ZUID groeide met zijn havens mee Ruim 700 huizen maakten plaats voor Maashaven .-«*-«f Bouquet van meningen over Het Boek Een kwart eeuw markt in Rotterdam-Zuid Twee uitstekende recitals Moet L eens hóren Geslaagde bijdrage aan de, Boeken week Ontwikkeling in zeersn In Juni feestelijke herdenking Nederlandse Cornedie speelt „Noodhulp" Academie bestaat 100 jaar Chemi sche fabriek vijftig jaar f' 7Tin j M.s. TomoeFranse opdracht j mZj' j~ SfciSii - - - - - ,,JÊ0 Donderdag 1 Maait 1951 mn mnmmm«ciM'sra tMjHg&pa» In énkele decennia is Rotterdam-Zuid uitgegroeid tot een stadop I raHIÏMMlg Vftelf.'ilie voor een groei deel leeft Van de'hdte&'lPuk, zeer druk g is- het,, daar weermomenteelverwerkt-...Rotterdam weer duizend r, H schepen per maand. Voeg .daarbij da talrijke hindemc kepen in de havens cn het h duidelijk, dat de Maasstad -een'wereldhaven -o betekenis ts. h.»: ni*~: W- - i'- -Tr% :.v.< •- éü- '-«MRU»'. I? C Wu In een Bouquet 'van Meningen over het;Boek ^cekl«a;Kist€ravond vijf lieren, ter zake deskundig eu dikwijls zeer^tisMtlc^eri hethunne van ïn 'een discussie Iri BUèhkorf s Iunchrooin5 waar èén yèeltaillg: ptibllek aan wezig was öm - ook dit facet van de Boekenweek niet te missen. ssbi3®iifflniaiiïi '■-•*i-:-•-V MHV-Mki-• i&tIJF EN DERTIG HONDERD mensen-moesten "T"j\fx 'in:Zuid huis en erf verlaten. Hun woningen,* ruim' zevenhonderd in getal, werden met de. grond gelijk gemaakt, één kerk en twee scholen verdwe nen, ;tensrijl buitenplaatsen, grazige weidenen groene tuinen moedwillig aan het'water werden prijsgegeven! v;Latên wij gerust stellen. Het is geen bëschrij- ,Vmg:;vari eén of andere ramp, maar: slechts bedoeld om U een beeld te geven van liet graven van de Maashaven.1, - Wat tussen 1894 en 1905 geschiedde, zou zelfs in onze tijd een gebeurtenis geweest zijn, die tot in de- uiterste uithoeken van ons Iand opzien, gebaard zou hebben. De -Hynhaven was te klein geworden, de Ko ningshaven telde als haven feitelijk al niet meer hiee, Nassauhaven, Persoonshaven en Binnenhaven waren nie tige watertjes geworden, terwijl de Spoorweghaven, de Entre pothaven en de Katendrechtse havens speciale belangen dieii- -. -- -- - ripn Er m opsteen niruwe haven hiikmren masr dan lacr beSón. men met de uitvoering van buurt, waarvan de straatnamen dui- Groene Hilledijk naar de WtLhelmi- aerL r,r m O e 5 t een nieuwe naven OljKomen, mactTaan lag het grafisch/werk. dat ir. gedeei- delijk de tijd-van de Boerenoorlog nakade brachten, waar een .Jieen- het dorp Katendrecht m de weg, dus: de mensen laten verhui- ten zou geschieden, dit in tegen- verraden. Zuid groeide geleidelijk en-Weer" klaar lag om hen naar 7pn dom afbreken pn havpn m avpn stelling tot het graven, van de an- met zijn havens mee, zodat om- het Prinsenhoofd te brengen. w_ i„f, j dere havens. Het voordeel hiervan streeks I9i0 reeds_ een flinke stad Feyenoocd werd bereikt over de INegen m-llioon gulden neeit Ö.e aanleg gekost, de Opbrengst was. dat men naar beboette zou verrezen was. die in feite een eigen Konmgmnebrug, die 12 maal per' is een veelvoud hiervan geweest. kunnen uitbreiden, zodat men nim- ..tramwegaet" .bezat, want de oever- dag open was. Wilde men zonder 7n rc V.