RESTAURATEUR DECOEN BESCHULDIGT EXPERTS ABdTsTroOP f R.A.F. wordt sterker en sneller KIJKUIT Hou je haaks DienstplicM in België thans twee jaar Goedkope nachtvlucht- tarieven bii KLM Chefariite4 ZAAK VAN MEEGEREN WEER AAN DE ORDE Strijd om de „echtheid" van De Emmaüsgangers en Laatste Avondmaal .J Groot deel van Britse luchtmacht voor generaal Eisenhower W oningruilcentrale werkt vlot Dubbelportret Luxe van een vlucht jacht, - ja, voor wie? Viervoudige... zéér krachtige werking. Woensdag .7 Maart 1951 3 (Van onze speciale verslaggever) ZIJN „De Emmaüsgangers" en „Het Laatste Avondmaal" nu toch echte schilderijen van Vermeer en geen verval singen van Van Meegeren? In 1947 bij hét strafproces tegen Van Meegeren is door een commissie van deskundigen vastge steld, dat genoemde en nog een aantal andere doeken, die voor totaal ongeveer acht millioen gulden als echte zeventiende- eeuwers waren verkocht, in werkelijkheid door Van Meegeren geschilderd waren, die dit inmiddels zelf had toegegeven. Daar mee leek detzaak afgedaan, maar de Brusselse deskundige Jean Deepen heeft daarna een onderzoek ingesteld, dat naar bij ber toogt tot geheel andere uitkomsten heef t geleid» Hij heeft dit. in den brede uiteengezet in een boek met véle illustraties, dat binnen enkele weken bij de uitgever-A. Donker te Rotterdam zal verschijnen. Intussen heeft de Rotterdamse zakenman D. van Beuningeii aangekondigd, dat hij een proces zal beginnen tegen de Belgische professor Coremans, die destijds voor de rechtbank de voornaamste deskundige was en die over de ver valsingen van Van Meegeren een boek heeft geschreven, waarin ook „Het Laatste Avondmaal" als een vervalsing wordt geken merkt. Dit laatste doek is eigendom van de heer Van Béimingen. De bedoeling* zowel van het boek j valst zijn enz., waar nóg.;bij .komt, van Décocn als van het proces, is dat ook het Rijksbureau voor kunst- aan - Vi-* u- 4" TW tonen, dat „Dé Emmaüsgan-j historische, eers" (destijds door het 'rijkvoor het museum Boymans gekocht, voor 520.000.r-) en „Het Laatste Avond maal" (gekocht door de heer Van Beuningen voor 1.600.000.—echte Vermeers zijn. Indien wij goed ingelicht zijn, komt Decoen tot de conclusie, dat beide genoemde schilderijen echte Vermeexs zijn, maar de andere door Van Meegeren op naam van Ver meer geschreven doeken vervalsin gen zijn. Daarvoor zou Van Meege ren de eerstgenoemde doeken tot voorbeeld hebben genomen. De schilderij én „Drinkend Gezelschap" en. „Kaartspelend Gezelschap", zou den evenmin vervalsingen van Van Meegeren zijn, maar doeken uit de zeveutiende eeuw, hoewel niet van Pieter de Hooch, op wiens naam ze door Van Meegeren werden gesteld. Dècoen heeft aangekondigd, zoals wij reeds meldden, dat hij over enkele weken in Rotterdam een lezing zal houden, waarin hij met bewijsstukken zal komen. Kort ge leden heeft hij echter met dit doei reeds een redacteur van do N.R.C. er. van ..Het Parool" (Amsterdam) tr Bruit-ei ontvangen, die evenwel blijkens hun publicaties door hem niet zijn overtuigd." Krasse beschuldigingen In het boek van Jean Decoen, dat in .het Nederlands, Frans en Engels verschijnt, is o.m. een rapport op genomen van het scheikundig^ insti tuut Meurice te -Brussel, waarin het pljysisch-chemisch. onderzoek, dat. Pf-of. Coremans instelde, wordt aan gevallen. In zijn verdere bewijs voering