Regeringscrisis (15de in 6 jaar) in Frankrijk HET ROTTERDAMSCH PAROOL Conflict over Kieswet het struikelblok voor Pleven Scheldpartijen slechts bedoeld voor eigen aanhang j Mr K. P. v. d. Mandele opent winkelcentrum Moskou toont geen haast met nieuwe conferentie Rusland kiest KOERS WEST r~ Ül lie Jiargang, no. 51 Donderdag 1 Maart 195Ï v. j Communisten spinnen er zij bij Rust in Korea duurt voort Samenwerking als daad van gemeenschapsbelang MM Voor-conferentie op 5 Maart cri/tivl niet meer moi BONN VERZEKERT: Invoerstop slechts van voorbijgaande aard Import ren Nederlands fruit wordt waarschijnlijk totaal gestaakt Rusland: 3.000,000 man onder de wapenen Schumacher wijst neutraliteit af KPM overbodig in Indonesië Staatsscheepcaart neemt taak over Nee toch... Hem! SS*!? SS*"*1 Vier gevangenen uit Huls van Bewaring ontsnapt KJeinkindélgprijwh In Rutland verlaaed is a« Red en Aim. Lang* Hünrén UI, Schiedam Tal <9300 AbcBtt.pilJ#t par waak 0 par kwartaal 5.15. lota* nummer» 0.09 Opgericht door da SUchtloQ -Hat fordo 1" tl SCHIEDAMMER Uitga va NV. Da Niauwa. Fm Ftetgtro 31&6M «onkiet: Amn*r<itia<eh* Sask u «atttïdnm Dtractmri B d* Vtin Kooldredocieur: w. s F. Scbap«r 11 reyc.riTig-plevtn umu óc 15de ie~ dfft de bestrijding en de Art* van de huidi ge parlementaire zit tingsperiode. Zij tra* sedfrt 12 JuH 1950an het betrist! en be stond ttit 22 minis ters en 13 staatsecre tarissen, verdeeld an- dcr de volgend* jtar- ïïhrn: 9 socialisten. 9 MRP (Knthriirfcenj. 3 Radicate* Libera len K 3 leden can. de btrirs-radtóni* party pan Pleven, de VOSR, i 5 veeberen en I onaf- I hsatttetfyke. (Bijzonder* correspondentie PARIJS. Het debat over de hervorming van het kiesstelsel, mét m beangstigend veel kunstgrepen uitgewerkt tot 'n warnet van procedures, heeft gistermiddag een ontijdig einde gevonden: liet amendement, inge diend door de M.R.P.» ten gunste van een stemronde, b met 311 tegen 295 stemmen verworpen. Met de M.RJP. stemden de socsalbten en een aantal ree* ren voor het amendement, terwijl communisten en aanver wanten, Gaullisten, 'n aantal rechtsen en de radicalen tegenstemden. De pogingen van de socialisten om de radicalen te doen afzien van Lnn bon ding, leden schipbreuk en het z|jn ten slotte inderdaad de radicalen (liberalen) die de crisis veroorzaakt hebben. Immers, na bet vernemen van de uitslag beeft Pleven bet ontslag van xjjs regering ingediend. Dit werd aanvaard: de achtste regeringscrisis van de hnidige parlemen taire zittingsperiode was een feit Formeel beschouwd had Pleven dit niet behoeven te doen, daar ditmaal niet de vertrouwenskwestie gesteld was. De mogelijkheid van aftreden in deze phase was dan ook in de bewuste „procedure" niet formeel voorzien. Integendeel, duidelijk was vastgesteld, dat bij verwerping van hét onderhavige amendement de regering terug zou komen met haar oorspronkelijke ontwerp-MoiletGiacobbL Waarom werd dus nu plotseling de zorgvuldig berekende gedragslijn door de regering doorbroken? Omdat het vast stond. gelijk Pleven ook verklaarde, dat genoemd regeringsontwerp geen enkele kans had een meerderheid te krijgen. Wel was echter bepaald, dat hij de stemming daarover wederom de vertrouwenskwestie gesteld zou worden, hetgeen tijdverlies en het gevaar van Kameront binding inhield. Dit heeft Pièven willen vermijden. Een *n ander is wellicht interes- sant voor liefhebbers van kruis woordraadsels en experts tn de