ItagVOOR ANTJES EN JANTJES'A Willy Pikiran lfeert rekenen (en fioih Wouter (13 jaar) wil dresseur worden MOEILIJKHEDEN? Huwelijk met vrouwen van vreemde nationaliteit r DE COMMISSARIS VERTELT DOOR ■I m': t* en andere jonge: klantjes) Pestvogels zijn alleen maar vlug met éten .J Er komen tekeningen uit Amerika! Aruba vlagde niet TT - -. V 13 S> f 4ÏSSE3S Wij geven raad door Hénriëtte van Eyk Markiezin van Toerlatoer Leeftijdenpuzzlc Bergingsvaartuig voor de Marine -| door h. voordewind V (Van een onzer verslaggeefsters) SOMMIGE kinderen maken hun ouders vreselijk aan het schrikken door ineens zo op hun dertiende, veertiende jaar te zeggen: ik wit later filmster worden, pf toneelspeler, zeeman, dokter of boer. Als ze 'dokter of zeeman zeggen, zullen die;, ouders ^trouwens -niet zo schrikken, want óch zeelui cn doktersv zijn oberhet .algemeen. keurige ménsen, maar ja, ga je zeggen: ik wil danseres worden of zo, dat wordt-anders.Niet omdat dansers geen keurigemensen, zijna nee! De ouders schrikken daarom zo, omdat die beroepen alleen maar ge- schikt zijn voor héél begaafde mensen, die eriéts in bereiken, maar de ouders toeten ook,',dat dansers en kunstenaars in het algemeen, meestal een moeilijk, hard leven hebben, ven altijd oefenen en altijd reizen. Zo'h vaart loopt het meestal niet, want als die zcljda kinderen achttien zyn, hebben zé. weer hele andere gedachten ovar hun be roepskeuze. En willen ze dan tóch batletdanser worden, ja dan zijn ze toch niet meer te houden Maar goed ik heb van de week een jongen ontmoet Wouter Ra maker heet b:j. uit Amsterdam. en die wil in het circus later. Dres seur worden. Hij is dertien jaar en zijn besluit staat vast. Zijn ouders zijn nou niet zo enthousiast, maar ze. zijn verstandig en wachten .af. Die Wouter heeft, deze week een ge sprek gehad". met .mijnheer .Van Do- veren, de perschef - van het circus Strassburger. Iemand die ai jaren - lang in het circus zit en,jee valles van weet, ook wat het circuslevon betreft. Hij - liet -Wouter bij zich ko men om het-hem uit zijn hoofd te praten. Ik was bij dat gesprek. Jongen; Ik wil eerst drie jaar naar de MULO. En dan naar de üomptcursschool van Klant in Lim burg. Man: Hoe stel je je dat voor? Het is een' stoomcursus en je hebt een hard leven, werken, werken en werken. Maar ga je jong ak stal jongen in een circus, dan krijg ie eigenlijk ccn betere opleiding. Dan heb je ook een.hard leven, je vrien den zijn de. beesten,; je slaapt in\de stal en je woont" er/ Je moet heel goed gezond.zifn. Als. je dat er alle-, maal voor óver hebt en je hebt. de wil, je neemt allé narigheden op.de koop toe. dan alleen komt er wat van terecht. Zou je in de 'sfil willen beginnen? Jongen: Hc jakkie nee, maar ikwil toch naar het circus. Ik moet trouwens toch eerst nog een paar jaar naar school. Hoe moet ik het dan doen? v Man: Daarom beweer ik, dat'Je heel ,jong moet beginnen, eigenlijk moet je in hét circus geboren zijn, je redt het andera niet. Wat doe je op het ogenblik m9t je Haan? (Wouter heeft n.L een haan die hij gedresseerd heeft, hij is er wei mee opgetreden in het kinderdrcus Elle boog Red.). Jongen: '.Op het ogenblik doe ik niets met hem. Hij is nou ge woon mijn huisdier. Ik heb wel een kat. Die leer ik kunstjes. Pootjes geven en zo. Hoe ik hem'..dat -ge leerd heb. Nou door