Vijf Kamerfracties accoord mei program van prof. Romme Ü4p HET ROTTERDAMSCH PAROOL M I Kabinetsformatie thans in nieuw stadium getreden Minister Stikker stelt Washington gerust Oude materialen inzamelen een nationaal belang Kleine vorderingen voor de VN in Korea Bidault stoot zijn hoofd bij de Gaullisten Tank van informateur nog niet ten einde Geen voorbehoud ten aanzien van ministerkéuze Amerika sceptisch oyer Par ij se conferentie Voorlopig geen inleveringsplicht bij aankoop van nieuwe artikelen WAT VOOR WEER? Geen enkel spoor van, naderende lente Politieman maakte smokkelreizen Amerika vraagt Russen om bewijzen Weldra indiening nieuwe Kieswet Stoffelijke resten Overste Den Ouden niel gevonden mmm ^fltP Bevin treedt niet af, - zegt Attlee Henri Queuille (radicaal) thans Frans kabinetsformateur Luchtstrijdkrachten der VS in Europa worden versterkt Vrouw in verdachte omslan d igheden gestorven 'i tl II :11e Jaargang, no. 53 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schlédèm Tèl. 69300 Abonn.prlJsj pér wè&k 0.40 per kwartaal 5.1S, losso nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Zatèrdae 3 Maart 1951 Uitgave KV. De Niéuwe Pers Postgiro 3^3644 Bankier: Amslerdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: V/. B. F. Schaper DEN HAAG. Professor Romme heeft Vrijdag van de voorzitters, respectievelijk waar nemend-voorzitters, van de Tweede Kamerfracties der K.V.P., P.v.d.A., A.E.P., C.H.U. en V.V.D. schriftelijk mededeling ontvangen dat zij, ieder na raadpleging van hun fracties, bereid zijn, om tot de bevordering van de totstandkoming van een kabinet op de grondslag van het hun door de informateur voorgelegde ontwerp-program, medewerking te verlenen, als hun door' dc informateur is gevraagd, Indien ook de samenstelling van het kabinet hun in 's lands belang voldoende bevredigend zal voorkomen. Iti de kennisneming van de nadere inhoud der voren bedoelde schriftelijke mededelingen heeft de heer Romme aanleiding gevonden Vrijdagavond m?g een bespreking te bevorderen met dc ministers Drees, Lieftinek, Van den Brink eii Hlausholt, ter behandeling van verschillende technische punten. Daar minister Van den Brink om particuliere redenen, welke liggen buiten dc door dc informateur te behartigen zaak, Vrijdagavond verhinderd was, heeft dc heer Romme met minister Van den Brink de door hem te bespreken punten afzonderlijk behandeld. De informateur zet z{jn onder zoek naar de mogelijkheid van de samenstelling van een kabinet thans voort op de grondslag van het aan vaarde ontwerp-program. Zijn taak is nu in een volgend stadium geko men, maar nog geenszins ten einde gebracht. Desgevraagd verklaarde de heer Eomme, dat hy hét verstandig zou achten een afwachtende houding aan te nemen ten opzichte van de vraag, of hij het moeilijkste deel van zijn taak thans achter de rug dan we! jvoor de hóeg heeft. Bij dit communiqué, dat vannacht ..'om 'tien minuten ovér half'één door de Regeringsvoorlichtingsdienst werd uitgegeven, tekent een onzer redacteuren het volgende aan: Het. feit. dat informateur prof. Romme er wél in geslaagd is de /principiële instemming van' de vijf .grote fracties te vinden voor eên ontwerp-programma, nadat de for- ;matcur mr Steenberghe dit niet ge bukt was. is ongetwijfeld uitermate .verrassend. Trouwens op zichzelf acht men in sommige politieke krin gen ook wél een verrassing, dat de Anti-Revolutionairen mede hun ja woord hébben gegeven. Immers voor hen kan dé redactie, die h£t ont- werp-programma-Romme bevat om trent hét vraagstuk Nieuw-puinea ai heel moeilijk aantrekkelijker zijn, dan de formulering op dat punt was in het ontwerp-Steenberghe. Veeleer moet het Wendeel het ge val zijn. Als mogelijke verklaring van het betér slagen van prof. Romme hoor den wij in de eerste plaats veron derstellen. dat zijn ontwero-pro- gramma op verschillende punten van dat van tnr Steenberghe afwijkt en vérder dat wellicht de factor van de duur van de crisis mede van invloed is géworden. Hoe* langer wij -er -méér. 2itten, hoe eerder .alom bereidheid, om tenslotte de zaak maar voor elkaar te helpen .bren- 'geii.' De vijf fracties 'die hun -ja-woord gaven, gaan er mee accoord. dat er zes K.V.P., .vijf P.v.dA., twee A.R., één C.H.. eri één VV.D.