Yier Amerikaanse divisies nog dit jaar naar Europa HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Marshall: Verdediging van Europa geen hopeloze Ot)k Ghurchills derde aanval i0vere,eDe,,Ond™ op Attlee mislukt Place de l'Opéra twee uur lang slagveld mm Dief (in gestolen, auto) trotseert kogelregen Kort geding over bussen die treinen vervangen r .Vrijdag 16 Februari 1951 KetéJ van 500 kilo explodeert Druk op centrale front houdt aan Executie van Duitse oorlogsmisdadigers uitgesteld ....Hij die een vrouwtje hebben wil, moet er maar een schaken.... Uï MacArthur mag over 38ste parallel Gesneuveld in Korea Motie van wantrouwen met vrij ruime meerderheid verworpen In- en uitbreker Manus Oly na wilde jacht ontsnapt Ale Jaargang, no. 40 «1 Adm. Laage Haven Ul. Sehi«dam Tel. 49300 Aboan.prijsi per week QAO per kwartaal 5.15, losse nummers 0:09 Opgericht door do Stichting «Hat Parool" DE Uitga»» MV. Da Nttuw* Per* Poitgiro 39)444 Bankiert Aa»l*r<tam*ehe Bende te Rotterdam Directeur: B. de Vrle» Hooidtedacteur: W. B. F. ».$<ri*ap*r WASHINGTON. De Verenigde Staten zullen nog dit jaar vier extra divisies van in totaal lOO.OOO man naar Europa zenden. Dit is gisteren medegedeeld door de minister van Defensie, George Marshall, aan de Senaatscommissies voor buitenlandse aangelegenheden en voor de strijdkrachten. De minister verklaarde uitdrukkelijk, toestemming van president Truman gekregen te hebben om met de commissies te spreken over de juiste sterkte van de landstrijdkrachten, die de V.S. van plan zijn in de huidige kritieke toestand in Europa te hou den. Er schuilt, zei hjj, een groter gevaar .voor Aroerika's veiligheid in het verzwakken van het moreel van zijn bondgenoten door een debat gebaseerd op onzekerheden dan in het openlik hekend maken van cijfers. Dc V.S- beogen ongeveer 2es divisies in Europa te legeren. Er zyn reeds twee Amerikaanse divisies in Duitsland. Volgens Marshall zou het welsla gen of het, mislukken van het plan voor de verdediging van het Noord- Atlantisch gebied in de eerste plaats afhangen van de steun, die de bond genoten van de V.S. er aan zouden géven en in de tweede plaats van dé wijze, waarop het dóór generaal Eisenhower én de staf, die hij thans bezig was om zich héén te verzame len, zou worden uitgevoerd Marshall herinnerde er aan. dat generaal Elsenhower in zijn jongste getuigenis had verklaard, dat de Amerikaanse strijdkrachten slechts een klein gedeelte zouden uitmaken van de voorgestelde geïntegreerde strijdmacht waarvan het grootste deel door de West-Europese landen zou worden geleverd. Dit gold,in het bijzonder voor de landstrijdkrachten, aldus Marshall. Daarentegen zou de Amerikaanse bijdrage in de lucht- en vJootstrydkrachten naar verhouding groter zijn- Ook wat betreft de pro ductie',van munitie. (Van onze correspondent te Farfjs) PARIJS. Gedurende enkele uren hebben de communisten gisteravond in de omgeving van de Opera gedemonstreerd tegen, wat noemen, de aanwezigheid van Duitse officieren in Parijs. M werkelijkheid ging het natnnriijK tegen de conferentie over het Europese leger, waartegen zoals men weet Rusland bezwaren heeft. Er Waren 'niet veel meer mensen opgekomen dan de vorige keer, toen het niet tegen de Duitsers maar te- gén. Eisenhower ging. doch de zaak was nu iets beter voorbereid- In plaats van de acties tegen een be paald gebouw te richten .concen treerde "men zich op een pleinen een gehete wijk. rondom de Opera, waar men op dat uur,zes uur in de avond —.nogal gemakkelijk het verkeer kon versperren- De demon stranten- kwamen in groepjes van honderd man r én droegen, vermoe delijk ais: schild, ex-ged epo rteerden ra dé bekeride gestreepte pakken op hun schouders, i.