Dr Drees en mr Van Scliaik geven opdracht terug aan Koningin Oorlog (op dit ogenblik) niet onvermijdelijk HET ROTTERDAMSCH PAROOL Formatie van' een kabinet op brede basis niet geslaagd m Polen xiclit zich tot Duitslands buren Aclieson: „Neutraliteit is zelfmoord" r s Duitsers in Parijs terug STALIN VERBREEKT TIET ZWIJGEN Uiterst scherpe aanval op Britse regering Pleidooi voor Spaanse deelneming aan Westeuropese defensie Oly weer beschoten, en weer ontsnapt Alarm op station te Utrecht Tragisch geval van gasverstikking Churchill geeft het niet op Banksaldo in een nylon kon? Prinses Margriet weer thuis Koningin ontvangt dr Schouten en mr Oud Marijke; Morgen vier jaar -jgsaSK*» m Kapitein Linze! niet gesneuveld, doch gewond Weer Nederlanders gesneuveld in Korea Westen antwoordt volgende week Vreedzaam initiatief" van Moskou warm aanbevolen Regering bevordert luchtvervoer van emigranten ^V' BLOEMBOLLEN PAKKET lie Jaargang, no. 41 Red. en Aden. Lange Hav^n 141, Schiedam Tel. ó?300 Abonn.pri]È! per week C.40 per kwartaal S.1S, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door dé Stichting „Het Parool" Zaterdag 17 Februari 1951' Uttgóva N.V. Be Nieuwe Pers Postgiro 398444 Bonkten Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van een onzer redacteuren) DÉN HAAG. Vrijdagavond zyn de kabinetsformateurs, dr. Drees en mr. Van Schaik door Koningin Juliana in gehoor ontvangen op paleis Soestdijk. Enige urén later deelde het kabinet van de Koningin mede, dat dr. Drees en mr. Van Schaik H.M, vcrzocht.hebben om te mógen worden ontheven van de opdracht tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag werden het vertrouwen van het parlement te gènïcten. Aan dit verzoek om ontheffing gingen besprekingen vooraf vari de formateurs afzonderlijk met hun politieke vrienden. Donderdagavond heeft mr. Van Schaik prof, Romme en enige andere figuren uit de K.V.P. op de hoogte gesteld van hét teleurstellend verloop van de kabinetsformatie. Dr. Drces lichtte Vrijdagmiddag de waarnemend fractievoorzitter van de P.v.d.A., mr. Burger, in. - De mislukking van de pogingen van de heren Drees en Van Schaik stond gisteravond om half twaalf vast, nadat beide formateurs van negen uur af met de Koningin op het paleis Soestdyk hadden gesproken. Hedenmorgen is de Koningin op het paleis Noordeinde officieel de standaard was op het paleis gehesenbegonnen met de nieuwe beraadslagingen. Om tien uur ontving zij de voorzitter van de Eerste Kamer, prof, mr. R. Kranenburg, die tot tien over half elf bij haar was. Onmiddellijk na hem werd de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. L. Kortenhorst ontvangen. Naar wij vernemen lag het in het "voornemen van de Koningin om ook vanmorgen nog de heren Burger en Ronime bij zich te ontbieden. •WASHINGTON. In een bijeenkomst s*an de Senaatscommissies voor de, buitenlandse betrekkingen en de gewapende diensten heeft" minister Acheson het denkbeeld verworpen van een isolering van het VVesteiyk halfrond. Neutraliteit zou voor de Europese landen zelfmoord betekenen, HU zeide te hopen op een nauwere verbinding tussen Spanje en de landen van het Atlantisch Pact en een Spaanse bUdrage 'tot de defensie van' Europa. Er worden ook pogingen jjedaan om Griekenland en Turkije meer te betrekken In de gezamenlijke defensie-inspanningen. liliiilliUKlülll'li LANDSMEER Manus Oly. die enkele dagen geledén te Soestdijk door 'efé pólitieco'rdon brak, is da afgelópen nacht plotseling opgedo ken in Landsmeer, waar h'U achter eenvolgens een rijwiel en een auto met zuurstofapparaat stal. Tijdens zijn pogingen in een fabriek een brandkast te forceren, kwam de rijkspolitie hem op het spoor. Ondanks èen serie revolverschoten, wist Oly opnieuw te ontkomen. Hij vluchtte de landerijen in. De politie kon. hoewel zij reeds de gehele ochtend in actie is, nog geen spoor van hem vinden. UTRECHT. Op het Utrechtse station sprong Vrijdagavond