Met Pasen bij Alioy' de vlag uit Caraïbische wereld leeft in Berto Pasuka's dans ACHT Straks zal hal voor elk doel geschikt zijn Eind Maart moet alles klaar zijn P.v.d.A. huldigt jo Sternheim Johan Boskamp en Johan Kaart als. Potasch en Perlemoer Oude Bran ding- leden waren nog geenszins uitgebrand Epos der Britse tankdivisies en een aardige comedie Neger-ballet komt voorstellingen geven in Rotterdam in Rotterdam R'damse vrouwelijke stud enten vieren zevende lustrum -J Zaterdag 10 Februari 1951 (Van een onzer verslaggevers) Met Pasen zal bij Ahoy' de vlag in top gaan, want zonder onverwachte tegenvallers, zal het gebouw dan zodanig zijn, dat men het als de beste tentoonstellingsruimte van Europa kan be titelen. Op het ogenblik staat de hele hal op zijn kop, overal wordt getimmerd, gemetseld, gegraven en eigenlijk kan men alleen in het paviljoen Botterdam ccn rustig plaatsje vinden. Er worden talloze, veranderingen aangebracht, waardoor het gebouw straks aan alle mogelijke eisen zal kunnen beantwoor den. Momenteel zijn reeds enige veranderingen aangebracht. Het paviljoen heeft een podium gekregen, er is verwarming en bij gelegenheid kunnen danslustigen er ook een dansje maken, want er ligt een prima dansvloer in dit gedeelte van de hal, waar de handelaren in. Zuid vruchten hun veilingen houden. Het paviljoen Rotterdam wordt reeds op ingenieuze wijze centraal verwarmd Boven in hot gebouw wordt de warme lucht naar binnen gespoten, beneden wordt zij dan weer via een rooster opgezogen. Ter aanvulling van deze warme- lucht circulatie zijn nog radiatoren bü de ramen geplaatst, die de eers te koude lucht van buiten moeten opvangen, in dit paviljoen komt een podium van 5 bij tO meter, dat uitcengenomen kan worden. Voor de grote bal heeft men zich ook iets dergelijks gedacht. Wat de acoustick betreft is men tot verwon derlijk goede ontdekkingen geko men, zodat het heel goed mogelijk, is dat deze hallen ook voor concer ten gebruikt zullen worden. In ieder geval zal de Stem des Volks er op 17 April als eerste een. uit voering geven. De voorbereiding vcor de Techni Show hebben getoond dat er in dien de ha! in deze toestand bleef nogal wat moeilijkheden zouden Stijlvol lustrumfeest (Van één onze verslaggevers) ROTTERDAM. Op de feest avond. die de VARA de P. v. d- A. aanbood ter gelegenheid van het eerste lustrum, is het tot een ont roerende huldiging van Jo Stem- i herin in eigen socialistisch© ..kring tgékornen Direct "voor de pauze •verzocht Evert Vermeer de jubile rende kunstenaar, die ook op deze avond optrad, op het podium te komen. „Jij eri andere ouderen" aldus Vermeer „hebben de so cialistische arbeiders geleerd, dat. bet niet alleen moet gaan om ma teriele belangen. Namens het Sc hele congres cn namens de tailo- zer.. die achter ons staan brer.g ik je daarom dank voor wat je ge daan hebt. Nu zal de P. v. d. A. toner, dat zc jc niet in de steek zal laten". Vermeer kondigde dan ook een collecte aan voor het eind van de avond. „Vanavond ben ik thuis", zei Sternheim toen. „En ik kan U niet zeggen hoezeer mij dat ontroert. U hebt misschien veel aar» mij te danken, maar ik weet wel wat gij voor mij betekent, hebt. -Gij zijt mijr, bezieling ge weest.