Bevolkingsconcentratie in het Westen schept problemen w Helft Ruimtelijke ordening in „Randstad Holland" Nederlandse straaljager bij oe iVeel Lente-dingen kennen geen waarom f Heeft zin Parijs geeft de nieuwe Voorjaarsmode vrij van Nederland woont op derde van grondgebied Contact metrMoskou over Japan Spoedig rapport belangrijker dan breed opgezet onderzoek, zegt minister m&i, Piloot omgekomen f ZOEKLICHT OP Conferentie Grote Vier ENAVOGÜTO ViV-commissie wijst Peking af Truman heeft recht soldaten te zenden Admiraal Sherman naai- Europa Donderdag 1 Maart 1951 3 (Van een onzer redacteuren) DEN DAAG. Btfna de helft van de totale bevolking van Nederland (48%) woont en werkt fn de drie westelijke provincies op minder dan een derde van ons grondgebied. En van deze bijna 5 niiliioen mensen woont dan weer 75% in de krans van steden, die de „Randstad Holland" wordt genoemd. Dit is een verschijnsel, dat vele positieve kanten heeft, maar ook in velerlei opzicht bezorgdheid wekt, vooral omdat bü een voorzetting der huidige ontwikkeling, over enkele decennia in het westen van ons land 5.8 tot 6.5 inillioen mensen zonden wonen. Dat westen ligt voor het over grote deel beneden de zeespiegel. De gevaren daarvan rijn in de afgelopen oorlog gebleken.'De bodemgesteldheid eist op veel plaatsen het maken van extra-funderingen of de ophoging van bouw- en industrieterreinen, hetgeen hoge kosten met zich brengt. De verzilting en de drinkwatervoorziening vórmen grote problemen, het intensieve verkeer eist kostbare voorzieningen cn het thans reeds schrikbarende tekort aan recreatieruimte dreigt hoe langer hoe groter te worden. RIJKSDIENST VOOB HFT NiT IQ ff rijg ""Kif I ___,oai£BCN tff WOGUXtlO KVVT'Or MVOtKMesC'^tUE 'ii <*xo£oc£«oeoi"3 —.«Wl'"*' coorsnt '\\N "3T <lO0T0;»«tL>l DIJ.'VIH.L Ï**UZHSMCHI De sterke con centratie van de bevolking inhet westen, een ont wikkeling, die nog steeds niet "ten einde is. is geen verschijnsel. van de. laatste tijd. Heeds in het be gin van: de 19e ëeuw hadden al leen de beide Hol landen. een bevol kingsdichtheid - van meer dan 100 inwoners per vier kante ..kilometer. In de laatste hon derd jaar heeft zich deze samen balling voortge zet. Aanvankelijk deed zich de ster ke bevolkings groei vooral in de steden .voor. Omstreeks de eeuwwisseling worden de decen traliserende fac toren echter ster ker, zöwel 1 ten aanzien van het gehele westen als van de steden. In deze periode wordt ook de pro vincie Utrecht In de ontwikkeling van het westen betrokken; Intus sen is de bevolking in het westen nog steeds blijven toenemen." zowel door geboorte-overschotten als door vestiging; De na-oorlogse migratie was weer in, overwegende mate op het westen (met name Den Haag) gericht;. Tot .1970 wordt voor het westen-:gerekend met een bevol kingstoename van 1 a 1% inillioen (waarvan a; 1 Vz millioen in. de ^Randstad"), op een totale bevol kingstoeneming in Nederland van millioen. De positieve aspecten van deze ontwikkeling zijn duidelijk aan te wijzen. We moeten dankbaar zijn. dat het mogelijk was. het westen zo sterk te ontwikkelen. Van-de reeds gedaö«--tnvêsteringén en /de specia le m ogeIxj.kbe,den van. hgt westen zal ook. hx dë' toekomst profijt moe ten worden getrokkèn. 