HET ROTTERDAMSCH PAROOL Japanse herbewapening sluiting vredesverdrag na Seoel onder hevig artillerievuur geen oorlog" verklaart Adenauer Amerikaanse troepen krijgen permanente Ontslagen Concertgebouw ongedaan gemaakt Latijnse problemen op de helling II Huis voor Australië één dag gebouwd m FOSTER DULLES KONDIGT AAN 1 okio „zeer tevreden*' Voor hulp aan landbouw f 25 millioen Sowjetofficier schiet vier Duitsers dood Nederlandse stort in ravijn -J Zuid-Koreanen overschrijden 38ste breedtegraad Duitse volk voor 100 pGk in het Vrachtauto rijdt in Bedumer Diep Jongen van 15 jaar heeft fabrieksbrand gesticht Belangrijke Frans-Italiaanse conferentie heden begonnen II assü détM^ÈFse^f^l^Men Nieuwe linkse partij los van Moskou Vluchteling schot in de buik Uitstel parafering plan-Schuman Vier doden bij lawine op Zwitsers dorp Formateurs op Soestdijk Tussentijds rapport uitgebracht Geslaagd experiment op werf te Zaandam Beria (Ruslands zuiveraar nr 1) in Praag lie Jaargang, no. 36 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.40 por kwartaal 5.15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 12 Februari 1951 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper TOKIO. Trumans bijzondere gezant, Foster Dulles, heeft Zaterdag verklaard, dat na sluiting van het vredesverdrag niet Japan in dat land Amerikaanse troepen zullen blijven gestationneerd en dat de Japanse regering ^daarmede gretig haar instemming heeft betuigd. De veiligheid van Japan in de toekomst is een van de voornaamste punten geweest van de be sprekingen, welke Dulles in de afgelopen veertien dagen heeft gevoerd over de beëindiging van de staat van oorlog met Japan. Het vredesverdrag zou, naar Dulles' mening, Japan zijn volledige souvereiniteit hergeven, zijn recht op zelfverdediging erkennen, voorlopige han delsbetrekkingen openen en de weg bereiden voor Japans intrede in de Verenigde Naties. Josjida, de Japanse minister president, bevestigde, dat zijn regering en „de grote meerderheid van .het Japanse volk" de voorlo pige regeling met. deVer. Staten om de. veihghcidvan Japan te waarborgen en'jhét stationneren van Amerikaanse^ troepen gretig verwelkomde. w" j De /Japanse Apolitieke leiders hebben eveneens hun instemming met Dulles' verklaring betuigd, met uitzondering van de voorzitter van de socialistische partij- Hij noemde de afspraak dat Japan zich na de vredessluiting zal her bewapenen „geheime diplomatie". DUN HAAG Het lang ver wachte bórgstellings- en crediet- fonds voor- verdere technische ont wikkeling .en daarmee samenhan gende opvoering van productiviteit van de landbouw is thans gesticht. Uit. tegenwaardefondsen van het Marshallplan: zijn fentwipftg mil- Ifoen guTdèn^voor^ditdoel bescAlk- baar gekomen- De Nederlandse boer krijgt dit geld niet- „cadeau". Het zal dienen tot borg van door boerenleenban ken té verstrekken credieten ,ten be hoeve. van: technische verbetering én opvoering van. productiviteit en rendabiliteit van voornamelijk klei- ne boeren- en. tuindersbedrijven. BERLUN. Een, naar men zegt, dronken Sovvjet-Russische officier heeft in Potsdam vier Duitsers doodgeschoten en een vijfde zwaar gewond. Woensdagavond zou deze officier ,een Duits meisje .aangerand hebben. Toen de,vader te hulp .snel-. 