-zètel in het kabinet zullen worden ingenomen. Tevens blijkt er ook overeenstcm-% ming te bestaan om dr Drees we derom als minister-president te .laten optreden. Van. zijn kant zou deze .zich hiermee ook verenigd hebben. Niet duidelijk is op het-ogenblik waarom de informateur nu ook nog actief bezig moet zijn met de keuze van de personen voor de ver schillende portefeuilles. Intussen mag men, dunkt ons. verwachten dat de keuze niet zal geschieden zonder, instemming van ar Drees. Als vaststaand mag men wel aan nemen, dat met dr Drees ook de ministers Lfieftinck, Van den Brink en Mansholt wederom in het minis terie zitting ï.i en krijgen. Dit geldt, zo vernamen wij. ook ten opzichte van minister Slikker, die wederom Buitenlandse Zaken onder zich zal krijgen. Wat de verdere posten aan gaat, dient men rekening te houdèn met de mogelijkheid, dat er ver vangingen zullen plaats vindén. Inmiddels ligren - er nog zovéél voetangels en, klemmen; dat het be paald voorbarig ware té menen, dat de vorming van een kabinet steu nend op de vijf fracties zo goed als voor elkaar is. Niet uitgesloten Is, dat er een of meer nieuwe departementen wor den geschapen. Mr Burger vraagt informateur opheldering DEN HAAG. Mr Burger, waar nemend fractievoorzitter van de Party van de Arbeid heeft prof. Romme schriftelijk nadere inlichtin gen gevraagd over de passage In diens communiqué van vannacht, betreffende het voorbehoud, dat door de vijf Kamerfracties met be trekking tut dc ministerskenze zou zijn gedaan. De Party van de Ar beid heeft itl. op uitdrukkelijke in leidende conditie van prof. Romme ccn dergelijk voorbehoud niet ge maakt. LONDEN. Koning George heeft kou gevat en mag zyn kamers niét verlaten. WASHINGTON. Minister Stikker heeft gisteren aan de Amerikaanse onderminister van Defensie, Robert Lovett, een uiteenzetting gegeven van de Nederlandse herbewapenïngsptannen. Tegenover United Press verklaar de de minister, dat, naar.hij meende, de door het huidige demissionnaire kabinet genomen mililaire maatregelen voldoende zyn om de Nederlandse bijdrage aan het geïntegreerde Atlantische commando van generaal Eisen hower ie dekken. WASHINGTON. Jéssup, dé reizende ambassadeur der V.S., verklaarde Vrijdag, voor zijn ver trek naar Parijs, dat de V.S. zeer sceptisch gestemd waren ten op zichte van de .aanstaande voorbe reidende besprekingen van de plaatsvervangers der Grote Vier in Parijs. „Wij zijn niet van plan ons om de tuin laleti leiden door lou ter woorden", aldus Jcssup. Een woordvoerder van het Fran se ministerie van Buitenlandse Za ken verklaarde, dat hc'. er niet naar uitzag, dat succes gemakkelijk bereikt zou worden. Maar het Sf it, dat de Sowjct-Unie de conferentie wilde bijwonen was een aanwij zing, dat zij bereid was het debat uit te breiden cn eok zaken bui len Duitsland, die de huidige span ning tussen het Oosten en het Wes ten veroorzaakten, te bespreken, aldus de woordvoerder. De drie voornaamste gedelegeer den. van de Westelijke mogendhe den zullen Zondag op het" Franse ministerie var. Buitenlandse Zaken bijeenkomen. Eer. van de avant-gsrdelhcaters in Wenen, het ..Kleine Theater mi Konzert- haus" zai de vrijwel vergeten operette