Clementis vlucht voor terreur. maar blijlt communist Toen de Duitse Kroonprins verdween Kopenhagen krijgt volmaaktste klok ter wereld „Wordt het geen tijd, dat de Kerken spreken?" RAI Russen rekenen genadeloos af met oppositie in satellietstaten Moet U eens hóren! V In driehonderd jaar loopt zij slechts 0,4.seconde achter Z WITS AL# Wereldraad van Kerken stelt uitvoerige brief op motorrijwielen scooter» bromfietsen motor carriers K EN WERELD Veiligheidsraad Geweldiger dan alles - -J Zaterdag-K) Tefcjm^Q9£ (Van een onzer redacteuren) AN alle oppositie, waarte gen het communistische pro-Russische regiem in Praag zich. sinds de putsch van Fe- v bruari 1948 te verdedigen heeft gehad, is die, waarvan de ver schijnselen, ondanks het nog steeds dikker wordende IJze- ren Gdrdyn, nuzo duidelijk aan het licht zijn gekomen, de gevaarlijkste. De terreur, waarmede de door de Sowj ets in het zadel geholpen regering van de communistische presi dent GottwaiÜ zich totnutoe •heeft kunnen handhaven, be hoefde zich in - hoofdzaak slechts te richten op de buiten ■de. partij staande» naar het - Westen georiënteerde, demo- jcratische elementen. Zeker» deze waren en zijn nog omvangrijk genoeg zij vormen 'naar alle waarschijn lijkheid zelfs nog steeds de overgrote meerderheid in het land. Maar, waar alle machts middelen in handen der com- munisten .waren gelegd,' die daarvan gebruik maakten op een wijze, als slechts in een po litiestaat mogelijk, kon de „rechtse" oppositie die bo- k yendien nog in zichzelve ver deeld was moeilijk een wer kelijke bedreiging voor de stadhouders van het Kremlin worden. De oppositie. ..-aartegen de "Rus sische meesters en hun gelovigs satellieten in Tsjechoslcwaldje zich nu gesteld zien, Is daarom gevaar lijker. wijl zij komt uit de ryen. van de Tsjechoslowaaksé'partij de pijler, waarop de Russische machts positie in het hartland van Europa voor een goed deel berust zelf. Men vergissc zich niet: president Gottwald, die onder politiebewaking schijnt te staan, omdat hij Clemen tis* vlucht zou hebben mogelijk ge maakt. Clementis zelf en al die an dere leidende en ondergeschikte figuren uit het staatsapparaat, die ia de laatste weken gevlucht, gear resteerd of ontslagen zijn. zijn over tuigde communisten. Zij bezitten als zodanig in de ogen van Moskou slechts één fout, maar die wordt door Stalin als misdadig beschouwd: zij zijn-Tsjechische, geen Rus sische communisten nationaal- communisten dus. Zij zijn niet be reid de vitale belangen van hun land op te.offeren aan egoïstische Russische, interessen. Aan de andere kant .echter zijn het geen typen, die ten gevolge van moeilijkheden en teleurstellingen hun ideologie er aan' geven Lake Success, waar hij zijn land vertegenwoordigde. Hij werd door Praag teruggeroepen en zijn vele ook niet klein communistische vrienden trachtten hem te overreden; die Canossagang niet te ondernemen. Hij was échter zozeer.overtuigd van de goede trouw van. zijn chefs, dat bij toch ging. En omdat de gehele wereld erop lette,: wat er met-hem gebeuren zou, geschiedde er natuur lijk: niets: hij werd onschadelijk ge maakt up een betrekkelijkonbe langrijke post by 'e Staatsbank. Vroeg of laat zou er toch mét hem afgerekend worden; dat besefte hij tqen zïog niet, het drong eerst tot hem. door toen zijn vriend en le- scherrcer. president Gottwald. hem waarschuwde,, dat het fatale uur gekomen was: Met een kleine voor sprong op zijn achtervolgers wist hij.,te ."ontkomen.