'M Voetbalprijsvraag S.V.V.—Hermes-D.V.S. CKAMTfSKEMIMGEM 10 STERNHEIM GISPT ARNOLDFS BELEID ENKELE JONGEMANNEN Te voortvarende jongens verwonden brugwachter AANBIEDINGEN Welke drie adverteerden hebben de juiste uitslag? ÏRDiMELIJKE AANKOMENDF "RACHT Met hand tussen klaphekken Residentie-orkest in Juiianakerk AGENDA DE A VONTURENVAN KAPITEIN ROB Rotterdams coureur overleden le prijs f 35.- 2e prijs f 25.- 3e prijs f 15.- Alsmede enige fraaie troostprijzen De moeilijkheden bij het toneel .Mfe °&h« Tijdelijk geen goed keuringen voor woningbouw SCHIEDAM Koeriersters Woensdag 7 Maart 1951 Dg brugwachter V. was Maan dagmiddag bezig de klaphekken van de brug te openen aan de zij de van de Koemarkt: Enige jon gens duwden voor hotel „De Kroori" de hekken met een vaart tegen elkaar» Daar er een onder linge verbinding bestaat, kreeg ook het hek, waarmee de brugwachter zich bezig hield, een schok. Hij kon zijn hand niet tijdig genoeg meer ■wegtrekken en kwam hiermede te recht tussen de hekken- Bij onder zoek' in de Dr. Noïetstichting bleek, dat de midöenhandsbecntjes waren gekneusd. Op ae Lange Have duikelde om streeks dezelfde tijd de 15-jarige modelmaker G. met fiets en al te water. De 22-jarige Rotterdammer B. Peitsman, werkzaam bij Visser en Co. aarzelde geen ogenblik maar sprong hem direct na. Hij kon de jongen naar de wallekant brengen, De fiets werd later in de middag boven water gebracht. Dinsdagmiddag kwart voor vijf is de 9-jarige K, uit de Nieuwe Maasstraat bij het spelen op balen .poetskatoen, die op de Westerkade voor pand no. 10 stonden opgesta peld, van betrekkelijk grote hoogte op. straat gevallene Hij kwam op zijn hoofd terecht en liep een her senschudding op. Het kind is in de Dr, Noletstichting opgenomen. Op de twee.' hoeken van de Pen ning! a an vonden gisteren twee bot singen pïdats tussen auto's en wielrijders *s Morgens was het de 13-jarige Vlaardinger K. die met zijn racefiets opreed tegen een personenauto van de Schiedamse mejuffrouw E. en om half 3 wérd Mevc.'v. d. L. aangereden door een uit de Stadhouderslaan komende vraehtautó, In beide gevallen lie pen de wielrijders letsel op. De fiets van de jeugdige Vlaardinger werd zwaar beschadigd. De brandweer kwam Dinsdag in sctie toen om 9 uur 's avonds een sterke- brandlucht werd waargeno men int de omgeving van de Ooie- vaarsfcraat. Het bleek, dat een smeulend vuurtje in de bouwput de oorzaak was. Met water uit de reservetank kon de brandweer de zaak vuurvrij maken. Maandag 12 Maart zal het Residentie-Orkest inde Juiiana kerk aan de B.K. Laan, weer een concert geven. Het orkest staat die avond onder leiding, van Willem van Otteiiooi De solist Is Jan de ■Mam Deze jónge Nederlandse pia nist heeft vorig jaar de Prix de ex cellence verdiend. Het programma vermeldt o.a. het le pianoconcert in e van Chopin, het voorspel tot de le en 3e acte van. Lohengrin van Richard Wagner en de 4e Sympho- nié van Johannes Brahms. De toe gangsprijs bedraagt f 2J0 p.p. Het bestuur van Toonkunst heeft voor de leden van de Raad van Overleg ook voor dit concert; een 'aantal plaatsbewijzen tegen gereduceerde prijs beschikbaar gesteld. Op ver toon van bondsbeekje of lidmaat- schapsbewijs kunnen deze leden kaarten verkrijgen tegen f i.p.p. bij de volgende adressen: J. Hart- koorn. Meidoornlaan 28 v.m» Ke- thel» Volksgebouw, Tuinlaan 50, Ge bouw RIL Volksbond, Lange Ha ven 71, Secr. Raad van Overleg, WeStfrankelandsestraat 73, W. A. v. d. Meiden» "Westfrankelandsestraat 26c. Gebouw voor Chr. Soc. Belan gen, Lange Haven 73. t-4dnerf?rïtip M. Niet alleen,!