«<- 7n,,)n^ A j „ii- roer met een grote .onrendabele verbinding, was toen nog zo gebrek- lang wachten toch over, dan was ■diO is nee ïanaeüjKe d»uiaeri van xtOtteraam met alleen ge- vlakte zou komen te-zitten, zoals bij kig, cat geen tram rechtstreeks van daar het ..Haasje-over-Bootje", dat worden tot het grootste havencomplex van onze stad, maar ook de andere havens nog wel een cn- noord naar zuid kon rijden. Pas op zelfs r.og een goede tien jaar- gele- kele maal het gev2i geweest is. 1 September 1926 begonnen ce lij- den dienst deed. Tijdens debouw- van (Je Waalha- nen 12 en 12A van DP: naad de Zeker is het, dat Zuid nog immer ven moest men reeds beginnen nog Randweg te' rijden, op; 23 Octóber. niet in een.hoera-stemming kan ver- westelijker de: havens van. Pernis le -rj-: vj:keren, over aeri ideale oeververbiö- graven, zodat het havengebied zich was üe pnmmëöe'Koïifegs- ding. Vooral dè route over de brug- nog .verder ging uitstrekken-,. Licht valthet të begrijpen, dat dit handelscentrum bewoners aan moest trekken. ;Ook dat. ging in ijl tempo, want nog laiig. geen honderd weer te klein geworden. De Waal- oord'vrijwel .geen sterveling. Pas haven, die de grootste kunstmatige vlak voor de eeuwwisseling verre- haven ter wereld zou worden, werd zen hier dc eerste huizenblokken, nemen met de lijnen 9 en 13, die de op het program geplaatst In 1907 weldra gevolgd door de Transvaal- reizigers van Charlois cn- van de 1926 gevolgd door lijn 2 naar Char lois. Vooralen moest men genoegen tot de grote satellietstad, die nu ai groter is dan Utrecht. Voor de .„Auteur" sprak dc beer W. F.H.-Hermans.- Hij merkte op, dat het enige frappante van een au teur slechts datgene is wat hij pleegt te schrijven.en niet zijn uiterlijk. een omstandigheid waarmee sommi-' ge lezers dikwijls geen rekening houden. Zij zouden in zijn verschij ning als-mens dikwijls ook-graag iets bijzonders wi'.Ieri zier., hetgeen maar zelden het geval is. Uitvoerig ging de heer Hermans in op de vraag waar de schrijver haring of kuit kan halen omtrent de kwestie hoe zjjn laatste boek nu in werkelijkheid wel is. Goed of niet goed. Hij kwam tot de slotsom, dat een antwoord hierop bij gene enkele categorie gevonden kan wor den. Noch bij de uitgever, noch brj de verkoper, noch bij de criticus en ook niet bij de lezer. Begrijpelijk was dit laatste enigszins gewild overdreven, maar humoristisch was het ook. De Amsterdamse uitgever,'de heer G. A. van Oorschot, kwam sterk' op voor een zakelijk en moreel goede verstandhouding tussen" auteur 'en uitgever. „Dc uitgever, moet de schrijver in bescherming nemen te gen zijn eigen onzakelijkheid" aldus spr. „Litteratuur heeft niets te ma ken met moraal' merkte de heer Van Oorschot ook op in. zijn betoog en hekelde in dit verband fel het systeem van het Katholiek boeken- keuringsbureau XD.LL. te Tilburg.. „Zij kunnen niet buiten elkaar, maar hebben elkaar toch niet op recht en innig lief." Aldus schetste de heer Jac. den Haan dc verhou ding tussen boekverkoper en uitge ver. Over de betrekking tot de au teur valt door een verkoper van boeken niet veel te zeggen, zo- zet de heer Den Haan. die is niet erg nauw! Voor het publiek mag de boekverkoper geen criticus zijn." De heer A. v. d. Veen. criticus, meende, dat men. om als criticus te slagen, een geschoold lezerdien- 'O Nog geen honderd jaar geleden was de gehele Lmker-Maasoever vlak land, v;aar verscholen langs de dijk de dorpen Charlois, Car- hieraan de herinnering nog levendig gehouden. Het belangrijkste öurp was even wel Katendrecht. Niet alleen ein digde hier de Dordtse Straatweg bij het: Tolhuis aan de Maas, \vaar de pont naarRotterdam lag. maar te vens vertrokken van hier dë' dili- fince's naar Antwerpen en eerder, atendrecht was ook een geliefd ontspanningsoord voor de .