Westen trekt één lijn op heden begonnen Parijse conferentie m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Geen liclit in Franse regeringscrisis Egyptische opwinding over Marokko Samenstelling kabinet besproken Moord van 4v2 jaar terug opgehelderd Onderzoek naar ware oorzaken der spanning geëist Vraag: om vervroegde verkiezingen i dl d 1 gen dei Parlement verzoekt regering om krachtige maatregelen te nemen voor hulp aan Marokko Koning George van Engeland ziek West-Europese communistische partijen gaan hard achteruit Echtpaar op huwelijksreis verongelukt Prof. Romme verwacht heden uitsluitsel van fracties over ontworpen schema Verloofd paartje verdronken Tachtigjarige boer door vrouw gedood; lijk in beerput geworpen zou herkend zijn Felle strijd bij Moeiigsong 3.1e Jaargang, no. 54 Maandag 5 Maart 1951' Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn,prijs: per wéelc 0.40 per kwartaal S.1S, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank tt Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper PARIJS. In hel ..Palais Rose", Uct namaak-Trianon aan de Avenue Foch, wordt vanmiddag om vier uur onder voorzitterschap van de Frans man Parodi de conferentie van dc. plaatsvervangende ministers .van; Bui tenlandse Zaken: der Grotéjyier geopend. Hoewel de .plaatsvervangers slechts tot taak hebben, de agentia voor een (eventuele) bijeenkomst van hun chefs samen te stellen, is dezë voorbereidende conferentie toch zeer belangrijk, omdat zij naar alle waarschijnlijkheid bepaalde vingerwijzingen omtrent Moskou's bedoelingen zal geven. In het bijzonder In.Amerikaanse kringen vreest men, dat de Sow jets een nieuwe conferentie der Grote Vier, die het Kremlin hoofdzakelijk aan liet vraagstuk der Duitse herbéwapening wil wijden, tot een campagne tegen de Westerse eenheid zullen misbruiken, Wanneer dit werkelijk, het doel van Moskou is, schijnt het echter réccls bij voorbaat tot mislukking gedoemd. De vertegenwoordigers van Uct Westen Jcssup voor Amerika, Emest Davies' voor Engeland cn Parodi voor Frankryk zijn gisteren bijeen geweest cn bebben:volledige overeen-; stemming bereikt over hun gemeenschappelijke houding. Prinses Wilhelmïna exposeert AMSTERDAM. In de Kunst zaal Van Lier iri de hoofdstad heeft burgemeester d'Ailly Zater dagmiddag een tentoonstel ling van schilderwerken: van Prinses Wfl- helmina geoperid. Ih zijn rede zeï- dè hij, dat bij Hare Koninklijke Hoogheid gaarne een „ere-Amster damse joffer" 'zóu willen noemen om. haar zo te trekken binnen dë kring der Amsterdamse kunstena ressen. De opbrengst van catalo-; gus en toegangsbewijzen is ten bate van het Nederlands steunco mité voor Leeldende kunstenaars. .De Westelijke delegatieleiders kwamen 'zowel 's morgens als 's mid dags .bijeen en besloten, dat' de agenda van ie viermogendheden- conferentie. van ministers van Bui- tenlandviè Zaken, die mogelijk op de conferentie der plaatsvervangers zalvolgen, „de ware oorzaken van de spanning, in Europa" moet be vatten, waartoe maar hun mening In dé eerste plaats behoort „de overmatig grote bewapening'' van de Oost-Europese 'staten en van de Sowjet-Unie zelf. Naar verluidt waren de plaats vervangers het r over-; ééns, dat kwesties-: betreffende het Verre Oosten niet op de agenda moeten, worden genomen. Voor de duur van de conferentie is geen termijn gesteld het kan een dag. maar ook een week zijn. In het bijzonder, wanneer de Rus sen alsnog bereid blijken tot