- dat .-♦wij een niauweszaalc hebben en weer in het «entruir» van de stad .terug ztjr», is belangrijk, neen, belangrijker is?dat wij U in rans niéuwe pand dezelfde oude aanbiedingen doen als voorheen, en :wel speciaal in manufacturen. Rotlerda mse h u i s m O e de r 5 weten wat flanel is. Zij' kunnengoede' kwaliteiten waarderen en, wat de prijs betreft, zij weien eveneens dat pyama-ftanél onder de twee gulden nergens meer te koop-ir: Donderdagmorgen om 9 uur* begint de verkoop van deze pyama-Hanel, 70 cm» breed, in 6 frisse .streepdassins en hu/ koo^t als openings aanbieding, P®r meter" vöor W-0. Ragfijne dameskousen (geen standsaid) koopt nu per peer winkelcentrum binnenweg TELEFOON 29180 - «s 1 NOAD-tafeltenmsteams strijden fel De afgelopen week is er door de Noadteams weer fel om de punten gestreden. Noad 1 ontving Ermazo I, dat zijn team enigszins had ver sterkt om de op een na onderste plaats te verlaten, doch tegen Nosrï 1 hadden zij geen succes. Noad 1 bond Ennezo 1 met een S2 neder laag aan de zegekar. De belangrijke wedstrijd tussen twee Schiedamse teams G.T.V. 2 en Noad 6 is een overwinning geworden voo* Noad 6 waardoor - G.T.V. 2 zijn laatste kans verloren zag gaan. Zaterdagmiddag 3 uur speelt Noad 5 in Tivoli tegen Robaver 2. Mocht Robaver 2 er in slagen deze wedstrijd te winnen, dan is haar kampioenschap bijna zeker. Doch wanneer Noad 5 wint kunnen zij de meeste aanspraken, op het kampioenschap maken. De uitslagen van de afgelopen week zijn: Noad 1—Ermezo 1 B2. Robaver 1—Noad 3 3—2, Noad. 4Ready 3 0—10, G.T.V. 2—Noad 6 2—3, Noad 7— Telefoon 2 S4. HENGELSPORT Het Baarsje hield' het laatste on derlinge concours in. de Poldervaart. De vangst was buitengewoon slecht, slechts één lid, de heer Voets. wist énkele vissen te verschalken. De overige leden tuurden enkele uren tevergeefs naar hun dobber. De uit slag was: 1 Voets, 5 stuks 3S2 gram. Door dit resultaat legde de heer Voets beslag op de kampïoens-medaïlle van het seizoen 1950/51.Tweeds werd de heer G. Gijbeis Sr. De prij zen bestonden ditmaal uit eieren. Burgerlijke Stand Geboren: Neeltje d. v. T. Kroone en J. H. de Man. Johannes H. J. z. v. A. O. Hogeling en C. J. v. d. Voort. Leonardus M. E. Th., z. v. M. J. J» van Adrichera en M. E. de Winter. Paulus F. z. v. C, A. Snijder en A. M. Devilee. Johari H. z. v. J. Koning en J. M. Sjoerdsma. Cor nells J, M. J. z. v. P. S. M. van Dijk en A. J. Lansbergen. Overleden: W. de Koster 63 j. J. Voogd 80 j. gehuwd geweest met A. J. J. de Groot Wat men moet we tent Apothekers-nachtdienst: A» Gouka, ''Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G, en G.O. Tuinlaan 80. Telefoon 69290, Clubhuis Ongeorgan. Jeugd: Doele-Gcbouw: 811 Jarigen: Maandag en Vrij-' dag 16—17.30 u. Woensdag 14.30 —16.30 Uur. 12—14 jarigen: Maandag. Woens dag en Vrijdag 18.45—20.15 uur; Dinsdag 18.4520 uur en Zater dag 1920.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20.30—22 uur; Dinsdags 20.15— 21.30 uur. Donderdags gesloten. Fi 1 m s Passage» Da. 2 en 8 uur: Ver dwenen vrouw" (18 jr.). Monopole. Da. 2, 7. 