Formateur mr Steenberghè lieden naar H.M. de Koningin m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ministerschap van dr Drees voorwaarde voor succes? KIJKUIT Emigratie naar Australië bergt grote moeilijkheden in zich Sportschandaal in de VS ¥.M.-öffiettsief in Korea- - vordert snel Dit is de familie Britse spoorwegmannen winnen Zaterdag 24 Februari 1951 HM dc Koningin aan Korea-delaeliement Peking bedreigt zijn tegenstanders niet de doodstraf Pleven steil weer vertrouwenskwestie voor hebben „Neem nooit een montagewoning mee!" Zonder kennis van Engelse taal minder kansen Twaalf milliocn pond loonsverhogingen, maar.... harder werken Gësnëuvéld in Korea Montagewoningen niet meenemen Michael Howard naar Engeland Auto's gêsmokkèïd op valse papieren Boerderij verdiend op veediefstallen Nieuwe stappen der VN te Pekiiig lie Jaargang, no. 47 Rad. en Adm. Lange Havén 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijst per wéék .0.40 per kwartaal S.tS, lossè nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Niéuwe Ferl Post 398644 Bfcnklért Amstêrdamsche te Rotterdam fDirecteur:" B. de. Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper IC ii öiiim iiJiiMirii'BaiiiipiiiJ'Jiiitiniiiiiip.nïfitiiiiM: m- DEN HAAG. De formateur mr.M. P. L. Steenberghe koestert het voornemen om laat in de middag naar de koningin te gaan. Van groot belang voor het eventueel nog slagen van zijn pogingen om eèn kabinet te vormen is, aldus onze indruk, de vraag of dr. Drees bereid te vinden is daarin zitting te nemen'. Het is ons namelijk opgevallen, dat nadat mr Steenberghe gistermiddag een bezoek aan dr Drees: heeft gebracht, hij noch gisteren, noch heden verder iemand heeft ontvangen. Hieruit durven wjj de conclusie le trekken dat vóór een optreden van éen kabïnet-Steenberghe, volstrekt noodzakelijk te achten valt, dat daarin een figuur als dr Dteès zitting zal nemen, b.v. als vice-president van de ministerraad en minister zonder porte feuille. Op zich zelf ware écn deTgelijke zienswijze geheel begrijpelijk, want wanneer men zo diep ingrijpende maatregelen als nu mogelijk zyn met succes zou kunnen doorvoeren zal daarvoor ook de brede arbeidersmassa een bijzonder vertrouwen moeten kunnen stellen in het bewind dat hiervoor de verantwoording op zich zou willen nemen. En nu behoeft het wel geen betoog, hoe juist een man als Drees, met het oog hierop van de grootste waarde beschouwd kan worden. DEN HAAG. —-Hare Majesteit ce Koningin heeft dezer dagen hét vozende lelegram .gezonden aan het Nederlandse detachement Ver enigde Naties in Korea: „Aan of ficieren, onderofficieren, korpo raals en manschappen van het Ned. detachement Ver. Naties Ko rea. Betuig u oprechte, deelneming bij verlies van uw commandant en van hen, die met hem vielen bij de vervulling van bun plicht. Volg met grote belangstelling uw ver richtingen: /Wens ,tt daarbij yvan ganser'harte sterkte toe. :Uv. j 1400 Nederlanders in Canada aangekomen HALIFAX De grootste groep Nederlandse immigranten die ooit in Canada aan land is gegaan, is Vrij dag per ..Volendam" te Halifax aan gekomen. De heer A. H. J. Lovink. de-Nederlandse ambassadeur in Ca-, nada, begroette de 1400 Nederlan ders kort. na aankomst in de haven. .Ruim 700 gaan naar Ontario, AT IET. da kouds.oorlog, die de weré ldverdeeld houdtof de hete .oorlog in Korea staan'op het ogenblik in het brandpunt der Amerikaanse belangstelling, maar een schandaal in sportkringen'. Basketball, een soort korfbal dat in overdekte ruimten gespeeld wordt, is in de laatste jaren enorm populair in de States geworden. Honderdduizenden bezoeken de baskelbüllwedstrijdpn en... gokken .duchtig op de uitslagen. Dat bracht de koning der Amerikaanse ■bookmakers, Salvatore Soliazzo, t np de idee het geluk een handje te helpen en dies kocht hij pro- minentespelers om. in. bepaalde wedstrijden niet, of zo weinig mogelijk te scoren. Da justitie, die. er gchfer kwam, was het mt-t deze handelwijze echter niet eens de vele gedupeerde liefheb bers pan 'h gokje natuurlijk: ook niêl'. én voorlopig zijn de he ren, ondergebracht op een.plaats. tVHtan 5djjfvQlopg.e légen held ~hebr": ben.