HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 emene ye van 48-urige werkweek Bij productieverhoging boven 4.5 pCt meer loon voor de arbeider Keuze van Amerikaan maakt Britten boos Roofoverval op Almelo's postkantoor mislukt Marö&aansekWestieiii acuut stadium Twee kinderen gered uit omgeslagen s „Inval" in een speelclub Modder remt VIS-offensief VAL VOOR MANUS OLY .1., .Vrijdag 23 Februari 195$ ADVIES S.E.R. OVER LONEN EN PRIJZEN Fractieleiders wéér bij mr Steenberghe Churchill eist Engelse'bevelhebber van - gecombineerde geest rijd krach tan :y; Indringer met- eigen wapen door ambtenaar bedwongen Generaal Juin eist verbod van nationalistische partij Weer een geheime zender geknipt Stakingsgevaar waait over Clementis in handen der Sow jets? Ziekenfondsraad verhoogt premie Gesneuveld in Korea Spoedig vliegtuigen met atoommotoren Achtjarige jongen houdt zusje boven water tijdens hulpwerkzaamheden :11e Jaargang, no. 46 Red. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam Tel, 69300 Abonn.pri jsper week 0.40; per kwartaa! 5.15, losse nummers 0.09 Opgericht doar da Stichting „Het Parool" DE Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglr» 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur.- B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEN HAAG. In zyn advies aan de Regering over de loon- en prijspolitiek heeft de Sociaal Economische Raad het herstel van het evenwicht in de betalingsbalans als belangrijkste doel stelling beschouwd. Als middelen om deze doelstelling te verwezenlijken noemt hij een be perking van het verbruik van 3 a 5 procent en een beperking van 10 a 20 pet der investerin gen, die des te hoger moet zijn, naarmate de beperking van het verbruik geringer is. De Re gering zal echter In de eerste plaats aandacht moeten schenken aan de verhoging van de ar- focidsprodactïviteit. Als deze resultaat heeft k ah dit jeen compensatie betekenen voor de ge+ volgen van andere -— veel minder aahtrekkelij ke middelen, j De Raad is van oordeel, dat een algemene verlenging van de wettelijke arbeidstijd van 48 uur per week niet kan worden aanbevolen. De Arbeidswet biedt voldoende mogelijkheden om aan verschillende wensen ten opzichte'van de arbeidstijd tegemoet te komen. De S.E.R. pleit verder voor een beheerste loonpolitiek en een stelsel-van algemeen toezicht op de prijzen met incidenteel ingrijpen. Dit in overeenstemming met de verwachting die wij eind vorige week reeds hebben uitgesproken, t°en wij ons uitvoerig met deze materie bezig hielden. oiiUiiiJïK lil m DtaisHüWHüinBiiiiiiiiüBiiL'in n^D niiifur; mi isi !ïi Wilde vechtpartij met pseudo-rechercheu rs AMSTERDAM: Twee jinzc mannén deden Donderdagavond een inval in een speelhuis in de Amstelstraat en deden zich voor als rechercheurs. De aanleiding: was, dat de aanstaande schoon vader van een. hunner' in de speet- club drie duizend gulden was kwyt geraakt. D etwee s j ongemannen zouden- dat geld wel'" eens even terug ha-, len en zetten, zich .voordoend als politiemannen, eén grote.'mond op in het etablissement, waar de rou lette op 'tafelstónd enslechts twee .bezoekers- aanwezig waren. De vrouw van de eigenaar, begreep al spoedig, dat zij niet met politie- dienaren te doen had er. groep naar dc telefoon. Een der Hilver summers wilde dit beletten en- binnen enkele ogenblikken ont stond een wilde vechtpartij, die de kamer dn'een; omïne^hgrschiep. Er vlogen, meiibélen door' dé, ramen en spoedig" schoten buren cn agenr ten van ~de radioautodienst to hulp ,Hct hele gezelschap werd-naar het politiebureau overgebracht. Hier zijn de -beidé jongemannen, dis voor eigen réchter wilden spelen, opgesloten;. -» Hij ziet de loonbeheersing ener- situatie in ons land zegt de Raad, zijds als een middel om de prijzen dat het bedrag aan reële middelen, Prinsesseri Margriet en Irene .parivindster» SOESTDIJK. Dezer dagen zijn de 'prinséssen Margriet en .Irene geïnstalleerd tot 'respectieve-' .lijk kabouter en waterpad vin d- ster van het'.