het bem steeds weer te laten doen. Hij springt oók tussen mijn 'armen-door: Nee, Ik sla hem nooit, en wat lekkers? Krijgt hij natuurlijk wel. maar heus niet na iedere toer. hoor. Man: Heb je niet het gevoel, dat je eens een ander beest wil hebben? Jongen: Ja, maar hoe kom ik er aan? Man: Nou een hondje-bijvoor» beeld; Jongen: Dat kan bij ons thuis niet. O. tk ben er ai heel jong mee begonnen, met het dresseren van dieren. Toen ik zes was al. Ik Had toen nog nooit een circus gezien,--al leen een circusfilm. In de oorlog kon ik niets doer, maar na de oor log ben ik naar alle circussen gaan kijken, als ik de. kans: kreeg. StrasS- burger heb fle wel zeven maal ge-, ziën„ ,r Man: Maar als jezoveel van dieren; houdt; waarom dan het cir cus. Je kunt toch ook b.v. dieren- attsAvordèn?/^:'^j- J o h gen: Nee dat lijkt me niks. Hondjes spalken enbij kanaries ■zweertjes wegnemen. Dank je lek- ker.'.v. M a n Hc had het je uit jé hoofd willen praten. Maar ikweet niet: of me dat lukken' zal, Je hebt n.L; iets; dat geschikt is voor het circusleven. Maar denk -eraan circus is een ziek te, dus ik heb alle hoop dat het nog wel weg zal trekken bij jou. Jongen. U bent niet de enige die het me uit mijn hoofd wil pra ten. Man: Ik zal het je niet proberen uit je boold te praten. Maar een dingAls je echt iets voor cir cus voelt, dan mag er eigenlijk geen week zijn, dat je niet met een beest hebt gewerkt en Iets bereikt hebt. Natuurlijk ir.ag je schoolwerk er niet onder lijden maar je hebt ge noeg yrije tijd om een dier te dres seren,: Je moet; steeds weer eens een anderjdier neraen.; Kom je. dan op je 17e bij een; circus aan, dan kun je al iets laten zien. Hen-je wel eens "bij een repetitie geweest. A" -- Jongen: Nee, want dan heb ik altijd school. Dié,leeuwentem mer in het vorige programma,, In Carré, clie' Is' aangevallen, nou dat vind ik niks hé. Die man laat: alleen maar zien dat hij die leeuwen 'dé baas is cn niet bang voor ze is. Zo met: zijn hoofd in de leeuwenbek. Ik vind het vies en er is niets. aan. - Man: Wat zou jij met ze doen, als jè vijf leeuwen had? Jongen: Meer sierlijke dingen, zoals Teddy Homberg, weetU wel, hoepels .en zo. Speelse dingen. v Man: Nou je moet maar gauw komen kijken bii ons. Maar denk er aan. als je iets Ut bereiken, moet je altijd met iets bezig zijn, je moet als het ware een soort dierer.lucbt- je om je heen hebben. Mag je 's avonds? Jongen: Ja. ik kom. En nu maar afwachten, of Wouter óver vijf jaar werkelijk dresseur gaat worden ofdat het overwaait. Je kunt er niets van -zeggen. Mis schien gaan we over tien jaar met •zijn allen naar hem kijken als hij in Carré met zijn vijf leeuwen werkt. Wat zeg ik vijfmisschien wel tien leeuwen. Wij zijn erg blij dat-we jullie 'kunhén vertellen dat er'antwoord is gekomen op die prachtige teke ningen door de Nederlandse kinde ren gemaakt voor de „Wereld- vriendschap." Weten jullie het nog? En al die tekeningen zijn toen met een vliegtuig van de Pan Ameri can, World Airways op 20 Novem ber naar Amerika gegaan. -De Mevrouw, die deze „Wereld vriendschap voor Kinderen!' opge richt heeft schreef ons; dat wij over énkeleweken de tekeningen van kinderen uit Amerika en China- kunnen verwachten/ Wij- beloven1 jullie dat wij de tekeningen direct na ontvangst aan jullie door zullen sturen,. Et kwam een bericht