan de dag gelegd. V -- Onder deze landen bevinden:zich Argentinië, Australië, België. Groot- Bnttannïë, Canada, Frankrijk,. Ne derland, India, Ierland, Italië, Mexi co, Zweden, Spanje en de Verénig- de Staten. Hét comité' hoopt dit fes tival tot een van 'dé: belangrijkste manifestaties op filmgebied na de oorlog .te,,maken. i Naar het A.N1P. van hét departe ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verneemt, slaat- ;de officiële deelneming van Nederianci aan bovengenoemd festival nog geenszins vast. Nederlands scliip door O.-Duitsland vrijgegeven BONN Het 5DD ton metende Nederlandse schip „Ex Voto" is de zer dagen uit de Russische zone te Hamburg aangekomen. Het schip be hoorde lot de groep- Nederlandse schepen, die de Sowjet-zoae niet kunnen verlaten, daar de autoritei ten de daartoe nodige vergunning niet verstrekken. Dit is het eerste schip, dat repatrieert, sedert enkele jaren geleden de Nederlandse rerii- tutiebeambten te Berlijn de terug gave van een dertigtalder ..in de Sowjet-zone achtergebleven schepen verkregen. De beschikking over de schepen is thans overgegaan op de regering .van Oost-Duitsland welke dé „Ex Voto" in de gelegenheid heeft gesteld haar Nederland terug te keren. Men neemt hier aan, dat het hier slechts een incidenteel ge val betreft. Staatscontrole scherper in Oost-Duitsland BERLIJN De Oost-Duitse pre mier Grotewohl heeft Vrijdagavond in een toespraak tot de staatscon trole-commissie medegedeeld,dat dé staatscontrole in allé fasen van het politieke, economische en cultu rele leven 'in Oost-Duitsland zal: worden verscherpt, „opdat de anti communistische saboteurs kunnen worden opgespoord". IJMUIDEN -L Naar aanleiding van een ontslag van A visknechts, dat door de erkende vakbonden is gebillijkt, probeert meu v?n andere zijde op Maandag a.s. een staking uit te lokken. AA'JN vrouw was een vriendin Lrl gaari bezoeken -die in Gro ninger, met de griep lap. Toen ze aan het eind van de middag te rugkeerde, had ze een klein ko gelrond jongetje bij zich, dat eer» groen welpenpetje op zijn rossige lokken droeg cn mij onmiddellijk een welgesteld handje toestak. „Ik iiect SjcPte, meneer", meld- de hij, „ik ben vier .en halj jaar. En ik heb een hond. Af aar die is in Groningen by myn uader en moeder Hij trad voor het raam. en keek uit over dc daken. ,,Hier. is 't óók een grote stad", zei Ittj toegefelijk, ,Jiy gaat hele maal tot in de verte...." Mijn vrouw, die haar jas in de gang had opgehangen, kwam nu de kamer binnen. „Zeg, haar man was óók ziek geworden", sprak ze. „Die mensen, lagen allebei in bed cn dat kind liep slroméloos rond. Ik heb 'm maar meegenomen, dan j kan hij kier zo lang logeren...." Nou, veel last hebben we niet aan Hem, want. hij. is een geduldig karakter. Zijn belangstelling cir kelt met niïjimcr aflatende regel maat om één beflrin: het snoepje, in elke gedaante. Het hoofdnum mer van zijn geringe bagage was dan Qok een blikje met brokken dat hij, rina's kei -moment van zyn aankomst, pciyfc een ncaard op zijde draagt- Niet alleen zijn lichaamsomvang, maar ook zijn conversatie getuigt van zyn voor keur voor zoete consumptie. Nog geèri uur in de stad, had hij bij voorbeeld al uitgevonden dat hij, voor het venster staande, schuin links de yóorjittt t)an een taartjes winkel kon waarnémen.Hij wijd de cr vóór, tijdens en na het eten veel algemene beschouwingen aan en de volgende morgen- - werdik wakker, doordat h\j, ih zijn hans sop en met zyn. busje by het raam, geestdriftig tegen me riep: Meneer,de taartjeswinkel is al open: Er gaat een juffrouw naar binnen". ,'U. „Ja Sjef', zei. ik doezelig en sloot d? ogen weer, maarterwijl ik óe draad van mijndroom trachtte terug te vinden, hoorde ik hoe zijn stemmetje in dé verte bezig was met een soort ooggetui- geverslag van alles wat erin en om die winkel geschiedde een; smakelijke reportage, zo nu en dan onderbroken door. busjespe- rarnmel, taant dan nóm-ie er weer één.;'. .'V'; Toen mijn eigen kinderen op de been waren uerandèrde hij niet van onderwerp. -V- „Vraagjy eens aan je jvadèr l of, wij een roomsoeskrijgen", hoor- de ikhem zeggen, maar', ze -gin gen er niet op in. Zij .