- mijn geestkracht, mijn hart en mijn ziel. Ikdank IJ duizend en duizend maal". Eerder op de avond had De Stem des Volks HM enige socialistische liederen gebracht, kreeg Koos Vorrink, die nu'eens niets mocht zeggen, een huldiging van de AJC en speelde het, Rotterdams Phil- harmonisch Orkest enige klassieke en moderne werken. Na de pauze declameerde Sternheim cn zongen de Jonge Flierefluiters. komen op het vervoersgebied. Trouwens het opbouwen van tribu nes voor de gehouden bokswed strijden hadden reeds tot een der gelijke conclusie aanleiding gege ven. Daarom zal nu ten eerste de vloer van het gebouw worden ver zwaard., De stelconplaten, dié nu volgens een besluit van- B. én TV. worden aangebracht., zullen hierin voorzien. -2"'hebben hun; bruikr baarheid reeds op onze Kèrstélde k aden getoond enkunnen zoals bekend één enorm groot gewicht dragen. Óp vijf 'meter'afstand van de muren wordt ér nu in het. gehe le gebouw een soort rijbaan van 'vier meter breedte gelegd met die platen co bo vendien komt er nog een dergelijke baan-iri de lengteas van het gebouw. De vrachtauto's met zware materialen kunnen zo doende hun vrachtprecies ter ■.be stemder*;', plaatse.-afleveren. ;Maar het moet bok-mogelijk ge maakt worden dat die auto's in het gebouw komen en daarom, zul lener in de Noordwand .twee grote transportdeureri worden aange bracht. die direct,aansluiten op de stelconplatenbaan in het gebouw Buiten' zullen de toegangswegen worden verzwaard, zodat men bij het transport van grote machines en dergelijke geen enkele hinder meer zal ondervinden. Volgende week .wordt met de uitvoering van. dit werk eén begin-gemaakt. - Intussen worden deopbrekingen benut om meteen verwarmingsbui zen aan te brengen, om dc clectri- citcits-voorziening te verbeteren er om. het gebouw ook andere ge riefelijkheden té* geven zoals gar derobes, toiletten e-d. Boyendien komt cr dicht bij de ingang nog een kleine ruimte, waar men verfris singen kan- gebruiken. Dé geluids installatie- wordt verbeterd,- er ko men ruimten voor politie en;brand weer. terwijl vlak bü de ingang ook vier telefooncellen zijn --gebouwd./ Tegen/eind Maart hoopt men al dit werk tot een goed. einde ge bracht te hebben, zodat het Ahoy' gebouw dan voor elke gelegenheid gebruikt Hier ziet men nog juist het bo- ven$tr gedeelte van de enorme olieketel, die gebruikt zal worden voor de verwenning, en die bui ten 't gebouw wordt ingegraven. Eigen foto) Daar waren ze dan, de oprichters van ..De Branding", cie een jaar of dertig geleden Rotterdam en de rest van, Nederland, in- beroering bracht- tén met hun voorstellingsloze schil derijen,, kunst van een niéuwe lijd, die ook reeds in andere landen van Europa wortel had geschoten. .Doü- rens yan. Kulk met zijn.grijze, leeu wenmanen, nog .vitaal 'eri krachtig eri .geenszins oud, Bernard Canter, gebogen gaande onder de last der jaren,-maar. desondanks vol esprit, Joh. Tielèns,. rechtop en. vol idealis me, eri.': Robert, nog steeds bezièld door het -geloof aan dé nieuwe kunst. Zij spraken, ter gelegenheid van hun tentoonstelling, voor een aandachtig luisterend publick, dat dc sociëteit van Oud-Boymans tot iri. alle hoeken vülde. j - - Joh. Tielens over.' de, directe aan leiding tót oprichting, van „De Bran ding"', een vereniging van kunste naars, die eigenlijk geen vereniging was, -geen bestuur had en nog min der geld en die toch nooit uitgebrand