LAGE PRIJZEN 1.49 1.98 1^98 (.89 3.98 6.98 6.98 9.90 FLINKE JONGEMAN 8.98 13.98 16.98 1.98 Vuile afvalolie bedreigt de veiligheid Uw DURE SCHOENEN f4.50 VIRMOEFF r 2Vz% SPAARSERTiFICAIEN NA DE RAMP IN VLAARDINGEN Afgewerkte olie wordt vaak clandestien weggespoeld Geen tfpzel bij de zaak-Guillot Kabinetsformatie in laatste stadium Nievejt Goudriaan bestelt een tankschip 3 r. LiflNEN l m WEERWIL VAN ALLE STIJGENDE PRIJZEN /lanc/hctvefiWItJ onze enorm H. C. v. ANEN verpleeghulpen keukenmeisje' H Kerknieuws Kederlan-lsche Mlddenstanrisfcsnk n.v. m RIJWIEL ALS NIEUW TERUG F. WALTIV3AN KINDERLEDIKAMTJES PRIJSVRAAG A3RESSENRUBRSEK Zaterdag 10 Februari 1051 9' De ramp in Vlaardingen. waarbij gisteren vyf brandweerlieden In bran dende olio omkwamen tijdens een oliebrand in 'de Koningin Wllhelmlna- haven, heeft opnieuw een schrJl licht geworpen op bet grote gevaar, dat de resten afgewerkte olie opleveren, die door teelleden van op stroom lig gende tankers bÖ Pértiis en Vlaardingen-clandestien ln.de rivier worden geloosd. Deze olie drijft vaak de havens in en vormt daar op het water een vleze dikke, oliekoek, die zich uitstrekt tot de kademuren. Bij do gisteren ontstane brand woei er een flinke zuid-westcr, die de oliemassa In de havens van Vlaardi.ngen joeg. De beklemmen de vraag rijst, wat er 2ou 2ijn ge beurd als er bif noordwester wind een dergelijke brand in de aan de overzijde liggende havens bij Per- r.is-was ontstaan, waar zich talrij ke olietanks bevinden. De stookolie is afkomstig van tankers, die op stroom '.iggen. Na dat deze tankers zijn gelost wor den ze or.tgast en de vuile, ach tergebleven olie moet worden ver wijderd. Er bestaat een verbods bepaling om deze afgewerkte olie of welke verontreiniging dan cok. in de rivier te lozen. Dit moet in zee gebeuren en wel tenminste zes mijl buitengaats. De oliemassa, die de havens van Vlaaröingen en Pernis verontrei nigt, bewijst wel dat hiermede <le hand wordt gelicht. Overtreding is vrli gemakkelijk, want de olie- kleppen, waardoor de afgewerkte olie wordt geloosd, bevinden 2irh onder de waterlijn. Voorts is het heel gemakkelijk na te gaan of er een politieboot nadert. In ödt geval stopt men ijlings de '.oiïng en 'b;j aankomst van de politie is.er geen vuiltje aan de lucht.' Ocfc. loost rten veel al de afgewerkteolie bij; duister nis. Hoe dan ook, sommige zeelieden van tankers zijn "zich niet bewust van hun verantwoordelijkheid. De oliebedrijven in Pernis doen alle mogelijke moeite om brandgevaar zoveelmogelijk te voorkomen en de brandbeveiliging is 20danig, dat niemand beducht behoeft te 2ijn voor grote rampen.- Maar zoals gisteren gebleken is. kunnen uit zeer kléine oorzaken grote gevol gen ontslaan en het is daarom wenselijk dat er. strenger toezicht komt op de handhaving van de verbodsbepaling., inzake verontrei niging van de ïiviër. Kortgeleden Is" feen opvarende van eer. Spaanse tanker door de kantonrechter te Rotterdam ver oordeeld, omdat .hti^op de rivier stookolie had -geloosd. Kg", was de eerste veroordeling--waarmee het euvel serieus werd bestreden. De boete "bedroeg f 40 wat in vergelij king met in het buitenland opge legde boeten vrfj gering mag he ten.Strengerestraffen zouden wel-., licht een preventieve werking hebben. - Clt het onderzoek dat de politie heeft ingesteld naar het raadsel van de beschadigde tin-eoLlecti* Guillot zou 2iJn komen vast te staan, dat de beschadigingen te Rotterdam zijn veroorzaakt. Men twijfelt er evenwel aan of hier van opzet gesproken moet worden. Er zouden aanwijzingen zijn. in de richting van ..een ongeluk. De be schadigingen die daardoor zijn ont. staan-hééft men getracht - te. her stellen. hetgeen op ondeskundige wijze is geschied.' ./,-/. De derde partij van de tweede, barrage-match om de Rotterdamse hoogste damtitel? 