West-Duitsland zet invoer van alle artikelen stop HET ROTTERDAMSCH PAROOL Prof. Romme informateur Weer een ernstige tegenslag voor Nederland GROENTEMANC":J) treft maatregelen Meuw licht in zaak der vermiste Fields Beste koffiesurrogaat, dat wij ooit proefden Pleven biedt ontslag aan- Auriöl weigert lie Jaargang, ao. 50 Opdracht zonder enige beperking Twee mijnwerkers bij instorting gestikt Soepelheid gevraagd met verzetspensioen Overval na half jaar opgehelderd Nu ook in Hongarije rantsoenering Waarschuwingsbord op auto kon achtervolging niet voorkomen Pessimisme over duur van de maatregel Strijd in Korea weer vastgelopen r Nee tochHeus! Praag legt verband tussen dementis en „spion Noel Field Product van vaderlandse bodem, dal in buitenland belangstelling trekt Frans kabinet scherp verdeeld over kieswetherziening Luc van Dam k.o. na 48 sec. Eed en Adnu Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Alponn.prijst per week 0,40 per kwartaal 5.15, lease nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „H®t Parool" .Woensdag 28 FebruariT9SÏ Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgir® 358644 aanwen Amsterdamsche Baulc tt. Rotterdam Directeur» B. de -Vries Hoofdredacteur; W. ,B. F. Schaper f' (Van een onzer redacteuren) DEN HA'AG, De koningin heeft gisteravond op het paleis Soestdijk prof. mr. C. P. M. Rqmme ontvangen en hem opgedragen te'informeren, welke moge- ntr C. F. M» Rqiwrne fijkheden er zijn tot.de vorming van een kabinet. In'deze op dracht is derhalve niet de vorming van een kabinet vervat, doch aan de informatie stelt zij geen grenzen. De heer Romme heeft de opdracht aanvaard. -V-c;-: Uit de formuleringvair de op dracht aan-de voorzitter van de Tweede Kamerfractie der K.V.P. is duidelijk, dat hij in a l le denkbare richtingen kan gaan zoeken. Hij mag .nagaan of er een zaseüaamd parle mentair, een extra-parlementair,een programma-kabinet of wolk ander kabinet ook te vórmen lis. Bovendien blijft hij volkómenvrij zijn politieke voelhorens uit te steken in de rich ting van een zéér bredè, eéti brede, wat minder brede, een smalle basis. De aanvoerder van de K.V.P.-frac tie zal natuurlijk wel zo. wijs zijn, bij zij informatie-arbeid nietde leuze „allés of niets" tot richtsnoer:te ne men, Zeker, prof. Romme is een hartstochtelijk minnaar: van een bre de basis. Doch boven die liefde gaat tenslotte zijn werkelijkheidszin. Die heeft hem nog onlaiigs er toe ge bracht, te verklaren de juistheid te' beseffen van het woord, dat wanneer, men niet heeft wat men bemint, mén maar .moet beminnen wat men heeft. In de Volkskrant van Dinsdag jX gaf hij o.a; ter kennen," dat als een brede basis onmogelijk is; mén.met 'm minder brede genoegen zal moeten nemen,-Wanneer-men-.zich', dus af- vraagt,waarom, prof, Romme na .de 'mislukking van mr, Steenberghe wel' goede kans heeft zo te slagen, dit alles" gereed' zal;zijn om een volgens zijn recept in elkaar te: zetten kabi net te vormen,dan -luidt het" anti: .Woord: ómdat dé politicus Hommee naar, men vertrouwen mag;van mee;;, werkelijkheidszin én van een: juister* zakelijk: begrip op. staatkundig ge bied.. blijk, zal g év eh, dande zaken- man mr Steenberghe heeft gedaan. 