van Kris Krasser Meneer ,Knagenstein had een woning te huur... DE COMMISSARIS VERTELT DOOR Maart ©51' Proficiat VND! strijd Schulte-Peters uit de genomen HUISBAAS BLEEK PAAS-HAAS Aflevering en prijs van suiker door h. voordewind PStIJS 1VINNAARS PRIJSVRAAG VAN DE PAROOL ADRESSENRUBRIEK HET is nop wel geen IS Maart, maar de RV Cn AV VND de club van dc Kansdmans is toch al in feeststemming, want op bo vengenoemde datum zal het 311 jaar geleden zijn, dat deze vereniging op dc Heulbrug werd opgericht, Op de eerste vergadering werd be sloten de naam DOS Door Oefe ning Sterk te voeren, maar de toenmalige RVB kon zich daar niet mee accoord verklaren, omdat er in Utrecht al een club onder die naam speelde. Dan maar VND Vooruit Naar Doel werd er be sloten. Deze drie letters hebben in de loop der jaren een vertrouw de en pittige klank gekregen, niet alleen in de Rotterdamse voetbal wereld, maap ook daar buiten, want sinds 1931 speelt VND in de competities van de KNVB. Dc boste herinneringen van de jubilerende vereniging liggen aan de Vlapgemanskade. Op het ter rein achter de „twintig huisjes" hebben de jongens van de Heul hun club een stevige basis gege ven. Het ging nog zo genoeglijk in die tijd, want de achtertuin van Andries Hanselman Sr, die met 70 jaar nog steeds commissaris van materiaal is, diende als kleedka mer van VND, Een houten loodsje was bestemd voor de gaston. Om het veld. te bereiken, moest •men met een plank de sloot achter de tuintjes overbruggen cn door de dopjes onder de voetbalschoenen, kostte het nogal eens moeite om zon der een nat pak aan de overkant tc komen. Nu woonden bijna alle spelers van VND in deze „twintig huisjes" en als de scheidsrechter soms verwonderd vroeg waar VND ioch bleef, kreeg hij ten antwoord, ..Als u fluit komen ze wel te voor schijnEn inderdaad, bij een sig naal can de arbiter kwamen de gast. heren die zich thuis hadden ver- kleea, via de achtertuin on het ter rein. Deze „huiselijkheid'' had ook zijn nadelen, want in een spannen de wedstrijd vloog de bal eens Zesdaagse te Parijs PARIJS 8/3. Dinsdagavond om ongeveer tien uur werd het Ne derlandse koppel SchultePeters door dc wedstrijdleiding van ds Parijsc zesdaagse uit dc strijd ge nomen. Onze landgenoten hadden gezon digd tegen artikel 13 vaa het re glement, door de course van de Belgen Bruyland—Adrïaenssens te begunstigen. Dit spelletje was reeds in de middaguren van deze laatste dag begonnen. Elke poging van het koppel AdrïaenssensBruyland om hun positie te ver boteren werd door de Nederlanders toegelaten, cn wanneer do andere deelnemers een aanval op de Belgen wilden in zetten werd hun dit door Schulte- Peters vrijwel onmogelijk gemaakt. Speciaal op het koppel Lapebïe— Terruzi had het Nederlandse twee tal het voorzien en ten slotte werd dit duel zo hoog opgevoerd, dat van normale strijdgeen sprake meer kon'zijn cni beide koppels uit de kopgroep naar de negende en tiende plaats duikelden met res pectievelijk 7 en 8 ronden achter stand op de leiders. Het was „oor log" op de baan en de sfeer werd ondragelijk. Tenslotte maakte dc wedstrijdleiding, die al een maal een waarschuwing had uitgedeeld, een einde aan do vertoning door de Nederlanders uit dc strijd te ne men. De eindstand luidt: 1. Adrïaenssens —Bruyland (Belg.) 505 pnt. (in 145 uur afgelegd: 3713,500 km). Op één ronde: 2. Bruneel—Debeuckelaere (Belg.) 4QS pnt: 3. Goussot—Van Steenbergen (Frankr.—Belg.) 508 pnt. Op twee ronden: 4. Bouvard— Surbatis (Frankr.) 784 pnt.; 5. Seres R. Le Nizerhy (Frankr.) 850 pnt.; 6. Prat—Mignat (Frankr.) 212 pnt.; Op drie ronden: 7. Van Vliet Bucher (Ned.—Zwitserl. 493 pnt.; Op vijf ronden: 8. LapebieTerruzzi (Frankr.—lt.) 463 pnt.; 9. Itcyncs—J. Le Nizerhy (Frankr.) 183 pnt.; Op 9 ronden: 10. LogertoMonticelli (Frankr.) 