tegen het middernachtelijk uur een op gewonden raizigér uitde sneltrein EindhovenAmsterdam, rende naar een agent van politie en vertelde haar adem snakkend, dat Manus Oly, de inbreker, die uit de politie kazerne iri 'Wormerveer was ont snapt en. in Soest de kogels van de gemeentepolitie had getrotseerd, in de trein had gezeten. De Utrecht se agent ging op zoek, maar tien minuten ,na ae vertrektijd van de sneltrein, toen hij alle coupe's had afgezocht, was er nog geen spoor van' Uly. .".Misschien zit-ie wel in de- D-trein Hamburg—Amsterdam, die langs het gindse perron staat", werd er gezegd. Maar neen, ook daar was het zoeken vergeefs. Heel even dacht dc agent Oly te pakken tp hebben, maar de man, op wiens schouder hij een zware hand plaats- .te, .bleek een eerzaam burger te zijn, die alleen uiterlijk iets met de gezochte gemeen had. Intussen blijft de politie In het ge hele land naar Manus Oly zoeken, tot nog toe echter zonder resultaat. Er is reeds een groot aantal inval- ,len gedaan in woningen, op grond van allerlei tips, die waardeloos bleien. LEEUWARDEN Op West-Ter schelling zijn de echtgenote en het enige zoontje van du heer J. L. door gasverstikking om het leven geko men. De vrouw, die aan toevallen leed. is waarschijnlijk 's nachts naar de keuken gegaan en tegen de gas kraan gevallen. Ha„r man had die dag dienst op dc loodsboot en vond de ontzielde lichamen 's morgens bij zijn terugkeer. Het zoontje zou juist .de volgende dag elf jaar worden. Acheson heeft, zich aangesloten bij de verklaring van Marshall over het zenden van vier nieuwe Ameri kaanse divisies naar Europa, Een afspraak met andere landen over dc sterkte, van de Amerikaanse /«.roe tten bestaat niet,.zeide hij.,Er heerst- echtér een algemene - overeenstem ming van gezichtspunten- over de sterkte der 'respectieve' strijdkrach ten. De.tot nu toe uitgewerkte plan nen zijn nog te gering van omgang. „Wij stellen geen belang- in ver plichtingen doch in hetgeen de lan den doen." Recente maatregelen van de zijde der Sowjêt-Unle „ten einde een vastere greep te krijgen op de satellieten" toonden z.i. aan dat daar enkele zwakke punten wa- ren. In Londen verwacht men de volgende week in verband met Acheüons uitlating een regerings verklaring over Spanje. Engeland acht Spaansè deelneming op het ogenblik ongewenst. LEIDEN. De burgemeester van Leiden, jhr mr F. H. van Kin-, schot,-die vroeger burgemeester was van Zuidlaren (Gr.), zat 23 Februari benoemd worden tot ere burger van dc laatste gemeente. Een belangrijke, zo niet centrale figuur in de geschiedenis van de mislukking deter formatie-poging moet mr Stikker zijn geweest. Hij had, gelijk' wij dezer dagen al ver meldden. opnieuw bezwaren van za kelijke aard gemaakt tegen de .hand- ha ving van het ministerie van Unie- zakén. Hij scheen het niet gemunt te hebben op het hoofd van mr Van Maarseveen als lid van een kabinet. De formateurs zouden toen in over weging hebbén genomen aan het- verlangen van mr Slikker tegemoet te komen en te bevorderen .dat mr Van Maarseveen de plaats van 'mr Teutings als minister -van Binnen landse Zaken zou gaan innemen. Maar nadat vervolgens mr Stikker aldus hetgeen men. in parlemen taire kring weet te vertellen hierop wéér met een .andere zake lijke wensvoor de dag was geko men, die de formateurs niet voor inwilliging vatbaar achtten, zouden zij tot' de conclusie zijn gekomen dat men helaas een ploeg zou moe ten vormen zonder mr Stikker. Daarvoor scheen -alles reeds ge reed Cook de opneming-van een tot- de C.H.