1951, die na 76. ïetten was afgebroken, is bij. de hervatting na een lang eindspel <113 zetten!!» in remise, geëindigd. De totaalstand is daardoor 6—6. (Van een enter redacteuren} DEN HAAG. De besprekin gen over de formatie Drees—Van Schalk zjjn thans naar in welinge lichte kringen -te kennen wordt ge geven tri het derde en laatste sta dium gekomen, t. w, het atadtam, waarin de kwestie van. deper sonen aan de orde komt. Vanmorgen is opnieuw jh*, Tjar- da van Starkehborch - Stachouwer zeer lange tijd. door de formateurs ontvangen;. Officieel 'werd ons ech ter medegedeeld, dat er geen spra-: ke van is. dat dit vcraoek verband houdt met. de portefeuille van Bui tenlandse -Zaken, zoals aan sommige Haagse borreltafels gisteravond grif werd aangenomen. Intussen <s de Indruk sterk, dat wel gepoogd wordt jhr. Tjarda - te verbinden aan/het kabinet, dp.t men thans poogt te for meren. Ir. sommige kringer. verluidt voorts ook. dat in bet stadium van de personele kwesties te verwachten zou rijn. dat de heer Tüanus bin nenkort weer door de formateurs 20u worden ontvangen. Er is een hardnekkig gerucht, dat dit in ver band zou staan met de portefeuille van O. K. en/W. Bevestiging vanditf 'gerucht ts niet te verkrijgen. Toch verdienthet wel de aandacht, om dat reeds lang verluidt dat minister Rutten niet meer 'in-..het kabinet zou teruekeren. Aan te nemen Is.' dat de K.V.P.. wanneer de heer Rutten inderdaad niet terugkeert, er toch in ieder pe al nan vast zal hondpn. dat dit ministerie door een vertegerrwoordb- zer van een der confessionele par uien tal worden beheerd. Het is in dit verband, dat de aandacht zo «terk valt op de C.H.U. en haar fractieleider. Mogelijk, dat indien bet inderdaad deze kant ultcaat san -Verkeer een katholieke leiding sou komer..-De vraag blijft dan' échter at de betekenis is van de bespre kingen met Jhr. T'arda. Deze is de leatsle tijd bijzonder nauw betrok ken geweest bij de defensie-kwesties, die Nédcrland thans zo zeer raken. Hij is vertegenwoordiger in de permanente raa'd van plaatsvervan gers van het Noord-Atlantisch Pact en kent de problemen derhalve door en door. In de Atlantische kring ge noot hij reeds na enkele maanden bijzonder grote waardering. Minister Van Scha ik heeft giste ren nog eens met alle Katholieke ministers uit het oude kabinet over leg "gepleegd. Voorts is minister v. d. Brink nog door de formateurs ontvanger.. De indruk is echter dat het niettegenstaande al de2e bespre kingen zeker nog wel tot Dinsdag zal duren voor de formatiepoging afgerond kan worden. ROTTERDAM. Van Nievelt Goudriaan en Co's StoömvA&rtmaat-''-' schappij heeft, bij/de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij „te .Amsterdam eèn tankschip be steld," dat éen draagvermogen zal krijgen van1S.5Ó0 ton. Dit zeer grote tankschip zal worden, uitge rust .met een 7 cylinder Stork. Die sel van 750Ö AS .PK, -De gècontrac- teerde snelheid in beladeii toestand "bedraagt. 15#; mijl. De oplevering zal bègin 1952-plaats, vinden. Het ia voor./"het eerst in de üu 46-jaxigê geschiedenis, van "dëzé -Rotterdamse, rederij', dat zij /een tankschip^ onder haar vlooteenheden zal, tellen. Het- voorbeeld van de Koninklijke Rotterdamsche'/LloyC die als Aërste Nederlandse rederij.Vna „de aëvrij- ding een schip bestelde in" Dtilts-' land is gevolgd door de Verenigde Scheepvaart Maatschappij te 's-Gra-, 'vénbage, die eveneens bij dé Ho-- waldf.twerke te Hamburg een turbi ne stoomschip bestelde van 12-000 ton. Het sclup zal ccn snelheid krij gen van 16 a 17 mijl en in 1952 worden afgeleverd. Europ. titel driebanden j Wevers en dr. Kok verliezen j ANTWERPEN. Het biljarttour- nooi om het Europese kampioen schap driebanden is Vrijdag voortge zet. In he: begin van de partij Des- sart—d: Kok kreeg onze landgenoot een voorsprong van 10 caramboles. Dé Belg Het; zich hierdoor niet ont moedigen, baalde geleidelijk aan zijn achterstand in, totdat hij in de derde beurt'de leidlng'.nam door-een fraaie serie van 6 op tafel te leggen. In de vijfenvijftigste beurt had de Belg 12 caramboles meer dan dr Kok en was de stand 48—3B. Aan het eind van deze wedstrijd, toen de Belg reeds 50 caramboles had verzameld, stootte onze landge noot er nog 6 bijeen, waardoor hij met een verschil van 2 caramboles Van zijn' tegenstander verloor.. De Nederlandse kampioen Wevers verloor eveneens en wél van Laga- che. die nog beteT carotte bleek te spelen dan Wevers dit gemeenlijk doet. De uitslagen waren: Dessert (8e!g!d> 50 89 8 0.724 Dr Kok 4Ned) 48 69 6 0.695 LaerPix (Fr.) 50 65 7 0.768 Domingo (Spanje) 41 65 3 0.631) Vingerhoedt 50 59 e 0 847 Ventura .48 59 1 0.313 Lagache Wevers 79 79 3 3 Ventura 50 $7 4 0.745 Lacroiv, 38 67 •ft 0.564 Dessart -50 73 8' 0.684 Wevers - 38 - 73 4 0.493 Desaart 50- «T 4 0.746 Domingo -48 «7 6 0.7.6 Ventura 50 89 4 0 609 Lagacba 50 82 4 0.603 Uitverkorenen van de eerste klassers FEYENOORD- v. d. Bijl: Oldcn- burg- eiv^ Smulders: .v. d.