181 pnt. Alle andere ploe gen waren uit de strijd. Giel de Roode weer naar Engeland DEN HAAG. Giel de Hoode heeft bij zijn Iaawte wedstrijd op Febr. te Liverpool tegen Wally Thom. van wie hij door een dubi euze stoot verloor, toch wel indruk gemaakt op het publiek en de pro motor, zodat hij is uitgenodigd voor een wedstrijd tegen Ivor Kid Ger main. Maandag 28 Maart in hat Liverpool-stadium. Germain is een hard slaande lichtgewicht uit Barbados die een goede staat van dienst kan over leggen en ook tegen welters uitkomt. Nederlandse tafeltennissers slaan N. Zeeland WENEN. - Wereldkampioen schappen tafeltennis: Swaythling- beker Cherenplocgcn): Zuid-Slavië slaat Wales met 5—0; Egypte slaat Luxemburg met 51 en Zweden slaat me 5—0 Italië. Zuid-Slavië eindigde als eerste in groep A. Nederland won gcdcvidccrd van Nicuw-Zceland (50): Ver. StatenBelgië 51: Vietnam—Oostenrijk 51; Zwitser land—Iran 53; India—Griekenland 5lFrankrijk—Duitsland 5—1; Iran —Israel 5—0; BraziliëWales 52. Corbillon-cup (dames): Hongarije Italië 30; Tsjechoslowakije Egypte 3—0; WalesIndia - 30; Schotland—Frankrijk 30; Duits land—Zwitserland 30; Roemenië— Nederland 3—0. In de finale-groep van de Swaythling-cup werd Zuid-Slavië met 5—3 door Hongarije geslagen. Ingreep1 A van de heren is Zuid- Slavië als eerste geëindigd, in groep B Hongarije, waar Nederland op de zesde plaats- is gekomen, in groep C Tsjechoslowakije en bij dc dames staat Oostenrijk in groep A op' "de eerste plaats, Roemenië in groep B, waar Nederland de laatste (9e) plaats inneemt met 0 punten. door de ruit bij Andries Hanselman en eindigde zijn vlucht in een pot heerlijke erwtensoep. Dat beteken de echter niets voor deze pionier, die bi' slecht weer Zaterdagsnachts opstond om putten tc stckrn cn zand tc strooien, want het kwam zijn eer te na als het terrein Zon dagsmorgens moest worden afge keurd, Dank zij zijn goede zorgen is dat zelden gebeurd. De tweede wereldoorlog heeft VND ook niet ongemoeid gelaten. De prijzenkast met alle trofeèn ging in het bombardement van Mei '40 verloren en de jongens van dc Heul werden over de hele stad verspreid. Maar de club is terug gekomen, bereikte zelfs de derde klasse van dc KNVB. doch moest twee jaar later helaas weer de graderen. Met ruim 130 leden en gesteund door een groot aanta] donateurs (trices) zal VND dat tegenwoor dig op het complex Laag Zestien hoven speelt, zich in de toekomst ongotwyfcld weer omhoog werken. Kriskrasser wenst de blauwwitten van harte succes toe. De Rode Duivels voor Rotterdam BRUSSEL. Het elftal van de Rode Duivels, dat 14 Maart te Rot terdam tegen de Zwaluwen uit komt, is als volgt samengesteld; Doel: Scghcrs (La Gantoise). Achter: Dirix (Unium St. Giiloise) en Van Brandt (Lïl.zj S.K.). Midden: De Buck (Eendracht Aalst), van Pottelberghe (F.C. Brugge) cn Delmulle (La Gantoise). Voor: De Bruyne (St. Niklaas). Van Steenlant (St. Niklaas). Anmcq (F.C. Renaisien), Gtvard (A.S. Her stal) en Chaves (La Gantoise). Reserves: Carols (F.C. Brugge), Vanncste (Kortrijk), Fenaux (Kort- rijk) en Vandiercndonck (Oosten* te). Egpytische tennis kampioenschappen CAIRO. Tijdens de Internationale Egyptische tenniskampioenschappen ts Cairo plaatste Drobny zich in dc halve finale door de Amerikaan Dorfman te slaan met 5—3. 5—2. SI. In de halve eindstrijd van het enkel, spel dames w*n de Amerikaanse Shir ley Fry van haar landgenote Doris Hart met 6—2 7—5. Nederlands ijshockeyteara overrompelt Noren Zege van 75 in Tilburg TILBURG. Het Nederlandse iishockcy-tcam Is er gisteravond te Tilburg in geslaagd het Noorse team, dat bij" de a.s. wereldkam pioenschappen te Parijs in de sterke poule Is geplaatst, met 7—5 tc slaan. Vingcrhoedt Europees kampioen bandstoten BARCELONA. De Belg René Vin» gerhoedt heeft te Barcelona het Euro pees kampioenschap bandspel behaald. De uitslagen van de laatste dag luiden: Swecrlng (Ned.) 130 32 36 4.68 Nussbergcr (Zwits.J 33 32 9 1.65 Reichcr 'Oost.) 130 40 26 .1.75 Boutry (Fr.) 62 40 8 1.55 Romero (Spanje) 130 61 IS 2.45 Alhinho (Port.) 146 61 20 2M Domingo (Spanje) 150 54 12 2.7) Vmgerhoedt (Belgte) 130 54 17 2.7) De eindstand luidt 1. en Europees kampioen, Vingcrhoedt (Belele) 2. Domingo (Spanje) 3. Relcher (Oostcnr.) 4. Romero (Spanje) 5. Alhinho (Port.) 6. Sweering (Ned.) 7. Boutry (Frankr.) 