-Rotter-. Katendrecht en TJsaelmonde dammers. Öp Zondagen was er een lagen. Charlois. v/aarvan de Franse naam uit de Bourgondische tijd stamt, en dat eigenlijk Charollois genoemd wordt, of in het Nederlands „Keel", was een vriendelijk dorpjemet een kerkje, dat vooral-als pelgrimsoord: in oude tyden bekend was. Eenmaal is het bekend geworden door een tragische gebeurtenis;: omdat - het voorgekomen'-' is.gdat jéefi prccessier door het - ijs vam rïe Maas zakte. Large tijd heeft de naam„Fapegal"- druk vertier In. de herbergen^„Wa pen van Antwerpen",: ,De Gouden Koetswagen" v en „Het Zwarte Paard". Dit alles is grohdig'verdwe- nen orrtplaats te 'maken voor de Maashaven. Op het huidige Katen drecht houden enkele straatnamen nog de - herinnering -levendigaan Tolhuis en Rechthuis. Waalhaven Nauwelijks was de Maashaven ge-- en pi het havengebied was 'al- jaar geleden woonde er op Feijen- lliDOi'iliismïltKcrOT Dit was de primitieveiKoninffs- brugi die tot, J September:.J926 de verbinding over dt'Konings haven vormde: Deze opname da-- teert -uit ongeveer13001 toen de situatie ,-öt :vefré van ideaal moest worden genoemd. gen .is jiiet, bepaald- geweldig snel-të. noemen. Laat hös hopen, dat hierin. ook: nog eens- verandering zalge bracht worden: maar helaas- zal dat nog een kwestie van vele iaren zijn. J. H. E. REESKAMPl: Een plaatje uil de tpjdy toen Zuid 'iog niet bestond civalies nog rust - cn, bedaardheid ademde. -Van 20 tot en met 23 Jnnl 'gaai dé Maashav en-markt ter gelegenheid natuurlijk gaat.dit geheel in atfjl, zoals het een sop;fie,'norerende en beroemde markt betaamt. Het batig saldo komt bovendien een prachtig doel teil goede: het Koningin "Wilhelminafónds voor de kankerbestrijding, rnarkt,zulleD van pubLek werd zelfs zo groot, eon fu 9Vd"Hollandse. markt en dat; het Maashaventerrein .er bij eehonriPnmeië^lu°nfeiluig worden getrokkén :werd 'en: op' dat" .ptint at tMP ontbreken aangeland had de 'Maashavenmarkt Wrf ^eöel-drachten met bij voorgoed zijn repiita tie gevestigd."r' ~'"Dé ^wtódetVéradobrl&'hëefcdS HhiSSft'Vo1 *0ud- markt een geduchte opstopper' vér-: ppen; vt,°f' kocht'.eöf de viering "van-bet 23-jarig^ .^omt er-eenaantal jubiiouni zalnog levendiger dart S erv oïir. het helemaal .anders de: herinnering: oproepen aah i hV>' rrJJ?t :.dok... een dê. vele Joodse standhouders,--;die „echt.,, stadhuis,; waarin „huwehj- tijdens de''■-bezetting'het>le^ëii.?Iiëteh?;: -rok^P^ - en'"°P'^e'" markt aan dë Maashaven- nf-m-' r s'7'p talrijker lege plaatsen achterlieten. u I bloemententohnsteHing- Thansis mon de bezéttfngsmóel- heeit men optimistische denkbeel- lijkheden te bovep gekomen.- ten-, c'.aar een d&fgelyke .uitslailing minste voorzover dat,ónder' ,üe-:ge--. 7^- u !aar;v,e .asnfietoond. dat geven omstandighedèn -.mogelijk-. is. oh het - publiek veel animo vobr Met een bczockerstel van racer dan zon tentoonstelling, bestaat. ;'dertigduizend^per marktdag is.