Russische delegatie, 17 man sterk op 5 Maart naar Parijs tf HET ROTTERDAMSCH PAROOL «SNOT»! ^2^ Moskou s antwoord weinig hoopgevend voor definitief succes Nieuw Chinees offensief in voorbereiding 'j Rumoerige zitting in de Belgische Kamer Fracties ingelicht over ontwerp-programma Georges Bidanlt Frans kabinetsformateur In Italië dreigt kabinetscrisis Westen treft snel voorbereidingen Krijgsgevangen officier verhlaait: VS eren posthiium overste Den Ouden Besprekingen van mr Stikker in Washington W ereïdomroep zen d t naar landen achter ijzeren gordijn Bonn erkent vooroorlogse scholden Spaak lerklaait zich tegen de tweejarige dienstplicht Informateur heeft verzocht hedenmiddag om 6 uur antwooid te mogen ontvangen Pai tijen wensen spoedige oplossing tan huidige ciisis Bevin blijft ,.nog een tijdje aan"' lie Jaargang, no. 52 Red en Adm Lange Haven 141 Schiedam Tel 69300 Abormprljs: per week J 0 40 per kwariaal f 515 losse nummers ƒ0 09 Opgericht door da Stichting Het Parool I E SCHIEDAMMER Vrijdag 2 Maart 1951 Uitgave NV De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier Amsterdamsche Bank tt Rotterdam Directeur B de Vries Hoofdredacteur W B F Schaper i uit "in ui jir'iirm in i urn 'iin ROME Een kabinetscrisis scheen nabij toen bij een stem ming in de Kamer een groot deel van de christelijk demociatische partij die de meerderheid heeft m het parlement zich met socialisten en communisten tegen de regering uitsprak Later besloot het kabinet in functie te blijven en het parlc ment een zeer omstreden wetsont werp aan te bieden dat beoogt de regering uitgebreide cc ïcimsehe noodbe»oegdheden te geven Hoe wel de regering haar lot met zal doen afhangen van dit wetsont werp m ongewijzigde \orm wordt verwacht nat zij deze Kwestie als eèn belangrijke krachtproef zal op v atten Franse ambassade en het Franse Instituut te Piaat; bewaakt PRAAG Smds Zaterdag v, or den dè Franse ambassade en het Franse instituut te Praag bewaakt door Tsjechoslowaakse politie in burger Westelijke diplomaten die hun Fianse collega s een bezoek brachten werden voor de ambas sade op hun identiteitspapieren ge controleerd Het Franse instituut een cui jree! centrum van het Franse ministerie van Onderwijs heeft zijn deuren op Maandag ge sloten en verklaard met te zullen heropenen vorrdat de politiebewa king is opgeheven De reden voor de Tsjechoslowaakse maatregelen is met bekend Expositie schildeiijeu Prinses Wilhelmma AMSTERDAM Van 3 tot 24 Maart a s zal in de Kunstzaal Var» Lier een evposit p worden gehouden van het werk an Prinses Vlilhel mma der Nederlanden Zaterdag middag om 3 uur zal burgemeester d Ailly de tentoonstell ng openen WASHINGTON Slechts yp een punt heeft de Sowjet-Unie zich verenigd met de voorstellen, die de drie Westelijke mo gendheden in hun nola's van 19 Februari hadden gedaan de op Maandag a s te Parijs te houden bijeenkomst van de plaats vervangers vail dc ministers van Buitenlandse Znken der Grote Vier gaat door Te elfder ure heeft Moskou dc antwoord nota overhandigd, welker uitblijven reeds enige spanning had doen ontstaan, doch terwijl zij de bereidheid inhoudt tot de bijeenkomst van 5 Maart, verwerpt zij de inhoud van de Wcstc lykc nota's van 19 Februari volkomen Dc woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, McDerinott, deelde op een haastig bijeengeroepen persconferentie mede dat de Sowjet- nota met op een werkelijke wijziging m de houdmg van Mos kou duidt, waardoor de hoop zou kunnen norden aangewak kerd op een gunstig resultaat van de conferentie der Grote Vïcy Naar verluidt handhaaft de Sowjet Unie niet alleen haar beschuldig