-.-v w Een koopman, die Juist de sleutel van rijn -winkel in het slot omdraai de. toen" een honderdtal demon stranten passeerde, maakte door dat gebaar opde politie zo'n onbe trouwbare "indruk, dat hij meteen méteén flinke tik in de arresten tenwagen werd gemikt. H Ete pojftie.j die weer behoorlijk -tétókvsé^-areelcrie--decwi^tranten geleidelijk van de Opera weg. Om half :acht was de -Place dé l'Opéra uitgsstorvén. V-. Hoe verder men van het centrum afraakte,, hoe gemakkelijker de klappen vielen.- Een of tweemaal was een regelrechte razzia nodig. GELDERMALSEN. Met een geweldige klap* die lot ver in de omtrek hoorbaar was, sprang Don derdagmiddag de ketel van het ge meentelijk Badhuis te Geldemulsen uiteen. De óOCT Kilo wegende, ketel werd door hei daA geslingerd en kwam vijftig meter verder eerst op hef dak van een woonhuis terecht en rolde daarna op het érf achter het huis. Het badhuis stortte gro tendeels in. Persoonlijke ongeluk ken deden ziéh niet voor. Als door een wónder is de Zestig- Jarige badmeester H; Hol - onge deerd, gebleven. Hy was in het bad huis bezig met schoonmaak-werk- 2aamheden toen de ontploffing'plaats vond. Rohtforn hém" vlogen' de rtiu- xérT^eg; als iveertjeè' voor de wind. Ratelend en. "dreunend stortte losge raakt puin' naar omlaag. Stukken plaatyzér zeilden ais gierende grana ten door de lucht en" kwamen her en derwaarts^ terecht zonder echter personen tê'"verworrden. *-Tn hét badhuis bevonden zich op het tijdstip van de- ontploffing ver der, nog dé badjuffrouw, met-rouw R be t tié" uit Geldermalsen, als mede drie gemeente-wèrkïiédën, die «diep- met; de schrik vrij kwamen. Een slechts hier en daar nog eengveréihd staande muti-r is, alles u?ai er overbleef r van het gemeentelö?ce badhuis in - Geldermalsen. Bij Strasbourg—SL Depte. eén volksbuurt, blééf het nog een tyd roerig. Om. negen uur was alles af- gélopen. - - TOKIO. De druk van dé com munistische troepen op het cen trale front blijft aanhouden. Ame rikaanse en Nederlandse eenheden veroverden twee belangrijke heu vels ten Noorden van "Wondjoe on danks hevige tegenaanvallen- Wondjoe zelf wordt zwaar be stookt. De Noordelijken zijn Tsjet- sjon tot op zestien kilometer ge naderd. Indien zij er in stagen bet net van wegen en spoorwegen ten Zuiden van destad in banden te ftrHgec, komt de bcvoorraffing vans het gehék* a&ttste levari «a» bet centra kr* front*. gevaar. Verder naar het Oosten, by Rjongtsjang" werden stellingtn. van de verbon- denen doorbroken. Ten Westen v n de stad. die nog in geallieerde handen is. woeden grote vijande- j lijke troépen concentraties waarge- j nomen. Een Frans-Amerikaanse gevechtsgroep. die réeds enige da ger be1 Op vraag, of hij dé verdediging van Europa tegen agressie géén ho peloze taak achtte, zeide Marshall „Hoe minder beperkingen net Congres aan de Amerikaanse mi litaire macht oplegt, hoe beter dit in de huidige „delicate en gevaarlijke" toestand is." FRANKFURT De tawhtjtel. ling van de zevers nazi-ooriogsmis- daolgers in de gevangenis -van Landsberg, die niet begenadigd zijm- is nog Steeds niet uitgevoerd, omdat dé. advocaat, die de belan geerder" veroordeelden in Was hington behartigt, de zaak thans aanb*ngfg heeft