'Het ,is een dergelijke verwachting, die, naar wij weien, vanochtend ook reeds terstond in vooraanstaande kring van de P.v.dA. werd gekoes terd. 4 Dat.prof. Romme zelf tenslotte dé ploeg zal samenstellen om, wat dar»' het normale is (al bestaan er wel uit zonderingen, op deze regel), ook als minister-president op te treden, is: niet heel w/anrschljnlijk. Hij zal er: ongetwijfeld de voorkeur aan geven": a aiivo crdórVn n zij n fractie ie; blij ven, irfVan onze cörre:rondent) HEERLEN:-In het ondergrond se bedrijf-van de Domaniale Steen kolenmijn-te Kerkrad e zijn Dinsdag door eon instorting op de 500 meter' verdieping twee arbeiders door verstikking om. het leven gekomen. Hét rijn de 28-jarige houwer J. Dirks en .de 31-jaxige hulp-houwer J. G.van Hout, bei der» uit Bleijer- heide. .De slachtoffers waren ge-, huwd; de eerste laat één, de tweede, twee kinderen achter. - AMSTERDAM, Da landelijke raad van Verenigd Verzet 1940 1945 heef t: een adres gezonden aan. de Tweede .Kamer, waarin naar - aanleiding - van het wetsontwerp: tcjtverhoging van buitengewone périsibèrieii Wórdt gewezen óp'een lêemté bijVcte vaststelling dier pén-:- rióeqëh:Bij dé uitvoering vande betrokken.- wét wordt nJ. striktr vastgöhoüdên ,apn hétvereistzijn: van een oorzakelijk verband tussen, verzetsdaad'" ên een eventuele vér» wending, verminking. ziekte, ge brék of zélfs overlijden van de - deelnemer aan het verzet. De raad erkent, 'dat i dit vérband 'niet kan wórdengemast, maar -z.L; is m de- looped»;:'jaren: gebleken, dat de- huidige^ formulering van dit ver band niet gelukkig is en in vele ge vallen slachtoffers van elk pensioen verstoten houdt,: die menselijk ge sproken daarop rechtmoéten hebA ben. r-x^ AMSTERDAM. Óp Zaterdag 9 September 1950 werd de 69-jarige kassier van het Coöperatief Res taurant aanhet Molenpad te Am sterdam overvallen en neergeslagen door twee jongemannen. De bejaar de kassier liep een. schedelbasis- fractuur én ernstige verwondingen op; "de;?twee.- jongemannen maakten zich meester .van lS^j. -Na ge duldig speurderswerk is de recher che er.' thans in geslaagd de daders te arrestéren; eeix 23-jarige los werkman em een' 22-jarige automon teur. Nadat de. .politie bij een huiszoe king een mét bloed bespatte regen jas had gevonden, hebben zij een bekentenis afgelegd. De 1500 zijn natuurlijk óp. De. jongens hebben het geld gébruikt om autorijlessen te nemen en toen zij eenmaal kon den rijden-- voor het huren van auto's en het maken vacr uitstapjes. BOEDAPEST. De Hongaarse regerfng; heeft de rantsoenering van boter, vetten, spek en zeep weer ingevoerd in 'Boedapestcn elf provinciale en industriële cen tra. Delenv van het land, welke voorhetmerendeel landbouwge bieden zijn-en voor zichzelf kun nen zorgen, vallen, niet onder het betrokken decreet. waarin wordt verklaard,. dat de rantsoenering -van .vetten en zeep door het wcr-. kende volk was gevraag'd, welks bevoorrading-in gevaar was ge bracht- ndoor het hamsteren, en de zwarte-markt-practij ken van de vijand''. Militair bij zwemmen onwel, geworden en overleden NIJMEGEN Bij zwemoefenin- gen van'.militairen in. hetSport- landscnbad' werd Dinsdag de sol daat K. iiitRoosendaal plotseling ti wel. H;ij 'zonk en een der sport in structeurs sprong onmiddellijk te water. Hij 'wist X. binnen de kortst mogelijke tijd op de kant te krijgen. Alle middelen om de jongeman tot bewustzijn tc brengen mislukten achter. Ixr het. Canisiusziekenhuis is hij overleden. Aanhoudend rustig - weer 1 .ll.^c^verwachting geldig van i Woensdagavond tot Donderdag- .avond:, g Nu «i dan overdrijvende wol- 1' Kenvelden en overwegend droog )weer .met weinig wind. In de i nacht en ochtend hier en daar P KJ vorst en plaatselijk mist.