mfsji wegc mmm RADIO-PROGRAMM -\ sst priïïs nette verkoopster JONG ANALYST(E) I/BRGELUKi, PRUZENf VtUGBLUK KlVAUTB!T daarna Borstn TR3LBET0N a) steno-typiste b) typiste ELECTR0STOOM electrotechn. tekenaars CHEMISCH REINIGEN van costuum mmgm/rljj damesmantel mantelpak van Chemisch Reinigen, persen, coupe en afwerking 11 iLoipen# de mxideAn&te p\LncLpti voor H.BIMNESWEG t»S R.DflM Zaterdag lOFebruarï 1951 Community hynm-Biniinr 22,00 Gevar. programma 23.00 Nws 33.13 Zangreeital 23.3p .Muzikal® causerie 23,45 Gram. muz. 0,15 Orkestconcert o;58~l.QC Nws. BRUSSEL m-: 12.15 Radiojournaal 12.30 Weerberichten 32,32 Lichte muziek 13.QC Nws 13US Gram...muz. 13.3o .Voor de soldaten. 14.(Kl OpertmuaieV 15,30 Gramofoonrnuztok 16.00 Repbrtage 16,45 Koor concert 17:45 Gram..: mui. 17,55 Sportuitslagen-18.0Q Pianorecital 18.30 Godsdienstig .halfuur 19.00 Nwg 19,30 Opfrraxnusiek 21.30 Act. 21:45 Gram. mu*. 22,00 Nws 22.15 Verauekprogr. 23.00 Ifws 23,05^-24.00 Gram. ra tui MAANDAG - HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 7.00,Nieuws 7.15 Gram.muzt.ek B.Wl Nieuws 8.15 Gram.muziek 9.00 Morgenwijding 9.15 Graru.niuzlek 9.30 Waterstanden 9.35 Populair concert 10.30 Voor de vrouw 10.35 Gramjnuzlek li.oft ..Op de uitkok" 11.13 Grannmuslök 33.30 Land- en tuinbouwmeöedclingén 12.53 ..la 't spionnetje" 12.38 l'tano ea orgel 13.00 Nieuws 13.15 AVRO-Allerlei 13,20 Potitïekapel 13,50 Granv.muriek 14.00 ..Wat gaat er om la de wereld?", cau serie 24,20 Pianoconcert14.50 Voor dracht met harpspel 15.05 Voor de vrouw 16.05 Film- en opcrtttemelodieën 16.45 „Musiealcnder" 17.30 Voor de pad vinders 17.45 Gram .muziek 18.00. Nieuws 18.15 Militair commentaar 18.30 Amuse- mentornuriek 29.00 Dfscograni 19.30 Mu zikale causerie 19.45 Reperingsuitrou- diug: Landbouwkcorüek 20.00 Nieuws 20.05 AVPG-allerIei 20.10, .Badioscoop 22.30 Muzikale causerie 53.00 Nieuws 23.15—24.00 Graxnjiumek. HILVERSUM II. 2SS m_ NCRV: 7.00 Nieuws 7,13 Ochtendgym nastiek 7.30 Grarrtmuziek 7.45 Een woord voor de dag ,8.00 Nieuws en stari Jrlng, Tromp:S.H.V. 3, de Jang; Basedow Z, Beneck; Johan; Kooiman»; W.T.A.G. 167, Kleemao: Gebri Strum-2, RarhrR. Karcher 1Hermanspaan ■Aleida Maria, Meijér: Savoyard,. de Keijzer; Lavoisier, Burgers; IJmi*. Baars. 1 ,;- Naar. DevCntér:)Johanna. Sanders.- Naar Zoeterwaiude: Atalanta, Spek snijder. Naar Becium Risico, Scholma. Naar. Overschiet Nivoma. Pols; Naar Rranekerï Eendracht.' Brljder. Naar Emmeloórd: vEgberdina, Sme« ding. - Naar Amsterdam: Jozeph.VVerhoeven; Zuid Bcvelahd. v. d. Beek. - Naar Miödelharnis: Kanaalvaart fl, Kuijsman.