P y-12 antwoordt niet K ET ÉL BIN KI EK RANT c RADIO-PROGRAMM 4 't \4 Az>gwetite dk M 'm Ao&b JUIST NU AD VER ÏERi (Ab:. i.P LUTUSCA STENO-TYPISTE Rijnvaart Kerknieuws Vier schepelingen estikt keurig MEISJE BERLIJN BERLIJN i CORSETTEN FILIAALLEIDSTERS 42.5° ZEER ERVAREN TYPISTE STENO TYPISTE V -J Jongens en Meisjes l KUNSTGEBITTEN ARENA Nu volop ELECTROSTOOM eiectromonteurs KOERIERSTERS VAW -• - Woensdag 7 Maart 1951 DONDERDAGS HILVERSUM I. 402 sn. AVRO: 7.00 Nieuws 7.15 Gram.muziek. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws 8 53 Cram.muzlek 9.09 Morgen* wycUng 9.15 Gram.murick (9.30—9.35 Walersianden). 10.30 De antwoordman 10.(5 Gramjr.uUck 10.50 Voor de kleu ter* li.oo Bariton en piano 11.30 Granu- muzlek 11.45 Voordracht 12.00 Amuse- mcnlsinuziek 12.30 Land* en tuinh'*u\v- mededciingen 12.33 .,ln 't spionnetje" 1238 Pis no en orgel 1300 Nieuws 13.15 AVRO-AUcrlci 1320 Dansmuziek 13.45 ..U kunt kot geloven of niet" 13.50 Gm- mofoonnturick l-VDO Voor de vrouw \4.30 CeUo en piano 15.00 Voor de zieken 16.00 ..Djamilch". opera 17.00 Voor de Jeugd 17.30 Regerinfisultroudlng: jeugduitzen ding: LyöJa Bos—Vergouw: ..'s Lands wijs, 's L-mds eer. ook op school". 18.00 Nieuws 18.15 Sportpraatic 1820 Sport- problemen 18 30 Or'rtestconcert 19.00 ..Gesprek met de brandweerman" 19.10 Gevarieerde muziek 19.50 „Werving grondpersoneel Nederlandse Lucht macht", causerie 20.00 Nieuw» 20.05 ..De groeten van Nuc'ntcrcn" 20.la AVRO- AUcijct 20.20 Radio PhUhar.TjoniscM or kest en soliste 25.15 ,.De dreigende scha duw". hoorspel 21.50 Miijc.te orkesv 22.15 Gratn.rratïlek: 23.00 Nieuws 23.15 Sport - actualiteiten 23.30—24.00 Crara-rauziek. HILVERSUM II. 298 W. KRO r 7.00 Nieuws 7.15 Ochtendgymnas tiek T.30 Gram.muzlek 7.45 Morgenge bed cn.liturgische kalende? 8.1» Nieuws 8,15 Granimuriek 9.00 Voor de huis vrouw 9.40 Schoolradio. NCRV: io.00 Graro.müzick 10.15 Morgendienst 10.45 Omroeporkest. KRO; 11.00 Voor de zie ken 11.45 Schoolradio 12.00 Angelus 12.03 Gram.muziek 12.30 Land- en tuinbouw- medeenlingen RL33 Gram.muziek 12.55 Zonnewijzer 13.00 Nieuws en Katholiek nieuws 13-20. Zang en orgel 13.35 Piano* recital, NCRV: 14.00 Promenade orkest en soliste 14.45 Voor de vrouw 3545 Strijkkwartet 16.00 Bijbellezing 16.45 Gram-muziek 37.00 Voor de jeugd 17.30 Omroeporkest 17.50 Gram.rouziek 18,00 Gewijde minlek 18,30 Land- en tuin bouw-causerie 18.45 Gram.muziek 18.00 Nieuws 19.15 „Levensvragen van allerlei aard en een pastoraal antwoord" 19.30 „In dienst van bét Vaderland" 19.40 Ra diokrant 20.00 Nieuws 20.05 Gevarieerd programma 22.10 Gram.tnuziek 2245 Buitenlands overricht 2335 Gram.tnuz. 22.45 Avondoverdenking 23.00 Nieuws 23.1524.00 Graaianuxiek, ENGELAND BBC Light Programme. 1500 en 247 m. 12.00 ...Mrs. Dale's Dagboek" 1245 Lichte muziek 12.45 Hoorspel 13-00 Pnr- lementso verzicht 1345 Dansmuziek 13.45 Orkestconcert 14.45 Voor de kinderen 15.00 Voor de Vrouw 15.40 Sport 16.00 Lichte muziek 16.30 Voor de soldaten 16.45 Dansmuziek 1745 „Mrs. Dale's Dagboek" 17.30 Causerie 17.45 Lichte muziek 18.15 Orgelspel. 