-Neüerlands padvind- stersgüder\Vv'!.i-Vé- -- van de exportartikelen zo laag mo gelijk te houden, anderzijds ais een middel om bijzondere onbillijkheden te corrigeren. - Tot loon correctie bestaat geen aanleiding bij stijging van invoer prijzen én vah doelbewust opgeleg de 'fiscale lasten. .Daarentegen wel bij stijging van dè exportprijzen (d.w.z. de toegevoegde waarde daar in)Stijging, vattde arbeidsprDduC- tïviteit boven het. cijfer, van 4.5 pet zal in het reële: loon tot uiting moe ten komen. Tot perscorrectie be-. staat geenaanleiding bij prijsver hoging van een met het buitenland concurrerend product (tenzij er een egalisatiefonds bestaat) of bij her stel van te laag- geachte ónderne- mei-sinkomens. Er ïs daartoe 'onder bepaalde omstandigheden welaan leiding indien procentuele winstop- slagen op gestegen Invoerprijzen worden gehandhaafd, of van mono polistische situaties misbruik wordt gemaakt In, zijn advies, zegt de Sociaal-Eco- riomischë Raad verder," dat .slechts richtlijnen voor het1 loon. en prijs beleid in de naaste toekomst worden gegeven. De Raad stelt Zich voor over hét op langere ..termijn, té 'voe- ren 'beleid nóg afzonderlijk te advi seren Inzijn. schets. van het- glob ale beeld van,dé huidige économische DEN HAAG; - De kabinetsfor mateur mr. Steenberghe heeft een regeringsprogram ontwerpen. Hij heeft dit voorgelegd aan de voor zitters: van de vijf Tweede Kamer fracties, die in hét overleg betrok ken zijn; n.l. die van: de KVP, de P v d- A, de ART, de CHU en de WD. De besprekingen werden deels gisteren, deels vandaag ge houden. dat beschikbaar zal dienen te ko men. teneinde zowel, het betalings- balanstekort als. de extra militaire inspanningen te overbruggen, zeker ongeveer 1100 millioen zal be dragen," De monetaire en. fiscale politiek moet naar het oordeel vari" de S.E1R. bij het streven naar. overbrugging de meeste nadruk hebben. Ook aan bepaalde selectieve vormen van dis tributie kan worden gedacht. Oorlog in Korea TOklOj r- Het Offensief deri ver bondenen aan het centralefront op Korea, dat gistermorgen begon, duurt voort. De troepen, dep geal lieerden rukken langzaam over modderige wegen naar het Noorden op, zonder noemenswaardige tegen- stand tc ontmoeten. Luchtverken- nïngsrapporten van de afgelopen 24 uur bevatten echter aanwijzingen, dat zij spoedig op vastberaden ver zet van de communisten kunnen stoten. In het jongste communiqué vart generaal MacArthur wordt gezegd, dat de opmars der verbondenen. Donderdag vertraagd werd door het slechte weer. Bij Pjongtsjang en ten Noorden van Tsjetsjon vorderden zij 5 km, aan de Oostelijke .sector 6^ '.km,. Britse patrouilles aan de Zulde- lyke oever van. de Han. 14 km ten Oosten van Seoel, stonden af en to;e bloot aan mortiervuur. In de belangrijke stad Hoengsong wordt. op het ogenblik gevochten. -Stads Manus Oly uit de marechaus seekazerne te Wormerveer ontsnapt is en zijn kundigheden als inbreker cn handigheid ih het ontkomen aan. de. justitie ween op diverse plaatsen aan het demonstreren is, heerst er A hoogspanning .by. tal van politiekorp sen. Bij nccht en ontij wordt er langs de wegen gepatrouilleerd en men heeft speciale vallen opgezet om auto's