Oud-minister Steenberghe thans als formateur aangewezen HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Nieuw kabinet moet op meerderheid in de Tweede Kamer steunen Communistisch offensief thans geëindigd „Bericht van mijn dood verbaast mij niét" Londen somt Moskou's zondenregister op Moskou bereidt zich voor op een wereldconflict IBr* 11 Engeland en VS zijn hét eens over breedtegraad Bisschop van Breda (85 jaar) overleden Terugtocht over de gehele breedte van het front in Korea Geen extra vrij- op nationale feestdag Kapitein Linzci. (gewond: in Tokio) noemt verhaal over verraad belachelijk Japanse beulen tot strop veroordeeld Onbeperkt aantal soldaten naar Europa? Deur voor conferentie van Grote Vier blijft echter open RUSSEN IN PARIJS MENEN: Stalins intervieiv voor binnenlands gebruik bedoeld? Amerika verwerpt Stalins verklaringen Spoed gevraagd met huurcominissïes ,11e Jaargang, no. 42 RedL en Adat Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Aboon prijst per week 0.40 per kwartaal 5jJ5, losse nummers 0.09 Opgericht dow^e Stichtlpg rtHet l^ireor^ DE SCHIEDAMMER Maandag 19 Februari 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van een onzer redacteuren) ^3EN HAAG. Het kabinet van de Koningin heeft medegedeeld, dat de Koningin aan de heer Steenberghe opdracht heeft gegeven tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten. De heer Steenberghe, lid. van de K.V.P. en oud-minister van economische zaken, heeft de opdracht in beraad gehouden. Evenals zijn voorgangers Drees-v. Schalk, beschikt mr. Steenberghe blijkens de formu lering van de opdracht over ruime armslag. Zijn taak zal immers zijn een kabinet te vormen, dat geacht mag worden het vertrouwen te hebben van Ket parlement. Dit wil zeggen, dat de formateur zijn taak als vervuld kan beschouwen, wanneer hjj een kabinet in elkaar heeft weten te zetten, dat op grond van zijn samenstelling en niet te vergeten van zyn program, mag verwachten bij een meerderheid in de volksvertegenwoordiging vol doende steun te vinden. Het is dus .niet ;per se nodig zulk een: programma eerst nog ter kennis te doen kómen van de frac ties, waarop de^:, ministersploeg hoopt, te kunnen bouwen,om zich bij voorbaat te.-vergewissen, dat de fracties- invkwestie in het al-: gemeen ïttóti,de. plannen inzake het te voeren regeerbeleid accoord kunnen gaan. Intussen scheen er in sómmige parlementaire,, kringen, een Vermoeden te;:- bestaan, dat thans Uch. wellicht (eerst) wat meer die weg bewandeld zou wor den: dan door-dr -Drees'- en mr. V: Schalk,is gedaans De fractie" van de P.y)d.A7 heeft zich al op een dergelijke mogelijk heid voorbereid, teneinde zo snel: mogelijk uitsluitselte kunneni. geven, alsi; -1i:aarr de fracties een ontwerp-pragramma zou worden voorgelegd. Indien ook, nu weer het óórdeel'van de Ka merfracties :lniet: zou; worcfen ge vraagd, bestaat, er feitelijkreeds voör deministérE.' die deeluitma ken van dé^'/P-vid-A:. een voor-hen aanvaardbare, grondslag, te weten het door, dfc'ex-formateurs ontwor pen programma, Waarmee zij ac coord konden "en nog kunnen gaan. -Belangwekkend wordt, of onder leiding, van^ de nieuwe, formateur pogingen zullen f worden', aange wend aan dat ontwerp veel te gaan knabbelen. Mocht 