Scliimprede van Gromyko stelt het Westen voor raadsel HET EOTTERDAMSCH PARCDL Russische speculatie op Westerse verdeeldheid moet i Duits bezettingsstcituut door geallieerden verzacht Tekort van 25 stemmen voor Guy Mollet Bonn krijgt ministerie van Buitenlandse Zaken Verbonden troepen steken de Han over Twaalfduizend Ambonezen moeten hier onder dak Op 1 Mei woonruimte voor 1500 huishoudingen lie Jaargang, nö. 56 Woensdag 7 Maart 1951 Nee toch... Heus! Oostenrijk op Henri Quetiille (radicaal) krijgt vóór de tweede maal opdracht Sjefke's vrijheid van korte duur Vertrouwen voor De Gasperi Verfwinkel verwoest door brandende gasoline Groentenexport naar Duitsland hervat Schoolgeld uit Indonesisch t inkomen Inbrekers stelen £12.000 Waarschijnlijk doel: omsingeling van Seoel Stijgende kans op terugkeer van oude kabinet Werkloosheid langzaam dalend Val van dc trap met de dood bekocht Red. en Atlm. Lange Haven 141, Schiedam Teh Ó930O Abonn.prijsi per week 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers 0.09 Opgerlcht door de Stichting „HetParool" SCHIEDAMMER Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur:^ W. B. F_ Schaper Te. Cairo liet, de héér. Sadfc Admed zich by' de recht bank inschrijven .om. uoor de 42ste maal-in zijn' leven een echtscheiding aanhangig te ma ken. Te Detroit - probeertde heer Lappan, voor- de eerste maat zijns levens de volledige vrijheid (met al dé' bezwaren van dien)' te Herwinnenop grond van hef - tfiérbwaardige .feit. dat zjjri echtgenote sedert de bevrijding' elke'dag met hem loenst te vechten (zij had by de vloot pediendf). Tijdens de opening ran het Provinciaal Laboratorium voor Volksgezondheid te Leeuwarden.zreide de commissaris rat de koningin: „Fries land kent een. nien* we bacil, nl. dé ini tiatief- bOcit, ven kostelijke baril die in dit» laboTntoriri.ni, zal worden verder gekweekt." Aan deze open- Iwcht-snacfcbcr- fc*. te Saigon en aan de ongedwongen rust waarmede de voorbijgangers even een /tapje eten. en zich law en zoic, mes, niet zeggen, dat rij ondertussen het ge schut horen bulde ren waarmede de communistische op standelingen wor den teruggedreven, de bergen in. Het plaatje ademt de sfeer wan een prots Oosterse olattc- landsstad in vre destijd (Saigon heeft 60.000 inwo ners). (Van onze correspondent tc Parijs) PARIJS. De plaatsvervangers hebben vergaderd en hun mening over eikaars denkbeelden gegeven. Het Westen heeft de Russische agenda afgewezen cn zijn eigen agenda verdedigd. Het had daarvoor twintig minuten nodig. Gromyko heeft de Russische agenda verdedigd en de Westerse afgetuigd. Hij gebruikte daarvoor anderhalf uur. Uit deze eenvoudige mededeling kan men reeds het karakter van. zjjn rede afleiden. De „dialectiek", die wij _al: van dé heren Malik en Wisjinsky kennen, heeft ook dit keer zijn werk gedaan. De stemming was, zo zeiden de aanwezigen, na afloop van deze zitting, meer gespannen dan daarvoor. Dit valt te meer op, waar het joist de Russen waren, die verzocht hadden de problemen zelf buiten bespreking te houden en de plaatsvervangers slechts over de agenda te laten praten. Davies (Eng.) en Jessup (ViS.J hebben niet nagelaten daarop te wijzen. ten opzichte van hun eigen stand punt^ ma ar, zeggen zij—ineigen kring hét gaat hier, tenslotte slechts om een geschil over de vraag, welke kant van de problemen prio riteit moet genieten. Dit is ongetwij feld waar. maar wij mogen er 'mis schien'wel aan'herinneren, dat de conferentie van plaatsvervangers juist én .uitsluitend. tot: taakhad de kwestie van" de prioriteiten te be handelen en zo mogelijk te regelend In feite'brengt 7 ook de-opmerking van Davies dus slechts de bevesti ging, dat tot nu toe geen resultaat is bereikt. Davies zelf beeft trouwens niet al te veel -illusies. Hij-heeft er op gewezen, dat'DuitsIand behandeld' moet worden tegen de "achtergrond van alle problemen ep daaraan toe gevoegd, dal: als men dit algemene probleem niet