uit Goes bij de redactie bir.nen: een inwoner van die stad zag enkele vogels ter grootte van een spreeuw, die onder zijn raam van de lijsterbessen aten. Een vogelkenner vertelde hem, dat het pestvogels waren. Niet minder dan drie koppels werden waargenomen. Heb je eenmaal van je leven een pestvogel gezien, al is het maar op een; plaatje dan vergeet je hem nooit meer,; zo uitzonderlijk- ziét-het beest eruit. De, Goésen'aan heeft'de grootte,..: goed opgegeven: als een spreeuw; zo groot. Maar die kuif op z!n"kop eri dat heldergeel op vleu- gels en staart en de lakrode punt-, jes' a an'het eind van de' veren, die, ook de gele kleuren/dragen; maken, dat je de pestvogel óp slag: herkent: Vaak genoeg is hij irr Nederland ge zien, ja, en er 'gaat geen winter, voor-; bij of berichten komen binnen, die vertellen dat nu eens hier dan weer daar een paar pestvogels zwerven de zijn gesignaleerd. Er zijn dar. ook ai gewestelijke namen in de loop der tijden ontstaan: Bemer, Lakvogel, Wijnstaart, Sneeuwvogal en Zwarlemantel. Die officiële raam Pestvogel herinnert aan 'de dagen, lang gele den, toen bij tijd en wijle de pest in;Europa rondging en veie doden hi aNe ernstDe sigaret met tit' record omzet I DEN HAAG Bij het invoeren ran de tnterimregeling vóór. dé An tillen waren in Curasao de winkels" gesloten en hing overal de drie kleur. Maar Aruba heelt opzettelijk alle winkels open gehouden en niet gevlagd, omdat het. gegriefd is door de zetelverdeling, eiste. Het verschijnen van de Pest vogels, 20 meende man, kondigde de pest aan. Pestvogels bewonen de lartlen rond de poolcirkel: ze horen thuis in de wouden van Europa, Azië en Amerika.. Niet zozeer de koude, veel meer grote sneeuwval ver drijft hen van hun woonsteder. en jaagt hen naar Zuidelijker streken. Dan worden het de grootste zwervers onder de vogels.- De an ders in eenzaamheid en stilte wo nende dieren. ..bekommeren, zich', weinig om drukte en lawaai. Waar ze de-tafel gedekt vinden; zul je ze dan kunnen, aantreffen, nét zo goed :inT Shanghai als rond Parijs, zelfs tot Algiers, zo Zuidelijk dwa len ze af; Ze staan bekend cm hun grotevraatzucht. Op hun winterse omzwervingen voeden ze zich voor- al met bessen. Ik zou reuze in mijn schik zijn als je. na alles wat ik1 over. besheesters schreef, ...meteen zei: ze eten dus de bessen van Vlier, Lijsterbes, Sporkenhout, Gel derse roos, Kamperfoelie. Klimop. Hulst en nog tien andere heesters. Jn hun vaderland zijn het echter .insecteneters. Ze vaneen hun prooi op de manier van de Vliegenvanger in ons land. Ze zitten op ccn uit kijkpost er. scheren ineens de ruim te in om een insect in de vlucht te vangen. Het zullen wel in ae eerste plaats duizenden en duizenden muggen zijn, die ze verschalken. Komen ze terecht in een omge ving met veel voedsel, dan blijven ze daar menigmaal weken, ja maarden hangen en.heb'je de kans ze beter 'te leren kennen. Het za! .ie dan opvallen, dat het zulke luie vogels zijn. Dat kwieke bewegen, dat bedrijvige doen van de meeste Ec'n daarop gerichte verklaring van onze vogels, is er bij hen niet!kan worden afgelegd-, in Nedcr- bij- I" één opzicht zijn ze slechts J !an(* bij de burgemeester van de Z$ hebben 1214 (willekeurige) burgers gevraagd Wat zij vonden;van ,iHet Ding'-. 1203 zeiden: Ik vond het geweldig spannend. 