-Unie- behorend minister) toen prof. :mr Vamden Brink zijnerr zijds een spaak in het wiel stak, nu men zonder'de heer Stikker in zee zou gaan. In hoeverre prof. v. d. Brink zich hierbij tevens liet leiden door een wat bezwaard hart. dat hij, wat het programma betreft, op het punt van de te volgen- politiek inzake beperking van particuliere investeringen, aan zekere door mi nister Lieftinck gekoesterde verlan gens tegemoet was gekomen, valt op dit ogenblik niet precies na te gaan. Vanochtend ontvangt de koningin op het paleis Noordeinde dus prof. Romme en mr Burger. Het zou ons niet verbazen, indien men er prof. Romme op gewezen heeft, welk een zware verantwoordelijkheid voor de mislukking ,der formatie thans- bij dè KVP-£ractie is. komen te liggen tengevolge-'van de- houding -van prof., v.,'d. Brink.- In politieke kringen acht men het 'in elk geval, voor de hand liggend, dat nu iemand van de KVP meteen formatie-opdracht be.ast wordt. Of de aanvoerder van de Tweede Ka merfractie dier partij dat zal kun nen of willen doen. staat nog zéér te bezien. Eerder gaan de gedachten uit naar zijn geestverwant de oud- minirter mr.Steenberghe, Vermeld zij nog. dat hedenoch tend het bureau van de Tweede Ka merfractie van de PvdA, bestaande uit een .aantal voormannen uit die fractie, te- -zamen -met minister Drees een .bespreking had voor mr. Btirgpr 2ich naar de 'Koningin be gaf. Hét waren de heren Burger, Donker, Van der Goes van Katers. Vorrink, Posthumus, .Vermeer en Wiilems; Alvorens de fractievoorzitters te ontvangen, had de koningin heden morgen nog een onderhoud met jhr. mr F. Beelaerts, van Blokland.' vice- president van de' Raad van State. Het lag in de bedoeling indien mo gelijk hedenmorgen ook nog de hèer Tilanus, fractievoorzitter van de CHU te horen.. LONDEN. Churchill lieeft Vrij dag een nieuwe motie van afkeuring in zake het beleid der Labourrege- ring ingediend. In de motie, die Dinsdag" a.s. in behandeling komt, wordt afkeuring uitgesproken over het beleid van de socialistische rege ring ten aanzien van haar plan om in Midden-Afrika op uitgebreide schaal giondnoten te doen verbou wen. Het grondnotenplau moest kortgeleden drastisch worden be snoeid. Een bedrag van 36.500.000 pond sterling is afgeschreven. De regering vraagt thans 2es millioen pond voor een veel beperkter plan. maar de conservatieven., wensen eerst een onpartijdig onderzoek naar de oorzaken van de mislukking, Douane maakt 40.000 buit ROOSENDAAL. Donderdag hield de Nederlandse douane te Putte een caféhoudster aan uit Bel gisch Putte, die een pakje bij zich had. ..Alleen maar nylons,vertelde ze. Maar de ambtenaren waren nieuwsgierig en ontdekten voor f 40.000 aan Nederlands geld, dat ze clandestien over de' grens wilde brengen. De douane neemt aan. dat het hier een geval van „zwarte clearing" be treft, ten behoeve van het reizend publiek. IlIliiUillIiiillIillilIlllllll Aanvankelijk regen Weersverwachting geldig van g Zaterdagavond tot 'Zondag- g avond: Aanvankelijk zwaar bewolkt g met regen, later brekende be- gj wolking. Langs de kust tijdelijk krachtige, overigens vrij krach- ft tige tot matige Zuidwestelijke i wind. Morgen overdag iets ia- gere temperaturen. g 18 Febr. zon op 1.52 onder 17.58; g m^an op 13.43 onder 6.48. 12 Febr. -zon op 7.50 onder 18.00; S maan ep 15.00 onder 7.15. - fyUlTSE officieren zijn in Parijs niét cis hooghartige oucrioinncars, teruggekeerd, ditmaal echter 7»car als onderhandelaars van een verslagen mogendheid, dte nu op dc door de Fransen bijeengeroepen conferentie voor de organisatie van een Europees leger een poot naar de gelijkbercchtigdhcid doet. Op dc foto nr. 1 sict men dc leden der Duitse delegatie can de conferentie tafel: V.l.ti.r.; V. Kessel, prof. Wal- tzr Hallstcin en overste Ulrich de Maiziere. Voor de Franse commu nisten was de aanwezigheid der Duitsers aanleidiriff tot een (niet zeer indrukwekkende) demonstratie op de Place de l'Opéra, waajbij ex- gedeporteerden, in de streepjespak ken der Duitse concentratiekampen, op de schouders werden rondgedra gen. Maar de Franse regering zag in, dat de demonstratie zich'.niet zo zeer tegen dc Duitsers alswcl tegen het door de Russen niet -gewenste Europese leger richtte en lip.t, zoals foto nr. 2 Iaat zien, de politic wakend hoog houden. SOESTDIJK Gisteren