1 de schoot hij hem dood evenals de móederen later de dochter. Het- twaalfjarige zoontje werd zwaar gewond en toen een taxichauffeur op het toneel verscheen werd ook deze doodgeschoten. De Oost-Duitse volkspolitie, gewaarschuwd door de buren,,.rwasLv»"ua.' de- officier gewond te kebben, in" staat de man te arres teren. r Gebruik krantenpapier in Engeland beperkt LOKDEN De Britse periodie ken, die krantenpapier verbruiken, zullen met ingang van. 4 Maart a.s. minder .papier ontvangen. De aan voer dêr "grote verbruikers zal met 20. en die van dekleine verbrui kers met 10% worden- beperkt. De maatregel houdt verband met on voldoende invoer van krantenpapier en roet. de waarschijnlijkheid, dat de Britse papierproductie de ko mende maanden zal dalen. LATJSANNE Naar eerst heden bleek is de Nederlandse verpleeg ster mej. T. Edauw in de omgeving van Leysin in een 40 meter diep ra vijn gestort en doodelijk veronge lukt. Vrijdag ging zuster Edauw, die in het sanatorium voor tuberculose patiënten tc Leysin werkte, te voet naar het nabij gelegen dorp Corboy- ricr. Toen zij 's avonds niet thuis kwam, werd dadelijk een onderzoek ingesteld. Zuster Edauw is vermoe delijk op de gladde weg uitgegleden en over de afbakening van de weg heengeslagen. Laat in de nacht werd haar stoffelijk overschot gevonden. DEN HAAG. De bemiddeling, verleend door de minister van Ondcr- wös. Kunsten en Wetenschappen en het college van B. en W. van Amster dam bij bet conflict dat gerezen is tussen het bestuur van Het Concert gebouw N.V. en een gedeelte van het Concertgebouworkest heeft tot een bevredigend resultaat geleid. Tot Hun voldoening is de bemiddelaars ge bleken, dat bö alle partijen de wens lééft om zo spoedig mogelijk de onderbroken werkzaamheden te hervatten; met t el het. bovenstaande de hoop Uit, dat te zijner -tijd aan Paul van Kempen de gelegenheid kan. wor-' den geboden eenof; meer concer ten' 'als' gastdirigent te leidien- ..Al dus een mededeling, "die aan Het ANP wérd 'verstrekt. De'leden'van hetorkest, diej-bp. 28 Januari j.l. - werden ontslagen, betuigen hun - leedwezen,datzij.' onder" grote, spanningen* bet po dium hebben .verlaten.Met begrip voor de spanningen, waafiri;de or kestleden hebben verkeerd, heeft de" raadt - van bestuur .van het Con certgebouw N.V. zich bereid -ver- Heard het gegeven ontslag' onge daan. te maken en de salarissen, over ,hèt tijdvak, waarin niet werd gespeeld.volle dig hit te b etalen. 'is de bemiddelaars bij hun besprekingenv*:metde betrokkenen' gebleken.dat "'de; ondergrondvan het confHct fegelegen in de onbe vredigende regeling der verhou ding tussen Het Concertgebouw en het orkest Alle betrokke nen zijn het eens over de wense lijkheid, dat dit reeds aanhangige vraagstuk zo snel mogelijk tot op lossing wordt gebracht. Uiteraard zal de uitwerking hiervan, mede In -verband met de financiële .gé-. volgÊB^cnige .tQd^vergei^V Alle partijen betreuren mét dé bemiddelaars dc ang eregeldheden die bij "bet optreden van de 1 gast? dipigent zijn voorgekomen, omdat daardoor het normale verloop van de concerten is belemmerd en is gehandeld in strijd met de verhou ding, gelijk: deze tussen, een diri gent en een orkest behoort te zijn. De partijen spreken in verband Wat iedereen reeds wist, teat een jaar lang een publiek geheim is. is thans door de eerste mi nister van Egypte, Mncstafa Na- has pasja, per radio officieel be kend gemaakt: koning Farock heeft zich vp zijn 31ste verjaar dag verloofd met mejuffrouw Narriman Sadek. Narriman beantwoordt aart ds Egyptische opvattingen over „mooi"; haar verlavingsfoto laat dat duidelijk zien, even duidelijk als de grote verlovingsring die zij ven koning Faroefc heeft gekregen. Een jaar geleden schepte dc spraakmakende gemeente genoegen in de duizcnd-en-een-nachterige romantiek die er hing cm de hoof den van de teleurgestelde koning en het braaf met een gewone jongen, verloofde'meisje Narriman. Dat is nu allemaal vergeten. De koning heeft verstrooiingsreizen gedaan, de „gewone jongen" is met een goede betrekking de woestijn in-gestuurd en het meisje heeft zich wederom braaf verloofd, ditmaal met de koning. Gewone meisjes doen