- l Naar Almelo: Poll»; Vos; Naar Pernis: M.Stinnes 100, Lahip- stcin.v- „Naar SieinMpnt'Blanc 33, Haaser. NaarZwartsluisOnderneming, Dór» 'Sten. -■ - -V Naar Hoogkerk: Spcs. Boersma, Naar■.Amsterdam3 Nassau., ËSgenhuIs' Naar Zwammerdamr 3 Gezusters van Uren; Naar Pernis; Augusta. Lang. Naar Br telleMorgenster, v, Driel. fABl1™. „a- nti": B"n» sPm. Rink, t Is met anders, v. Dam. Naar Zwolle: Vrijheid, Hartman Naar Hoogkerk: Vertrouwen, Stomp Naar Dordt: Franz," Kroos. Naar 'Almelo: Wilmar. Otten, Naar Dordt: Lorraine, Buitendijk Naar Vreeswijk: Maria Jacobs Kemps. Naar België; Nitrag S. Habich: Bw- lioz, Moehei; Industrie 7.-Engleri Je- anne. Janssen: Lijd 9, Westdorp; pres' Cazier, Visser; Atalanta, Stecndijk: Maria Petronélla, Graatn; De Koos. Ruyter; Leer, v. Steen: Dou, Putte;' Bcrtus. Breure; Casaölatica, - MuUor: Delmos, Faro. - FAMitlEBERlCHTEN OnHeend aan andere bladen Ontleend San andere bladen B v a I I e n: Mevr. Paga no :--Mir3ni-».König. Hüversum z,; Mevr. Ncdt—Mohlmaj 1Botter dam, d.; Mevr. Euzr-lrxnan— Ftlnk. Schiedérm d.; Oskamp— .ii»^:ÏDer«n. Bussurr., d. Ge t r o u -y» <±r -W: Zouten bier en. P. Taal. Scheveningcn; M. Vuyk en D. Jaarsma. Susfum; Mr. A. A. Hehly en G. Schoep, 'Den. Haag. - O ver J e.d én: Helena M, Serty. Leiden. S9 j.; Adriaau- tje Sterk,'.'Den Haag.69 j.; Cötttalls v. d. Linden. Leiden, .,,7Ij-':>4r.;' Catbarina M. 't -."Hart, Rotterdam. 63 jr.; Maria, A. H. Sassen, hlaastricht. 73 j,;Gun- therus- Lampe O .F AL, Weert. Johannes w. m. Winkel man., Hoenabroëk. 63 j.; Anto- «ttius H- Leeuwerke. Rotterdam 73 jr. Gerardus H- E. Djerker.s Hflversvm-, 7? j.; Arij van Rus sen. Rotterdam, 64 j,; Ds. Francois1J-: ,v. d. Ende. Kana- 'pCTland; Wilhelmitta .v. Schot horst. Bi&nekom; 89 jl; Ds. •Adriaaa Schele. Domburg. 72 '3aar..- Een stofvrij huis is een gerond huis Spaar uvr gezond heid met een MODERNE ST0FZUI6ER^P Hoover, Ruton, Excelsior, Ritxema, Hol lend- El eet ra» Erre»,Fridor. •aft Eventueel, ruilen wij uw oude stof- zuiger-in'I. fn keure en biéialing geen moéi/flirfiedén. .Spasrcfe gsranfie-zegels op de voor2i)de .van de verpakking. APPRET BESTENDIG APPRET BESTENDIG APPRET BESTENDIG +i APPRET BESTENDIG STOFZUIGER STUK BEL OP 26S45 Speciale inrichting voor alle merken stofzuigers. Nwe cn gebruikte stofzuigers uitvoorraad leverbaar. STOFZÜIGERHTJIS ..OPPEItr', NW. ELÈCTRONOS Schiekade 173 yroirw ANNA MARIA TVTLBELhUNA DE GROOT, geb- Van. Gent, op dë leef lijd van 50 jaar. A. DE GROOT". Rotterdam. '9 .Ffebr:" 1951. - Oudcdijk 162. Woonhuis Jcricholaan «7. De -crematie zal plaats hefa- beri te i Velsen op Dinsdag 'Mi-oa- aankomst van trein uuv uur halte Drttóuls- Wes'erveld. Gevraagd: BEKW-tSÉE KUNSTSTEEN- ióf' V:'V" GRAKITO- A F WERKEKS voo r de fabriek. Vast' werk - Goed loon Eerste Rotterdamse Tril-; hetonf aferlek Crooswijksebocht 12 ;f Tetef.. 