gemaakt bij het Amerikaanse Hol van Appèl. In tussen blijven bepaalde groepen Duitsèrs ageren voor het verle nen Vèh 'gratie, wat de Amerika nen er toe heeft gébracht, de ge vangenis in Landsberg te doen be schermen door een sterk contin gent Amerikaanse troepen. Herman Pachen. een vroegere SS-«r, die levenslang gekregen had, ik" gisteren uit de gevange nis risri Landsberg ontslagen, om dat göaeraal Handy zijn straf ver minderd had tot de tijd. reeds in de gevangenis doorgebracht. ketten te ptufcken, zijn zjj in een berg kloostertje In de echt verbonden door 'n priester die bang uproar Casta en die begrio toon de voor raaoBlc'j verlan gen «aar nat en een hui- selijke haard. Een. paar dagen later werd Costa ie Athene gearresteerd, toen hij» zich daar op belofte nen vrijgeleide vertoonde, thms vervolgt Tassouïa's de Al le het enige maanden geleden, toch herinneren we ons allen, hoe geheel Kreta in rep en roer was over een schaking en hoe er met grote moeite een burgeroorlogjc voorkomen is nadat Costa fCepha- togamtte de schone Tassou ïa Fetr-akophiorghis uit bioscoopje te Renkleoit had ontvoerd naar een prieel-grot in de bergen. Nadat Costa en Tassouïa rtëüie familie de Costa-clan ticaal/ dagen tang minne- isi tv-Men, doch eigenlijk liederen hadden gezongen te en te zwaard, om en langs geiienpaadjes had- het hutcelyfc ongedaan te rechtbank: verhalen, tpoar heel Criekriiland aan «muit: hoe A&. de ruioe- li«^ wit de bergende schone Tassouta tn. stilte lief kreeg, 's nachts Uxngs haar huis uwndelde en ae grond kuste die zij had betreden. Toen haar schaakte, vocht zjj als een tygerfcaf, omdat zij in het duister van de bioscoop niet trist wie haar optilde en wegdroeg. Alle genees krachtige kruide» uit de Kretische herpen hadden Costa en de rijnen by eb* den gedoold, om re id boe- krygen-.-. Costa doet de kaar gezocht» toen Tassou- U in de grot -maeppijn Jcréeg. Pathetisch riep Cosra uit: „Gif allen hier ter rechtszitting aart ver tg, ik nodig u uit op 't doop feest can Tassouia's-en- myit zoon, zodra hij ge boren is en ik pry ben." Tassonla's vader ictl ont- bindtng van het „herders hnwelijk", omdat hy voor Tnssoula een heel ender echtgenoot had uitgezocht, „én als het niet goedschiks kan dan fctcaadschifcs en laat de Kephaloyannissen oppassen.', trant als de tra re too ede der Petrako- ghiorg hitsen losbarst zal de wereld nog etis tcat beleven"..*1,:":. Vit rsssoula is de foto laat het duidelijk zien een gemoedelijke Griek se matrone gegroeid, m een half jaar t&ds. Eri Costa is helemaal niet schilderachtig tneer £n zijn steedse pakje. Of Tassottla e» Corfa tn JffSl een Tro jaanse oorlog kunnen doen ontbranden? Aange zien er peen Norrternssm meer ryn» t?ermoedeiyk niet;,- - Président Truman WASHINGTON. f-. President Truman heeft Donderdag óp zyö wekelykse pérsconferentie ver klaard. dat de kwestie van over schrijding van dé 38stè breedte graad in Korea door de verbonden troepen een militaire en strateRj- sche aangelegenheid Is. Hij zei, dat- dé resolutie van de VJM.» waarin dé troepen der _V.N. de bevoegd heid wordt gegeven de" breedte graad te ovèrschrijdeh om de vre de in Korea te herstellen, nog steeds van kracht is. Generaal Mae Arthur heeft alle noodzakelijke be voegdheden om de militaire ope raties vóórt te zetten en dat was zijn zaak. De president wdg niet tussenbeide gekomen in militaire aangelegenheden en hij was ook niet vah plan dit te doen. DEN" HAAG. De regering