Winkelend Rotterdam gebouw rijk dat iets te vertellen heeft Prof. Romme spreekt vier ministers KIJKUIT RONDUIT LOF EN BEWONDERING Binnenweg rijst uit as in groter glorie Voor dappere Anton AANBIEDINGEN Kracht, schoonheid en voortvarendheid COL» WAVE ACADEMIE DE BEAUTÉ Var Geelkerken ziel zijn fouten in Nederlandse troepen kunnen zich met buitenlandse meten Wellicht gecombineerde training in de Britse zone van Duitsland Ierse weck begint 10 Maart v. JP TT- man P. H, Gekleurde fietsen en nog wat J WINmcwmMJMEMiS i Donderdag 1 Maart'1951 T\/fAAR al te schaars nog zijn de gelegenheden, waarbij een bespre- IrL king van een nieuw product uon bouwend Rotterdam veel méér kan'dóen dan zich aansluiten b\j de algemene behaaglijke feestroes van de opening van alweer een gebouw en bij de bemoedigende zekerheid, dat de stad weer wat meer ruimte ryk is en de totale accommodatie weer een stap gevorderd is op weg naar het algehele herstel. Het, gaat nu eenmaal niet aan om op hèt ogenblik,dat itit .alle feesttrompetten de meest welluidende lofmuzieken golven, een bits ge luid te laten horen over gebreken in conceptie, stijl, vorm en bedoeling van zo'n gebouwover bedenkelijke ,bak'fouten en andere rare ten- denzen, die maar al te vaak herkenbaar zijn. En al beseft de brave burger dat op zo'n ogenblik misschien'niet, dit soort zaken is tc angst wekkender omdat die burger er zijn leven lang tegen aan zal moeten kijken, evenals vermoedelijk zijn kinderen dit zullen doen en de hunne en Daarom ts het zo buitengewoon en onvermengd aangenaam eens kennis te maken met een gebouw, dat ai deze beleefdheden en reser ves onnodig maakt en spontaan en ronduit beioonderd en geprezen kón worden: het winkelcentrum Ter Mculen-Wassen-can Vorst-Mar- tin's aan de Binnenweg, gebouwd door de architecten prof. ir J. H. van den Brock en J. B. Bakema, dat Vrijdag de glazen sluizen opent voor winkelend Rotterdam. Dit combinatiegebouw is nzet al leen. ééa vair de gelukkigste uitingen van-de „niéuwe" Nederlandse archi tectuur. Het is óók een treffend ere zéér concreet bewijs van wat zake lijke samenwerking op een. gezon de basis vermag. Nog meer. Eet kan tevens een keerpunt worden in de herbouw van de binnenstad, een ..Schaalvergroting", in de bouween- hedén, de overschakeling inluiden van „stadsblokken", die. gevormd zijn uit kleinere eenheden, met hun „gevels aan de straat", naar een compositie van grote, naar. allé kan- tèn ruimtelijk werkende eenheden. Prof. van dén Broek heeft daar bij zijn 'uiteenzetting voor de pers op. gewézen: slechts door de ophef fing' der reserveringen, („oudestijl") die géén uitzicht bieden op verwe zenlijking. kan: de vrijheid tot nieu we„vormen van bouwcomplexen worden gevonden. Die overgang tot grotere eënheden zal echter nooit over dé gehele linie gerealiseerd kunnen worden; de stedebouw- zal hier zo zeker een dubbel karakter houden. Dan is ér nog een belangrijk punt. Door dit nieuwe gebouw voort gezet in het „décor" van een lange vitrïne-rèeks tot aan de Rotterdam se Bank is de Binnenweg - weer vastgetimmerd aan de Coolsingel, die eerlang toch wèer dé functie van continu levend centrum zal moeten verkregen. De binnenstad zal vanuit de woonwijken veroverd moeten worden. Een volgende stedebouwkundige merkwaardigheid: in strijd met de tot nil Ine geldecde^pvatjlngfn over de 7.gbzelb£c„auWe~,w5r.K^s'tfaat"." is bet winkelcentrum gelegen aan een soort .plehx Men kan niet ont kennen," jdat. het pand. zó; weLtbqzónn der tot jziju recht ■komt en -dat;{>dë bijzondere trekkenvvan dé functio nele vormgeving, .tót ...uiting 'kómend in het lijnen- én' vlabkênspelder" horizontale gelaagdheid dat on derbroken wordt door de'glaspuien boven de individuele toegangen door de ruimtewerking van' dé Jom- geving^de Voorbijganger wel tot stilstaan, en zien dwingen. 