var» Offenbach ..Fericolo" in ccn bewcr- I king van Karl Kraus opvoeren. Dc familie Chaiillcn ia Midwoud. hij Hoorn is verblijd met de ge- hoortc van een drieling; die ,so- men 16 pond weegt. Mijnwerker gedood door vallende steenkool j HEERLEN..In. de breukpijler op de 546 meter verdieping van de staatsmijn Emma te Treebeek wér- den Vrijdag de 31-jarige houwer W. Hoogakker uit Hoembroek én de 19-jarige postsleper J. Coumans t uit Schinnen onder vallende kool bedolven. Toen ::j bevrijd warén ...bleek H„ die gehuwd is én een kind heeft, te zijn overleden. C.. r werd naar het ziekenhuis te 'Heer len overgebracht. Telegrammen aan thuis- varenden DEN HAAG. Met de militai- ren aan boord van het Italiaanse 'schip, „Roma", dat Nederlandse v oepên van Indonesië naar Ne- j derland vervoert, kunnen radio- brieftelegrammen- worden gewis- - seld via hetNederlandse kuststa- - iion Scheveningen Radio tegen hetzelfde- tarief als in het verkeer t met Nederlandse schepen. ^^pti:i!;i!!;i::sg:]ii!{|iii!iiiii:iiii[i;iiiii]!Ei;iiiii;[!f!i:i:iiii][iniiiiU!iiii;ii!ii!ii:niii^^> 'Aanhoudend houd j Weersverwachting geldig van 8 Zaterdagavond tót Zondag- avond: P Droog weer met plaatselijk g enkele overdrijvende wolken- g velden, Meest matige oostèlijke 1 wind, vannacht lichte én tegen i de ochtend hier en daar matigé g vorst In de middag temperatu- ren slechts enkélé graden bo- p ven het vriespunt. gf 4 Mrt. Zon op 7.22 onder 18.23; jg Maan op 6 20 onder J3.49. §j 5 Mrt Zon op 7.20 onder 18.25: S Maan op 6.44 ondér 1520. S (Van-een onzer verslaggevers! '*r DEN HAAG. Voorlopig'overweegt men niet om het Inleveren van oud materiaal verplicht tc stellen by de aankoop van nieuwe artikelen, zo vernamen wfj op een persconferentie, waar ir. E. A. Plate van het depar tement van Econ. Zaken het grote hclang bepleitte van het Inzamelen van oude materialen. Het loont op het ogenblik, bjj voorbeeld niet de moeite om oudé tubes tot nieuwe tc verwerken cn men kan cr dan ook geen fabriek voor vinden die daaraanwil beginnen. Wel maakt de grote schaarste aan de vele grondstoffen. 1 die onze bo dem niét oplevert, het dringend noodzakelijk* de afval van de huis gezinnen te verzamelen voor de in dustrie. Dit geldt voor oud papier, oud ijzer en staal, oude non-forro métalen als lood, zink en koper, lompen en beenderen. Het bevorderen van de inzame ling wordt als een nationaal belang gezien. De minister van Economi sche Zaken doet een beroep op de Nederlandse bevolking*om alle oude materialen, die. opnieuw verwerkt kunnen-- worden tot waardevolle producten door middel „van de han del en van liefdadige instellingen te bestemder plaats te laten komen. In circa S0 gemeenten. o.a.- in Den- Haag zal" door de óndervakgroep opkopers oude materialen en .afval stoffen bekénd worden gemaakt, op welke wijze en door wié df afval zal worden opgehaald. Het publiek dient.deze dan van hef overige huisvuil te scheiden en apart ter .beschikking te houden. Liefdadige instellingen zullen van haar kant- inzamelingen, organiseren. Als men wat meert ervaring heeft, komen grote stéden als Amsterdam en Rot terdam aan de-beurt. (Van onze weerkundige mede werker). Hoewel het volgens de kalen der over. drie weken lente is, doet het weer thans in peen enkel op richt aan hei naderendevoorjaar, maar veeteer aan de winter den ken. Zo zal het ook het komende weekeinde rijn. Boven Rusland, bevindt zich een gebied van hoge druk. met een krachtige uitloper in de richting van Scandinavië. Deze blijft ook het weer in ons land béitirloerfen. Oostelijke win den, die aanwakkerden door een barameterdalhig in Frankrijkblij- .ven k'oude lucht uit Polen nan- vöeren. Hierdoor zal 's nac'nts lichte tot matige vorst heersen cn overdag' zal het kwik slechts en kele graden boven het -nulpunt stijgen. De kans op neerslag is echter tamelijk gcHng. Hu .en dan kan wat zonneschijn ivordèn ver wacht. De minister zeide, dat" de regering plannen had opgesteld voor een de fensiebegroting van 1.5 milliard gul den, vergeleken met 805 millioen gul den in het voorafgaande fiscale jaar. Deze besluiten,-' aldus dé. minister moeten nog aan. het parlement' wor den- voorgelegd.