ng van 5 Februari dat de Westelijken de overeenkomst van Potsdam heb ben geschonden door West Duitsland te willen herbewapenen maar wordt ook de mogelijkheid om de voorste! len in de agenda op te nemen welke in de Westelijke notas van 19 Fe bruan was gesteld volkomen te niet gedaan Intussen maken de deelnemende landen zich snel gereed voor de con ferent e van 5 Maart behalve Frank ryk dat met een regeringscrisis te worstelen heeft De Amerikaanse de legatie welke onder leid mg staat van de reizende ambassadeur Jcssup ver trekt reeds vandaag te middernacht per vliegtuig uit New York naar Parys De Engelse onder minister van Buitenlandse Zaken Davies is leider van de Britse delegatie Hij zal onder anderen worden veigezeld door Mal let vertegenwoordiger van Engeland op de "O nf eren tie der plaats ver van gers over Oostenrijk en Harrison deskundige in Sowjet Russtsche aan gelegenheden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken Voor Rusland komt een delegatie van 17 man die reeds visa voor Frankrijk hebben aangevraagd Tot hen behoren de vice minister van Buitenlandse Zaken Gromvko en La vrenttef alsmede de politieke advi seur van de Russ scbe bevelhebber in Duitdand Semeonof die ook bui tengewoon ambassadeur en gevol machtigd minister is in Oo0t Duits land AibeideL gedood ZALTBOMMFL Donderdag middag is bij werkzaamheden te Hurwenen by Zaltbommel de 54 jarige arbeider W J C U om het leven gekomen Toen een op een stellage gemonteerd vliegwiel op een auto werd gebracht sloeg de stellage om waardoor U werd ge troffen Hu was op slag dood Het slachtoffer was gehuwd Hil\ ersums effecten kantoor in staat tan failli«semert AMSTERDAM Op aanvraag van M F Hazelaars effectenkan toor Hilversum is door de Am sterdame rechtbank het faillissê ment van dit effectenkantoor uit gesproken WILLEMSTAD (Curasao) De heer W R. Plantz oud-voorziter van de Stater» der Nederlandse An tillen is veroordeeld tot een boete van f oOÖ of 50 dagen hechtenis Op de candidatenlijst van het eiland Sint Maarten voor de m 1949 gehouden verkiezingen voor de Sta ten zou by eigenmachtig een naam hebben bijgevoegd TOKIO United Press meldt van liet centrale front m Korea dat volgens een Chinese krijgsgevangene van hoge rang dc vierde fase aan de Koreaanse oorlog deze maand zal beginnen Daarmee bedoelde hij een grootscheeps offensief uit te voeren door het derde Chinese veldleger met steun van in Rusland vervaardigde straalvliegtuigen De drie voorafgaande fasen waien het Chinese offensief van 28 October tot 2 November toen MacArthurs offensief getorpedeerd werd het offensief van 21 November dat de S -tïocpe» uit Noord-Korea dreef en de Nieuwjaars aan» al op Seoel Voorui geschoven eenheden der verbonden legers hebben Donderdag in midden Koiea terrein gewonnen Tenvy! alle vervoer op de grond gestremd was door de slechte toe stand der wegen konden de troepen uit de lucht bevoorraad worden Troepen v i het Bntse Gemene 117 Uil I l ill 14 Koud weer g Weersverwachting geldig van g Vrijdagavond tót Zateidag s avond -f g Veranderlijke bewolking met 5 nu en dan opklaringen en hier g en daar enkèle lichte sneeuw g g buien Méést matige oostelijke g i umd Vannacht op de meeste g p plaatsen lichte vorst morgen g| M overdag temperatuur slechts p H énkele graden boven het vries g punt L 3 Mrt Zon op 7 24 onöer 181 Maèn op 543 ónder 12 22 mi i mi'.inii .nun niu be 1^ trokken dne kilomete~ op en namen een heuvel vijf kilome er ten Zuid Oosten van Jongdoeri in Op de uiterst rechtse flank van het offensief beletten Ameukanen Aniidong dat negentien kilometer ten Mooi den van Pjongtsjang en on