komt Decoen tot uitspraken, die in feite krasse beschuldigingen aan het adres van Prof. Coremans en ook aan dat van mevr. Van Mee geren inhouden; Wij zullen ons wat dit betreft be perken tot „Het Laatste Avond maal"'. Van Meegeren, heeft ver klaard, dat hij dit geschilderd had over een schilderij vanL Govert Flinck heen, dat kinderen inet een bokkenwagen voorstelde. -Röntgen foto's wezen echter uit, dat onder ,.Het Laatste Avondmaal" een schil derij van een I7de-ee.uws jachtta fereel zat. Hier klopte dus iets niet. Na het proces kon'dit echter aan de hand van nieuw bewijsmateriaal verklaard worden.. In de eerste plaats vond dr. Van Schendel in September 1948 bij een kunsthandel te Amsterdam een foto van een schilderij van Hondius. voorstellende een jachttafereel. Uit de boeken bleek, dat VanMeegeren dit schilderij op 29 Mei 1940 van de firma had gekocht; Volgens dr. Vari Schendel wijzen de röntgen foto's van „Het Laatste Avondmaal" onmiskenbaar uit, dat het geschil derd is op het in Mei 1940 door Van Meegeren gekoch'.e doek van Hon dius. Daarmee zou dus een nieuw bewijs voor vervüLJng geleverd zijn. Nu beweert Dcccen: echter, dat deze foto op bedrog berust, althans niet eert voorstelling is van het doek, waarop „Het Laatste Avond maal" geschilderd is. Maar als hier sprake -is van bedrog moeten er wel zeer. vele mensen „in het complot" geweest zijn, moeten de boeken ver- documcntatie te Den Haag een, afdruk van deze foto heeft, die het destijds raet andere foto's van de firma ontving. Maar nu bleef nog het mysterie., van het schilderij van Govert Flinck,: dat een bokkenwagen voorstelde. Dit. kwam in een ander licht door dat prof. \Coremans, samen met mevr. Van Meegeren, in' October 1949 in de villa van Van Meegeren te Nice in Frankrijk een tweede schilderij met „Het Laatste Avond- papieren had gevonden, leek,, dat hij vnog een iV> waaruit tweede „Laatste Auortdmaal"' had geschil derd, „Waarom zo geheim," had S, gevraagd, „want dat heb je me een tijd geleden al verteld." Hiermee .wil de heer- S. - dus zeggen, dat tus- 'sen de eerste en de tweede mede deling„het plan" om het schilderij alsnog - te laten maken gerealiseerd zou zijn. „Ik heb om dat kladje gevraagd", zegt de r. heer S„ „maar ik heb het nooit;gezien." Nadat de heer S.' van mevr. Van M, gehoord had, dat zij een reisje met een kampeerauto naar Frank rijk zou maken en het schilderij dan uit de Villa te Nice zou halen, is Jean Decoen volgens de heer 5. met twee experts met spoed naar Nice vooruitgereisd. Men. heeft met toestemming der autoriteiten, het hele huis grondig doorzocht, maar het bewuste schilderij niet gevon den. Een paar dagen later vonden ;prof.Coremans en mevr; VanMee geren het echter beneden in een gang staan, tussen, twee., triplex- platen geklemd, een stuk van vier meter in het vierkant, dat men moeilijk over het hoofd kon zien. Wij moeten hier onmiddellijk aan toevoegen, dat de tegenwoordige be woner van de villa blijkbaar heeft verklaard, dat het stuk wel op zijn inventaris-lijst voorkwam. De heer S. heeft ons nog tal van andere argumenten genoemd, die volgens hem bewijzen zijn- Zo zou een kunstkenner, toen hij het ont dek te schilderij te Brussel op zijn verzoek van dichtbij mocht bekij ken, hebben geconstateerd, dat de verf nog nat was. Voorts zegt"*hij, dat de signatuur van Vermeer