-;i Midden' op de' dag. dezelfde óf 1 -iets hogere temperaturen dan g vandaag,-;/g. '■"^1';Mrf:Zon op .7.2" onder 18U8-1 Maan op 3^4 onder 10JO, Viamaaimtamam ..-LZL-j-Jf missen. Bij zijn informatiewerk zal hjj. can dus tevens hebben na te. gaan. wie het beste als formateur-premier van het kabinet zou kunnen optre den. Dat is zeker nog niet het een voudigste onderdeel van dc arbeid, welke hjj tc verrichten heeft. Toch koesteren we goede hoop, dat hij ook daarin zal slagen. DEN HAAG. De West-Duitse regering ïiwft een invoerverbod afgekondigd van aJJe goederen wit West-Europese landen. Had de opschorting van de invoer dc vorige week betrekking op goederen die voorkomen op delijsten van artikelen, welke zonder beperking mochten worden ingevoerd, de thans genomen maatregel breidt het verbod uit ook tot de goederen waarvoor quota waren vastgesteld. Voor Nederland betekent de nieuwe maatregel, waarvan dc bij dc Europese Betalings Unie aangesloten landen vandaag officieel in "kennis werden gesteld, een zefer ernstige tegenslag. Eèri'woordvoerder van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen noemde vanmorgen, nadat bekend was geworden, dat, reeds verladen wagons met groente door dc Duitse douarie waren geweigerd, deze stopzetting van de export „dramatisch voor de Nederlandse tuinbouw". Maar niet alleen groente, ook industriële producten kunnen thans niet meer naar Duitsland worden uitgevoerd. Er worden geen invoer vergunningen meer uitgeschreven, hoewel de - vastgestelde contingenten nog niet zijn opge soupeerd. i;..v- groenteboer kréég' alleen dc raad onmiddellijk te stoppen, als hij werd'aangehouden-' - Een paar dagen later moest de heer"Wigchert. naar. een verjaars-: füif in, Rotterdam, .en hij kwam. op het idcr. zijn wagen van een groot bord tc voorzien waarop stond; ;.Ik ben Manua OJy niet.'* Om aan het uitstapje een. feestelijk tintje te. ge ven, werd de auto' bovendien met' serpentines versierd' en achteraan; _v„ -v-,—bengelde 'een oude-Schoen, Zo ver-; die "hem frouvións "'noaezou kuzmenr 'trok -"^öe-auto -"Boeir- acht vrolijke (Van onze correspondent) HAARLEM. Toen de Haarlemse groenteboer Jan Wigchert vorige week Donderdag gekleed in een oud jasje hij moest een paar zinken platen gaan halen mei zjjn auto door Haarlem reed, meende een oplet tende stadgenoot in de voorbijrijdende groenteboer Manus Oly te herken nen. Hjj noteerde "het nummer, G 15774, en kwam tot de' schokkende ontdekking, dat dit nummer inderdaad klopte met dat wat de.politie overal had verspreid... Hjj waarschuwde onmiddellijk het hoofdbureau ea nog dezelfde dag werd de heer Wlgchert bfttïe politie geroepen.. Alles-bleek echter in orde er. de gerde- De heer Wigchert stopte en mensen' met feestneuzen uifHaar- ieto.éristó.'-- -'-"' Bij Den Haag begonnen de moei lijkheden opnieuw. Ecu agent zag: het nummer en"' het 'rare bord en zette. ;meteen de achtervolging in. Toén de autode Schje naderde," stond daar weer ..een. agent, die een rode lantaarn heen en weer shn- legde het hele geval voor de zo veelste maat uit. Dc politieman nam cr genoegen mee, maar eiste dat iiet bord van de wagen werd ge haald. Maar dat wilde de groente boer weer niet. Weshalve de agent proces-verbaal opmaakte. Nog een paar dagen beeft de heer Wigchert met het bord rond gereden. Toen meende hij dat iedereen nu eindelijk maar moest weten, dat hij Manus Oly niet was ea verwijderde het bord. MAASTRICHT Twee grond werkers uit