'z< - - Totaliteit Wat het' gebouw nu zélf betreft: het is duidelijk, dat deze ongewone vorm van gecombineerd bouwen.'de architecten voor een onuitputtelijke reeks vraagstukken heeft gestéld. Dit gebouw immers is vrijwel een novum, want het combinatie-princi pe, dat dezelfde architecten in de noodwinkels op Djjkzigt van Heine- mann Ostwald, Kogels en Scbür- mann aanbrachten, was slechts een bescheiden poging in deze richting.- Hét uitgangspunt voor de concep tie was: het eigen karakter der on derdelen en de totaliteit van het geheet Dit heeft men verwezenlijkt 'in het typische karakter van de etala ges, met daartussen door de open doorgangen. Vooral echter in dc bcvenbouwwaar de mvattende muren.:, gescheiden door verticale raamvlakken, elke zaak markeren, terwijl daarboven de doorgaande glaspuien: der .-dienstverdieping het geheel, weer tot een totaliteit ma ken. -. Constructie-problemen En dit alles dan volgens de archi tectonische geloofsbelijdenis, die uit de woorden van prof. van den ..wij geloven in de duidelijke horizontale gelaagdheid van vloeren op krachtige kolom men. in muren, die alleen maar om sluitingen zijn, zonder de vloeren te ondersteunen, in ramen als glas- vlakken en niet als openingen in muren. Wij. geloven in kracht van: constructie, In vrijheid van wanden, in lichtheid en blijheid van kleur." C-Die constructie: de behoefte aan zoveel mogelijk vrije ruimte leidde tot kolomsafstanden van - 8-10 m, en uftkragingen van soms 4 m. Dit bracht,, gezien de grote balkhoogten,' balklagen, mee,;die oyer het alge meen: Lm. moesten-worden, bijzon dere vloerconstructies én.andere voorzieningen, berekend op de uit breiding van. het pand met 1 étage.: De eerste verdieping aan de straat zijde is „Opgehangen aan, de: lucht";: d.w.z. aan dé balklaag van de 2e verdieping. Dit - klinkt wat „ijl", maar enig idee van de; constructie ve duivelskunsten krijgt men alt dé. bescheiden woorden van de con structie-specialist Ir. Aronsohp: „één en ander leidde wel ééns tot grens gevallen in het denkèn op dit: ge bied", >.:N. Allure Eén van de belangrijkste eigen schappen van dit gebouw is dat hèt de bezoeker iets te vertellen heeft. Namelijk dit, dat een winkel welïs- T- tar. een aangename en van alle service en accommodatie voorziene Inrichting is, waar men dingen kan kopen, maar toch vooral, haar spe cifieke: functie én bedoeling: con-, tactpunt tussen verkoper en afne mer, heeft te demonstreren met de allure en In de stijl, die bij onze moderne tjjd passen en de geest weergeven, waarin de zaken in zo'n bedrfjf aangepakt worden. Zor.der opdringerigheid of over dreven vertoon vraagt dit gebouw de aandacht en wie ^misschien niet gewend is oen gebouw op meer dan de oppervlakkige aankleding te be kijken, dóet goed eens te zien hoe menVmet.een simpele,' grijze-, ruw. - (Advertentie I, M.) WIJ laten MISS PEGGY die jarenlang verbonden was aan het Engelse hof, de niéuws te creaties van de wereldberoemde in onze salons, lanceren;. Deze SPECIALISTE genoot het voorrecht; de unieke Cold Wave-ontwikkelingin; de groot ste en meest békende schoonheidssa lons ïn Engeland. Amerika (Holly wood) Australië enz., -mede te maken.. -De voordelen van de Cold,Wave zijn: 1. geen nadelige gevolgen vóór het haar; 2. geen gebruik