^de- v °tgamsatoren hebben voorts, jarige markt aan ..de; Maashaven-r-- de: uitgifte vgn ...een - herdenkings-v Hillelaan \yeer inët: recht dè: markt boekje, in petto, waarm dc opbouw voor Rotterdam-Zuid geworden;: .van-de markt wordt geschetst, clo oprichting van erepoorten met~een' M'-s l'V taifstailing van alle waren,- die op deze markt tc krijgen'zullen zijp en bU zoveel schoons mpassende .¥1* feestverlichting. - De politié werkt op allerplozfc-1 rigste wijze, met'dé''lijyeri^«,ïKpjianr --.W^M nenmakers mee en beloofder bepa alde:verbinriigsstratón,.te.;zulleii afzetlmv,;opdat' :-de, bezoeker, veilig, kunnenv.^rondwandelen van; hetene marktgedëeUe .naar het; andere, Uit dc historije De Maashaventnarkt is in het "ie-" vengeroepen bij 'besluit van de raad van.-.29:.Maai't. 1,923. Aanvankelijk. ."was.-de-markt aan de Putselaan cn deden eï hooguit;-twintig kooplieden. .aan.:, mee. Het - laat. zich begrijpeiv oat:: er-maar matig verkocht, werd. !.0piè'dC^pïaatsinii': naar het Afi'i-; s kaanderplein,";- enige jaren later, bleëk geen' succes, maar eenmaal óp; dtvHillelaan aangeland .-begon er 'sciipt.in de zaak te komen. De toe- Naar een thriller; gaat men kij ken om te griezelen! Een kniesoor die daar wat op tegen zou hebben. Maar als het griezelelement geba seerd is cp de dreiging, vcronr- jzaakt docr het samenbrengen: van een'eenzame vrouw .met-n krank zinnige dn een afgelegen huis. dan mag men; tegen zulk een' ongezon de sensatie protest aantekenen,wat .mij betreft. - ,Op zo'n ongezonde sensatie -het stuk van Mel:; Dinelli "TheMan ("Noodhulp) gebaseerd, .r Gisteren; heeft .de Nederlandse Cdmedië' Két hier in de slecht bezetteSchouw burg vertoond en ongetwijfeld boeiend en; knap -vertoond, ónder regie .i^n Hans Bentz van den Berg,- De auteur moet een grote kennis van zielsziekten hebben, want op .waarlijk treffend., juiste:-wijze: laat hij. de krankzinnige 'jongeman spreken, en reageren, zes taferelen lang. Het ganse stuk bestaat, vrij wel alleen uit een gedurige dia loog 'tussen; de eenzame weduwe en, dé krankzinnige jqiigeman, die rij Uit" medelijden een; dag heeft .aangenomen om haar" te assisteren bij dëï' sdióo nm aak. - Aanvankelijk: - probeert', de vróuw dei overspannen jongen te'; begrijpen en - te kalme- reri, - maar' als hjj agressief, ■wordt eii'de wouw: in het hüis gevangen, houdt, stapelen helseangstkwellin gen, zich.op tot het droevige! einde. Ook al zou men de .-in.houd.--.van het stuk; verwerpen; ,;dah zal men toch móeten erkennen; dat de -3eug- dige -.Heuk- van Ulsen .de zielszieke jon ge h -zeer bewonderenswaardig heeft gespeeld. Zijn creatie heeft mij 'getroffen van het/ begin tot Het einde- Ook Mimi' Boeshach. heeft de gekwcldë.vrouw De bariton. Arthur Schoep zal ze ker op het gebied van de liedkunst een eervolle plaats gaan innemen. Hij 'beschikt-over een fraai ontwik kelde stem, die. in alle registers buigzaam is en in alle sterktegraden haar glans behoudt: Dezë prachtige eigenschappen weet hij in dienst van- hef lied te Stellen op eén ma nier, die artistiek en uitermate in telligent is, "zodat de sfeer van - elk werk geheel ;tot zijn recht komt, Deze indrukken bevestigde--hij al thans i volkomen iri liederen van Purcell, Lawes eii Ame, 'in een reeks1 van HansPlitzner, een drietal werk jes van Jan Mul. (Drie Latijnse Min neliederen, die muzikaal ad rem.zijn geschreven) en