op ..De Emmaüsgangers (volgens, hem echt) een andere is dan op de ook door Decoen voor vervalsingen ge houden schilderijen, die kennelijk door Van Meegeren is aangebracht. Wij menen voorlopig met deze eenzetting van de voornaamste fei ten, argumenten cn tegen-argumen ten te kunnen volstran, Wellicht is cr spoedig gelegenheid op deze zaak terug te komen. ,tfou je'haaks!" roept Bob Kijkuit z'n moeder na, die -met de boodschappentas in de hand de stad in loopt. Moeder lacht, ze wéét 't nop. „Wat betekent „hou je haaks"!" had Bob de vorige avond ge vraagd. Vader .Kykutt haalde er een dik woordenboek bij én zei: „Dat slaat op de stand der- voeten, als de soldaat de hou ding moet aannemen. 'Zijn hie - len dienen, dan zó aaneengesla- ten tc zijn, dat de voeten bijna haaks ten opzichte uart elkaar staan." „Mis" zegevierde Bob. ,X>at was vroeger. Maar tegenwoor dig betekent „Hou je haaks!": „Voetganger steek recht, steek de weg haaks over!" - - „Kijk zo vioet verduide lijkt Bob en omdat-ie zo warm liep en er geen ander papier bij de hand was, moest vaders krant er aan geloven, „Weet je wel moeder," be toogde de verkèersdeskuvdige- in-spe met gloed, „dat jij als uoefgangster rijbanen en fiets paden alleen waar haaks mag oversteken? Ata je 'i niet doét. ben je M overtreding, kan je op de bon geslingerd worden." .JAè, hè, wat *n rare uitdrukking," protesteerde moe der, die niet vol doende onder de indruk kwam, „Ja" vervolgde Bob onge stoord. Je moet recht overste ken, voorzichtig en je moet niet onkundig op de weg bljji?en stil staan. Alleen als je ander ver keer'moet laten passeren, mag je op de rijweg blijven staan. Anders nieti. omdat je dart je zelf en anderen nodeloos in ge- V ■stort kl fad '««•St yO Ht task T-sw* II flonr wielrijrler en door ,.yi»ara ©"Jood vaar brengt. Want al vind je zei iets „helemaal, niet erg''» ie brengt anderen in i verwarring. Daarom moet jé recht - ouerste- ken, niet nódeloos bl(n>e« staan.. 55 en behoorlijk naar links en rechts kijken" „Nog meer van je dienst?" vraagt moeder .,En of," gaat Bob verder. .Als je overgestoken bent en er is.eert voetpadmoet je daar gaan lopen. Doe je 't niet. dan ben je tn overtreding. Je mag alleen dan op het fietspad komen, of op de rijweg, als de .stoep versperd is.,of ais er he lemaal geen stoep is. Maar dan nog: zoveel .mogelijk aan dé fcantU „Tjonge," ik. wist niet, .dat lopen zo moeilijk was". - vA ^loeder zegt Bob, „maak nü geen gekheid. Het gaat om je leven. Hou je aan de regels, elke kleine' zonde kan erge dingen tot gevolg Hebben. Toe» wees nu verstandig „Goed, goed" ik beloof het je. Als jc noot vandaag maar ophoudt. besluit Bob. „Maar cr is nog meer over dat lopen te vertellen." (Van ome correspondent te Londen) LONDEN. Gisteren heeft het Lagerhuis de begroting voor de militaire luchtvaart behandeld, waarmee een bedrag van 328 millioen pond is ge- -moeid. Later zal er nog een aanvullende begroting moeten komen, want deze becijfering is gebaseerd op het herbewapeningsprogramma van Sep tember 1950;, waaronder aan dc defensie 3600 millioen pond, over drie jaar te verdelen, zou worden besteed, welk cijfer later in Januari tot 4700 millioen pond is verhoogd. De minister voor de Luchtvaart, Arthur Henderson, lezende uit een lijvig document, hield een rede van een uur en een -' kwartier, waaruit men alle mogelijke wetenswaardig heden over de R.A.F. kon horen. Zo vertelde de minister, dat 'de hui- j dïge sterkte ineerste linie, ander-. 