Geleen en Amstenrade werden door dc Maastrichtse recht bank veroordeeld tot. een gevange nisstraf vanacht maanden, omdat zij Jood van:'de staatsmijnen hadden gestolen. Twee helers uit Heerlen hoorden zich Tot vijf maandeii ver oordelen-' Als reden voor de nieuwe onver hoeds genomen maatregel wordt door woordvoerders van de West- Duitse regering aangevoerd het voornemen om gedurende de ko mende dagen de mvoerbepalingen te herzien overeenkomstig de op handen zijnde herriemng van de ge hele West-Duitse economische poli tiek. De wijze van voorzorg wordt daarom de invoer uit de landen van de Europese.Betalings Unie waaron der de betalingspositie van Duitsland de laatste tijd slechter geworden is, opgeschort, totdat de nieuwe bepa lingen gepubliceerd kunnen worden. In Nederlandse handelskringen is men. zèer pessimistisch gestemd óver dé duur van deze maatregelen. Men verwacht, dat deze voor diver ge producten, waarschijnlijk minstens enige weken zullen gelden. De West-Duitse minister van Eco nomische Zaken prof. Erhard zou van plan zijn dezer dagen naar Washington, te vliegen. Hij zou dan pogen een gróte Amerikaanse le ning te^ krijgen, teneinde Duitsland voorlopig binnen de werkingssfeer van de Europese Betalings Unie te redden.. Mr R. H. Marius, directeur van de Nederlandse Kamer van Koop handel voor "Duitsland, verwacht, dat West-Duitstand voorshands de bestaande maar tijdebjk buiten wer king gestelde, liberalisatielijsicn van' GO proceat 'óp30. procent zal -terug brengen. Het halveren dezer lijsten zou voor ens- lanrf ■met zo'n grote strop zijn als voor andere landen van de Europese Betalings Unie, omdat xulks voor "óns land sléchts 15 procent van dnzé totale handel óp West-Duitslandzo u b etekene n - Wegvallen van de contingenten- lijsten echter zou voor ons land rampzalig rijm aldus mr Marius. Hy verwacht zulks echter niet, omdat een. dergelijke maatregel als etn boemerang op Duitsland zou terug- laan. Indien West-Duitslandonverhoopt geen extra-dollaxlening zou" krijgen, ziet mr Marius maar één oplossing, die uit ccn oogpunt van liberalisatie betreurenswaardig -zou zijn: terug keer tot liet bilaterale handelsver keer. In jgezaghebbende .Rotterdamse hahdelskringerl verwacht men geen direcie gevolgen ten, nadele van de Rotterdamse haven, aangezien aan-, en afvoer vsn graan ertsen en kolen toch zullen moeten blijven doorgaan. De woordvoerder van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen, die wij reeds aan hét wóórd hebben gelaten, achlte. indien dc huidige toe stand blijft voortduren, een prijsval van groenten cn fruit op de binnen landse markt onvermijdelijk. TOKIO Slecht weer en scher per tegenstand der communisten, die vastbesloten schijnen in dc be langrijke sector Hocngsong stand te houden, hebben het offensief der verbonden troepen tot staair ge bracht. Dc'gevechten beperkten zich gisteren cn vandaag lot plaatselijke acties, dip geen verandering ia de algemene situatie brachten. Vermoedelijk hebben de commu nisten ongeveer .5''km tsn Noord- Ooslen van Hoengsong een divisie liggen, die zich ingegraven heeft. Ten Westen van de stad vevépert een Chinese strijdkracht' ter sterkte van een regiment de "ViN.