op het ogenblik opgeld: koning Faroek's vroegere .zwager, dc sjah van Perzlë hertrouwt met Soraya Esfan- diari, en Faroek van Egypte waagt het ditmaal met Narriman, „die vëèl leest, piano spéélt en goed tennist". De tijden dat men geen prinsesje, kon zijn, als men niet door 30 'jzathie kussens heen een erwt op de grond voélde liggen, zijn-.voor- bijrfGoed. tennissen*:. - Als Narnihgn ën Fa-roek over 50 jaar nóg tevreden zijn met de thans ondernemen stap, zal iedereen de lof zingen van het geluks moment tqerif einde 1949, koning Faroek ergens in een juweliers- tuin/cel teCaïró.een- Egyptische schoonheid ontmoette die daar net bezifit .was een ring uit te zoeken voor de jonge diplomaat-, met wie zij zich dacht teverloven. Tja: een verlovingsring kan soms raar TOKIO. De patrouilles der verbonden troepen, die Zondag verder doordrongen in Seoel, hebben zich ten Zuiden van de Han teruggetrok ken. Kanon- en mortiervuur van de Noordelijken verhinderen de consolide ring van de V.N.-vestiging in de stad. De verbanden strijdkrachten staan thans langs de Zuidelijke oever van de bevroren Han; gereed om Seoel binnen fe trekken. Zutd-Koreaanse troepen hebben Zondag: aan hét Oostelijk front de 38e breedtegraad weer overschreden. De Kapitool- diviste bezette Jangjang. een kuststad 8 km! ten Noorden van de breedte- :gr^aèLC.*.j';T-7.,,v- Dl (Van 'onze correspondent) GRONINGEN. Waarschijnlijk door de laaghangende mist is bij Bedum een zware track met aan hangwagen beladen met stenen in het Bedumer Diep geraakt. De chauffeur bemerkte te-laat een te genligger, eveneens een vrachtauto, toenhij een groentewagen wilde passeren. Een botsing was onver mijdelijk en de wagen stortte het water in. Eerst, na een half tiux slaagde men erin het ontzielde li chaam van de chauffeur te bergen. De Groninger brandweer haalde later de auto óp het droge, DOORN Door het politieonder zoek naar de oorzaak van de grote brand cp 25 Januari j.L bij de iso- ieermaterialenindustrie Firma Pull op Heydepark, is thans komen vast te staan, nat deze gesticht is door i een 15-jarige werknemer uit een on gemotiveerde wrok Jegens zijn chefs ..omdat hem werk werd opgedragen, dat hem niet zinde." De jongen is ter beschikking van de justitie ge steld. 20.000 voor do. 11596 DEK HAAG. In de 512de Staatsloterij, 2de klas is op no. 11596 een prijs van 20.000 gulden gevallen.; (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Vandaag begint de conferentie tussen de Italiaanse en Franse ministers te Santa Marghrita. Dat van beide kanten de premiers en de ministers van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn, bewflst voldoen de wélk belang men van weerskanten aan die conferentie hecht. Er zjjn tal van problemen, die tussen beide landen opgehelderd moeten worden, want ondanks, dat er veel gesproken wordt over de Latijnse verwant schap is bijvoorbeeld de Frans-Italiaanse douane-unie een volstrekt dode lèter gebleven. B03SK. Be Sowjefc-Uhie wenst geeri „hete oorlog" en zeker niet met de mogendheden van het Atlantisch Pact. Zfl weet, tlat zij tenslotte de stryd zou verliezen, ook al zdu zg in het begin aan de winnende hand zijn. Er is een te groot ver schil tussen de economische macht van Oost en West en daarom zal de Sow jet-Unie geen hete oorlog beginnen, zelfs niet als Duitsland aan de Westelyke defensie zou gaan 1)Q- dragen.