- Engel, Kroon, en Kooien;.. C.-v, Munster, :v,;'d. Korput, A..-v. d. Hoek, Lias sen en' Van- Kllsdenk. XERXES: Mühring; H. v. Toorn enJ. v. Toorn; Rarzilay, v. d. Valk. en Kóers; Coenraads, Coen Rijfihouwer, Béun, Cammeraat en A.V Ryehouwer. SVV;, v, d. Poel; Steenbergen en Corveleyrt; ;Vaii. Kan, v. Schijn- del en Van Meerwijk: Van Pélt,. De Bruyir, Könemarm, Buyten- hek, GoóEéens. HERMES DVS: Van Diest; v. d. Sloot en Ddstérholt; Lex Janse, Poülus. en. Van. .Buytenen: Joop Heyster, v. d. Tuyn, RoweR Stolk en Jacques^Heyster. SPARTA: Kou wén. Tïebout en WerDiÊkcr, Sonne veld. Terlouw, ■Zuidgeest. Van-Ede; Bermingshof, .Brandse. Verbeek, VanMale. DEN HAAG De heer P. E. Teo- pëma is benoemd tot hoofd van ne Nederland6e /rriSssiè Iri Japan, ter vervanging van de heer H. Mouw, die .met pensioen gaat. SCHIEDAM 29.S0 J. D. VAN MRS S I N G E I 123 TELEF. 67644. GARAGE UNIQUE Telefoon 63817 chcm, reinigen en -waterdicht maken HOOGST R A A T 111 TEL' 69602 SCHIEDAM RIJDT VEILIG FN KWTEK t-ojveen - UNI9UI SCK&. KNAFFEETLAAN 6 3SS&BSH8ISBI ffl B 9 ■«■SI Groot of klein vaan langer mee indien U 2C vakkundig l^at herstellen Rjihsgcdip!, schoenbersleller BOY L.ESTRAAT 23 Wordt 'afgehaald en thuis- bezorgd. Tel. 66616 STÖOIYIVERVERIJ SINGEL 142—ISO Telefoon 69329. g Chr.; Tehuis voor chronisch gieken, „Het Zonnehuis" Boerh-.lasn 1, „Schiedam. vraagt 'en- 'een 's Maahdagsmorgens geopend W ereldkampioenechappen tafeltennis WENEN. Alhier is de loting gehouden voor de wereldkampioen schappen tafeltennis, die daar van 2 tot II Maart worden gespeeld. Ne derland komt in de landenwed&trud uit in groep B en heeft Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Znïd-Vietnam, Portugal en Nicuw-Zeeland als te genstanders. Ned. Herv. K'rk Beroepen te Kampèn ivsc. H. Hlenscb). A. den Hertog te Schtrpeozetl (Geld.l; te Maarssen H. de Bruin te Barneveld: te Elburg J. van Dijk te Gameren. Bedankt voor Braket, R. Haverkamp te Veen voor De Meern (U.i C van Leeuwen te Blaam—Masrsber-I gen;-voor Krimpen san de Lek L. Braa- aer te Rtjssen. Benoemd tot hulppredlkan :te Roden Ws LINGERIEZIJDESO cm breed, in rose, zalm, bléu, crème- en wn,.reclameprijs per meter 4TSTRALINE, SO cm br„ kreuk- herstellend, ld 3ö modeklsureo, 'thans per meter PIED DE PODLESIS tei. breed, zuiver wol in div. kleuren. Hoogst modern crêpe BEATRIX, 90 cm breed, wol met rijde in 40 nieuvrft klèu- - ren, van f 4,93 voor ...vv, TIOLE PRINCES SE, 90 cm hr„ in 20 pastelkleuren. Speciale aanbieding I .v, ZUIVER WOLLEN JAPON- STOFFEN 135 cm breed, in 20 kléuren, van 3.98 per meter v. PLUSFOURSTOFFEN stuiver wol van: 8^3 per meter voor Per 15 Februari e s. siin do fVï spuarcertificaten aflosbaar gesteld, vvji zullen' ons gaarne met dc verzilvering cn eventuele ImrbelegFi-JS belasten, LANGE HAVEN 30 6CH ■MANTEL VELOURS 100 wol' In div. kleuren, van 14.90 voor j NOG TWEE WEKEN MO FF ELËN WIT XfWEIJWiEL bfllevcring van nieuwe spatborden.' spaken.: j'/ü-kettlngkast 'én jasbeschermers iticl. dêmontage .1 en mentage VOOR 35.— ROITEKDAMSEOIJK 240,9 aan de kant van de. Hema TELEFOON 68343 ;V' Bél öp eh wy halen üw rijwiel '/'/-.ATTENTIE: WIJ -HEBBENG E E N FTLIA L N gevraagd door Chcmtech-Pharmaceutlséhie fabriek te. Schiedam vsorLaboratorium.: werkzaamheden «n contröle In d«.fabriek, 3rievên onder no. S .739 bureau van dit- blad KAMGARËN TROPICAL In alle kleuren, 140 cm breed, thans per meter ,.ii'; .