'dat gebeu ren dan loopt:'mén' de kans geen bercidheidr biwJ^^-v.cLA-te. ont moeten om mee te 'gaan. Mr Steenberghe heeft de naam van. *n uitgeslapen onder- handelaarte-rijn. Doet hij die LONDEN.?De correspondent van de „Ne,ws.' Chronicle"te New York. schrijft uit .zeer gezaghebben de bron te - hebben vernomen, dat de V.S. en. Engeland zijp overecn- gekomen, dat :,hetc leger van Mac- Arthur de 38ste breedtegraad in. Korea niet zal' overschrijden. Mac Arthur heeft de bevoegdheid om bij dringende militaire redenen dcoude grens uit tactisch oogpunt op kleine schaal te overschrijden, doch er is besloten, dat destrijdkrachten der V.N.bij de breedtegraad zullen standhouden in 'de boop, dat een vreedzame regeling kauworden ver kregen, aldiis deze correspondent. naam eer aan. dan zal" hij er zich wel voor wachten, steun aan soimniger neiging tot een eenzijdige 'oplossing te verlenen. Mogelijk kan overigens, een voordeel van zijn formateur- schap-wezen, dat hij, .medé wat de persöonsaangelegenheden be treft, wat vrijer staat en kan staan ook ia zijn. gevoel dan. de formateur en de premier van de in 1948 gevormde, nu demissionnaire ploeg, - Er -is nog een. ander voordeel. Mr Steenberghe: heeft, vooral in de ja ren na 1B40, veel -in het buitenland vertoefd en daardoor is waarschijn lijk zijn gezichtsveld wat wijder ge worden. Hy heeft, buiten ous vader land, ontegenzeggelijk nuttige lessen opgedaan en vermoedelijk ook meer begrip';verworven omtrent d«-wijze waaróp men .ook aan de voorlichting de nodige aandacht'moet wijden. Ty perend is in elk geval, dat mr Steenberghe, .naar,'onsis gebleken, zich zonder .allerlei zwaarwichtig gedoe, terstond bereid heeft ver klaard om zijnerzijds aan een zo goed mogelijk - contact met de pers mee? te' werken. N- j Nodeloos geheimzinnig gedoe ligt hem blijkbaar .niet. Vanochtend was hij nog niet - in Den Haag. dóch hij denkt daar heden, en anders uiter lijk morgei: aan te komen. Hier en daar duikt opnieuw het denkbeeld op„ dat men thans' een zaken-kabinet zal gaan vormen. Nogmaals zij er- op- gewezen, dat daaïonder verstaan moet worden kabinet,dat er - zich angstvallig van onthoudt om kwesties van enigszins principiële aard. aan te snijden én alleen zgn. neutrale zaken - op rijn - programma wil nemen. Hiervan kan thans geen sprake zijn. Op defensiegebied, in financieel.' in economisch en in sociaal opzicht zal het. kabinet diep in-ons volksleven ingrijpende maat regelen moeten voorstaan en zo doende tal van. principiële kwesties hebben op te lossen. Een kabinet, dat zich daarmee heeft bezig te houden kan onmogelijk van het etiket zaken-kabinet" worden voor zien, zelfs al mocht het wat overigens niet waarschijnlijk is uitsluitend uit volkomen onpolitieke figuren bestaan. Dezer dagen 'heeft- president Harry S. Truman in Washington een groep militairen uit de lan den van het Atlantisch pact ont vangen, die in de Verenigde Sta- ten hun opleiding- ontvangen. De tweede van rechts is sergeant J. C. Benningshof uit Rotterdam. DEN HAAG In de nacht van Zaterdag .en Zondag is overleden mgr. P. A. Hopmans, bisschop van Ercda. Hij was 85 iaar oud. Mgr. .Hopmans werd ia 1865 gebo ren te Standaardbuiten. In 189Ö werd hy tot priester gewild. Daarna was hü kapelaan .te