overleg op ruimer schaal —"„wat volgens waarnemers te Moskou waarschijn lijk is zal met het .wérk aan de opstelling van de agenda wel enige dagen gemoeid zijn- - Gromyko, dié gisterenmet 1" medewerkers in Parijs arriveerde; èn zijn intrek; nam. in. dé Russische am- bassade-aanfdé^Rue- de Grénéllë. bleek- bij zijn?aankomst niet inede- deelzaam; hij weigerde de journalis ten elk commentaar. - m-srücmr ra Zware straffen iu zaak van valse lOO-guldenbiljetten GENT. Het Hof van Assisen to Gent heeft:Voncia 1 gewezen in de zaak.-van de valse 100-gulden biljet ten. Negen- verdachten, -allen Bei gen, wérden veroordeeld totgevan genisstraffen variërend van 12 jaar dwangarbeid tot 2 jaar gevangenis straf. Negen", andere verdachten, onr der- wfé iuit;Rotterdam, wer den vrijgesproken.,-v_ (Bijzondere correspondentie). PAKIJS. De socialist Guy Mollèt, die Zaterdag na de mislukking van Bidault en Quèuille de opdracht kreegt te trachten de partijen nader tot elkaar te brengen, brengt heden aan president Anriol verslag uit nopens zijn bevindingen. Hy heeft z(jn taak uiterst breed opgevat. Hij sprak niet slechts niet de parlementaire vertegenwoordigers der partijen, doch eveneens met de leiders yan organisaties van werknemers en werkgevers, er van uitgaan de, dat problemen van sociaal-economische aard-: dringend aan de orde gesteld dienen te worden. Inmiddels blijft voorde radicalen hervormingvanhet" kiesstelsel het vraagstuk van de eerste orde.Het is niet verwonderlijk, dat zjj hier op onmiddellijk laten volgen, dat de CAIRO. Een aantal Egyptische senatoren en afgevaardigden heeft in het parlement een resolutie ingediend voor steun aan „de sultan en het volk van Marokko", waa <n de Egyptische regering verzocht wordt. „krach tige maatregelen te nemen om Marokko te helpen." Maandag zullen Ara bische en Islainietisclie organisaties in Ca'iro ccn algemeen congres be leggen óm de toestand in Marokko te bespreken. Egyptische studenten hebben. Zon- LONDEN. - Koning George die kou heeft gevat en met-koorts le bed ligt, vóelde zich Zondag wat beter, aldus is. na een bezoek van zijn artsen bekend gemaakt. De „Sunday Pictorial'! publi ceerde een bericht, volgens, het welk men op. Buckingham Palace bezorgd is Tover .de gezondheids toestand van de Koning, en niet 'alleen naar aanleiding van de ver koudheid van thans.- Men zou een mogelijke herhaling vrezen van; de kwaal, die in November 1948 een operatie aan 'sKonings rechter been noodzakelijk maakte, aldus het blad. NEW DELHI Dc Tsjechoslo- waakse ambassadeur in India, dr. Krato chvil "heeftZ o n da g o ditéhd. dé ambassade verlaten zonder de leden van zyn staf daarvan mededeling te doen. Dr. ,-Kratochvil, die voor besprekingen naar Praag ontboden was, is spoorloos verdwenen. Toenemende bewolking g. g Weersverwachtinggeldig van S Ig Maandagavond tot" Dinsdag-, e §t avond: S Aanvankelijk nog weinig bo- U wolking met vannacht op dc ji rz meeste plaatsen lichte vorst. 5 5 Morgen tialf tot zwaar bewolkt gj j* met later van het westen uit tl; a enige regert Zwakke tot matige f? g wind tussen Zuid en Zuidwest, fs m Ongeveer dezelfde middagtem- g p peraturen als vandaag. g S 6 Mrt Zon op 7.17 onder 18-27: 'J Maan op 7.02 onder 16.48. S V «m «DBiEiB at i n mnmimJt dag demonstraties- in sympathie met dé nationalistische beweging in Marokko gehouden. Terwijl poli-, tie de Franse ambassade en andere 'Franse gebouwen met eensterke' -macht-;beschermde, trokken de stu-i denten voorbijonder het schreeu wen van' leuzentegen „het Franse: Imperialisme". Zij zonden, een tele gram aan dê Franse" regering, .waar in .zij verklaarden, dat Egypte de: culturele- enhandelsbetrekkingen; met Frankrijk zóu afbreken als de „aanval op Marokko""niet zou wor den gestaakt; "'v.