in iCelebritat" van, Diepenbrock. .De zeer góed bezette gehoorzaal van Ons Huis, toonde 2ïch enthou siast. In het succes deelde terecht Zijn begeleider Felix de Nobel. Het voorbeeldig, samengestelde programma, bevatte na de pauze o.a. nóg liederen van Fauré, Honegger i en Hindemith, welk gedeelte ik niet - v •••-. ,Prachtig -gestalte -méér- kon horen, omdat:xa Boymans gegeven, an on_kleine rollem moeten nog een piano-recital .van de Zwit- genoemd worden Jps;Liesting ;en Fransje Hart. Een goed ..decor van Tob.de Bordes en aan-het stot.yeei applaus der weinigen. ,.:.D. ROODENBURG iVERMAAT A- Dë Academie van Beeldende Kunstenen Technische Weten- ■schappen te Rotterdam bestaat dit .'jaar -een'eeuw,. Het-, Bestuur is,van pLah dit :.feit £eestelijk te - berden rKeh^Er v'zal éën; feestspel, worden 'óp'gevpsrd, een tentoonstelling Wojnfeiijr geoi'ganiseerd 'ehboven-. ,diëii,:v-bë5taan er plannen een ge- jBëxlkbÓëié:- «it te geven. Met de voqrb.ereidingen j yoór - de.he-irden- JuügsEeesteh: -is.siincn 'reeds -begon- nen. - -u.:'.:' 'Atke'^/DeTisdap'^ijèïi zich de wit- -tc lynèh^i'uan ,£':de. 7crnaml?uiuen langs- de Maashrtpènken ''-ts ér uren- laiia :ëcn,j(%rüfc fied'odvan koop jen s!criipop0WM::ers,al\nict groéién kan rmVjètm jboreiingske, dat 25 jaar jpéiegeMknieVj- levensvatbaar scheen! X (Eigèn jota) serse pianist; Max Egger .de aandacht' vroeg. Daar.bood de Aula .het. voor reci tals van onbekende kunstenaars niet alledaags verschijnsel jvan tot 'dë laatste plaatsnbezet te';Zijii, Inmid dels; bleek, dat Eggen deze belang stelling verdiende, want 'hier was De Fabriek-voor Chemische',pro- düctén-NiVj-'-aan deVon del ing e- plaat bestaat: deze week'vijirig jaar. -Dit bedrijf;''dat nu 550' em ploye's in. dienst;: heeft, - werd. in 1901 opgericht door 'twee inge nieurs, !de heren .ter Horst envar. Hasselt en was .gevestigd- in Schie dam. Negen jaar heeft men daar' midden in de bebouwde kom': azijp- ziireti," aether en loodsuiker ver vaardigd, .doch. toen werd de. reuk van 't ;:geproduceerdë;zoonaangc- naam, dat de bevolking craanmer king op ging makend-- waardoor hien Ntiëhl genoodzaakt zag een an-; dc'r werkterieiiv te; zoeken1 De gc.f! stadige - groeimaakte dit overigens -ook -noodzakelijk en bedrij f ver- buiqde naar de. yondéUngeplaat. Bovendienwgr^ de hatffük gelegd op- devervaardikihg':?yajj "andere zuren,-zoals mierenzuur :voor de xubbe'rprodüctie .:,^tr. -:kie.UTStoffen voor .dé tëxtïelinÖustflë,. ..De "1raiïs: pararit-vëfpakkihgéiiv-'vöör:7 cijgërêt-' teudoasjes en-/insecten^bëstrijrim'gs* middelen voorv tui.n-.;;èn landbouw; Vorpien de laatst^ jnieiiY/? /proce- dc'sj van 'de.' GhemiacheJfkbriGk':. Naast de voórzienihg"iri1 de: binnen- landse behoefte legt; het-,bedrijf, zich vóoral- ap de export toe. Arah dc oprichters is alleen ir. v, Has- ïsótjnog in .1 even..dieriu d e functie van - president-commissaris1 be-, kleedt. Het ■jubiteum; wordt in be sloten- kring" Zaterdagfeestelijk herdacht, in de Rivièra-hal. k.i een pianist van klasse aan het woord. De drie Preludes van Debus sy, waarmee hij zijn programma, 'ha - de pauze 'voortzette, - speelde, hxj technisch - bijzonder gaaf niet kleur-, rijk toucher' en muzikale ..overtui gingskracht, zodat deze muziek ;'oÖk wat de klanksfeer betreft, volkomen tot haar recht kwam. Met grote pia-, nistlsche allure