-. - Genadeloos zal er nu x orden af gerekend met hen, die hem hielpen ook niet president r ottwaid, -In dien de. Russen dat nodig, achten en. ra-.t alle ander en, die denken als Clementis. Hoe groot hun aar.tal is en hoe diep de „nationalistische af wijking" rreds in de partij is door gevreten, is moeilijk te schatten. Men mag echter aannemen, dat het aantal aanzienlijk en de doorwer king groot Is. De Tsjechen en Slo- waken zijn door hun geschiéderus, VLADIMIR CLEMENTIS Geen Stalinist, wel communist Uitzicht van het oufle stadscen trum uit, over de Boheemse na tionale rivier de Moldau. op het Hrcdschin, in de eerste jaren na de oorlog de zetel van wijlen.:, Benesj, thans, (nas?) die van. Klement Gottwald met vele en langdurige perioden van onderdrukking, tot bijzonder, nationalistisch ja zelfs chauvinis tisch denkende envoelende mensen geworden. Het communisme kan daarin geen ingrijpende verandering hebben^ gebracht, Kaast president Gottwald wordt zelfs een beproefde communist als Nosek, die als mi nister van Binnenlandse Zaken (on der wie het politïe-apparaat ressox- t eerlij een van de belangrijkste sleutelposities van het lar.d inneemt, van ..nationalistische dwalingen" verdacht. Het Kominform-orgaan heeft bii herhaling het partijblad der Tsjechcsiowaakse communisten ;rude Pravo"' vanafwijkiogen van de (Russische) yartijlijn beticht. Twee mogelijkheden Wat de Russische meesters heeft bewogen, juist thans toe te slaan, is onbekend. De gunstigste veron derstelling is. dat de „afwijking"' zover om zich heeft heengegxepen, dat zij tot een onmiddellijke1 be dreiging voor de Stalinistische com munisten is geworden. Het feit, dat' verschillende verdachten tijdig zijn gewaarschuwd cn zich zo door de vlucht kou den - redden, plett voor deze -pvatting. Het bewijst immers, dat zelfs door Moskou be trouwbaar geachte lieden achter af toch niet zo betrouwbaar ble ken Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid, dat de Sow jets op korte termijn ecu.' actie ter door.-' kruising van de Westerse herbe- •wapeiühg in de zin hebben, waar vóór alle oppositionele machten in de satellietstaten onschadelijk dier nen te worden gemaakt. In dit verband wordt hoofdzakelijk, ge dacht aan een. aanval op Joego slavië. Voor deze mening is wel licht èen -bewijs te zien in de om standigheid, dat de .„zuivering" zich niet totTsjechoslowakije schijnt te beperken, maar ook in de andere satellietstaten wordt doorgevoerd. Maar hoe dit dok zij, de weten schap, dal achter het IJzeren Gor dijn zelfs onder de communisten niet allen naar het pijpen van Sta lin dansen, is voor het Westen even aangenaam als zij voor het Kremlin verontrustend moet zijn. Waarom zich druk maken? Er wordt geklaagd, dat hier in Nederland de bevolking zo onbewo gen blijft bij de koude oorlog en de communistische dreiging. Als te genstelling wijst men op Amerika, dat zo veel verder van de haard van onrust verwijderd is. doch zich steeds meer voorbereidt en o.a, reeds de noodtoestand heeft afge kondigd- Maar is het niet zo, dat een groot deel der bevolking, de er varingen, die zü na de oorlog op deed rijker, niet meer bereid is zich allerlei opofferingen te getroosten? Waarom zich druk maken als een Paul van Kempen weer terug kan komen, als de geallieerden in Duits land de ergste oorlogsmisdadigers weer op vrije voeten stellen? Dit zijn recente voorbeelden. Andere zijn er bij de vleet. Zou het niet veel gemakkelijker en minder ge vaarlijk zijn in de toekomst maar te collaboreren? EEN ABONNEE. (Wij kunnen cms voorstellen,dat er de afgelopen vijf jcar veel ge beurd is, dat inzender teleurgesteld of ontmoedigd heeft. Maar het iüfcf ons volkomen onjuist op die bittere ervaringen te. reageren met de op merking, dat j collaboratie dart toch maar vettiger of gemakkelyker is-j Coördinatie van het Europese transport PARIJS, .