Kruisland en orofessor aan het seminarie te Ype- laar. In1897. werd,hij benoemd tot secretaris van het bisdom Breda. Op 8 September 1914 werd/hij bisschop van Breda. Amerikaanse straaljagers toch'boven Praag PEAAG Be"Amerikaanse rege ring;, hééft -Zaterdag erkend, dat 7 .Februari -inderdaad twee Ameri kaanse straaljagers boven Praag ■hebben gevlogen. doorheen yergis- 'rii^::,^^ze;:ïyergi^n^^;"waTdt:.:bék trenra"erf;"'eóri«Sii!bre^n^tregelen ;2ullen worden: .genomen. De andere- door. TsjechoiSiowakije - aangegeven grensschendingen worden ontkend. ^iet bericht over het sneuvelen van kapiteinLinzci is gelukkig een vergissing geweest.De kapt- tein vertoeft' bi een hospitaal te Tokio en verzond vandaar een telegram aan zijn vrouw, die hem thans een gelufcsrogei 7Memt en zelf zo-blij -is, dat zij-niet. goed weet hoe zij het heeft TOKIO.Het vierde Chinese sla-en-ren-offensief verwaterde Zondagavond, zo schrijft Reuter. Britse cn Amerikaanse troepen rukten ton Zuid-Oosten vanJSepcl op naar de Han, bijna zonder op tegenstand te stoten.,Zü trokken op een punt de Han over en naderden het belangrijke wegenkjipoppnnl Hoengsong tot op vyf kilometer. de corps rukte In één dag tien ki-: lometer op zonder op tegenstand te stoten. Naar schatting, hebben de com- Keuter. .:^2önÖjtï'Öhert,-? dat het- noordeEjKe tegenoffensief verliep als de .vougé /(offensieven:het duiu.dé;sIechts?ÊÖ£t??Blijkbaar doet zich hr«;heÉ^vériyicht' aan, vlieg- - tuigenA enartillerie - gevoelen en zijn de beyöorradingsmbeilijkhe- deh t^";:';^oót.vgéwordën. Men /kou blIjkba^riélïyaOOTfgifö^hoven pos ten sléchts 7ëeh7,wéék aan een stuk bevoorraden. Jangpjong<.,dat Zondag door pant sertroepen is bezet, .was verlaten. Toch is de bezétfitré vin aanzien lijk belang, omdat het aan de be- voorradingsweg van Tsjoentsjon naar Seoel ligt. Van hier loopt ook de weg, die gebruikt wordt voor de bevoorrading van de sector - Tsjip? jong-Jodjoe.Het opgeven van Jangpjóng zou ef op kunnen duiden; dat de Chinezen Liet gehele West- ccntrale front" verlaten. Het negen- Enkele buien Weersverwachting, geldig van 1 Maandagavond tot Dinsdag- avond. Matige' to.tjsrachtige en aan .1 de.'kust.jjti emdan harde .vrinds tussen West Zuidwest -Wis- 1 selendep'bëwólkiè'g inet enkele B verspreid optredende buien, p voornamelijk in het Noorden j| van het land. .Ongeveer dezelf- 1 de temperhtuUr 'a IS' 'vandaag. 20 Febr.. r.on-op 7.47 onder 18.02H maan op 16.20 onder 7-36. 5 \n'.i I l«'»iw»Wiiy>Min.lawMHi^> munisten, bij hun beweging naar het Noorden, aan het centrale front minstens vierduizend doden achter gelaten. Bij Tsjepjong, waar de ene golf communisten .na de an dere"" werd afgeslagen, telden de Amerikanen alleen reeds meer dan 1700 doden. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG Aangezien de na tionale feestdag .dit jaar óp een. Zaterdag valt, ligt het niet in de. bedoeling van de overheid om toe stemming te verlenen -vóór ex tra- vrijaf, In 'vorige jaren, toen de vijf de Mei op een andere werkdag viel; gaf het College van Rijks bemiddel laars toestemming om op de middag van de nationale feestdag .vrij te geven! - A?.;'A---,? V Nationale Herdenking ook dit jaar op 4 Mei DEN HAAG De ministerraad heeft bepaald, dat de Nationale