-troepen de weg. Alle. hoogten, die de Noor delijke oever van dc Han beheersen, zijn in communistische handen. Aanvallen op dorpen in West-Ja va DJAKARTA. In het gebied van Paseh in West-Java hebben bewapende; benden aanvallen op enige dorpen gedaan. Daarbij wer den huizen geplunderd en iri;'brand gestoken. De bewoners van dit dis trict moesten vluchten. AJuin Hattsel kan naar hul* met vliegtuifi, treinboot, auto, bus, brom- en trapfiets, maar hij gaat liever lopen. Het is maar 13900 kilometer van Londen naar Kaapland Water- uolbonicitj; als hij daar nu 'n jaartje voor neemt, recht toe, recht aan. da?» kan hij thuis zijn art zijn vrouw zal beslist met zeggen dat de aardappels verpieterd rij», trant dat rij wel 3 kwartier vergeefs heeft riucn mach ten. LONDEN.. "Waarschijnlijk zal het mysterie, van de drlevermiste.Fields worden opgelost als gevolg van de arrestatie en het komende procés tegen Vladimir dementis. Reeds geruime tyd lopen er gerechten, dat de,Tsjé^i- sche cgmmunisti sche regering wachtte op een groot anti-Westers spionn^»- geding, alvorens het lot bekend te maken van Noel. Herta en Hermann Field, die in 1949 achter het IJzeren. Gordijn verdwenen. In de beschuldigingen tegen ClemcnÜs én Otto Sling jslde naam van Noel >FicId gcnofcm#."Hicrdoor Is de'ver*Scht$ng*roRtalaah;!datSntt:^eiÉ slotte iets naders over de familie Field bekend zal worden. 1 Koel Field, zoon van een Engelse moeder cn een Amerikaanse vader gir.g in 1920 met zijn Duitse vrouw Herta naar. Amerika. Hij bezocht Harvard en werkte omstreeks 1930 op het State Departement..;: In dc tweede wereldoorlog ..was Field kor tg tijd bij de CDmmuTiisti- sehe ondergrondse in West-Eüröpa. Na.de oorlog werd hö dóór het üni- tarische ..Service Committed onthe ven van zijnfunctie bij 'thelpen van vluchtelingen, omdat hjj pro-Russi sche neigingen zou hebben. Zijn vrouw en h.jzelf gingen in Zwitser land wonen, In Mei 1949 was Field in Praag, UITVINDER WOLFS: ..HET IS EEN VONDST" BAARN. Wfl hebben by dc beer W. A. Wolfs, Dalwcg I te Baarn. een paar kopjes knffie gedronken zonder dat daar ccn koffieboon aan le pas Is gekomen, liet laatste anderhalf jaar heeft deze heer Wolfs zich nl. alleen maar bezig gehouden met hei zoeken haar een goed vervangings middel voor onze nationale drank cn uit eigen ervatinc kunnen wjj zeggen dat hy daar thans wonderwel in is geslaagd. Wy hebhen het zwart ge dronken cn slap cn sterk. Het Is het beste vervangingsmiddel van koffie dat WÜ ooi* proefden. Dc heer Wolfs noemt het ..hart. koffiesurrogaat". bereid uit mout, peekoffie, magere melkpoeder. Het spaart hart. zenuwen cn maag, want er zit geen coffeïne in. ermee voor dc dag durven komen. Mijn .-vervangingsmiddel wordt air leen b«raiduit producten van va derlandse bodem. Wijkunnen er hie»: net iovêel van maken als wij „Ik ben chemicus yrn mijn vak. Ik heb vroeger chemie, in .Gronin gen en' Duitsland\gestudeerd,'zegt de 63-jarige' ontdekker-..Andcrhalt -jaar- geleden ben; .ik ovec koffie gaan piekeren, dag -en nacht mag :ik ;y.-el zeggen, 's Nachts had ik -een noti tieboekje bij mijn bed 5 liggen en als ik dan een. invalr;kreeg schreet ik deze direct pp.'.De volgende .-mor-: gen probeerde ik, het dan weer. Het fs heel wat keren.misygeweest maar nu zijn* we eindelijk-zover ;dat;»'w« zelf willen. Ik; had een pepermimt- fcbriek, maar die hebik. er het laat ste anderhalfjaar volkomen voor,. verwaarloosd. Die:doe ik ook _aan de kant 'Eri bestaat in het buiten land voor dit vervangingsmiddel voor. koffie al. veel belangstelling. In de Scandinavische 'landen blj- Ook aan 'de laatste „bezetting"van Helgoland;, uitgevoerd door' zèverï jonge Westdüiise-icómvxunisten, is siiel. eenèindé vgemaakt. Zonder] veet. omslag