*vU.v'.-L. Minister 5tikker is vanmorgen vroeg naar Ottawa vertrokkèn, waar hij zal confererèn met de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Lestér Pearson, en andere Canadese autoriteiten. (Van een.onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Voor de Am sterdamse .Rechtbank is 'een. straf zaak behandeld tegen dc' Si-jarige adjudant'van dc'rijkspolitie H, M.\ die cr van wordt beschuldigd in 1345 In zijn lltenstauto samen met een oesterkweker een aantal smok kelreizen naar België tc hebben ge maakt. Twee oesterkwekers uit Ierseke hadden een handeltje in kreeften en paling opgezet met België. Om dat er geen vervoer was troffen zij een regeling met chauffeurs van ge allieerde legerwagens, die hen en hun lading meenamen. In Brussel verkochten zij hunkreeften voor f 150 pèr stuk. Omstreeks April vroegen zij de commandant van de rijkspolitie, die over een dienstauto beschikte, om n\ce te doen. Hij stemde toe en kreeg als beloning daarvoor een' radio, een partij le vensmiddelen en een aantal huis houdelijke artikelen. - Burgemeester. E. Fabius van Wisch, die tijdens de bevrijding in ZeeuwsrVlaanderen was. verklaarde als getuige a decharge, dat het daar destijds een chaos was én dat men in die tijd niet van smokkelen kon spreken, omdat ér geèn grens en geen douane was, De behandeling,van de zaak werd geschorst tot 11 Mei. LAKE SUCCESS. - De Ameri kaanse gedelegeerde in dé commis sie voor de conventionele bewape ning der Ver. Naties, Frank Nash, heeft de Sowjet-Unie in een offi ciële verklaring uitgedaagd eën in ternationale verificatie toe te staan van de Sowjet-verklaring, als zou den de Westerse landen twee .maal zoveel troepen op dé béen hèbbén als de Sowjèt-Ume. De Sowjet-Unie ver klaarde zulks in de recente nota aan Engeland. DEN HAAG.. Naar het A.N P verneemt is dè indièning' van hét ontwerp voor een nieuwe kieswet bij de Tweede Kamer' zeer spoedig te verwachten. Ondanks het feit, dat de regering demissionnair is, heeft zj| gemeend, nu dit ontwerp gereed. ïs, het spoedshalve de Ka- -meg reeds tc. moeten toezenden,op dat de mogelijkheid blijft bestaan; dat de wet .nog dit jaar in het Staatsblad zal kunnen verschynen en de Tweede-Kamerverkiezingen van 1952 volgens de nieuwe wet zullen kunnen, wordén gehouden. TOKIO. Door tanks geleide Amerikaanse mariniers braken Vrij dag in Centraal Korea het verzet in de Chinese achterhoede, bezettèn bet knooppunt van wegen Hoengsoug zonder strijd en drukten verder naar het Noorden door. "De mariniers openden de aanval met een bajonetcharge welke 250 Chinezen doodde of op de vlucht joeg. Vervolgens werd een 33D. me ter hoge berg ten Noo"dwest,en van Hocngsong bezet. Daarna trokken de mariniers in tanks en te voet dóór het verlaten en zwaar ge bombardeerde Hoengsong (55 km TOKIO. Naar aanleiding van geruchten als zouden de stoffelijke resten van overste Den Ouden bij Hoengsong gevonden zijn, heeft een officiële woordvoerder van de Nederlandse missie te Tokio ver klaard niets in deze zin vernomen te hebben. Hij voegde cr aan toe, dat er geen definitief antwoord tc geven was op de vraag, wat er precies Inet overste Den Ouden was gebeurd. Volgens de ene lezing droegen de mannen van overste Den Ouden de stoffelijke resten buiten de stad, waar zij deze begroeven cn