8. Schwarzer (Oostenr.5 9. Nussbcrger (Zwits.) pnt gem. 15 3.78 13 3.94 12 3.71 10 2.60 8 2.80 8 2.R7 4 2.20 2 1.00 0 1.93 Prijzen aan de visafslag Heden kwamen aan de visafslag te Rotterdam twee kustvaartuigen aan en Werden van IJmuiden en elders 400 kisten zeevis aangevoerd. Tong groot 230—2.33, middel 150—1.70, klein 1.25—1,30. siips 1.10—1.15. tarbot, groot 2.202.30, middel 1.80—1.90, klein so-i .10. griet 70—1.10. alles per kilo. schol groot 18—19. midel 10—25, klein 1317. schar 1113. zeebo* 811. schel vis groot 46—50, middel 5)65. klem 40 —45. kabeljauw groot 43—43. middel 33 —40. makreel 13—15, pollak 24—ZB, kocl. vis 12—15. wijting 10—12. haring verse 13—16. alles per kist, kuit 60SO, levér 1.00120 per kilo. Dit is de bril, die werd gevonden in het sohoenmakersatelier pan de heer J. H. Ostkamp. Hoogtwaar- scfujntyfc behoort deze bril aan een der daders. De brug in het mid den van bet montuur ts omwoeld met ijzergaren, bijeengehouden door een lijmachtige substantie. Zij, die aautryzingen kunnen ge ven over de mogelijke eigenaar nan de brill worden verzocht zich tc melden op liet politiebureau oan de Boezetnstngel. (Eigen foto) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Grote beroering in verscheidene Rotterdamse ge zinnen veroorzaakte gisteravond een advertentie in een plaatselijk blad van de volgende inhoud: Huis te huur, bevattende: 4 kamers en keuken. Tc oeztemtgen; Kna- genstcin, Onslzeedijk no. 109. ■Huismoeders haastten zich, hun mannen te waarschuwen, dat zij di rect uit kantoor Of fabriek naar de Oostzccdijk moesten omdat er een klein kansje bestond om eindelijk eens uit de woningmisère tc raken. Anderen, die kordater waren of over ccn ïnomenfje vrije tijd beschik ten. holden er op af en gingen het varkentje zelf wassen, maar voor iedereen werd het een grote teleurstelling, utant meneer Knagensteiu teas ontsproten aan het brein van een banketbakker, die op deze manier een enorm paas-ci in het middelpunt van de belangstelling plaatste. Aangekomen schepen S MAART 1951 BATAVIER I. Londen, Jobshaven, stg.. Muller; CIRCE. IJmuiden, Waalhaven 30. ledig. Rotrama: MARIANNE BRATT Gothenburg, IJselhavcn. stg.. Kuyper, van Dam Smeer; IMMEN, New York, Maashaven. THB, stg.. Wambcrsle; ALAMAK. Antwerpen. Rijnhaven 2. stg. HBB-lijn: SANGASPAR. Londen. Per nis. BPM, ledig. Van Ommeren. KUN- LABORJ, Liverpool, Pernis. BPM. le dig. Erh. Dekkers; OTTO SCHEPERS. Kopenhagen, stroom ten anker, jtg Rolt. Rijnv, Bcdr.; CALTEX UTRECHT Sidon. Pernis 2. Caltex. olie. Ruys; NIELS WINTHER. Casablanca. Maasha ven N.Z.. Van Udcn; MARNA. Bor deaux. Vlaardlngcn N.M., olie. Furness. PRINSES BEATRIX. Harwich. Hoek v. Holland' CAMPEN, Soederielje, Merwe. haven K.V., hout. Wagenborg; RUSS Kalamata. Lekhaven W.Z.. stg.. Ruj's: CLIO, Hangoe. IJselhavcn, «tg.. Bur ger; KUWEi. Gent, Spoorhaven. ledig. Schellen; ODER, tanklichtcr per sibt, Ceniaur. Hamburg. Ferms. APC* MER- wehaven, Valencia. Mcnvcbaven, C. Sw.. st„ Van Udcn. 7 MAART 1951 ELLEN NIELSEN. Hamburg. Maas haven. Hanno. ledig; PUCK, Gdynia. Rijnhaven, stg.. Van Uden, Transp.; EVRQS. Saigon, Maashaven 11. copra. Reunis; CLYRA CLAUSEN. Stettm. Binnenhaven O.Z.. varkens. Fumes*: STRIJFE. Antwerpen. Waalhaven. THB ledig. Van Es- ASLAUG, Bilbao. Vlaar- dingcn V.H., erts. Vulcaan; LACRA, Beckton. Waalhaven. THB, cokes. Fur- ness; L1SSEKERK. Calcutta. Waalha ven. Mol en Groen. stg.. Holl. Burma Bengalen Lijn; BEAUREGARD. New Vork, ïllerwehaven; GOLD ELSE. Trel- leborg. Maashaven, Z.Z., raapzaad. Van Udcn Transp- TYNDAREUS, Macassar. Merwehaven. C. Sw.. stg.. Meyer; ODA Hamburg, Pernis, BPM. olie. v. Om meren; LEOPOLDSKERK. Chlttagong. Rijnhaven W„ stg, HÖB-lijn: JUNO, Bristol. Merwchavcn, Muller, stg.; GORCH FOCK. Ronnebyrcd. Vlaardin- g V.H., erts. Vulcaan- COETA. Liver pool. Waalhaven. Mol cn Groen; AM STERDAM. Harwich. Hoek v. Holland; OISE, Parijs. Parkhaven, stgMuller; SAC BADALONA, Huelva, Waalhaven, erts. Ned. Zw. Sch. Mij. SHERINGHAM. Harwich. Mcrweha- ven W.Z.. stg.. Hudig Picters: MARNE. Stockholm, Parkhaven. Muller, stg ORANJE. Hamburg. Binnenhaven 21, Nicv Goudnaan; EMPIRE PAKKESTON Harwich. Hock van Holland: ELBE, lichter per slbt FairpJay 14. Port Jero me. Schiedam. Schicvcem. olie. James Smith; JOHANNA TE VELDE, Yar- Hct staat in zijn etalage en is een miniattmr-chocoladehuis, waaruit aan alle kanten Paashaasjes naar buiten kijken, maar -tammer genoeg voor menselijke bewonintf onge schikt. De steeds aangroeiende drom adspirant-huurders toonde weinig appreciatie voor het stuntje en deed krachtige pogingen, ook het huis van dc bakker voor verdere bewoning uit tc schakelen, maar de politie voorkwam, dat dc ruiten er aangin gen. Nu staat op de deur een briefje; „Het huis is verhuurd" en op het ei „Verkocht". De politie