--j: - Een leuke collectie vindt TJ.in onze speciale afdeling Vlottê modellen, pt. lakwerk 55 x 110 29,fi0 24.00 60 x 120 «9,50 gÖ.90 BLANK „LIMBA" LEDIKANT JE kan niet bèschadigén! i.x 120 53.- MATRASJES prima vulling 12.90 op dB Oant ZUIVER WOLEEN TROPI CAL HERENSTOFFEN, 1B0 cm breed, van- 19.75 voor ZUIVER WOLLEN TEDDY BEES 130 cm breed,.in ver- 9thlUer.de kleuren, v. 22.03 ZOMER IMPRIME'S in diverse kwaliteiten. Keuze uit meer dan 500 verschillende dessins .-.S,80 - - 4,00 - 3.45 - 2.98 - 2J59. Reeds v^. ZOMERMANTEL8TOFFEN ifl enorme sortering, 100 2utver -wollen kwaliteiten, alle mödöma tinten, 140 cm -breed 18.75 -17,90 14,90 - 12.90 - 9.85. Reeds vanaf Meubelbeurs-nieuws. Zo juist aangekomen,-:-nieuwe vloer kleden van oude bestellin gen, waaronder, .een prachtig Mnschee: vloerkleed In de rfiaat 14/4 a. 350.— en een in de maat -12/4 265 Magnifieke - patronen prachtig* kleuren. Verder vele 'vloerkleden in -populai re prijzen bij „De meubel beurs'*. Lange Haven 85, fi liaal Groenelaan 109. VVoniiifrull, Aangeb. groot vrij bovjiuls in 't Westen Wordt gevraagd, bén .huis. 4. kamers. Br. no.- S 733, bur. van-dit blad. In klein gezin, - flink dag meisje gevr,. ca. 17 y, v.g.g.v. Aanm. na.-lö u; Tuinlaan^fle, Tel: 60060.. :-: Voor nette, jongeman- prima kosthuis aangeboden, gezel lig huiselijk verkeer. Brieven ond. no. S 737-bur. v. d. blad. Toileisplfgels, 3-dellg. kan gewoon tegen de muur wor den opgehangen. Glasplaten voor rond?tafels, theémeu- belen. glas Inloocl spiegels moderniseren ven opnieuw verzilveren. Van Loopik's Glasindustrie, Böterstraat 39 Schiedam: Tel/63945. Gevraagd prima huisnaaister, Aanm. na 5 uur Mevr. Woorte.-Fr. Haverschmdaan 5. Qevraagd, flinke, winkeljuf frouw voor chocolaterie, boven d* 13 jaar. v.g.g.v. P. Verhulsdonk, 'Hoogstr. 66. Aangekomen schepen 9 FÈBRÜARJ '.-v'v:' OR A MEN A AL AHMADI Pernis BPM one v omroerenSVANA AS Curs- cbo pernta EPM oüe.v Ommeren: POOL CHANNEL PoOle W»alï.»vcn tr, sw XfidiS r fc-" c:TROMPENBURGH Hamburg Parkhaven w z -.'stg-'.-MuUer; REIL1. Kbusan Waalhevcn fc: svit Udlg/r k v*. SEA HAM Dover Merivchavert e s;ïn -Ko len cheep v.Steenk Mij.r'MAllCELLA ■.Pott Jerome Vlaardlneen. :n /m olie. v Ommeren; kLAHNE Kitigslynn Jobs»- haven s z stg-Muller: BARENDSZ:Lon den' Schlehavén Wamb. ledig YemUas MUREN A Mcna: al Abmadi Peni 1a PPM oiie v Omroeren;AKAOBMIK KOM A- ROV Hull Riemehaven terrein Muller stg v Uden: RfECKLENBURG KztvACn Hoek van Holland; THEa GOEDKOOP Wismar Spoorhaven 2- leaiii Hudig -Ve der-i.vEENEnBURGH Middlesgro Mer- wéhavên Muller stg. Mullefi- OLIVIAN COAST Newcastle "Uselhaven: o Burger-. KlNCrMOUNT Havre -Sfthleha- x-en. nz stF, Wambersié: 'POSSEHL' Vft- ItnCla Mftrvshaven Muller/fruit Wam- hersie SEVEN SEAS WÜ-. ton Schiedam 3edlg Erh.-Drkksrs; S<7T- TERN: Antwerpen waalhavcö'-.c sw led!g ëseam; ESCAtTT- PatÖB.Parkhaven/stg Mu'le- 10 FEBRUARI HiKA Lenden Dordrecht vaten As-ad; FLYING Enterprise New York Menye- •haven" e .sw - sta Vlnké:' METEOOR Sunderljnd 2e Kathevcn Kolen Ned. -Zwitserte; LENNART BRATT Gothen burg l.T»e!b«ven w z stg Kuyuer .Dam Smeer; MONTARDIZIO Antwerpen Per- nts as t stg v OmmerenBATAVIER 3 Antwe-nen Parkhaven stcMuller: HAR RY RICHARDSON Londen .Waalhaven It w ledig r k c: FP AHKA Newcastle 2e Ksthaven v k m Kolen Ned, Zwit serse: THOR Hambure"Waalhaven 11 le dig Anih Veder; MANGAN jDSSir.e- fiord waalhaven 54 erteKersten Hu- nik: MARGARETHA Londen ven n suiker. Futness; MARIANNE Oslébsha"«»T] p*rnl8 v Ommx- t*n: UNIK H-vre Kfal. Vs-r "jodig Nesrlandia.;..DUKE OF AEGYLL wich Hoek vanHollsnd; SIR ARCH1 - 'BALD PAGE Londen Waalhaven fr sw ledig r k c; NESTOR Valencia Lakh— t-en. k-Ae-.tr»trull Hudie.Veder:. SHF- SINGHAM 'Harwich Merwehaven CAI,TEN UTRECHT, FUdun. Pern's. CaHfiX./ OHe. "Ruyss; RÏONT AI TA. "HamDton Roads. Wéaifiaven.v C.S.W.. kolen. Damoot- PROSNlSr; Esbierg. m«., wehaven. K.V,. vde. Fi it ness: LTSS. Purvta Cardftn Pern's,BI.P.M,. .oil* Van Ommeren; lA SIERRA.'Hamntftti hdRds, "vjaardingen, -.kolen, :.Vülc?an;v - SENA TOR. Hatnburc. Pernis, - A.P.C., olie: NORTH DOWN. Dublim. Med^ehayen. K.V,. vee, Hud. veder. P