w aarschynly kbeidsberehmmg men is yna geneigd rijin, v schutóigiltg aan te bieden voor de cpsommine van deze feiten. Men treoste zich echter met de gedachte, dat de Franse politici en partijbla den nog veel meer moeite hebben voor de kiezers -en men zou bit- na vergelen dat het bij deze tuil verwarde zaak ten slotte toch om de kiezers gaat aannemelijk te maken •vat de "Jol ksvertegeawroor- ■igmg^tn de atgekpen heeft ËemM!eSSe^im*«Uil^SS«fli& stijl, «tl men «rillen geloven. Na dit alles venttenen slechts twee zaken de belangstelling. Ten eerste: de communisten kan nen aan hun regering die van Rusland een succes melden. Her haaldelijk was door veracMUeode leden in de Assemblee gezegd, dat de communisten niet tot scheids rechter van de situatie mochten worden. Zy zijn het geworden. Ten tweede: Pleven heeft er de voorkeur aan gegeven thans te val len en niet ©eer enkele dagen. Behalve de hierboven reeds opge somde redenen heeft hiertoe zeker ook de overweging geleid dat presi dent Aunoi. die op 20 Maart naar Washington vertrekt, in staat moet zién spoedig een nieuwe regering te vormen en wel voor zyn vertrek. Deze twee conclusies geven té vens de grenzen aan. waarbinnen de Franse politieke problematiek be stoten ört. President Aurroi as co rn ktteïltjk begonnen met het rud- piegen van de diverse politieke lei ders. Gujr Motiet verklaarde na zijn bezoek te» hte Ebfate -te-. J'Èamxem békend'' 'uord van Sfcakeepeare .4a na- mtmiyke (wxnaKsft. cmdidaten: Bi da uit düLf.i en Réné Mayer (radicaal). De meeste kans wordt echter gegeven aan Pleven. Dat het ktosstelsei gewijzigd wordt, staat ondanks «Bes wel vast Dé «jans tal moeten dienen om hét kortten tot tüi m&pranis te té vox- «ren. Wel troepen der Ver. Natte* ap Bet enige grot* «ajmif&t van de Matste 3d. our is dé Undine op en verovering van het eiland Hwang- tee do «Wegen voer de Noord- kmeaanaè havenstad Wonsan. door Zuidkoreaanse marinier*. bijge staan door Amerikaanse oorlog*- (Van «en nurr verslaggever» I Mf- p- v- d. Mantel* heeft vanmorgen het nleawe wiahil r—tolmlfa gebouw aan de Owde Wmmvet met een korte rade geapewt Da wwilkr van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, meestér niet ritteen nmrno die Kamer, maar ook namens het gemeentebestuur en 4e Rotterdareoe borg era te spreken a Ja rifa de directies van deze vier bedreten laf breekt voor het pionierswerk, dat s& hebben verricht rij 4e herbouw van anae verroate rtzdskcra, Ok weet aok te goed wette «nteaglfthe «aaeBtehede» bü de herbouw moeten warden ovei wounm," a)d»s nr. v„ Mandele •*n daarom begrijp ik dat het voor a een fattUcaigewaee vreugde Mirt «ft»' dat vandaag de vlag op dit complex wordt gehesen. C hebtaak dam ttw sameawerhing een daad van „Met. de4 wreferopbouw gaat het moeilijk en langzaam", zo ver volgde spreker. ..De internationale toestand draagt het hare daartoe bij en daarom is het voor cms steeds een' vreugde wanneer hier en elders nieuwe' gebouwen wor den geopend. Dat houdt de moed er in- Botterdam is a dankbaar voor het werk dat gtf hebt ver richt. Bc bea er zeker van juist door hetgeen gy nu getoond hebt dat gij ook in de toekomst uw taak zal kunne» blijven vervul len. Het Is een gewoonte dat men iemand succes wenst, maar gij hebt dit succes verdiend.