Westen nodigt Kremlin uit voor conferentie op 5 Maart interview van Staün - een e voor HET ROTTEEDAMSCH PAROOL André Gide overleden Gevraagd: bespreking van oorzaken der internationale spanning Mr Oud juicht opdracht aan mr Steenberghe toe Zaak Hamid II komt eind Februai'i voor „De heer Stikker niet geslaagd omdat-hij liberale politiek wilde voeren" Jeugdige dieven te Teuge gearresteerd Amerika helpt Japan bij opbouw industrie Ministeriële belofte ongedaan gemaakt Executie in Landsberg opgeschort Ernst May op vrije voeten Auteur, die zich openstelde voor alle ervaringen China vecht en lijdt en kijkt verwijtend naar Móskou door Dr M. van Blankënstein "h Nee toch'.Heus! Vergadering VN in óns land niet; verantwoord Jle-Jaargang, no. 43 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6?300 Abonn.prijBj per week 0.40 per kwartaal 5.15. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 20 Februari 195] Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglre 398644 Bankier: Amsterdamsche Banl te Rotterdam Directeur:. B. da Vrlet Hoofdredaoteur: W. B, F. Schaper DJAKARTA Eind Februari zal de Indonesische procureur-generaal de .-zaak-Hamid LL verwijzen naar het hooggerechtshof. Spoedig daar na zal de berechting te Djakarta aanvangen. Het electrische fornuis, dat sol- daat H. J. ran Vliet en de burger radiomonteur E. Gaassenbeek uit Utrecht hebben vervaardigd en dat door :-het regiment Verbin- dingsiroepen aan het jarige prin sesje Maryke werd aangeboden,' tras misschien wei het mooiste cadeau, dat het jonge vorstenkind op deze -feestdag heeft ontoangen. Men ziet hier haar bewonderende blik, tencyt een lid van de dele gatie die het geschenk naür valeis Soestdijk bracht enkele details, .laat zien. PARIJS. Dc Verenigde Staten, Groot-Brittannic en Frankrijk hebben de Sowjei-Unie uitg&odigd V9pr een conferentie van plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs op 5 Maart, ten einde de agenda op te stellen voor een conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier in Washington. De uitnodiging was vervat in gelijk luidende nota's, die gistermiddag door de drie Westelijke ambassadeurs in Moskou werden overhandigd aan de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Wisjinsky. De Weste lijke mogendheden;verzoeken in deze nota's, dat op de agenda van de conferentie der Grote Vier niet allcen-de herbewapening van Duitsland zal worden gezet, maar ook de punten, die verband houden met de spanning in Europa, zoals het algeméne peil der huidige bewapening eh de Diütse eh Oostenrijkse-problemen. Indien de Russen zulk een agen da accepteren-. zullen de Westelijke mogendheden hierdoor in staat zijn de kwesties van de Sowjet-béwape- ning aan de-orde te stellen alsmede de: herbewapening van de Oost-Eu- .ropese satelliétlanden, wier legers thans de grenzen, gesteld doe"- de vredesverdragen, verre overscarij- den." y-'ir He Westelijke nóta'si zijn een ant woord op de Sowjët-nota van 5; Fe bruari, waarin het ;Krerolin voor het eerst té.. kennen, gafi-bëreid te, zijn andere- kwesties dan de, ontwape ning van. Duitsland te bespreken. .