onder "het oog durft zien. dè conferentie van ministers weinig zin heeft. De Amerikanen commentarieerden het verloop dan ook met een sooct droge humor. Nu het in Korea weer wat beter gaat, voelen zij zich ken nelijk vrijer in hun bewegingen. Zij hebben geen behoefte aan resultaten tot iedere prijs. Het blijft een raadsel wat Rusland nu met deze tactiek bedoelt. Indien •het hoopt verdeeldheid in het Weste lijke kamp te zaaien, moet het nu toch langzamerhand wel gaan inzien, dat dit voor Rusland op een volstrekt fiasco moet uitlopen. De samenwer- "king tussen de drie Westelijke mo gendheden wordt- steeds hechter, eensdeels door de Russische agressie- I .- .1sr diet--- 'vor^aamste??dóórdat de kracht van de Westerse defensie toe neemt. Gromyko heeft toegestemd de Oos tenrijkse kwestie aan de agenda toe te voegen. Het probleem was door de heer? Parodi (Frankrijk)ter-- sprake gébracht. Dat is iets al betekent het geenszins, dat Rusland van- plan is'die kwestie nu ook af te handelen. Daarentegen heeft Gromyko wat Duitsland betreft hardnekkig vastge houden aan Potsdam. De Engelsen zied hierin wel een groot verschil PT"' (Byzondere correspondentie) PAKIJS. Niet minder rian .25 stemmen hebben gisteravond om tien uur in de FranseNationale "Vergadering ontbroken aan de socialist Guy Mollet; die dus geen kans krijgt een nieuwe regering te vormen. De stem menverhouding was 286 tegen 259, maar, zoals men weet, Is voor de „inves tituur" een constitutionele- meerderheid van 311 stemmen vereist. Commu nisten/Gaullisten eh dé meeste rechtse .afgevaardigden stemden tegen, ter- "»UI een aantal katholieken en radicalen blanco stemde. De investituursrede van Guy' Mollet was er naar de inhoud dui delijk op gericht een /zo- groot mo gelijk aantal afgevaardigden gerust te stellen omtrent zijn bedoelingen. Het ge"olg was,- .dat zelfs een. deel van zijn éigen partij na afloop on bevredigd was.- - Tegenover de pers sprak Guy Mollet na - de stemming als zijn AMSTERDAM; Sjefke Dem- mers. - de62-jarige Brabantse recidi vist, „laatste der Mohieanon" uit de Brabants-Rotterdamse onderwe reld dér "twintiger jaren, die op 9 Februari door het Amsterdams Gerechtshof tot'3% jaar werd ver oordeeld wegens-.een poging tot bet forceren van de kluis in het ge bouw van de gemeente-ontvanger te Velsen,. zit ophieuw achter slot en: grendel, nadat hij veertien dagen geieden- met twee andere gevange nen had weten ?uit te breken uit het Huis 'van-Bewaring aan - de Atnster- damse Levantkade. Hü is in Utrecht gearresteerd. ROME De Italiaanse Kamer van Afgevaardigden "heeft Dinsdag avond mét grote meerderheid pre bier D.e Gasperi's coalitieregering haar vertrouwen gegeven door goedkeuring van het eerste wets ontwerp op de herbewapening ten bedrage van twee honder milliard ure. De Gasperi had naar. aanlei ding van dit ontwerp* de vertrou wenskwestie gesteld. Een grote «roep in zijn eigen christen-demo cratische partij verzette zich tegen het ontwerp. I oordeel uit, dat ondanks de geble ken. meningsverschillen in de boe zem der meerderheid, niettemin een. grote mate van eenstemmig heid bestaatomtrent dé economi sche politiek.Het zou echter wel eens kunnen zijn, dat het openbaar debat eerder kwaad dan goed ge daan heeft aan de mogelijkheid van een compromis- En van enige toenadering tussen MEP en radica len op. het punt der Kieswether vorming "is? helemaal geen sprake. De president Auriol heeft Henri Queuille (radicaal) nu - verzoent nogmaals te trachten een kabinet samen te stellen. NIJMEGEN. Dinsdagavond om streeks.