raakte, omdat ze was gelijk de zee, ccn eeuwige beweging, waar het lange tijd kalm toegaat, tót er plot seling opschudding komt. Lourens van Kuik over het ont staan van- „De Branding", een bewe ging'van de vrijheid des geestes en met leden, voor wie dë uiterlijke .vorm secundair was én voor wie al leen de innerlijke noodzaak als abso lute; waarheid gold. Wij geloven, dat zijn woorden even vurig., klonken als in dié twintiger Jaren, :.töen hij pro feteerde, dat er over een. kwart eeuw geen dogma's 'meer zullen zijn, doch dat dan slechts kunst zal.worden ge schapen vanuit het vrije denken. Ontroerend was hét speech je van de oude' Bernard Canter, die' mét hetzelfde idealisme .de komst van'de- kunst beleed, ...waarvoor hij vroeger hadgestreden,' evenals 'trouwens de woorden van Robert,die als zijn overtuiging te kennen gaf,-,datover een decen'riiunr 'gedacht -zaP" -worden met het hart en gevoeid met het hoofd. De vloer van Ahoy'is opengebroken. (Eigen foto) Forceerder van kluis te Vclscn krijgt minder straf AMSTERDAM De 62-jarige Brabantse recidivist J. RL D.. de „laatste der Mobicaneh"' uit de Bra bants-Rotterdamse onderwereld der twintiger jaren, die in Maart van het vorige jaar ©vergeefs trachtte de kluis tc forceren in het gebouw van dc gemeente-ontvanger te Vel- sen. is door het Amsterdams ge rechtshof tot 3 té jaar gevangenis straf veroordeeld met aftrek van het gehele voorarrest. De Haarlem se rechtbank had hem in eerste in stantie 5 jaar opgelegd. -Vijf dappere mannen van een Engelse tankdivisie in WestwaL 1044. ROTTERDAMS!: BIOSCOPE V - TF/AcE.-^1 7O44 op-'-D-Day naar Frankrijk gezonden met de Gyard Armoured Tankdivisie. Na de D. Hanï-film „Westwaf lskflaat ons d" "!Sl± omtrent de terisscür in het onzekere pe vrij ding van vele steden (originele zijri naam wordt-nergens vermeld. Wel Be^ë de"intachfc een.beetje vreemd als men bedenkt dat. dit fnn^ der Rrit^p ripr patrocrciiuc entnousiasroe der oevol- Ïïtïiï^Vi dl kinel. Dan fokken do tanks Naderland S MiSSlS tet do ip binnen. Eindhoven. Grave en Nijmegen d" iSSSESJ tsSUsSïïót'S S dit werk zoveel echte jouraaalopnamen «lukt, want bij Arnhem zijn ingevoegd, Zo is de film,-die van-de/ opt net mis. roemrijke daden der Britse Tankdivisies Door deze „Wahrheit und Dichtung" bij en na de invasie verhaalt:, éen mêri- zpn/twee ^romances .-geweven, die -de' .geling geworden van waarheid en ver- rncnseljjke:;kant der strijders belichten beelding. Men; krijgt éérst éen duidelijk en juist go gedoseerd, dat de privé-aan- en interessant beeld van de. opleiding cn gelegenheden geeii afbreuk doen aan de het drillen der manschappen: Amerika- met grootse visie voorgestelde tankver- ncr.. Engelsen. Canadezen. Polen en heldingen. Een goede film en een gun- Nederlanders en dan worden, na een stipe uitzondering m haar soort, iLU- langdurige zware training, de mannen TUSCAJ. Dokter IhPRINSES draait deze week een bizqnder aardige film-comedle:; Mother - didn't; teil-.me, in het Nederlands ver taald met „Als ik dat geweten had.". Een jongedame, döor 7.0'n felle blaf-' - hoest bezocht dat zij schier dierlijke geluiden uitstoot, ziet kans haar knappe doktér aan. de. haak te slaan. Maar dan moet zij ondervinden dat het geen.sine cure is, doktersyrouwte zijn,;' vooral niet als de ma van dë arts, zelf