van electrische ap- para tón; 3. geen zware en warme wikkels; 4. een natuurlijke,zachte haar- -'golving; 5. nooit kroezen.. SPEC I AAL TARtEF VOOS JONGE MEISJES WESTERSINGEL 18 TEL 281 DEN HAAG. De Bijzondere Raad van Cassatie .hield zich van morgen bezig methet beroep dat de officier van justitie in Utrecht bad ingesteld tegen' het vonnis van levenslange gevangenisstraf, dat de Byzonriere Strafkamer van de rechtbank aldaar heeft opgelegd aan Corn, van Geelkerken, de rech terhand van Musscrt. mode-oprich ter vatl de N-S.B., hooldstormer va.n de Jeugdstorm en Inspecteur-ge neraal van de Landwacht, Prof. Langcmeyer concludeerde- tot ver werping van het beroep c.. bevesti ging van het vonnis. Dat de samenwerking - van de Jeugdstorm met de vijand fout was geweest, vond Van Geelker ken nu ook en dat de Landwacht een troep misdadigers was gewor den, zoals de president het uit drukte. zag hij (nu) wel in Toen hij beweerde, dat de Land wacht alleen maar bewakingsdien sten heeft verricht, interrumpeer de de president met ..dat moet u dan maar eena in Norg gaan vra gen!" Even later zei Van Geelkerken dat hij ccn aanhanger van het Ita liaanse fascisme was geweest. „Hoe denkt u nu over uw eigen gedrag?"'.vroeg mr. Haga, .Principieel ben ik fout ge weest door aan de zijde van de be zetter te gaan staan", zei Van Geelkerken. „Jammer dat dat nu pas komt," vond de president. „Ja, inderdaad," zuchtte Van Geelkerken Mr. Mathuize achtte de doodstraf hier niet op zijr plasL, .mdat de rol van Van Geelkerken te boog zou zijn nangcslagCD- Bovendien achtte hij i deze straf niet juist óm dat -„Van Geelkerken, zesjaar lang heeft zitten wachten op een door hemzelf onontkoombaar geacht doodvonnis". Hij verzocht de raad dan ook het beroep te verwerpen. BRUSSEL Spaak, de voorzitter van de Europese Assemblee is uit de V.S. teruggekeerd, waar hij zes weken heeft vertoefd. COMMANDANT STRIJDKRACHTEN TE VELDE: - 4 (Van een onzer verslaggever*) OLDEBROEK. „Ik durf met deze lichting en met dit materieel, zoals zU hier aan bet oefenen zUn, te velde te gaan. Ik heb Engelse en Ameri kaanse manoeuvres gezien en Ik kan u zeggen, dat dit bataljon zich met elke buitenlandse formatie van deze omvang-kan meten." De commandant van de Nederlandse strijdkrachten te velde, generaal- majoor A- T. C. Opsomer, zei dit Woensdag te Oldebrnek, aan het einde van de oefening „Unlto". ivaarbfj een deel van de lichting 1949 II ten aanval trok. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De Ierse-week, die van 10 tot J7- Maart in ,ous land gehouden wordt, .met het doel; de banden tussen de twee landen nau wer aante halen,' begint Zaterdag in Rotterdam met de' opening door de Ierse gezante, mevrouw McNeill,, van een tentoonstelling in hèt,3ïu- scum voor Land- en Volkenkunde. In het Stedelijk Museum te Am sterdam opent de Ierse gezante op 12 Maart een Ierse schilderijenten toonstelling. In verscheidene steden zullen verder touristischeavonden gehouden worden. Waarschijnlijk zullen enige' Nederlandse litterato ren lezingen houden over Ierse let terkunde; kledingmagazijnen zullen speciale; Ierland-etalages, inrichten;, waarin -tweed-stoffen geëxposeerd worden. Op 17 Maart, de ierse na tionale feestdag, zullen diverse ho tels en restaurants een Iers menu serveren. JEen overeenkomst met-de KX.M.. maakt hèt mogelijk de be zoekers het kleine Ierse klaverblad, dé shamrock, aan te bieden om op de revers te steken. Zondag 11 Maart verzorgt de KJ^Q. een gehele Ier land-dag, behakte betonpaaï, die een royaal trappenhuis zichtbaar