--h Het' plan: om naar; het voorbeeld van het plan-Schuman het Europese transport v te coördi neren is Vrijdag door de transport- commissie van de Raad van Europa goedgekeurd. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Europese As semblee. die In Mei, a.s- teStraa ts- burg zat worden gehouden, zal het plan een van de voornaamste pun ten van de agenda vormen. Tot een van mijn kleurrijkste herinneringen gaf het vertrek van de Duitse kroonprins uit Neder land in 1923 de aanleiding. Op een morgen in November uterd ik-, opgebeld uit Den Haag: ..Weet g\j dat de kroonprins vertrokken is?" Zo is het velen die tot de>„tbcl- ingclichten" werden gerekend, die morgen vergaandaaronder hoge functionarissen tn Buitenlandse Zaken, Al spoedig kreeg ik té horen, dat grote ontstemming heerste in de ..geallieerde kringen" in Den Haag. Ik zocht daarop een der hoge heren in Buitenlandse Zakenop. Deze had mv trouwens zelf opge beld: „Ik heb uw huipnodig",En h\j vertelde." ,,Wy hebben van het vertrek van de kroonprins op die morgen niets geweten. Natuurlyfc tuisfen ièfj-wel vooraf dat er iets van dien aard vriendelijke t'oopdy over de prins op Wteringen uitoefende. Ik laai nu weer de hoge diplo maat aait het woord. ,.Ik werd op een avond opge- beid door Benoistde Franse ge zant. Hij zegt: „Ik wens de minis ter te spreken." (Dat was toen Van Karnebeek). Mijn antwoord is dat d« minister helaas niet in de stad is. „Dat zal niet heipen," zegt Benoist met zijn gewone onhebbe lijkheid. „Ik moet het met hem hebben over het weggaan van de kroonprins." Ik betaal hem met gelijke munt terug: ,.Als de mi nister er niet is kan ik hem niet te voorschijn toveren." Het eindigt vooras aat er tets ven aten aam fc^.CCn-uI'm op til teas. Wy namen dit stand- .lf rf®0? vuur in- Dp kTrmnnrini kan. aann el*ullen de geallieerde gezanten rechtvaardigde stelligheid: „Wet i'i3ZZS'-iïtmT&SfZr. t^f*-ïSUfceTI?"-' 'e krom?™ Die wilde-niet «al h(j terasfceenie. een dcr her"t opjehouien w, rrpt Duitse unlfc' mopt mil epv^t inderdaad, de kroonprins- ujös CTie- weg. Benoist heeft Van Karnebeek ken voor hetgeen het tegen my o rp p TIVIV IT T? TIMP X? W tw ?J^/iswur vergeven. heeft misdaan. Dan eerst keren ik tl K IJN JN KKi JN GEIN Te" onrechte. en myn zoon terug." Sr gebeurde meer.De secreta- MisscHlen was dat niet enkel so- internationale politici) ^generaal op Buitenlandse Za- lidariteiV Wilhelm, mocht zijn zoon Van niet. En, terwijl de vaderM leder aïl T H geval op een mooibuiten In aan- Dr M Van Blankenstem mat zich in het politieke kabinet ivordt dit later paald." bij deminister afspeelt,'.' en vindt het gewoon een pikant elf uur. be- nieuwtje dat .u?el van alle kanten in orde zal zyn. Een vrierid Komt „Wij vragen herhaaldelijk bij binken.-Ifc^axl zijn naam. niet ver- genome omgeving zat,.:; bleef de zeer genotzuchtige 'kroonprins op- gesloteri.op Wteringen, dat noch liefelyk jioas, noch een plek c£es uermaaks. Hét einderaas, dat'ide-fcroon- -•-«».<« ..v•««.".