1 half maal zo groot is als die in 1948 i en dat de eerste exemplaren van de Foto vanhet jachttafereel van Hondius, dat een Amsterdamse kunsthandel., op.; 29 Mei 1940 aan Van Meegeren'verknocht! zot® -heb-* ben en aatatë ónRërgrond' zou hebben gediend voor een z.g. Ver meer ,Met laatste Avondmaal". (Eigen foto) maal" vond, dat inderdaad op een doek van Govert Flinck, voorstel lende een bokkenwagen, was ge schilderd. Dit schilderij was niet geheel af gemaakt en was dus te beschouwen als een voorstudie door Van Meegeren. Fantastisch bedrog? Bedrog, zegt Decoerf. Dit schilde rij, zegt hij, is in de zomer van 1849, na in ons land door een leerling van Van Meegeren vervaardigd te zijn, door prof. Coremans in samen werking met mevr. Van Meegeren naar Nice gebracht en daar door hen zogenaamd ontdekt. Wat van dit alles waar is, zal waarschijnlijk spoedig blijken. Maar dat het erg fantastisch klinkt, staat wel vast Het leek ons inmiddels interessant over deze zaak de mening te vra gen van de heer C. J. Snoeyerbos, de schilder-restaurateur te Amers foort, die zich als oud-vriend van Van Meegeren herhaaldelijk in de polemieken heeft gemengd en van wie het ons bekend was, dat hij aan het onderzoek van Decoen heeft meegewerkt. Nadat de betreffende twee doeken door Decoen waren schoongemaakt heeft Snoeyerbos zijn mening, gewijzigd en zich ge heel achter die van Decoen ge plaatst. Hij vertelde ons, dat mevr. Van Meegeren hem in Juli 1949 als een geheim had medegedeeld, dat zij een „kladje" in Van Meegerens (Van onze correspondent te Brussel) BRUSSEL. Met 103 stemmen uitsluitend die der katholieken vóór, 87 stemmen tegen en 1 onthouding, heeft de Belgische Kamer Dinsdag het wetsontwerp aangenomen, waarbij de militaire dienstplicht van een tot twee jaar wordt verlengd en de dienstplichtige leeftijd van 20 op 19 Jaar wordt gebracht. De wet geeft de minister van Landsverdediging tevens de bevoegdheid de opgeroepen lichtingen tussen de 12de en 24ste maand van hun diensttijd met verlof te sturen. De minister deelde gisteren mee» dat de lichting 1950 na 18 maanden dienst zal afzwaaien. De katholieke meerderheid ver wierp een reeks liberale amende menten, die beoogden alle vrijstel- J 3 eigen, met uitzondering van die wegens gezondheidsredenen, af te schaffen en de diensttijd op acht tien, maanden te brengen met een verlenging van hoogstens drie maanden, alsook de oproeping van vrouwelijke vrijwilligers. Om verder te demonstreren, dat Advertentie (l. M.) IVOKOTj voor Tsndonpracht, frisse mond dag en nacht. geen fundamentele verschillen be staan ten opzichte der voornaamste punten van het buitenlandse politie ke beleid hebben zowel- de katho lieken als de socialisten zich ge schaard achter een motie, die door de liberale fractieleider Lefèbre werd ingediend. Hierin constateert de Kamer, dat België een vredes politiek blijft voeren, dat het zijn internationale verplichtingen wil nakomen en dat het de effectieven teh beschikking zal stellen, die zijn aandeel in 'de collectieve verdedi ging uitmaken op grond van de Brusselse en Noordailantische ver dragen. nieuwe Britse viermotorige Astra al- bommenwerper, die Aveer sneller dan de Canberra is, tspoedig baar