draagt, met een vrijstaande pikzwarte liftkoker, met glaswanden, met. doorlopende lichtbron-reeksen, met zeer simpele kleurèn en sobere materialen een sfeer van kracht, schoonheid voortvarendheid, bêeft geschapen, die niet misverstaan kan worden, 'Eris iets van dezelfde mentali teit aanwezig, die: men. op Ahöy' zo duidelijk, kon proeven tenslotte waren de architecten ook dezelfde - men lette; maar eens op -de wijze, waarop men. de bijzonder brede roltrappen gesierd, heeft met preten tieloze, maar hiér uitstekend pas sende grote foto's.» In een gedetailleerde beschrijving van het intérieur zullen, we ons niet? kunnenverliezen. Op dit punt hadden de opdrachtgevers uiteraard sterkere persoonlijke opvattingen,- die het moet wordengezegd in de uiterste harmonie en met de meest gelukkige resultaten en ook geheel in overeenstemming met de algemene vormgeving zijn verwe zenlijkt. Meri kan de .ifirma's- Tcr Meulen (warenhuis met. de „zelf- help" afdeling "in het basement), -Wassen (damescó'nfectie), Van Vorst - (schoenen) en Martin's, (tearoom^en - restaurant,r met een. levendig uit zicht zowel in het .gebouw als bui-' ten in de openlucht op de stad) sléchts gelukwensen met deze be kroning van de idee door'samen werking liun individuele kracht zo goed mogelyk te gebruiken. -Tenslotte neg enkele technische gegevens: de lengte van het gebouw is plm. 100 m, bij een diepte van 29 m. De 3 verkoops-verdiepingen zijn het basement, de begane grond en een eerste verdieping, onderling door open trappen, celtrap .en liften verbonden. Detweede verdieping bevat magazijnen, kantoren en'can-, tines. Langselk ver koop verd ie pi n g lopen aan de achterzijde 2 entresols met magazijnen en dienstruimten. Medewerkers aan de bouw: o.a. Dura's Aannemings mij.. fa. Wén- sihg, Am eromen v. .d...Hage,. Noor- der Glashandel J.yah Oostendorp, J. C. Bezooijen, fa.'Lieshout Zn.; Ned. Staalindustrie;':'tè'Rotterdam Met het'.grondwerk en de. fundering (375.palen met elk 80 ton draagver mogen)begon men - resp. 25 April en 27 Mei 1949. Het gebouw 'isr aan gesloten op stadsverwarming; De totaleTuchtverplaatsing der ahr-con- ditióning 'kan tot'170.000 m3?'hr wor- den'opgevoerd, De verlichting is een combinatie van TL en gloel- lampèn. - De ópen 'trappen in het nieuwe winkelcentrum y worden gedragen door betonbalken. die aij boom takken in cie grote, ruw behakte betonpilaar zijn geplant. A. D. Smith: in roltrappen De 4-vpét brede lift-aitractie., voor a.s.lofjonggehuwdende ■eerste waarschijnlijk, van deze omvang en met de fijnste groe venin Europa, hebben we nog niet kunnen proberen. Er ont braken ml.- nog twee - treden aan. Maar.'Anthony D. Smith;-' rasechte Londenaar, verzekerde dat bij de opening alles- klttar is. Anthony werkt al meerdan 30 jaar bij Waygood/Otis, rol- trappenfabriek. Hij was voor 3 weken naar R'dam gedirigeerd - 'om de supervisie tehebben. over de installatie van deze ,escalator',-V Dit ts "niet, dé eerste trip van Anthony. In Parijs installeer de hij trappen:, voor - Métro, en' raadhuis. Óók de roltrappen. 'voor de gebouwen van het 'Fes-:' tïval of '.Britain: in- Londen kó men voor zijn rekening. En dan moet hij snel naar Durban: bij New Castle, om de grote Tyne-fannel van deze appara- tèn te uobrzten; (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Na de formateur mr. Steenberghe, is de infornateür prof, Romme'aan de slag gegaan, Zjjn streven schörit er aUerêerst op ge richt te zijn het „misverstand".op' tc helderen, dat Zaterdag j.l."is gerezen tussen mr. .Steenberghe en enige kopstukken van de Partjj van dc Arbeid. Gisteravond heeft prof. Romme een onderhoud gehad met de ministers Drees, Lleftlncfr, Van den Brink en Mansholt.Twee van dit viertal; de ministers Licftinck en Mansholt hebben samen.met de P.v.d.A.