Vertrokken schepen 9 FBBRÜARl 'ï'fi-' PRINSES BEATRIX Harwich fAEFE SHELL Faro EilandenELFNAÊS stoekhe'm: MOKTE dpALA' Buenos Ayr es; MAYMEPE AvenmouSh! AME RICAN Lawyer New York: ANN CHAR-. LOTTE Poole: NETFHTOpSlS "S'Uend; MART a STatHATOS Harm»'on - Roiids: UMFJORD Kobc; .TELO Gsln CHAR LES m L)«ebon: -DOMBURGH:- Cs«a- blanca: CALTEX 'Ftmw *<don r .Br.AGK FAT-CON Hemhu-g; APNEAS Swansea: PORTIA L«nd*n VipiEE PARKT- STOX' Ha-wtr;h: BUCKI.AW l.r-ith; AM- STKïkim n^rwlrh- TYNE Nflrx-V. 10 FPPRUARI AWOnilK New York Antwer- r'ASTTLLO Baynoii: .TIM. MV APMON1A n Awrlkj: SlLVAPLANA. GVhe-bure: VIRGO, ounrarvan; wat.thep BEHRENDS, Hambura; TWENTE. DelfrHl: SEX TANT. Goldberg: KOftTEMABR. Bo'ners; MARV. Lórnahr PPRO OEAl.ENOITER TA«A»x)n: OTHRVS. Biioóös:. Ayres: OTTO SCHFPERS.. Kononbagen: PER- rnSSE. Londen: RODE ZEF. met Hon- r>trs-,iSce.r, Port T.yautey: BLANKEN- RI7RG met ileephdten IJfeTmeer e>-> Hdllgnder It. Bout.hamptnn; STAD MAASTRICHT, Savons, Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië jOKAN VAN OLDENBASNEVELT 19-v Djakarta n.A'dam KOT A tNTEN.é.v Diikart» n Soera- fcala. OR ANTE uitg 9 v Southampton naar Port S*ld. SISAJAK lOvPort Said n Mel- fcouroe. Grote Vaart ALNATI thuis pa?d !0 v&i Boa Vista n Las Palmas; AMSTELSTAD 10 t* Ca. ssblanca; ARIADNE pass to Finisterre 13 te A'dam verw.; AVERDlJK n New York to te Antwerpen; aaRdtjk pass 6 QuesSant'n Havana: LAMAK pass 10 Cibrolia.r n R'dam; ALDER A MIN 9 nam.v Hamburg n Anrtvr rhrn.- AAL- SUM thuis pass 1" de Dshlac eil. (Rods Zée) n Suez; ALHENA pass 10 Bel- monte n Rio de Janeiro: AIJOTH naar Recife csw ld dWnrs van Kaao Blan co; AMSTÈLLAND thuis, pass 9/10 's nachts Oostelijk van Fernanda No- renha: ALPHERAT ven». 11 Asrension 1: oass n Kaapstad; AMSTELDIEP 10 v Santa Marta n Cartagena; AMSTEL- FARK 10 'e KhorramGpar: ATLAS pass lo Kaan Ran Vincent* n R'dam. ANNENKERK. il y.m. 10 uur te Ant- BÓSKOOP thuis pass 9 Porto Rico, n AntwerpenBACCITdS. verw. 11 Mona Psssage te pass n Tnagua: ELTJPEN- DlJlt" thuis 10 nam 8 u fa Antwefpen: BOSCflFONTEIN 10 te Port. Amelia; BKNGKALIS 9 nsiri te Hampton Roads. BREDA n Antweroen- en R'dam 10 op de SchetcS?: BLOEMFONTEIN jo nam te Beira; BORNEO 9 vm - v: BtUwan n Djakarta. COTTICA uttg- 10- te Madeira: CON- G03TSOOM 9. te Accra; CASTOR. "10 te Faramarlbo. DRACO pass 10 Oporto 12 te Gibral tar verw.DIDO 9- te. A'dam; DELES-/ KAVEN pass 10 RIa Grand* n Antwer- nen: DIEMERDIJK thütg pass 10 Nica-: racufl n CrOtobai. ÉLMlNA 10 "s avonds V. Bremen te Am sterdam verw.; EEMDITK verwacht 12 Ouessant te' passeren n. Anlwerpen en Rótter dam. GAROET. 10te Djakarta/ GROOTE- KERK I'ltB. pass, 10 de Dahlec Eil. 11 te Aden verw.; .GORDIAS d v.-Catatcota n. "Algiers. HERA 10 te Pderfo Cabello: HOOG KERK lbuts pass. 10 Madeira n. Havre: HYDRA n. Antwerpen pass. 9 de West- punt van Haiti; HAARLEM 9;v. A'dam h: West-Indie. /;..::'/v- ITTERSUM pa«; 10 Ouessaht, n. Rot-, ter.dam,, INDRAPOERA uttg. ,8. ie Port Swet- tenham. JAGERSFONTEIN pm/9 aim. Dunge- bessii. Kaapstad// KOTA BAROE.8 .V. Ponta DelgadS hear Halifax en pass, f) Fior'es. KEPTOSONO te Djakarta; KEDOE uit*/ pass. l».Brothers (Rode Zeei m, Aden. LOPPERSUM. 10' te Saffi;-' LIMBURG patt, fl/10 'a nachts strait Yukatan 12 te pert Arthur verw. LANKOEas ultg. 0. nam. v. Aden n. Belawan Dell. Dodelijk ongeval in mijn „Hendrik" HEF-HI.EN, De 36.)arise hcvl- wer J, L. Packbier uit Heerlerheide is in een steengang op de 638 meter verdieping van staatsmijn „Hendrik" door een ontspoorde wagen van een passerende kolentrein gegrepen. Hij liep zodanige vtrwondingen op, dat hu tijdens het vervoer .naar de schacht is overleden. Het slachtoffer, was gehuwd en vader van zeven kir.deren. OLDEBROEK In verband met de destijds In het artillerie-schiet kamp. Oldebroek- gepleegde malver saties is op bevel van de chef van de Generale 'Staf, de- voormalige commandant van dit kamp: in het begin van deze inaand Voorlopig ih arrest gesteld,. Door de auditeur militair bij de krijgsraad wordt thans een onderzoek ingesteld naar de verschillende