««--v™ - prins besloot te pagen, zonder de Bznnenlandse Zaken aan. Daar teert klappen. Htj zegt tot deze: „Weet góedkeuring van zijn vader af te men van niets, zo heet het. Het je aat de kroonprins weg is?" ----- -- icordt wel benauwend. Om elf uur p,0, dat is intéressant," zegt de be komen de hóren inet- een pehar- zoeker. En hij loopt naar de diplo- nast protest. De kroonprins is die matcnclub in het Voorhout om het morgen vertrokken, zo zegt. Be- nieuwtje te spuien. Hij vertelt het noist, op zijnLonbehouwen manier, al in de garderobe, aan ieder die Maar de minister ontkent dat; hij het haren tüill Ook aan de prins ■weet van niets. „Belt U dan maar de lAgne, die juist binnenkomt. Binnenlandse Zaken eens op" De -A IWT/Iv'j-i- n.' •minister doet dat, spreekt daarbij n 3 i"V, Nederlands, maar Prins de Ugne, SSSrf?&:-'wirfif de Belgische gezant, verstaat Ne- dertoidï, en oetirfst tegenover r{jn fffljÏ.W "jt ft" colEega's, dat men op Binnen- JJ» ,V.® ,ïïl Itrndse Zaken «ericelvlc .van niets SS weet. Het is dus een ioos oe- ealpppeertiich ie ongelukkige, die - - - zich met gewonnen wilde geven. icachten, naar-Duitsland terug te keren. Hu onderhield betrekkin gen met Strcsemann, en, Strese- mann was toen rijkskanselier ge worden. Onder diens invloed kreeg hu Jtet gevraagde verlof, naar zijn geboorteland terug te keren. Het grote feit zoudan- gebeuren. Onze regering had de buitenland se diplomaten daarvan g'eén mede deling gedaan. Zoals gezegdzij was van mening, dat -het verblijf op WieHngen van de kroonprins, In tegenstelling tot.: het; verblijf van, zijn vader te Doom, geen of- fidele aangelegenheid was. Bui tenlandse- Zeken had er ai enige dagen lang niets meer -. van ge hoord. Het geval ressorteerde ón der Binnenlandse Zaken, uiaar Rugs de Beerehbrouck, als premier, mi nister teas en tucar Mr. Kan, de indertyd in dè sportwereld: zo po pulaire „papa Kan'', als secretaris generaal, een soort van spéciale en rucht. De heren ..moeten met een figuur afdruipen. Benoist verlaat Er waren scherven genoeg ge- het laatste het gebouw. Op de maakt. Waar waren de schuldigen? stoep staan: een versfotograaf en Dat onthul ik'n volgend verhaal. Ik een Amerikaans journalist. De sprak'van kleurrijkheid: Tenslotte fotograaf neemt een foto, die in ktvarn ifc cr zelfs door in een in- vele bladen verschenen is. Men zag dianen-geschiedenis terecht. Met cr het zuinige gezicht np van de echte roodkieiden. Dat tvas een heer Benoist. Want de Amerikaan- verrassend verlengde van mijn se journalist zei met grote en ge- taak in deze. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. Over enkele maanden zal in het stadhuis van Kopenhagen een wonder der techniek worden geplaatst, •waarvoor de Deense hoofdstad wel met eenuextra sterretje in Baëdecker vermeld mag worden: een - klok, .vervaardigd-, door Jens Olsen, een man,, die de bekwaamheid en handigheid, van de handwerksman met zijn zeldzame kennis van wis-;;en.: ster renkunde verbond en met de onafgelaten.energie van het ware genie een werkstuk heeft gewrocht, zoals'er in de wereld geen tweede wordt gevonden. Zijn hele leven, 72 jaar lang, bad hij eraan gewerkt en de plannen en modellen waren al geheel klaar, toen hij in 1945 door de dood werd verrast. Nog maar korte tijd ge leden slaagde men er in, enige kapitaalkrachtige lieden te vinden, die met geldelijke steun van de stad OIsen's. leerling Mortensen op dracht gaven, dë klok. af te maken. Zij kost 350.000 Kronen (f 182.570,-) maar is bet geld alleszins waard. Dr klok. die zeven 'wijzerplaten heeft, bezit slechts een pendant in Frankrijk, de zogenaamde „derde: Straatsburger", die echter de ver gelijking niet kan doorstaan. Ter wijl deze nl. een afwijking van de sterrentijd van acht seconden, inde loop van honderd jaar heeft, zal de Kopenhaagse klok op. driehonderd jaar slechfs een verschil van 0,4 se_ con den aaniyjjzen. En ze kan meer dan' alleen- maar lopen en slaan! Op elk moment wijst zij de standaan van zon. maan, planeten en vaste: hemellichamen, ze wijst aan, wan neer, er zons- en; maansverduiste ringen plaats vinden en hoe laat hétJm; eIke willekeurige plaats ter wereld is. Een kalender vertélt de weetgierige, op-welke' dag, van de weck elke - willekeurige datum in vierduizend jaar .viel. Wilt- Ub".v.