'Dit: geldt bv. voor de vérdeïe ontwikkeling van de op-Het zeeverkeer georiënteerde industrie én van de grote havens. Een andere positieve factor is, dat in het westen de ontwikkeling mogelijk is geweest van steden van voldoende grootte om in econo misch, sociaal en. cultureel oogpunt belangrijke centra te. vormen, zon der dat de nadelen optreden van de buitenlandse millioenensteden. In de „Randstad Hólland" openbaart zich een zekere functionele decen tralisatie tussen. Amsterdam (hoofd en handelsstad). Rotterdam (haven stad) en Den Haag (regeringscen trum!. De nadelen,dérbevolkingsconcen- WASHINGTON Dulles.de speciale ambassadeur van presi dent Truman, heeft op een pers conferentie een 'uitgebreid over zicht gegeven, van zijn .besprekin gen oyer een vredesverdrag mét Japan tijdens zijn jongste reis van vijf weken in het Verre Oosten- Hij verklaarde dat het hem erg zou tegenvallen, indien dit verdrag half 1951 nietbijna voltooid zou zijn. Hij wanhoopte er niet. aan, dat .de Sowjet-Uniè aan ditverdrag zou deelnemen. Het zou niets bevatten, waartegen de Sowjet-Unie of enig ander land, dat vrede wil, bezwaar zou maken. Hij had zich reeds in verbinding gesteld met de Sowjet- Hussischo afgevaardigde: in de-V.N. tratie in het Westen blijven daar naast echter voortdurend de aan-' dacht vragen. Aanleg van wegen, spoorwegen, enkunstwerken is -in het westen - duur: Land- en tuin bouw vragen behoud van de goede gronden, doch drie worden steeds erger bedreigd door uitbreiding van de steden, de wegen, havens,: vlieg velden e.d. De strijd tegen de ver zilting zal op de duur tot zeer kost bare maatregelen nopen. En het feit, dat de steden naar elkaar toe tgroeïen eist eveneens bezinning. 'Wat de recreatieruimte betreft: aanleg van nieuw bos is zeer kost baar cn verdere ontsluiting van" het strand kan in het tekort nietvol does-Ie voorzien. Hoe meer de mil- Uocnénbevolking zich uitbreidt, hoe omvangrijker de bebouwing wordt, hoe meer hier een probleem 'ant- f -staat. -Tenslotte wordt, ook:de zand winning (nodig voor ophoging en wegenaanleg) een vraagstuk, omdat zij de belangen van landbouw, wa terstaat en natuurschoon schaadt. Al' deze problemen onder het oog zien, zich bezig houden met hot westen van Nederland uit een oog punt van nationale ruimtelijke or dening, zal de taak zijn van een werkcommissie.- ingesteld door de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Mr J. Vink; directeur van deze rijksdienst, is tevens secretaris dezer commissie. Hij heeft ons gisteren van de vraag stukken waarvoor zij zich ziet ge steld een uiteenzetting gegeven, waarvan wij voor deze beschouwing een dankbaar gebruik hebben, ge maakt. Nederlandse vliegers hebben het goed in Noord-Ierland LONDONDERRY Luitenant Ier zee-vlieger eerste klas P. J. Leede- kerken, commandant van hetesca drille van de Marine-Luchtvaart- Dienst, dat te Eglington bij London derry oefeningen houdt verklaarde "Woensdag: „We zullen zeer prettige herinneringen aan de overstelpende gastvrijheidvan de bevolking van Londonderry mee naar. Nederland nemen." In een. brief heeft hij zijn waardering betuigd voor de ont vangst, dié het gemeentebestuur van Londonderry het escadrille heeftbe reid. - A Ewcstie Kasjmir iii de Veiligheidsraad onder vort Balluseck lake SUCCESS Sir Senegal Rau, van India, zal de Nederlandse vertegenwoordiger D, J. van Ballu seck naar verwachtingverzoeken de zittingen, van de Veiligheidsraad te presideren, wanneer de raad de kwestié-Kasjmir bespreekt Sir Se negal is voorzitter van de raad in Maart. Volgens de procedureregels kan een voorzitter net voorzitter schap aan de volgende voorzitter overdragen, wanneer .een kwestie wordt besproken, waarbijzijn land nauw betrokken is. \T AN I Maart af mag dc V gehele wereld zien, wat tie opvattingen van de Parijse ontwerpers; over de 1 nieuwe voorjaarsmode zijn. I De grote lijn is onveran derd gebleven: de rokken zijn nauw en ongeveer even lang als tot nu toe, de taillé is zo mogelijk nog smaller, geworden, dé schouders nog ronder. DE mouwen hebben echter een. grote verandering ondergaan: terwijl dè- ze de laatste tijd sf ceds strak en on opvallend waren, niet veel meer dan een aangeknipt kapje/is de pofmouw dit jaar opééns weer in ere hersteld. i Dat modeontwerpers, in