-,^' II Dit verklaarde '-dé; West-Duitse kanselier Adenauer Zaterdag in een toespraak tot dé studenten van de Universiteit van Bonn'. Zijns in ziens moeten'de Wéstélijke.mogend heden' heteerst onder elkaar.: eens zijn. voor over een. Duitse bijdrage gesproken kan worden. Doch Duits land wenst uitdrukkelijk, een status van gelijkheid, niet alleen op- mili tair doch ook op politiek gebied. Generaal Eisenhower had volko men.; begrip getoond voor Duits- lands positie toen hij zeide. dat hij geen Europees leger zou willen aan voeren, wanneer een gedeelte ervan niet op gelijke voet zou staan met de rest. De internationale positie van Ita lië is bovendien nog niet v.Ij van moeilijkheden. Rusland heeft de toe lating van Italië tot de Verenigde Naties wéten te verhinderen en ook in ander opzicht rust op de Italiaan se buitenlandse- politiek nog de hypotheek van de oorlog, die Italië zo - latig aan de kant van Duitsland .heeft gevoerd. .".Er wordt in de commentaren •over deze conferentie onophoudelijk over Duitsland gesproken. Het schijnt dat -Italië hef! graagAde. nauer in de besprekingen had be trokken. Weliswaar .zou dan de conferentie minder. Latijns, maar .zij zou meer katholiek geworden zijn. Dit is precies wat de socialisten van Frankrijk verontrust. Zij. hebben reeds gewaarscbuwd^dat 'Europa op gebouwd moet worden, niet via de Latijnse as, maar: in samenwerking met Engeland en de Scandinavische landen. „Wie op het stembiljet 'n kruis-- je achter het 'olifantje zet, kiest mij" eh j.wie een kruisje zet achter-de visheeft z'n voorkeur uitgesproken voor mij" aldus liepen de verkiezingsfiguren aan de Goudkust op de stcm^dag rond. Het .was voor 't eerst, dat. aan de Goudkust op een enigs zins westerse toijze verkiezingen zijn gehóuden, om een parle ment van 85 leden sa-men, te stellen.; Het merendeel.'der kie zers kon niet lezen, maarwel plaatjes kijken.' Hoé 't nu moest met de aanbevelingen bij de. plaatjes, vermeldt de geschiede-. nis niet. „Vrijwillige" werving van arbeiders in Hongarije BOEDAPEST De Hongaarse re gering heeft Zaterdag een decreet betreffende de werving van 62.000 arbeiders voor de mijnen en indu strie uitgevaardigd. De werving zal op 20 .Februari beginnen en moét geschieden op strikt vrijwillige., ba-, sis. Elke poging tot dwang zou streng wórden gestraft. Het "grootste; deel van de te wetven arbeiders 36.200 zal in de" bouwyakkén te werk worden/gesteld. In de mijnen zullen 3200 dezer arbeiders komen te werken. Oproep van. Magnani en Cucchi ROME. De twee voormalige communistische afgevaardigden Magnani en Cncchl hebben een actiecomité opgericht voor de voor. bereiding van „een nieuwe linkse beweging, die vrij van Russische overheersing moet; zijn". Magnani en Cucchi, die in korte tod reeds veel aanhang hebben'- gewonnen, hopen steun te ontvangen, van de zelfstandige elementen." iit - dc communistische party, in de onder "communistische invloed staande socialistische partij van- Fietro Ncnni en in de groepen linksge- zinde sociaal-democraten rondom Ignario Silone en Giuseppe Romita. Op een vraag antwoordden Mag nani on Cucchi. dat volgens hun inzichten dc strijd voor het so- ci Jisme altijd internationaal is, maar'.dat internationalisme gelijk-, hcid tusscn de naties veronderstelt. Verder verklaarden zij zich tegen terreur- en politiemethoden en spraken de mening uit, dat de striid voor het socialisme niet ge scheiden kan. worden van die voor dedémocratie. Daarom willen zij de democratie met- alle middelen verdedigen tegen gewelddadigheid, misbruik en intimidatie. ^^rtM.n:5!;.irakP Overdag vrij zacht S Weersverwachting geldig van fg p Maandagavond - totDinsdag- g g avond: g 9 Tamelijk heldere nacht met w plaatselijk mist ca. lichte vorst g Morgen overdag toenemende U bewolking met later voorna- g melijk in. de oostelijke helft g van hot land kans op enige re- 5 Is gen. Zwakke tot matige wind i 1 hoofdzakelijk tussen Zuid-Oost s cn Oost. Overdag opnieuw ta- melijk zacht weer. 1 13 Fobr zon op B.fil oniler l7.43: g a maan..op 10.07 onder 1.46. i 