feiten. LAWAK 9 v Djakarta, n Madras: LEERDAM d Antwerpen pass 9-10 NoordeL-ijk van... Azoren; LEKKER- KERK thui? pass IB Finisterre n Ant werpen; LEMSTERKERK uitg. pass 10 Pórt .Soedan (Rode '- Zflé) n Aders LOOSDHECHT ps£3 lo Cochin n Colcrn- bo: LUTTERKERK 10 te Bastah; LEO; POLDSKERKthuis IQ te Suez (verb.». MANOEftAW 10 te PanaroeRan: MO- LENKERK- uitg." - piSS 10 Straat Rles- rins n Port Said: MAASLAND pass 10 •St. -Paul's Reeks n RSó d» Janeiro; ~MA- RTEITERK thuis pass 10 Sücotra n Aden: MAaSKERIC uitg. 6.v Bordeaux n De» kar; MfDAS pss lö Oporto n Lissabon. NESTOR 10 -v- Mldd Zee te B'dam: NOORD WIJK 9 's avonds te Uvoroó. ORESTES 10 te --Barbados:-.ORANJE. FONTEIN thuis pafs 10 de BlssagOS ESI, h Teheriffe: ORANJESTAD li te Puerto Liirion veriv: -'■■ PRINS WILLEM VAN ORANJE 10 te Harlingen: PRINS -FREDERIE: HEN DRIK; n Valencia 10 nog f«r hoegte van Finiaterre ts vertraagd, door slecht ive-r: POELAÜ LAUT pass 10 B-p.ehy Head n Lóftdeh en Adam: PRINS WILLEM lil paM 10 Gibraltar. 11:'s middags, te Valencia verw.; POLYPHEMUSn New O'lean a 10 te Pntt Swett^n'nam PRJNS \VTLLJ5M1I ve.rw 11 vm Scilly te: passe ren. 13 vm te R'darri very--.: POLYDO- RUB 10 ,te JackafliiViUe: PRINS WïL- ;LEM-v;fl V D»Wgeland,- i PRruS'WILLEM III 11 v,m, (5 uur a Gandia verwacht (ttadsr bericht»-. PRINS FRED ERIK .HENDRIK rass. 10 's roiddacs Oporto Ksar Valencia, RONDO pass .10 nam Nicaragua n 'Trinidad m Kaaosts.d: KIJMKERK uitg.' rlfl/te. Téherif-feREMPANG pass 10 Al giers n A'dam: ROTTt ui'g, p?ss 10 vm Ooessant n GenuSï' RlJN-il te Dekar ver-w.; RAKI Ultg. pa=s 10. Kaap Guar- dalul n Be'awan ROEPAT 10 te Dóng- gsla; Rtrt'S 11-52 te Mauritius ve-w. SAMBAS 10 te Dlaktm/ STR.ABO 10 v Cediz te Aiurterdaro; SA I,LA ND pass ID. Oporto n A'dam t.SLOTERDIJK lfl Brothers-(Rode zee) Adaa -tn STENTOR 10 te'Famagurta rcvnrusi: SARaNG AN uitg. pass 10 Póln* tie Cal- :le n- Bclawan Dei»: SINGKEP 10 te Têï'lSLAMAT .10. te Sema—mg: STRAAT-SOENDA 10 te Pórt Swett«ro- h?mSAP AROF A'hui-,, pass 10 dé Ba:- STAD MAASTRtrHT 10 v.m 10:25 uit' .de'Waterwee naar Savon*. T.ARAKAN n A'dam 10 nam btl 0ises«»nt; TOMtiNl f>^ 10 Kaap: Bóu- -garor.i: n P'Hamt TOS ^Rt jn ta D'a- karta TAMO pa»3 10 Grande. 11 te Mftnfp»»deo verw./ TIMIHOR tft Kffb Hattera? n New Yo-K- TITUS fi F»ctPïeteV 13 te R'dam v*rw,: PFSt:«s c»es 10 -Wltfiit .'n/AlfenV TJI- PONDOK 10 Djakarta: TABTAN jo te TJ*w Orleans. UTRECHt" p Colombo pa»j: 10 Oos- telilk Mi»»rHv»ique. A'AN RTPM&DTJK 9 v naar S-orbnc;VTNUS pss-?: 10 Finleti.ttTen' Gibraltar- w-v»jnT m- Nas sau.- VUIjÊ ANUS 10, te Piraeus. ■WELTET'ntEDEN néss lO' Casque**. "11 vm v te Buitenhuizen .verw.: WF«T- LANT) 9 v Santos n'Movteysdeo; -WTN-' TEP3WUJK P: Hue!va 9 h alvertvege de GóT i-.-a-v TV«fl«V« ^XVFSTERDAJl 1Ö..V, R'dam naar Now Vc.rk IJSSFL lö nath li? Curajao. daarna A'dam Korte Va art anttlOPE 9 te .Vöw CastlC: ALDÉ- BAR-AN 15 v, Blaycion fe R'diw vcrw/; AHlpN 7 v/ Cbarlestown n, Londen"; ATT. s.. pass.8 Lizard-,n. Waterfordt BERNINA. 10 te Kopenhagen:./.'BIS? M1NGHAM 9 te Harlinften, daarna Grar.ee.n-.c jth 15 te R'dair. venv.; RRFE- HFLLE !0 tr Hambure- BRANDAR1S S r»3;n. Zaandam; BATAVIER 10 na-u F'dam-v'Pi w. CORMORAN 10 tr Di-pps- CELEBES 10 te Garston: CARPO o v. Droshrda n. R'd?n: CALAND r> te Bavorine: COOL- HAVXN* oa?s. lfl Casouets. 13 tc Casa- blsr.ca verw.: CARjBia v. Metr.D n. Kopenhagen.- CAMPEN 10 t* Bórhelm; CRONENBURGH 9 V. IJmulden n. Bil- btó, DA VINA GOEKOOP, 9 v, Lorient n. Attray; DENI. 9 v. Antwerpen n. Kö- cenhagen: DEO. FAVENTE. 9 v. Kopen-' hflgen, 12 te A'dam.venv,;-DOlviBUItGH,. i pass, lO Dover n. CafaManfla; DEO- /GLORIA, 8 te Kaetrup- DA JE BOHMER. 10 te A'dam; DE RUYT2R, pass. 8 I Southfallsboei n. Avonmüuth; DELTA, 8 te Yarmouth, 5 ^ECHO: 12 v. Dublin te A'dftm vérw,:' ERKAUN, pas^9Vli?slngen n, Mid- delfahrt: EGBERT WAGENBORG. Xl vm. te Port Lyaütey verw.; EEMS, 9 v, Wtndau n, A'damt EXPRESS, 10 v. Pa rijs n. Rotterdam- .-. FAK1H. 6 te Brussel; FRIES!-AND, lö vm. v. Yarrow n. Londen; FRANKA. 