-frac- tieleidcr mr. Burger, Zaterdag met mr. Steenberghe gesproken. Het ligt voor de hand,., dat de in formateur zich. gisteravond niet heeft bepaald tot alleen een onderzoek hoe (Advertentie LM.) Wij leverden voor de interieurs der Firma's H. TER .MEULEN en MARTIN's CAFETARIA diverse verchroomde en gemoffelde fauis-onderdclen A. W. A. F E N G E R Schepenstraat 122 Nieuw adres medio Maart: - Witte de TVlthstraat 5 Klachten uitbetaling voetbal-prijsvraag ROTTERDAM Zoals bekend, organiseert het weekblad' „De Sportwereld" voor haar lezers we kelijks een voctbal-prjjsvraag. Van verschillende zijden ontvingen wij klachten dat. gewonnen prijzen nóg met; warenuitbetaald. De directie van De Sportwereld deelt ons mede, dat'xër ;vertragingv-'iri de uitbetaling- van. een aantal prijzen, is ontstaan, uoordaL-mén. momenteel doende is bat blad om te zetten in een N.V. Alle prijzen zullen, aldus de direc tie, echter zo spoedig mogelijk aan de prijswinnaars worden overge maakt. HILVERSUM. Woensdagavond 44-jarige D. F. van Enthoven, bij 'het verlaten van het postkan toor plotseling overleden. De heer van Enthoven was een oud illegale werker, die na de bezetting gerul- •he tijd in het herstellingsoord voor- verzetslieden op het palcis Het Loo sverd verpleegd. ,pVu moet je me toches vertellenzegt moeder Kijkuit, terwijl zij haar hoed en man tel aan. dc kapstok hangt, „waarom at die fietsers nu bekeurd werden. Ze reden netjes rechts -van de weg en eert potitie-agent maakte als maar bonnetjes „Hoe kan dat nu?" vraagt Marrgomaar Bob, die alweer een „pro bleempje" ruikt, zegt geleerd, dat -moeder eerst maar eens precies het waargenomenc waarheidsgetrouw dient tc reproduceren ,JJoe ?tiet zo juridtsch-dejrip-aansfellgrig," vindt Mar go, ,,'t l(?kt wel alsof jij de wijsheid in pacht hebt." Maar ook vader vindt 't de moeite .waard moeders raadsel eens nader op de feiten te bestuderen. ,'t Is net zoals ik. zeg," beweert .moeder. „Ze Jistslea netjes rechts en werden, toch bekeurd". „Stond er een bord?" vraagt Bob. ,^Iet een flets er op?" „Ja," zegt moeder. „Hóel duidelijk. Ik kon het goed zieneen zwarte fiets en een dikke rode rand er omheen!" JIc, ha," lachen ze allemaal. „Moeder denkt, dat dat bord betékent: „Voor fietsers"." „Natuurlijk," verweert moeder Kijkuit, „waarom zouden ze er anders eén fiets op schilderen?" „Waar zo'?i bord staat," zegt Bob ge wichtig, is het verbóden te fietsen. Zwarte fiets, op witte cirkel en rode rand: Verboden voor fietsen."' „En wanneer weet je dan of er een. fietspadis?" houdt moeder aan. „Wet," voegt Margo er aan toe, die nu mei inziet, dat je inderdaad het naad je van de kous moet we ten, „dan staat er een witte fiets op een fond biauu> bord." „Zo is het dus,vat vader semén; zwarte fiets op wit, met rode rand: uerbodén te jietscn. Witte fiets op blauw: daar móét je fietsen. En... vul de rest eens in, Bob." Bob zegt, dat- er .mets .meer. te zeggen is. ,,ENNf beweert vader. „Want(als je: „waarheidsgetrouw hét waarBehornene'.gereproducéèrd wilt (zien'', 'moet je (ook „waarheidsgetrouw, volledig releveren wat de consequentie pan.