(zién- hem- ■namelijk niet vóor vol aan, omdat V- hij zo klein is en zo rónd en\ om»: dat hij'dat welpenpetje;. draagt. „Gaan jullie- nou leuk spelen met elfeaarfV heb ifc )«it bed pe- roépenj rnatit: het-is "onredelijk zo* iets te verordonneren, zolang - de,: betrokkenen nóg geèn omgahgs- bcsis hebben gevonden Veronder* stel eens. 'dat:uwzoontjéieen an- bekende.oude man mée itaarhiit* bracht..enbeval;. „Gaaii jullie nou maar gezellig praten rnetïeïkaarj", ddn: zou it toch -óók !*ëd&r dè :"éèr bedanken? Nou dén.,.. i- Sjefke kwam er die eerste mor* gen nog niet erg in. Hij praatte veèlj maar antwoordibleef rnèestül uit. Doch., eenbrok .némen-ze wel, als hij met het bitsje ku'ffm. Een. beetje; sip stond hij zeten slotte na te kijken toen zé naar school liepen- —- mijn zoontje in looppas voorop, mijn dochter er -bezadigder mét vriendinnen achteraan. Wanneer komen ze weer 'te* rug„ Meneer?", vroeg hij. ,Mou, om twaalf uur..,." Hij ging maar vast voor het raam staan qm zedan fe kunnen zien aankpnién- Daar 'k thuis bleef, die .morgen, was ik er bü toen zijn .geduld eindelijk- werd beloond.- - „Daar komen ze!", riep hij geestdriftig, „ik ga zeeen brok geven, - mtmeer!" Samen diepen lu'ij naar de deur. Ik trókjopen. - j klphkëhk.VQét- stappen o-p de trap.'; (Sjefke had zyn busje opgeheven ten rammel de er verlokkend mee. Toen kwam mijn dochtertje, in hef beeld) Zij had cen vriendinnetje bij zich dat allé); langgéko,2sterde Weerziens* vreugde met één slag vernietigde, doar een vorsende.vrouwenblik op het ronde jongetje: te. werpen en teleurgesteld te zeggen: -. „Puhik vin hem helemaal niet zo dik." KRONKEL V.S. sympathiek tcgeuoveE Pact voor Stille Oceaan PHILADELPHIA. De 1 onder- minister-;-voor Buitenlandse Zaken Wusk verklaarde hxer op eeii „bij eenkomst van de Amerikaanss „Ver eniging voor- de Buitenlandse Poli- tiek", dat de.VS van „medelevende be langstelling" in een verdrag vóór het gebied van de Stille Oceaan zullen getuigen, indien.' de betrokken, landen van meningzijn, dat ;.zij op deze wijze tot nauwere -samen werking zullen; komen. -„De- V.S, kunnen, slechts belpén, indien hun hulp wordt gevraagd. Wij wensen geen onwelkome gasten tezijn", zei Wusk. ,m... Advertentie (l.M.) Rillerig?:Verfcouden?.Een .én kel tablet doet wonderen I UCtN PUMEM SM CR1EP, JO TASlfTTEN 75 DEN HAAG. Er .zijn enigemisverstanden rgerezaii omtrent de instanties, waarbij men zich moet aanmelden voor het indienen van een emigratie-aanvrage in'het kader ven de nieuwe mogelijkheden, die de on langs tussen Nieuw Zeeland en Nederland afgesloten emigratie-overeen komst biedt voor ongehuwde personen van 18 tot cn met 35 jaör. Voor gesubsidieerde erafgratie naar Nieuw' Zeeland' dient-'mch' zich uitsluitend te wenden tot de gewestelijke arbeidsb urea u's en, hun bijkantoren, ofwel tot'.de erkende emigratie-organisaties. Deze instantie»'.zullen, zeer binnen- kort volledigeinstructies ontvangen en dan in staat- zijn alle voorlichting dienaangaande te verstrekken. Belanghebbcnden:dienem.deTh'4Ivé nog':'ëvèn'A gcehdd te oefenen en zich niet rechtstreeks in verbinding ie steUen met de boek heet: Piet en rijn Opa naar Nieuw Zeelandse vertegemvoordiger in'Den Ha'agj die'tiitsluitead bèzoe» Nederland). kers ontvangt die opgeroepen rijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3