10 zeidenEen ernstige vorm van massale infantiliteit. ding?, Ik Weet niet wat II; bedoelt; Steekt U eens op. V Is een beste sigaret. Bond Street! A 5|- f 10 II if y f4 15.5- 17 1,9 20 iz. lb 27;?-. 26 29 30 31 iz 31 li Jè 40 61 UI :l- Ui 45. 46 47 16- $0 >1, M Vader Pikiran is bedroefd. Want Willy heeft weereen onvoldoende voor rekenen op haar rapport ge had. „Ik kan er echt niks van".-zei zij" en er kwamen zelfs watërian- ders in haar ogen, toen de oudé heer opmerkte, dat hij dat niét-goed. kon geloven en dat- hij meende, dat - de: oorzaak ergens anders moest, schuilen." - En om de proef op de moei lijke -somte nemen maakte hij een 1 kruisgetallcnpuzzle, Waarin niets, dan veelvouden worden ge vraagd. Willy wilde, er eerst niet ééns naar kijken, "maar toen haar broer Arie er zich van meester wilde maken.; zei zij „Blijf af. die heeft vadervoor mij gemaakt". Haar vader- vertelde wat de be doeling was en ook hoe zij moest beginnen. Kijk. in de omschrijving staan reeds twee; getallen, bij elkaar, het eerste geeft de plaats aan,waar het gevraagde getal móet worden ingevuld,-zoals ook bijeen gewone kruiswóord-puzzle. En van het tweede moetsteeds een veelvoud Met uitzondering van vrouwen, die by het huwelijk de Duitse nationa liteit bezaten, hebben thans de na 10 Mei 1940 met Nederlandse mannen gehuwde vrouwen van vreemde nationaliteit, het Nederlanderschap ver kregen. te rekcncn,van de dag van het huwelijk af. Dit In antwoord op vragen over de thans geldende bepalingen. Vrouwen, die, waren zij niet met een Nederlander gehuwd, de Duitse nationaliteit zouden bezitten, verkrijgen door de onlangs van kracht geworden wet het Nederlander schap niet automatisch. Deze vrouwen kunnen evenwel thans de Neder landse nationaliteit deelachtig worden, Indien zjj uitdrukkelijk de wens daartoe te kennen geven. üverig: als het op eten aankomt. Het is overigens een stille vogel; de geluiden, dié zé geven zijn zacht en:ais het ware alleen voor hun naaste omgeving bestemd. Ze roe pen rnet. een helder en .trillend: sirr of tniuu. Maar ze moeten ook kun nen fluiten met een geluid, dat liikt op. het' fluiten" op een sleutel. Mis schien houden de Chinezen hem daarom, wel in een kooi/. v -■>■ v - HENK-: VAN LAAR Do gepolitoerde dame deed een stapje terug, botste tegen een heer in een zwarte, ebbenhouten cape er. riep heel hard; .Pang! Pan*!! Pang.'!!" f)E Markiezin van Toerlatoer AJ troont in een groot kasteel Daar uaa de uloer uw parelmoer met gouden matten op die vloer en kussens t*an fluweel Daar luaa een echte kamerheer er waren, er zcl/s twee. voor mooi en ook voor. lelijk Weer maar ach, die zijn er nu niet meer fleeu kamerheren, nee.' li/ ApTm nu opeens, o lieve tijd de Markiezin is alles kwijl haar geld en ook haar keukenmeid, geen matten meer, geen kussens meer en zelfs geen ene kamerheer is dat niet droevig, zeg* 't Is 'weg, 't is weg, 't Is weg! In dat kasteel van Toerlatoer wie poetst daar dan de bel? wie veegt daar elke dag de vloer wie boent de trap van politoer ^cn het petroleumstel? TNAT doet de bever met zijn LJ staart hy poetst cn boent en schuurt, en dat is' altijd heel wat waard, hij doet het met een reuzevaart, zodat het nooit fang duurt. Wie wiegt het kindje heen en weer, het kindje Toerlatoer? Wie ivlegt het kindje heen en weer? Dat doet de grote bruine beer tesamen met zijn broer. ivat doet dan de Markiezin? Zij danst met de markies. Dat deed ze ook in het begin cn heeft ze 't «Wijd naar haar zin? Dat weet ik niet precies. ]\4 AAR niemand treurt of heeft- z ucrdriefl Dat is 't voornaamste van dit lied. - ANNIE ivi.