Herdenking, ook dit Jaar op l .Mei zal plaats vinden. a üwg grensschendingen worden ontkend. TOKIO. „Het heeft mjj niet ^verwonderd, dat de telegrammen van de frontlijn melding; maakten van mijn sneuvelen. Lk heb m|j namelijk wel een half-nar lang dood moeten houden, nadat het plateau-te Hoensong aan het centrale front m Korea waarep ïk mij bevond, door de Chinezen was genomen." Aldus kapitein Jan Linze! van het Nederlandse Korea-detache ment. wiens doodsbericht ten, oprechte'in alle bladen heeft gestaan en die thans gewond in een legerhospitaal'te Tokio verblijft. Daar vertelde hfi. dat de verhalen volgens?welke.kolonelDen Ouden gedood zou zijn met munitie, die h^j zelf vérstrekt zpn hebbqn aan als Zuid-Koreanen verklede Chinezen eenvoudig belachelijk warén. „Kolonel Den Ondcn werd gedood", aldus kapitein Linzel, ..door'een.schot in het hoofd b(j een bverval van scbrcenwrnde en op booms blazende Chinezen op 2(Jn commandopost. WU wisten drommels goed, dat bet geen Znid-Korcanen waren". ,Xen wachtpost, van - het -.hoofd kwartier,'.' aldus vertelde de kapi tein. -..maakte alarm .om .ongeveer, tien uur 's avonds. De Chinezen rijn er riep hij. Wij zagen er.3 a,500 op misschien, zestig meter afstand.' Wij konden hen niet tegenhouden-'f „Ik zag kolonel Den Ouden enkele malen tijdens het gevecht, maar ik zag hem niet sneuvelen. Anderen, die tietwel .zagen, zeiden, dat hij door het hoofd werd geschoten. Toen het gevecht was afgelopen kon ik niet wegkomen door drie schot wonden die ik had opgelopen, in knie, rug eri schouder. Ik hield me dood en de Chinezen tilden mijn hoofd op om te zien of ik dat wer kelijk was. Eij - schopten ook tégen mijn. knie .om, te zien of ik reageer de en gebruikten mü ook als bar ricade voor: een machinegeweer.". „Later gingen de Chinezen naar dé linkerkant van het .plateau en hoorde ik de stemmen van Neder landers ter rechterzijde. Ik riep en. een korporaal, een van mijn oudge dienden uit de laatste oorlog, kwam naar: mü toe en. zeL. „We zuflen voor., u. zorgen".7.77 - 7..7 „Eén paar Nederlandse soldaten pakten een deur, hebben mij -; daar opgelegd- en, anderhalve kilometer verder naar "een „andere Nederland se Óommandopost gedragen. Daar bén ik op een jeep geladen, 'dié naar Wondjoe ging. Maar na'twintig mi- Wielrijder onder auto en later overleden KAATSHEUVEL Zaterdag avond, toen ds. Vroeg in de Wei, uit VeenendazJ, van Tilburg -komend het kruispunt Provinciale weg— Lóonshoakje bij Kaafs heuvel mét zijn auto passeerde,..kwam plotse ling. een .wiëLrijdef-lf Öe., woonwagen bewoner Burhënnë, dé weg opgere den. Ds. Vroeg ;in de'Wei kon een aanrijding niét meer vermijden.Dg wielrijder werd zwaar gewond over gebracht naar /bet-ziekenhuis -<te Waalwijk, waar hij enige uren later overleed. De .man was 54 jaar oud. gehuwd en vader van enige kinde ren. GOUDA"Mevr. Neeltje Blom^- Van Duivendyk. de oudste'imvoon- stcr:van de Goudse streek,-is Zon dagmorgen op ruim 101-jarige leef tijd tc Goudcrak oVcrlèden. .nuten, stuitten ij op een wegver sperring. Er werd verschrikkelijk1 geschoten met mortieren en machi negeweren en met. granaten gegooid. Iedereen moest de jeep uit om dek king te zoeken en ik moest mij. van de motorkap laten glijden. Voor de tweede maal dacht ik