>Ip,dè Sowjet-nota was echter dui delijk' tot uitdrukking gekomen, dat Rusland, alleen wilde -spreken over Europese kwesties, waardoor, dus dé mogelijkheid; werd uitgesloten om een- regeling te treffen voor dè: kou de-oorlóg; in de gehele wereld, met .inbegrip van het Verre.; Oosten; - - In tegenstelling met de oorspron- APELDOORN.,-, De rijkspolitie te ::Teuge heeft, vier jongemannen gearresteerd,-' verdacht wan een •inbraak^in: het wooncentrum. vóor: .gerëpatriéerden.bet- vroegere ,militair.e kamp -~-';:te:-Tcuge. - Zaterdagavond laat' ontdekte de daar, tronende. heer Van der -B.; bjj ;^n;thUiskonistedat- in zijn slaapkanteri/alles-y•gyerhgop:',:was "'ge-; haaldj. '-Hën-poEtefeaülè- '.met; - bijna fVan een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Mr 1*. J. Oud, die gisteravond op een vergadering van dc V.VJte in het Minervapaviljoen te Amsterdam het woord voerde, heeft gezegd, dat hij dc opdracht tot vorming van een kabinet aan mr Steenberghe toejuichte. Ten eerste omdat mr Steenberghe het voordeel heeft de lïiatate jaren geen actieve rol in de politiek te hebben gespeeld. Daarbij herinnerde de hepr Ond aan de formatie in 1913 door mr Cort van der landen, die ook geruime t|jd geen actieve rol in de poLitiek had gespeeld en-die In soortgelijke omstandigheden als thans, toen ook geen party in de Kamer een mccrdcrheidskablnet kon vormen, een voortreffe Kasjmir Woensdag in de Veiligheidsraad LAKE SUCCESS. De Veilig heidsraad zal ^'Woensdag a.s. op nieuw begin iteh,met de bespreking van* de kv/estie-Kasjmir, aldus is te Lake - Success officieel medege- i w x <teeld. De staat Kasjmir is, gelijk lijk mmistcrie m elkaar zette, dat vyf jaar bleef zitten. Voorts omdat, bekend, een'voorwerp van geschil tussen India en Pakistan. .teui^h4ag'^èen:";;deeh...:van. Het tevindenbij de R.' C.,; eveneens, in het kamp woonachtig. Verdacht van medeplichtigheid werden vervol gens mog de. 20-jarige >1 K. en de 16-jarige- JV. R... - beiden, uit Apel doorn, gearresteerd, alsook de 19- jarige bewonér van het woon* centrum. N. P. kelijke verwachtingen wijzen do. Westelijke mogendheden scherp de beschuldigden;-van-de hand uit de jongste jSowjet-jipta, waarin werd gezégd, dat-.de Westelijke mogend heden niet alleen zich zelf aan het bewapenen zijn, maar ook West- Duitsland uitrusten voor agressieve doeleinden. „Deze Sowjet-aantijgin- gen missen volledig iedere grond", aldus dé nota's. De Westelijke nota's verklaren scherp, dat het niet de kwestie is van de Duitse bijdrage aan de Eu ropese defensie,-, die de grondslag vormt van .dé/ huidige spanning in de wereld en gaat .dan voort; „Er bestaat i In. /"West-Duitsland geen enr keie ..militaire macht, noch enige. Duitse oorlogsindustrie en hetenige volbrachte :feït<Jsgd&^assieye be- wapémngvan jhèt*'SbwJët?biok.die zich uitstrekt >;over|.; straj dkrachteu, welkegerecruteéid/zijn in. Oost- DuitSland.";/: De nota's zeggen verder: „De ern stige spanning van^ het ogenblik komt' in de -eerste^plaats'voort uit de algemene; houding.' die!is'' aange- :.nomcn >door de- regering - vatt; - de Sówjet-TTnlè -sedert/bet einde van de oorlog."; - -Ten.,;-slotte ;'%6rdt verklaard, dat hét. diddelijk moet rij*,; dat als ge volg van de Rowjet-bewapehing eh de weigering, om', een b eperking van de bewapening te bespreken „dè Westerss naties geen andere keus hebben om hun Veiligheid .te ver zekeren dan■.■dopr.-•maatregelen- te. ;»emeir, "'doelendirhp j een'--venriïnde- rmg yan: dc énorme wanverhouding ,j diehto/cle aih.