-het blatitoe bord met('de-witte fiets...is"-■ -r- „Flauw," zegt Bob gepiqueerd. „Ik: zal het je zeggen," vergoelijkt va der. blauwe (bord, Unet ./djó ((Witte, fiets, betekent óók:,Geen ander .verkeer(daar. Alleen fietsen (en daarmee Gelijkgestelde bromfietsen)," „Zo," zegt Bob, die' van 't onderwerp af wil. En daarmede .heeft vader het onderwerp fietspad" uitputtend behandeld. „Niks daarvan," merkt .Margo met vrouwelijke pientèrheid op. „We (hebben ook nog het bordje: „Rijwielpad" „Weet ik best," haast Bob, eén lanptocrpip zwart bord met witte let ters, dat betekent,* dat er alleen /ictsers cn t;oótgangcT3 mogen komen eti dat bromfietsers daar hun motor vtoeten uitschakelen en maar moe ten trappen." ,.We zijn er weer,besluit vader: Kijkuit, ,,maar over dat rood, init, blauw? en zwart, iaat ik als-maar heb gehoora, heb ik nog iets te ver tellenWacht maar!" minister Vandén Brink- denktover hetgeen, tussen mr. .Steenberghe 'én. de twee andere ministers is bespro ken. cn wat: thans'voor de informa teur, die over alle' stukken beschikt, geen geheim meer kan zijn.. Veeleer zal bij zijii vergaarde kennis hebben aangewend om zich nader tè oriën teren omtrent allerlei belangrijke punten, met hét oog op eon straks door een te vormen kabinet .te aan vaarden programma!Dé aanwezig-, heid van minister Van den. Brink, van belang omdat, naar in- brede kring wordt; aangenomen, het ge sprek van?Zaterdag oyer; financieel- economisch e kwesties heeft gelopen, zal dus ook nog in verder „opzicht van betekenis kunnen zijn geweèst, In aan^de pers verstrekte inlich tingen is verklaard, dat prof. Rom me, met de vier tot de P.v.'d.A. be horende ministers informatieve be sprekingen heeft gevoerd over vér- schillende zakelijke punteii. Daaruit valt op te maken, dat dit inlichtin genwerk „tèn .nauwste moét hebben samengehangen met;een fe maken ontwerp-prögramma. Zonder hi er over en igè nadere wetenschap té bé zitten, durven wij tc veronderstellen,^: dat ook de eventuele portefeuille verdeling, alsmede, de onderlinge po litieke getalsverhoudingen wel der gelijk zijn aangeroerd. De ervaring heeft' al geleerd, dat dé persopen- kwestie een niet te veronachtzamen factor is, die in meer dan één op zicht met de zakelijke punten samen hangt of kan .samenhangen. Het valt enzes inziens moeilijk, té ontkennen,, dat de- -informateur een verstandige stap heeft gedaan door met de vier genoemde ministers overleg te plegen: Overigens Is het- niet alleen bü deze. bespreking ge bleven. omdat er een bespreking is geweest tussen dc wnd.-voorzitter van de P.v.d.A.-fractie cn zijn col lega van de fractie der K.V.P., die met de thans door prof. Romme on dernomen arbeid ten nauwste samen hangt. Op deGoudscsingel brak gister middag om kwart over een de beu gel van lijn 4, waardoor dé wagens van die Ujn en van lijn 16'geduren de 20 minuten'óver de GroéoéndaaL en de Blaak geleid moesten worden. van Daal,, be steller van i aangetó: kende stukkenf: kéék ^gistermiddag: N('\'wél- even vreemd toen hij op :Jjz ba- stellijst zag staan Voor 'dappere Anton. Dat was eert vréémd padres.iDoch toert, hij .het pakketje bekeek waarop de aandui fding 'opde adreslijst 'bètr.ekking (haf ging hem' 'een licht op. ffVant daar stond na- der op - omschreven iDe jongen, die rnet zijn kleine Zusje in een omgeslagen schip opgesloten heeft (ge zeten. Natuurlijk her innerde besteller Van Daal zich uit dc krant het verhaal en ijlings toog hij op onderzoek uit om het jon getje op te sporen. In hei Zuider- ziekenhuis was Anton (..niet meer. aanwezig, ook uit het. Zeemanshuis, aan de Veerhaven, waar Anton-en zijn familie zo liefderijk waren op genomen, was het dappere jochie verdwenenmaar uiteindelijk werd Anton gevonden op de boot, waarin