-ovefjhun: zonden na tc idëh-/ ■TkerizC. .Gouden 'handen eti benen' Dén - rijk. geklede dame. (haar mink jas -kost -Ktfn goede.20.ft00 gulden) op de- bo- venste :joto is me vrouw Sallazzo, die op 20 Februari door. de New Yorkse rech ter-in de zaak tegen haar man gehoord werd. Toen de kadi weigerde manlief vrij te laten barstte. zij in tranen uit.. Op de.'.:onderste: foto brengen rechercheurs- dé' bijna 2-mèter lange \Shèrinah Whi--:. te „met de gouden, handen en benen", de beste basfeèft&aï- spèler der V.S., een van de lieden, dié- zich door Söllazzo liét omkopen, naar het gerechtsgebouw. White kon de vryheid herkrijgen tégen storting ener borgsom, van S 15.000 maar. daartoe-was hij--niét in staat,-,zó dat ocj: .hij nóg achter de tralies 'zit.,-y'?--j HONGKONG. Rood-China heeft de doodstraf ingesteld voor „tegen de staat gerichte misdrijven" en „imperialistisch verraad" kennelijk ter bestrijding van groeiend verzet tegen het communistisch bewind. Het- -. persbureauNieuw-China meldde, dat de'Raad van- State heeft ingestemd met.het.stéllen van dé doodstraf op genoemde „misda den", na kennis te hebben genomen van een rapport, waarin werd. aan gevoerd dat méér én ttteér gewa pend verzet- wordt geboden. Volgens radio-Peking 'heeft Mag Tse-Tóeng naar aanleiding van déze -drastische stap gezegd,, dat - contra- nevolutionnaire bèw'egingen sléchts .kunnen worden '.onderdrukt, 'met "re- .solute maatregelên, dié berusten óp .Russische ervaring. Ai bèirler verplet terrl door waterleidingbuis C^QES Zéven arbêidèrs,.Tonder wie de 29-jarigè, J. J. dé BéI uit Krtiirtingën,-. waren.VrijdagÖèzig om waterleidingbuizen, die per ètuk 1400 kg wegen, op elkaar te stape len. Toen een buis werd opgetakeld en ongeveer een meter boven de grond was, brak het touw. De ar^ beidrrs sprqngen opzij, doch de Bel struikelde én kreeg., hét 'volle gé wicht op 'zijn' bovenlichaam. Hij was op slag dood. l^i:;:ü5!iRiiai li u aarnr. r. imi :i- q:b iiiJlüiiïiiiraE m ii.'Kü mt1 Enkele buien Weersverwachting geldig -van Zaterdagavond', tot Zondag avond:',.1 j VVérandêriijkè bewolking niet-.: enkele buiep;-6ommtgè methé- fel V:óf-":i'snéèüw. Aanvankelijk zwakke .yerandérlijkè iwind, la ten matige wihd uit no.öfdèlijke richtingen. Tets koudèr ovér- dag. C 25 Febr. zoö op 7.31 infier 18.11: Ut rr.aan op 23.0B ooder 8.3S 2B Febr. zön op 7.35 onder 13.12; maan op onder no Wanneer wij dat nu zo neerschrij ven moeten wij er wel aan toevoe gen. als onze eigen mening., dat ook indien dr. Drees er tot dusverre om persoonlijke redenen de voorkeur aan zou mogen willen geven buiten enig kabinet te blijven, toch altijd, nog denkbaar ware, dat hijuitein- dehjk zoo kunnen v.orden overge haald om wel een positie in een nieuwe ploeg te aanvaarden. -*- Maar dat zal natüurlük alleen kunnen als er zich met betrekking tot het programma voor hem en zijn geestverwanten -geenonoverkomelij ke moeili.jkheden -'oordoen, En dus zal op - z ij n beurt de formateur zïcn mede van deze kant van het vraag stuk tér dege rekenschap; moetenge-, .vén, Met andere, woorden, zo, nodig zal hij bereid moeten zijn aan liét door hem ontworpen „costuum" nóg wat meer te veranderen. dan maar een enkele knoop. Maar nogmaals,- önzéiin'druk: is, 'dat voorshands., zelfs bij een aanvaard baar programma jfiel dé":, grootste, moeité -zaikosten om 'dm'Dreesop-. nieuw! in een kabinet-.