9 uur: Op de Universiteit (elke leeft). Bijeenkomsten: 7 Maart. Volksgebouw, 8 uur: Schied. Best. Bond. Era. Roemers spr. over ,J>e economische toe stand van Nederland". 8 Maart, Rijks-H-B-S., 3,30 UUr: Film en lezing yan Rijkslucht vaartschool, 8 Maart, Grote Zaal „Irene", 8 u: Feestavond t.g.v. 65-j. best. CL M.V. 8 Maart, Irene, 8 uur: Ver. „De Belangen" Dhr. P. Kloosterman spr» over „Het rijk der duizend jaren", 9 Maart, Irene. 8 uur: Jaarfeest Chr. Geref. Zangver. „De Lof- stem". 9 Maart, Westerkerk, 8 uur: Wijk n v. d. Ned. Herv. Gemeen, te. Dhr. F. Goudzwaard spr. over „Het communisme". Gemeente-publicatie UITREIKING VITAMINE I>-OLIE TE KETHEL Morgen» Donderdag 8 Maart, wordt in het Wijkgebouw van het Groene Kruis, Schiedamse Weg 31, Ketheh van 2 tot 3.30 uur aan alle kinderen van 3 maanden tot. 3 jaar Vitamine D-olie uitgereikt. Komt allen met uw kinderen; zij hebben het nodig. 1529. Wanneer Rob met een d ok .op sleept ouw een Engelse haven bin nenloopt. monstert hij af, ondanks de protesten van zijn baas. Dan gaat hij weer op Informatie uit. Overal komt hij te recht: in zeemanskroe gen, bij reders, op con sulaten. enz.. maar nie mand weet iets van een zekere Kees Gosman. Dan komt het toeval hem te hulp. In een haven café hoort hij het ver haal van de schoener .«De Zeebruid", kapitein ..Kid Blauw neus", va rend op de Oostameri- kaanse kust, thuishaven Barabados. Stuurman op die schoener is een jonge Hollander. „Ik ken hem wel", zegt êénj der zeelieden, met wie Rob staat te praten, „hij; is een beetje getikt"» Rob vraagt of hij misschien Gosman heet Ja, zoiets was het wel.... Maar als Rob de foto van zijn broer toont, is er geen misverstand meer: de stuurman van „De Zee bruid" móet zijn broer zijn. OVER ENKELE DAGEN VERKRIJGBAAR: HET RAADSEL VAN VENUS deel 18 van de avonturenreeks van KAriTEI.v ROB. Trijs 75_<t» bij onze agenten en bezorgers, bij boekhandel, kiosken en onze administratie. WEER VOOR-OORLOGS Paasveetentoonstelling in. Rotterdam Op Dinsdag 13 Maart a-S. wordt op deVeemarkt te Rotterdam de 82ste Paasveetentoonstelling gehou den. van rundvee, schapen, var kens» geiten en paarden. De ten toonstelling is als van ouds geor ganiseerd door de Hollandse Maat schappij van Landbouw, afd. Rot terdam, Schiedam en omstreken. Waren er het vorig jaar 146 in schrijvingen binnengekomen met 600 inzendingen, thans werden er reeds 187 inschrijvers genoteerd met bijna 700 dieren. Alle inzen dingen - bij elkaar vertegenwoordi gen een waarde van een half mil- Iioen gulden. Verwacht wordt dat deze tentoonstelling ook wat de kwaliteit der dieren betreft, wèer geheel een vooroorlogs beeld te zien zal geven. (Advertentie 1. M.) Naar wij vernemen is dezer da gen op 44-jarige leeftijd in het Eudokiaziekenhuis overleden de heer C. v. d. Tuijn. De heer .Van der Tuijn verwierf in de laatste ja ren veel bekendheid door zijn pres taties op autosportgebied. Hij nam aan verschillende races in binnen- en buitenland deel met wagens van eigen fabrikaat, de Cotura's, waar mee hij opzienbarende prestaties léverde. In de wereld van deze spert sloeg men zijn pogingen en successen met gaandeweg meer be langstelling gade naar gelang de- heer Van der Tuijn zich steeds dui delijker deed kennen als een cou reur waarmee terdege rekening diende te worden gehouden. Ook voor het komende seizoen had deze actieve en sympathieke Rotterdamse garagehouder