zb'n gerit i geen halve maatregelen-nemen.ziet u aart dé japon rech ts.een inodel van 'Maggy Rauff: dit modei van Schots ge ruite zijdekreegbehalve een enorrhè wit geruite kraag zware pofmouwen. De tailleur d tings boven werd o«S- worperi door Christian- Dior: het. ïsyeen' 1 modieuze variatie op hetklassieke '■tfiè-j I ma. Als materiaal werd het bekendej „Prince of Wales-mitje" in beigëf ge bruikt,. dat uopr hét jasje -schuin werd verwerkt. - v Jacques F-ath ontwierp de drie kfrgjjt 'jak1 kjmX pauwblauwe ruige; rooi rechts benedën^ppuallcédx -: 1 de grote knoop, gekozen in dé.kleürvan: de v..*., .linfexr. onderis wn. Jacques Griffe: jóoèr. de ttmu-we rok valt een geplissecird schortje van^het 'zelfde materiaal. (Van een onzer Verslaggevers) DEN HAAG Vanmorgen heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, mr. J. In 't Veld, de werkcommlssie geïnstalleerd, die een onderzoek moet instellen naar de problemen der ruimtelijke orde ning in het Westen des lands. In zün toespraak, zei de minister dat de verdere ontwikkeling van het gebied, dat als „Randstad Holland" wordt aangeduid, tot ernstige mis standen zal kunnen leiden, wanneer daaraan niet- tydig :de nodige aan dacht geschonken wordt. In de eerste plaats, aldus de mi nister. dient het probleem: hoe: moeten wij staan tegenover vesti ging van ondernemingen, die niet noodzakelijk in het Westen thuis horen, tc worden bekeken, Gemeen tebesturen hebben nog steeds, de neiging cm, zoveel mogelijk indus trie aan te trekken. Ik neig er steeds meer toe ever om de gemeen tebesturen voor ogen te houden, dat een dergelijke politiek niet. altijd verdienstelijk mag heten. Aandacht zal besteed moeten wor den aan de vraag, hoe de verdere ontwikkeling, die als "noodzakelijk zal moeten worden.aanvaard, in zo danige kanalen te, leiden, dat daar uit de minste moeilijkheden ont staan. Ik denk aan vraagstukken als hoogbouw of laagbouw, ongelimi teerde uitbreiding van bestaande kernen of stichting van nieuwe ker nen e.d. Ook:de vraagstukken van verkeer en recreatie zullen ia dit kader moeten worden bezien. Uw onderzoek moét niet zo breed worden opgezet, dat pas óver een. aantal, jaren de resultaten kunnen worden aangeboden. Dan zoii men het dóel. voorbijschieten. Belangrij ker .-is,.* dat spoedig een rapport wordt uitgebracht, dan dat gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk perfectionnisme. In het bijzonder geldt dit voor twee onderdelen van het gebied, te weten 'de terreinen 'aan weerszijden van de IJmond en de gemeente Den Haag met omge ving. WANED. In het dorpje Boven- Leeuwen, in deze gemeente, gele gen tussen Nijmegen m Dnxten is Woensdagmiddag een Meteor-straal- jager van de Nederlandse lucht macht neergestort. De piloot, de ser geant-vlieger E. B, Kraayo, uit Rot terdam, is hierbij om het Ieren ge komen. Het toestel, afkomstig, van de vliegbasis Twente; ^narn deel aan een luchtverdedigirigsoéfering, Het raakte in een vrille,gleed .af kwam terecht op de rand ysn. slotgracht van een oud kasteeltje Hei sloeg daar in de weke klei grond eeu trechter van vijf tot acht meter diep., die onmiddellijk vol water stroomde. Enorme massa's zware klei werden de lucht inge- slingerd en vielen neer op" een boerderij, die slechts een vijftal me ters' van de gracht af staat. Behalve de woning liepen ook de schuren en stallen grote schade: op. RIO DE JANEIRO Zes passa giers zijn gedood en een tachtigtal gewond, toed in de voorstad Meyer trein een andere af en j een electriscbe de' trein in de flank reed.: (Advertentie 1. M.) oogste eer HET 23ste regiment van de Arae- een Frans bataljon ingedeeld. - - H E WERELD wordt 's morgens wakker met ccn wit gezicht lan- i/ den en bomen machten, berijpt op de zon, dc zon die reeds in staat