-zitting' te.dnen "nemén;.Moge - met het-; oog" ophet gr o tan dsbéïarigtdaVèh; op!f he t spel staat,'"aan- a,lj zijden die tact wor- 'den aangéwéhd. om heLóptredenvan .wat:.'-,wij: eehv kabiiiet-Sieenberghe-- Dreës. zDÜdên willen noemen.-.te' be-, vorderen. S V' I 'Li- li1' 'i.11 (Van onze correspondent' te Parijs) PARIJS. Minister-president Ple ven heeft'glsteravond de kwestie van vertrouwen, gesteld, nadat de Kamer alle systemen voor kieswethervor mingen, die- uit baar miaden waren voortgekomen en die ook werkelUk alle denkbare varianten bevatten, had verworpen. Pleven hèeft daarop het regerings- compromis, dat cnrj. esteem van t\vee ronden inhoudt, echter ver zwakt door de mogelijkheid van coa lities in de eerste en tweede ronde, ingediend. De kwestie van vertrou wen.geldt niet het voorstel zelf. maar de hrrcidheid dit compromis in bc-: bande!jpg te nemen. Men mag dus, aannemen, dat daarvoor wel een meerderheid gevonden wordt. Niet temin staat men toch weer voor een moeilijk probleem, want als ook een regeringscomprbmis na een behan deling van*enkele dagen verworpen! wordt, blijft slechts de regerings- crLils over. TOKIO-. Door tanks voorafgegane Amerikaanse troepen joegen de vijandelijke strijdkrachten Vrijdag in Oost-Korea over een afstand van veertien kilometer op, voordat dé laatsten, zich te weer! stelden tri een nauwe bergpas..De Yanks rukten bij hèt aanbreken van de dag op uit stel lingen vier. en leen halve kilometer ten Zuiden van Fjongtsjanjr, veegden de stad schoon in de loop van de morgen en begonnen een snelle achter volging van de communisten, dié zich als een „menselijke stroom"; in noordelijke richting voortbewogen.' ->■■ v V)IT is de familie Kijkuit. Eigen- lijk heet zij anders. Maar sinds vader uit de krent heeft 'voorgele zen. dat er elk jaar duizend Neder- landse mensen morden doodgere den. tienduizend zieaar geirond worden en nog eens byna tiendui zend lichte nertuondiugen oplopen, oan drit ogenblik af hebben ze te gen elkaar gezegd: „V/y zullen wel uitkijken!" Zo begon het en nu is het vader en moeder Kijkuit. Bob en Margo Kykutt en... 17 zult met allen 'kennismaken, ook met oom Brom, die een knetterfiets heeft. Ook hij hoort bij de familie Kijk uit, het als oma f die altijd verkeerd uit bussep cp trams stapt!): „Voortaan heten u'ü Kijkuit", heeft Bob gezegd. ..Goed," zei vader. ,J>Iaar' vergeet niet met uitkijken alleen ben je er noo nier. Want cl kijk je nog zo goed uit je ogen, als je de verkeersregels niet kent, krijg je toch nog roet eens een ongeluk." „Die ken ik od m'n duimpje," zei Margo, leant ze kr(jgt, net als Bob. verkeersles op school. „Des te beter." uond vader. „We zullen teel zien *10# goed je ze kent. Maor dan nóg. Als je goed uit kijkt en je - kent:--alle - ver- :.T-V fcéersregels. ,<tan JQ jflO&t BV beu je et toch k nog niet" 1 Nu ivilda móeder wel eens weten, wat er dan nog aan mankeerde. Wat kon je van een mens nog meer verwachten, dan dat-ie uitkeek en de regels kende? „Wel." zei vader,, „je moet er een beetje gevoel vogr hebben. Je moet net als bij de uoetballerij, bij alle sport wat van teamgeest over je hebben. Goed verkeer is een sport, je moet met z'n allen als 't trare een club vormen. De regels moet je kennen en je moet op straat in ieder geval niet 'open te suffen. Maar als je met open ogen. de regels star en stijf denkt tc kunnen toepassen, heb je brokken voor je 't weet." „Geef 's een voorbeeld!" was moeders uitdaging. „Wel ja." antwoordde