werden odk üe Nöc- turne in B.: gr. J. en de Ballade, op. 23 vaii" Chopir. uitgevoerd-, -".w: Zonder deze,.prestaties të' 'on derschatten, .légde voor mijn. ge vóel echter dé pianist iets te veel het accent op de,virtuoze zijde van laatstgenoemd wérk, zodat bet poë tische-ervan min 'of meer op de.ach- tergrond werd :gedrongen. yf Tussen deze. composities in speel de Egger nog.de .Variaties over een" Pools.Volksliedyan Szymanowsky. een weinig persoonlijk klinkend, stuk,, dat ephter met veel flair vóór het Instrument isgeschreven. Dé ver tolking ervan, liet. geen wens: onver vuld...- -:;;v; Het' publiek heeft de kunstenaar na - afloop- warme bijval geschonken waarvoor hij-, dankte met 'a. virtuoos gespeelde Cauviccio van Dohnapyi. HERMAN VAN BORN. Ontvangst aan boord tns Erria Voor het eerst na dc oorlog heeft Corncldcr's Scheepvaart Maatschap pij N.V. op verzoek-van de 'door haar in Nederland vertegenwoordig de rederij The .East Asiatic Compa ny Ltd. te Kopenhagen Woensdag avond een ontvangst georganiseerd voor Nederlandse verschepers aan boord van het motorschip Erria, lig gende aan het terrein van Thomsen. in de Maashaven. De opkomst was zo groot, dat de heer H. Willemso, een der directeuren van .'„Coriièl-' dor"' tot een gezelschap van oogo-' veer 160 personen namens de rederij een welkomstwoord kon richten;: Dé VErria,. een van! de 28 ..'schépen, van de Sast Asiatic ën al siads 19 jaren varendë-in de-Bangkokdienst,' heeft1 accommodatiei-voor 'lip passa giers, zodat' het m de vuimë eetzaal van dit .Schip .m'ogelyk'.was: da .vygl. zeer.Uigebreide groep, bezoekers s tecs ).a an-f af eUte/t«ööen. -Het .pteh-; .van^d^feaprij^jhaar,- vNedetiatulSB: chënfele;:3ldüsJ»eniEè prètti^êviïrëii :,tè; bezorgen'slaSgdfr?volkomeri;"'daiiik? rij; dé gulle gastvrijheid der Dénën: en de waar lij k; perf e ct ëlzo rg,.'- waar mede een ieder wérd omringd;.•J"' Nogmaals vervuiling van deliaveni Ingevolge de door de-havensmees- ter aan de Rotterdamse cargadoors per circulaire bekend - gemaakte: voorwaarden voor bét gebruik van de mecrbófeien der .gemeente op ..da rivier én in dehavens met. tank- vaartuigen. isde boete.niet», 'Zoals„ wij Dinsdag-, berichttdh.verschutllgd" ingeval;''." ondanks! hét voorgeschre ven' toezicht, toch olie overboord geraakt, doch sindien -nagelaten wordt, de hierboven, bedoelde voor waarden na te kamen. r - - Die voorwaarden rijn: Ontgassen, ventileren, stomen of schoonmaken van een tankschip met het oog op brandbare vloeistoffen, die bet vaar tuig ..als lading heeft bevat, is ver boden, tenzij: -V a. het geschiedt onder' voortdt;- rend; toezicht aan-,boord van óf vari-1. wége de hayenméester: j.-. - b. de ..afvalstoffen, afkomstig van de behandeling, onder voortdurend toezicht van of vanwege de haven meester .worden afgevoerd naar .en afgeleverd aan de BPM, Steiger 7 der le petroleumhaven. •- s ■Dif schip js wédp.Tomk d'é 'men gemakkelijk: het elecïrteche gedeel- een-'-fraai werkstuk,'^cen snejheid uan 15^ te, f dej firma H. J. ■m.cv m-eu,* stnut doortic iveaerianase worden j; j afgeleverd. Het "is h -t inótor- v'rachi- en passagiers schip Tomofe, j'dat:' de werf ,'.Dè'' -Noord" Albïaéserdam werd. uitgevoerd: Deï. opdrachtïvan' Frinüc zijdc sirekte, zich kindertijd uit tnt' de bouio van drie Goud te Rotterdam' de tudrnitüateroóörsié-; POorrie» is^ uttn jde ninp,: tcnoyI voor het schéepshouiüiudwsfrie '■■rhodernstëMriïavigatié- overige de geheléjüiï-ïi aan het buitenland temiddeteu, Visingericht rusting door de werf d voor hét jvervoer van - - achtpassagiersdie, mede -de - beschikking hebben ober eén eet' en <-toökTOtón^v7lA'"^:-'£v Oëvbpuió is .zeer Ischepgn van- dit- type, t'dorspqedig.