dokters- weduwe/van mening is dat een dokter eigenlijk, alleen, maar. getrouwd moest zijn met 'n vrouwelijke collega. Geestig en: zeer - vlot Jiceft. regisseur Claude Binyori de vrolijke geschiedenis verteld. Het. filmverhaal is gebaseerd op het boekvan Mary Bard „The doctor -wears three faces". Duivels ..De „Duivels van het Wilde Westen" vervolgen deze "week in REX onbekom merd'hun bezigheden, maar schieten thans,: definitief het hele team rad draaiers;, neer, hetgeen hun welver diend loon 'naar werken is. Als western is deze film ongetwijfeld een: nummer- v&n, de bovensteplank. Heel .wat, pret tiger, dande - blómzocte Gene Autry, die mén in /Sioux Citjr-Süc" in zijn branche aan dé gang kan zien. als opgepoetste show-cowboy met' het bekende ver vélende 'gezicht. J Een rondgang over de tenlocnstcl- ling, waarop .wij nog nader terug zullen kernen, besloot deze alleszins interessante avpndi Hoe een stokoud blijspelletje weer springlevend kan -worden',demon streren de toneelrotten Jfohari; Kaart, en: 'Boskamp, die 'de/welbekende „Potasch. én, Perlemoer .5 /Zin/textiel" weer van zolder gehaald hébben. De goed bezette Schouwburg begroette de favorieten ai direct 'bij hun. op komst en de vertrouwde gulle stem ming, -die;-die hele Vrijdagavond bleef-hangen, dééd'sterk denkëri aan de sfeer, die iri de; oude Tivoli- schouwburgrbnd dit soort voorstel lingen bestond. Natuurlijk, hét" gegeven van dit comedietje heeft hoegenaamo niets om het lijf, het ver haalt jeis kitschc- lig eh zwak tot én met, maar „v/ëisz^ viel" dat Wéét iedereen nu wel en. heeft het ietsi te betekenen?, Een duo. uitgekookte stoffenhandelaren van het. oude. ras, dat de,^ask cn de mesjömme" op het spel zet: om een aangewaaide: artist, waar het eigen-, lijk geen. raad mee wéét, uit dë klau wen van dé Russische regeringte houden de onnozele hals wordt van medeplichtigheid aan ccn bom aanslag op een Kicvse politie-hoold- man beticht moe: nog uitgevon den worden. Hut gaat er alleen maar om, wat dc heide zakenlieden van bun rollen maken, hoe ze etkaar on vermoeid en met dc boste bedoelin gen steeds in de rede vallen, hoe ze hun „Witze" verkopen, kortom of zc Potasch on Perlemoer ..ja" spelen of „nee" speler». Kunschtstuk! Nu, dat werd het toch weer inderdaad, on der de handen van Kaart en Bos- kamp, die vooral na het eerste be drijf van het vry lsoge stuk zou er heus niets geschrapt kunnen wor den? geed op dreef kwamen en hef publiek precies' gaven, wat het. verlangde. En het vreemde is, dat ondanks die grappenmakerij cn die voortdurende chargeringen en: ruzies- en' ondanks de onwezenlijke inhoud van M. GlaSZ én -L. Kléin's stuk, cr toch een zeer menselijke, warme én vitale sfeer van uitging. - Dat te hebbenbereikt is een prestatie... van Boskamp, eri Kaart., die mén zeer moet bewonde ren, Fientje Berghegge was de: bijdér, hante ontwerpster juffrouw Gold man en verder zag mén o.m. Tilly Perin-Bouwmcester, Teddy Schaank, Ben Aerden. Het slotapplauswas zeer enthousiast, Dinsdagavond, geeft het gezelschap. Kaart een herhaling.; H. F. REEDIJK Commissie studeert op gratieplannen DEN HAAG. Het ligt, zo ver nemen wij in het voornemen, de algemene tendenz, straffen aan poli tieke dcünquenten opgelegd in ster ke male te verminderen door ge bruikmaking van het reebt van gratie, 00* uit te