2S430 - S0UEDKOPERWERK tIKEN KAS! I4d<tgenfopend wQ75 SPEIOGOHG-"* ff' heeft plwts rtior enkele aanlc. dropswerkers aank. suikerwerkers Persöoöloke -aanmelding kac. eïke werkdag. geachaederi vaa 9-5 uur, (behalve Zaterdagsl aan de fabriek, Hugo li? Ornnfctraat Al^5r,farn ,_-lïCT ADVERTENTIES Zonder rente B zLckois«*o» 1-1 -f?35o Zonder - vcofuitbeiaiing 'sté MEUBELEN enr. - eaz., in elk .'genre,, geleverd HERENMODEZAAK, vraagt door bekend ^.root meubel- - zekerd-Wilt u schrijven on- der no. 609.but-. ysn dit blad? Brseyén. leeftijd en verlangd gerven otngaand. aÜé ge- salaris onder- no. S10 bur. van vvrnste inlichtingen. dit blad. GROTE VERFT"ABRIEK ia de omgeving1 van Rotterdam, vraagt voor haar Daboratoi-iuni een Wraagt - vqot^ haar" kantóór té, ZOETERMEER eên- •- ERVAREJT ALLKOGNI» STENO_TTPISTE in de moderne talen, minstens 30 jaar,; die .mede leiding kan geven, aan enige typistes. Premieyrij pen- sïoen en tantième-regeling. Gunstige busverbindingen-;. Wet Den Haag, Dèlft enHöt- ter dam. "Schriftelijke, sollicltatièsmet opgave van levensloop -ren! verlangd-; salaris worden .gaarne.'zo spoedig ir.ógeink- ingewacht bö de Afdeling: PERSONEEL. SPPÜ6J S6STEH6>G - APPRET 6B1EMDIS - -APPHET BBtEMEiG..-i IWtgl.BBïëNpttt' Voor beide functies is kennis der moderne talen noodzakelijk. ;'f )T~: Schriftelijke sollicitaties met voll. opgave, vanleef tijd, opleiding enz. aan de Afd. Personeelszaken.1 Blaak (Zwarte Hocdstraat)Rotte-niam, ''.v;::*. .--;-r Vereisten minstens MXJLO-dipIoma. Verf- eriRring en.; hetbezit van.' het eerste dëel aaa- lystendiploma strekken tot aanbeveling. onder no.:6IÏ.-:aan het-, bureau van dit blad. Xnimnaterialen." graszoden. Grijze winterjas, m. 54'. z.g.a,n. grond, mest. zand en grind, SD.—avondjapon, beige, met turfmolm. Wijnstekers. Schóón- terra jasje. m. 42 S€,—Van derloostraat-7(>—72. Tel. 33339. Ouwerkerk, Leopoldstr. 5 a, -fiat. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeuöels enz. Vlonè levering- E. Zevenhulzen, das- Onr- goBdefen handel AelbrechtskoUr"41 tel npvraantl met emge jereo lekenpracl'jk k Uitsluitend schriltelij «e sollicitaties met -opgave van- leeltijd, dip', om as en pt-ac- W tijk aan Personeelsbureau, Postbus 301, Rotterdam, Viarii o ye njitraat 50 Telef. 35420 - Rnttenifl» Te hoop gevr. vrij boven, «n ben.huis, waarvan bovenhuis spoedig leeg in N. of H'herg. Br. no. 2892 bur. el: of tel. 43149 V. 78 ilpr. VleessnljOiachiites, snelwegers, kasregisters, elee: koffiemolens, kaasshijmachines. Reparatie- inrjehting van. ouös A. Leeu- wenburgh. Bellevoystraat 5.. 4ff50 ft" goedkoper. BarUsbed ^ideaal" Comhlnatle in één handbetv. een soli de 2 oers. ledikant roet verkn- oerde Btaaldraadmatxas. ka pokmatras en kussens. 