-G. SCHMIDT Pn Es zt O neem me niet kwalijk", sta- raffe. die gild» dat de houten ir.cn- .u- »- gen gevaarlijk waren, boog zijn hoofd, balde zijn' vuisten en ren de, met al de angstig! dieren ach ter zich aan, recht op db kwaad aardig- grijnzende gezichten in, ra kelings langs een rjj;hoüten solda ten, dwarsdoor een rood-cn-blauw -en-goud gelakte generaal, de -• at - uit, een met vlammende flambouwen verlicht plein over en de kleine kerkbinnen. melde Jock, terwijl hij haastig overeind krabbelde." Ik viel per ongelukIk viel van deze giraffe hier - „Dat is zo", knikte de giraffe. .Hebben we U erg aan het schrik ken gemaakt, Mevrouw?'.' De gepolitoerde dame antwoord de niet Niemand zei wat. Het bleef doodstil in het Houten Stad je,; mear toen Jock een beetje on gerust om zich heen keek, zag hij hoe de vreemde bewoners geruis- "lóps, van alle kanten kwamen óp- 'zetten. Zekwamen vanrechts cn Van links; en - van overal,: ze "vórm- d..i een grote kring' om hém cn de dieren, en ze kèken met hun star, houten ogen ;h-n Heel xacht floot het. stemmetje ■van de giraffe. „Oppassen Bij elkaar blijven,, ...Zegt het yoort. ^■■Dicht opeen gedrongen stonden iJbck en de dieren, Hetdansende licht van de'Vet potj esversiering 'ttiaakte dé vreemde mensen nóg •vreemder..Jock meende té zién, dat - hun blauw,- en bruin, ert grijs .geschilderde ogen langs hèm cn de giraffe heen; staarden naar iets bp de hobbelkeicn ^van het straatje, e-i toen hij zich zelf half omdraai de om te zien wat dat was, keek 1 j in het angstige gezicht van do witte muis. Ja," piepte öe witte muis, kijken naar mij omdat ik een knaagdier ben „M!jn overgrootvader heeft in dertijd een lelijk oud houten man netje willen opknagen- Dat hebbón ze hem nooit kunnen vergeven. Zc zulle., zich wreken op mij!" Het arme dier ging op zijn staartje zitten en zwaaide wanhopig met zün kleine trillende voorpootjes, „Ze zullen me fijn malen! Help!" Toen de witte muis „Help!" had geroepen, gebeurde er ineens.' snel achter elkaar, allerlei dingen. „Pangl Pang!.' Pang!!!" rispen de |h«!utcn mensen dreigend, cn ze kwamen met tientallen iegelijk op de witte1 muis af cn wilde hem grijpen. Maar Jock was hen te vlug af; nog net bijtijds gristo hy het diertje weg voor de vingers :V?.n' de heer in "de zwarte cape, duwde het in de binnenzak van zijn jasje, riep: „Lafaards! Jullie met z'n allen tegon die ene stak- kerd!", gaf de heer in de zwarte cape een verschrikkelijke draal om .zün oren. trapte naar drie an dere beren die hem wilden tegen houden, luisterde niet naar de gi- De bewoners vanhet..stadje ble ven een paar seconden beduusd staah op het plein Nü zé Jóck en de dieren niet meer zagen, waren ze die' ook meteen vergeten. Dat gaat zo als je houten ;hersens hebt. Zéi keerden zich om en sjokten ge- la"ten-terug naar. hun wonderlijk- feest onder de rode ert blauw® vet- .pÓtjCS.