** By deze opening, waar talrijke vooraanstaande persoonlijkheden uit het zakenleven aanwezig wa rén en waar we ook verschillende wethouders en gemeentelijk* auto riteiten ragen, werd eerst het woord gevoerd door de heer H. J„ Wassen, als oudste directeur van de vier ondernemingen. De heer Wassen gaf een kort overzicht van de bouwgeschiedenis op papier. Hij herinnerde aan het ogenblik, waar- Wethouder J v*n Tilburg, die nament dirteftie en cmnmiaoarisaea het woord voerde, bracht dank aan dé -architecten. Spreker wéea er op. hoe hier door «meewerking van BetterdamiBWR iet® in de weder opbouw i» gepresteerd, waarvan ho pelijk heel Rotterdam ral profite- tèn. Hij verzocht daarop ntr. K- P. v. d. Mandele het openingswoord uit te spreke». Niet alleen wegen* diens functie als veerriitér van de Rotterdamse Kamer vanKoophandei, maar ook als pionier van de we- fVoor een b«cfi njvbtgr rem het pebeute zie mew fwpina S) LONDEN. De vsonztUlehten ap «ca ktetnlwad ap 5 Maart t« Partts *sb de plaatsvervanger» van ie miskien vsa Kattenlandaa Kaken f» Grate Vier. «wies sleed» geringer sa Sawjei-Knftiaad voort gaat met fa» alle laten te twftgen ap het t autre te vaaretel via Amerika. Engeland en Frankrijk. Hel Britse ministerie va» BaHenteitdae Zaken heeft g«e» enkele aanwftakn*. wanneer het Xwahcbe antwoord ap de drieiMgeitdfcedea-Bota van l» Februari nl worden gegeven. M«t slechts nog vijf dagen v&irindien de Wejtelyké mogendheden zouden teevtaan dat ook later f\TT Zijn Kfltelrê Karmdy.deHon' U gaars* Rite Haptrreth en di ffer Lantcw. bekende zanger fa» radio-Boedapest, gefotogra feerd na tem aanéromtt i* de Oosten- rijks* stad Salxbvrg. Vortg* meek "Katoden t& *r dww i»« Wrere* Gordy» te vlvteMen, Zft sftt» op w*9 Mtr Amerifee. Kctalin naar Honpvxnd* ***r rif haar filmcar rière wil «wrtattei en Olirwr near New Torife, «war zyn Bertoof- ée, de toneeUpeFtócr Aam Herten.- di op h*t openhak optreedt. de datum van ontmoeting, wnrdl hier twijfel uitgesproken of de Pa rijs* cntmoet.ng Maandag zal kunnen aanvangen ook indien Rusland binnen twee dagen «en antwoord geeft. Men was hiér overigens van daag van mening, «tot de Sovjet- Unie een nieuw* propaganda-fan- fftre ztm inretlrn. Men meende dat de Russen er such niet mee zou den kunnen afmaken door botweg ..neen" te zégge», doch achtt* het waarschijnlijk dat Rusland eeti uitstel zou voorstellen. Sprekers Van de ..werekfvredes- r»ad** l» Berlijn hebben voorge steld om een bijeenkomst te hmi- den van de Grnte Vjjf, waardoor dus wik communistisch China aan d« besprekingen zou moeten dcci- nwrten. Men achtte het ntet rm- waarrchijnlyk, dat Rusland aan vankelijk zou instemmen met een bijeenkomst van dc Grote Vïer, la na nwrkipiMe wd «t zal soiar site dek Ta» Maltren. gfaterm ter gehgedhrid Wd-fa Wi—avfr. De «lap re» *p dc In Brem. dat w rek-DvdUland dé Betalifigs üate bat am ten voUe zat de vrije rtnvoer -> te beperfan.ap- hcadhaafit tdfjtt, voor zover bel niet gaat ren de bevrediging noodzakelijke levwadadzoefte het Duitae valk. Een offiriöe lijst de iavoer t Is. was in Brem echter nog Geen verandering Droog weer met na en dan overdrijvend* wolkenvelden en weinig wmeL Vannacht en mor genochtend op ver&chïlïende plaatsen lichte vont en hier en daar mist Midden op ddag ongeveer dezelfde temperaturen al* vandaag. ten Zon op tj« enter UJK Huo op t.4i ooter 1UK. Bhwcher verkiaarcte met aadndc. dat voor de invoer ven naodreke- kjke tevembéboeften de aan zouden worden verleend. Hij motte veerde dear step met de volrencle wuot'dn: „Er I* hierbij CNomni un toto