- - tussèrLdé-sl de heer Oad io mr Steenbergehe een man met veel realiteitsbesef ziet. Dc gehele-geschiedenis van het ontstaan van; de huidige kabinets crisis heeft de heer Oud in zijn rede nog eens "aan, ecu beschouwing on derworpen;- v De wenselijkheid-van hef. wegzen den van 'deze regering, die hij in nerlijk vermolmd, noemde, achtte h j te vergeiijken" met die var. het aftro den van de "rsgerxng-Chamberlain" op 7 Mei-1940. -Toen-was' het zelfs .een afgevaardigde :vahdo Conservatieve regeringspartij; die; in een nog em- stigertjjd dan. thans, hetkabinet ten val* bracht omdat het te: zwak was. Overigens;bad de heer- Oud niet- verwacht;j.datzijn rmotie- liefc heen gaan!, van -de regering-tot gevolgzpu hebben, Hij^zeidép:'ervzélf. ;yerstéld van -te hebben .gestaan. Wel had: hij hijthet ;:mdiehcri;.dethoop gehad, "dat zijii mctié-;;:eëri;Kairierineerderheid zou venvervcii.cn dat-op die grohd- slag. een nieuwe^ regering gevormd liadkunnen''wórdéte*'' V-" Omtrèrit ^déJyerhoudlng van dé V.VJD.-fi-actie en - minister Stikkei zeidc .de heer Oud-uitdrukkelijk, dat cr.géén conflict met deze minister bestaat. Ten aanzien van de kwestie Niéuw-Guinea .stelde, hij dc moge lijkheid, dat mr.-Stikker het hierin niet- met de kabinets-politiek eens zou zijn geweest, doch dat hij hierin geen aanleiding zou hebben gevon den de portefeuille-kwestie; te stel len. I Mr. Stikker sla gde er niet.in een - basis -vo'or een nieuwe -regering te vinden; omdat -hij leen.-liberale poli tiek Wilde voeren, hetgeen de- heer Otid aldus verduidelijkte; dat dit' zou inhouden een sociale politiek; gegrond, op. de économische-.,-moge lijkheden. Dezé: stelde hij tegenovet de, dobr het. N.V.y. -uitgesproken wens oro eventueel in het buiten land leningen-laan. tegaan of te: teren-op ;dc..reserves, om de moei- lijkheden. te overbruggen. De heren Dreès en Van Schalk achtte hij nlèt geslaagd in h'et vor men van een regering, omdat zij de werkelijkheid, dat is onze be rooidheid. niet voldoende onder het oog durfden zien. ^m:na:ftni.aiïïïïrj-!ér!>3Q3rfD^u.iHï:'ii;dï'ii'2rd:r.ii!ij|^ Nu en dan buien 1 Weersverwachting geldig van S Dinsdagavond.- tot Woensdag- avond:g Winden hoofdzakelijk tussen Zuid cn Zuid-West. Aanvanke- lijk nog krachtig later tijdelijk matig tot zwak. Zwaar bewolkt S raetmu en .dan buieu, sómmige. met - hagel of natte ;;sneeuw.' en g verspreide opklaringen. Weinig S verandering in temperatuur. 21 Fcbr zon op 1.4S onder 18.03; maan op 17.40. ooder ?J>1. S irai;oiis ma aam taüsuii-i xix-JJ TOKIO. Volgens zeer goed in gelichte kringen is de Amerikaanse regering met dc Japanse regering overeengekomen, dat de Verenigde Staten aan Japan alle financiële, materiële cn technische hulp zullen verlenen, die nodig is óm Japan in staat te stellen na het sluiten van bet vredesverdrag, zfjn industriële activiteit te coördineren met de Amerikaanse defensie-inspanningen. De Japanse regering beeft volgens deze kringen te. kennén gegeven, dat Japan met behulp van 2mil liard "dollar binnen, twee jaar rijn industriëleproductie 1 zal kunnen herstellen, tot het peil van vóór het uitbreken van'de oorlog. 1 Geen schadevergoeding aan ondergedoken reserve-officieren DEN HAAG. Indertijd heeft de toenmalige minister van Oor- Jog, de heer Fiévez, zich bereid verklaard om irt bepaalde gevallen een schadevergoeding toe te ken nen aan tydens de bezetting on dergedoken reserve-officieren. lr.