- weteru 'of Uw grootmoedoreen Zondagskind was, de klok geeft U het antwoord- Zij Is gebaseerd op een automa tisch werkende mechaniek, zodat ze, zonder gerepasseerd te worden, drieduizend jaar kan. doorlopen. Pas dan zal het nodig worden, haar te laten, stilstaan en' een kleine verandering in. het .tandrad-.'aan te brengen. Een' van de meest interessante onderdelen van "dé.'klok'; ïs de' zo- Advericr.tie (l.M. CtiLïnfecenZcf/ genaamde Feestkalender. In elka Oudejaarsnacht, klinkt om zes mi nuten voor middernacht eèn belle-' tje icn teken, dat do klok op dat moment alle maan gestalten, en ver*" springendefeestdagen.:van,het_ kb*j mendé jaax heeft berekend, Wanl prestatie,- waatyoor: men buitenge-' mende jaar heeft berekend, een hierbij zijn niet minder dan 570.D00 verschillende combinaties mogelijk. De klok "Wijst de sterrentijd aan en daar 'de omloop van de sterren 25-700 jaar bedraagt, betekent..ditr dat het langzaamst draaiende rad in het kunstwerk elk jaar' slechts een" beweging van één 25.700ste maakt v. Om de klok zo dicht mogelijk bij den. En: de algemene herbewape- voorns-katholieken als •-methodisten Met dagelijks stijgende ver ontrusting moet ik waarnemen Vladimir Clementis bij voorbeeld, een van de meest onderlegde leden van de Tsjechische communistische partij, te niet als martelaar naar Amerika gegaan om daar, als vele -mdere vluchtelingen van achter het IJzeren Gordijn vóór hem. te solliciteren naar h»t baantje van lector aan een of andere universi teit-H-'j zal als Tito commu nist blijven, maar weigert Stalins slaaf te zyn. Zyn principiële hou ding bleek reeds in VJI.-milieu in Affv- rrt'ttrir (t M G E BOUW AMSTERDAM TENTOONSTELLING 9-18 FESR. Zoniiaï Te Bièvres nu stelde het Uitvoe rend Comité van ds "Wereldraad een uitvoerige brief op-aan de bij ning brengt, vrede en veiligheid in gevaar en. bedreigt de sociale recht vaardigheid. De bewapening; hoe nodig misschien ook, mag in de na tionale en internationale samenle ving niet het dominerende element zijn: 'Wij zijn, zegt de Wereldraad, ervan overtuigd, dat het de plicht schrijft ds. L. Nieuwpoort in d»" wércT(Traad aa'ngtiotw kcrkM. j'1® k"'icn 's,.op ï„brcts„ï, het weekblad Jn de Waag- schaal dat de kerken m het documeni. dat het verdiend zou tin i-.hÏ rï Westen niets doen, maar dan hebben, om uitv^riger dan WIJ het elk? m;g«liJl(heid?,ot onderhandelen ook niets doen ora de dreigen- pamnaï van alle da'gb?fden tor wc'- m0" "orden aangegreocn. Tot do de catastrofe van een dlrde ?eld tVweergeldC «««loten kerken wordt gezegd: wereldoorlog tegen te houden. - - Worat het geen tijd dat de Het vraagt aandacht voor kerken spreken? het, ontwaken der vroege- re koloniale volken. Het Merkwaardigerwijze ver- steit de wereld tot plicht scheen dit artikel op de dag, die volken niet slechts de Hat He kprkpn althans formele vrijheid te geven, doch ..Wij vrager, u. zoals wij ons dat a a> ae Kerken, aunans ae h-un ook bij tc staan in de be- -/.elf hebben afgevraagd, of gij wel overkoepelende organisatie vrijding