anders gedacht dan aan bet nemen van doeltreffende maat regelen ter bevordering van de Dm toe export en aan dia nraart- rrfrie». vrikr te koopkrecfat m spoedig moge Hp" fa da juiste banen kunnen tokten. De nieuw* regeling, welke thans beoogd wordt, voor ziet In eon scherper contrite op de en een juistere uit de export communistisch China aan de ba- sprekingén zou nmgen deelnemen. Welk* de R«s*i*<b« *-w»rwaar- den echter ook zulten zijn, bet tijdstip verstrijkt, waarop de vonrhemdingen voer de Parijse oatriïoeting. voltooid moesten zjjn. PARUS., Voigem gezagheb bende Franse régetm^bronDen beeft de Sow jet-Unie óp het ogen blik minstens v«f ffittttooi man ooder de wapreien. In deze kringen deed men de suggestie, dat Moe- koe door een internationaal onder zoek zou late» uitmaken of het be wuste cijfer correct fa- Volgens derelfde woordvoerders worden de Russfaefj* recrutw doorgaans «en half jaar langer ia dienst gehouden «te» te wettelijk période bedraagt BSRLU& Schumacher, telet- d«r v*a d* W«*t-Duits* «ooaaU temecrariiche partij, hreft Waaa»- dag varktoardL dat «al b«t gepraat over «éwtrehtoft van W-st-Duito- laand trewen da fare* fadhieke rea- ren aöeee da- Sowjet-Ume fat v»ortteri Ito torekkétT. Jt&a pet- t|j «1 rich tegen «Ra neutral itetts- pQgfagett verzette»", «ktux. Scha- Binnen 10 jaar: DJAKARTA De Indonesische mfaister van Verbindingen', ir Diu- anóa. heeft «ar. Arrets medege deeld dat de Indoaesfache regering binnenkort een sUatsscheepvaart- bedryf zal oprichten, dat onder het minl«terte va» Verbindingen rel kunnra te staan. Op de vraag wat de positie van de K.PM dan zal zijn. antwoordde de minister; ..Zo dra de wïoot van dit rtaatswheep- vaartbedrijf naaf het oredeal van de regering sterk genoeg is. rel de taak van de K.PM. in Indonerié ten einde zö». tlittaeiding van da vloot dér K.P M. in Intenesié. dia een concurrent kan rijn van het staatsbedrijf, rel de regerfag ver bieden- Naar saija oordeel zal da vervanging van d* K.PM. dodr het staatsbedrijf binnen tien jaaz kun nen geschieden,". Kazak* de Ganida Indonesian Aièrway® verklaard* minister Dju- anda. dat d- regering het plan Iwè.ft opgesteld, -om tere Marsen ne gen jaar volledig te .Jndonease- ren~. «Aan het gemengd' beérUf krent e«n einde. Volgens ons plan hebben wij in I960 een vow hon derd procent Indonesisch lucht- vaartbedruT*. zo voegde de minis ter hier ren toe. Goedkope groepgreiien naar Frankrijk AMSTERDAM Fu» won» te emte ven «en s«ri* JTranre Tourism* Sérlteé,• aaa -dé».. iwBtr. m.samenww king met KS. tw eemaal per week kope- reizen hfa Het wieiut-rt« vuraapa prop je tn W**£ Berly» luidt.- „Vecht jij liever ast» Russische ten cnrn Anterikaarere afkfe?** „ifocz»?"" ï'rUèvcr met de Rusten, «mi da» fcut»-rè hrijgfaerawceng hs Aiweriktt wmétrnf Jomn* Hgde- op m*n h«t initiatief van *«kn de heer F. Wassen en te hrerr F. Ter- menlcn. tot samenwerking besloot en sprak te wem uit. dat déze sa menwerking waarvan dit niéu we pand het protect fa ook bö de exploitatie zou blijven voort- Voordat hij hei. nieuw* gebouw aan de vfer directie» overdroeg gaf te architect prof. ir. J. H. van ten Broek een buitengewoon anéedo- tiach overzicht van de bouwgeschie denis en van het karakter van dit nieuwe pand. waarin hij zijn archi tectonische geloofsbelijdenis volledig heeft uitgesproken. „We hebben heel wat avonturen beleefd voor het zover was**, aldus ir. Van den Broek. zen om u een indruk te geven hoe raar het soms wel ging zoudén we. alle stripverhalen xaafa Tom Poés. Kapitein Rdb en Ketelbinkie door elkaar moeten halen en dan achter- etevoren moeten lezen.