tot stoppen te dtotitgcn. De automobilisten, die zich aan een nauwkeurige controle moeten onder werpen zoeten er. van mee te jrraten. Of Manus Oly zich ook aan deze balk met spijkers storen zal moet voorlopig nog worden afgewacht. Tot dusver is hij nog niet in de val gelopen. (Van onze correspondent fe Londen) HONDEN. Het enige dagen geleden uit Kopenhagen uitgelekte "bericht, dat een Amerikaan (admiraal Fechteler) benoemd zal worden tot opper bevelhebber van de Atlantische strijdkrachten tér zee, heeft gisteren in het Lagerhuis een storm vart protest veroorzaakt,.dl'e.zo sterk: was, dat- Atllpe ten slotte beloofde de kwestie1 opnieuw in ogenschouw te nemen. Het was natuurlijk Churchill, die Thuisvarende militairen DEN HAAG. Dinsdag ].l. heeft het troepenscliip „Neily" de haven ran. Tandjong Priok verla ten met bestemming Nederland. Aan boord bevinden zich 1523 passagiers. Dé volgende onderde len varen met dit schip thuis: het 43le bataljon infanterie, het 434e bataljon infanterie, het 436e ba taljon infanterie, de 43e hulpver- bandplaats-afdeling (gedeeltelijk reeds aan boord van de Johan v. Oldenbarnevelt),alsmede deta chementen van het subsistenten bataljon, van het voormalige KNIL en van dc Koninklijke Ma rine.'- len heeft hij'getracht zijn plan. uit te voeren. „Een zielig geval", zoals de mannen van de Rijkspolitie ons hedenmorgen mededeelden. (Van onze correspondent) ALMELO,. L- Woensdagavond omstreeks half acht1 Is een overval op het postkantoor te Denekamp geschied, die door het.kordate optreden van dé dienstdoende^ ambtenaar, de 35-jarige G- Boehmers alsmede een drietal dames, dat boven het kantoor in de dienstwoning huist, afgeslagen kon worden. Juist toen B. het kantoor wilde verlaten hoorde hb een stem ach ter zich: „Geef twee duizend gulden of ik.schiet." Tóen B. zich omdraaide zag hij een man, die een op 'n revolver gelijkend voorwerp op hem richtte. Later bleek, "dat-het een stuk gaspjjp Was, dat de man gedeeltelijk in zijn jasmouw verborgen had gehouden. B. werd gelast, de kluis open te maken. Toen hij zei daarvan gceo sleutel te bezitten, riep de man: „Je liegt. Ik heb zelfgezien, dat je de kluis sloot. Vooruit anders maak ik je koud." B. vertelde later even gedacht te hebben, dat het wel eens Manus Oly kon zijn, maar intussen trachtte hij tijd te winnen, in de verwach ting dat een'der postboden nog te rug zou komen. De indringer zette hem echter., Iqt spoed aan en B. haalde toen wat zilverbons. uit do kluis. Daarmee was de man niet tevreden en B. was genoodzaakt groter papier uit de kluis tc graaien. Daarop wilde de 'man B. in de kluis stoppen, maar dat was de postamb- 1 tenaar genoeg. Hij geraakte met de man aan het worstelen cn hoewel de inbreker dronken scheen, had B, toch alle; moeite met hem. De drie dames, diébóveri het kantoor woon den; warén inmiddels door het la waai gealarmeerd en snelden te hulp. Zij sloegen een ruit iri juist toen B. het stuk ijzer kon bemach tigen, waarmee hij de indringer te- gén de slaap sloeg. Deze gaf zich toén -overri;.-W%'. De inmiddels door een, der 'dames gewaarschuwdepölitieagenten kon den ;de man,.daarop inrekenen. Het bleekde 35-jarige H. ter B. uit Denekamp geboortig,; maar thans wonende 'te .Hengelo. De. man, die vankeurige'familie Is en zelf zeer gunstig bekendstaat,is gehuwd cn vader van twee kinderen. Hij kwam Tot zijn onzalig plan door het feit, dat hij als verzekeringsagent in de knoei was gekomen met geïnde gel den.. Met uiterst, primitieve midde lde - zaak. aarxhangigr.:rmaakte, Hij vroeg of er Tgfêeh- .Bri'tsëi'^dmiraals^ waren,vbekwaam genocg