- "-v.-A- j"'j Later Werden de demonstraties door dc politie verboden, toen be-„ 'richten waren ontvangen dat „pro- communistische elementen" eraan deelnamen. In de Britse sector, van Berlijn. liggen sinds 1945 dertien Neder landse cn zes 3elgische Rijnaken, wier eigenaars in de oorlog door dc Nazi's gedwongen werden ma- teriaal te vervoeren en die zich in Berlijn bevonden toen dc stad door - de 'geallieerden 'werd bezet. Om -onnaspeurlijke redenen iteb- bën 'j~ de Sowjet-autÓritëiien tot dusvèr geweigerd -deze vloot door hun zóne naar huiste lateis ver trekken, Alle schippers zijn met hun familieleden al lang naar hun vaderland afgereisd,- Eén 'Neder landen en één Belg zijn gebleven en oefenen samen toezicht uit op de' verlaten vloot. Rechts ziet men mevrouw Kouwijzer, de echtge note van de Nederlandse schipper samen met haar zoontje de kippen voeren. Op de achtergrond de Rijnaak.Linksdc twee Nederland se schipperskinderende 6-jarige Margaretha, geboren in. Berlijn en de 7-jarige Jacob, geboren in MaagdenburgZij hebben hup. va derland nog nooit gezien, maar spreken vloeiend Nederlands en Duits.,..- Brits sclii p vergaan ."LONDENHetT.753 ton meten de Britse stoomschip „Solidarity" is Zondagochtend voor de Westkust van Noorwegen gezonken. Acht leden van de bemanning werden door reddingboten opgepikt. Zes tien andere opvarenden slaagden cr in de kust in sloepen te bereiken. WASHINGTON. Eyinglon, het hoofd van dc afdeling voor West-Euro pese zaken van bet departement van Buitenlandse Zaken, heeft Zondag verklaard, dat het ledental van de West-Europese communistische partijen sinds dc oorlog in elk land dertig procent nf meer gedaald is. In een radto-rede tot het gehele Amerikaanse volk zeidc -Bylngton, dat Luxemburg dc grootste daling heeft, namelijk 85 procent sinds 1946, en Frankrijk de kleinste, namelijk 30 percent. De communistische partij in Nederland zou volgens ByLngton 17.000 leden, of 34 percent verloren hebben. Dit bemoedigende bericht noemde Byington „een eer vóór de volken van West-Europa".. Byir.gioa gaf de volgende cijfers: leden thans in 1946 y: Oostenrijk 150.000 100.000 België 100.000 i 35.000 Engeland 60.000, 40.000 Denemarken 60.009 22.500 Frankrijk V - 850.000' 1. 600-000 Italië '2.300.000' (in *48) i.600.000 Luxemburg 3.000' -. 500 Nederland* - 50.000 - 33.000 Noorwegen - - 40.000- 14.000,- 65 r: Zweden;- 1 - 60.009 .33:000 - -' v';-'-"'45"' West-Duitsland 300.000 200.000 31 minder in 34 65 34 63 30 31 verkiezingen vervróegd dienen te worden tot; Mei of Juni. Sléchts ecu - nieuw gekozen .Nationale "Vergade ring zou zich met maatregelen op lange termijn bezig moeten houden. Hierbij zij opgemerkt, dat dit stand punt thepretisch beschouwd slechts logisch genoemd kan worden, daar v3n de huidige Assemblee, die'reeds midden in de verkiezmgsatmosfeer zit, "weinig goeds rnecr te verwach ten- is. Erdienen éichéchter; ook thans in de.practijk voorshands nog andere problemen aan dan een kies- wetheryprmiijg.;. De. bespreking van <^y.tMoliëfcft hebben dan ook de; maatregélqri 'bétróffen. die geen uit-, stel lyden: Hij zou subsidies op ver- •schlH«ndc/|"pröductën. o.a. koleai; voorgèsteld "rhebbëh. een remming van; dé,; uitvoer-. yan zekere produc ten. (vléés) -en bevordering van de invo.cr'(yëfit'Kbotér)ten.einde de binnenlandse: prijsstijgingen tegen te-gaan: vóórts herziening van de laagste lonen."en verhoging van de. .artikelen, ^aar verluidt onttnQ.