*" De archi tect dankte rijn opdrachtgevers voor de grote vrijheid, die rij hém héb ben gelaten, zowel voor wat het ex terieur als het interieur betreft Dé Kussen «mijnen hét ernstig te menen met een conferentie. Dat zU blijven schelden en verwijten, pleit daar niet tegen. Zij kunnen niet zonder die toon. Htm aanhangers zouden het niet begrijpen, als zij in het openbaar fatsoenlijk spraken met de Westerlingen. Op de laatste conferentie van de Grote Vier te Londen, in 1947, maakte Molotow iedere discussie onmoge lijk dóór nooit zakelijk te zyn, en elke vergadering met een scheldpartij te openen. Maar toen wilden de Ruaaen jteen ao coord. Moskou geloofde, dat Amerika die winter economisch meen storten zou. Het moest dus een vrije hand verkregen te genover de, op die manier aan de Sovjetmacht uitgeleverde Westelijke wereld. Nu echter mag men verwachten, dat Wis- Jinsky opde eigenlijke conferentie voor Russisch doen behoor lek optrèêdt- Er staat nu voor Moskou zelf te veel op het spel. Anders zou het niet zo gebrand zijn op de nieuwe bijeenkomst. Er zit in al die onredelijkheid veel doorrichtigs. Naïef fa te po- Zing om Engeland te bewenen al léén ter conferentie op t* treden, méte namens Amerika én Frank rijk. Alsof Lonten ooit daartoe bé- rerit zou *Un- Dat de anderen het routen zoadtoeurer* laten w$ maar helemaal buiten beachouwinjE. Dé ze nalévetrit fa echter «en aanwij zing Op rich zelf. „Jelui Engefaén *{|n, en doen. ook dit én dat Maar jelui rijn «*h met a» «tg al» die anderen. En «fa wil praten, dan liefst met jelui, da faJ«wniaksten". Natuurlijk weet Moskou ook wel, dat dit Biet rid epiaan. Mgar wat mén niet heeft geprobeerd, dat wéét man niét. Eb Moakou wil ook wal mét de interen. In mbn arrikêl over bet Inter view vi& Stalt» heb ik érojp gé- wézen, boe bh* roorrichtifhemafaal- vf,. di Duitre hartewapmirtg on- vtméld hét, juist omdat dére hét ewgittt voer hén woog, tn tei om cmarlijk oftwrwrp vonnde. Maar te «eitevraden Man moest rm eenmaal getreoet worden. Doch wat rekton dé Duitse communistec daarvan? Birmenskamers blijkbaar feed wat. Want uit rem correspo»- déötto In te NIK: weten wü. dat te Russen daarop te Berlijn ver tetóen. dat Stalin's interview het begin was van een zeer «matige ac tie, H«t leek bepaald gevaarlijk en dit rel de Oost-DmUers stil heb ben gemaakt. Maar meer werd er ook niet mee bedoeld. Bekaken wü nu te verdere scheldpartijen. «Het fa juist Rus- -door Dr. M. v. BUnkcnstfin land, dat Ijverig gédrenobiliseerd heeft", „Drie maai »ir. Is dit waarheid? Natuurlijk fa het dat. WU kenden die mobilisatie*. Geen laad tor wereld zou in «laat ge wéést zijn hét leger, waarmede hét de tweede wereldoorlog eindigde, o» de been te houden. Ook Rusland met Het ware in «nel tempo er aan ten gronde gegaan. Ito vraag fa slecht», wat het heefi aengehou- rien van dal legér En dén komt da onwaarheid: De strijdkrachten van te Westelijke mogendheden zouten op hel ogenblik hét dubbelt zlln van die ter Sow jet-unie. Af tl* zwak Rusland! Welk «en becrhige bewering voor te bakende „vreters- Het fa echter niet alle» onbe langrijk wat Rusland coal loochent. In rijn nota a*n Engeland voelt hét rich „heïMtord" door te «fa zou hét slrupén iet hi fa dat. zotfa