130x200 to-14 mcKjeilen leverbaar Stut naar keuze. DageL deen on- straat Bedden- en Meubei- tiuis .Jdeaal" Goudsecleint hoek v. d. wèrffstr.). Telef. 26157. R'üam. Huiseigenaar vraagt enige goede onderhouden paiiden voor - belegging te koop. Er. no. 2890. bur. van dit bJad. Huwelijk Te koop gevraagd Dames! Wordt D te corpntent? Het is niet hopeloos, wsnt ais L" ons El ja Subbcrcorset draagt verdwijnt Uw corpu lentie. .Het--is.-'masserend en prettig dragen. Corsettenia- brieJc „Victoria", Zwart Jan straat 93, R'clam;' Hoogstraat 143, Schiedam. Frans.,;Spaans, Italiaans, Portu- Secs. Conversatie-examen, pri- jreles10.- pl m. A. Callewart. 372M V* '.Luldestr- 21 ï>- Tel. Auto's, Motoren en Rijwielen Te huur aangeb. gem. en gest. kamers. Vrij koken, en bad kamer. Br. no. 2893 bur. van dit blad. Te' koop gevr.. s-dear» Prlgi- dhlre. Br. ond. po, 23S3 bur. van dit blad- - - Gevraagd cirkelzaag z. motor bL- tn. plm- &bc6ö geheel ver- stelbaar met. leider.- M. Holle- man. Van- Heusdestraat 45a, - R'dam. tel. 32214. Hogeptyzen betalen1 wij .voor goede boeten. (Aan huls te ontbieden). Telefoon 31530; - Good, alver. Juwelen, eoaden munten. Hoge pilzen betaalt één oud vertrouwd, adres, H. J. Berfceiouw. Jonker Frans- straat b. TeL 52024. peperkorrels belangrijk duur der. W)j betalen de hoogste prijs voor witta en zwarte „Speanda", Boezemstr. 61 (t/o Te koop,zeer zuinige .4 cyl.' luxe auto, merk Austin 1938, 4-deurs, met nat.berw. 900.-. N.V. Hercules, Middelland- plein 27 a. „Zolder BruidsbuJs^. voorde ligst adre3 voor het huren van bruid stoiletten, brutdsdames- avondtoüetten. bontcapes, zwar te herenkleding enz. Dordtse- laan 60 c.' TeL. 79429. Ook "s avonds, j Personeel gevraagd Maatkleermakerijl Gevraagd halfwas kleermaker of gevor derd- meisje, v P. de Heide, Snelünckstraat 19 b.;v Gévr. meisje v, d. en;- n.in gezin m, 3 schcolg. kinderen. Meerdere hulp aanw. Mevr. Scholten, Kastanjeplcin 38, Schiebroek, tel. 46786. Nette e» welbespraakte col- portrices gevr. Liefst met vak kennis. Tegen vast salaris, hoge prov. en peasionverg. Geen gehuwden. Br. no. 597 bui-, van dit blad, Gevr. huishoudster en meisje, genegen met een kenniszaak mee te reizen. Br. A- Sips, Oosterstraat 97. Matrassen en beddenreparatic. Meer dan een halve eeuw er» varing. L. de Jong, Jac. Cats- six. 45, tel 43555—80944. Ver huizingen en meubelver- vóer. tegen zeer lage prijzen, Jae. Middelhoek Math.dUk 173, Triplex, Multiplex. Hardboard: Zachtboard, Slemitboard- Laagste prijs. Joh. Groen, tel. 30303. Kórenaarstraat 61 a /b. Protos stofziueers. Dé nieuwste" •ncdellen1950 Desgewenst ge makkelijke betaling Alle on- lerdelen voorradig. De Stofzul- gerbeurs, Vicrambachtsstr, E9. Cel 37279 Kroon Radio levert U alle merken toestellen, ptck-ups, platenwlsselaars en bouwdo zen op conditie. Desgew. zoo- der vooruitbetaling. Schie- damseweg IJ7, Tel. 32717. Vanaf .li-'-' per week, alle soorten schoenwerk. Vinken- borg. L'trechtsestr. 