étt^.Ttxr'LTcFontrónt" bij dc partijen begrip. J". Men. stelle zich -verkiezingen voor onder een door nieuwe prijsstijgin gen cn inflatie steeds- ontevredener geworden bevolking, die daardoor dos tc gemakkelijker tot de extre misten van rechts cn links zou overgaan en men heeft de sleutels in handen tot dit begrip en tot de vraag waarom de t wens tot ver vroegde verkiezingen sterker wordt. fntusser. lijkt het er niet op. dat ondanks1 alles de- partijen d,w.z. de radicalen cn de MRP reeds iets van hun standpunt over het te aanvaarden kiesstelsel prijs -geven en. toch" blijft ten slótte - een com promis hierover een eerste nood zaak. Gespróken wordt over een verzoeningspoging hieromtrent van Herrlot, voorzitter van de Nationale Vergadering. - ROERMOND. Op dc Rijks weg onder Heten (L.) is Zondag morgen omstreeks half twaalf een echtpaar, dat zich. per auto op de huwelijksreis- bevond,, een ernstig ongeval overkomen. Dóóronbe kende oorzaak. •schóóbbdeV wagen' plotseling vande v weg, botstete- gen een boom aan. de linkerkant en draafde „vervolgens ccn.'-hele slag om. Door de kracht vandè botsing werd de .bestuurder, de heer S., uit dc auto geslingerd en op slag: gedoóa. jZijn echtgenote wérd iib zorgwekkende' toestand naar het.:. ziekenhuis te; Roermond pvergébrachtb;:^!^^^:^;::;^ ;v - De heer S. was •'afkomstig, "uit Kaarden, zijn vróuw yitbDen Haag. Op 15 Maart zouden', zü- het: hotel Stendal-, te Bussum: betrekken, ;dat debhèerSt „pas had overgenomen. In. "dithotel hadden zij Zaterdag hun .huwelijksfeest gevierd. ;Op het moment van het ongeluk; was er geen verkeer op -de wég; de ban-, den van de auto. waren nog goed. 102-jarige overleden AMELAND. oudste in woonster van Ameland,mevr.. H. Visser-—Dokt ér is Zaterdagavond ih de leeftijd van 102 jaar en 7 maanden overleden. Zij was op één. na de oudste inwonende van Friesland. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De informateur prof. Rommc heeft Zaterdag met elk van de fractielcid ers over de zak éi ij k e kant van de samenstelling yan het te wonnen kabinet gesproken. Daarbij schijnt hij een schema Ier tafel le hebben gebracht met betrekking tot dé verdeling, van de verschillende departementen onder de vijf fracties, op wier medewerking het -kabinet, zou steunen.. Vandaag verwacht de informatcor uitsluitsel van de fractie voorzitters op de door hem, aan de hand van zijn schema, uitgestippelde plannen. Vermoedelijk zal mr. Burger (P.v.d.A.) volstaan met een schrifte lijke mededeling. Het is verstandig zich van de uiteindelijke betekenis van die Tjespr^kingmr ovér aertrotWcrpiverdcJing geen al te grote voowiellmg te maken. Men kan heel mooi dc^akeJijké kant van de portefeuilleverdeling schematisch onder dc ogen .zich,".tenslotte komt het-toch In niet onbelang- ryke mate op de personen aan..Daardoor kunnen plaDncn over die ver deling slechts een voorlopig karakter hebben. Öm de beurt [bekleden., de ...Tfid.cn. van de Veiligheidsraad voor een. maand het - voorzitterschap. In Maart kwam deze functie aah de vertegenwoordiger van India, fsir Senegal" Rat*,toe; Maar onidat juist dekwestï-e-Kasjmir. behan deld/wordt, iC'Cartn. Z'ndfo