liter weat, hukh Da bewügen van Jftusdfacha «bestrijd ntotsuitrtaaoteheeft.dan betekent dit zeer beslist, dal Mao geen hulp van Russisch* troepen to waditen heeft. Rusland wil confe reren met te Westelijken en niet met tien vechten. Het zat oppassen rijn spel te bederven, na het een mislukken daarvan zo «matig treed. Man, dat is Intussen bekend ge- worden, fa toch at bittor gestemd omdat hii zich door Moskou in te rieek gelaten voelt. Eofantg hij sue ces voorzag, was alle» goed. Maar nu fa te strijd hem op. zelfs voor Peking gruwelyke. verliezen té staan gekomen. En dit dreigt nog erger to worden «fa hit dks strijd alleen en onder voor te tegenstan den gunstiger ktimatogfacbe om* rtandijtheten moet voortzetten. Hij kan rijn massa's in te dood dry- ven; beier vooruitzicht is er rtet De Amerikanen in het bijzonder rijii moorddadig gestemd. Net do den va» Chinezen en Kommen fa «en strategisch doel geworden. Met huiveringwekkend cynisme woT'jt dit verkondigd. En fa Mao onwillig vrede to stuiten, wat dreigt dan verder van Amerikaanse kamt? Moskou herwerrl nu tn wes telijk* richting, dat het niets mét de strijd uitstaand* heeft Slatin laat het tó zijn Interview aan Mao over. te «m te V N. I» Ko rea to vernietigen. Dat klonk over tuigender, duidelijker nog uit tel potest togen „belastering*", dal *m bedoeling had torwitto waarvan Rusland rich geruime tijd J»«o- tfoar zal moeten houden. De Amerikanen, dié door hun nederlaag In Noord Korea verbijs terd en ook wat ontmoedigd wa ren, tebbr» hun zelfvertrouwen te ruggevonden, Aan tegenslagen in te» beginne zijn ad, «fa goéte An- gflMliton. gewend. Dit was du» ook weer m en nét»» ergere. Nu zullen rij fa ton zien wat «tj kunnch. Isola- Jionrtton als Hoover ret Toft rijn opnieuw center gezag. Me» héria- nért zich opeens weer dit Tl« tn IWI «en ovérwinnin* va» Hitier mfater «rg vond dan oertog. tm dat Hoover in hrt zelfde jaar het denkbeeld van «en Amerttaaita* wi Jégér van voltecnte iróoU* fat wfpa béfaebemk ontütvaér- batr hééft genoemd. TrumM ifa hebben bat ite hét MjrecMKtmr ManR|it a!l, ibai hfa& Te Chérae ff>a.) tbemé een te. dé 99-jnriff* Breton, ap rtrè baar. vraag aas te ccrzsnuMdé fcmüle; „Eten fsU Htt zonder pp w»y e wnehmC* tmteriOfc tnee es zttori 2 éogtn later opntcme. *®geo bericht) UTRECHT- Uit tet Huls -*m Bewarin* in te Gaaastoaatut Utrecht zijn mwtrwte rijt tmr la te nacht van Woenoteg op Xkas* terdag vier gevangenen ontsnap*. E*n van ten fa «*n ^wsre jongen'" dit wrscheitene inbraken op zfl» gewrien heeft. De vier mannen hebben op da tweed* of derde verdieping va» du gevangenis verrooedeiyk vernield en xün me* b__ gescheurde r» elkaar u-r- te laken» ea tekens naar te ba te»* grond afgedaald en over da hoge maiijr rond bet Hul» van Mm» waring geklommen Tol duiver ontbreekt eöc spoor. Gedetineerde vlucht met dienstauto ffORG. Een gedetineerd* *»a te etrefgrerichton te Norg heeft met *en dienstauto, een nétuare Otrten, de vlucht genomen. Ver moedelijk heeft hij zfah laten in- fluilen in de garage waar verschil- lende auto's waren «retold. De taan fa met te auto dfa 90 liter benzin# in de tank had in te richting Friesland verdwenen- Op jte pf- zluitdijk fa de wagen teruggrvoc- ten. Van te vluehtolicg wat «ven wel geen spoor to bekennén. tOKUEN Rütia MMSffi Sm» «ofa ;.brtpte:' *n méafatedaietanl ,Da - rarUn xlrhlaaite jtül j)l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1