-uerlopenv Het; :.Vzustersclup,%:ide^ ------- In Januari pari ---hét'Toród óeheteuV staat. geboomd m opdrachtudriff ,.jm - werd de thans nog by -„De W- ji irt? pfnrnrinu) klcL in Octo- Noord" op stapel, eu„ rtng en döt eigendom ^cr voiytfe :de tdv>a- j;ai eindrMaart te wa- Zdl worden van de- teria1{ng en thans:'ter'gaan. M ÏT "pffin reec{s 's hét uoltooid. i Üet dcr'dë^schfp -uan. ;Pc^JQ^.^.teF°^7ifet^ scheepsmstaHafie- vdit^jplipéis ijifadnbóuii)' met alsthuishaven Le bedrijf" Nederland; te bij. de werf C. van der Havre. c r.i»ny*, "lJsselnióudëv:"woiuëer- ;Giëssën "ën,'v. Zbneff fé" De, Tornac, die 730.0,de de unledigey mnchi--.Krimpen,..(t.d. ,-:lJssel., ton dtp; VKety is .VQ.Qt-,. nekamer.de firma', 'Het^heeb Tokora en. zienvan--een-. 5600'vpk van Rietschoten - én zal eind Maart vari"dd' Sulzermotor, waarme-Kouwens' verzorgde heilino. Qaait. de tc zijn. „De lezer moet vertrou wen hebben in de criticus". Soms zeride criticus-zich schrap'bij hot gevoel, dat er steeds meer. boeken zulleu komen .bij. "dé: grote .„stroom, welke bij reeds hééft gelézen en soms niet heeft geapprecieerd. Toch mag dii gevoel geen uitwerking heb ben op „riin., beoordeling.,- Voor "„'de lezer" sprak de oud- bibliothecaris van het. Leeskabinet, de heer J. E. v. d- Frit, die de lezers verdeelde' 'in opiumschuivers en schatgravers. De eersten lezen om de werkelijkheid te ontvluchten. Dc anderen óm van een nieuw stand punt kennis, te nemen.* Spr. noemde .het boek' een goed, dat aile andere bezittingen^ te boven gaat Dr Garmt-Stuiveling - leidde de avond, die na dit.'eerstc deel met een gcdachtenuitwisseling werd be sloten. •.'••'Mi Taxi-chauffeurs Naar aanleiding van het proces, dat onlangs gevoerd is tegen een groot aantal taxi-chauffeurs zou ondergetekende gaarne- enkele op merkingen -willen makcfi in vér band met de," tijdens dit proces naar voren* gebrachte argumenten, waarom deze chauffeurs met hun werktijdenbockje meendente moe ten knoeien. Er wetd dooréén van de verdachten beweerd, dat de chauffeurs verplichtwaren um te knoeien wilden zij een eerlijk brood verdienen. Dit is absoluut onjuist. Het vast gestelde loon bedroeg in de bewus te tijd 34.per weck schoon. Aan de hana van de rittenlijsten kan ondergetekende aantonen, dat iedere chauffeur - bij de RTC aan een minimum weekloon kwam- van 55tot 60 gulden, per week. Meuig chauffeur in particuliere dienst zou een dergelijk:-toon 'graag ver- dienen. Verder dient te worden op- gemérkt, dat de werktijd ruim vijf tig, uur per week. bedraagt, maar dat daaryan. hooguit, maar dertig uur gereden iyordt. 7. Verder kwam tijdens de rechtzit ting naar voren. dat er tal-van klachten warén van de chauffeurs zelf. Ondergetekende heeft dë in druk, dat dit chauffeurs zijn, die om-:..- de 'één of - andere .-. reden rijnt-r ontslagen. Op het iogenblik maken.;de hógereparatië-kostéu het .taxibedrijf niet' lonend.' Onder getekende betreurt het daarom dat er niet een grondig onderzoek, is in-,, sgesteld naar de levensomstahdig- hëdërri'ytórttexi-^auHeurÈ^en^ga.'