- tusseo is gebleken, aldus ant woordt de huidige bewindsman van Oorlog aan het Tweede Ka- u_"-lid Algera fA.R.1., die vragen hieromtrent bad gesteld, dat tegen deze schadevergoedingen overwe gende bezwaren bestaan, omdat daarb Ij .niet dezelfde maatstaven worden toegepast als bij andere oorlogsslachtoffers. De wet op de materiële oorlogsschaden opent evenwel de mógelijkheid in bijzon dere gevallen inkomstenderving, enz. als gevolg vanonderduiken in aanmerking te nemen als oorlogs schade, ook voor militairen, die zich aan krijgsgevangenschap hebben onttrokken. landsberg; Da Atneri- kaanse commandant van de ge vangenis voor oorlogsmisdadigers deelde Maandag mede, dat de 7 ter dood veroordeelden van hun on dergroridse.'„cellen. des .doq&s" zijn overgebracht naar gewone boven' grondse cellen in verband .roet een uit Washington ontvangen op dracht-de terechtstellingenop te schorten. -/ Kerkdienst voor-. gevallen: Korea-Vrij willigers DEN HAAG jn de St. Jacobüs- kerk is; vanmorgen een katholieke dienst gehouden ter: nagedachtenis van de in Korea gesneuvelde vrij- willigers. Behalve generaal Kruis en diverse andere militaire autori teiten, waren 'ook; enkele van de reeds onder de wapenen zijnde vrij willigers van' het aanvullings-deta- chemtmt-Kórea in de Jcerk aanwe- '2ig.; rv: - (Eigen bericht) DEN HAAG..De',Duitser Ernst May, 'betroklien. bij 'de "moord op tachtig Russische krijgsgevange nen. in - het kamp; Amersfoort;' en voormalig code-specialist van 'Kri- minal-Komm issar Joseph Schrei e- der m het England-spiel is in; Vxij- heid gesteld. May w-as op 31 December .1949 door liét Bïjzxwidér Gerechtshof te -Amstérdatn.. veroordeeldtot.;;een gevangénisstfaf vtei .tien,;jareh 'met ■aftrek. Hy was sedert Mei,; ,1943 gedetineèrd, u'r; r-i-r GAAT MZT ZILVT/.'DME.-. - 'De oude:- urdfomzèvSvaii'bestellers en - technisch. ;peTSohkel,%die[.'eig'éh- lijk hogsiiit de '-vdrige -eeuw starti- den, worden, succcssiev dijk ver- vangénNdoor)nieuwe'.van'; een', jno- demereïsnitkïDé twüektmetNdë ge sloten kraag vari; ede1'besteliërz tuordt afgèdaitkt cién.. :.gunstes<vav. een colbert-met open,-, kraag^-uidttr- onder -een-., parelgrijs.- overhemd-met zwarte- ;dda- gedragen. •uiotdt.y^De kleur van dR,,uniforïii~:bl0ft ge'li}k. Jn totaal zullen .voor. de.' PTT-ers 2S.ÓQ0 - nieuwe uniforrnenuodidJ s^li. Het is echter «iet-zo, dut alle pak- mertsen: nu zo maar;- opeenséén nieuw pakje kniigeri - tgegestuyid. De- draagtijd van eep uniform -is Tt.ï. tiuee-ert-een-haif jaar. Pas - ate. de. draagtijd.' vari. het: oude Mnïfpjin verslreken-ü-lcrijgen: 2e:'een .-hteix- u*ë. Het zal dus nóg wel.'nufti twee jaar duren, voordat, alle post- mensen ..met.- hei niéuioe pakje' Iopem' v ■- J Waarom valt Stalin de Wèstelijke mogendhedennieuwe conferentie van Vier voorgesteld. Waar- Korea, van Moskou de diplomatieke hulp gehad met; felle ^beschuldigingen: aan op.-het .ogenblik, om rept hij daar helemaalniet van in-zijn'be- die dit had kunnen hieden,'als het bijtijds in de waarop.hij hen trachyte"overreden-tot een con- .schuldigend interview? Veüigheidsraad ware opgetreden, en met hand en ferentie van; vier? Hy kan-toch. toeschietelijk ge- Hét is zeer wel mogelijk, dat dit een sorart-'tand aan de bepalingen van het Handvest van de noeg zijn bij besprekingen met Westelijke staats- van „tact" van hem is, dat hij niet bij voorbaat V3Ï. had vastgehouden.. Dit alles hééft tengevolge lieden..Iets anders is het, wanneer b.v. Molotow. dé. stemming voor deze conferentie, die hem zó- gehad, dat China zich zo koppig vastgebeten heeft zo handelt. Toen