-V, Onder de dieren inde kerk heerste grote-; opwinding. „Er nog nooit iemand geweest, die een .houtenheer een draai om zijn oren heeft durven geven", zeien ze en\ze keken vol. bewondering naar Jóck, die nog helemaal zilver zag •van-boosheid--. y. Toen kroop de witte muis te voorschijn uit dé binnenzak en zei, dat het jammer ;J was, dat er nooit iets te eten is in. een kerk. En toen ging er ergens achter de- preekstoel een deur open en een klein meisje met een brandend lantarentje in da hand kwam bir. nen. woonplaats, in het buitenland by dc Nederlandse consulaire ambte naren. Om tot het afleggen van de verklaring te worden toegelaten moet aan de volgende voorwaar den zijn voldaan: a. voor 'in het Koninkrijk wonende vrouwen: zij moeten gedurende een aan de kennisgeving voorafgaand tijdvak van een jaar in. het Koninkrijk hoofdverblijf hebben gehad; b. voor in bet buitenland wo nende vrouwen: het huwelijk moet op het tijdstip van' de kennisge ving en tenminste een jaar gele den zijn gesloten. De vraag van G. v. d. V. gaat over belastingen; Antwoord: Ingevolge art. 54 var. het besluit op de inkomsten belasting wordt degene, die een Lr.komen heeft van meer dan 5009.— .per jaar aangeslagen in de inkomstenbelasting. Vanzelf sprekend wordt van het desbetref fende bedrag de betaalde loonbe lasting afgetrokken. Van het inkomen van betrokke ne mag voor het berekenen van de inkomstenbelasting 100.— voor verwervingskosten in mindering warden gebracht. Veel verschil maakt het niet altijd uit. Voorbeeld. Inkomen 1950 4800.minus 100.— f 4700.—. verwervingskosten Ink. belasting voor personen m. aftrek voor 1 kind 502—, voor 2 kinderen 462.50. Loon per maand 400.loon belasting met 'aftrek voor 1 3dnd 49.35 is 592.20 per jaar, aftrek voor 2 kinderen 38.55 is 402.60 per jaar. Het gebeurt wel eens, dat by het berekenen van de loonbelasting hev tarief voor bijzondere beloningen is toegepast waardoor de betaalde loonbelasting minder is dan nor maal. Bij het vaststellen van de inkomstenbelasting komt dit voor deel dan weer te vervallen. Vraag: G. v. E. zit met een vordering van een spaarfonds, dat hem dwingt eer. bepaald bedrag te betalen. Antwoord: Ook hier blijkt weer, dat men zonder behoorlijk te lezen vrij zware verplichtingen aangaat. Eerst later, wanneer het betalen van re maandelijkse af lossingen moeilijkheden oplevert, komt men tot het besef, wat men begonnen is. Slechts in zeer bij zondere gevallen zal .de spaarkas bereid zijn de zaak in der minne to schikken. In den regel'zal men, zich beroepende op de aanvaarde verplichtingen, tot betaling dwin gen. worden gevondenVb'f één' ondeelbaar getal, dat óp die plaats in,de figuur past,. Door horizontale' Ch-ï verticals „eisen met elkaar. te vergelijken, kom: je tot de juiste -getallen. Voor Ken, die de schooltijd al een poosje achter de rug hebben, nog iets over veelvouden en ondeelbare getal len. Een veelvoud van een getal Is een ander getal, dat .dckfr/LetJ klein ere ge tal kan worden gedeeld. Zo 4 een veelvoud van-2. want: 4" is deelbaar- door 2; .8 ls ook een véelvqüd van 2 maar eveneens van 3'.:8?-is een veelvoud van'4 er. 2. 9 vau. 3, 100o :van 10, enz. Als er dus een veelvoud van 14072 wordt gevraagd zoal» onder nb. 42 ho rizontaal dan moet er een geiat worden ingevuld, dat' 2 ot 3 of meer malen het getal 14072 groot 1b.