10 nsm. te,R'dim verw.; FEROCIA, pass. 0 öuessam. n; BilbaoFREJO, 9 v. Hamburg- n. Ipswich. GOOT®, 10 te HnU; GLASHAVEN. 10 W Helsingborg- GA A STER LAND. 10 v. Grangemouth n. Rotterdam. HELVETIA 9 te Blyth; HEEMSKERK 3 te Córk: KENRICA paaa. 10 Kaap BóUgareni 13 te Taranto verwacht; HA VIK 10 te Avonmöuth; HOUTMAN 9 ven- Amsterdam naar Wlthelmshafen; JJAST I 3 te Liverpool; HOOGLAND 10 van Emden naar Kopenhagen. IBIS 10-11 van Grangemouth te Rot terdam verwacht. JOHNNY* 9 van Beckton naar Nan tes; JOOST 10 te La Pallice; JOZO 10 te SU vanger; JABA 10 ter rede van zieriksee. KUNLABORI 11 !e Tonnay Charente verwacht; KAAP FALGA 10 te Ncw- raptic: KITTY 9 van Amsterdam naar wiihcimshefen. lacra pass. 9 «em, Uto naar Lon den: LUCAS BOLS 1 pass. 9 nam. II* de Sein. naar Port Lyautey. MAYMERE paes. 10 East Goodwin nr. Avonmouth; MARSDIEP j0 ts Wor- kinglon; MASCOTTE 10 te Bordeaux; MEIKE 9 té Leixóea ten anker; MAAR- TJF. 9 te Hennebont. NWE5ISURGH pass. 9 ham. Barkum it v.m. te Antwerpen venvacht: NEL LY van Port. Lyautey 9 nam. nog an de GOlf van Blscayc; NASSAUHAVEN 11 te Rotterdam verwacht; NORMA 10 van Yarmouth naar Harwich, OUD BEVERLAND 8 tt TelgamOuth: OISE 9 te Parijs. PRINSES MARGRIET 7 te Foynes. RANSEL, 9 nam, tc Newport: RIKA,. IC/11 v. Londen ie R'dam verw.; RUN,. 11 vm. li uur v. Lenden te' R'datn «e Op 15 Februari verwant Cor- neTder's scheepvaart maatschappij N.V.. onvoorziene omstandigheden voorbehouden.' op de eerste refs in de Rotterdamse haven hel nieuwe M Japan gebouwde 10522 dead weight metende „Panama", eigendom van „Ths East - Asiatic Company. Ltd", /vertegenwoordigd door de Rotterdamse scheepvaart maatschappij.; -Dit is het grootste schip dat dc oorlog in Japan is gebouwd. vel-w.REMMERT. pass,'9 Cabo Vlllan n. Et'dam; RJ».S-, pass. 9 Cssquets n. Foynesc REGEJA, 8 te Londen. SPURT. 10 v. A'darrt ai Gént; SPES; te Frederlkstad; SANDENBURGH, 9 nam v, de" Gixoade n. Casablanca; SANTA LUCIA. 9-te Hamburg; STTEN- TJE MENSINGA.' pass. 10 Casquets n, Dublin; SERVUS. 10 te Newport; SAM- BRE, 9 v. Parijs n. Lodder.; SIRIUS, 9 te Sheerness; SOEMBA, ,10 te Antwer pen. SIAN. 10 -v. A'datn ;n. Straer. TEMPO, 10/11 v. Graogemouth té R'dam verw.: TUKO," :'"9'. te' Kastrup; THEODORA, 9 in Kattesat: TYRO, pass. 10 Lizard n. Dró£hN3a; TON S., 9 te FslmOuth. URMAJO, 9 te Rduaan: UNITAS, 11 v. Par te A'danv verw.; UTRÊCHTi pass. 9 Dövef h. Londonderry. volktraK -9 te Bremen:. VTVO i0 nam. te. Rotterdam verwacht; ...VINDI--. CAT/pass. 10 Lissafcwn naar Geiina; VLIER 11 te Antwerpen verwacht..: "WOTA 9 te Odense; WD* pass-. 10 v.m. Kiel naar Stockholm; WESTER- ETiMB -;' 9 var»; Belfast 'naar' Piraeut; WESTWARD 9 van Falmouth naar zee; WIEBOLD BOHMER pass. 10 vm.. Kaap de Gata naar Savona- WILPÖ 9 te Lon den; WALENBURGH 10 ni». 3 uur. Rotterdam verwacht; WILHELMlIuB lö te Southampton. IJSTROOM "tl nam. 2 Uuf -te Am sterdam verwacht.. :.v •-. ZWERVER 10 v.m; te Newport: -/ Taiikvaart ALDÊGONDA 6 té Singapore., dsarn* Ssngkok:. ASMILLA 9 v! Singapore naar; Saigon en Haiphong. aDINDa 7 t« Singapors: CALTEX PERNIS pass. 10 DuhfKT.e» B, Sidon; CALTEX UTRECHT 10. v. Sidon. té Pernis: CHAJ1A H te Abadan/vbrwaehv. daarna Staalow- CALTEX LEIDEN neer Pernis 10 in de Golf van Suez'/ .CALTEX NEDERLAND pass. 10 Oportón. Sidöri; CALTEX THE HAGUE pasÈ. 10 Kaap Sao .Vincenten. RasTanura. - DUI VENDS ECHT n„ Dakar-en Enge-.' la dn pas „lOscmlwjOESTeÖk—.--L,èd.r land pass. 10-dwafs van'Belmonte/ -.•//, j -: Elisabeth b. pass. nam. Ouessant naat 'Genua:.- ETREMA. vervracht 12Madeira te passeren n. Algiers; ESSO - DEN HAAG pass. 9 nam,Mona Passage-n. pernis.' FELIPES 9 V.Pladjoe n. Bangkok. ÏMYONIA lOtéLfósabon veru-aóht. daar- na SuezkanaaJ^MURENA na.n-,; v. Mena al Ahmadi te Pernis. daarna Ned;-An til- len; MALEA 12 nam. 5 uur,té Thames- hav-en verwacht, daarna CufsCfi6j:MARl- SA tfl v.m. v:TJmuiden n. Curö-cao; MA- CUBA pass. 10 vrrt. Straat Orólu^ 12 te i Abatian verwacht, dsamr! Aarhu,us; IVZE- TULA paas.10 Kreta. 12 'e Haifa verw.. daafna Tripoli. Havse rm Itdvaant-'MtTRA.