-zes uur bestelde'een klant in de verfwinkel van de firma Toms •in? de Bloemenstraat gasoline, ter wijl hij een brandende sigaret In de mond had. Terwijl de winkelier de gasoline overtapte in een fles, vloog de vloeistof plotseling-in brand en in een minimum van tijd stond de gehele verfwinkel in lïéhter laafe. De vlammen waren zo fel, dat de grote spiegelruiten van tegenover liggende winkels sprongen. Het vuur in de winkel was vrijwel onblus baar door de vele synthetische ver ven, grote voorraden papier, etc. De brandweer slaagde er in dé - brand tot de winkel en het bovenhuis te beperken. Boven de winkel woonde een oude vrouw, die echter toe vallig beneden was en daardoor, ge red kon worden. (Eigen berichtgeving DEN H"AAG Vandaag is dc ex port van Nederlandse groenten naar Duitslandweer hervat De West- Duitse regering, heeft toestemming verleend bet nog niet uitgeputte contingent voor uien, waarvoor tot 31 Maart 'nog een invoervergunning jicp, voor de export van alle soor ten groenten te bestemmen. Men verwacht, dat voor deze dattim wel een exportregciing met Duitsland getroffen zal zijn. Het contingent voor fruit is uitgeput cn export van fruit naar Duitsland blijft vooreerst nog onmogelijk. BEN HAAG. De Dinsdag bij de Harskamp met 'een straaljager om gekomen piloot is de twee ert twin tig jarige ongehuwde luitenant- vlieger J.' J. C. Heer en uit Am sterdam. Jn de Bóllenstreekzijn de eerste bloemen van de koude grond reeds geplukteen tegelijk 'rijm langs de grote autoweg Den Haag Amsterdam- -de': bloemenverkopers met hun geurige en kleurige waar weer verschenen'. ■Menig automobilist stopt om vrouw of ver loofde met een bouquet te verrassen Verminderd tot een derde DEN HAAG. De minister van Financiën heeft een regeling: getroffen tér tegemoetkoming van Nederlanders in Indonesië, die voor het schoolgeld van hun in Nederland schoolgaande^ kinderen, deviezen-certificaten moeten .ko pen. De regeling heeft alleen be trekking op schoolgelden, dié door 's Rijks "belastingdienst worden geheven. De verwachting wordt uitgespro ken, dat gemeentebesturen on ber sturen van bijzondere scholen haar ook zullen toepassen. Zij komt neer- op 'n vermindering van het school geld tot een- derde, met restitutie voor de-tijd, dat de deviezenrege- üng geldt. NIJMEGEN. In de nacht van Maandag op Dinsdag? is ingebro ken ia een winkclmagazijn aan de Groenestraat. De bewoners waren afwezig en toen' zij - Dins* dagochtend thliis kwamen, bleek, 3 at de gehele zaak overhoop was gehaald. Uit verschillende kistjes was gold verdwenen tot een totaal bedrag van twaalf duizend gul den. De buron hadden wel ge stommel in huis gehoord, maar .meenden, dat de bewoners van het huis dit zelf deden. Van de daders is noggeen spoor ontekti. (Bijzondere correspondentie) BONN..— Het, herziene bezcUingsstatuut voor West-Duitsland. dat in de naeh' van Dinsdag op Woensdag,van kracht geworden is cn waarbij onder andere aan de regering van Bonn de instelling van een eigen ministerie van Buitenlandse Zaken wordt toegestaan, is in politieke kringen van dc West-Duitse bondshoofdstad met gemengde gevoelens ontvangen. Terwijl de regeringhetsüs cca stap voorwaarts tot verbetering van de betrekkingen tussen Duitsland én dc geallieerden beschouwt, verklaarde de sociaal democratische oppositie, dat de kleine herziening niet meer aangepast is aan de situatie, zoals deze zich intussen ontwikkeld beeft. Door de toegestane verzachtingen, zo redeneert dc oppositie, kan .[het Duit^e- voitemauw'eliifcs het'/ gevoel? -hebbeit/ lieerden met de.opneming van de. bondsrepubliek in een? echt bondge nootschap ernst is. Volgens de op- TOKIO. Troepen der Ver. .Naties z|jn vanochtend, bjj het aanbreken van de dag. zeven cn twintig kilometer ten Oosten van Seoel de Han over gestoken. Dc oversteek geschiedde door Amerikaanse eenheden. Te -Voren had Amerikaans en Brits geschut de communistische, stellingen hevig be schoten. Een veldslag van grote afmetingen heeft zich ontwikkeld. Waarnemers te Tokio zijn van mening, dat .'het oversteken? van. de Han mogelijk liét begin is va it een omsingeling van Seoel door de verbondenen. Zij menen dat de verbonden troepen ook van het Westen uit op de Zuidkoreaanse hoofdstad zullen aanrukken. Hier doorkruisen de verbonden troepen het - schiereiland Kimpo, waarbij -zij slechts lichte- tegenstand, ontmoe ten,. - Geallieerde vliegers melden, dat hun waarnemingen hebben uiige-' wezen, dat een heftige verdediging van Seoel door de - communisten is te verwachten. Ten Noorden van de Zuidkoreaanse hoofdstad zijn uitgebreide Chinese réserves sa mengetrokken... Enk ele uren voor het oversteke van de Han vielen decommunis ten-terug op béide flanken van hét bijna honderd kilometer brede front ïn de centrale sector, waar de verbondenen sinds two® weken langzaam oprukken. vatting van de socialisten zou het bezeltingSivtatuut mcl één slag en wel nog vóór de conferentie der Grote Viér. dienenIte- werden opga- heven. Het herziene statuut houdt o/ujer meer in. dat dc voormalige Duitse consulaire vertegenwoordigingen in hei buitenland in diplomatieke ver tegenwoordigingen kunnen worden omgezet,, Bovendien behoren tot de verzach tingen, die. terstond van kracht worden, de opheffing der gealiicer- 'de'controle op interne Duitse eco nomische maatregelen betreffende .de buitenlandse handel, en het de- viezénverkeer, alsmede- hét verval len van - de térmijn, waarbinnen de geallieerden bezwaren kurpien ken baar maken .tegen Duitse? wetten. Automatisch zullen verder 'een drie tal controles komen te vervallen, .wanneer de bondsregering zelf de daarvoor geschikte maatregelen heeft getroffen. Hiertoe behoren de IJ aanrijdingen op de grote ■*-* Amerikaanse autostrada's zijn het niet de enorme -autobus-, senwelke de Verenigde Staten, van Oost haar West en van Noord, naar Zuid doorkruisen dié de zware beschadigingen op lopen, zoals' wén op deze foto ziet. Het schijnt of deze bas, cfic bij Belton in Texas op een per sonenauto botste, bovenop het slachtoffer pekloTmnen is. De beide inzittenden van de auto twee officieren 7ba% Fori- Hood, werden gedood.- BONN Oost-Duitse'berichten over besprekingen tussen geallieer den en West-Duitsland over deva lue tie van de Mark. zijn namens de Hoge Commissaris tegengesproken, contrèle op de dekarfelisatie en trustvorniing, voorts de controle op .J de naleving van de grondwet én de landswetten, alsmède de verant- woordelijkheid voor de ontheemden en de vluchtelingen. In de kwestie der erkenning van de Duitse schulden met een lange looptijd, die door de Westelijke mo gendheden als voorwaarde voor de herziening verlangd, was, kon een zekere verzachting worden verkre gen. Op een internationale confe rentie. waaraan de bondsrepubliek als gelijkgerechtigde partner zal deelnemen, zal het .betaling? schema betreEfcnde. de regeling der publieke en. particuliere vorderin gen op Duitsland worden vastge steld. DEN HAAG. Zoals; werd ver wacht is er in Februari een. daling opgetreden in het cijfer der werk loze mannen, n.i. van 110.905 eind Januari tot 09.045 eind Februari, daarbij inbegrepen de DUW-avbei- ders en de wachtgelders. Vorig jaar stonden eind Februari 101,762 werklozen genoteerd, zodat van een gunstige ontwikkeling kan worden gesproken. De daling van de werkloosheid kwam in' alle bedrijfstakken tot uiting, maar wel het sterkstibii de bouwvakarbeiders, de landarbei ders en de losse arbeiders. Het aantal bij de arbeiclsbureau's jngesch reven gedem ob Ui seerden daalde van 2300 tot 2003. Per 1000 mannelijke beroepsbe- oefenar.ert 2«n ér in Nederland 32 ■werklozen. Het aantal werkloze - vrouwen daalde van 5820 tot 5149.lén, valt niet aan te nemen. (Van eén onzèr redactccrcn) DEN HAAG Dc katts. dat lèn- slotte na ruim zés wéken kabinets crisis de onrte ploep, al dan niet met tnr, Stikker,, weer aan de slag zal moeten gaan, blijkt men in par lementaire kring langzamerhand aanmerkelijk-, te zien toenemen. Zeker/ de informateur wel er nog alles op zetten->;een-formatie op brede Krondslag mogéliik te maken, zo erkent men. Zelfs scbUöt hö twee .Vntl-Kcvolutïonalrcn te willen jïöl- sen voor ministersplaatsen, ook il houdt de A.R.-fractic zich afzijdig. Mocht hij-er ai In slafeén -inder[- daad twéé Ai\ti-Kevolutlona.iten,4h kabinet zitting té-gaan nemen.