óm deze -functie waar te nemen. Lag Enge land .niet in een sleutelpositie -van alle vèrbin dingen óver de oceaan met Europa, warén niet dé/zeewe gen naar Engeland in het geval van een aanval met onderzeeërs voor Engeland's bestaan vitaal? Hoe kon het, dat met Engeland's ervaring, die van lange duur was en die zich over een wijder veld had uitge strekt dan die van enig ander land, de regering zich. erbij had neerge legd, dat het bevel ter zee aan een Amerikaan.werd opgedragen? Attlee antwoordde, dat in een "or ganisatie als de N-A.T.O. (Noord- Atlantische Organisatie) de benoe ming gedaan-werd door alle mó- gendheden en dat geen enkele mo gendheid e#n absoluut recht had om zijn zienswijze over een benoeming aan dé anderen op te leggen; Churchill washier echter niet mee tevreden cn ook vari andere kanten in het Huis werden protes ten geuit. De indruk was, dat Attlee zelf niet persoonlijk zich met- deze Irwestie bezig had gehouden. eri door de storm, die het bericht ver wekt had, tamelijk verrast was. (Van ome correspondent te Parijs) PARIJS. Nadat de Franse pers en ook de Franse Tegering over de Marokkaanse kwestie'lange tijd er het zwijgen toe hebben gedaan, is deze nu toch buitengewoon acuut geworden. Generaal Juin, resident-generaal heeft van de sultan geëist, dat deze de ïstiqlal, de felle nationalistische partjj van Marokko, officieel zou desavoueren. De sultan,, die herhaaldelijk voor die partij sympathie heeft getoond en ook in zijn naaste omgeving leden van die partij telt, heeft dit tol nu toe geweigerd.-Hierdoor is een ernstig conflict ontstaan. (DBSIinro!liML®53l!!I5iil0iT0llllEii'Jl!!SS)i;iliSinüïlSlJJIiS!l!'.3iiil!lllR ALMELO- Hét is uit raët „Cuba", een van de geheime zen ders, die nog steeds welig iri Twente tieren. In. samenwerking met de technische dienst van de PTT nam de politie in de Nïeuw- straat een complete zendinstallatïe in beslag die, naar naderhand bleek, eigendom is van de 19-jari- ge J. N.. uit Almelo. De jeugdige aetherpiraat schijnt ongeveer def tig maal onder de haam „Cuba" in. de aether té zijn geweest. Na een verhoor is hij op vrije voeten ge steld. Spoorwegen in het bloem- bollenseizoen UTRECHT. In verband jnet het bollenseizoen zal van 24 Maart tot en met half Mei ap. Zaterdagen en Zondagen en op 2e Paasdag <26 Maart) een aantal treinen van de gewone dienstregeling te Lisse stoppen. Op Zaterdag 21 April_ (bloemencorso), en op de Zonda-' gen 15, 22 en 29 April geldt, deze maatregel niet, maar zullen tussen1 10 en 19 uur tussen Amsterdam' err: D en Haa g inbeide richtingen - stoptreinen rijden, die op alle tus senstations stoppen. In Marokko, voorat iri het Zuiden, waar de Berbers woriëri, die één ze kere mate van zelfstandigheid ten opzichte van de sultan bezitten, men al begonnen, met .demonstraties tegen, de sultan te houden. Vemtoe- deiijk zijn deze demonstraties niet geheel spontaan. Aan de andere kant zijn er kringen in Parijs, zowel par tijen' als ministers; die.--voor een con flict met de-sultan terugdeinzen, ook al omdat op het ogenblik Marokko een bijzondere rol gaat spelen in de strategische plannens van de Atlan tische Raad. De Amerikanen, die er „Marga" binnengesleept BREST. De „Marga", het Noor se vrachtschip dat Dinsdag voor de Franse kust lek is geslagen, is Don derdag door de: sleepboot „Abèillc 25)' en de Franse vissersboot „Anne- Gaston" de haven van Camaret bin nengesleept. Alleen eerste stuurman Qhristianseri (45 jaar) wordt Ver- miaL- 'X'A' L;; In Februari komen .altijd grote .brokken \js van de Poolgebieden de Atlantische Oceaan binnen zakken, waar zij een groot gevaar voor de scheep vaart opleveren. De 'Arncrikaanse kustwacht seint aart ieder.schip dathei.joeten wil tweemaal daags de positie der ijsbergen, vtantiéder-schip blijft gaarne uit de buurt van de kantelbars, dat zijn ijsbergen, die zich plotseling omkeren tengevolge - van. het afsmeltingspro'ces. Hoe gevaarlijk, ook: moot, om te ziehjzijn ijsbergen'altijd. lucht- cn zeehavens willen aanleg gen, voelen weinig voor_ een conflict op grond van nationalistische ver langens.'