volgens een andere lezing was de auto, waarin de dode vervoerd werd, in een hinderlaag gevallen, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. Men zal een on derzoek ter. plaatse moeten af wachten. Weer Nederlandse gewon den uit lïorea onderweg SINGAPORE Vandaag vertrekt uit Singapore een vliegtuig met acht en twintig militairen, die in Korea verwondingen hebben opgeiopen, naar Europa. Het zijn zes Fransen, drie Nederlanders, achttien Britten en één Zuid-Afrikaan. Jacht op „Westerse, agenten" onder Duitse communisten FRANKFORT. Van de voor- zittérs van de communistische par tij in de Bondsstaten van West- Duitsland is binnen tien dagen nummer vijf ontslagen, als gevolg van Oost-Duitse- (léés Russische) aandrang om een „meedogenloze zuivering uit te voeren van alle Westelijke agenten uit de party in West-Duitsland." Het jongste slachtoffer der. zuiveringswoede is August Hollander, voorzitter van de KPD in Neder Saksen in de Britse zooe. ten Zuiden van de 3Sste parallel) en veroverden naar het Noordoos ten twee heuvels- De 'troepen dér Chinese achterhoede die déze heu vels verdedigden, sloegen na een korte schermutseling op de vlucht. Verbonden troepen, die aan bei de flanken der mariniers stonden, boekten op het grootste deel van hét 100 km brede front een' terrein winst van 1 a 2 km.*Op de Ooste lijke flank kwamen de Amerika nen cn Zuidkoreanen, die pogen Tsjangpjong in te sluiten, tot 43 a 48 km ten Zuiden van de 33ste pa rallel. Hot verzèt der floordclijkzn nam echter toe. De Amerikanen, Canadezen cn Australiërs op de Westelijke flank vernauwden hun boog, om de in niemandsland gelé- gen stad Jongdoe, welke 24 km ten Noordwesten van Hocngsong cn 50 km ten Zuiden van do grens ligt. Tijdens con sneeuwstorm dron gen Amerikanen van de derde di visie op drie punten over de Han in Seoel door. Later keerden allen naar de Zuidelijke oever terug. De Sda Maart a.s. kómen de Grote •Vier bijeen tc Parijs op de hoek van de Avenue Malokoff tussen dc Triomfboog cn het Bots (de Boulogne) in het Palais Rose, dat prompt Pink Palace is jjeuiorricn zotoel in de mond van diplomaat als van chauffeur. v. te BE VIN iret weg, niet weg LONDEN. „Ik heb volmacht ora te zeggen, dat de lopende geruchten volstrekt onwaar .zijn", aldus werd gisteravond officieel door etn woord- voerder van Dowmugslreet medege deeld. nadat dc gehele dag In Londen het bericht had gecirculeerd, dat mi nister van Buitenlandse Zaken Bevih In ceu privé-nnderhoud met premier Attlee het besluit had kenbaar ge maakt, te willen aftreden. Zoals bekend had in het begin van de week de oppositie in het Hoger huis. gesteund door een van de La- bourpeers. aangedrongen op Bevins aftreden, omdat zijn zwskke gezond heid hem 20U verhinderen, zich ten volle aan zijn taak te wijden. Eergisteravond vertelde Bevin zijn kiezers in Woolwich, dat hij „nog een tijdje" aan wilde'blijven. Ondanks het officiële dementi, ge looft men in Londen toch. dat Bèvin in ieder geval zijn functie binnen korte tijd zal neerleggen. Ijabour-nederlaag maar zonder gevolgen LONDEN In het Lagerhuis is Vrijdag een conservatieve motie, die de regeringspolitiek met betrek king tot do grondstoffen critiseerde, met 167 tegen 163 stemmen aange nomen. Dit resultaat wordt niet als een nederlaag van de regering be schouwd, daar geen van béide par tijen haar leden opgedragen had te stèmmen. (Bijzondere correspondentie) PAKIJS. Bldault's poging, een nieuwe regering te vormen, is mislukt. Vrijdagmiddag .om half drie gaf hy zijn opdracht terug. Hfj had getracht de regering naar rechts uit te breiden, maar de Gaullistische heer Capitant vond bet zelfs niet nodig op BIdatilfs uitnodiging om eens te komen praten, in te gaan. Evenmin bleken