1%tTF^.m*oca.'e.ir!t2TiaaiiSJi:n!iuitaKfliiyitr:rMr3KEfiin^^ ,Jk wil echter duidelijk verkla ren, dat het Duitse volk voor hon derd procent in het kamp. van de Westers geallieerden staat en niet in het kamp, van dé Sowjet-Unie"; aldus zeide- Adenauer, die daarop Hèt"S^j^Russisch~vPor^el-'van neutralisering van. Duitsland, klonk heel verleidelijk doch wanneer, het tót een strijd op Ievèn en dood zou komen zou geen der partijen die neutraliteit, ontzien. Dat zou de ver nietiging van bet Duitse volk be tekenen. Een; status van neutraliteit wasalleen goed .voor een land, sterk genoeg om zichzelf te verde digen, zoals Zwitserland, dat tot. de tanden gewapend was. Jongeman ernstig gewond door politie-agent MAASTRICHT In de nacht van Zaterdag op Zondag ontstond op de Grote Looierstraat een vechtpartij tossen een surveillerende agent van politie en negen aangeschoten jonge lui. De agent arresteerde een lid van het gezelschap, doch dit wist met hulp van zijn kameraden los te ko men en te vluchten. De agent, som meerde de vluchteling teblijven staan, waaraan deze geen gevolg gaf. zodat de agent eerst een waar-, schuwingsschot loste en daarna op de fnan schoot. Deze werd ernstig ge wónd in de onderbuik en moest naar het ziekenhuis worden overge bracht. De toestand van het slacht offer, da 24-jarige van N., is vrij ernstig. - PARIJS Men verwacht thans, datde overeenkomst inzake het plan-Scbumam-'do'\volgèBder''weèk:: zal wofdèn geparafeerd. .Zoals be kend werd onlangsaangekondigd, dat de parafering Zaterdag zou ge schieden. De Franse ministerraad heeft Zaterdag het ontwerp-verdrag in overweging genomen. Stakende spoorwegmannen in Amerika veroordeeld CHICAGO. De federale rech ter in Chicago heeft de vakverenï-; ging van de rangeerders, die zo juist vaneen wilde staking naar' het werk teruggekeerd zijn, ver oordeeld tot. 25.000 dollar boete. De veroordeling betreft de „ziekte- slaking'" van 14 December van het vorige jaar, die 24 uur duur.de. De regering heeft, het plan ook- een aanklacht wegens de jongste sta king in te dienen. GENEVE Ais een donderslag is een lawine op het Zwitserse dorpje Airoio terecht gekomen. Tot nog toe heeft men de lijken van twee 'vrouwen cn twee kinderen te voorschijn gehaald. Vijf personen konden worden gered. Zeven zijn er nog onder de dikke sneeuwlaag be dolven.,; De Amerikaanse 25e divisie heeft Maandagochtend vroeg Seoel hevig mét artillerie bestookt. De comma- .nisten-schijnen de stad tóch te-wil-, len verdedigen. Gevechtsvliegtuigen cn bommenwerpers concentreerden Zondag hun zwaarste aanvallen op het gebied van Pjongjang,; waar zi) bevoorradingswegen van de tegen stander bombardeerden. Mustangs van de Zuid-Afrikaanse escadrille bliezen enkele kilometers ten Noor den van Seoel een opslagplaats op. Superforten troffen spoorwegen en bruggen ten N<kjrdegk en Zuiden van Pjongjang. Aan hei centrale front ten Zuid oosten van Seoel in de buurt van Isjinpjongni, ongeveer twintig: kilo meter ten Noorden van Jodjoe,. ont moetten Franse en f Amerikaanse - troepen, zware,tegenstand. Naar ver-' luidt.heeft het Amerikaanse tiende legerkorps aan het centrale front de laatste belangrijke pas naar., de stad:.v Hongtsjon veroverd. - In de sector aan de Oostkust .zou den twee Chinese regimenten waar- van eerder gemeld werd. dit zy bezig waren verdedlgingstellingenin - te nemen om Tsjangdongni been,, dat vijftig kilometer ten. Zuiden van de 38e breedtegraad ligt, thans up de terugtocht naar het Noorden zijn. DEN HAAG Zaterdagavond zyn de beide formateurs, de minis ters Drees en Van Schalk, op palels Soestdijk door Koningin Juliana in audientie ontvangen,,,.voor het oit- brengen van een tussentijds rapport over dfL standVvan. i^ken-- BkL-on- derhotflf