maakt békend, dat - tot haar leed wezen óp 3 Februari j.l. tijdens actie in Korea is gesneuveld de soldaat eerste klasse H. J., van Dyk uit Doesburg (Gld.). J-i* (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. De conservatieve motie van wantrouwen in de bekwaam heid der socialistische ministers bet defezdepregramina uit te weren, is gisteravond met 308 tegen 287 stemmen verworpen. Deze voor Labour grote meerderheid van 21 stemmen, werd allereerst veroorzaakt, doordat re* der aanwezige liberalen, van mening Jmt de vrede in gevaar wordt gebracht door vertoon van partijstrijd over herbewapening** met de rege ring meestemden. Voorts door bet feit, dat aan de Labourxöde geen der principiële pacifisten en geen der tegenstander» der herbewapening rich van stemming over het conservatieve amendement onthield. Dit la 4e derde tnaeeïrafieve motie vaa wantrouwen, die de regering in de laatste veertien dagen heeft orerieehC Toen eveor na tienen in het stamp- veile Huis de uitslag bekend werd gemaakt, ging er van de La boer ban ken, die al in de oeste stemming wa ren. door de uitstekende rede waar mee Aneurirt Bevin het debet bad besloten, een minutenlang gejuich op. dat even later opnieuw aanzwol toen. tevreden glimlachend, Attlee de Kamér verliet. Churcfaills aanval, waarmee het zyn carrière. Met de ongehoorde woordenrijkdom van zya vlugge: verbeeldingrijke geest, die barst van oorspronkelijke en onverwachte ad jectieven, dreef hij de, spot met CimrchiUs aanval en ontwikkelde te- gelijkertijd de these, dat Labour dit gewéldige bewapemngsprogramma op zich neemt, doch tevens een con structieve politiek van vermindering van internationale spanning en hand having der wereldvrede nastreeft. Dit alles werd voorgedragen met vuur van overtuiging en met dc niet openlijk uitgesproken, maar onmis kenbare implicatie, dat dit laatste in conservatieve handen minder veilig, zon rijn. TOKIO. Overste Den Ouden, en enkele officieren van rijn staf, rijn. het slachtoffer geworden vain een krjjgslist. Ongeveer veertig Chine zen in Zuri-Koréaanse nnlfarmett kwamen Maandag op de Nederland se cgmmandopost ia Wondjoe mu- nitie vragen. (Nadat de Nederlanders die' dachten met Ztdd-Koreanen te_ doen te hebben» hen van munitie hadden, voorzieix. laadden de Chine zen buu Amerikaanse wapert» éa openden: plotseling het vuur. Over ste Denj Ouden viel vrijwel gelijk tijdig met het eerste salvo. In de loop van een verwoed man-tegen- man-gévceht stichtten de indringers brand- waarop van de nabajgei^en heuvels het vuur «p dg commando- I SOESTr De Rijks- en gemeeirtepolitleeorpsen tn heel Nederland speuren op het ogenblik naar de 37-jarige Mantis Oly. de beruchte Inbre ker,: die: enkele da gén geleden uil de poliJïefcaieme te Worm erv eer wist te éntenappen, onmiddellijk daarna al weer met zUn praktijken is begonnen en Donderdagmorgen fn de vroegte in Soest en Soes Wijk het middelpunt te geweest van een hevige schletparfj en een wilde achtervolging. In een gestólen auto" waarin 'zich de buit bevond van een in Heerdc gepleegde textleldiefstal, brak Oly door op post staande politiemannen heen en ont kwam tenslotte op een eveneens ontvreemde fiets aan de agenten. De jacht was begonnen op de noordelijke. Veluwe, waar vrijwel terstond hadat Manus Oly op vrije voeten was. inbraken werden ge pleegd, die zijn hand verrieden. Woensdagavond bemachtigde hij, te werk gaande zriate zijn gewoonte is, in Hèérdé een auto. Een