is tranen, van ieders gezicht te wissen. Nog voor zij op is, wordt er in de landen gewerkt: bij tuinders wordt gespit, sloten worden ge diept, mest wordt uitgelegd in lange s(ippeU(juct6 tot onder de domige horizon, in vers-geleerde puntertjes varen grote bossen gepunte schoei- ingsstokken de sloten af en bij de bongerds hopen zich de stapels uit geruimd winterhout zich op, wachtend op 'n vlammend vuur. Schouw tjes komen te voorschijnkano's naderen het water, in huizen wordt schoongemaakt, omdat de spreeuwen onder de dakpannen onrustig zijn getoorden en rumoerige kwettervergaderingen voorbereiden ter be paling van hun politiek voor het komende seizoen. Ergens langs een vaart staat ccn vrouw tc vissen, een grote vrouw in een leren p\ï- jekker. Iemand komt langs gcklomperd en vraagt haar waarom zij, als vrouw, vist. Zij antwoordt niet, waarom zou rij ook. Veel dingen heb ben geen waarom in de ochtenden die de komende Lente nerkmidi- gen. Zij zijn er weer. Zonder dat iemand ze beveelt cn zij zijn goed om weer waar tc nemen. Ze stemmen het hart vredig. Dchoge bomen van een der mooi- ste wegen in de Gctderse Achter- J ropen-ervaring gevraagd, hoek, die zogenaamde Laag-Kep- Npelse Allee lussen Laag Keppel, OG 10 officieren en enige tien- Hoog Keppel en Drempt, vallen tallen onderofficieren en min- momenteel als slachtoffers van Plegers op president Truman 1 No- deren (allen vrijwilligers en „spe- de houthakkers. De laatste tijd is vember lyoO is de# doodstraf ge- cialisten") zijn er nodig bij de Ne- het enkele malen voorgekomen dat yraagd. Tijdens de zitting,-te Wash- derlandse ondersteuningstroepen op de woudreuzen by herige ruk- da waren hem. de boeien afge- Nieuw-Guinea. Voorlopig gaan zij tuinden, ptotseling dtticrs oocr dc derschetding die er voor Ameri- heeft .zich beide malen volkomen kaanse eenheden op het slagveld, te vrij weten te vechten. winnen is. Het regiment, waarbij JT t A- een Frans bataljon is ingedeeld, is tiet tuclitje rikaanse 2de divisie in Korea tweemaal door een enorme overr y^v0 is voorgedragen voor cJe hoogste on- macht omsingeld geweest en het ^;aan in een echt Menus. Oly- land, ligt een geurige industriedie van het Zaanwater iets yerpestends maakte. Vis tenminste., bezweek daar:, boeren en. wissers hadden ge klaagd en dus is het..parket van het 2iaandamse kanton^ërecht naar de stankgevaren. Vieze bleekaarde bleek niet in eert. riool. tc. zijn ge vloeid maar naar de Zaan. Om een nieuwe opvangputstaan echter boompjes, „ter recreatie", zei de directeur „Ik zal er om deuken by mijn. vacantie', antwoordde de kantonrechter. Of heter ooit écht naar lente zal ruiken?;.-." Zo'n fa briek' raakt zon lljfludht nimmer geheel kwijt. Doodstraf geëist EGEN dc enig overgeblevene van de Portoricaanse aanslag- weg kwamen tc hangen of omtuU melden. Een onderzoek heeft uit gewezen, dat de betrokken slavi~ men van binnen geheel waren uit gehold en dat dit ook met360 ande re bomen hét geval was. De veilig heid van het verkeer eist thans hun verwijdering, waarmee ioeer Aanzien dóet gedenken OM SURINAME cn de Antillen "dichter bij;fons en ons vatbaar der te krijgen '- voorhét specifiek Surinaams-Antilliaanse zal er een reizende tentoonstellingJ met diora ma's en' maquettes langs de 'Neder landse scholen trekken namens, de afdeling Onderwijszaken van het ■Kon. Instituut voor de Tropen. De ruimste sin des u onrds MET eep. kapitaal: van 13 mil- line Bijzonder veel haast om te ant woorden op de nota's der Weste lijke mogendheden over een nieuwe conferentie der Grote Vier op 19 Februari aan minister Wisjinsky overhandigd heeft Moskou niet getoond. Nog altijd ontbreekt de Russische reactie, die toch uit een eenvoudig ja" of „neen" zou kun nen bestaar en de 5de Maart, door