strekken tct de zwaarste gevallen, te weten dc tot levenslang cn tol straffen van meer dan 15 jaren veroordeelden. Daartoe heeft minister Sïruycken dezer cagon pen commissie ingesteld, die hem van advies zal dienen met betrekking tot beoordeling van gra tie-zaken voor politieke-' delinquen ten, die zijn veroordeeld - tot levens-" lange of- tijdelijke gevangenisstraf van tenminste 15 jaren. Advertentie Verzorger Gerrit Visser in Ronde van Noord- Afrika Ofschoon aan de Ronde van Noord- Afrika. .die 5. Maart te Algiers en na zes etappes in deze stad vindlgt. geen Nederlandse renners deelnemen,, zal Rotterdam toch in deze 'wielerronde worden -vertegenwoordtgd. De beken de Rotterdamse verzorger ..Gerrit Vis ser. die verleden jaar la deze ronde de renners van- de Franse rijwielfabrick Terxot tot voldoening van renners cn sportbest'.iur verzorgde, zal ook dit jaar voor deze fabriek d»t wielereve- nement volger.. BERTO FASUKA in „Blood?' i-2 ERTO PASUKAydc neger danser, die in Maart 1947'voorhet. eerst in Nederland optrad, zal in de komende, weken weer een aantal voorstellingen iri"Den Haag geven met zijn uit 22 damers.cn danseressen bestaand neger-ballet. Pasuka, dte-'cuit Jamaica afkomstig is, heeft in djn balletten de primitieve inslag van de neger-dans meer gehandhaafddan bij enige andere groep het geval is.' De-.- primitieve neger-:, dens uit Afrika"kan monotoon en. opwind end gijn, de dans van de Garaïbisck e. negers is rijker aan variatie. En Pasuka kiest als gegeven poor zijn l'dansen' merendeels gc-. 'gevens uit' de Caraïbische wereld en' haar geschiedenis. De balletten. „Blood", „Nine nights'.' .en-het ons reeds bekende., en'ongeëvenaarde ballet „De profeet" zijn, geheel geïnspireerd op het geestelijke klimaat der Caraxhische riegere '-èn hun leven. .Het nieuwe ballet „Blood." heeft tot motief: de Papaloi-':(priester) eri zijn slachtoffers, een gegeven uit de riten der 4 Voodoo-godsdienst. Ook in J/ine nights"; be- zigt Pasuka een bestaande overlijdens-ritusder negers. Deze balletten hebben .dus een sterk godsdienstige inslag,. Daarnaast kan men bij Pasuka oók de andere kant der negers leren keririén: hun vrolijke blijheid, speelsheid en ongecompliceerdheid. „Market day" is ons reeds bekend in dit genre. Daarnaast zullen twee nieuwe balletten uitgevoerd worden, n.1. „Cabaret 1920" de titel spreekt voor zichzelf en „Bride cry", een burleske. ttuior Heinz Marten en de bas Herman Sch'ey. Het geheel 3taat onder leiding van Édüard.Flipse. Het Rotterdams Ka merorkest onder-Piet Kettitig gééft zijn vierde concert in de- Schouwburg met een programma dat werken van Bacb, Hay on, Stamitz. en Fauré noemt. Mede werking verlenen - de violist Thomas Magyar en het Rotterdams Kamerkoor. Dinja LapDe Wolff draagt in het Doofstommen-instituut „De Kruisvaar der" van Anna Blaman voor. In Luxor A.B.C. Dagelijkse, tentoonstellingen: De Branding, experimentelekunst, om streeks 1920 (Schiclandshuis): De Zee ster (R'damse Kunstkring tm. 11 Fe bruari); schilderijen van Wim Schip pers ..