proefvluchten zal kunnen beginnen. Uit zijn rede kan mert ook opma ken. dat Engeland zich zal speciali seren op jager-bommenwerpers erv op lichte en middelzware bommen werpers. Alle Engelse luchtstrijd krachten op het continent zullen ter beschikking van Eisenhower worden gesteld. Eveneens de in Engeland gestationneerde lichte bommenwerpers. De in Engeland gestationneerde middelzwarebom menwerpers,- komen ook. .ter be-: schikking van de Atlantische opper bevelhebber echter met- de bepa ling. dat cle Britse chefs van staven onderdelen van deze strijdkrachten voor de directe defensie van het Verenigd Koninkrijk zullen kun nen reserveren. Het aantal eskaders jachtvliegtuigen in Duitsland zal dit jaar „aanzienlijk" worden, ver meerderd en de nieuw geformeerde en de in de komende twee jaar te formeren eskaders jager-bommen werpers zullen alle op het vasteland gestatxonneerd worden. ("Advertentie f. M. j ORGANON - OSS A dvertentié I. ill.) —zijft alle vormen van besmetting der lucht wegen, die, bij ver waarlozing, spoedig ontaardeh in ernstige aandoeningen der ademhalingsorganen. Denk er aan dal akkers abdijsiroop- dadelijk keel en -luchtpijpen zuivert, de hoest stiltkou en griep bestrijdt. DEN HAAG. Bij de Stichting Interlocals Wooingruücentrale die vorig jaar October werd opgericht zijn reeds 902 van do 1.014 Neder landse gemeenten aangesloten. Het bedrijfsleven, dat reeds eerder een dergelijke zelfstandige centrale in het leven had geroepen, heeft de woningruilaangelegenheden aan de Stichting overgedragen. Sinds' Oc tober 1950 werden 106 gezinnen ge holpen. Het aantal inschrijvingen beloopt per dag circa twintig. Dc Stichting is gevestigd op het Jans kerkhof te Utrecht. WASHINGTON Volgens welin gelichte kringen zouden de Vere- nigde Staten en Engeland bereid i rijn het embargo op de- verkoop van vliegtuigen aan Joego-Slavië op te I heffen. E feestmaaltijd werd gegeven In LA een zijzaaltjé van een deftig hotel Het teas zo'n g ezelliQheids- bijeenkomst van mensen die jallang niet meer "lache7t ktinncn 'ënelkaar hoegenaamd geen -woord té zeggen hebben.Onder 'zulkeomstandighe den lijkt de coinversatië een beetje op het aflopen, van ëëhfelectrische piano. Z\j voltrekt zich correct, vol gens de plannen .en doet in haar vermoeide ge a nimeerd heid denken aan een hwwelijk-op-advertenties, dat nooit wat wordtj maar toch tot eert goed einde kómt. Vóór dé soep was er geborreld net te weinig om de ossmaak van het dagelijks leven weg te spoelen, nét genoeg om een beetje slaap te krijgen. Toen we aan tafel gingen was ieders glimlach al van plaatijzer en staken gesprekjes van wal die, als ze op een wasplaat waren vast gelegd, geen geschikt reclamemate riaal voor de menselijke soort zou den hebben opgeleverd. De ober, Rembrandts man met de helm, blootshoofds, schonk in met zan duldend Jieaven can wait"-gezicht, in het midden latend of hij zijn pensioen of de wereldrevolutie be doelde en de hulpkellner, een zorg- doorgroefde 'koudegrondtuinder tn rok, had ons graag zien. hangen aan de tioom, voor de deur, maar vroeg ooorsHands,: of- je nog vlees wou. Nu teas dat Hele - diner begonnen om de uitermate saaie heer Schier- lijk te Huldigen, die zich veertig jaar lang in een volstrekt nutteloze func tie tot «iemands profijt staande had xoeten. fe Houden-, Hij zat aan het hoofd van de tafel met