de'-laatste conferentie, vandc zeer ter. harte gaat, WÜ bederven. Maar als het zó' in de strijd. Hèt dient daai-mede dé belangen van «rote te-Londen-m; Decembet-1947, gehou- is, lijkt het te vreemder,-dat.hjj de gevoelens van: Moskou, dat zijn mogelijke vijanden bezig ge- den werd, kon hy zich in geen enkele bijeenkomst de anderen niet heeft ontzien op andere punten houden ziet. maar zeker niet eigen belangen, daar J-.ct cn\r /-Kir,, k.i „1 .1 errvan weerhouden, de vergadering met een trom- die hem niet onmiddellijk aangaan, melvuur van algemene beschuldigingen te begin- weten, dat hij juist daar propa nen. Daarop is de conferentie toen gestrand, en gandistiscb zwak staat, omdêt de daarmede voorlopig iedere mogelijkheid van sa- Westelijke mogendheden daarin menwerking van de gewezen bondgenoten. Kort vrijwel de hele cuet-communisti- te voren was wisjinsky te Lake Success op gelijke sche wereld op hun kant hebben wijze opgetreden. Maar hij had. volgens dc slaafse Zelfs India, dat hij te kortge- gehoorzaamheid. die het Kremlin al zijn volgelin- daan acht, doordat de stem van gcr.. Russen of nict-Russcn, oplegt aldus te han- delen.' Latér hebben wij hem. we) anders hóren spreken, gematigd vaóf Russisch doen. Er is 'een vexmakelijke parallel op té - merken met Stalin's optreden. Grotewohl doet .in' Duits land: precies zo. Hij nodigt Adenauer,, met stij gende aandrang, tot besprekingen uit over de toe komst van Duitsland als ;eën eenheid. En' terwijl rijn. voorstellen plooibaarder schijnen te worden, en zijo stem meer als lokstem' gaat klinken,gaat kleine Zuid-Amerikaanse repu blieken te Lake Success even zwaar weegt als die van Nehroe, heeft indertijd voor de actie te gen de Noord-Koreanen gestemd. hij tegen Adenauer .in openbare redevoeringen zo hevig als ooit te keer. Als er .ooit in ganzenpas gemarcheerd is dan - ,-v': is dit in dc com munistische gelede- ren. Maar waar om doet de baas dit zelf? In Sialins beschul digingen is iets nog raadselachtiger dan het feit dat hy een gelegenheid heeft gezocht om ze de anderen in'het ge zicht tc slingeren. Hij spreekt rnct geen woord over dc herbewapening van Duitsland. Die vormt toch. naar hij zelf heeft laten blijken, zijn groot ste zorg, zijn .felste verwijt: Om die reden heeft hjj dc Stalin moet een beweegreden hebben gehad bij de keuzé van onderwerpen voor zijn boetpredi- catie. En die beweegreden moet hem weg hebben gehouden van een onderwerp, dat juist Rusland zelf zo bitter grieft en verontrust. Het ligt voor de hand te gissen, wat daarvan dé oorzaak is. Sta lin's ontboezemingen zullenhet minste 2ijn, waarmede hij afkon tegenover een toenemende onte vredenheid van Peking. Het heet nu dat Peking meer van Rusland heeft wacht dan wat wapenen, wat vliegtuigen China er -niets bü zou winnen, 'zelfs al slaagde het erin ten koste van nog weer honderdduizenden mensentevens, de troepen van de V.N. uit Korea te verdrijven. Zijn tegenstanders, souden bij een voortzetting van de_strijd dan in dés te sterker po sitie zijn tegen het, alleen door zijn mensenmenigte, machtige Chinese Kijk.. Rusland speelt zijn satellieten uit. Roemenië, Hongarije en Bul garije moetenr.Joegoslavië intimi deren. Van aanvallen zai wel geen sprake meer zijn. sedert duidelijk geworden is. dat Ame rika en Engeland zich dan niet onbetuigd zouden laten. Der.e beide mogendheden zijn op dit punt Ic stelliger geworden naar