heeft de chocolade-virtuoos grondig aan zijn verstand gebracht, dat hij verdere invallen op reclame-gebied voort aan maar in een andere richting moet uitwerken. DEN HAAG Naar aanleiding van de berichten over het afleve ringsverbod van suiker voor fabri kanten wordt van officiële zijde op gemerkt. dat de--aflevering van sui ker formeel onder controle van het bedrijfschap is gesteld, tenein de abnormale bestellingen van in- dustrie en grossiers te voorkomen. Normale leveranties kunnen onder goedkeuring van het bedrijfsschap worden gedaan. Industrie cn han del. aldus het officiële commentaar, kunnen dus gewoon hun gang gaan, maar het maken van grote voorra den wordt door deze maatregel te gen gegaan. Van de zijde der grossiers cn de taillisten is ons verklaard, dat de grossiers wel degelijk aan banden zijn gelegd, tot nadeel van kruide nier en klant. Voorts wijst men er ons op, dat de nieuwe suikerprijs van 0.90, die wij genoemd heb ben. voor detaillisten zou geiden. Als de verwachtingen die men in deze kringen heeft bewaarheid wor den. zou dc suikerprijs voor het publiek 96 cent worden. (Advertentie LM.) Geneesmiddel tegen I huidaandoeningen. Zuivert de poriën, doet do I jeuk bedaren, verfrist en sterkt de huldweefsels. - (Adncrtcntie l.M.) Niet tcij moeten U zeggen, hoe de Boston is. Uw eigen reactie? na eens 'n Boston geprobeerd te hebben, is: BOSTON, de ideale combinatie van rijke Virginia-smaak cn perfecte mildheid, n§ Eind Maart rapport van Belgisch-Nederlandse waterwegen-commissie BRUSSEL. Het Brusselse das- blad „De Nieuwe Gids" verneemt in bevoegde kringen, dat de Bel gische en Nederlandse instanties het eens geworden zijn over de pu blicatie van het rapport van de ex perts der gemengde commissie voor de v/aterwegen, die eind Maart of begin April zal geschieden. „Dc Nieuwe Gids" herinnert zijn lezers er aan. dat die betrokken landen het eens zijn over de kwes ties Ter neuzen en de Stop van Ternaaicn. doch dat de Nederlan ders over het algemeen van oor deel zijn, dat het Mnerdijkkanaal slechts voor 12 procent nuttig zou zijn voor dc Nederlandse economie. CHARLEROI. ANP. Tijdens internationale bokswedstrijden te Charleroi verloor üe Haagse weiter Jan Oudshoom door knock out ir» de eerste ronde van de Belg Roger Dclabassc. Het gevecht duurde 58 seconden. 6t wee uw gebeente (ik hoor het hem ligt voor dc hand, En ten slotte is „Dat heb Ik nog niet gelezen. Dus nog zeggen op dreigende toon) als de burgerij daarvan de dupe. Zelf kan ik er ook nog geen antwoord op u niet *n slaagt te bewijzen, dat heb ik meermalen, als ik weer eens geven. Maar wat ik wel kan zoggen J1 gisteravond niet tekort gescho- is. dat het mij billijker zou hebben ten bent. op sLaandc op dat kostbare tapijt beledigende on vernederende geleken als u met het geven van „Daar ben. ik geen ogenblik^bang manier was toegesproken, de deur deze reprimande, even gewacht had, voor! Nog iets van uw orders?" tot u mijn verantwoording gehoord „Nee, dank u!" werd mij t had. U schijnt er van overtuigd te heten, zijn, dat dat krantenartikel voor E'i hierop yerket de hoofdinspec- 100 juist is. Maar dat zal nog teur van politie, chef van het bu- moeten blijken. U weet hoe scherp reau Centrale Contr&le de kamer, deze krant tegenover dc NBS staat." waar hij In de loop der jaren al »o- „Dat heeft cr niks mee te maken; \ele vernederingen had moeten het gaat hier enkel cn alleen over slikken. En hij niet alleen. - Ik las beneden gekomen het be wuste artikel cn het bleek niet veel Om het lijf te hebben. Die zangde- monstratie sloeg op het zingen v^n het optreden van dc politic. Het is daar gisteravond in de buurt van het Concertgebouw een grote bende geweest. Men heeft daar staan zin- gen en u bent nergens tegen opge- Wilhelmus. Stel je voor, dat de treden. Dat zal u zeer opbreken; politie dat verboden had! En zo dat verzeker ik u." was hct allemaal nonsens. Maar ik Ik kookte natuurlijk inwendig was met het schrijven van een uit- door ccn dergelijke bejegening, voerig verslag toch weer een paar grijpen, waarom ik niet bepaald bij maar wist mij gelukkig te beheer- yur stoot. Het stond evenwel op po- hem m pour stond. Ik was met sen. Uiterlijk was niets aan mij tc en Ik had natuurlijk niet ver- mit« „i»f aTHirf nnh/H-ien-iiitf ^ii- bespeuren. geten