hij cn zijn zusje Rosemarie opgesloten hadden gezeten. Het scheepje, nog enigszins ontredderd dobberde in de Zalmhaven daar trof de postman de hele familie aan boord. Onder het toe: ziend oog van vader Derkscn tekende Anton zelf voor de goede ontvangst van het pakketje en toen goj hij de besteller een stetige hand. Het pakketje is afkomstig van ccn meisje uit Amsterdam en be vatte het boek „Winnie the Pooh" van A. A. Milne, naverteld door Nienke van Hichtum en bestemd voor Anton, alsmede een speel- gocdhondje bestemd voor Anton's zusje Rosemarie. In het boek is het verhaal uil ,Llet Paroolhoe Anton zijn Zusje redde, geplakt. Beide kinde ren ontvangen uil heel het land speelgoed cn pakjes snoep. Ook voor vader en moeder Derksen, tvicr have en goed voor een groot deel verloren ts gegaan, zijn er vele goede gaven gekomen. Het Zeemanshuis aan de Veer haven voorzag hen, omdat zij op dc grond motsten slapen, van rubber-bedden. De familie Derk scn is echter, zo vertelde óns de directrice van het Zeemanshuis, Zeer bescheiden en men moet hun dc geschenken bijna opdringen. Op zijn verjaardag naar het ziekenhuis De elfjarige George'Sch. uit de Clemensstraat was op de Sluisjes- dijk aan de zijkant van een vracht auto gaan hangen. Toen de wagen: vaart kreeg viel hij er af. Met eén wond aan het voorhoofd en, inwen dige kneuzingen is de knaap in het Sophia-kinderziekenhms opgeno men. Het-gebéurde, allemaal op zijn verjaardag. Generaal Opsomer zei verder, dat hg het zeer waarschijnlijk achtte, datde. Nederlandse troe pen in de toekomst met de troepen van de bondgenoten oefeningen zullen houden in. de Engelse zone van Duitsland.'Hét, oproepen van de lichtingen. 1940—45 achtte de generaal practisch onmogelijk. Het; tijdstip van de aanval, het befaajr.de uur U. v;as- bij de oefe ning MUnito't op drie uur vastge steld.Enkele' 'minuten daarvóór begon de artillerie haar beschie ting. Vijf-honderd meter vóór de troepen dedende ontploffende granaten. zwartgrijze fonteinen opspatten. *- Precies op tijd kwam de infan terie uit. haar stelling, gevolgd door de rêservecompagnie en de carriers met pantser afweerge schut.. Het doel werd bereikt', maar op dat kritieke ogenblik kwam een' vijandelijke tegenaanval met tanks opzetten. Dit was het mo ment, waarop de vier Meteor-, straaljagers ingrepen. Gierend cn donderend doken de straaljagers drie keer achtereen op de. vijand neer en dit besliste dc aanval. - Zeven duizend man zullen deel nemen aan de oefening „Crescen do", die 13, -14 en Ï5 Maart op de Veluwe werdt gehouden. (Advertentie I.M.) Wijzijn trots op óns nieuwe gebouw, maar wij zijn - het nog meer op onze aanbie- di ngendi e wij voor d éxe ope ning hebben' samengebracht In een 'tijd dat metaal- en texlielprijrcn als pijlen om hoog schieten brengen wij binnenveer-matrassen; geen gew'pne zonder memr;- maar echte „Jumbo" birinënveer- matrassen met 15 jaar sch rif- telijke garantie als openings aanbieding. „Jumbo", een naém waar U op bouwen kunt, een matras waarop U minstens 15 jaar lang en goed kunt slapen. Vraag,;, waar dan'.ook'-.om- een merk-matras met 15 Jaar garantie en 'als be'm' voor 125 gulden kunt kopen dan betaalt U nog eenUage prijs Vrijdag 2 Maart is bet voor ons «en bijzondere dag, maar ook voor U, want dan koopt U Uw twee-persoons drie delige .Uumbo" binnenveer, matras met 15 jaar garantie entweekapok- kussens, voor Ook in één parsoons te Zeveren Wollen mociueite iatml kleéan 140 x 170 cm in Perzische dessins 49.80

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5