ln de Joop van de dag Is prinses Margriet, na enige dagen ter observatie In het ziekenhuis te Utrecht té zUn opge nomen. weer naar het palcis terug gekeerd, zodat zy dc verjaardag va a haar jongste zusj\ prinses Marijke, morgen kan meevieren. De behan delende geneesheren hebben de ge zondheid van nrinses Margriet abso luut uitstekend verklaard. PEN HAAG. Naar het Kabinet van H. M. de Koningin meedeelt zul len hedenmiddag op liet paleis Noordeinde worden ontvangen dc heren Schouten en Oud. «2asw LONDEN. Twee jaren heeft de heerser aller Russen, Stalin, zich over internationale aangelegenheden niet ln het openhaar uitgesproken, doch Vrijdagavond heeft hy de stilte verbroken door een Interview, dat door, radio-Moskou is uitgezonden. Het Is geïnspireerd door het vonnis, dat Attlee in het Lagerhuis heeft uitgesproken over dc Russische bewapenings politiek, doch dc inspiratie heeft niet verder gereikt dan d.e grove 'nrnpa- gandistische formules, welke de Russen en hun navolgers bU alle fcciegen- heden ten beste geven. Het is alsof een versleten gra- mofoonplaat afdraait, als Stalin zegt. rlat Attlee - gelasterd heeft, want de gehele wereld weet im mers, dat de Sowjet-Unie na dc wereldoorlog demobiliseerde! En' hetgeen volgt is even afgesleten: „Premier Attlee moet gebruik ma- van de Sowjet-Unie. Hij moet do vredelievende politiek van dc U.S.S.R. afschilderen als een agres sieve politiek en de agressieve poli tiek van de Britse regering als een vredelievende politiek, teneinde het Britse volk tc misleiden en het door middel van een leugen in een niémve-Avcrclüoori^>g te slcpen.'In- dien de heer Attlee een voorstan der is van de vrede,' waarom ver geet hij dan de Sowjct-voorsteHcn tot ontwapening en het verbod van atoomwapens? Waarom vervolgde hij de vredesbeweging en verbood hij het vredescongres in Sheffield? (Zoals bekend,', is dit congres niet verboden. Red.) Stalin herhaalt de door Wisjins- ky en Malik in Lake Success uitge sproken beschuldiging, dat de Ver. Naties een middel zijn geworden tot het ontketenen van een nieuwe oorlog en beheerst worden door het Amerikaanse blok. Hij voorspelt, dat de „interventionnisten" in Ko rea een volledige nederlaag zullen lijden. Niet omdat de Britse cn Amerikaanse generaals niet deu gen, maar omdat zelfs de beste ge neraals on officieren een oorlog kunnen verliezen, als hun soldaten niets anders doen dan formeel, on bezield voor hen te vechten, omdat de oorlog tegen de Korean en, die hun land verdedigen, hun' zeer an tipathiek is. In antwoord op een vraag van de interviewer, of hij van mening was, dat oorlog onvermijdelijk is, antwoordde Stalin: „Neen. Ten minste op het ogenblik kan hij niet als onvermijdelijk beschouwd wor den." „Oorlog kan onvermijdelijk wor den, indien de oorlogshitsers er in slagen de massa van het volk in leugens te verstrikken, het te mis leiden en het in een nieuwe wereld oorlog tc slepen." „Wat de Sowjet-Unie betreft, zij pogende voortgang in het Atlan tisch verbond te stuiten. Britse di plomatieke waarnemers zagen Sta- lins verklaring als een climax van de communistische „vredescam pagne" en als een appèl aan het Westen de bewapeningsplannen to laten varen, In Franse regeringskringen meent men, dat het voornaamste doel van Stalin was,-blijk te geven van Ruslands wens om over df: dingen te praten. I ;:;r DEN HAAG. De regering deelt mede, dat blijkens ingekomen tele grammen de kapiicin J. Linzel, af komstig uit Wassenaar, HJdens de actln bfj Hccngsong niet is gesneu veld doch gewond cn thans is opge nomen ln een hospitaal in Tokio. DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat lot haar Jeed- \vczen op 12 Februari bij de actie bij Hoengsong zijn gesneuveld: sol daat t E. van der Horst, afkomstig uit Alphen a.cl. Rijn, korp. W. van Dijk, afkomstig uit Den Haag, sol daat C. M, 1. Zoutzeling, afkomstig uit Den Haag, en soldaat J. Mul der, afkomstig uit