geveer vijftig kilometer ten Zuiden van dc ach endeitigste breedtegraad ligt Bij Hoengsong wordt hevig ge vochten Amerikaanse mariniers hebben zich meester genaak! van hoogten voor Hoenpsong Zy hadden -vare Chinese tegenstand te over winnen Voor het eerst sinds een maand heeft zich boven korei een luchtgevecht afgespeeld en wel in de buurt van Smoeidjoè tussen vier toestellen van het tjpe F fiö en twaalf Migs Volgens piloten van eerstgenoemde toestellen werden drie Migs beschadigd CANBERRA De enige vrouwe Iyke minister m Australië Emd Lyons is om gezondheidsrédenen afgetreden Na de zware gevechten die het Nederlandse Detachement Ver enigde Naties m Ko ea m de avond en nacht tan 12 op 13 Fc bruan j t tegen Chinese comwu msttsche troepen voerde verden de gewonde militairen os met behulp van vliegtuigen naar het achterland getransporteerd De e foto werd geno ncn op let mo ment dat de getoonde manschap pen steunend on hun kameraden op het vliegveld Wonjoe vaar dc toestellen gtiigeu TOKIO Aan overste Den Ouden de gesneuvelde commandant van het Nederlandse Detachement in Korea is posthuum wegens moe dig gedrag de Amerikaanse Zilve ren Ster verleend Dc onderschei ding werd verleend voor moed en leiderschap aan d«=> dag gelegd ty dens een Chinese aanval op de Ne derland«e commandopost by Hceng «ong aan het conti ale front op 12 Fetoruau vi aarbij overste Den Ouden dodelijk werd gewond Scïieepspassages \v 01 den met ui pti]s veihoogd PARIJS Op de vooijaarsbueen komst van de Atlantic Confeience waarbij alle scheepvaart maatschap PU en met passagiersdiensten over het Noordèlyk deel van ce Atiant sche Oceaan zijn aangesloten werd besloten de hoeveelheid bagage die vrij mag worden vervoerd te vei- groten Deze maatregel zal in het bijzonder voor emigranten voordelig zijn Ook werd bekend gemaakt dat ondanks de voortdurende «tyging van de èNploitahekosten de Atlanti sché t&rieven met verhoogd zullen worden WASHINGTON Mr Dirk U Stikker dc Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken heeft Don derdag de situatie in het Verre Oos ten oesoroken met de Amerikaanse ondei minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk co met John Foster Dulles die pas terug is van een reis naar Japan dc Phihppy oen Australië cn Nieuw Zeeland Mr Stikker had ook een onderhoud met Thomas Cannt voorzitter van de Commissie voor dc Binnenland se Veiligheid welke een coordme rende taak heeft op het gebied van alle hulp aan het buitenland Volgens een diplomatieke zegs man is mr Stikker er nog niet in geslaagd te bewerkstelligen dat een vertegenwoordiger van dc OEES zitting krijgt in de centrale raad voor toewijzing van grond stoffen HILVERSUM Radio Nederland is op 1 Maart begonnen met uitzen dingen in de Fran«e taal bestemd voor de Janden achter het ijzeren gordijn Alle weekdagen zal dat deel van de bevolking van de Oost Europese landen dat de Fianse taal nachtig is op de koite golf (25 31 en 40 meter) .runnen luisteren naar een nieuwsbulletin en een causerie over actuele onderwerpen op poli tiek sociaal economisch o£ cultu reel gebied De uitzendingen duren 20 minuten en worden gehouden van 18 30 tot 18 50 en van 22 45 tot 23 Oa Nederlandse tijd De nooddruftige vluchtelingen uit Oost Duitsland hebben nu de prijs tan oud metaal met de day dp loopt een nieuwe bron va t m komsten ontdekt het slopen van koperdraad en ij er cn staal schroot int de vroegere buri/ ers der Duitse weermacht De bunker ap de e foto is het Adlerhorst bu Frankfurt a d Mam waar Hitier eens -yn hoofdkwartier had De Amenkoven blie en het m 2346 op cn thnns •'orpen réfugié s voor de verdere