ilnnröe- ongevew^twee xmr- Zondag vonden geen besprekingen van de formateurs plaats. Nader is medegedeeld,' dat det bespreking, welke mr Vaa Schalk had met enige KVF-ministers (ook prof, Romrne was hierbij tegenwoor dig) door hem niet gevoerd werd in zijn kwaliteit van formateur. (Van een ónzer verslaggevers) ZAANDAM. Tcrwjjl notaris J. dc Jong Zaterdagmorgen om half- acht op zün horloge keek, begonnen óp een werf In Zaandam elf mannen een Betona-bungalow in elkaar tc zetten, die In do namiddag klaar moest zijn. Als het huisje er inder daad binnen het vastgestelde tijd schema zou staan, kon de notaris naar Australië rapporteren dat deze woning in écn dag in elkaar Is ge zet. En dat rapport heeft hy kun nen versturen. Want al was mendan tenslotte achter op het zorgvuldig vastgestel de tijdschema, het ging vlug en om 8 uur 's avonds, in iets meer dan twaalf uur, stond het huis helemaal overeind, geschilderd cn wel, met hagelwitte muren, een vuurrood dak. behangen en wel, met clectrisch licht cn een gezellig bordesje. Juist iets om mee te nemen! De Zaansc werf, die ge leverancier van de blokkeo-doos-voor-grote mensen, waaruit ten slotte een com plete woning wordt getoverd, ver wacht op grond van dit rapport heel wat nieuwe orders. Een woonkamer van 4.40x4.37 meter, twee slaapka mers van respectievelijk 3.60x3.14 meter en 3:60x2.68 meter, een bad kamer/bijkeuken van 3.68x1.85 meter en een keuken van 3.20x2.52 meter bevat dit emigrantenhuis, dat verdér nog: een toilet, een gang en een dub bele kast heeft. 'Toen de Zaandammers vanmorgen, bij het licht,van twee sterke lampen de opbouw begonnen, was de gemet selde fundering er reeds, aangezien deze drie tot zeven dagen voor: er wordt begonnen, klaar moet zijn. Om alvast twee-illusies de kop in te drukken: de Betona-bungalow is alleen, aangepast aan de bouwvoor schriften in Australië en dus. vóór Nederland ongeschikt. In de tweede plaats:, eeu emigrantenechtpaar zal het samen beslist niet klaar spélen dit huis in één dag neer te zetten, .maar al duurt, het dan wat lan ger met behulp van een leidraad van veertig pagina's kan iedereen het ding opbouwen. PARIJS Volgens het Franse socialistische partijblad „Le Popu laire" bevindt Beria, een intieme vriend .van Stalin en vooraanstaand lid van het politieke bureau, zich thans in Praag, waar hij toezicht zou houden op de daar in gang zijnde ►zuivering. "Hij zou tegelijk: metZorin, de gewr zenSow jet-am bassadeur in Praag, aangekomen, zijn. Het blad weetverder ie mel den; dat de kort geleden gearres teerde mevr.. Patkova een schoon zuster is van Cleméntis. „Zwaardvisch" aange komen m Schotland - LONDEN De Nederlandsetón- v derzeeboot '„Z waardvisch" is Zondag voor de rivier de Clyde in West- Schotland aangekomen. Zij zal deel nemen aan oefeningen met de der de Engelse onderzeebootflottielja. Men verwacht dat de ..Zwaardvisch" vier weken in dó Schotse wateren zal blijven. Stakingsoproep van EVC vindt geen. gelioor (Van onze correspondent) IJMUIDEN. Een staking die do E.V.C. tegen Maandagochtend negen uur in de IJmuidcnse vishallcn had geproclameerd is niet doorgegaan. De ongeveer honderd vlsknechts- hebben het niet aangedurfd ora zon der de steun vaa de erkende vak organisaties een dergelijke actie to beginnen. Inmiddels heeft de Cen trale Bond van Transportarbeiders toegezegd te zullen trachten voor vier ontslagen knechts alsnog ergens werk te vinden. Woensdagavond zal het N.V.V. uitslag geven over deze pogingen. TANGER Zaterdagavond zijn hier de havenarbeiders in staking gegaan om kracht bij te zetten aan hun looneisen. Iet „huis voor Australië" nadert zijn voltooiing..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1