('t Venster tot 1? Febr.j Lcnp gewacht, toch gekregen: na heel veel sfrubbelinpoi en mislukte pogingen heeft men dan Paxukn's ncperbaiiet t'oor een tournee van 40 dagen door ons land kunnen engageren. De r.cdige argwaan zal daar bij u'el oycru:on/iö» moeten zijn na dc onpeiukfeipe erucriugrcn die Pa suka hier in 1947 aan ket einde van zijn sensationele reeks voorstellin gen met een weliswaar Deense impresartp opdeed. Hei gezel schap moest toen rut/s ons land uerfaten met achterlating van. een deel p<m de bagage. Twee voorstellingen krijgt Rotterdam Woensdag avond en Zondagmiddag met waarschijnlijk vier nieuwe cn enige reeds bekende baliutteu (De Profeet). Elders in dit blad vindt u meer over do?e rrierkmdcrdige dansers. Rotterdams Toneel komt eindelijk weer met een première: .Wijlen Edtoina Black' (ait weckend). Het con cert van het Concertgebouux-oricest voor de sociëteit Harmonie gaat Dinsdag natuurlijk niet 'door;, iri. plaats daarvan kan men iri de schouwburg... Potasch \e»Perleirioer (sic!) nog eens zien. Nog een wijziging; Dpnderdag:.geeft Comedia niet ,De eerbiedige lichtekooi' vun Sartre en ,De brief van Dón Juan' van Luisa, Treves, maar Tsjechofs 'Oom Wan ja' in de -regie; van Sjar of. Het Rotterdams Kamerorkest geeft Vrijdag, een concert; op dezelfde avond voeren R. Ph. koor en. orkest met solisten ,Dte Schöpfung' van Hay dn uit. In het Schiclands- huis is een interessante tentoonstelling van experimentele kunst om streeks 1920 van ,De Branding' geopend. Vanavond start in Luxor .de A.B.C.-Express van V/im Kan, Corry. Vonk e.a. Zaterdagavond 10 Februari: R. T. geeft van de sopraan Margit Opawsky. de een eerste voorstelling in de Schouw- *- bVé yan; „Wijlen Edwina Elack" door W - Dinner en W. Morum. In dit stuk treden op Mieke Flink, Nell Knoop, Kees Brusse en Richard Flink, die voorts öe regie-voert en dc décors ont- merp. In/Luxor de Rotterdamse pre mière van^ Wim Kan's nieuwste, cabaret programma „A.B.C.-express'J, met Cor. ry_ Vouk, Sophie Slein. Pam Henning, Joh. Elsensohn (als gastj; Joop Vischer Jr., Piet v. d. Meulen. BiHJBlok,Guus Hoek; muzikale leiding-en composities: Cor Lemaire. Zondag 11.Februari: het 5e Zondag ochtendconcert-van het r. ph. O', in. het Colosseüm-thcater (10 utir> staat onder leiding van Eduard Flipso. Pro gramma: Haydn's. Symphonie in D .De Klolt", Hery j3nos suitevan. Kodaly. Jean Antonietti is solistin .Liszt's eer ste pianoconcert in Es. 'b Avonds in de Schouwburg R. T. met„wyien Edwina Black". Luxor: A,B.C.-cabaret.' Maandag12 Februaride Nederland se Opera voert in de Schouwburg Ver di's .ia Traviata" uit.: In Luxor A.B.C. Dinsdag 13 - Februari: hettoricélgc- zelschap Johan Kaart met Johan Bos kamp herhaalt de klucht- .-.Potasch en Perlemoer. .-./in textiel" in de Schouw burg. (Conccrtgebouworkést-concert vervalt De Amsterdamse littferator H. A. Gornperisspreekt in de,Kunstkring over „Enige kenmerken van de: moder ne litteratuur", Voor. de Alliance Fran- paise draagt Marie-Louise van Veen Franse poëzie voor ih de aula van mu seum Eoymans: a.o. fragmenten van La Chanson de Roland, - Le.Cantique des Colonnes; van Paul Valêry- en La Ta pisserie de Genevièvé- et Jeanne d'Arc van Charles Peguy. In J-uxor A.B.C. Woensdag it Februari: 'tó deSchouw burg het eerste optreden, van Ballets Nègres, van Berto Pasuka met 20 dan sers en danseressen eri riet Afrikaans orkest. Programma waarschünliik; Ne gen Nachten: Gabaret .1920-en De Pro feet, In 't Venster van 5—«-wear he* disco-concert,- Saar: Bcssem .zal ècri in leiding houden. Ten bate - vari het stu- diefonds van