mate duidelijker geworden is. dat Moskou er een systeem van heeft gemaakt zijn getrouwen of onderworpenen de kastanjes uit het vuur te laten halen, ter wijl het zich zelf wel zal wachten, zijn vingers daaraan te branden, ver- Het vértrouwen, dat Rusland voorlopigniet zelf feu aan oorlogvoeren deukt, heeft zich nu sterk gc- MAÓ. TSE. fNiét genoeg aan Russische woorden STAL Diplomatieke scheldpartij wat goede raad voor zijn strijd in Korea en om nesteld tn do Westelijke hoofdsteden. Daarom zfjn soldaten vraagt. Moskou heeft dc Chinezen de satellieten, zodra zij gaan dreigen, In een on- stellig aangemoedigd, nadat het eerst de pleizierige positie. Koreanen aangemoedigd had. Dit blijkt uit China vecbi, en lijdt zélfs voor dit land, zeer de leverantie van de nieuwste wapenen, in tc smartelijke verliezen. Een veelbelovend begin, kleine hoeveelheid echter tegenover de middelen had het overmoedig gemaakt. Nu moet het van dc Amerikanen. Eerst hebben de Noord- wel verwijtende blikken, en waarschijnlijk Koreanen verschrikkelijke verliezen geleden, ook reeds verwijtende wóórden, naar Moskou Toen is China gaan mèedoen. Waarschijnlijk zijn richten, de verliezen van dc Chinezen reéds nog veel ver schrikkelijker geweest. En 't ziet er niet naar uit. Stalin heeft het de troost vérstrekt van een dat China nu zonder fnuikend .verlies van gezicht' fel interview, dat Móskou's éigen diplomatie kan loskomen, uit.het verderf, waarin het rich., echter niet .mocht verstoren. OL dit1 ®p. de duur zelf in trotse"overmöéd gewérkt' hcéft.' Te 'Lake de aanhankelijkheid -van Pèking toch niet wat Success heeft China,.zomin als te voren Noord- zal aantasten? Deze'.jonpe dame heet Diana Me- iivier! Zij is nu één maand oud, maar -ziij isf-gntetj. alleen: •:fjewiild; rij is ook 'hy. Want -zij was •4>,eh0ri>h, Ntanderi S7t" laat-hu haar: broertje zien, dat' een:, ptandarts jleeii van .die' tanden- •heeft getrokken en dat dc tweede wel spoedig zal volgen mant h>j zit al een beetje los... Diana is tot en met die laatste, tand 'n be zienswaardigheid van Cambridge (Massachusetts). Bwitenpciooon omvangrijk kan soms de invloed van een vrouw op haar man zijn!, vmnt, bijvoorbeeld, tnc.n te San Dit'go (Cal.) dc -heer A. Lagcs op straat ge arresteerd teerd wegens npenhare dronkenschap, voegde hij (he lemaal niet dronken; de politic foe: „Brcriip n\e alsjeblieft gauw naar het Cachot, want daar komt m'n vrouw aan!"... Tweede voorbeeld van so'h verschil in belangrijkheid: te. Houston kregen een dame en een heer met elkaar gehuwd). verscMl van mening. Beide par- tijen gaven daar nadrukkelijk viling aan. Eind van Het lied: mevrouw één gewónde vinger: mijnfieer - écn gebroken 'neus,, één - gebrokeu 'uaetbeent/cv één' rib gebroken en één bril aan; gruizélemeritèn! v DEN HAAG, -- De ministerraad: heeft Maandag besloten, dat Neder-; land geen stappen .zal ondernemen voor het'houden van de-Assemblee der Ver.; Naties in Nederland, De ministerraad meent, dat in de fwee- de helft van dit. jaar onvoldoende accommodatie zou 'kuhrién worden; geboden; aan een groot gezél-: schap' als de Algemene Vergadering der V.N. is, terwijl indien dit niet temin zou worden geprobeerd, aan zien lïjke kosterniet te yerinijdéin zouden zijn. Aan de burgemeester van Den Haag ls hiervan medeöe-" Jing gedaan. Daarbij is waardering uitgesproken', voor de activiteit; welke het Haagse gemeentebestuur In déze zaak