33, Tel. 79354. Geopend 2e uur. Zat. 9s u. Dond. gésl. Voor direct meenemen, bewijzen meebren gen,:. -/' Witte leghorns, broed 1950 - 6.50. Red Islanders.Welsu- mersenz. PJüimveehandel H, F. Gaasbeek, Westerbeekstr. 44, K'dam-Z. Mooie Amerikaanse radio (8 lamps) in eiken, .grote kast f 150,3 Oud-Hollandse stoel tjes met zware eiken tafel 175/—. M ld dellandpleln 26 (ben.), Regenjas versleten? Van Veen Diergaardesingel 94 (bij V/est Kruiskade) heeft vlotte model len regenjassen en -mantels voor 2,50per week, zonder vooruitbetaling! i Er Is maar een „Erres"! Inder daad. Koopt bij cms Uw „Erres"1' toestel. Zeer lage bct.cond.1 Van Veen, Diergaardesingel 94, Neem ér toch twee. Ze kosten maar 439,— onze complete huiskamers in OJP. uitvoering met grote clubfauteuils, dres soir en schuiftafel,, 't Meubel huis. West Kruiskade 5 (l.o. Arena). Verse waar. v.Hosselaar.- Het beste vleesproduct, zonder zout, voor Uw hond of kat. Wordt dag.:. thuisbezi M.,Hosselaar, Rótter damseEtraat 29. 'Gev. Abattoir", Tel, 20Q16. Cyciemaster. het meest ideale gemotoriseerde rijwiel, veren de voorvork, motor jn achter wiel gebouwd, vrijloop (hand greep aart het étuur) gasrege- Üng op het stuur, cscmt hel lingen zonder te trappen. Prijs 423.-—. Vraagt demon stratie, 'Motorhandel H. J. Schellaaï-s, - Graaf Florisstraat 93, tel. 30436. ft'dam. De kalender van Uw geluk. Ho- roscopjsche almanak geeft voor elke cliënt afzonderlijk bere kend, zijn gunstige en ongun stige dagen. Grijpt Uw kansen, veroujdt gevaren. M Schrijft geboortedatum aan Strius, Afd. NHP, postbus 91, Den Haag. JvnïKaan. M j... aiE. 01,h,.„ be2|trijbewijs. zoekt'betrek king bereid elk soort werk aan te. pakken..iBr. no. 6Q8 bur. vsuv dit blad! Aangeb,- voor samenwerking bestelwagen 1 ton, kantoor'en flinke ruimte (100 m"). Tel, 47506. Gemakkelijke betali'nE. Klein- behuisden. De enige 3-züts- bank met ingebouwd verend bed. Hovi, Rocbussenstraat 50, KapteyuMobylettè, Meest vol maakte rijwiel met hulpmotor. Geheel compleet met verlich ting f 415,Motorhuis Ben Maltha. Meent, hoek Wests Wagenstraat, Tel," 29707. Te koop, 2 regenjassen, 1 Ieren vest, geruite windbreker, -win terjas, Leeft. 10 j. Essen burg stra at 17b- ;.a Radio en Gramofoons ModerneKapsels. Permanent wave met olie-cn -. crèmebe- bandeling 8.Vraagt ons advies. Uw haag Vis een i kost baar bezit, Indoletle wave. da enige permanent, wave die ,tn olie. wordt gedrenkt 10,—. Cl "Recout, Vierambacht5straat 81..Tel. 30532. Ter kennismaking op vertoon dezer advertentie 2,korting (B)., K.IJk: zegt IVuUemljntje. De Radio Electro Service repa reert BeLer en voordeliger. Zwaanshals 247. teL B1666. Ge- vestigd sinds '1928. ,v Kraaminr. Carmen ta, Heem- raadssipgei 119 tel, 30578. Ta- rieï v.a. 75.