partij is, gaf sir Benegal Rau de' voor zittershamer door aan de Neder landse gedelegeerde,- de heer D. J, von Balluseck (recht op de- foto). ASSEN. Naar eerst thans be kend is geworden, is Vrijdagavond te Emmer—Erfscheidenv een een verschrikkelijk ongeluk gebeurd, dat aan een verlóófd paar 't leven heeft gekost. De 2a-jarige H. W. B. uit Zwartemeer cn zijn verloofde H. N. uit Oudeschans fietsten langs; het .kanaal A te Emmer—Erfschei- denveeh. Op tot nu toe onverklaar bare wfjze zijn B. en zijn meisje te water geraakt en verdronken. De stoffelijke resten, zijn door de-poli tie geborgen. Het;.rijwiel van het meisje lug te water, dc fiuls van B. op de berm van de weg. Nu bij voorbaat schijnt vast tc staan, dat het dc bedoeling is. dat dr Dices tenslotte als formateur en vervolgens aJs minister-president zal optreden, ligt het voor de hand. dat hij reeds in dit stadium, een aardig woordje zal meespreken. Zo laat zich verklaren, dat prof. Rei na me gisterenlangdurig met de. de- mïssiannaire, tevens aanstaande mi nister-president overleg heeft 'ge-, .pleegd. Wat de toewijzing;, van de départementen aan riguren, van; de vijf fracties aangaat en ;wat .de keuze van de personen betreft;-zal dc aanstaande premier natuurlijk het nodige in'de melk té "brokkelen willen hebben. Ten. aanzien van de personen, geldt' in elk géval niet, dat daarover de fracties nog zouden kunnen beslissen. Staatsrechtelijk ware dat trouwens een volkomen verkeerde figuur. Daaróm heeft mr Burger Zaterdag jl, hiertegen gewaakt, toen door;het communiqué van de informateur, wellicht hiér o£ daar misverstand kon ontstaan, over de vraag of de fracties nu bovendien in acht te nemen aanwij zingen r over de personen zouden kunnen geven. Na overleg met de informateur is komen vast le staan, dat zulks uitgesloten zal zijn. Een. dikke mollen, vocht be schermt niet slechts tegen koude, maar ook tegen hitte. Dat bewijst dit plaatje, genomen tijdens ccn brand op een boerderij ie. Huron inj.de. Amerikaanse staat Ohio, jba:r de félle vlammen van de brandende schuur lieten do scha pen zich niet in hun maaltijd sto ren. Het is mogelijk, dat de Anti-Re volutionairen rog zwarigheden zou den maken op het punt van de toe bedeling der departementen aan de verschillende.'partijen. Zij zouden misschien duchten sals „yoetvegérx".- te wórden behandeld, dat wil zeg gen.. de?' minst:.- belangrijke porte- feuilles: toevertrouwd;.te.krijgém zoals de.heer: Schouten, op eeo ver gadering* in "Nijverdai hééft "gezegd. In hoeverrevoor, dergelijke,vrees op het ogenblik enige grond be staat. is ons nigt bekend. Vermeld zij slechts, -datiu -parlementair# kriijg verluidt, dat het plan^zou be staan. ""ëe pöcfeféülUc' 'Vfn Oorlog (waarlijk geen onbelangrijke porte- fcuille!) voor de Anti-Revolutionair te bestemmen, rad name voor oud- nunister Meynen. zo deze zich daar toe bereid mocht verklaren. BRUSSEL Het -indexcijfer der kleinhandelsprijzen is in Februari gestegen van 388.6 lot 398.7. BERGEN OP ZOOM. Vier cn ccn half jaar geleden verdween de 80-jarlge hoer Schreurs uit Wolphaertstiyk, die enige jaren' in het St. Catherina-gesticht alhier was geëvacueerd. Op 26 Augustus 1946 verliet hij het gesticht om ccn kennis in Goes te bezoeken, doch hy is daar nooit aangekomen. Hij was plotseling verdwenen cn alle nasporingen, waren vruchteloos. Deze nasporingen hadden zich bewogen in dc richting van een huls In de Lieve Vrouwenstraat, waar de vermiste