13.30: Lichte mu ziek 19.15 Hoorspel 19.30 Voor de jeugd 20.00 Nieuws 2045 Sport 20.30 Gevari eerd programma 21.00 Causerie 21,30 Verzoek programma 22.30 Gevarieerd programma 23.00 Nieuws 23.15 Actuali teiten 23.20 Dansmuziek 24.00 Voor dracht 045 Orgelspel 0.562.00 Nieuws. BRUSSEL. 324 ni. 12.15 Lichte muziek 12.30 Weerberich ten 12.33 Voor de landbouwers 12.40 Lichte muziek 13.00 Nieuws 13.15 Gta- mofoonmuzick 14,00 Voor de Jeugd 15.00 Engelse les 15.15 Graimfoonmuriek lï.00 Nieuws 17.10 Gram.muzlek IT.15 Voor de kinderen 18.15 Gram.muziek 18.25 Mede delingen 18.30 Voor de soldaten lïl.00 Nieuws 19.30 Gram.mu£iek 13.50 Poli tieke causerie 20.00 Verzockprogramma 2030 Klankbeeld 21.30 Pianorecital 21.45 Actualiteiten. 22.00 Nieuws 22.15 Strijk kwartet en zang 23.00 Nieuws 23.05 Dansmuziek 23.30—24.00 Gcam.muziek. OPVAART Lobith gepasseerd op 6 Maart 1951 voor 13 uur. Naar Duitsland: Antwerpia, van \V:nsscn: Cornelia, Aarnoudse; Maria, Van SteenInconstant. Heuvelman; Itijan. de Bie; Avontuur, Dam; Antonia, Virginia. Westerhuis: GSM 17, Haeck; Dicz. Van Maurik, Olievos 4, Valk; Jo hanna, Trouwborst; Onderneming. Van Dorsten: Morgenster. Van Driel: On derneming, Visserman; Avontuur. Schaap; Jainn, Raufcema: Spcs, LcL- Minsa; Esperance, Brouwer; LuUburg. Keij-scrs; Margiena. Boer tien:; Veroude ring, Moinen: Lucicn, Crocs; CBM 3, Kets: Alise. Hul; Deja, Krol- ThljnW Verschoor: Wolf. Peters: Hamburg, Baar; Gejo, Hartman; Teuntje, Blom; Gertrud, Stomberg; Jop, Scheming; Fri da. Bimkcrburg: Analyse. Fortuin: Lnergie 5, Van Bon- Coratic, Touw: Westcnvald,' MaaijenGejo, Hartman Sema, Van Keulen; Maria Thcresia. Kroeze; Augusta, Lang- Tigrc. Ren- nuigs: Esso 22, Hebcnstreit; Stad Door nik- Alerters; Flu vial e 32, De Koster: Zuiderzee, De Waal;. Gennaine, de Mclj: Louis, Heiintjes; Dordrecht 9. Groene - veld; Brabandia. Ketting; Alpha, Even- boer; Louis. Kwik; En Avant. v. Gent: Vier Gebroeders. Van Gent. Naar Basel: Sheimmlon 3. Stevens, Luxemburg, Lanter, Carpentatt©, Schot. AFVAART Lobith gepasseerd op S Maart 1951 voor 13 uur.' Naar Rotterdam: Dou.. v. d- .Putten; Stjcntje, Dijkman; Fan to 24, Riedel; Kirishima. Carnélisse- Kombui. Lansen VatnaRevet; Austria, Kitjcs; Muidia - FranchlnVont; Teu Ionia,Lontjes; Fiat Voluntas 6, Langenberg* Centrost 3, Ge. luk; Maria. Klarenbcék: IJsland, Ho- Iving: 'Monrtesmann, Lutterbach. Maar Vlissingeti: Syalude, De Vries. Naar ErJecom: Padoue, Thijssens. Naar Zwij ndrechtWilhelm 1 Tcer- liiick. Naar Emm 5 rcompascuum: Het Ver trouwen. v. ri. Werf. Naar Klarinaveèn: Vigila. Schouw- stra. Naar Maastricht: Vertrouwen: We zentan. Naar Dongen: Emja, Smits. Naar Maastricht: Eja. v. dl Zwaalj. Naar Apeldoorn: Vrijheid, Veldman, Naar Per nis: Alcedo. van Gent. Naur GeldermalsenJohanna. Edclen- bps. Naar Emmeïoord: Infatjgable, Boers. Naar Maastricht: Har ma. Leeuwerik. Naar Wagoningen-! Hcncor, Dérkscn. Naar Doetinchcm; Hoop Op Behoud. De Vries. Naar Oud Beierland: Ejo. Diel. Naar Apeldoorn: Animo. Langen. Naar Maastricht: Risico, Wij en. Naar Spannenburg; AnLmius, Van. Kcssel. Naar LobithMaike, Bfuinsma, Naar Enschede: Wlvina, "Slaes. Naar Hengelo (O.): Geertruida, Arntz* Naar Belgiö: Salt 5, Cap; Hen