het RotterdamsToonkunst Conservatorium geeft Jaap. Callenbach in de aula. van Boymans de - tweede pianoavoqd. Hij speelt o.a. werken van. Schuman en Franck;' In. Lüxpr. A.B.C. Donderdag" 15. Februari: Coritedla geeft in de" SchoUwburg .de Rotterdam- se premier? - van „Oom WanJa" van Ts^echof,- geregisseerd door prof. Sja- rof (in plaats dus van De eerbiedige lichtekooi on De'brief van Dop Juan). De bekende Franse kunstcriticus-Abbé Morol houdt in de aula van' museum' Boymans een lezing Xe drame de Pi- casso"; In Léxor A;B.C. In de Schouw burg wordt hét lunchconcert verzórgd door Theo' Qïof eri. Annle NederbragL VrUdag 16 Ffchruaii/lri dc Konlrialii- nekerk wordt „Die Schöpfung" van Joseph Haydnuitgevoerd .door het- R.: Ph. koor en orkest met medewerking Wè ^meriliii'de "baUetteii^v;van :3ërto:,; ï/'Rasuka de /méér. Afri kaanse yörraen van - de'/;neger-- daris met zijn voetstampen - en eentonige- ..rei-" dansen s en .ook de buitengewo ne '\Tljheld die. (daarbij .aan; de ':V individuele;. danser wordt gelaten. Dit laatste treffen we. ook in ;de dansen uit; :de Caraïbische we- reld/aarit Juist, 'doordat'de /nee. gerdans zoi"jvei- nig .vastgelegde - v j'-vormeriv-•.•hééft. De „Ballets negres" van Berto-Pasuka warden; bege- en er-veel''aan leid door een tam-tam-arkest. - 'de. improvisatie der '-dansers !M w. llllllliDIIIII!IIIII|SlilllI!lll!II|IIiiIiSlIllillilll3i:il(Illl(lllllIlll!lölllliB!IIIIIIIJ Lezing J. EL de Kluyver Voor leden van de Rotterdamse dam vereniging- „Constant" en Verdere be langstellenden hield de heer Da Kluy ver in „Het Vad. Getr." afd Noordain- gel een: causerie over Het onderwérp: De finale hoofdklassedamkampiocn- schap van Rotterdam 1951. - Na eerst enkele tournooitactische op merkingen gemaakt te Webben, en het Verschil in de ia toumooien en. mat ches te volgen wedstrijdtactiek te heb. ben uiteengezet, vóigden in snel tem po wrschillende interessante spel- fragmenten uit het zo spannend verlo pen toumool en de daaraan aansluiten de barrage-rristches. waarvan de stand thans S—6 is. „Constant" kan met;ge noegen óp hét organiseren yan deze avond terugzien. Prof. G. Gonggrijp schreef speciaal hiervoor het blijspel Rinske Blija' Dö Rotterdamsche Vrouwelijke •Studenten-. Vereeniging, de kleinste "ins ons land - zij telt 44leden is al aan haar zevende lustrum toe. Van Donderdag 15 - Zaterdag 17 Februari wordt dat xnet allerlei fes tiviteiten gevierd, de meeste in in tieme kring, maar énkele toch:, in .groter(milieu, Daarvan is de. gala voorstelling van hétspeciaal door prof. G. Gonggrijp geschreven lus trumstuk „Rinske Blija" Vrijdag avond inPalace, gevolgd door ecri souper dansant iri de Beursfoyer wel het hoogtepunt. De eerste officiële plechtigheid is de ontvangst:ten stadhuize door dé burgemeester, .Donderdagavond ora negen uur, die bekroond Wordt door een wijnfeest in/de sociëteit Koï- nconia aan de 'Pieter de Hooch- straat. Op dit bacchanalisch idee/is men (gekomen dóór éen reis deze zomer met prof. mr. C./W. de Vries naar. hét Franse4 vyijnlarid onderno men;? de. dames kregen dé smaak toen '26 te pakken!. Vrijdag worden 's ochtends o»n IX uur van het--station D.Pi de reünis ten eri besturen van zustervereni gingen afgehaald cn na een lopende lunch op de „club", het gezellige sociëteitsgebouw aan. de