zijn rug naar een groot, raam, dat uitzag op een smalle straat. Dat men hem daar en niet' elders had neergezet, bleek een voordcel toen hij aan zijn speech begon. Hij behoorde nametijk tot de onverdeïpbare stam van tafelrede naars dié jokken als ze beloven het kort te zullen maken en die de traarhetd zeggen als ze uitroepen: „Ik ben geen spreker". Zijn betoog, dat uoomamelüfc tcerd- gevormd door ritsten, keelschmpinpen en vol zinnen die de punt niet kónden vin den, sleepte zich voort als een vliegje, dai door stoute jongetjes voor een stukje kauwgom is ge spannen. De mateloze verveling van zijn bijdrage iverd echter verlicht door de omstandigheid» «lat hij met zyn rug naar dat raam stond, taant nu j konden we allemaal, gediscïpli- S weerd naar hem opziend, óók waar nemen wat er in de straat gebeur de. Nü eens ging er een auto voor bij, dan weer passeerde een verre gende meneer niet veel bijzón ders, zult U zeggen, maar zo'n ver- veeld gezelschap staat apen. voor de geringste genieting, toant' een kin derhand is gauw gevuld. „Mijne heren de oude meneer Goesting, U fcënt. hem alten niei- waar? nu, de oude meneer Goes ting, met 2$» markante .grijze kop dc oude meneer Goesting heeft eens en ik herinner het me als de dag van gisteren de oude meneer Goesting heeft eens tegen my gezegdX: - Terne ijl dc spreker met een be haagziek lachje in verleden tastte, geschiedde 'ijpr iets toonder- lyfcs. In de straat fctcam *n reclame- tcagen aanrijden die, door hét:rood staart van een verkeerslicht,vlak voor het hotel blééf stilstaan. Wat dc wagen precies...peilde aanprijzen konden p?e niet tcaamemgn, maar de martvate op de top van 'het;. ge- vaarl0TBttt haadenNyèe j^éöes rnid- den in tfê^•-.pBttrrtlijst,' "H^Rbtóefc ge kleed in clotcnscostuum en had, om dat het regende, «en ou^erioetffe paraplnie^ opgezet. Het was zó onzegbaar mal om deze mat verkreukelde r'astenarond- gesfalte achter de mg van onze kwelgeest te zien oprijzen; dat ieder een begon te glimlachen,. De rede naar, denkend dat zyn betoog einde lijk vat op de toehoorders oegon te krjjgen, schepte moéd en vervolgde; „En dan mag ik tT misschien nog een andere anecdofe vertellen' over de oude heer Goesting.,'."*" N.i.. De clotvn op de wagen had ons in de gaten gekregen. Hp begon breed te grijnzen en maakte een gebaar van borreltjes drinken. Nu lachte ieder luidop. ,A: „Ja", riep de spreker zielsgeluk kig, „de oude meneer Goesting zei eens tegen me: hoe kom"jij toch aan die rare naam van ja beste kerel en ik antwoordde:. De clown tvos gaan staan «n imi teerde thans met treffende plasNek de redenaar. Het gelach werd storm achtig. Stralend van vreugd over zijn- succes riep de jubilaris: en ik antwoordde: ik heet Schierlijk, om dat m(jn vader zo heette!" Hij schaterde. In zijn. eentje. Want dc wagen teas doorgereden. KRONKEL. ET boze gerucht en de overbodige voorzorg maken zich wcleens meester van vreesachtige lieden mei enig ree geld. Nu! eens zegt men —^liggen trawlers klaar' om ontvluchters van Oost- europese narigheden overzee te brengen voor 4 d 7000 gulden per persoon. Andermaal worden ergens schepen ingericht om alles wat wij hier op atoomgebied hebben aan knappe mensen en duur mate riaal in veiligheid te brengen. Zulke verhalen zakken spoedig in elkaar zodra.de politieke horizoji een tikje op klaart. Nu echter is er