hééft dé Britse be-' manning van het contróleschtp .Sileen" dc „bezetters? in de kraag gepekt en naar Hamburgorerpe- braclit, waar rij nu in hechtenis zitten in ajujachttnp van hel pro ces. dat op grond van een recente Britse verordening tepen he 1. onbe voegd betreden van het eiland te gen ken gevoerdzal worden. In- middels hééft'de Britse Hoge Com missaris medegedeeld, dat Helgo land uiterlijk' iri Maart 1932 aan dé vroegere bewoners, zal zijn terug gegeven. Op-dé" foto ziet men een der „bezetters",1 piet rugzak "cn radio, onder bewaking der Britten teHamburg uaN fond-gaan.' voorbeeld en m Engeland is mijn product een maand geleden door dc betreffende instanties goedge keurd. De prijs in: óns land zal on- féveer vijftig cent per half pond osten." „Wat zijn uw:plannen?" .„Er :moet nu natuurlijk, een .flin ke investering van kapitaal komen én dan wilde: Ik hier in Baarn een. fabriek laten.: bouwen of huren; Ik heb zeer gerechtvaardigde hoop dat dit binnen afzienbare tijd het géval zal zijn en er een- paar honderd mensen werk zullen, vinden." „Ja," zegt de heer. Wolfs ten' af scheid, „ik vertel u: natuurlijk niet prëciés .wat 'er allemaalrfn zit en jook niét mijti manier van branden. "Ma ar'het is een'vondst'* PARIJS. Met haar poging om door een reorganisatie van het kics- stelsel .de communisten en de Gaullisten, voor wie de evenredige verte genwoordiging voordelig is, de pas af te sneden, heeft de regcring-PTcven haar eigen ontbinding naderbö gebracht. In het kabinet staan M.R.P.en radicalen namelijk scherp, tegenover elkaar: de eerste wenst een verkie zing in één ronde, dus zonder herstemming, terwijl de radicalen een ver kiezing in twee ronden prefereren. Deze tegenstelling heeft de M.K.P. er Dinsdag toe gebracht ora aan een stemming in de Nat; Vergadering, waar aan Pleven de vertrouwenskwestie verbonden had. geen deel tenemen. Pleven heeft president Auriol daarna het ontslag ran het kabinet aange boden. doch uit betrouwbare bron wordt 'vernomen, dat het ontslag ge weigerd is. - fiITlTT9l*Bi3 ^i!!;il,3T.,115132S!UJIi.l!riïTjTT!a?ll!3!r,^m'S BRTSSSKP Egyptisch wetsontwerp voor vrouwenkiesrecht CAIRO. Dc Wafd-partiJ heeft bij de Egyptische Kamer ccn wets ontwerp ingediend-betreffende het verlenen van kiesrecht aan .alle vrouwen, ouder dan 21 jaar. On langs is door Egyptische vrouwen een demonstratie gehouden, waar bij kiesrecht voor vrouwen wei-d geëist. De stemming ging over de vraag of het .regeringsontwerp, dat voor-; ziet in 'een kiesstelsel mét twee ronden, in behandeling zou worden, genomen. Door vöór de behandeling té stemmen, bottd'en dc afgevaar digden rich niét om deconcrete voorstellen, welke iii het ontwerp waren. Öpgénomen,, te aanvaarden. Voorde - stemming verklaarde Pleven, dat de regering een kies stelsel met één stemmingsrohde zou steunen, indien in het debat zou blijken, dat een meerderheid van d: regeringspartijen aan oen derge lijk stolsel dc voorkeur gaf. Er worden 243 stemmen vóór de regering uitgebracht en 216 tegen. Zodra de uitslag van dc Stem ming bekend was verzocht Pleven om een verdaging van een uur, waarin het kabinet bijeen kwam. Na de kabinetsvergadering ging Pleven naar 'president Auriol. De Nat. Vergadering hervatte la ter het debat, maar ging tot van-' daag uiteen, nadat een rechtse af gevaardigde een amendement' op het regeringsontwerp had inge diend- DR amendement voorziet' 'm cèn kiesstelsel metéén stemronde. Bij de stemming over dit