Delft, Gesneuveld op 14 Februari; Sgt, J. Voogt, afkomstig uit Vlaardm- gcn. .Yerblij fs vergunn i 11 gen gaan geld kosten DEN HAAG. De minister van Justitie heeft een wetsontwerp in gediend, waarvan de strekking is, dat hier te lande verblijvende higt- Nederlanders zullen bijdragen in de- kosten van bet toezicht op vreem delingen en van de grensbewaking. Gedacht wordt aan de heffing van een matig bedrag voor dc verstrek king van Verblijfsvergunningen en van passen voor grensverkeer. Conferentie Grote Vier PARIJS. De drie Westelijke mogendheden hebben inzake een. conferentie der Grate Vier thans overeenstemming bereikt over haar antwoord op de laatste Russi sche nota. Het zal begin volgende week naar. Moskou worden., gezon den. Voorgesteld zal worden, dat Wtsyervangór,<;gd S.Miaart te. Parijs 'vergaderen- om éeri" agenda op te stellen, voor een volledige viermogendhedenbijeenkomst. zal als steeds haar politiek tot be houd van dc vrede en voorkoming van oorlog blijven voeren". Men vraagt zich af, aldus Reuter, waarom de Russische leider juist dit ogenblik heeft uitgezocht voor zijn eerste verklaring in het open baar over internationale betrekkin gen sinds meer dan twee jaar. Som mige diplomatieke - waarnemers achten het mogelijk, dat Stalin wil 38ste parallel Londen vraagt Truman om verduidelijking LONDEN, Het ministerie varë Buitenlandse Zaken weigert zich uit te spreken over Trumans uit spraak, dat MacArthur volkomen, bevoegd en gerechtigd Js om da 38ste breedtegraad door V,N.-troé- pen te doen overschrijden. Welin gelichte kringen menen, dat En geland Truman zal verzoeken ora zljri standpunt tc verduidelijken. LONDEN. Polen heeft gisteren nota's gezonden aan Ncfletland, België, Luxemburg cn Denemarken, waarin het spreekt over het vltaTo belang, dat het stelt in een regeling van het Duitse vraagstuk, dio garanties voor veiligheid cn vreedzame ontwikkeling biedt. In de nota. wordt cr op aangedrongen alles In het werk te stellen om een conferentie van dc Groto Vier te bespoedigen. - Geheel in de lijn der Russische politiek, die uit is op dc neutralise ring fd.w.z. het machteloos maken) van Duitsland, zegt de nota. dat dc „krachtige opbouw van een oorloge- machine in West-DuUsland" ge schiedt in het kader van „een poli tiek, die gericht is tegen de belangen van de buurlanden'. Dc nota zegt verder, dat de volken der betrokken landen zich de her haalde bezetting van België, het martelaarschap van Warschau, het lot van Rotterdam, dc massa-depor taties en de uitroeiingskampen van de nazi's herinneren. Het „vreedzame initiatief" van de Russische regering in haar notp's, waarin een vergadering van de mi nisters van Buitenlandse Zaken wordt voorgesteld, is „van funda mentcel belang", omdat hét de wég wijst naar vermindering van. do in ternationale spanning. DEN HAAG, Om de wachtlijst! van toekomstige emigranten naar Australië tc verlichten heeft dc re-» gering besloten, in de komende maanden het vervoer door de luchft tc bevorderen. De ïyst telt thans 13.000 personen. Voor het luchtvervoer komen ln ilc eerste plaats In aanmerking z\j, die de vliegprijs Amsterdam-Sydney* 1700.per persoon) zelf kunnen betalen. Men kan zich melden by het Cen traal Emigratie Bnekingskantoor, Achterom 88. Den Haag of bU do plaatselijke agcnlcn ran de JLLJIL (Advertentie LM.) goedkoop W grootbloemlRB gladiolen, co enkel# anemonen, w duobeie anemonen. 60 franse ranonkel», 60 „klavertjes vier", -5 dwerBfiltttJiolcn, G koninklijke lelie», <i SütH0CICndo dahlia's en jc> rijKoioelende vaat© planten Crm th il% rwelama 1 AlrortAalk vaof kamoreulluui' Al'®» prima kwalltolt riet fotd, ja ld taruf Totaal 300 ■tuks VolUdlga pfontianwljtinp wordt bijgeroep d. Wij vepjandm ooit gaiekankpalcWatlen neer hat BuHentind Battling 0„d,r r.mbouri, {sar pett-ln.1 olop nlro'4B9917 3iw.k*ry BAKKER-VAN DIJK HlUECOM 31 TELEF. E396

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1