allerlei plannen voor zijn geliefkoosde Sport. Een slopende ziekte heeft de uitvoering hiervan helaas verijdeld. De teraardebestelling vindt mor gen plaats, omstreeks een uur, op de begraafplaats Crooswijk. (Advertentie LM.) EINDHOVEN. Op 27, 28 en 29 Maart zal hier een géneeskundig- congres worden gehouden van het ..Nederlands Natuur- en Geneeskun dig Congres". In ons falod van heden brengt „De Schiedammer", wederom de traditionele voetbalprijsvraag, ditmaal'ter gelegenheid von de plaatselijke ontmoeting./, tussen S.V.V. en Hermes-D.V.S. op Zondag-11 Maart a j. De vraag luidt: Voor iedere uitslag zijn drie adverteerders. Yf 4 De namen van deze adverteerders moet U op hef strookje onderaar de pagina invullen, zomede naam en adres van de inzender. Mocht geen enkele uitslag de juiste zijn, dan komt de dichtstbijzijnde uitslag voor de prijzen in aanmerking. WEDEROM AANTREKKELIJKE PRIJZEN: LET OP! De ingevulde strookjes moeten uiterlijk ZONDAG 11 MAART vóór 12 UUR 's MIDDAGS in het bezit zijn van „De Schiedammer" Lange Haven 141, Schiedam, of bij Sigarenmagazijn Dullaard, Rotterdamse- dijk 272. Op de enveloppe vermelden: Prijsvraag: S.V.V.Hermès-D.V.S. De uitslag van deze prijsvraag wordt gepubliceerd in „De Schiedammer" van Maandag 19 Maart o.s. Ome tijd vraagt sterlce zenuwen! Sanatogen ïan aan het wereldgebeuren nlei» veranderen, maarSanarogea geeft (J wel de zenuwsterkende kracht, die U in deze tijd zozeer nodig heeft Sanatogen- ia een versterkend voedsel, dat een blijvende, verbetering in :.Uw gezondheid teweegbrengt. tyet zuiumaierkendt^Vosdael De leiding van het Amsterdams Toneelgezelschap zeide -het ten zeer ste te betreuren, dat Kb Arnoldi een, persconferentie heeft gehouden en daarin „de vuile was van de toneel wereld heeft uitgehangen". De heer Sternheim, zakelijk leider van het ATG, zeide dat het toneel in Rotterdam een probleem zal blij ven, zolang er geen figuur gevonden wordt „een peiler, die ook de ideële kant van het toneel ziet", die daar de leiding in handen neemt. De heer Arnoldi heeft nooit de gedachte van het Centraal Coördinatie Bureau aangehangen en hij heeft er nooit aan meegewerkt die te verwezenlij ken. Door deze houding heeft hij het werk van het CCB gehinderd en geremd. „Op het moment, dat de heer Araoldi in: de coördinatie werd jenomen". aldus de heer Stern ar, „was het met het CCB ge beurd". „Doch dit alles", zo ver volgde de heer Sternheim, „vormt het Rotterdamse prohleem niet. Het probleem ligt veel dieper.' In Rot terdam gaat Kheter bnr: cfpor^ te., .bre- ken: tot,- "ttegpaa?': diMWaL^ënsénrdie zfch' aanshnteri Hl} :-de| sma&-' «vja.n::r Amsterdam en Den Haa gexr om'ze. Op te vangen voor een. behoorlijk, breed opgezet toneel^ Men., kent de weg niet dié hiertoe leidt en daar om zal de toestahd bij het toneel in Rotterdam zo blijven als hij is. Er zijn in Rotterdam afgezien hiervan, tegenstellingen, die wij hier niet. kennen. Enerzijds is er een streven te komen tot cultureel verantwoord Damcompeiitie 3e klas De laatste resultaten waren: Vree wijk 2—Schiedam 2 10—10. OG 2—DOS 2 9—11 en Vreewijk 2—Oosten 3 4—16. Door deze en voorgaande resultaten is de positie in deze klasse met nog een i wedstrijd te spelen, die dan ook de be- slissing moet brengen; .6 5 1 0 11 82 6 5 0 1 10 74 7 3 1 3 7 79 7 3 .1 3 7 62 Neem nu Eindhoven Aneem nu Eindhoven eens