vader Kijkuit, gans niet van zjj't stuk gebracht. JVeem aan: jij wandelt rus tig in can smalle unrekelstraat op de rechterstoep. Hoedjes, mantels, schoenen, ze liggen ér allemaal. En jij loopt fe denken hoe je de kinderbijslag die je net hebt gekregen, het best kunt besteden. On dertussen kijk je v:el degelijk uit, of de stoep niet by een zijstraat 7 ophoudt. Je ouersteken en dan ga je verder, altijd nog netjes op de rechter- stoep. Plotselii» krijg je een harde klap tegen je schouder en valt plat op de stenen van het trot toir en...." „Hoe kan dat nu?" vraagt moeder, „ik kan toch niet op de sloep aangereden worden?" „Natuurlijk kan dat!" roept Bob. „Ats je dicht by de rand, komt en een vrachtwagen met een.,, brede laadbak rydt poorby dan heb je zó een tik te pakken." „Juist/" zegt vader; ,fe kent de regels, je kijkt wit en toch..Je moet er óók gevoel voor hebben We praten er vaker over. Zèveri'ën; ;eén halve! kilometerten Noorden van Pjörigtsjang'hielden de communisten. stiL Zij wistën zich van éengunstige verüedigingspositie Tn dé bergen tè verzekeren, een nauwe én modderige pas even ten Zuiden van Paangnim een belangrijk we genkruispunt. Het kwam tot een he vig vuurgevecht ir. de bergpas. Vij andelijk spervuur was er.ee oorzaak var., dat de geallieerden niet varcèr konden oprukken, maar. hun positie aan het Oosten van het centrale frón: hebben zij door hun jongste actie aanzièr.hjk verbeterd. 38 Kilometer, verder^ naar hét Wes ten drong een anderè-Amerikaanse divisie zes kilometer naar voren en .Bëzètte dê 'nëuvèls, vanwaar men het (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. Na vijf dagen onderhandelen is glsteravond toch overeen stemming, bereikt tussen hel sponrwegbestuur en de drie spnorwegbonden. De bóndén hébben hun zin gekregen in zake de loonsverhoging en krijgen dus de twsulf mill!oen pond, waarom zfó vroègén, .per jaar meer (het spaorwegbêstnur was oorspronkelijk slechts bèrëid om tot zeven mJIlioen pond per jaar ie gaan)^ Dè 12 millioen pond betékenen éèn verhoging van gemiddeld!llA procent,1 -• Van hun-'leant hébben, de. bonden na aflóop'der bès.prekingen namelijk hun volle, medéwerkiné toegezeèd bij hét vindêh -en tbepassèh van maat- re^elen, waardoor eèn éfficienter èri écbnömiSpK^ werken .'van de. dienst kan worden iVèrHregen. - a? Onmiddellijk ha.af loop der .onder handelingen zónden de centralé be sturen van' de bon den telegrammen aan hun plaatselijke afdelingen, om hén aan te sporen! „normaal wérk" onmiddëllijktéhervatten! éhivóbrge- nomèn staak-démbnstcaties geduren-, de-het weekéinde, na te- laten. - - De dreigende staking bij de spoor wegen is 'dus afgewend, doch de staart van dé géschiedenis is, da,t het publiek een deèl dervérhogiiigén in dè ;vprmvan hogère tariévén zak móéten betalen, Deuyoörzitter van dé bestuursraad 'der spöorwègén..dèélde -DÉN vHAAG. Dé régerihg maakt békend, dat tot .haar^ leed- .w«zén; 'tfldcns actie In Kprea op 12 Februari j.l, (le vólgende mili tairen zijn gesneuveld: Korp. N. Bot uit Zandvoort, korp. L. Boukema .uit Rotterdam; sold. T. J. den Haag uit Rotterdam; sold, le kl. G. O. Van Maarsèveen uit Amsterdam. rr\edè, dit. men de ,12 millioëh niet gebed uit; bëzuinigingênkonvinden en dat- daarom een verzoek tot ver hoging dér tafièyen; onvermijdelijk was,-Men., kari. aannemen, dat dezè verhoging zalworden"- tóegestèan wegenknooppunt Hoëiigsongbe heerst. De divisie maakte zich mees ter van heuvel 166, een sleutelpositie in de communistische- verdedigings linie. en hun opmars ging in een dus danig snel tempo, dat de Amerika nen halfvoltooide mangaten aan de oevers van de bevroren Ammoel- rivier, ten -Zuiden van