vreemde manoeuvre hiermee trok de aan dacht vah een paar politie mannen, die van een reeds eerder op de avond door Oly gepleegde autodief stal op de hoogte waren. Omdat zij hem met hun rijwielen, niet kon den achter volgen alarmeerden zij de oplitie te Hoevelaken, Amers foort en Soest. Drie politiemannen* die zich in de laatste plaats ver dekt hadden opgesteld» zagen de gesignaleerde auto omstreeks zes uur in de morgen met grote snelheid naderen. Op. een stopteken reageerde de bestuurder niet. Integendeel hij gaf vol gas en slechts door haastig opzij te sprin gen kon de politieman met de rode lantaarn zich van een wisse dood redden. Toen spraken de revolvers. In Hoevelaken had men de woest rijdende vluchteling niet zié pas seren. In Amersfoort wèl, maar daar hadden de agenten geen tijd meer hun wapens te trekken. In Soëat bad men meer succes.. Twee plsto- left werden leeggeschoten. Welis waar reed de auto met onvermin derde snelheid, door, maar de wa gen begon te slingeren. Even voorbij het koninklijk pa leis Soestdijk vonden de achtervol gers de auto terug met eert" leR- geachoten voorband en kogelgaten m de motorkap. Van Oly was ech ter geen spoor te bekennen. Hij w»s verdwenen in de bossen» naar later bleek op een fiets* die hij direct na het verlaten van de wagen had ge grepen. Manus Oly, die een zeer groot aantal diefstallen op zyn geweten heeft is tot op dit ogenblik nog niet gevonden. De politie zoekt thans met verdubbelde energie en hoopt daarbij op de medewerking van de bevolking, temeer waar Oly door zijn bruut optreden nog meer ver nielt dan steelt Dat hij de gestolen auto's na ze te hebben gebruikt of tegen een boom oprijdt of in het water laat verdwijnen ia bijvoor beeld kenmerkend voor zijn metho den. Zijn signalement luidt: lang ongeveer 1 meter 7T, donkerblond, flink postuur, lichtblauwe ogen. BELGRADO Twaalf kinderen vonden de dóód ert drie andtten werden gewond toen gisteren een uit de, tweede wereldoorlog afkom stige granaat, waarmee rij speelden, ontplofte lh dórpje Cltluk nabij Moatar ln Herzegovina. debat 's middags w*rd geopend, was eigenlyk beneden de verwachtingen gebleven. Zijn taak was Ook niet eenvoudig, immers de conservatieven tastten niet zozeer het defensiepro- graïnma zelf aan, als wel de be kwaamheid der Labounniniaters om het uit te-voeren. Doch ook wanneer rren deze reserve in aanmerking neemt, miste zijn rede veel van de stiil en het gehalte manifestaties. van zijn beste Churchüls betoog was erop ge bouwd, dat de regering sinds de oor log met baar defensiebeleid voortdu rend in gebreke was gebleven, niet vlug genoeg gedemobiliseerd en niet snel genoeg herbewapend had, ge treuzeld had met bet invoeren van de dienstplicht en geweifeld had over de lengte van de eerste oefé- ningstijd. Hij kenschetste haar ge dragslijn. die steeds een compromis moest zoeken met de dissidenten in eigen gelederen, als een van „schijn en doen alsof' en vónd, dat de rege ring óp haar best blijk had gegeven van „vertraagde bekering tot Wat volkomen duidelijk was,". Hij beklaagde zich er ook over, dat vijf en een half jaar na het einde van de oorlog Engeland nog steeds geen atoombom had geproduceerd en daarin door de Russen voorbijge streefd Was. GaitskeU, de kanselier van de Schatkist» die op Churchill volgde, had de Uak de economische gevol gen. yah' het herbewapeningspro gramma uiteen te zetten en deed dat. gelijk een opvolger van sir Stafford Crips betaamt, met