de radicalen geneigd bakzeil te halen. Zy hiel den vast aan hun cis van een tweevoudig meerdcrhcldssysteem,Waartegen, zoals men weet, de MÏIP tBidault's party) sterk gekant is. De botte weigering van de Gaul- Queuille's kansen, wanneer de MRP ten aanzien van Queuille even wei nig toeschietelijk is 'als de radicalen hst tegenover Bidault bleken. Ook kan men niet inzien dat de radica len met de verkiezingen in zicht afstand van hun principe zouden doen en de leiding van de regering zouden nemen. Men spreekt dan ook. reeds over Queuille's opvolger. Deze zou Ra- madier zijn. of Guy Mollet of .een -anderesocialisb--Zoals-rneir;weeV is de houding van de socialisten tij dens het kieswetdebat uiterst SDepeJ geweest Naar vcgluidt hèeft.Rama- dier nog een ingenieus compromis voorstel in portefeuille, een plan, dat bedoelt voor de verschillende départementen diverse stelsels toe te passen. FRANKFORT. De bevelheb ber van de Amerikaanse lucht strijdkrachten in Europa, luite nant-generaal Norstad, heeft Vrij dag verklaard, dat „binnen enkele maanden" het aantal eenheden van de luchtmacht voor Europa aanzienlijk gestegen zou zijn.Wan- neer en waar zij aan deze zijde van de Atlantische Oceaan zouden, worden gestationneerd was een kwestie waarover alleen door het opperbevel van de geallieerde strijdkrachten in Europa kon wor den beslist. De ggneraal weigerde cijfers bekend te maken over de voorgenomen versterking. listische RPF. om zelfs ook maar in onderhandeling te treden met Bi dault, de mededeling van de socia listische delegatie, dat zij „alle nood zakelijke pogingen zou doen om de zelfde republikeinse meerderheid te handhaven, welke sinds vier jaar het voortbestaan van het regiem verzekert" cn de wrevel bij vele radicalen van de riehting-Herriot. als mede bij vele katholieken tegen ccn samengaan met De Gau He /.-wij zen voldoende uit, dot men de* tijd niet gekomen acht voor een „nationale concentratie" als middel om het de communisten onmogelijk te maken, doeltreffend hun politiek gewicht in de schaal te leggen. Onderschatting van het gevaar, tactiek, die gedic teerd wordt door verkiczingsovcr- wesingen, of misschien béide? Onmiddellijk nadat de president Bidault van zijn opdracht ontslagen had, ontving hij de minister van binnenlandse zaken in het kabinct- Plevén; de radicale oud-premier Quéuille. die als formateur werd aangewezen. Gezien de houding van de radicalen tegenover Bidault is men nogal pessimistisch over fVón onze correspondent) LEEUWARDEN. In Harlin- gen zijn dè 53-jarige venter D. P. en een jonge vrouw uit Léeu- warden gearresteerd, nadat de veertigjarige zuster van de man de vorige week onder verdachte omstandigheden was overleden, Dc broer cn zuster woonden samen in een afgelegen huisje bezuiden Har- lingcn. Het geld dat zy van,hun overleden vader hadden geërfd, was op naam van de zuster gezet. Strategische goederen uit Zwitserland onder controle BERN De Zwitserse Bondsraad heeft. Vrijdag ccn besluit gepubli ceerd omtrent contróie op de export van een aantal strategische goede ren. Tot de goederen, waarvoor thans een exportvergunning nodig is, be horen verschillende houtsoorten, bouwstaal en ccn aantal chemische producten. Vierjarig knaapje na aanrijding overleden ZAANDAM. De bijna vierjarigs Keesje Smit is Vrijdagmiddag, zon der'tot bewustzijn te zijn gekomen, in het gemeentelijk ziekenhuis te Zaandam overleden. Het knaapje was Dinsdagmiddag, toen hij onver wacht achter een stilstaande wagen te voorschijn kwam cn overstak, onder ccn luxe. bestelwagen geko men. WASHINGTON. - President Tru man is Vrijdag naar.Key West in Florida vertrokken voor een vacan- tie van drie weken. tól

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1