en neem dan Schie dam erbij en noem slechts één naam: Cultureel Cert- veel te weinig wordt be oefend om te vertellen wat men wel dacht van de extra-toeslag van vijf cent. die wordt geheven op de toegangsbewijzen voor de ko- eerste klasse van de KNVB spelen en die niet een wed strijd als SW- Hermes DVS bij de hand hebben om ook een centje bij te vragen- Of heerst er in die clubs zoveel meer clubliefde? Zeilen met en op de Nieuwe Waterweg Wie eenmaal de wijdheid van het meer of de. rivier heeft aanschouwd, terwijl seerd omde „Nieuwe Brug"- hij zeilende Was in een ran- wisselbeker. heeft te vertellen over het Communisme, Toen..., in 1901 Uit de Schiedamse Cou rant d.d. Maart 1901: De Schiedamsche Wln- keliersvereeniging komt tot allen met het verzoek om bescherming, met het ver zoek .Doet Urn tnfcoopen by Uw stadgencolen". Wij rich ten dit «er2oek tot de meer hoek vla Kil naar Hellevoet- sluis, Hellevoetsluis—Schie- er een wedstrud om deBot- gegoedsn- maar oofc, weI latf, ïió met wlnik, tot den werk- man. Hrt i* een bekend jeit, schemert, ook- ,?i?ï S ftctie. meubelen, sigaren, ja Rr£l-&&bX£ An hel 2elf-3 ^pMemerswarm .en nadere^ benoodipdheden voor. 7rtnri9<^aQn huishouding uit Rotter- Zondag 9 September, wordt dam waren betrokken. Groen ten, brood, speelgoed en meer, Worden gretig gekocht van kooplieden die uit Rot- trum. Zo'n simpel berichtje mende derby SW—Hennes ergens tn onze kolommen DVS. 't "Was niet mis wat vertélde ervanhoe de ge- daar wel over werd gezegd. meeitteraad. daar een bedrag Onze sigarenwinkelier, die van maar liefst vijf en twin- ook als voorverkoopadres tig duizend gulden voteerde fungeert, verbleekte er ech- nee, niet om er de bouw ter allerminst van toen wij van een cultureel centrum hem Dinsdag de diverse op- tnede utt te bekostigen, doch. merkingen woordelijk over- teel om alvast plannen te brachten» Hij hoorde ze eer- ke hoot, zal er zijn lieide Of het nog niet genoeg têrdam^Hnn ^vmr^'k^mën kunnen laten maken voor der en vaak nog erger,want voor altijd aan hebben ver- was, schreef de wedstrijd- ISi rR,kWprS- een dergelijk gebouw. StelTJ het voetbalkijkend publiek pand. Hoeveel vreugde de commissie er ter geruststel- rieel voerdeel W voor, alleen maar om plan- voelt zich er eerbjk gezegd beoefenaar van de water- ling nog maar bij, dat er 0Jertuioino kunnen wiizea- nen te maken! 't Schijnt dus. dame mee in de boot ge no- sport beleeft, het is moeilijk ook nog kans bestaat op dat de gemeente Eindhoven men. vooral omdat hier zo te peilen. Misschien valt het een behendighcidswedstrijd rinTOsr -1 enigszins af te leiden uit de waarin o.a.. zullen voorko- a f toewijding, waarmee de boot men het bekende „anker l^Wad hTiS wordt verzorgd en wellicht lichten", ringsteken e.d. zélfs is gebouwd. Uit contact ous in onaen stryd «n spoort met de watersportvereniging Noteert U maar „De Nieuwe Waterwee* die veut hesluit: uW\j ons eenmaal een bondag Dlt cr Donderdag- Schiedammers doen onze In- mcenam de rivier op, bleek ons ten volle, datdegeneug- avono - van rwansc na Ar- n. r ten van de watersport niet h.