—Dir. mervT. A M, Magïelse, Verloskundige. Winkeljuffr. gevraagd voor enkel 's Zaterdags én even.- tueel *s middags reserve. Ban ketbakkerij ,D., Koppend, 's-Gravenweg'54. Ktn der ledikanten 1 19.50, 2» kleurig gelakt commodes f 35- met 4 laden i kast. schuif, f 45.—.. Kuip- of tonmodel ledikant f 35,— alles met de cor- Ongelakte Jttnderkdilcan- ten f 12.90. Commodes f 25.— enz. Wjj maken alles van hout. gelakt of ongelakt naar eigen mpdeT praat en kleur.'. 3-deurs massief eiken kasten f I40-— In blank eiken, old-finish ol gewoon eiken bijpassende ie- dlkanton f 69.50. Stoelen, ta fels. nachtkastjes eigen fabrl- koat. Het best® en 30% voor deliger. Gebr- Bos, Sam Mul* tersrraat 9 a-b-c. Tel. 368U. Rechtszaken, recherche. Infor matie, echtscheiding, reques ter) enz. Bureau Succes, Roden rijselaan 36 b, R'dam. tel. 83645. Gevestigd 1918. Kantooruren 0—20 uur. Amerikaanse lampen cn batte rijen. Specialiteit in het repa reren v,alle Amerikaanse radlo-toest. American. Radio- Television. Service, - Aleidls- straat 47. Telefoon 51539. Kapsters gevraagd voor direct of later. Goed kunnende on- dulereiv eh watergolven. Da meskapsalon Geukes, Oudedqk Bon. Dames op vertoonyatt deze)bonkunt U gedurende de maand Februari Uw oude hoed in. ecii niéuw modél laten ver vormen voor de gereduceerde prijs van 2,50.: Hoedenver» vorminr. J. K.Ulrich, Zoomstr, 59—61, R'dam-N., Tel. 40731. Muziekinstrumenten .Lommerjik. Straatweg: -99, R'dam-N. vraagt èeu juffrouw voor de toiletten. Aainm. dage lijks 9—5 u. Geroutineerde housenrepara- trice. Liefst op da hoogte van japonnenmaatwerk, voor klein gezellig atelier. Aanm.: heden avond na 7 u- Malson ..Sylvia", Staciij.plein.ll d, Blijdorp. Ita.1, accordeons! E«n greep uit onze sortering: piano-klavier, 12D: bas, 4-rhorig. reg,. 190,—; 120 bas. 5-rijer, reg. 250,—; ook 80 en 32 basl 2 jaar garan tie.' W; v. d. Brink, Zaagmo- ienstraat -94; Tel. 84351, Stofzuiger stuk. Bel op 45273. Rep. aan alle merken stofz., wasmachines, mot. en electr. app. Electro Techn. 'Wikkelbe- drijf ..Dc Ankenvikkelaar".. Vtjlkapperstrafit 7. Laat nu schilderen, witten, behangen, plastiekwerk in alia kleuren. Schildersbedrijf D. C. Kcrstcns, Hooidiiit 115, TeL 30378. Diversen Nettewed.S8jm. pensioen gezond-en; goed', karakter, wenst samenwoning. Onver schillig waar,Br.- no. 7 Kiosk Ci. da Vricselaan. .d Man geister k en strijksters gevr. Wasserij „De Keemfaaö", Span gen sekade. 114.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8