van honger en gebrek. Het alles doet wat gij kunt." van zeer vele kerken, Spraken. P^^fccrtnamcns dc mens tegen Vrede cn sociale gerechtigheid - cn 0» '""MJJïJn. «loeten vooropstaan. Alï.de bowapc- Deze week én andore nonconformisten in een grote jaarlijkse bijeenkomst vóór die eenheid- De bijeenkomst stond onder leiding van dé Anglicaanse bisschop van Londen. Maar er was gejoel en geroepr toen de rooms katholieke spreker aan het woord kwam. Daarop, wees de Anglicaanse bisschop de demonstranten terecht: .Als wij dan volgens u misleid zijn. kunt ge beter inplaats van te schreeuwen,; voor ons bidden," Wending''en de Ilniversiteït „Wending", het maandblad voor evangelie en cultuur, dat zich veel faam verwierf door zijn speciale nummers, wijdde thans zo'n bizondcr num mer aan de Universiteit. Uitgangspunt: „Er is alle ÜSfl reden om met verontrus ting te vragen of men zich wel voldoende bewust is van de crisis, waarin universiteit cn studentenwereld zich bevinden.'* Medewerkers o.a. prof. van Asbeck, prof. Banning, prof. Heringa (in een zeer zakelijk artikel over de zeer Van de student), d, Leeuw's laatste De Wereldraad van Kerken dood CvoorweipdendopB z'vf'bea'ais he. maa,„haDD.!iik, her.-oi immers. vertegenwoordigd ben werktuig behandelt. „De mens ondermijnt, verergeren de reaerin- MkelUk^ojdT door zijn Uitvoerend Comité, t^dertijS"'wJdf hcmg^gdS ^"en" *ieJrt* tüe tt,chUn te Sj pVo4 dit rummer nog ge- onder leiding van de Angll- hiji brndcrwtllei van die vrede moot Da kcrken hebben due gespro- schSvéo. treft 'w«? dSor zgn hel- caanse bisschop van Chiches- h"b.'?®"isnen. De mens kpn Zij hadden, voorzover in de derheid en bewogenheid. Wij zullen ter en van onze landffenoot dr Wereldraad georganiseerd, misschien niet uit dit nummer citeren: dat ter en van onze lanagenoot or tm nog krachtiger kunnen spreken. Zij bergt het gevaar ir. zich. dat u dan W. A. Visser t Hooft, kwam n h^J!, hebben echter ongetwijfeld willen wel meent te weten wat er in staat, van GO Januari tot 1 Februari ri,' eetrSStS grenzen en totale v.«miJ-Jen om méér' te zeggen dan Ieder die ook maar iets met dc to Riètrro- hii Parite hiiarn en oorlog S'e^en en totale Z1J ln 0prP!.htheid konden zoggen, universiteit en het studentenleven te Bievres by Fanjs bijeen en °°«°s Zoais zij spraken was.dat eeRter te maken heeft, ieze dit speciale bened zich daar OP de interna- De M'ereldraad herhaalt, dat er voldoende krachtig om iticnige po- nummer van „Wending" geheel. tinnak gituatie waardoor niet ''""'^cntele tegenstelbng be- ütieke partij en menige internatio- I tlonare Situatie, waaxooor niet b.aat tussca christ0]ykc overtuiging nale groepering op niet-godsdiensti- alleen as Nieuwpoort, doch ook en totalitaire ideologie. Maar ge grondslair te beschamen. En ten- de Wereldraad terecht'veront- stelsel dat op die valse (tota- slotte: de Wereldraad is geen In- TCaqi-mir KrtTTlt 111 flO IS T. Piitirne litaire) leer is gegrondvest, kaa niet stituut. dat aan de aangesloten ker- Avdbjlllll B.UXUI 1X1 rust wordt. Ie BieVres wera alleen door geweld worden over- ken kan voorschrijven hoe te moe- gerapporteerd over hetgeen de wonnen; geen enkele poging moet ten haDdelen. Hij moet het laatste -Lf-.