2000ste Schip in Rotterdam KANTTEKENINGEN DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB De vlag in topj\ S.S. KLEIN ZOEKT BETREKKING net meisje Banketbakkerij „HET WESTEN" Weekreclame Enige nette MEISJES WASSERIJ EDELWEISS ENIGE AANK. BEDIENDEN Donderdag 1 Maart 1951 Woensdagavond kwam <j« Christs- «jk« Besturenbond in jaarvergade ring bijeen m het Gebouw voor vhr, Sociale Belangen. De vergade ring stond onder leiding van de 'heer Louis,. Uit het jaarverslag van de seére- lans bleek, dat er te Schiedam thans 16 aangesloten Vaftaf delingen ziin, met in totaal 1920 leden. HetRechts- kundifi Bureau, ónder leiding van mr■&.C.; Geldtelder uit Rotterdam, mag'itch in stijgendp belangstelling verheugen. In totaal kwamen hier. ïo hel afgelopen, jaar 579 personen ad- inwinnen: van de rechtskundige;. Uit het verslag van de T.3B.C.-Com missie „D.E.L," bleek. dat via DEL. zestien personen hulp werd verleend. Bij: de bestuursverkiezing. werd de t epen woord» ge voorzitter, de heer N. Louis, met grote meerderheid i herkozen. .Nadat de agenda verder was afgewerkt, sprak de heer A. C. Be.nsen, dlslrictsbestuurder van het •.C-N-V* in Algemene.. Dienst uit Utrecht. over het onderwerp: „De Christelijke Vakbeweging id de ver scherpte strijd van onze dagen". Wij .moeten deze strijd, zo reide spreker, zien. in •het'-licht van de historie. De strijd om de erkenning Is .ons hooit gespaard gebleven; erkenning naar binnen en erkenning naar buiten. De vakbeweging in haar geheel is thans „Skip" doopt. Zes dageneerder dan vorig jaar Het hedenmorgen aangeko men Nederlandse m.s, „Santa Lucia" (396 btt) van Wynne en Baremls N.V. te Groningen, was het 2.000ste schip dat in 1951 de Rotterdamse haven binnenkwam. Het met stuk- goed geladen schip, van Londen komend, heeft lig plaats gekozen in de Merwe- haven. Verleden jaar kwam het 2.000ste schip eerst op 7 Maart binnen. (Advertentïe L M.) Een portemonnale met ritssluiting en inhoudende f 9 is 'gestolen:'wé lijn 14. De benadeelde is mevrouw A. A. Th.-S. uit de Noordtnolen- straat. Kinderwagen ter overname aangeboden. Bosboöirüaan 6.B.: Vrouwenarts - Schiedam van 1 Maart34 Maart- Spoedgevallen; Teief. 69411 Vierspelenkamp In „Pleinxicht" werden .Woensdag avond de volgende bxljartpartijen gespeeld voor de vierspelenkamp: F. GoukaP. v. d. Water 8—2; E. Hekman— M. Kooy 5—5; vanavond wordt in „Pleiuzicht" een beslis- singwedstrijd gespeeld tussen' C.KÖ-- neman en'F. Gouka. j Jaarvergadering S.Z.C. In Beyersbergen vond de algeme- j ne ledenvergadering plaats van I S.Z.C. .De zeer druk bezochte ver- I ga dering ging over tot het verkie zen van het bestuur. Besproken werden plannen voor uitwisseling van wedstrydzwemmers en water-, polo-ploegen: met steden als Gronin gen e.d. Naast Engeland zal ook worden getracht contacten te leggen met 'België. Na de vergadering,- die onder voorzitterschap stond van de heer i M. J. v. d. Meer, bleef men nog geruime tijd '.bijeen. Gesproken is over de mogelijkheid bm dergelijke contact-avonden meer te houden. Hulp in de huishouding ge vraagd in klein gezin - Mevr. Jacobs; -Broersvest 57 A. Meubelbeurs-Nieuws. Nieu we aanvoer van DWU hed- stellen :met: -verend tete-: xieur, waarvan de levens duur door de fabriek gega randeerd wordt. In twee persoons maat en in diverse kleiiren damast a 110.