-dan is het nog de vraag of in <te ógrti van de meerderheid van? dó Chris- felijk-Historische v Tweede Kamfr-, fractie, eén meedbe-u vari dergelijke zelfstandige figuren wel voldoende zou zijn onv het-blijkbaar bij dié meerderheid, zwaar wegend nadeel .te laten wegvallen van één bitileö. de i.regeringB-coalitie'! blijven, van de Anti-RcVDliitiojiaire - groep. .- Iri het Chi-istelijk-Historjsche kariip acht men dit nh.; naar'ons is geble ken. eén io ehnistiB bezwaar, dat de kans vrij groot tc achten valt, dat prof. Romme van die zijde vandaag een weigering zal ontvt ugen op de vraag, of de vier fracties, die? ér van het oorspronkelijke vijftal over- 1 bleven, bereid rijn hun medewéf- j king te geven aan een .kabinet; dat het reeds aanvaarde ontwerp-pro- j gramma .tot grondslag zou nemen. Geschiedt dat. dan /is hét wê.l heel onwaarschijnlijk, dat hij nog de medewerking van -de zijde yan de V.VJJ. .ZOU krijgen; Dat dc in formateur er voor zou., voelen, ten slotte de vorming van een kabinet van K.V.F. en-P.v.d.A,- ató te bcve- DEN HAAG. De dienst Maatschappetykc Zorg van het mbdeterie van Binnenlandse Zaken staat door dé aanstaande komst van 3090 Atnbonese gezinhen (pltn. 12.000 personen) voor bijna onoplosbare moeilijkheden. Tegen I Mei a.5. zal door de ontruiming cn uitbreiding van een aantal woonoorden cn de beschikbaarstelling van enkele DUW-katnpen woon ruimte beschikbaar i{jn voor 1500 gezinnen. Voor de andere 1500 zal deze in leder geval beschikbaar moeten komen, desnoods door vordering Van woonruimteof door inrichting van andere kampen.? - 2 - Sinds .1945 zijn ongeveer 200.000 gerepatrieerdeu uit Indonesië in ons land gekomen, en gebleven, met bet gevolg, dat nog bijna. 4.000 gezinnen (13.000* personen/ zijn ondergebracht •n 52 woonoorden en- 500 hotels cn pensions. Ondertussen is er door de extra- bouw volume-regeling voor 1500 ge zinnen, woonachtig in woonoorden, hotels' erv pensions, tegen 1 Mei: a.s. onderdak gevondcn -ln een aantal gemeenten. Dc opengevallen plaat sen iri hotels''en pensions zullen^ worden aangevuld' met gezinnen; die 'thans nog In woonoorden ver blijven. Orri ruimte tc makon voor de Ambonezen .zullen namelijk, alle woonoorden., omstreeks 1 Mei a.s. ontruimd moeten zijn. .De Schatten berg za| rpeds op 20. Ma art. leeg; zijn om de eerste groep Ambonezen te ontvangen, die rond die datum in Nederland zal arriveren. De komst van de Ambonezen werpt behalve - huisvestingsproble men ook.de vraag op,,waf er verder met hen in Nederland'zal,geschie den. Door-dc Nederlandse 'regering en door hen zelf wordt hun buis vesting in Nederland beschouwd als een tijdelijk verblijf. Zodra de poli tieke situatie in Indonesië meer ge stabiliseerd zal zijri, zal het grootste deel van de .Ambonezen, zo ver wacht; men?:; willèri? terugkeren. Daarom worden: er geen maatrege len voorbereid; dtè* het opgaan van de Ambonezen., in de Nederlandse samenleving kunnen bevorderen. AMSTERDAM EcnMjsrfce weduwe, in de Valeriusstraat te Amsterdam L> van een keldertrap gevallenen aan de gevolgen daar van overleden. Op dezelfde dag overleed in het "Binnengasthuis een 80-jarige vrpuw, die op 29 Februari in haar woning ïn de 2ó .Van der HelStraat eveneens van de trap was gevallen. I; Zuidoostelijke wind Weersverwachting geldig van J I Woensdagavond tot Donderdag- g, i avond:.f Matige, af ori toe vrij krach-, i ttge wind tussen Zuidoost - en i Oost. Jn het Noordoosten Van het land droog weer met wei- nig bewolking eri vannacht I plaatselijk nachtvorst, -morgén l overdag ongeveer dezelfdetem- peratuur als vandaag. In het l Zuidwesten? van het land tijde- |':lijk' zwaar bewolkt riièt.' een f kleine kans op enige regen, i Vannacht Iets hogere en mor-1 gen overdag over het algemeen iets lagere temperatuur, Mrt ion op 1.Ï3 onder 18.30; j Maan op 7^3 onder ,19.33.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1