-" Donderdag was de ministerraad blj- een, waarbij de vraag besproken schijnt te zijn óf men generaal Juin de vrije hand moet geven, hetgeen betekenen zou,, dat de sultan wordt afgezet, dan wel, dat men een ver zoenende oplossing met de sultan moet nastreveu. Het lijdt geen twijfel, dat de critici van de Istiqlaf gelijk hebben, indien deze beweren dat deze partij vooral de belangen, vertegenwoordigt van de rijke Marokkaanse kooplieden en in het .bijzonder wordt bevorderd door buiten het staatsapparaat ge sloten in tellectuelén,Men.: beweert dat de gedragingen van dié partij'in Marokko zelf heel wat minder pro gressief zijn dan de propaganda, die zij in Frankrijk voeren. Aan de an dere kant lijdt het evenmin twijfel, dat déze partij,"omdat zij het felle nationalisme"vertegenwoordigt, de grote massa achter: zich heeft.- Men kan nauwelijks ziém dat,' irij geval van een -conflict de Marokkanen en dat geldt misschien zelfs voor de Berbers dc züde van het Frame protectoraat zouden kiezen. Brits spoorucgconfliet. (Van onze correspondent le Londen) LONDEN. De Woensdagavond \-astgelopen onderhandelingen lus sen 't bcsluur der gcnalionnalisecr- de spoorwegen en de drie spoorweg honden, zullen vandaag hervat w-or- den en er bestaat een goede hoop, dat men voor het weekeindetot^cen overeenstemming zal kunnen gera ken; ;r::- Dit is ie danken aande bespre kingen die de minister vari.Arbeid. Aneuriri. Be'van, gisteren 'met beide partijen dus zowel met. de bonden als ook met hetópoorwegbéstuur en, dc nog. boven het spoorwegbestuur zetelende transportcommissie hecfï. gevoerd. Men verwacht, - dat' het spoorwegbestuur thans wél bereid zal zijn tot een totaalbedrag van 12 millioen; pond aan: Joonsverhogin gen te gaan. doch dathet aan de an dere kant tevens verdere garanties van de bonden zal eisen voor een actieve medewerking aan de kwes tie van' de verbeteringvan de dienstvoorschriften, waardoor het bcdrrijfcfficicriter zal kunnen wer ken.-: -.-Le BONN. Clementis, dc gewezen Tsjecho-Slowaakse minister van Bui tenlandse Zaken, over wiens ver blijf men reeds, geruime^tij d in het duister tast. is volgens hier ontvan gen berichten, van' het „anti-bolsje-: een mislukte poging om zich o'vèr; dc T.sjechn-SIowaakse grens te be geven. Het ,an ti-bolsjewistische blok van landen" omvat vertegenwoordi gers van anti-communistische groe pen uit bijna alle Oost-Europese landen. AMSTERDAM. Zoals ver wacht werd liceXt de Ziekenfonds raad, op gronden, die wij gisteren reeds hebben uiteengezet, besloten de tot dusver bestaande, uniforme premie van 80 cent per betalend vrijwillig verzekerde los te laten cn een stelsel in te voeren, waar bij de ziekenfondsen zelf moeten zien hoe zij hun exploitatie slui tend maken. Zoal? gemeld zal dit een drastische verhoging der pre mies tot gevolg hebben, een ver hoging die niet In allé delen van het land dezelfde zal zijn. De nieuwe regeling gaat 4 Maart in. Aan bepaalde groepen vrijwillig- verzekerden zullen de ziekenfond sen een reductie op de premie ver lenen van f 0.30 per week. DEN HAAG. De Bcgerdlir maakt bekend dat tot haar