dat mijn ein de nabij was. Ik bloedde erg en dacht dat ér geen redding meer was. Die zes' a acht tren'zijn de ver» schrikkehjkste van.'rriünhléven- ge-, weest. Maar tenslotte kwam ik toch in Wondjöe aan. .waar ik. - in een 'hospitaal eerste hulp kreeg. Nühoop ik over: enkele weken zaveropge knapt te rijn, 'dat ik- voor herstel naar Nederland kan terugkeren. Mijn toestand gaat goed vóóruit." LOS NEGROS - De gewezen schout-bij-nacht Kikoematsoe Tana- ka en de gewezen kapitein Tamao Sjinohara zijn door een Australisch krijgsgerucht tot de strop veroor deeld. Zij zyn er van beschuldigd in 1945, Australische krijgsgevange nen te Surabaja te hebben doen do den. Drie andere gewezen Japanse officieren zijn respectievelijk tot ze ven en vijf jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Negen werden vrijgespro ken., '(Los:Negros ligt ten Noorden van Nieuw-Guinea.) 7 WASHINGTON De democrati sche senator Connally. voorzitter van de Senaatscommissie voor Bui tenlandse Betrekkingen is bezig één resolutie cp te stellen volgens welke het Congres machtigt tof hef zén- den, van" een onbeperkt aantal Ame rikaanse soldaten naar Europa. De ministers Acheson en Marshall eh. generaal Bradley, de -chef van de generale staf der Amerikaanse strijdkrachten, hadden volgens Con nally logische en dwingende argu menten aan de hand gedaan voor militaire hulp aan West-Europa niet alleen voor zija eigen verdediging doch pok voor de verdediging van de Verenigde Staten. (Van onze Londense correspondent) LONDEN. Engeland heeft zeer smei gereageerd op bet interview van Stalin met de „Frawda". Op Zaterdagavond werd op het Foreign Office aan de Russische ambassadeur reeds een antwoord overhandigd. Dit ant woord is naar de vorm een document cit de reeks vari nota's over" de uitvoering van het Engels-Russische verdrag van 1942, doch is In Wezen gefijk aan de. Russische ambassadeur ook te verstaan werd gegeven een antwoord op Statins interview. Na een opsomming van de wijze waarop het kapitaal vaa goodwill, dat Rusland na de oorlog in. Enge land had. geleidelijk is verspeeld, en uiteengezet tevhebben op wat voor wijze de Sow jet-Unie voortdurend (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS.De. reacties van. de Franse pers en de Franse politieke ltim- gent op de verklaring van Stalin zijn nogal gemengd. Maar op één punt stem men zy overeen. Vtat hun interesseert is alleen de vraag In. hoêverre die verklaring r de 3kuineude^conferealtieVanYïer. waaraan. mcn in _FV3nkr(jk nog. steeds ve^waard^hec^L gunstig óf ongunstig bèi^Té«dt;~I)e eersie indrtde wav dat die verklaring door rii**: bxnuske eri; soms ruwe toanvde conferentie niet vee 1 goed deed en een enkele maal vroeg men riek »Ks af, of Stalins bedoeling" niètA:,Mi'de. conferentie min of meer van té Voren al te torpederen. Maar In fdëze. kringen wint het optimisme bet altijd en. na twee dagen komt men Weer tot de conclusie, dat de conference;van1; Vïer niet door Stalins verklaring; beïnvloed wordt en dat Stalin zelfs op die conferentie geen invloed heeft willen uitoefenen. .7 V De 'J'Aube* beweert nu vanmor gen. dat Stalinniét de. bedoeling: hééft gehad, "de Westelijkeinogend- hcdetl te intimideren, maar aan do andere kant van de-katholieke vleu