--; rage-Üdüders; -Jdën72omvspoëdig tot een vreemde coficïüSaë kwnen. r !?-• Klagen'over!... ani"echtvaariJi.ge jwerktijden - gallonen "js.:,Eo^iini'a.n.* dan moeten 'die ..Mac&ten'ëoolc -ge grond zijn. -Een; lid yan dez-RT-G Door communisten misleid De Actiegroep,;tegen de-herbc- wapeniis^^®M)üJtSMid^'siiirijft .-v; ons het volgende: „Naar! uw mening .zijn alien die zich tegen de herbewapening van D uitsla nd uifepr ak ^n.-p fcommunis- ten öf door cómmumsten husleiden. Nil- is. eenonweerlegbaar eh al- gemeen-'i^éd""d:'ie#.^t''^efcori^u-;:,' nisten rich'^lunan^^^fegén; ji&ze h erbewapemng;hëhbëïi;^uitgespro ken. Maar is dat voldoende reden Óm të verouderstéUéh!dat;èlkeniet- conraiunis 1;;;ef j^i#''bTihex:fóepeUjk vóór zou7möeten"zijn? Waar blijft dan;de,;yrijë opinievorming in onze democratische staat? :.v..-:7 f En hoevér blij'ft dan de vrij.e iriè-. ningsuiting nog mogelijk, zonder ogenblikkelijk ;-7vóorcommunisten u it^ekreten-; 'te wórdèii? vHoever - gaat nu al dëze etikstten-opplakke-- - vii? Is liet'''dart-Werkelijk'nodig, dat hij r die; de comrounistën nlet lust, verzot zou' moét^ 'zijh^ppi'Mles'i^t ons van over de oceaan aanwaait? Moeien wij.dus een critiekloos ver trouwen hebben in alles vyat Ame-: rika ,voor ons besluit? Is de vrees, dat een herbewapend Duitsland en. inhet bijzonder een herbewapend Westduitslandi^aar; óqrlogsmïsda- 'digerssteeds meé'ri.„m'1 degratie'- komen, ;;het .oorlogsgevaar, zal toë- 5cherpen, zo denkbeeldig'? t Wij - b open-!da t .-allé niet-cómrou- nisten vrijvoor hun prtr of contra- ten; aanzier- vandit br and, énd e pro- bleémzullen /idurvèn uitkomen,' zonder., rich tér laten intimideren. door de etikeften-opplakkerïj. van welke kant hun dat ook zou'gebeu ren.;;; De'. Actiegroep'tegen Duitslands herbe\yapehiug „Dat nooit weer" is een nïet-corhmuni'sti£che poging om niet-communisten de kans .té geven hun miet-coxrimunistische iéh,niét- Amprikaanse maar,, persoonlijke stem. uit te brengen tegen hetgeen zij zienals. eendaad die het oor- logsgevaar enorm veel nader dreigt te brengen". ~-j i YDe comTmriiistenl hébben rich nfei tegen: de herbewdpenihg van '.Duits land*, maar tegen de -herbewapening van West-Dv itslajidUitgesproken. Waarom wordt, inet 'cver depicr'be- uiapening uan - Oosf-Duitsland ge rept, over de formaties „VatJcspolvz rei'V- ober' -het opnemen -oah vroe gere nazi's, in die rode, weermacht? In de? gehele opzet variidese Actie*-: groep is, een weinig canseouente houaing:tg cinfdetefcen eh hoewél wij ;pnf*'de .ge»oéIenvVcn" rële -ritef-com-fi; i munistenjAeet jgöëd -kunnen inden ken als 2ij-zién;tvat: ér öp het ogen blik-in Duitsland gebeurt,het is juist'.de hbudtngluah'HeActie-groepi: dfè ohs zorg;,baart. .Want deze Hoiwr ding is onoprecht - gn onduldelfjki; Het -zpuiib.u.inieressarit1 .iceze.n 'iaj- horen' idIe 'tuiT etgéhlük" het "tpitia- JiéffhepftgenomentotMezéjgToepf DMwerkwygejjhct bewegen van 'ïnM teucctu.elen om.-, ladftdesïe--ièMbefüi- gen onder oproepen,- die in 'een ty- pitdie^met-moeite-verborgen coml£ murtist^che; jtërminologie^-'.. zffrt;:: gë-^7 scKreuenr- -zegtjovs -gev.oeg%Het'gaaó Zyzijn-het, die dérgehjkëacfies by ^ogr.baaLJcraehteIo?»..mak«nJ i'. i - wl i.j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7