(M v 4 ....De Koning uan Enge- alleen behoeven toe te val- 1,1 F**»Me-thea- land zou op z0n reis van -*-■ Cronburg naar V lissin gen im een half uur te Breda stil- beschlkken, doch' dat"**veel uit eigen middelen een cul- kennelijk is gespeculeerd op tureel centrum wit neerzet- de grote belangstelling voor ten in de stad, die het even-- deze voetbalwedstrijd, als Schiedam zeer van node "We hebben ons laten ver heeft. Ook in Eindhoven tellen, dat de SW-ers als hoorde men van de Schte- rfjg centjes, die ze op deze damse plannen, die dank zij wijze meer ontvangen, wit, het roemruchte Tuinlaan-co- jen storten in een pot, waar- mité nog steeds alteen maar uit dan weer de. nieuwe plannen zijn, en men achtte clubkleding kan worden he re belcngrijk genoeg om er kostigd. Niet iedere voetbal- kennis Pan te nemen. jer is in staat om zelf een ien aan degenen, die over Wy. hier in Schiedam, nieuw shirt en broekje te ,zccr, Ke.el contanten kunnen avond buiten de avond van „Kunst toneel- ^P671 Schiedam". Ar- fcunnen blyven uitzien naar kopen, zo zegt men ih de ii»faJ"j»n woUni oöirf" "ooJ rf» rrruiM.nigltintr van. een rood-^rncnc kring. Accoord. Xn Jl?te we willen daar begrip voor hebben, maar met de dui- IT, al vo1" zenden kijkers willeii we d0^ilde. kHnnen. ideaaldat reeds zovele dui zenden Schiedammers als een realiteit «oor ogen Iweeldè."Vardingen, Eind-" vragen: Moei "dat dan op "ui^de^V^tM "SSSUw nirtn.«uw -K KiS ^l°XTem^n SA M de verbinding ligt tussen be- zich reeds mëe hebben be» de eer varl de _eefstt wuste cultuurpolitiek en de ligpehouden en het excuus komst fcotvntten. J ■mogelijkheden tot verwtr- Js dan ook wel dicht bij de ®P wjn n kelijklna van dit atrevm hand. Maar om nog even op 51f^MeTdoo?!aMn 't Zl"t SSSffV laLaXmSl jftet H<betalen llelbelo^S'Xle^'u Centje by Tiïn SMVm5l.' ter tn de C.J.M.V.-feest- avond In „Irene", in bet gebouw aan de Nieuwe Haven ook nog een lezing .Is. welke uitgaat van de Vereniging ,4>o Belangen" en waarin de heer P. Kloos terman gaat spreken over bet onderwerp „Het Rijk der duizend jaren". Vrijdag- avond dient V, ab U ten- 'et'f P"V> Kruger. Toen de freln nertrok namen de kre- mlnste lid bent van Wijk n ten en gcfiun t>an van de Ned. Herr. Gemeen- menigte toe, zoodat de jwar- te. niet te verzuimen naar den der rnarechaussée zeer Unm#« wild steigerden, We betwü- de Westerkerk te komen Jelen sterfc Koning om daar to luisteren wat smakelijk gedineerd heejf de heer F. Goudzwaard onder zoo'n manifestatie. houden om daar een.; diner te gebruiken. Alle toegangen tot het station waren afge zet en een sterke politle- macht toas op de been. Deze kon echter niet verhinderen dat in dat hal/ uur b|jna on ophoudelijk het Transvaal- sche volkslied werd gezon gen, a/gewisseld door luide kreten: Leve de Boeren Schiedam 2 t Oosten 3 ONA 2 (IJsselm.) Excelsior 1 DOS 2 (Rozenburg) 7 2 2 3 6 6& OG 2 (Bolnes 7 2 1 4 5 .63 Charlois 5 Vreewijk 2 De ontmoeting *t Oosten, 3—Schie- dam 2. toevallig de laatste van het pro gramma, wordt derhalve beslissend. Ver van een JO—10 zal de uitslag wel niet liggen. Eén ding staat evenwel reeds vast; tot beslissingswedstrijden, zal het in. deze klasse niet komen. 7 2 1 4 5 61 7 1 1 5 3 53 TECHNISCHE HOGESCHOOL Voor het. propaedeutlsch examen voor werktuigkundig, ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft slaagden de Rotterdammers A. .de- Gier; J- A. Hirs en A. W. van IJsseldijk. toneel, anderzijds bestaat de neiging te zeggen: wij zijn tevreden met wat wij hebben en de rest interesseert ons niet Wat het Rotterdams Toneel nodig heeft is een aantal door ide- alen bezielde, spelers, die scheppend werk willen, verrichten en niet voor een zacht prijsje te kopen. zijn". De leiding van het ATG betwij felt of het Ko Arnoldi zal gelukken een goed gezelschap samen te stel len, zelfs als bjj acteurs en actrices tot zich zou trekken, wier contrac ten bij. dé bestaande gezelschappen niet zijn verlengd. DEN HAAG» De minister van. Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft opmet-w de afgifte van rjjks- goedkeuringen .voor woningbouw.- opgeschort. Dit besluit geldt met'.T ingang van. 5 Maart. Een uitzonde ring wordt slechts gemaakt voor: 1 woningwetwoningen, waarvoor door de centrale directie van de Weder opbouw en de Volkshuisvesting reeds een schriftelijke toestemming tot gunning is gegeven; woningen, te bouwen met toepassing van de .Premieregeling Woningbouw 1950 waarvoor schriftelijk een premie is toegezegd en woningen, te financie ren op basis van de wet op de ma teriele oorlogsschaden. Met ingang van 5 Maart .1951 zul len. bij het ministerie van Weder opbouw en Volkshuisvesting geen verzoeken tot'financiering van wo ningen "op grond van de Woningwet en de Premieregeling Woningbouw 1950 meer in behandeling worden genomen. De reeds ingediende fi- nanncierings-voorstellen zullen, voorzover schriftelijk geen toestem ming tot- gunning, reïp. toezegging van een premie heelt plaatsgehad niet afgehandeld worden. De finan- cierings-vooratéllen op basis van de wet op dë materiele oorlogsscha den zullen óp normale wijze in be handeling worden genomen. De oorzaak van deze; maatregelen is» dat de bouwsector belast is met een zo groot aantal woningen in uitvoe ring, dat prijsstijging er door in da hand wordt gewerkt. De woning productie zal van deze maatregel geen nadelige invloed ondervinden. De strekking .Is juist te voorko men, dat de woningproductie nadeel ondervindt van een overbelasting van de markt. Gevraagd op distillateurskantoor te SCHIEDAM - in^het bezit van MULO-dip.oma^ en met ambitie voor administratief werk'. "N Leeftijd 15—1£ jaar. Diploma machineschrJJvcn strekt tot aanbeveling. Sollicitaties ondtr no. S 778 bureau van dit blad. CAPSXJLEFABRIEK HOLLAND vraagt voor direct (lééft. 18—24 jaar) voor ploegendienst aan de verfspuitrnachines. Aanm, dagelijks van 9—12 uur en van 2—5 uur." Schie 88, Schiedam. - Tarief: 1—15 wóórden D.65 Elke 5 woorden tneer f 0.2# Te kóóp: rood pluche tafel kleed f 7.50; gebloemd wol len pluche tafelkleed 15.-; 2 plusfours, grijs en blauw jasje een hk sportcostu., sa men 251—; een wollen grijze jongensjas, leeft. 16— 17 jaar, 25.—een zw. da- masias niet echt zilvervos op dE mouwen, flinke maat, f 30.—; een eiken ronde ta fel met glasplaat 15.— een gr. staande eiken sche merlamp m. rokkap 15.—; een jongensregenjas 18 17 jaar 10.—. Warande 77, na 8 uur. Voor direct gevraagd: net juefsje. niet onder 20 jaar, als hulp in de huïsh. In ge zin van 3 grote personen v, 9 tot uur; Goed salaris, goede verzorging, Br.onder no. S 779 bot. v. d/blad. MenhelbeurvNienws. U vindt bij ons cén mooie Blank Eiken Slaapkamer»: geheel compleet mét Toog-: ledikant, Dried eurskast, 2 Nachtkastjes, 2 Stoelen én Tafeltje 425,00. „De Meubelbeurs", Lange Ha ven 95. Filiaal Groene laan m Gevraagd: een flinke Jonge ■werkster voor Vrijdag. Me-, vrouw v. d< Vélden,. Juliana- laan 72 a.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2