wei eens een bezoek bracht en waar lot voor enkele maanden dc weduwe G;. woonde, die ten sioltc door dc Bergen op Zoomsc politie als moordenares van dc oude boer is ontmaskerd. Vroegere bezoeken aan dit pand bekentenis af. Btf het verdere ver- hadden de politie gfeen aanwijzingen:hoor heeft zjj uiteindelijk een vol- gegeven, doch in de beerput achter i ledige bekentenis - afgelegd, waarbij - het huis wa9 geen onderzoek ingc-hCt volgende is komen, vast te staan, steld. Daartoe ging men jongstleden Dc S0-jarige fc>. was óp de dag, dat Donderdag ten slotte over cn men hij een uitstapje naar Goes zou ma- ontdekte daarbij delen van een ske- ken, eerst hy haar op bezoek geko ld. Dat was voor de politie aanlei- men om nieuwe schoenen enoen ding de weduwe G„ die sedert enige broek tc halen, die zij voor hem zou maanden in Zierikzoe woont, aldaar kopen en waarvoor hij haar een. be- aan te houden en naar Bergen op drag van 100 had ter hand gesteld. Zoom over te brengen. Zij legde nog Terwfj! dé.oude man in bukkênda Donderdagavond een gedeeltelijke houding de schoenen het waren - ,0e nieuwe scboenon van :haar eigen rtv-OfcMirsf n,an aan hec V*39™ W8S- he9" OlUIlt>lIJK UVLIaUIUl zij hem met de gummiknuppel van j haar man een slag in de nek gegc- overste JJen Uuden veJk waardóór hij voorover vicL H|J was op slag dood. Toen-kort daar- KOKEA. Volgens het Franse persbureau AFP is het stoffelijk overschot van overste Den Ouden Zaterdag dour soldaten van ccn eenheid van het Nederlandse ba taljon herkend. Hot persbureau voegt er aan toe. dat het lag nabij de commandopost, waar overste Den Ouden op 11 Fe bruari sneuvelde. Bij de commandopost zouden zich volgens dit persbureau eveneens dc stoffelijke overschotten van elf Nederlandse soldaten hebben be vonden. De lijken, aldus AFP, zijn overgebracht nacr dc Nederlandse commandopost ten zuiden van Hocngsong. Wij brengen dit bericht met het nodige voorbehoud. Bxplosie in Belgische mijn eist 6 doden BRUSSEL. Voor de tweede maal binnen veertien" dagen heeft-in de Borinage een ongeluk in de mynen slachtoffers gemaakt. Ditmaal was het ccn mfjngasontploffing, waar door in ccn mijnschacht tc Chatclct bij Charleroi Zaterdagmiddag zes mdnwcrkers op slag werden gedood. De ontploffing is waarschijnlijk ontstaan door het ontsteken van dy namiet met bót doel een kolenlaag te laten springen. Op dat moment moet er gas zijn ontsnapt. na haar man, de wachtmeester G.. thufs kwam, lag het stoffe!ijk over se hot nog op dezelfde plaats. Zij heeft haar man wet-on te overreden haar te helpen. Samen hebben zij het iyic *s nachts in de beerput ach ter de woning laten verchvyncn. f - TOKIO. Iets. ten Oosten van Hoengsong, aan 't belangrijke 'cen trale front, heerst op het ogchblik een verbitterde strijd tussen opruk- kimde Amerikanen eit: zich. -ver dedigende Chinezen cn Noord-Ro- icancn, zo is vanmorgen door het lioofdkwartler van generaal. Mac- Artliur bekend gemaakt. ->'■ Ten Noorden van Hoengsong:,/m het berggebied,' vorderen 'Ameri- kaanse mariniers langzaam -dc, tegenstand van de communisten is daar niet hijzonder hevig. Elders aan het Koreaanse front verminderde de activiteit, daar de verbonden troepen er toe overgin-v gen hun in de afgelopen dagen gé-' maakte terreinwinst te consolide ren. Zij bicven. evenwel een agres sieve patrouillegang voeren. ïn de sector van Seoel was het over het algemeen rustig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1