een vloed van cjjlers; doch eveneens op een hel dere manier. Als een der meest spre kende van deze cijfers zij hier gere leveerd. dat Engeland thans zestien pond per hoofd per jaar voor de defensie uitgeeft en in 1953—'54 als de prijzen ten minste niet vérder stijgen 36 pond per hoofd per jaar "j zal hitgeven. Aneurin Bevan gaf *s avonds de tot dusver beste Lagerhuisrtde van yffSJEg* ,.i éw «rjia »e i£r<* Vu- *^*•-4'" RA ast tJiisKs fttfjw méaVvri stkv p*é tf s*»3rf fc t «sk awrkx' Git i fnftea*rj^ee af. P3*' *toi shry.' GRONINGEN. Toen op 22 Januari j.L het ontstane kolentekart de Nederlandscbe Spoorwereh lot tórrijpende maatregelen dwong, werden o.m, op de trajecten GroningenRoodeachool én Groningen—Delfrijl de treinen door autobussen vervangen. Dé particuliere busondernemin gen, die hierin een oneerlijke concurrentie zie», hebben de N.S, Vrijdag te Groningen inkori ceding gedagvaard. Zij hebben daarbU gesteld, dat de N.S. geen, volwaardige vergunning bezaten, omdat alleen maar de bindpunten en niet de route wm» voorgeachrevrn. Men had van de regering alleen maar toestemming gekregen de trein te vervangen, maar ging thans veel verder, negeerde de afgelegen stations en set de passa giers In de kom van de dorpen af. De raadsman van de NJS. wees op de grole moeilijkheden, waar mee deze onderneming thans te kampen heeft. Door de noodzake lijk geworden maatregel lijden de N,S. grote verliezen. Treinpersoneel moest extra vacantie worden ge geven, chauffeurs moesten in dienst worden genomen. Het vervoer loopt aanmerkelijk achteruit, terwijl particuliere ondernemingen be langrijke winsten boekem De bus tarieven van de N-S. liggen hoger dan die der particuliere maatschap pijen, die toch gaan procederen óm nog grotere winsten binnen te ha len. En. dft terwfjl de NS. gedwon gen zijn nun bussen te laten rijden vanwege hel nationale kolentèkork Men overweegt dan ook, aldus de raadsman van de "NS. de extra winst die particulieren ten koste van de N.S. maken af té romen» De raadsman bestreed voorts de bevoegdheid van de president Ja deze kwestie. Man kan bU dé mi nister in beroep komen, zo betoog de hij, want het betreft hier een stukje regeringsbeleid, waarmee de rechter zich niet kan IftJatért. Wat het laten liggen der stations betreft, dit gebeurt «Reen daar, w*ar plaatselijke omstandigheden het aandoen beletten; De president v*n de Groningse rechtbank itl 19 Februari uitspraak doén. Eisenhower fciram na zijn Euro pese blikzemrete terug in Amerika en rertelde «oor de trieoisieradto va» rijn bevindingen; „Tjonge*-i" jonge", zeiden de AmerUcane»»' „waar heeft die Eisenhower dat ülotte p'aten Ineen* geleerd?" Men wist niet» dat Ike ee» paar grote spiekbriefje* had laten ma* ken, dié hij voortdurend raad pleegde, Eerlijk duurt het langst"; dacht Eteenhotoer, „de mensen mogen geruit weten, waar ik mijn omiortech talent aan te danken hedJ* Meer wind Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag avond: Voor de westelijke helft van het land: overwegend zwaar bewolkt met enige regen. Ma tige, tot krachtige ïuMeliJke wmd. Weinig verandering in temperatuur. Voor de oorieUJke helft vah het land: half tot zwaar be wolkt met pUaUelijk enige re gen, mogelijk ook hier en daar enige sneeuw» Matige, tijdelijk krachtige Zuifflke wia£ m tempe- enig» vrti vïit Heiig verandering ratutir. n r«bf EOn op LM «ader 13J8i niasn op 'ILM onder SAS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1