sloop wat hu t een gulden of vijf per dag op levert BONN Het nieuvie bezettings statuut voor West Dui sland kan de volgende wee* v orden verwacht, nu er overeenstemming is tot stand gekomen over de erkenning van de Duitse vooroorlogse schulden De volgende week Maandag of Dins dag zal de officiële Duitse verkla ring hieromtrent by de Hoge Com missie zyn en dan kan tot de in voering van het nieuwe bezettmgs- «tatuut worden overgegaan Op grond daarvan zal West Duitsland een ministerie van Buitenlandse Zaken kurnen hebben cn gezanten kunnen zenden naar het buiten land Naar verluidt zou de kan selier Aderiuer zelf het minister schap van Buitenlandse Zaken oo zich vvillen nemen Optreden tegen iMaioL- kaanse nationalisten CASABLANCA De Marokkaan se regering heeft maatregelen geno men tegen vijf bestuursleden van de Istiqlal de nationalistische party die Maandag door sultan Sidi Mo hammed Ben. Joeset werd gedesa voueerd Drie bestuursleden werden ter verantwoording gcioepen en twee andere gearresteerd wegens het \er«preiden van pamfletten (Van onze correspondent te Brussel) BRUSSEL De katholieke regering—Fholicn zal m de Belgische Kamer slechts haar efgeu kleine ^meerderheid geschaard zien achter het wets ontwerp waarbij At militaire dienstplicht van cec tot twee jaar wordt ver lengd Dc oppositie is ondanks een pathetisch appel van minister Van Zee land om zich met het oog cp de indruk In het buitenland alsnog met de regering m dit opzicht accoord te verklaren op haar stuk blyven staan Het was Spaak de dag te voren teiugqekeerd van een rondreis van zes weken door de Verenigde Sta ten die de regering nog eens met al zijn welsprekendheid verweet de «^menwerking met de oppositie met te wensen en alleen haar wil door de macht van de meerderheid door te zetten Met het duel Van Zeeland Spaak werden gisteren in een alweer ru moerige zitting de algemene be schouwingen over het dienstplicht- ontwerp besloten Tegenover Van Zeeland die het regcnngbeleiri ge matigd noemde en geen grote ver «chülen over de buitenlandse poli tick constateerde resumeerde Spaak die door een geïrriteerde rechterzijde aanvankelijk met aan het woord werd gelaten dat een tweejarige diensttijd met noodzake lijk is en in de andere "Westeurope se landen ook niet is ingevoerd De regering heeft volgens hem geen enkele concessie willen doen Zy hield vast aan de onbillijke vin stellingen en zij wenste evenmin ae vrouwen in bepaalde diensten in te schakelen Hoewel de minister van. Landsverdediging had toegegeven dal door het een en het ander de diensttijd wel degelijk korter dan 24 maanden zou kunnen zyn had den de katholieken het belang van party en kiezers voor het Jandsbe lang gesteld Ook Spaak betreurde de verdeeldheid hierover in het Afvloeiing Ambonezen Hoge Raad verwerpt beroep van de staat {Van een onzer redacteuren) DEN HAAG De Hoge Raad dei Nederlanden heelt vanmorgen het beiocp van dc staat inzake de afvloeiing van Ambonese militairen veiwoipon Het gerechtshof heeft destijds fcitelyh vastgesteld dat de afvloeiing vai deze militairen en hun gezinnen naar door dc Hepu blik Indonesia bezette gebieden een bedieigmg voor deze meneen voimt De Hoge Read acht het niet op zyn weg hggen om die conclusie op haar juistheid te toetsen Hu moet slechts constateren of de wet geschonden is Dit is naar zyn me rung met gebeurd Adi erfenfio fl AJ SCHltPAMSCHEW&b OAE5B5EK5TKAAT CLAÜDEÏÏE COLBERT Sessue Hnyokawo V" r» ftltn net of due eeiwoudtb# en ïocH zo re» i! sehe flm erte nfc zit n on Ijnd evenwt) onircertnl «n mmt e wo 4«n onrtitfen it} Ovenl tlden itf »erddhet£^»!»