gel komt mén tot eén; omgekeerde Conclusie. „Lé Figaro", ;die?.i altijd veel harder is, méent1,? dat het doel van Stalin is geweest in de Weste lijke gelederen onenigheid te stich ten. Het blad is vooral verwonderd over de grove aanval,-die Staiin op Attlee beeft gedaan. De „Populaire" meent, dat Stalin in de eerste, plaats het vuur van de communisten heeft "wllïcn oprakelen en de partijen in het buitenland vaster heeft willen binden aan Mos kou en aan de lijn van Stockholm. Stalin gaat er kennelijk van: uit. dat nog altijd,het vjrédesparoplhet meest aantrekkelijke politieke-parool is in Europa. Maar niét alleen daar; want volgens flosenfeld.expert van .de S.F.LO, vóór dè buitenlandse poli tiek en ex-Rus, is de réde. van Sta lin vooral yoor binnenlands gébruik bedoeld. Hij acht de moeilijKheden daar pp het ogenblik zo groot.dat Staiin genoodzaakt is zijn volk een héwljs te-geven van1 rijn vredes- •Iiefde."7'.77' v'7 -• Het is misschien liuttig hierbij te vermelden, dat in kringen van de sociaal-democratische emigratie uit Rusland; waar mén de Russische binnenlandse aangelegenheden met. aandacht volgt, 'reeds enige tijd .het!' bericht circuleert, dat Rusland weer voor een nieuwe inwendige crisis en een .nieuwe zuivering staat. Er is. onlangs een verscherping van de collectivistische. koers op het platte land ingetreden, Dit kan uitgelegd worden, als een maatregel- otn de controle van de regering voor de^ komende maanden te versterken. Aan de andere.kant heeft deze poli tiek echter tot gevolg een nieuwe toename van de ontevredenheid. Het kan zijn, dat ook in dit licht deze nieuwe sussende verklaring van Staiin moet worden gezien. In deze kringen, is men van mening, dat- Staiin zich öp een wereldconflict voorbereidt. Westerling zou Nederlands (vals) paspoort hebben TANGER Oud-kapitcir* Wester ling, die sedert een week te Tan- ger verbleef, is met meer in rijn hotel: aldaar teruggekeerd. Hij zaü. 2Ich naar Casablanca hebben bege- ven: "Westerling heeft een ..Neder-; lands paspoort-op naam vanLam- brecht.' - ,7 ,"7 Hevige rukwinden, die Zondag middag otTer esn groot gedeelte pan ons land woeien en vaak ge- paard gingen mét zware regen buien, hebben, grote schade aan gericht in het Westlond. Diverse kassen moesten hetontgelden cn de jonge groente werd hier: en daar door de glassplinters vm tn- geujaaide fensruiten nohcomen on geschikt voor consitnipiie gemaakt. Op defoto ziet men d? vernielde kassen van de heer Kraag te Wa teringen. De totale schade in dit tuinboaficgebied wordt, op irirca 30-000 geschat. tegen het Westen irr is gegaan, cori- cludeert de nota; dat' de Engelse re- gering langzaam en tegen haar zin in tot de conclusie werd gefórceèrd. dat de Sow jet-regering nier alleen niet van plan was haar verdra gs-, verpachtingen itit te voeren» maar. bovendien kennelijk: het doel had, de onafhankelijkheid van :de -vrlië naties van West-Europa te onder mijnen. - De-,politiek en de daden van, de Sovjet-regering, vervolgt de nota, wérden steeds ontlersteund door de enorme strijdkrachten, die de SowA jet-Unie onder de wapenen hieM. De. nota zegt verder, dat.Rusla nd de actie der rebellen in Malakka, heeft toegejuicht en in Indo-China dé op- standelingén7openlijk. heeft ondec- steund, om vervolgens de Russische houding" ir het Koreaanseconflict onder de .oupe te hémen. Hét-:En- telse stuk fs' vart mènlng, 'datf deze aden vat nlet-uitgelokté agressie; aan de; voiken van .