leedwe- zen tijdens de actie bU Ho eng soa op 12 Februari j.L de volgende militairen z$n gesneuveld? Sgt. L. M. J. Iff. Grasso, uit Utrecht; sold. J. F. Ketting Olivier uit Markelo; sgt. W. B. F. Sonne- mans uit Schiedam; korp. J. X. Zwart uit Den ^riel en sold. H. M. Wagenuar uit Schaesberg. WASHINGTON. Dc pogingen van de Amerikaanse regering ora een door atoomenergie voortbewo gen vliegtuig te bouwen zijn thans van het stadium der theorie geko men in dat van het ontwerp. Er is niet aangegeven, hoe lang het zal duren alvorens het volgende sta dium beëindigd zal zijn, maar ge— neraal Vandenberg heeft onlangs verklaard, dat cên door atoom energie voortbewogen vliegtuig eerder verwezenlijkt zal zijn dan de meeste mensen denken. Majoor W, EeJchout, de nieuwe commandant van het Nederlandse detachement derr V.N, in Korea, die tydelijfc de rang van luite nant-kolonel heeft gekregen. Op het moment dat deze falo werd genomen droeg overste Eekhout nog de kapiteinsuniform. ROTTERDAM. Op schier wondrrbaurhfke wjjic rijn gistermorgen twee kinderen van respectievelijk acht cn twee jaar aan ecu wisse dood ontsnapt, toen het binnenschip waarop zij zich bevonden onverwacht kip- seisde en met de kiel boven water kwam te liggen. De -103 ton ..metende „Fax" was met een lading oud yzer onderweg van Den Haag naar Albïas- serdam. Tijdens het watertanken in de Rijnhaven te Rotterdam sloeg het vaartuigje plotseling'om. De 3l-jarige schipper Andrïes Derksen en zijn vrouw zagen nog kans van boord te springen, maar de twee kleuters bevonden zich in het roefje en verdwenen met het grootste deel van'het scheepje in de diepte. Toen een grote bok met behulp van zwa^ekettingen de ;,Pax" ge richt bad, was ieder die het karwei in angstige Spanning volgde er van overtuigd, dat de kinderen verdron ken zoudën-zijn. Toen 'echter leden van de Rotterdamse rivierpolitic de kiel opklauterden cn hun oor tegen de.schcepswand.legdeh,. rneenden zij een zwak geklop té.hotjcn: Ijlings sleepte men daörop de „Pax" naar de kant, waar werklieden onmid dellijk bereid waren met behulp van snijbranders de bodem, opflii te splijten. Hoewel het werk, met het oog op de kinderen; uiteraard zeer' behoedzaam diende té geschieden, zal er zelden ,,zo snel gearbeid zijn. In angstige spanning sloegen hon» derden op .de kade de .vorderingen gade en velen .gaven de hoop op, toen ,mer» anderhalf uur na het on geluk- eenmaal gereed was en niet terstand tekenen van leven vielen waar te nemen. Een vari dc werk lieden begaf zich echter naar bin nen en kwam, met een uitbundig „hoera" begroet, even .later met bei de kinderen in zijn armen te voor schijn.;' ->)•;; Geheel ontdaan, .maar schreiend van geluk kxvam de ..moeder, dia men ver van de -plek van. het ónge-' val had gehouden,1 toesnellen om haar kleinen, die ;.vol modderzaten, té omhelzen; Het is gebleken,dat het jongetje de ganse tijd zijn tweejarig zusje bóven de waterspiegel heeft gehou den; die niet- tot aan de. zoldering steeg, vermoedelijk omdat, zich in het roefje nog .een 'flinke hoeveel heid lucht bevond," Zie verder pag. 5 Minder voind 1 iWeersverwachting geldig van 'ff g Vrijdagavond tot. Zaterdag- S 12 avond: B' Matige tot zwakke wind tus- l'sén Zuid en Wqst. VannaCht-op-.S.. M' klaringen met hier eri daar fg 1 lichte nachtvorst. Morgen óvétvlg'' g dag weer toenemende bewol-S ^'wing mnt plaatselijk buien en 1 fe ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. g i 24 Febr. zon op 7.39 onder 18.09; '1 1 maan op 21.43 onder 8.25. g XiawiwaiiwMiiiii'iiiiiiiiiiM.iM^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1