Hoengsong, in handen vielen. Amerikaanse tanks stormden de heuvels op en begonnen te vuren cp de rokende stad. terwijl duikbom menwerpers het hunne bijdroegen tot de vernietiging van de stad. Naar schatting hebben omstreeks 10.000 man Chinese troepen, dié Hoengsong verdedigden, de stad .in .wilde vlucht verlaten, nadat het geallieerde ge-' weid tegen, hén was ingezet. Vanmor gen zetten de verbonden troepen hun offensief aan het centrale front voort. WENEN. De Hongaarse film- speelster Katalin Karady is sa men met een radiozanger, haar; Wenen uitgeweken; Zjj 'h'oopt haai filmloopbaan in Amerika té'kun- nén voortzetten, (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. -De moeilijkheden van- emigratie naar een land als 'Australië worden sterk, onderschat en de wijze, waarop de emigranten zich op hun leven daar voorbereiden. Is vaak allerbedroevendst. Tot deze conclusie kwamen de commissaris voor de emigratie; wr'ir B. W. Haveman, en de •cmlgratie-attachè bh de Nederlandse anfbassade te Melbourne, Ir G. tV.-JrT'ieters.jtn Cen'-'gesprek met tjouróalistens ter gelegènhéid win de ondertekening van hét emfgratieverdrag met;Aoatraüt. Dit vérdraic Inidt geen nieuwe periode in, doch legt de gang van zaken tot dusver In een overeenkomst vast. et grote nadruk op, dat ieder die in het nieuwe land vooruit wil köfnén, éérst door een „put" van moeilijk heden héén moet. Hij begint lagfer dan het niveau dat bij thuis .gewénd was. hij moet helemaal opnieuw be ginnen. Pas. als hij zijn achterstand, heeft ingehaald, is er kans. op snel lere vooruitgang dan in Nederland. Maar vooral de vrouw en "hebbèn dan een zware tijd meegemaakt. Daarop diént een iéder zich voor. te bëreMèn, wil hij niet voor. angstwekkende teleurstelUnaen..-komen te staan. De emigratie, naar Australië is zèèr snel toegenomen, Er zijn. thans gemiddeld. 500 aanmeldingen pér dag. Het vervoer is het grootste probleem. Er zijn 13.OC0 gevallen die op. trans port wachten. En ook al is men voor nemens om twee óf drie troepêhsché- pén tot emigratieschepen te verbou wen en heeft mén de K.L.M. inge schakeld, .dan .nóg;- zal de man die zich vandaag.meldt tot hét einde van. dit jaar. ,cf -het begin van bet vol gende moeten. wachten vóoi* hij wég kan. Die lange wachttijd vinden de autoriteiten niet zo erg, want dè voorbereiding wordt onderschat. Een schrikbarend percentagevan de landverhuizers spreekt geen woord Engels, waardoor zü niet alleen één achterstand hebben bij de bevolking, doch dit is tevens oorzaak van ver drietige ervaringen. "Vooral dë ver houding werkgever en werknemer l|jdt daar erg ondèr. De kansen om een huis tc vinden worden er' docr bglwumerfi. f-T ':'\ii Kampleven. En die huisvesting is dén ook wel het ergste probleem. „Neém h o o i teen éigen mon- tagèwohing rcee," adyiseerdèn. om hét hardst dè fièrènHave man, iPièters en de Australische attaché in Den Haag luit. kol. A. M. Stoyles, die de bespreking bijwoonde. „Het is weggegooid geld. De huizen staan in de pak huizen te verrotten 'en mergelen de eigenaars financieel, tot óp .hét been.uit. Er is, ir. Piètèrs geen enkèi -gèyal bekend, dat: een. immigrant zijn raee- 'gebréchte huis heeft kunnen gebrui ken. De aanpassing in Australië is moêi- lijker dan in andèré gastlanden, om dat het hoofdzakelijk niet-agrariers zijn die Australië uitkiezen. De" bin ding die boeren over de gehele we reld onderling vrij - spoedig vinden, is ih dè grote bevolkingscentra moei lijk tot stand, ie bréngen. Vooral als. de taal een kloof ..vormt. Mén raadt dus vóór alles aan in dè.tijd die men afwachtende 'doorbrengt Engels té ïerén.