Heemraads- singel, begeeft men zich naar de Nederlandsche Economische Hoóge- school, waar de praesés van de R.V. S.V., mej: E. Ha inburger het-7e lus trum in de aula zal/openen,; Met dc N.E.H.. voelt de:35-jarige yérehigmg zich uiteraard bijzonder verknocht;: haar ledén betrekt; zij; uitsluitend van de Hogeschool. De drie dames, die iri 1913 bij de opening vari de, N.E.H. als eersten hun plaatsen in de collegebanken./innamen, vorm den tezamen met dé 6, die' in 1916- zich lieten inschrijven het opx'lch- tingsbestuur van de R.V.S.y. De juiste datum is 17 Juli1915,-.maar de dies natalis werd 12 Februari 1916. Het zou /tot 1922 duren eer de R.V.S.V. een eigen clubhuis kreeg. De regisseur van hét lustrumstuk, Gerard Waar, zei -ons zeer verheugd Te.: zijn/dathij met studenten weer een Nederlands stuk kon brengen. Het is ook bijzonder, aangenaam dat prof. Gonggryp dit speciaal blijspel voor de R.V.S.V. kon schrijven, zo dat de bezetting, slechts ,gèn" enkele mannelijke speler vergt, Prof. Gonggrijp schreef reeds eer-, der. een stuk:; hetdrama Koning Agoka, dat - 20 jaar/ geleden door. Lcidse studenten cn: na /de oorlog door de Haagsche Comedie is opge voerd.'1 wordt Overgelaten dié/..daar door in staat zijri. zich .met huri hele perscorilijkheid'/volleftig: uit/te leven' oritataat .er gëwoonlijk: .een zeer direct contact lussen toeschouwers.en dansers,. Iéts1 "wat" bijZ onsklassieke ballet:'bijvoorbeeld aanzienlijkmin der vlug tot'stand komt, Met begeleiding van piano én een tam-tam-orkest. ondér. leiding, van Mizeo Den' Boi/wordcn op 12 Febru- ari iri Den/Haag -de balletten Dé profeet", „Blood" en /Market day" gedanst en-bp'-25Maart .„Cabaret 1020",', „Nine nights" en' „Bridé cry"; .Het programma '-van 2Maart. :is rnpg niet békcrid./ Pasuka terug! Bijna dVte jaar .geleden Z in het voorjaar vah:1947 maakte Nederland kennis;„met. .hetin-;- drukwekkenüe negerballet van Berto 'Pasuka.;' Dë kennismaking was niet: wederzijds een vreug-.:. dc: want Pasuka die zijn tournee maakte - onder auspiciën pan een kleine Deense impresario ■werd hier in de steek gelaten door deze manager, die er met' een bedrag - van 30,000 .gulden* .van-.; door ging. Èn do'dansets:;konden, zo hun rekeningen.-imet^mëër be talen:' Er 'werd op mlddélèii"ge- zonnen om dc drtisten vóórt?tp. helpen, maar de'/vreerndelirigen- poKrté;'Had. berèids ingegrepen,: toonde weinig geduld mctZ .a eze; k leerlingen, en bette <de .Z/hèlè'.', groep. smadeZ-glehet: landhuifr.' Voor /Nederland, xtias 'Met')geen goede;: beurt e?v degdapsUefhebg* .bersjEierNjêèsdènjiRósjiEaiVooN 't ïaó'tstgczic'ri te /fiëbhéri/.-.MattrZ; Pasuka is te mggekómeig,.op aan-A drang pan ..andere bnprésano'f;// die hem'. eertZ garantie-eontract;: bödën. Maandag.fbé'gint dé'ëRe-- derlandse iöurnée "van zijh.{j.Bal- Iets nègres" meteen-vüor-stëUing':.- M.Den Haag.gyjjf,eTifd'ërlïg',da gen blijft liet ensemble pEn nog in ons.land., rondtrekken. ZEriSiriZ: fof aa Iveertig-.Voorsieliingenhierx moeten Pasuka het. eerherstel! schenken, waarop hij- WëFHëchë heeft..,7 •JttrgOnnlnk- remise 7 ALMELO. 'Te Almelo w.erd- dé eérste/party ZgespeeldZ:in-/dè/fiüale;' yah hét persoonlijk darnkampiaéri/ schap v. Nederland: tussen/Jüxg;(Al/ in^oyféri' Onnink/(Aalfén)i-w^é^ip: rem.se eindigde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5