een vergelijking tc maken „Ik zeg u nogmaals, dat het mij tussen die bijeenkomst van de vo- met een hartgrondig: „barst kerel", werd mij tocgc- achter mü dichtgeslagen, met het voornemen om het in mijn dienst voortaan „wel te geloven". Geluk kig bon ik er telkens weer boven uit gekomen. Maar er zijn ook wel and«rc voorbeelden. Ali-'s met elkaar heb ik daar ccn paar zure jaren aan dat bureau Cen trale Controle als chef doorge bracht. Hot werk op zichzelf was al heel moeilijk. Maar het feit, dat de hoofdcommissaris mij (In die jaren tenminste) mocht als ccn geheel onthouder de alcohol, maakte het voor mü niet gemakkelijker. Nu kan ik het mij we] enigszins bc- mijn niet altijd onberispelijk zit tende scheiding en mijn niet over dreven verzorgd uiterlijk, niet be niet billijk* lijkt, mij zo uit tc ket- r'fie avond cn die van twee weken paald wat je noemt „salonfahig" en teren alvorens }k gelegenheid heb tevoren. gehad mij te verantwoorden." Daarmee was ook dit incident met „En wat hebt u dan voor uw ver- öe corpschef weer achter de rue. antwoording aan te voeren?" Wa"t "adat hij mijn rapport gele- „Op het ogenblik niets. Ik ben 2en had. kwam hij niet op de zaak ging over het opleggen van correc- door deze bejegening zozeer in mijn terug. Van een of ander excuus ties aan politiepersoneel (dc behan- rechtsgevoel geschokt. dat ik op over- die overijld toegediende -uit- deling daarvan was aan het bureau dit moment niet in staat ben mijn hrander was natuurlijk geen sprake. Centrale Contréle opgedragen)was gedachten behoorlijk onder woor- Dit is' niet het enige geval, waar- cr dikwijls verschil van mening tus- den te brengen. Ik zal ti dus mijn in ik-ontijdig en onverdiend over sen mij en hem. In één woord: het verantwoording schriftelijk geven mijn schalen kreeg. Ik (en ik he- was daar voor mij geen aangenaam en daarbij dat krantenartikel onder laas niet alleen) zou er vele van dienen en met groot verlangen zag de loupe nemen. En daarna wacht kunnen beschrijven. Maar één lijkt ik uit naar het tijdstip, waarop ik ik met een gerust geweten uw be-.mü,wel voldoende, dat bur slissing af-" Dat de geest in een corps op die zeggen, „Nou, dat is mij1 ook. best Maar manier .hartgrondig.bedorven wordt, hij hechtte nogal waarde aart derge lijke uiterlijkheden. En zo waren cr wel meer dingen van particu liere aard. Maar ook wanneer het dat bureau vaarwel zou (Wordt- vervolgd) mouth. Stad h. Haringvliet. Jedic. Dammers, v. d- Heydeiu MARGARE* THA. Ellétnereport. Vlaardingcn. oude Matex, Aceton. Wagenborg; WICKEN- BURGH. Casablanca. Mcrwehaven, ter rein Muller, etg. Vertrokken schepen 6 MAART 1931 LES GLIERES, Singapore via Port Said; SAN LORENZO, proeivaart BRI- G1T MAERSK. Men a el Ahtnadl; LJU BLJANA. Antwerpen; MECKLENBURG Harwich; BELLATR1X. Spexia- SAX AMADO, Saitcnd; BURGUND1A. Go thenburg; METEOOR, Kostock: CORO' NA. Helsinki- ACCLIVITY. Furflcet; BENAVON. Antwerpen; EMBLA. Stock, holm; RIAN. Barking; LEKKERKERK. Hamburg; HELGE. T^ellcborg* SVER- KER, Stockholm; TRAQUAIR, Grange mouth: KLINTHOLM. Antwerpen; EL- BE. Hamburg. GREENFINCH. Londen: HASKEHLAND. Leith; MARSWORTH, Londen; C1MBRJA, Trellborg- LOE- NERKERK. Basrah vla A'dam: BAPA- RANDA, Emdcn: BENGKALIS, Charle ston; NOBDWEST. Ztcrlkzce- FLORA, Algiers; MELROSE ABBEY. Hull; ARN HEM. Harwich; CAIRNAVON, Mlddles- bro; BERNISSE, Swansea. 7 MAART 1931 HONDSBUG. Londen: MEROPE. Hampton Roads: HYCO. CuraCan- BO GOTA, Hamburg; MALATYA. Firemen: KATE GRAMMERSTORF. Baltimore; BEATRIX. Dublin* ROBERT MAERSK. Antwerpen: FRISIAN COAST. New Castle: KLAUS OLDENDORFF, Mobile LANGLEESCOT, Yokohama: MINER VA. Londen: BOCCADASSE, Narvik; BULKOIL. Mcna al Ahmadi; CIRCE, BOUCHU* MONA LISA. St. Thomas; OOTMARSUM, proefvaren. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië ATLANTIS thuis 8 v m. te Aden ver wacht. GROOTE BEER pass. 7 n.m. Prrlm n. Aden en Australië. KOTA INTEN thuis pas*. 