de Westelijke mogendheden voorge steld als datum, waarop de plaats vervangers der minister van Bui tenlands-? Zaken ter opstelling van een agenda te Parijs bijeen zouden komen, staat vlak voor de deur. Desondanks is onder andere j doordat Stalin in zijn interview met 1 de Prawda volkomen gezwegen heeft over de Duitse herbewapening, kennelijk om niet reeds bij voor baat een of meer Van zijn kaarten te hoeven uitspelen de indruk versterkt, dat de Sowjeks maar al te zeer. op de conferentie gebrand zijn. Deze ihdruk heeft er verschil lende commentators al toe gebracht, optimistische verwachtingen om trent de resultaten van een mogelijk overleg tussen, het Westen en de Sowjets uit te spreken. Dit lijkt echter wat voorbarig. De geschie denis van. .vroegere bijeenkomsten der Grote Vier moet veeleer, een. waarschuwing legen optimisme zijJi. Slechts twee ervan die van 1945 in New York oyer de Europese vre desverdragen 'en die van 1949 in Parijs over Berlijn kunnen als succesvol worden beschouwd. Een de Pariise in Juni 1946 was gedeeltelijk een succes. De drie ove rige warcu volkomen mislukkin gen. Alles zal afhangen (zoals op dc vroegere conferenties) van de stem ming, waarin dc Sowjet-gedelegecr den verkeren; En indien de aanval len, die Moskou in dc laatste dagen tegen de Biitsc regering beeft ge richt. Stalins stemming van het ogenblik weerspiegelen, zijn de vooruitzichten niet best. Maar de Russen' zijn in slaat hun stemmin gen en hun politiek van vandaag op morgen te herzien, wanneer dit hun doeleinden kan dienen. Daarom is het interview van Stalin met de Prawda misschien geen betrouw bare gids. De twee belangrijkste vragen moeien echter nog altijd be antwoord worden. Wensen de Sow jets de conferentie werkelijk? En wensen zij. dat deze succes heelt? Is bet antwoord „ja", dan ma„ men op min- of meer resultaten rekenen. Is het antwoord „neen", dan is er niets, dat de Westelijke mogendhe den-zouden kunnen doen om eon. succes te verzekeren. >P0EN ik opendeed"bleek 'dat., een x gtïjf gearmd jong paartje had aangebeld.Zijkékehr'^é -ztelsge- lukkig aan en het meisjezei: komen U eigenïök even beaan- kCptoewei ik niet toist wie ze wa ren, liet ik ze dadelijk binnen, want toet ter wereld is heerlijker dan te worden bedankt?. In de gang ble ven ze nog verstrengeld, maar toen het op zitten aankwam, moesten, ze elkaar icel loslaten. ,Ja, ziet U meneer - En toen volgde het verhaal. An- derhalf jaar geleden heb ik eens een causerie gehouden, ergens rn een stad. Het was een zaal vol aar- dige mensen, die me allemaal goed gemutst zaten aan ze kijken -en zo rriendelyk reageerden op hetgeen ik te berde bracht, dat het bestuur in de pauze niet eens spijt had fan de centen. Na. bleek een boekhandelaar ut de joyer een tafeltje te hebben ge plaatst, waar mijn gebrocheerde werkjes te koop werden aangebo den. Aan het begin van de pauze kwam hij naar mij toe en sprak: ,Ais U zo sriendelyk unit zijn evert, r.acst my te komen zitten, dan kunt U uw handtekening zetten in de exemplaren die de mensen U voorleggen Zo'n vererend verzoek neb uc v;cl vaker gehad, maar ertaring heeft mij geleerd, dat het v.iet verstandig is er al te grif .op in: te gaan- -~ want. als er niets, wordt, verkocht, zit je daar zo iet met je ontblote vulpen Ik zei dan pofc dat ik bic ginds, bij het buffet, paaruebe schikbaar zou houden cn verdween. met emge „eventueels"en „wel- tichfs"' in de drukte, maar eer ik de drinkplaats had bereikt, werd ik staande gehouden door een jonge man dezelfde die nu tegenover mij zat in de huiskamer, „O meneer'*zei hij, „Ik schrijf veel gedichten en ik mag zeggen. -—, ze zijn lang niet kwaad. Nu zou.: tk het zo lëuk vinden, als ik U eëns een avondje zou mogen komen voorlezen uit mtjn trerk". „Wtit U uw handtekening zetten in dit boekjevroeg een dikke man, die plotseling naastmy op rees. „Alstublieft", zei ik er; mijn vul pen kraste al. Daarop wendde ik mtj weer tot de jonge poëet en sprak: .Ja, dat lijkt mij erg interessant". Want men moetteel eens jokken, nieticaar, enders wordt het leven. zo'n verschrikkelijk ruwe kwestie. „Wanneer dan?", vroeg de jongen exact. 