ja. V. d. Zee; Hydra, Sylvius; Express 74. Schaaf; Jobskade. De Gelder; - Rijn- scheldc 6. Illcgems; Ehen Hnezer. Ver sloot; Badcnia 53, Schwab; Orioru Tromp: Comptoir B7.,VohwinkeU Sana- ra 116. Vogeler* Animo, de Koitln Gans; Gelgcor. Marvoet; Gandia. de Smet. Naar Kopenhagen: Herman, Schepers. Ned, Hcrv. Kek Beroepen te Vriezenveen( tocz.) A- VSnk te Marken. Aangenomen naar Makkinga-EJslo, W. Sangera, cand. te Kampctt. die be dankte voor Anio (toez.) en voor Blija. Bedankt voor Berkhout, L. J. v. d- Kam te Iïedichem. Voor Kampen Ivac. H. Hicnsch). A- den Hartogh te Schcrpenzeel (Gelderland). JOHANNESBURG. De gezant van Zuid-AIrika in Nederland, piof. D. B;-Bosman; zal, naar ..Die Vader land" (Afrikaner partij) meldt, binnenkort worden vervangen. ffl AMSTERDAM. Aan boord vati het m.s. „Tarakan'V dat in liet Ste nen Dok te Am: 'erdant, ligt. hccft zich "gisternacht .een: ongeluk voor gedaan. dal vSqr lridonesïsehesche- pclïngcn het leven heeft gekost. Zes schepelingen brachten ,de. nacht door in cén hut-aan boord. Omdat het koud: was, .hadden zü> een emmer met gloeiende cokes iri het verblijf .^zet/ Doordat zich ko lendamp on tv, ïkkeltiö, is het zestal', bedwelmd geraakt. Toen de zes man niet op hun werk verschenen, werd een onderzoek ingesteld. Te gen half negen trof men hen in de; hut aan. Vier waren toen reeda' overleden- Dc toestand van de twee anderen is zeer ernstig. WASHINGTON De Britse7 straalbommenwerpcr „Canberra", die een Occaanrecord vestigde, zal in de Ver. State» in licentie worden, gebouwd. f AMlLIcBÉRlCHlEN overgenomen uit ander*, bladen BEVALLEN: mevr. Ruys—v. Esvehi. Den Haa£. dpaevt Elzoigndc Waard. Kamper, d mevr KmbbeTcnsen. M:ddcnn:eer. GETROUWD: J v. ó- Snel en bT Rocxlznnt. Den Haag. OVERLEDEN: Johanna G. A. Harrenstei.n. Air,s:erdam. 63 jr. prof. dr Johannes H. Gunniuz. Hilversum. 91 jr; M.ir:a D- v. d. Torren. Rotterdam. 84 jr: Tcuntjc Griffioen. Wcespcrkar- spe'. 75 jr; Martina Kolff. Den Haag. 73 jr: Leonard Mrysl, Amsterdam. 63 jr- ir Jacob p. Lonfchuyzcn. Arnhem. 7» Jr: Hester K oen derma: i. Rot. terdatn. 63 jr: Maria 1. Tlu van Eek. Botterdam. 79 jr; Hcrrnsn G. F. Crauina, Hoosccecm. 3t jr; WbheLnina A. Pods. Utrecht. 73.jr Lena C. Kruyt. Wccöperkarspei, 84 jr; Gevraagd: als', hulp. in dc huishou ding;. Kunnende koken. Bekend mot hmshoudel. werkzaa mb. Voor dag of, dag en nacht; v.g^g.v. Mevr. E. H_ ter Meuten Kralingso Pfaslaan ;33 (hoek Mecklen bu rglas rri As. VRIJDAG: DE VAL VAN ■ii'. .jiim "7' •oï^eè»e.?ao''<i¥UoiiW :«5«- B. fsmuarJ-" -- BDITENDIEN5T: Grote Maatschappij var. Levens- en Volksverzekering aimes. .Vana-brauche zoekt voor de omgeving Lekkerkerk y- Krimpen a-tL IJssel en voor een der rayons te Kotter- AGEKT-1NCASSEERDER -y voor-beheer en uitbreiding van bestaande porte feuille, leeftijd tot 40 jaar. Tevens vast salaris en provisie. -- Borgstelling ad ƒ.500.—, vereist. v, dgenen, die een zelfstandige werkkring wensen worden Verzocht te solliciteren onder No. 3023 bur. van dit blad.. Filiaalbedrijf in corselten, kousen cn tricotages vraagt .voor naar vestigingen 'in verschillende plaatsen van het land: of ERVARKX TERKOOrSTERS t"-1' "Voor'- deze functie kunnen worden opgélëid- „Grondige kermis - van het corsetvak noodzakelijk. Leeftijd tot 35 jaar. die ïn het bezit, zijn van het. textieibrevet, genieten de voorkeur. Brieven met mitvoerigo gegevens 'Onder'"No.