-,. Ja_ vnn-r wordeTl nagelaten om de uitdaging en beslissende woord, de laatste en Commissie aer Kerken voor van het totalitaire communisme met beslissende daad aan de afzonder- Internationale Zaken (ae C.C. andere middelen dan die van de lljke kerken overlaten: „Wij vra- I AVdoet Bii die gelegenheid beantwoorden.' gen u, of gij alles doet wat gij - 1 z. I -J j Openhartigwordt toegegeven, dat kunt." bleek 0.3-, dat er tijdens ae cr te Bièvres verschil van menicg voorbereiding van de heilzame over de herbewapening bestond -m Maar hiornvrr tx-n* m»»n bijeenkomst van Attlee en Tru man een duidelijke etieven eens heilzame invloed van haar was uitgegaan. Maar* hierover was men het eens: Meer dart op het vasteland zijn in 't Wésten bewapent zich uit angst Engeland rooms-katholieken bij een: voor het Oosten, doch tegelijkertijd groeiende beweging naar chriate- vreest het Oosten in' ioenemende bjke eenheid betrokken; Te Londen mate, dat die ontwikkeling tot een spraken dezer dagen in de grote, preventieve oorlog zou kunnen lei- Central Hall ..zowel Anglicanen,. LONDEN. Engeland en dc Verenigde Staten zullen volgende week in de. Veiligheidsraad geza- r._i.n!j menlljk een resolutie indienen, die Henheid en protest 1eR dot] heett h„, geachil ,uswn India en Pakistan óver Kasjmir op te lossen, zo wordt hier van ge zaghebbende zijde' verklaard. Het Brits-Amerikaanse plan zou voor zien. in een plebisciet onder .toe zicht van de V.N. Jaren geleden heb ik aan de voet van de waterval van Schaff- hausen gestaan, die ik reeda ken de van een plaatje uit het aard rijkskundeboek op de lagere school. Om te zien was dit dttó in zekere zin geen verrassing meer. Maar iaat op';het plaatje niet te zien was, en mij dan ook volkomen' verraste, was het donderen d geweld.We probeer- den elkaar te vertellen, hoe we het vonden, doch zagen alleen dé mond van de ander bewegen. Dit enorme, massale, massieve geluid, vaagde elke andere klank' eenvoudig weg. Daar heb ik nog weleens aan moeten denken, Wanneer we door. snelle en mas sale gebeurtenissen overstelpt werden. Dat heb ik ook telkens weer gezien, waar het persoon lijk leed tot zulk een hoogte ge klommen was, dat een mens eenvoudig geïsoleerd werd, zo dat woorden van een ander hem niet meer konden bereiken. Maar Psalm 33 zegt temidden van het geraas en het rumoer der volkeren en het verdovende diepe leed, datGod geweldiger *is dan» dit alles. God, die re geert, de wereld en de enkeling -uasthoudt. Geweldiger dan hef bruisen uan grote wateren. Daar wordt een mens, temidden van al.het overweldigende, stil van.. De uitvinder ran de volmackste klok ter weréUL'is dood, maar hij leeft voor in zijn geniale schepping. het publiek, te brengen zal zij tn. een kamer vlakt naast de grote: :KaE van'het "raadhuis komen te' staan. Er kunnen natuurlijk moeilijkhe den komen door1 het drukke straat verkeer. Om deze te ondervangen wordt dc klok geplaatst op een zorgvuldig vervaardigd voetstuk van beton binnen eer. omhulsel van eerste klasse staal, belegd met ma honiehouten platen. De luchtdruk wordt door bijzondere pompen op peil gehouden-en stof'en microben geweerd. Voor alle aparte deler, van do klok tot een geheel worden samen gevoegd, worden zij gekookt en voorzien van een .laagje verguld sel van 1/10.000 m-m. diktc.„ Daar na zal geen mensenhand deklok meer aanraken, want het samen voegen wordt met behulp '.van zeer speciale instrumenten tot stand ge bracht. Op.de dag. waarop de klok gaat lopen, zaleen astronoom' da juiste stand van de sterren bereke nen. -• ;-Vv Moge de wens van de vader van 'de' klok in vervulling gaan, n.l.' dat men na duizen den jaren van ons; infzovele opzichten mislukt tijdsgewricht- zal kunnen zeggen;;,,Hier staat een indrukwekkend document uit die oude tijden!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4