-,Onder 42 hori zontaal moet. eengetal.ryan'.vijf - cijfers warden ingevuld. Het veelvoud is dus op .zyo minst twee maal het- getal en op rijn grootstzeven mésl -dat getal. Het is raadzaam met. die;grote getallen te- beginnen. Een. ondeelbaar getal I» -een. getal, dat door geen ander, getal kan worden gedeeld' 'behalve, dan dóór" zich zbH en het getal 1. Ondeelbare; getallen ^zijn bijvoorbeeld 1, 2. 3, .5, 7., 11. 13, 17, 19, 23 23 31/ ;#T -- Wiily, ging'samen -met haar 'vader aan hef 'werk. Maar óhgémerkt liet haar vadèr het: steeds meer aan., haar óverén voor zij er erg; in had. had zij de smaakpakken.. Het was niet. zo moeilijk ën:\zö. zag wel ïn, dat jé-daar echteniet/een .apart, stel hersens voor nodig /béd, zoals zij altijd had gemeend. .-'.' Horizonta al: 1IX.:4—51,.' 7—23. 9—13, 11 ^ondeelbaar; 13—11. 1«—3, 16-3. 17—7. 19—12294; 21—U. 22—111, 24—19. 25—17, 26—3. 28—51. 30—2, 31—7. 32—29, 34—12. 38—10: 37-A3; 39—41; «—37, 42—1798 4423, 46—13. 47—47, 4833. SO—2. SI—3. 5Z—7, 54—13. 55—23. Verticaal: 2—7. 3—97. 4—17. 5—7; 6—29, B—13. 911. 10-9. 12—3. 14-713. 15—311. 16—7. 18—47. 20—2.21—3; 23— 1361; 25—413: 27—7. 29—23, 32—7. 83— 37. 31-7. .35—13. 55—3, 38—2. 4C—11, 41—31. 42—7. 43—19, 45-5; 47—13; 49—5; 51—17; 53—13.,, Man 'en vrouw verschlUen 29 x 23 657 dagen m-leeftijd,. De. man ia tussen 31 Juli er» 10 Augustus _geboren. de vrouw tussen 31 Mei en 10 uimi. Zij zijn nu samen 92 jaar. Do.vrouw i# dus (92 —2) 2 45 jaar-oud. de man 47. De vrouw ls dus in 1902. de man in 1903 géboren. Was de vrouw, op 1 Juni 1905 gebo ren. dan tou de man op Z4 Juni 1905 667 dagen oüdsr zijn en dus op 4 Augustiie 1993 zijn geboren. De geboortedag van Dolf was e«n Zaterdag. Want als de dag ha over morgen (Dinsdag) gisteren is. dan zal vancsag (Woensdag) «v«n ver van Zondag ai zijn als. vandaag (Donder dag) vso Zondag «f was, toen de dag van sintered (Vrijdag) morgen was. Wocnsdftg en Donderdag zijn beide even ver van Zor.dag.-aL V De enige Zaterdagentussen 31 Juli en 10 Augustus 1903 itf ad-er, 8 Augus tus. Maar hfj kan niet. op 1 Augustus rljr. geboren, daar dan- zijn- vrouw cp 20 Mei zou moeten zijn geboren en dat kar. niet. De vrouw is das geboren, op 5 Juni 1905. DEN' HAAG Eer. dezer dagen is in dier.st gesteld Hr. Ms. „Her cules". een bergingsvaartuig van 600 ton. dat in 1943" ten behoeve van de Duitse marine is ccbouwd. De ..At las". zoals de Duitsers het schip doopten,"viel bij de capitulatie in Britse handen. In Maart 1950 werd het verkocht aan hot-Amsterdamse Scheepvaartbedrijf ..Walcheren", dat het nn ccn volledige revisie aan de Koninklijke Marine verkocht. De „Hercules" ls ingericht als reesleepboot Op een nacht werd er op mijn ka merdeur geklopt en. toen jk open deed, stond die vent daar voor mij. Ik schrok en vroeg: „Wat ia er aan de hand?" 4 „Mevrouw," zei hü. ,.de juffrouw boven is niet goed en nu zitten wij reis soed te hebben afge.egd. in het donker. Hebt u misschien even een gulden voor de meter?" verdere bijzonderheden, maar be- stadsbestodclingenhuls overge- creep, dat die oude kerel wel de va- bracht. Van oer. en ander werd ver der zou zijn er. misschien zelf ge- baal opgemaakt en daarmee waren trouwd was. Verder maakte ik mij voorlopig de bemoeiingen van de er niet dik over. Alles ginc weer politie afgelopen. Het was nu maar gewoon zijn gang. De jonge moeder wachten to' ds zaak. op de een of scheen zonder deskundige hulp de andere manier aan het rollers en afgelegd. kwam. Maar tMntiet. kind. zowat twee En.dal