amende ment staat het iev'cnrvan hèt kabi net weer op het spel. Ontslag van betogers tegen F.isenbnwer PARIJS. Zes medewerkers Ingenieurs, technici én-, bedienden van' h'et hogecómmïssariaat: voor de atoomkracht zijn1 ontslagen. Zij wa ren geschorst wegens deelneming a an;de cómm u rü stis óhè betoging 'óp de Champs Elyséestegêri ;'-de aan wezigheid vangeneraal' -Eisenhower te Parys. Ds Ph. ;P. Meerburg, Ned,-- Hér- v opnd predikant te Maasttich t, die ■dé gesneuvelde ds Titnem.zal op- ■yolgen n!sJeperptedlkant; bij het, Nederlands detach'prhent der V-N.' in KoreaN materiaal verzamelend voor csen boek 1 tóen hij - plotseling, verdween. Zijn: bezittingen werden naar de Ameri kaanse ambassade in Praag gezon den. v 1'5 v" .y- Zijn vrouw, Herta. die nog steeds in Zwitserland was. échreef taaa' zijn. broer Hermann. Field,; een ar- chitéct in Cleveland. Ohio. Zij deel de dé verdwijning van haar echtge noot mee en aangezienHermann voor een architecten-conferentie naar Warschau zou gaan in Augus tus 1949. bèiastle hij rich met het onderzoek, naar het verblijf van rijn broer. In Warschau ging Her mann aan boord van een vliegtuig naar'Praag. Herta'was in Praag op het vliegveld aanwezig om haar nvager te ontmoeten., toen het vlieg tuig-aankwam, maar. Hermann was niet onder de-passagiers. Vier dagen - daarna verdween Herta in Praag. Onderzoekingen'van het State Departement leverde geen. resultaat op. behalve het antwoord dat de zaak in onderzoek was. In v Sopt. 3949 kwam een aankno pingspunt. De-, vroegere .Hongaarss minister van; Buitenlandse.Zaken. Laszló Rajk, ..békende" "alvorens ter dood vcroórdeeld;.te y worden, 'dat Noel Field .een Amerikaanse ge heime- agents was,- die chantage op hém had gepleegdom .als spion' óp tc -treden. - '1 .Efet gordijn ging weer omlaag tot Februari 1950, toen Vilem ,Novy. h oofdredactéurvatthët'y -Tsjécho- Slowaakse. Communistische dagblad „Rude Bravo",- door de partij>ai«:ëén westerse spión' werd verpotdeeld, die in contact'yhad gestaan met, Noel Field. Sedertdien is van Novy niets meer gehoord'en over, Field "werd daarbij verder niets meegedeeld. Het jongste-aanknopingspunt werd eergisteren geleverd, toen dc tsje- chischc niinistér--van voorlichting Vaclav Kopecky de beschuldigingen voorlas tegen Clemcntis en SUng. ,Xnten we -bedenken"; zei Kopecky, „hoé het gehele intómationale spion- nagcnetweric." wérdontmaskerd' in verband met de "bekende >Noel Field, die in' contactstond - met Vilem Novy-en laten" .we ons herinneren, dat Rajk in Hongarije en andero spionnen, die iia.de volksdemocrati- sche landen werd en "gegrepen, be horen to: dit netwerk." Waarnemers:van de intrigue ach ter - het' IJzétén^Gordijn zjjn vaix mening; dot dé".';: vermelding van Field zal b'etekehén,dat 'de Tsje- cben' nu blotenhebben, ;datv+jde tijdis gekomeri óm da kweriie Fiéld op., dramaiischéï.w3jze -bü het prpces tegen Clemehtisaan de orde to 'stellen.' - - - N Loc van Dam heeft Dinsdagavond dc in - Londen ,/gehoüdenbokswed- i strUd om - hét Europees kampioen schap middengewicht, yvan^-dé.--En gel sman Randolpb Turpin. verloren: Van-; Dam werd reeds 48 seconden na de eerste gongslag k.o.geslagen. (Men zie voor het vrislag pag; 5. van dit blai) SAIGON. Alle. ABC.., employé'®'" vrii deelecü'ischeceatrriëzun^ia; staking.; Zij ..eisen 30/procent .lophS- yerhogingi Dë;;!: strepmyoprrienihg wórdt door Franse militairenVtt- zörgd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1