7 de Dahlac Eil. (Rode Ztt) n. Suez. NELLY thuis 7 v.m. te Suez. SIBAJAK pass. 7 Kangcroe Eiland, 8 te Melbourne verwacht. Grote Vaart ATLAS le Barcelona: ALMKERK uitg. 7 vin te Colombo; AMPENAN uitg pass 7 vin Straat Messina n Fort Said; ALK AID thuis pass 7 vm St. Pauls Rocks n Las Faltnaa: ALDABI thujs pass. 7 vm St. Paul's Rocks n Las Pal. mas; AALSUM thuis 8 vm te ^ntwer- gen en 9 tc R'danx scrw.; AKKRUM- IJK thufs 7 te LlVorno; ALBIREO n Antwerpen en R'dam pass 7 vm Ooste lijk van Madeira ALGENIB 6 v Ham burg n Hampton Roads; ARIADNE 7 te N'apiils: AARDIJK 6 van Houston n Mobile: ALCYONE pass 7 Ras Madrska n Karachi: ALMDIJK verw. 8 vm Flo. res (Azoren) te pass n Havana; AM- STELSTAD uitg. pass 7 de Dahlac Eil. (Rode Zecil n Djibouti; ALDERAMIN n Dakar pass 7 dwars van Lissabon: ABBED1JK n Trinidad pass 6 nam Oostelijk van Cape Hat terns; ALPHAC. CA 7 tc Montevideo; ALT AIR 6 nam v de Elb-» n Antwerpen-, A VERDIJK 7 te Norfolk; AXELD1JK pass 7 Macelo n New York. AAGTEKERK 4 te Yokohama. BORNEO 6 v Macassar n Sorong BRITSUM pass 7 Brothers (Rode Zee) n Aden en Madagascar; BLIJDENDIJK n New York po*s 7 Zuidelijk van Cape Sable; BOSKOOP 7 tc Antwerpen; BENGKALIS pass 7 Dungcnesi r» Charleston: BARUNUM 5 v Huwuk n Hanggai; BEVERWIJK K nam v Vigo n R'dam; BINTANG n Nw York 8 Colombo vcrw.BLOMMEBSDIJK *s avonds te New York; BANTAM pass 7 Oacrto n R'dam, BEVERWIJK u t- iVdam verw.: BENNEK OM 6 te Bremen, CASTOR 7 té New York; CELEBES n Djakarta 7 te Antwerpen*. CONG0- STROOM thuis pass 7 Cape Palmaj n Freetown. DELFTLAN'D n A'dam pass 7 dwara van Lte^abon: DELF SHAVEN a Ant werpen *7 dwars van. Oporto En hier volgt dan de juiste uitslag van de vorige week. BROEKHUIZEN" BEUR SK APS A LON* STOFFENPALEIS Na loting Jr* imcn dc volgende prijswinnaars uit de Parool-bus: CU. TROOST, Dia the n esse rstraat 80, Rotterdam-W. H. GO.VLAG. J. A. A!b. ThUmstraat 42b. Schiedam. Mevr. JONGENELIS, Willem Schurmanstr. Üa,Botterdam Een troostprijs werd door het lot toegewezen aan: T. Koudenhurg. Jan van Avennestraat 55 a, Schiedam; F. Mast, Groenelaan 65, Schiedam; G. van Wijk, Mauntsweg 208, Rijsoord gen». Ridderkerk: A. van Nuetercn. jagerslaan 76. Rotterdam-Z.; D. Meulcnberg, Schoklandscstiaat 1 c, Rotterdam-Z. De drie prijswinnaars krijgen dc waardebon toegezonden, terwijl de troostprijswinnaars eeii prijsje op ons kantoor in ontvangst kunnen nemen. De prijswinnaars buiten Rotterdam krijgen de prijs eveneens toegezonden. Alle inzenders zeggen wij hartelijk dank cn nu opnieuw aan het puzzlen. EENDRACHT 7 te Izmir; ENCGANO 7 te Kborramshar. FRIESLAND 8 ts New York verw. GAASTERLAND thuis pass 7 de St, Paul's Racks n Las Palmas; GROOTE- KERK 6 v- Port Amelia n Mozambique GAROET 6 tc Macassar. HEELSUM 6 tc Savannah; HECTOR pas-; 7 Kaap Bougaronl 8 te Tum« ver wacht; HESTIA 7 tc Puerto C abetter, HELDER 3 te Montevideo vcrw. HYDRA 7 te Hamburg. ILOS 7 te Cap Haitien; IRIS 7 te Gothenburg- JUPITER 7 ti Tangcr; JAPARA (KPM) 6 ter rede van Muntok. KAHATON 6 v Macassar n soerabaja. KEDOE uitg 7 v Penang n Singapore; KOTA AGOENG uitg. pass 6 Kaap Guardaful n Belawan. LUNA 1 te Algiers; L1SSEKERK 7 Calcutta le R'damLEOPOLDSKERK 7 v Ciiittagong te R'dam; LEKKER KERK 6 nam 6 40 uur uit dc Water weg n Hamburg; LOENEKKERK n Basrah 7 te A'dam; LEERDAM pass 7 Sablc Eiland n New York LUTTER- KERK thuis pass 7 Ras Mfidraka naar Aden; LAURENSKERK thuis pass 7 Ouessant n Antwerpen: LOPPERSUM pass 7 Lissabon p Spe2ia; LEUVE- KERK uitg. 7 vm v Suex n Aden. MIDA5 7 te Patras: MELISRERK thuis 6 v Port Svntenham n Aden: MAASKERK 7 vm te Dual.a MADOE- RA 7 tc Semarang; MAETSUYCKER is« 7 Straat Socnda n Singapore. MENTOR t> v A'dam n Alcxandric. MA PI A 7 tc Macassar. NIEUW AMSTERDAM 7 te Cristobal. NOORDWtJK pass 7 Finistcrre naar Cnita Vccchia. ORANJESTAD thuis 7 v. Southampton 3 vm S uur te VUssmgen en 's mid dags te Antwerpen venvacht; ORANJE FONTEIN 7 v.m van de Elbe n Ant werpen; ODY'SSEUS 6 v. Oran n. Ryeka. PRINS WILLEM IV. 7 te Barcelona; PRINS MAURITS pass. 7 dc Burling Eilanden n Gibraltar; PRINS PHILIPS WILLEM pass. 7 Kaap Roca n Tunis: PRINS WILLEM II. 7 te Baltimore: PRINS WILLEM III pass. 7 Ouessant n. Malta; POLYPHEMUS 6 v, Port Said n. New York; POSEIDON 7 te Aruba RAKI 7 tc Djakarta; RADJA pa« 7 v.m, Fmlbtcrre n. A'dam; RIJN n Huil pnss dwars van Oporto; ROTO uitg. verwacht 8 Sabane te passeren n. Be lawan Dell; ROEBIAH uitg pass. 7 Mi- mkoy n Belawan; RONDO 7 nam. te Port Elisabeth: RUYS 9 tc Buenos Ayrcs verwacht;REAEL 7 tc Chenbon: REY- NTF.RSE 6 san Rangoon n. Belawan; ROEPAT thuis 6 v Singapore n. Colom bo. SLAMAT 7 tc Colombo; SCHIK pa*s 7 Jamaica n. Houston; SAHANGAN uit gaande G te Tandjong P.mdan: SUMA TRA 6 te Bahrein; S1NGKEP pass. 7 Malta n A'dam: STAD LEIDEN pass, 7 North Capp (Xiriiw-Zeeland) n Baston massSTAD MAASTRICHT pass. 7 Fi nlsterre n. IJmuiden. STAD VLA All DINGEN f) nam t' Rr'dam icrw.; STAD ARNHEM 7 C Sluiskil, daarna R'dam: STAD BREDA 4 te Victoria bc.: STAD ALKMAAR v Nam ik n Emdcn. TERO pnss s nam. Falma n. Buenos Ayrcs; TA BI AN n. Beirut pass. 7 Noor delijk van Madeira; TOSARI 6 ter rede van Macassar: THEMISTO 8 v, Cuba te R'dam vem'acht. TJIKAMPEK .7 tc Montevideo - TAK MAN 4 tc Hangkong. TJ1BESAR 4 te Shumdzu; TJITJALENKA 5 te Macas sar. VAN Ï1EUTZ pas*. 