sebeurde dus nu, na rutm maanden was, vroeg zij mij. of ik er cen J«ar, door v*rhaal van dia Ik gaf hem cr een en bij ging ccn paar dagen op zou willen pas- kamerverhuurder oyer haar ont weer naar boven. sen. Zij was van plan. om naar haar moe.irg dit: miaaag in de tram. De volgende morgen kom ik hem ouders in Limburg te gaan. om dio i»*' v. vooriopig wel weer gaan. op de gang teger. en vraag nog: op de hoogte te brengen. Ik vond 115 u nog ncalg nebben, dan „Hoe is het met de juffrouw?" dat goed cn dacht er geen ogenblik kr„8t.a 'v^el een boodschap. „O, best." krijg ik ten antwoord, aan, dat zij mij met het zaakje zou Do beurt was nu san de jonge- ..Er is vannacht een kindje geko- laten zitten. Maar op dc afgesproken darr.e en ik liet haar bj mij bren- men. Maar alles ls goed gegaan." dag was zij niet terug. Ik wachtte 5cn. Zij was een keunge. goed ver- Ik zei: „Een kindje gekomen? En nog een tijdje, maar dat duurt nu al f01"?. verschijning., kalm «n be- wie heeft daarbij geholpen. Ts daar twoc weken en ik ben gaan begrij- iee£? m naar optrfiacn.. geen dokter ofvroedvrouw „bij ge- pen, dat zij niet van plan is voor- ..Gaat u even zitten,, begon ik het weest? Is dat allemaal zo maar ge- lopig boven water te komen.'En ik gesprek, „u weet waarvoor u hier gaan?" ben niet van zins, langer voor dat bent gebracht. „Ja." antwoordde dip kerel, „daar kind te zorgen. En daarom kom ik' M?at,*R te zeggen;.dievrouw daar hebben wij geen hulp voor nodig de politic waarschuwen." in tMm beweert, datrik.by haar gehad. Ik heb op dat gebied ook wel „Zo, en nu is het zeker uw bedoe- é.®m®rs. ^eb gewoond' en daar wat ondervinding." ling, dat wij cr ona over gaan ont- ^en kind heb achtergelaten. Maai;, Nou. ik hoorde er natuurlijk wel fermen?" ..dat mens Is. met goed snik. Zij is van op, maar had er overigens niks „Juist, daarom ben ik hier geko. misschien met iemand anders, in de mee te maken, als mijn hulp niet rnon.". w*Vi* j ingeroepen werd. Die man bleef die „Hoe heet dat meisje en waar wo- denk niet, dat u met uw ont- dagen daar steeds over de vloer cn nen haar ouders?" kemenis ver zult komen, jongedame, schoen het hole zaakje te verzor- „Daar weet ik allemaal niks. van. lA vermoed. dat |k wel mpér getui gen, Na een goede week kwarn het Ik weet van haar en van die oude Ren 281 vinden, die u zullen kunnen vrouwtje oók weer te voorschijn en kerel geen enkele bijzonderheid." herkennen. U. hebt tenslotte drie liet mij het kind zien. Nou het „Nou. geeft u dan maar een zo waanden-op dat adres gswoond. En mocht er zUn;*ik kan niet anders goed mogelijk signalement; wij moe- v °°k ™ct. zeggert. Toén-'vertelde zij ook, dat te» toch een beetje houvast heb- zJj dacht even na, ,- %;r. zij niet -getrouwd was, dat haar ben." dat u seiyk hebt ouders van-niks wisten, maar dat Ik kreeg nu een beschrijving van Dus Ik peef toe. dat.-lk/de.-pezochte zij nu eerstdaags wei voor de draad die beide mensen en. in het politie, moeder hen. Eigenlijk'ben-ik maar zou moeten komen. Haar familie blad werd de opsporing en aanhou* blJL het zover ia: Maar de bet „oonde buiten. ding van de jonge moeder ge» e-g walrik heb'gedaan?" Ik informeerde maar niet naar vraagd. Het kind werd naar het (Wordt-vervolgd) -iSEl ■T-t - - -1 -»r- '-..cr 1 vt'iV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7