- P3.es. 30 Chrlstmas Eiiand' n. HöbarL ,- MATTHEW 10 te Aarhuus- OXDINA 13/14 te Rbyk-«avfk "wnv,-// OVT7LA fl ie Sioaapbre. dnarna --Mlr{, Piadjoe en Djakarta: OMALA-10 téMiii. OLEUM..9 Van/Southampton ha'ar Bil- Uneham.' .-'-.-'v/ PA.XTïA. n tc Banékók venv.; PAPEN- DitFCHT-verwanbt i Sombrero EUaUd tc»;/.. passeren n. Punij». CeïdoA-s'- ='-i STANY4G BENAJCAT p:iw/ J'« S(n»r*-.-.. porft n. Soéf.stèl GórmV.^i/'SlUEpRHCHT: /vertrekt 10 v-, .Kaatw-ïad "n-: Meua- at/ Ahmn-h. r-/;' TIBJAPass; 10 .v.sn: Elzerian. Pertiist' TANKHAYEN III 10 nsm. fc Hnibhong.:. - Buitenbndse schepén öp "weg r.r „R'u crdatri- h'. ANNEMARts' (ït.LfvvfÖériui». ïl. yèfw'.j' AURORA, v. HcWp'ort. Wa'S "18 nam.: VerwAr.FREDv;.:...H«fnbïirz, él'ó verw.: AKIMTY. v. Hull, binnenkort verwacht. -» BESfUM. v. ScJutal. binnenkort verw.; BK1TTA. v. Levant. 11 uvw.;- 3ADEN. v. Oi!o. 12 verw BENCRUA- CHaN. v. Liverpool. 12 verw.: BIT TERN. v. Liverpool; 33 verw.; BCFROST, v. Ncordzee, lö nam 4 uur' verwacht. CAPSA. v. Mér.a al Afcmadi. 12 verw.; CAPERATA, v. Kóweit. i3 verw.; CIM- BRIA. v. Kaïmslad. binnenkort venv. ELIAS RCHULTE. v. Noordzee, il vna, verw.; SMSRlKF.'v. Emden. 10 verw,; EQUaDOR. v. Dontnica,13 verw.; EGYPTE, v. Midd/Zee.'U verw.; FX,- LINOB. v. stockhotu. 11 verwacht. FRISIAN* COAST van NewcasUe 13 verwacht; FLYING ENTERPRISE vnn New York 13verwacht,. FRANZ JUR- GEN van Hamburg buwenkcrt verw.; FERNTJOÓR van (apartje 12 verwacht. GENERAL WALTER van Calcutta 10 verwacht. HADAR van Haifa 12 verwacht. IVAN KONDRJP van B'ioao binnen kort verwacht. JULIUS v»j\ Perzische Golf 12 nam. verwacht: JALAMANJARI van Caleut-. t« 31 vertvachr; JOH GORTHON van Puerto Barrios 31 nam. 6 uur verwacht. KAAPLAND van Petra 11 verwacht: KASTAMONU van Marbelle 12 verw. LILL1E MATTHIESSEN van Stock holm 12 ver.cae'tY: LIMATULA van Cu racao 13 verwacht; LOCH RYAN van Vancouver 11 verwacht; LAC PAVIN van Nóócdzen. 10 aam. b uur verwacht. MARIANNE: v .8rrjr."n binnenkort verw.; MARSWQRTH v. Londen bin nenkort verw.; MAGDALF-NA V. Stock holm 13 ver.v. NORBRYN V AeJborg 12 verw. ODA v. Hamburg 13 verwacht. RUDOLF van Norrkoputg ll verw.; REIAS van Noordzee 10 nam. 4 uur verwacht: ragni van JoashuJlord 11 v.m. 3 uur verwacht. SAN MIGUEL van Lirsabon 12 verw.; SCHWENAU van Halsmadt 13 verw.; SENATOR van Hamburg binnenkort verwacht; SÓPHOCI.YVZ van West Afrika 11 v.m. verwacht. TOUlaDUSF van Japan lft te Antwer pen 11-12 vt-rwacht; THERMOPYLAE van Oslo 32 verwacht; ÏAblARA van Gcthenburg ca. 13 %-erwacht; TRlGO- NOSEMUS Vér. New York 12 verwacht; THOR van Hamburg binnenkort verw.; TORKRID van Stockholm 12 verwacht; TRAOU/UR van Amsterdam 12 verw. VALGARDENA van Gecua .7 te Lon den 14 verwacht; Van der BILT vic- TORY van Nootd Amerika 10 naïr». ver wacht. Sleepvaart ATLANTIS 13 nam. te Rotterdam verwacht. BLANKENBURG met twee fdeepbo-, ten 10 v.m. 10 25 uur uit de Waterweg naar Southampton. RCDE ZEE met tutgér 10 vm. 1023 uur uit de Waterweg naar Port Lyaü tey. THAMES 9 van Brest naar King stown. WITTE ZEE pees. 9 Algiers naar Tu nis. ZWARTE ZEE 10 te Glasgow. 11 Febr Hooe water te Rotterdam le tU 7 51 2« tij 20.22. 12 Febr. "*>og water te Rotterdam le (1.1 823 2e t»j 20.55. Hier volgt de prywraag voor de te Wéék* In een aanta» kopie* komt een extra letter, nl. een cursieve, een dunne i o.' een vette letter. Elke lettersoort dient V zo eamen te stellen, dat deze de naarn vormt van ten adverteerder in de adreuenpagina. Om U op wee te helpen vermelden wij de eerste letter van een naam. Verder be!*kent tedere stip een tetter. Voor de inzenders van da JUistc namen stellen wij wekelijks drie waardebonnen van I 10,— bCBChtkbaar. welk bedrag Bij de advcrleerderc in do adrcsser.pagin« dient te worden besteed. Bij meerdete goede oplossingen bealm het lot. -..'/. En nu weer aan het puzzelen. Vul In de drie gevraagde namen; M W - Dr .Inzendingen uitenyk'.woehtdag 34-Februari..'Op de ënvèioppe-ëf.''bri'ef-U X«art vermelden .J'rijsvi'jaff AdreisenruBrlek", w: In «hg blad van ;Woenidag 21 Februari worden de; namen dor prilawtn- naars hekend gemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9