-U "311 bur. van dit blad. NIEUW MOÖEL EIKEN KLOK MEI SNIJWERK 39-20 cm. BIM8AMSLAG 14 D. LOPEND SCHRIFT. GAWHTIE INSOTOTJT VOOR HÜISHOUDEI.1JK ONDERSOEK zoekt ecu voor het foutloos tikken van rapporten .met veel tabellen., en sfatenwerk. Leeftijd tot 35 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan voornoemd Instituut, Nieuwe Haven 105. Schiedam. V- Op hemdeiskantoor voor direct gevraagd: speciaal voor Nederlands en Duits, kennis van Engels en Frans strekt tot aanbeveling. Brieven; met opgave >van ret cn verlangd salaris oiider No. 3024 bureau van dit blad. F. L. VOLLEMANS ZONEN Grootliandcl Parfumerieën SCHIEKADE 118 Nederlands met keiinis. van de moderne talen. vTf..Dezelfdeavond zién duizenden, inwonersvan Centraal-Amerikaeen luchtschip en horen een vreemd geluid...... En door de radio komt. het onverwachte bericht: „Hiér spreekt Peter Dom op de eerste ruimtevaart.. Het ismiddernacht Blijft allen, luisteren aan Uw toestel!.Wij zijn reeds buiten .de dampkring.De aardé vertoont zich in al zijn, grootte, de tcihpe- ratuur is ijzig....,." - ry Het spannende verhaal .„V-12 antwoordt nieU" 'lezen in het:niéuwe nummer Tan de kun-je dat deze week verschijnt. In dit nieuwe nummer tal van' verrassingen! Twee vol- .ledigé "-verhaleiL 'getiteld ^tamoe'5 "Wens** en. rBohiba» Velt een boom". Het geestige gedicht „Marictje was bang voor water ;en zeep" van Annie M. Gl Schmidt. Twee hele pagina's vol spannende avonturen van Ridder Roland van het slot "Wittenburch. Voorts de verdere belevenissen van Oscar, de eigenwij'ze eend. Ketelbinkie, Sneeuwvlok, Rode Stier, Belinda en., met te vergeten.. Kick Wilstra,'; de wonder^toidvpor. Zestien pagina's boordevol heerlijke jongens-er^ meisjeskost! Zorgt ervoor dat je' het nieuwe ntunmer in jebezitkrijgt!Deprijsls slechts f 029 Eepara tiea in een \h UUR klaar Claes de Vrieseïaan 2l b. VRUDAG A. S ^Kroten, ofwel bleten,.kunncn voetlzaam, lekker cn-».- uitermate gezond zijn als U ze maar op de juiste manier klaar maakt. Meestal kunt U ze reeds gekookt kopen, maar als U ze rauw schik, goéd klein snijdt en in een bodempje water aan de kook brengt, hebt U ze in een half muitje; .gaar,Met het scheutje azijn kunt U beter tot bet laatste wachten, want zure stoffen remmen het gaar worden. Afwisseling genoegl. Als UjrtorgrVeéïïthtfja etb kookt U er Jan tin paar extro nor di tolgendt dag. Dart hebt U Mn, twte, drie een heerlijk schaaltje bitttHsla Haaf. Of diet U eens ual blokjes gekookteMtM Joor. Brt/sselslof-sla of dear rauwe vuurkool, dat. jimaaALitöutojfèlifh OPROEPING De hóiidcrvan polisvan levensverzekci'ing no. 399.632 der/ NA2TON"ALE v-Lcyeris- yerzokerXng-BankN.V.j te Rotterdam: wordt;: opgeroe pen zich bij deDirectie 'der NATIONALE Fkenbaa'r •'•te maken vpÖr' 14 Maart .1951, zullende anders conform ar tikel 12" een DUPLICAAT wórden: afgegeven, waardóór de oorspronkelijke polis waardeloos wordt. vnjÓQt ervaren- en aankomende voor moniape en reoaratie vanelecMïche hoog- en laagspanningsinstallaties (bg iter dienst). Minimum leeftijd 21 jaar. Uitsluüend schriftelijfce sotlky'talie» aan de afdeling Perscneelbureau, Postbus 301, Rotterdam. a: :x>000OOCk>OO<>C<><<,<>OCOOC<<i<>C<><>C<>GhC>0<><>OO< Te koop gevraagd j Peperkorrels kopen wij voóir öe hoogste, waarde- 3J) Gerepa trieerde» 1 Speantia. Boezémstr. 