geen verhaal, doch een brokje werkelijkheid dat weer herinnert aan de niet tc stelpen neiging by ge/ortuneerde lieden om het vege lijf te bergen voor er iets aan de knikker komt bij Amsterdam is een vluchtjacht te water gelaten van alle vluchtelingengemakken voor zien. Het is 12 meter lang, 3.55 breed en bij.een diepte van 2 meter 40 volkomen zeewaardig. Twee 100 pk. motoren brengen ev. vluchtelin gen mits de tanks vol zijn een knap eind weg, terwijl zij de slaap der onschuld slapen(men spreekt van een actie-radius van 1500 Engelse zeemijlen). Goed, men zal zo'n scheepje hebben, men ztti Weglopen voor ieder denkbeeldig of werkelijk gevaar, dan loopt men minder denkbeeldige gevaren in de armen. Denk maar aan de Breda- naars die- in de zomer Cttn '40 in Zuid-Frankrijk belandden, of aan hen die uit Rotterdam vluchtten om in de Haarlemmerhout een bom op het hoofd te kragen men een nieuwe automobiel die In 27 seconden haar snelheid van Q tot 150 kilometer per uur kan opjagen. Het is een Jaguar 120, een echte bergenkllmmer. Ivor Novello, schr(jVer en componist» pas terug van een refs tot herstel van gezond heid naar Jamaica, li overleden na dat hij nog opgetreden was in de muriekshow King's Rhapsody. Meet dan 60 songs van hem verwierven bekendheid. In de 1ste wereldoor log zong „iedereen" zijn „Keep the home fires burning" dat hij gemaakt had op 17-jarige leeftijd. Hij is. 58 geworden. De bekende film- chimpansee Bonzo, die voor 50.000 dollar verzekerd was, is, vijf jaar oud, te Hollywood overleden, ten gevolge van brandwonden. Er.lagen banden film om zijn kool én de centrale verwarming bracht die stroken tot -ontbranding. Bonzo's sa laris was 500 dollar per week Goedkoper vlees TV/F ET INGANG van Woensdag 7 irj- Maart verkopen ook, de stads- Groninger slagers vlees tegen lage re prijzen en deze prijzen liggen 20 a 30 cent beneden die van de duur dere soorten. Voor de provincie Groningen betekent- dit het einde van de vleesoorlog tussen „stad en ommeland". Ouderwets! DE Sittards-Munstergeleens-Maas- trichtse Zigeunerruzie „te vuur en te zwaard" tussen de Basiii's en de Marcksen heeft zich voortgeplant naar Duisburg, waar de heren el kander aan riemen trachtten te snij den cn een ziekenhuis bestormden, Dif is nu eens iets. nief-moois maar wel iets uionderiyks,' links toylen Gandhi in peinshoudtnc, rechts de zelfde Gancfhi maar van binnen, gedacht als een gebouw van 5 verdiepingen. Een dergelijk mon stermonument acht de Bombayse beeldhouwer Kamarkar de juiste wijze om Gandhïs grootheid ie eren voor verre nageslachten. De buste moet 28 meter hoog wor den, Door Gandhi's ogen zal men kunnen uitzien over New Delhi. Beneden komt het alcoholvrije Gandhi-restaurant, waar men gei tenmelk en vruchtensappen zal kunnen krijgen. Uit Engeland fj,J» H. Oort, die te Lelden Sterrenkunde e.d. do ceert. doch thans te Oxford (Enge land) colleges geeft is door de aca- uemische senaat van Oxford tot ere doctor benoemd; Mei a zal hem oe onderscheiding' worden toege- sena. Te Londen demonstreert om vervolgens per luxe-auto gijze laars te roven. Twaalf hunner wer den ingesloten de rest ontkwam. Laat de torens zingen NEW YORK, die grote stad, telt 2000 kerken met torens!, maar niet één carillon of luidklok! Nu. daar gaan de Heiligerleese klokken gieters Van Bergen verandering in aanbrengen. Want