—, '147.50 en 165.—. „De Meubelbeurs", L. Haven 95, filiaal: Groenelaan 109;. Onze klanten weten dat ab wij iets speciaals aanbieden, ;.- het onmogelijk fs iedereen direct té helpen. Maar wij weten da f geduldig in een rij wachter» tot men aan de beurt is, ook alles- behaVe prettig is. En toch, voor deze huismoe ders met weinig tijd en veel kinderen zijn onze aanbiedin gen .óók bedoeld.' hv ons soosterrain hebben wij' luist voor heiv eeo:.zelf- hatp afdeling geopend» waar - iedere week nieuwe speciale koopjes worden aangeboden. Nu geen wachten meer tot U aan de beurt bent, neen, U bekijkt en zqekt zelf uit wat hebbenWilt en gaat daarna.naar een van de vele cassa'swaar U betaalt en Uw aankopen worden ingepakt. In deze afdeling vindt U ar tikelen tegen de meest ultge- ;kbdleteT: prijzen, want niet; alleen dat dit speciale koopjes zijn, er komtnog- farj, dat, doordat U zich zelf: helpt onze kosten minder zijn en dus de prijzen nóg lager zijn dan anders het geval zou zijn geweest, maar.weêi spor- ttef en betaal wat U mee neemt, want wij hebben het ook n?eL cadeau gekregen. Dame, in .bezit van einödipl. pymn.. goed bekend met de moderne talen, bp de'boogte van bibliotheek- en archief werk, kunnende typen. SZC-waterpölö De waterpolo-wedstrijd' SZC - 2— RG werd met 74 gewonnen door onze stadgenoten. SZC 3 won met. 32 van Shell. De gasten, die zo zeker waren geweest van hét kam pioenschap. konden de reeds be stelde fotograaf weer naar huis zenden zonder dat er een plaatje was genomen. voor heleof halve' 'dagen; Br. no. S 767 bur, v. d. blad; WATERPOLO - Dela*.UTé' twee weken warén weer zeer rüstfgVyoqE-. dé •\?ZCT-fzeventaIIen. .Van de" vijf; pIoêgen';.lwanie«r'Rr: slechts .2 uit enwel; VZXLs.' 'dat in- Schiedam met 13 Crust; Q-r3V van Sparta .1 .'ver- loer er»een welt T*tfer V2?Cdat^tn een spannende; WedeöfÖd ia Rotterdam 'met 4—3 .van -R2PC '3 verlcof- -Uy.Z Ook deze week staat er «leörts één wedstrfld op net programma. .Vrödag-, svcwtd speelt VZC 1 in hetSportfofld- senbutf te Schiedam tegen BZPC 1. De Vlaartftegers idn »an hun stand ver plicht cm deze wedstrijd tewinnen (VZC—1. HZPC 3 In de alït.J-B der ZRO). doch zh dienen van 'het .begin tot het «dode zeer goed op te. paEEen. want HZFC is een zeer snelle ploeg. Deze wedstrijd begint om 9-15 uur. Daarna speelt SZC 1 tegen\1l'5. .xodat op die avond van een paar goedé polo-- wedstrijden valt te genieten. Opnieuw verchromen van horlogekaStén f 2.25. Als 'Hieuw terug. H. A: Diete- rich, horlogemaker,'.Prof. Kam. .Onrteslaan 9S. 'Gévf.aagd; .Egn.aaihkomeMar ruiïster."