6 Ohosima n. Kobe. WAIKELO 7 te Singapore; WILLEM STAD 7 tc Punta Cardon; WINTERS WIJK verwacht 8 Azoren te passeren n. Cuha, WATERLAND thuis 6 v Montevideo n Santos. ZIJPENBERG 7 nam. te Savona. Korte Vaart ALPHA 7 te Strood; APPINGEDAM 8 v. A'dam tc R'dam vcrw ALBATROS 6 te Middlesbro; ACTINIA 6 v. Lon donderry n. Glasgow; ATLANTIC 7/8 v. Londen to R'dam verwacht; ARY SCHEFFER 6 te Pasages, BERNINA 7 nam. te R'dam verw.: BESTEVAER 7 te Halmstad; BARRA CUDA 7 tc Londen; BREE-HELLC 7 nam. te Antwerpen; BILL Sp.iss. 6 Knap Villano, 8 tc Guernsey verwacht; BORN'RIF 6 v. Glasgow n. Liverpool; BROUWERSGRACHT 6 v Londen n. Abo; BIRMINGHAM 8 v.m, 11 uur van Grangemouth te R'dam verwacht; BOR NEO 7 te Caen. COOLHAVEN pass. 7 Guernsey naar Casablanca: COR KELTS 6 te Cork; CE RES 7 tc Boston Line.; CARPO 6 nam. te A'dam. 8 te R'ci.im vcrwauht; CRO- NEN8URGH pass. 7 <ic Burlingh EH. n. Casablanca; CAPELLA pass 6 Start Point n. Denemarken; CORNELIA B, pass. 7 Kaap San Antonia n. Antwer pen; CASABLANCA 8 tc Nantes vcrw.; CONFID 6 v, Blyth naac Truro. da CAPO pass. 7 sherrv vuurtoren. 8 te Glassondock verwDEO DUCE 10 v. Gdynia te A'dam verw.; DAJE BOH- MER 7 tc Tarragona; DUIVELAND fi v. Kopenhagen n. Newcastle; DOLLARD pass. 6 Limfjortl n. Rochester; DOM- BURGH n. Casablanca. 6 te Bordeaux; DENEB 6 te Rarrow. EEENHAEZER 6 v. <jc Tees n. Dieppe; EEMS 7 te Louden; EL MA 7 tc Ant werpen; EGBERT WAGENBORG 6 van Gyon n. L»6 Palmas: ERNA 6 te Zaan dam; ELISA pas* 5 Gibraltar n. Genua. EVERTSEN 6 v. Gluekstad n Hamburg; EREBUS v. Swansea binnenkort tc Tlo!- terdam; ECHO 7 tc Dublin: ERKALIN 6 v. Fagelyke n. Kodkjobing. FRANS 7 te Grangemouth: F1DUCJA 7 nam. te Maassluis vcrw FRISO S v. Carston n. Portrcalli; FBEJO 6 tc Mon trose. GRUNO 8/D v, Norrkopinc 1e R'dam verwacht: GLORY* 7 te Odcnse. HAD A 7 v. Marseille n. Casablanca; HOOCLANO 7 nam. 3 uur te Delfzijl; HARM 7 té Delfzijl; IIEBE NOBEL 6 v. Antwerpen n Shoretiam; HELVETIA 6 v, strood n. A'dam, IRENE 7 te Zaandam. JOOST 6 v. Bordeaux n. Londen, JA COB OORBURG 7 te CasabiartCc; JU LIA MARY 7 te Casablanca. KEMPHAAN*. 7 op 100 mijl Oost van Tobrock; KONINGSHAVEN. 7 te Ca sablanca; KONINGIN JULIANA. 6 van Bnyonnc n* Liverpool. KITTY, pass. B Lizard n. Preston. LUCAS BOLS II, pass. 6 Kaap Villano Rotterdam. MEREL, 7 v. Eieme u. Hull; MEEtHV, 8 v. Londen tc Rd'r.m vcrwMIRA, 7 te Zaandam; MARVA, 6 v. Port Tal bot n. Fleetwood; MERAK. 7 tp New port A1ATAR N., 7 te Liverpool; MA- RAÏHON, 7 te Limerick: MARIETJE BOIiMER. pass. 7 v.m. Land'* End n. Limerick; MARIN, 6 te Antwerpen: MAYMERE. n. Bristol, pass, 7 dwara v, Ouessant; MEIKE, pass. 7 Oporio n. R'dam- MARSDIEP, n. Drammen. B op NORMA 7 te Strood; NIEUWE HA VEN pass 6-7 nachts Straat Dovur n Hambutg en R'dam: NETTIE 6 te Blyth; NOTTINGHAM 6 v Goole n Harlingen;' NJORD 6 van Rouaap n loonden. OCEAAN 2 v KrlstUnsand n Bremen. FONZJi 7 te- Londen; PRINSEN- r* Twee jchepen, de „"Wettevre- den" en de „Mataram". beide geheel volgeladen, zullen resp. Donderdag middag cn Vrijdagmorgen a.s. van de Lloydkade te Rotterdam naar Indo nesië vertrekken. De ..Weltevreden" heeft aan dek staan een twaalf me ter hoge kraanloren cn een bijna 30 m lange giek voor ccn hyskraan. De „Mataram". die nyde Nieuw Guinea tot bestemming ueeft, ver voert oa. een 20 m lange dekschuit en vele honderden closetinstallaties. Onder de passagiers van de „Mata ram" bevindt zich dc sergeant-mu zikant C. J. C. van der Burgh van de Kon. Marine, die in Hoilandia op Nieuw Guinea een „marinierska- pel" gaat oprichten, waarvan hij te» vens de dirigent zal zijn. GRACHT 7 te Antwerpen: PHOENIX 7 te Stockholm; PRIMA pass Cro mer Lichtschip n Goeie. RIAN 7 tc Londen; REMMERT pass 7 Dungenes* a vm 2 uur te R'dam ver wacht: RANSEL pass 6 Bornholm B vm te Zaandam \erw.