-;7^': j--: - Tenslotte légdè de heer Havèmah De junglé-porlbg, die.: de Fransen in Indó-Chïna tégen de guerrilla's V.an dè communistischeleider Ha Tsji-mihhte voeren heb ben, etst van dé Franse soldaten het. uiter ste aan aanpassingsvermogen. In fanterist Piérre Brun hééftdaar niet veel moeite mee: met het ge- weef boven het hoofd waadt h\j terug naar zijn kanonneerboot, na dat :hij-de sampan (verborgen on der het riet op de achtergrond van de foto) ónder 'vuur: genomen heeft. De Fransen vernietigen,- alle boten; in dé door Ho Tsji-minhs troepen geïnfiltreerde gebieden, omdat de ervaring geleerd heeft, 'dat' daaruit dikwijls! op/hen wordt gevuurd DÉN. HAAG.; Hichael Howard alias Rowéon, dé pséudo-filmprodu- cer, is op last van de autóritèiten. phder toezicht, aan, boord van eèn. schip niar Engeland overgebracht, waar 'hij- Vrijdag vry willig én onge moeid aan land is gegaan, zo deelt déHaagse politie, mee. Tijdens, zijn detèntle in Nëderla nd heeft Howard dé wéns te kënnèn gésgéveh omj naar België te gaan. Men hééft hem toén ih, dé gelegen- hèid gestéld contactóp té nemen mét: -dé Bélglschè .consul, waarvan hij géén gébruik hééft' gemaakt om dat hij clandèstien wilde gaan. De Engelse .politie heeft niet om de uitlevèring. van Howard gevraagd en was oók niet van te vorén op de hoógte gesteld vSui de komst vén Howard. Don arte-recherche rolt een wijdvertakt complot op (Van onze correspondent) ALMELO.-- De douanèfécher- che te Enschede wist dat èr in Vriézènvèen een auto liè^: niet - 1n vervalst n a ti on a liteit sb e wij s. :/Dit was het begin van een spóór w?sr door men een smokkelcomplot kon □prollen, waarbij elf personen wa ren! betrokken die allen reeds, be- F'-nd hebben. Tot hu-toe weet mén,iriet zeker- héicltè 2eggen dat 'èr zeven; auto's j uit Duitslhnd zijn gè'smökkeld.^pB- vaak ernstig gehavendwagéhs wérden, in-een ernaiU'èërfóbrièk by Hèerdè .op, deVéluwe. opgeknapr en' verkócht'- voor óm en/nabij do örieduizend.guld.ênAcht pèrsonen zijn in verzekerde bewaring ge steld. Rovers uit Z.-Holland in de cel - LÉmSCHENDAM. De veedief stal In Leidschendam, de laatste van de reeks, die de laatste tya op het Zuid-Hollandse platteland zUn ge pleegd, is de daders, de~ gebroeders K. uit KwintBheul, noodlottig ge worden. De politie Is er in geslaagd hen aan te houden en zij hebben reeds een hele serie ko elen dief stal len; bekend. f De rijkspolitie trok. er na de laat ste diefstal onmiddellijkop uit .let de richting Zwolle ën Leeuwarden, omdat men verondèrstélde dat de diéreridaarverhandeld zouden, wórden^ Onderweg werdén alle - veewagens aangehouden. Dicht bij Méppel 2ag men een wrakke vëéwagèn een .zij weg inrijden.' De inzittenden deden alsof, ze een mankements móesten verhelpen. De politie liet zichlpiefc misleiden en controlëërde de.inhoud van de wagen. Inderdaad zatende zeven 1 Leidschendamsè koeien, érln. De gebroeders hebben kóelêmdièf- stallen "gepleegd in Blèlswijk,"Roe- lof sar ends veen, Leiderdorp "enJ-Wad-"'; dinxveen. In totaal hebben zij in de afgelopen tya 28 koeien gestolen. Slechts de .7 van Lèid^chendafn'zijn teruggekeerd.. De andere zijn alle maal verkocht.De!- gebroédèrs" Kl hebben:er .zélfs een boerderijtje, van, overgehouden. ,-r. - LAKE SUCCESS Dr? 3wwd- se gezant ..te.- Peking, heeft voórFdfe - VN-commissib. van goéde diensten dé communistisch fe --irègèring V van v pbina gepolst over eep .heryattmg': van -de vredesondèrhahdeltngen metbfetrèkking tót KóreaJ-Ü'èiVo^t-- zitter der commissie tègvëhs .voor-' zitter. van .de Alg., Vérgadering, Nasrollah Entezam, .heeft', hethl- richt door een woórdvoferder doèn bevestigen. Er. is nóg gëën-ant woord entvangfen. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1