- Maat-'atelier mej. C, Barba, Gr„,'FJoris5tra.at 15. eerder esn door Mevr. Hoek, B. K. I.aan 53, Schiedam. N.OA.D.-TAFELTENNIS Het einde ..van- de. competitie komf in zicht. De meeste NOAD teams moeten nu nog drie of vier wedstrijden spelen. Nog steeds zijn drie NOAD-teams favoriet voor de eerste plaats in hun afde ling, nJ. het le, 5e en 6e team; Ook het 7e team heeft zich door de prestatie- van de afgelopen week zich nog- een klein kansje geschapen. Zij dwongen hetlei dende UNO 2 een gelijk spel af. Zaterdagmiddag 'om 3 uur ont vangt NOAD 1 Ermezo 1 in Tivolt De uitslagen van de afgelopen week zijn; Xerxes SNOAD 1 2—8; GTV l —NOAD 3 91; Overschie 3— NOAD 4 10—0; Xerxes 10—NOAD -S Z—8; NOAD 6Xerxes 9 91; UNO 2NOAD 7 55, ROTTERDAM Gauwdieven sloegen hun slag In een .groot magazijn in de bin nenstad is gistermiddag een dames tas met een portefeuille met f'170 gestolen van de toonbank toen hij daar even onbeheerd stond. De be nadeelde is mevrouw B, dén EL-H. uit de Portlandstraat. In lijn 1.7 is een roodlederen portemonnale met f 13 gerold van mevr- A. ter V.-K, wonende Martinus v. d, Stoep- straat. fVoor een HEERLIJK KOEKJE van le klas kwaliteit •'-"•' NATUURLIJK raar: •f. ?>T. LIPUINASTBAAT - V ONZE WEEKBEGLAME - 250 gram VANILLE KRANSJES van 75 voor 60 et. 150 gram TRIO BANKET 50 cent 3 MOORKOPPEN met slagroom 50 cent Bestellingen worden; zonder prijsverhoging op ieder gewenst uur thuis bezorgd. Telefoon 6758S. W. v. NOORTWLIK ft ZN. Zie étalage. Bekroond te 's-Gravenhage.-Zfe étalage. Van '-9 uur 'a morgens tot drie uur in de middag zijn de mannen van Gusto Woensdag bfj de nietiu;- bouu? rnn de plosjabriek bezig geweest om de eerste oan drte verdeelbitnkeTS, die hier worden aangebracht, naar "haar 25 meter hoge plaats te brengen. Drie etec- tnsche. lieren hielpen mee otn: het dertig ton wegende- gevaarte naar boven te brengen: .Was een se- euttr en moeizaamwerk en de drie vlaggen, die erom drieuur bovenop werden geplant, waren ten volle verdiend. Vrijdag 2 t.m. Maandag 5 Maart MARIA MONTEZ en ROD CAMERON in PIRATEN VAIV MOXTERY (geheel in kleuren) Opwindende avonturen, flitsende zwaarden aan de :kust der vogelvrijen. Toegang 14 jaar. Zat.erdag en Zondag 3 en 5 uur Abbot en Castello in OP DE UMVERSITF.IT Toegang alle leeftijden. DINSDAG NIEXJW PROGRAMMA. Floegstraat22—34 Lorentzlaan Bi Telefoon 69695 Het adzes voor fön BROOD en BANKET .250 gram.'JANHAGEL 200 gram ARNHEMSE MEISJES 150 gram MERGPIJPJES 2 ASPERGES GEBAKJES Vrijdagmorgen om 9 uur lig gen in onzezeNbefp afdeling 45000 badhanddoeken op U te wachten in diverse soorten, verder een partij 2e keus met uiterst geringe foutjes en als speciale aanbieding een grote partij Jaquard-baddoeken die U nergens on- der de rijks-, «Zo daalder kunt /Jf kopen, voor knnnen geplaatst worden bg Westmolenstraat 16-18 Schieda BIJ BANKINSTELLING TE SCHIEDAM kup.nfn worden geplastsf. m. of VT. Brieven onder nr. 723 bur, van dit bla»L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2