-dé wereld hebben- bewóïèn, dat h et comro.ünïs - tiscbe iraperaaliame^ethalt;wil doeleinden döór vvüddél/van' véi De-ze ontwikkeling heeft'het ;,het Britse volk duidébjié- gemaakt, dat de Sowjet-ref.eringrerion^nit- is om een cóalitfë up"- téy b<ruwn/"7"dié tegen het Verenigd Kóninkr^jk en andere vredelievende landen is ge- "richt1; en-, dje? de ondernnjnjng-t. v?'a hun Saciale'yorde cn onafhanJcélijk- held tenv/Öt el '/•heeftiJi.'.yHiendoor* vervolgt dé: 'Engéla»'"' nota.' 'dé-' regering gelijk andere 7 régeringiêp uit het Westen; tot 'dgjconclusic7 ge komen,'. dat'-:tóem'dm^édéttfim.;i:7van7': pure. zeUverdetdgii^ihegihnéninQést7 met het versterken der defensie'en het overwegen van de deelname van. Duitse eenheden in de defensie vaa West-Europa.' v.; De Engelse nota' besluit ér echten, mee te verzekeren; dat het Westen geen agressieve oogmerken ten opr zichte vanRusland, of haar gealli eerden'heeft en dat.hct niet.dalden zal dat West-Duitsland als-ego :ba-: 'sis van agressie zal worden ge- - bruikt .en aat .mén?-nog - stébdèb<> reid' is .om samen met dov-.Sowjet- .regering een regeling tevzoeken-véri de:voornaamste7problemen7 welker oplossing een werkelijke eö" blij>'cn- de verbetering in; htm vërfioticfin-» gen mogelijk kan niakenTT: L v 1'7- Deze laatste, alinea gééft „ook" het; gévoeléiv weeë, datAlsier heèt^jifet 'déze-openhartige nota-wiss ellnglleeti .verder voortwerker aan deky'oojrbé- reidende7 conferentie van de Grót® "Vier helemaal niet onmogelijk maakt - WA3HIt;CTON Als direct antwoord op- het Interview- van de „Prawdam étStólïn" verklóartihét Amcrikflanse V dé&arlemenl ivart' Buitenlandse 7 ?Zikón,: zichzelf én 't Russische volk>léngs een 1 ,gevaarlijke weg" leidt: .;7 lp- gaande op Stalins beweringen om trent de -vreédzamè Russisch#-bé« doélingen. constateert, het- State Department/ dat: het ?^Stajin en jzijtt -bondgenoten" zijns 'idte -dé,:7Veratrt- woordelijkheid dragenvóór de onrustige., situatie- In de' wereld 7eit:: dat deze „over de macht- beschik ken de .óorlogsdreiging - wegte nè- juoTi, wanneer zïj dat. wüle.n'** ..7 Eerd er 7 hadden? .^Amerikaanse autoriteiten als hun 7 mening-- té' - kennen gegeven, - dat het /onder- houd: mogelijk gezien móet y-brL den als een/propagandistische conceptie voor; - de Russische /gé-* 7: drags Lijn bij!:; eventuele' nieuwe con ferenties der Grote .-Vier. Buiten. dat'.hebbén dè"woorden vam! Staiin ■in het algemeen gesproken „Weinig verontrusting: in, de. Amerikaanse, hoofdstad gewekt. 7 7 De/v meeste? diplónvaféti bé- schóüwen" Stalins verklarihgën- 'alif een herhaling van 'hét; Russlscöa propagandisfische program^J, - AMSTERDAM Neg lang niet overal werken d» nleüWe huurad- viescommiasies. THet. TSLVAL hééft een dringend beroep op minister lp: 't .Veld gedaan om Gód. Staten op 'fa dragem hïër qnmidd^ijfe fh'-'tën^jïïk pen. Tevens. dringt.Iiét'N.V-.y,".'ér-op'. aan. dat7dédrie? richtittgèht it4>:;'d"é:. - va kbeweging in/ dè^e - huurcoóuiiils- sies worden vertegenwoordigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1