* RIJNHAVEN t t'j Ca$3blai'.ca RAPID 6 v Parys a R'dam; ROSEM^RIE v Casablanca bin nenkort tc R'dam, SARIBRE 7 te Aden: SKAGERAK S te langesund ten anker* SABA 12-13 v Swausta te R'dsm verw.; SEAHAM 9 v Dover te R'dam verwSOBAT 7 te Karishatnn: spurt 7 te Belfast; SIAN 6 vGothenburg n Zwijndrecht SII.VAPLANA fi v Gotnenburg n Rot- tvrdam* SILVRETTA 7 te Malmo. THEODORA pass 7 Brunsbuttei a A'dam. TIMOR S v Garston n Par.: TONI pas* 6 Roma n DelfzijlTEXEL 6 v Hamburg n Goole. UTRECHT 7 nam te Swansea; UR- MAJO 6 te Par. VIKING. 6 te Gothenburg; VLIER, pass. 7 Wight n. Antwerpen; VIVO. 8 v Cork n- Par; VEENENBURGH. 6 v. Mlddicsbro n. R'damVRIJBURGH, 8 v, Bordeaux n. Rotterdam, W] EB O LD BOHMER. 6 v. Gibraltar n. A'dam. WOLANDA. 6 te Londen: WIM, 7 nam. 9 uur v. Mantyluoto 1» R dam \orw; WILLEM. 6 te A'dam: WES'1" - TOOK, 7 v. A'dam n. Londen; wak*? 15S. 7 Cromer lichtschip naar Bid*, off* WESTPOLDER. 7 van Lissa bon Antwerpen. ZEEMEEUW7-R v. Aalbore te R'dam, verw.; ZEELAND (SSM). 7 te DeHzül; ZIJPE, 6 tc Nonvich. Tankvaart ARMILLA 7 tc Saigon. ALETTA. 6 te Macassar. BARENDRECHT verwacht 8 St. V'n» cent C.V. te passeren n. Vlsardingen. CALTEX UTRECHT fi v. Sidon tc Per nis; CISTULA 8 te Madras verwacht; CALTEX PERNIS pass fi nam. Ouessant n Sidon: CHAMA past. 7 Kaap Sao Vin- ccnte n. Stan low: CALTEX NEDERL. pass. 7 Dungcncss n. Perms; CALTEX DELFT 3 tc Sidon verwacht; CALTEX THE Hf\GUE pass. 7 Kaap Bon n. Si don, ESSO AMSTERDAM, verwacht a Azo ren te passeren n. Aruba. FLANDRIA. 7 v. Duinkerken n. Ha vre INGEBORG. 6 v. Londen n. Frede- nkstad. 1.UCITA 7 te Hamburg. MALEA pa** 6/7 's naeht* Guadelou pe n, Vado; MITRA pass. 7 Kaap Leeu win p. Pladjoe; MALVINA pass 7 Lu- 7onstraat n. Yokohama, MARISA naar Buenos Ayies pass. 7 nam. dwars van. Amazone Rivier; METULA n. Curagao pas- fi nam. dwars van Fmist-rre; MA- CUBA n, Kopenhagen pass. 7 Ifoordelijk van Benghazi: MARPESSA pass. 6 Mal ta n Ras Tanura. MONICA. 7 nam. te R'dam verw.; MATTHEW. 7 nam le R'dam verw. ONDINA 7 te Curacao; OMALA 7 t« Ba)ik Papan. PERNA 7 te Singapore: PAPEN- DnncHT fi V. Hamburg n. Aruba. PALMA. 6 v. Bergen n Aalcsund; SLIEDRECHT pass. 7 het Eiland Ma- sirah n. Nynashamn. TANKHAVEN I, 7 te Socngel Gerong: TANK1IAVEN II. 5 v, Bangkok n. Pa- lembang; TANKHAVEN III, 7 t» Soen- gei Gerong: TIBIA 7 te Las Piedra», daarna Curacao, Engeland. WIELDKECHT pass. 6 Straat Bsnka n, Sj'dney. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam ASBJÖItN v. Vancouver i> verwacht; AKKA v Narvik 7 nam. 6 uur verw, BACCARAT v. Matadi S vcrw. CLAIBORNE v. New York 9 verw. DAMARALAND v. Benisaf 8 nam. 7 uur verwacht: DRYDEN v. Hamburg; bmnmkort verwacht. ERICH, v. Hamburg binnenkort v»rw. FRtGG v, A'dam 9 verw.; FERNE- BO V. Haifa 9 verw.; HANS MAERSK v. Casabt.ir.ca binnenkort verwacht. HILDEGARD BUELOW v. Gothenburg binnenkort verwacht. ITIN'DA v. Calcutta 6 nam. te Ant werpen 8 verw. KATE OLTMANN v Hamburg bin nenkort verw KONG HAAKON VII v. B.israh, 6 te Havre, 1.1 verwacht. L1VNO v. Rycka 9 verw.; LIBELEE v. Bremen binnenkort verwacht: LEILA v. Rode Zrc 7/8 verwacht. MATRA v. Calcutta fl verwacht: MAL LARD v. Londen 8 verwacht. NORTHLEIGH v. Morphoubaa! 10 verwNEVADA v. Noordzee, 9 dei middag* verw. SIIJA tf, Gandia binnenkort verw.; SAPHO v Norfolk 6 nam. verw, VOLONTA v, Dubrovnik, 9 v.m. ver wacht. WORLD LIBERTY v. Ma na Al Ahma di. 8 nam, 2 uur verwacht. Sleepvaart HUMBER. met het jarht Yoknde n. Gent. 7 v.m te Tem enz en. NOORDZEE, met zuiger, sleepboot en bak, 6 v. Durban n. Brira. ZWARTE ZEE. met zeilschip. Passat, fi nam. v. pettarth (bb Cardiff) naar Antwerpen. RIJNWATERST Lohr 158 —6. Trier 220 —3. Constant: 286 —2. Rhelnfolden 223 45, Breisach 160. Strassburg 225 —5; Maxau 402 —2. Mannheim 275 —2, Mainz 282 —6, Bin ge rv 196 —8. caub 21V S. Cobienr 244 4. Keuicn 244 —8. Ruhrort 456 —12, I,obllh 1038 —14, Nijmegen 870 —11, Arnhem 857 U, Eefde 332 —12, De venter 291 —13. Boon 253 —9, Dussel- dorf 368 —12, Wesel 440 —15, Emme rich 391 —11, Plochingen'133 1. Mon- sin 5365 4-15. Vise» 5088 4-5» Borgharen. 4103 +6. B elf eld 1140 —40, Grave 804 —3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5