1 „jVuu, dat kan ik niet zo één, twee, drie overzien, maar als V mij mo telefoonnummer geeft, dan bet ik U. op zodm ik weet wanneer ik een avond vrij heb", antwoordde ik, u?ant ik ben een meester in het tijdteinnen en het houden t-ah sla gen om m£jn arm. „Map ik uw handtekening in dit boekje?" Deze keer tras het een meisje. Dit meisje, daar in de leunstoel Wat nu volgt is aardig voor be- Toepspsvcholagcn. Natuurlijk wilde ïfc dte jongen met zyn poëzie, hele maal niet zo dolgraag bp me thuis hebben, maar ik had voldoende re- delijkheidsgevoel en. sociale tech niek om dit ie verzwijgen. Het te lefoonnummer dat my. zodra ik het zbtf'ihebben cpgebeld» totr.een V avond luisterennaar .de hemel weet-wat.voor dichtwerken, zou veroordelen, 'schreef'tiky:,zonüéf- hef ie wëtenjfw^itKlgëdr^èn; doóTj éen onbewust:jverldngen om het xireg"'té maken, nietin. mp agenda, doch'jn. plaats van^ mijn handtekening. Vin'-": het boekje.;V „Alstublieft juffrouw". „Ja en toen iklatèr zag wat U: gedaan had, dacht ikfrr'watNbu hij daar mêe bedoelen?", vertelde het meisje nu. .,J5elr$t1\éb.ik het maar zo gelaten, maar'de volgende dag kon ik mijn nieuwsgierigheid nietmeer bedwingen. Ik. heb het nummer gedraaid; en toen. kreeg ik hèm aan de. telefoon. nou,? het was al dadelijk een erg leuk ge sprek. er. „Volgende treek gaan we trou wen". zei dc jongen. Ilij zag er uit of hij niet meer dichtte. Maar i k ga door met schrijven, went na deze ervaring vind ik echt dat het rin heeft. KRONKEL voor een jaar; beroofd. Hoen guldónin-13000 aandelen is de Nederlandse tak. van Hispanó Suiza, opgericht,;,„om?ie vervaardi gen .en te verkopen:, ma chin es,", ge reedschappen, motoren, voertuigen, wapenen, munitie en';soortgehjke een van Nederlands schoonste la- artikelen en allerlei andere industri eën van- haar - .'luister1 zalZijn- ele fabrlkatén; vallés -inr::de- inihnstè zin des woords." (Advertentie l.M.) Veemarktballen-Rotterdam Vrijdag 2 Maart 248e ROTTERDAM WASHINGTON Amerika heeft voor de komende twee jaren vol doende--uranium voor het - maken van atoomwapens. BRUSSEL De componist en dirigent- Fern arid- Bastin --is-' hier overleden. LAHORE. De Economische Commissie voor Azië en het Verre Oosten der V.N. (Ecafe) heeft Woensdag te Lahore (Pakistan) met acht tegen vijf stemmen een Sow- jet-Rufisische resolutie verworpen, waarin toelating van de regering van Peking als lid wordt voorge steld. Engeland, India. Pakistan en Birma stemden vóór de resolutie. De V.S., Australië. Frankrijk, Neder land. Nieuw-Zeeland. de Phillp- pijnen, .Thailand en nationalistisch China slcmden tegen. WASHINGTON. Volgens ge zamenlijk rapport van de commis sie voor buitenlandse betrekkingen en de noromissie voor de gewapen de strijdkrachten van de Senaat, zou president Trumsn ..wettig en grond wettig" handelen, indien bij op grond van het Noord-Atlantisch verdrag Amerikaanse troepen naar Europa zendt, omdat de president opperbevelhebber van leger en vloot in Amerika is. WASHINGTON. De Ameri- kaanse chef van de marine-opera tics, admiraal Sherman, vertrekt vandaag naar Parijs voor een con ferentie met generaal Eisenhower. Sherman zal ook een bezoek aan Londen brengen o"m te'confereren met de bevelhebber, van Ame rikaanse marlnestrydkrachteh fn het Oostelijkdeel van de Atlanti sche Oceaan en de Middellandse Zee. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3