als Manilla (Phi- lippijnen) een carillon van 48 klok ken afneemt, Toronto, Seattle cn Florida niet achterblijven, dan mag New York toch wel volgen, De nieu we Walburg te Zutfen. de Lange Jan te Middelburg en Enkhuïzen doen binnenkort ook al de lucht boven hun wallen zingen met Heili gerleese klokkenklanken-Een van de heren Van Bergen gaat naar Ca nada, Noord-Amerika en Mexico en hij neemt een ultramodern carillon» een brandspuit en gietwerk mee. Veel succesl Ter gedachtenis TUDENS dc oorlog zijn Neder landse militairen gelegerd ge weest -in H-Britse gemeentem De kerken van die gemeenten hebben een gedenksteen gekregen, gewagen de van de erkentelijkheid van Ne derland. pok de .Wolvendaalkerk op Ceylon heeft zo'n oorkonde in.tegel- tableaüvorm ontvangen ennu van baar dankbaarheid getuigd in een brief aan het moderamen van de Generale Synode der Ned. Herv. kerk in Nederland. Terecht S INDS 27 Februari waren in Am» v sterdam 2 kinderen zoek, een fneisje van 12 en eert jongen van 10. Zij zijn teruggevonden, zwervende op de Dam. Hoe zjj kans hebben gezien ruim 7 dagen en nachten, on derdak, eten en drinken te krijgen, moeten zh bij de kinderpolitie haar fijn toelicht». (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Met hetzelfde materiaal en met minder personeel een nog grotere prestatie leveren. Dat Is het devies geweest voor de xomer- dlenstregHlng 1951 (van 15 April tot 20 October) van de KLM. In de zomer van dit jaar zullen 68 KLM-vllegtuigen gezamcniyk 73 steden In 56 landen verbinden; dagelijks zullen deze toestellen een afstand van 108.000 kilo meter, dat is ruim 2H maal de omtrek van de aarde afleggen. Het zomer- luchtnet zal een lengte hebben van 153.000 kilometer door het opvderen van de frequentie op een aantal lijnen en het operien van enkele niett^e diensten. Het ligt in ,de bedoeling om de mogelijkheid_.te: openen voorgoed- koper luchtvervoer in Europa op een nieuw nachtdiensten»et, dat Amster dam» Kopenhagen, Stockholm, Londen, Parijs. Bazel, Brussel en Zürich omvat. De prijs van een retour zal in het algemeen 125% van een huidige enkele reis bedragen. Op de lün naar Londen zijn deae tarieven reeds vastgesteld; rU liggen 25% lager dan het dagtarief. De president-directeur van de KLM, dr. Plesman. zeide ons in een toelichting, dat het binnen lands luchtverkeer nog niet weer aan de orde komt Hierop zijn steeds verliezën geleden en ia het kade? van de algemene zuinigheid zou het luchtverkeer in eigen land niet .verantwoord ztfn, Men houdt dit vraagstuk, echter voortdurend i '.Er worden op het ogenblik plan nen .uitgewerkt om in de nog in bestelling zijnde Super-Cónstelia- tiong; drie ta^efldaasen in te vo«- hèn,Door .een aped ale .inrichting van het interieur'hiü mea!!iii*ééft toesteldrie j soorten van comfort kunnenbestèfieft iütèrtatdsaffién- keijgk van het - bedrag,' dat men PBr*oneeJ tn d^nsl, waarv*n 3.353 in b«jlwlrtrtiL; Het;vhflgèrid perao- neer bestaat uit' duiiénd personen. f Advertentie 1. M.) Chtlarin* „4" werltl viervoudig, wanl «Ik labiet bevai vitr var- schillende geneesiniddelan ia* gen pijnen en griep. Deie brack, len aan millioenen mensen In da gehele wereld baai, vaak ook wanneer andero mlddtlan laa'den. De werking ishiironder hiachlig, maar weldadig. ii««M>ia»Hsironr^csuumi,»rr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3