-«3 Z shettemolicwii d, ZeuttWAouf it*. DMUt- land maar de verantwoordelijkheid daarvoor lag volgens hem met bij de oppositie een stelling die ook door de liberale oud miniate" Dèveze werd verdedigd (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG De Informateur prof Knmme heeft Dondr-dag omstreeks het middaguur met een betrekkelijk korte toelichting de vijf fractieleiders enigermate op de hoogte gebracht van zün ontwerp programma "Vervolgens stelde hü het hun ter hand waarop elk van het vyfta! daaraan s mnlda,,5 aJ enige studie kon wijden Het resultaat was dit later op dc middag ach tcrecnvolgens mr Burger (PvdA) cn dr Stokman (ki P) by de infor matcur hebben aangeklopt om hem over bepaalde punten nog wat te vragen De Tweede cn Eerste Kamerfracties van de Pv d zyn gister avond bijeen geweest De tot de PvdA behorende ministers namen aan die samenkomst deel uitgezonderd minister LiefimcR die om andere dan politieke redenen verhinderd was Eveneens vergaderde de Twee le Kanter fractie van (le KVP onder voorzitterschap van dr Stokman aangezien prof Romme het juister achtte met aan die bijeenkomst deel le nemen Vandaag zouden in de ochtend de (tan onze correspondent te Parys) PARIJS Met zyn befaamde voortvarendheid Is president AunDl na het aftreden van de regering Pleten aan het werk gegaan Na de gebruikt» Iyke besprekingen verzocht hy gistermiddag I'Ieveti opnieuw een regering te vormen De aftredende premier verklaarde de opdracht niet te kunnen aanvaarden vooral om pme redenen (men verneemt dat mevrouw Pleven ernstig ziek is) Onmiddellijk daarop ontving de president Georges BIdauIt met wie hu een onderhoud v an een half uur had By het verlaten van hefc LI.Vsee verklaarde de oud premier cn oud minister van Buitenlandse Zaken aan de pers dat hy de president beloofd harl de opdracht tot heden Vrydagmuldag in beraad te houden standpunt ten aanzien van het meerderheidsstelsel met een ronde en de radicalen, houden even hard nekkig vast aan het twee ronden- c> steem In sommige kringen gaat het ge rucht dat Bidault van plan zou zyn een nationaal kabinet te vormen, met inbegrip van de Gaullisten Wy maken hier volledigheidshalve mel ding van Men krygt ae indruk dat het gerucht niet door Bidault s vrienden gelanceerd is In socialis tische milieus beschouwt man voor alsnog het gerucht als een poging om Bidault by voorbaat m zekere politieke kringen te diskwalifice ren LONDEN Ernest Bevm zal, hoew el hy door ziekte met m staat is zyr volledige werkkracht ter becchikking van zyn land te stel len met voldoen aan verzoeken van de conservatieve partij en de libet alen om af te treden Gisteren deelde hy zijn kiezers in het dis- tuct Woolwich mede dat hy nog een tijdje tal aanblijven Sedert 24 Januari toen hij longontsteking kreeg was hij met meer m het openbaar opgetreden Ik behoef my niet t« verontschuldigen om dat ik ziek ben geweest Myn slechte gezonahoid is ten dele ver oorzaakt door hard en langdurig erken dat geen. persoonlijke ba ten heeft afgeworpen zei hy Eerder op de dag woonde Bevm voor het eerst sinds zyn ziekte een kabinetS2itting bij De katholieke leider die vaak ge toond heeft regermgsverantuoordo hjkbctd niet tc schuwen zijn op dracht is die van ccn formateur begon direct zyn besprekingen met de tegenngspartyen (met de na tl on 3 Ie en republikeinse meerder heid aldus drukte Bidault zich uit> Blijkbaar zyn de verantwoor dehjke politieke leiders het eens met Le Monde die gisteren ern stig waarschuwde dat het land moreel m opstand zou komen by een langdurige crisis Trouwens zonder de noodzaak van een ipoe dige herziening van het kiesstelsel te verwaarlozen wijst