betracht heeft. (Van! onze letterkundige redacteur) PAR IJ S., De be ken d schrij ver André Gide fs Maandag in; zön ■woning- t«s;i. s .overlëden; Er! Is geen. "twijfel aan, 'dat' mei hem'de grootste figuur, uit de Franse let ter kunde van oiizë tijd, is; héenge- gaan. Misschien iiièt -dé - grootste schrijver-romaiKchröVÈr^ drama- turg, dichter, essayist, hij .was1 dat ^leg htmartdè.grootste, figuur, moeilijk kan -.worden Deze man is onze, diepzinnigste en aim abelstè rebel. geweest. waat"-- in de jeugdverheerljjldngi. die het 1 kenmerkt ;:ed: de ziekte van onze eeuw js, haar toppunt en haarrijk ste uitdi-uklring heeft.beréikty: Het is,naiuUrlijlri.dwaas...hemi een'-.„aet- terkimdige1, ;te uoeiheny dlê' in de eersteplaats teen, ge^stéllllt leids- man, -eeuróttni^stolïèrTwas, sviteis invloed ver buiten de litèratuür WOrd Tèeyoeldj'ën rdig> risSdcrates:^: voor' zijn "tegenstanders ;de/beteke nis had van een mari.die^e jeugd V bederft. Mén zoU/e.te:passteitiiüri-; .heil' vcrmeldep, daViiij-.eeiï.rneqster - 1 was van de-stiiL. een-sdirijy^cVïfe. een 'onoverteoffen';:prans....(^^^ schreef, heldér. döérzicbtig,! lógisch v .en muzikgkl, lyrisch, t'egclylc: Van .Oscar ..WUde:; stamt :,dé op- merking' over. Gide's „rechteimond die niet liegen kan" en deze stren ge Protestantse trék tréft ,men aan door hetgehele lèvóh'; ';vght:;-::.deze. apostel van de .innerlijké-yreugde.' Hij heeft:; zi,jh éigen 'interpretatie van het Evangelie. eh verklaart. dat de 'dankbaarheid-.- van-:, zijri ..bait hem God iedere'Öag'öpméuw'-doet bedenken. Hij prijst'rin 'Pegny de lés inheldhaffcigneid;- diè. tot teen herhaling .koixit van. Jacobs wor- steling met God .óm Hem de zëgen af te dwingen. ■Een ,.sl€utelwoord";ycKir ltet;be-. grip van >Gide"iTs: „beschikbaar heid". Hij stelde zich voor .alle Hoger beroep in zaak Kitty van der Have ingetrokken DEN HAAG. - Het door dc audi- teur-mDUair bij de krijgsraad te velde West le 's-Gravenbage op 22 Januari jl. ingestelde hoger beroep tegen de vonnissen van dc krijgs-: raad van dezelfde datum gewezen tegen J. A de G.. H. van T., A. van der H. en H. J. S. terzake van li quidatie van -Kitty van der Have, is op 16 Februari ji. ingetrokken. CArRO. Ongeveer 1^00 Egyp tische vrouwen hebben Maandag avond voor het parlementsgebouw te Cairo gedemonstreerd; Zij eis ten dezelfde rechten als de man nén. Zij eisen o.m. het recht om te stemmen. ervaringen open, was'gereed voor iedere goede zaak, voor ieder avontuur, voor de hardste plichten en voor hetfrivoolste amusement. Het symbool van Prometheus, dat hij reeds in een van zijd vroegste werkén bezigde, was ongetwijfeld op hemzelf van toepassing. Hij is een van die promelheiscbc geesten, die ter w lie van dc mens hei vuur van de hemel stelen; een -gevaarlijks aanwinst, waarin goed en kwaad beide, besloten zijn. Het was onvermijdelijk dat déze ..beschikbare" auteur.zijn individua listische banden zou verbreken én ook in sociale cn politieke zin posi tie zou kiezen. Na zijn reizen "naar de Congo, ruimde bij plaats ;in. aan zijn sociale problemen en omstreeks 1931 verklaarde hij zich solidair met het communisme. Een reis' naar Sowjet-Rusland bracht ,de*. gerucht makende h_rziening van zijn stand punt - („Ré to ui4 de 1TJ.R.S.S.") waSr- in hij tcrwillé - van hét 'êomrnuüis- tische idéaal de Stalinistische wer kelijkheid afwees.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1