de rinse pers er algemeen op dat de pro blemen van financieel economische en sociale aard dringend om een oplossing viagen Woordvoerders van diverse nationale partijen heb ben gisteren gezegd dat ook te vin den Bovendien zullen overwegin gen van buitenlandse politiek (con ferentie« officiële bezoeken cuz tot spoed aanzetten Niettemin zyn voor de MHP voor zitter de moeilykheden aanzienlijk Hy zal geen afstand kunnen doen van het door zyn party ingenomen Chnstelyk Histonschen vergaderen en insgeiyks de Anti Revolutions! ren De aanvoerder van laatstee noemde gioep de heer Schouten is eveneens eerst nog wat licht by de mfoimateur gaan opsteken He denmiddag om 4 uur veigaderen dc Tweede en de Eerste kamer fractie^ van de VVD Dat is ïykelijk laat want dp informateur heeft verzocht om 6 uur vanmiddag van eik der vyf fracties het antwoord binnen te mogen hebben Vermoedelijk zal mr Oud dit dus wel telefonisch moeten doen Prof Romme wenst als wy goed zij»- ingelicht In de vyf antwoor den haimg of kuit te krijgen Toe voeging van bezwaren dn zeker op zicht als nadeie voorwaarden) aan een antwoord zal de informa'eur naar hy de fractievoorzitters tevo ren zou hebben doen weten als een afwijzing beschouwen In PvdA kringen schijnt men m beginsel met onwelwillend tegen over het ontwerpprogramma te staan Op het ogenblik zou wat dc zetelverdeling betreft het plin be «daan zes ministers ui* de KVJ? vyf van oe P v d A twee AH een C H en een V V D in de ploeg op te nemen Wy hoorden echter verluiden dat er reden bestaat om te verwachten dat de AR met zal willen meedoen ÏUotolordonnans gedood bij botsing DEN HAAG Donderüagmor- gen omstreeks 10 uur is de 22 jarige motorordonnans van da Luchtmacht H C C Deckers uit Hilvhronbéek naby het viaduct over de Rnksstraètweje te Wasse naar dodelijk verongelukt Hij bots te m volle vaart tegen een tank auto die ondèr het viaduct uit kwam Doordat dit viaduct hem hét uitzicht belemmerde kon het èlachtoffèr niet op tijd uitwijken ..Het Kadiopiogiamina" zal lmineiikoit "tei^chijnen AMSTERDAM Het Radio piogramma officieel oigaan nu de Vcrontemc van Raciinluister nu zal zeer binnenkort verschijnen De vciemging sticcft zoals bekend naar een nauwere samen wei king tussen de omroeporganisaties cn een m icic dc, bc i m c, m belnng yke berinnen bergende cooidmi t e bi b°t niu ilnljpn dn rn grammas de vcrdelina: der zend tijden enz De vei ringing hoopt dat de in voorbereiding zynde nieu we radiowetgeving reeds veiancir ringen in de door haar gewenste geest zal btengen Weer 6V9 taar geeist tegen fabukant-inbreker LEEUWARDEN De advocaat- generaal by het Leeuwarder Hof eiste Donderdag zes en een half jaar eevam.ems«traf met aftrek tegen de 32 jarige Duitse fabrikant H H Sibbeit uit Bussum In het eerste half jair \an 19i0 stroopte hy heel ons land af en ze te m totaal over de honderd» yftig kraken De rechtbank te Leeuwarden had erdachte e»oneens veroordeeld tot zes en een half jaar met aftrek. Uit spraak over t»vee weken LONDEN Winston Churchill moet enige dagen het bed houden. Hy heelt steenpuisten Gelukkig dc 111(111 tLtens werk te- pclyk -.yu hobby w Wat de athle- ftch beoc/cntup ucn Wim Slijkhuis ta mahen liccft met liet besturen lan ccn tractorSlijkhuis is op- ichlcr unn het landgoed uan de /iter Joel cmi waarop het sport park Dumdijt verryst Dat is een kolfje naar dc hand van onze nationale kampioen want er komt ook ccn prachtige si tieibaan Be- flnjpt U nu u aarorn Wim met co llect geestdrift aait het stuur uan dc tractor _it o?n de weggegravev, grond tc verplaatsen9 •4*1 V-y;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1