61, t-o- Abattoir. Hjn 224746. Te koop aangeb, 5o jaren - Velo.DaarómTTw adres .vóór wasmachines, ,wxin. gers, stofruigers, radio's, meU' bclèn, bedstellen, enz. Jonker Fransfitraat 24b, teL 2S815. Be- talirtg- desgew. in overleg. Slaapbanken, -van - 3-ritsbank 'in v een beweging tat 2-per soon söed 120x130 cm mat berg ruimte voor kussens', ec 'de- kens. 'Prijs via*135^-- Riet veld, Essen burgstraat 34. En toch koopt- grondverf, bootlekken, teerproductenen celluloselakken beter en goed- koper in. -. „De Regenboog", Eendxachtsstraai. 143. BIJ .aan koop van tcmpbneerverf.bor stel gratis in bruikleen. ■v,-:Prima" kindetwageh en gewat- - teerde babycape. Te bevr. Goedicke, Agniesestraat 82 b, Menbelfcoopjes^Pracht liberty, laiitèull m, jkussens. Nu - i 28.- tot 49^0. HaardfauteuiIsi 1 2650. Wllso», Cr. Visserö- straat 80—97- ;?Xurkdroög.nw beslist-geea JaSbraak /"1,7a p. "•.'mud2ak, tbuisbezbrgdl Ook' Zuid-. H'berg - en Schiedam. J. V - Kwawegen^ Zij dewlndeaU". Vel. 50832.. 'L Nog viteed B-, oude - prijzen voor dames-/ heren- tn kinderkle- c ding.? Dftïgeiy/ J2eTn- conditieS- Boas,Heemra adspleln 18 a," 2x ijbZJESïtamiijn,.44,__Btis Fgn. Bus-B."" «WW» Verende bedstellen, kapokma trassen. opkJapbedden .en spi ralen. alles volle.garantie./ Yer- trouwd en vakkundig. ,^adres. BeddtenmagazKn.'„- C.,x TJljêe, Hooidrift 129, tel. 34479. Gemakkelijke betaling. Meube len: bedden, tapflteri, baarden, radio's, stoöndgers. Ook mo derne slaapbanken. Hovi, Ra diussen straat 50, TeL22399, Herenkleding. Nu nóg otide priizen. De fijnste kamgaren costuuins voor heren, jongens en kinderen; winter en voor- Jaarsjassen; keuze uit honder den stuk3 in alle maten. De betaling regelen "wij .gaarne met U. V.a. J 3.-~ p. week. Knoops, Nwe Binnenweg 337 (recht over Capitol Theater). Afd. kleding, ing. winkel, ie etage-;'... Haard mét grond, en achter plaat. in zeer goede: staat 100. Te bevr. Donderdagavond. Lis straat lib. Winterjassen v°or dames vn héren, naar maat en confectie. Prima "stotfeo moderne coupe. Betaling per week of per maand. -L. Witter, Schisweg 143. TeL 43349. Heren- en Dameskleding naar maat en confectie. Pracht des sins. wol en kamgaren. moder ne coupe. Betaling per week of per maand, zon dér voonnf oe- taling. L. Witter Sebieweg 143. Tel. 4384Ö. :-v-i Prima verende divans en slaap banken v.a. 20,—. .JJe Specia. llat", Burg-Rooestraat 23 (ca Zwart Janstraat). ',v Vi. 1 L— p;w; aUe«oorten schoenwerk. Vlnkenborg, ■ütr.- Eestr. 33, tel, 79354.Geopend: 3-6 u. Zat. 9—6 Bomt. ges). Voor direct meenemen, bewü- zei-meebreBjen. Te koop een paar zwart 'suèdf» schoentiés,m. 37&. Te klein gekocht, nteuw 20.—J. Prins, SneTlinckstraat60 b, R'darr/, Zo'n. kwaliteit is burten ons niet te koop. Pracht Engelse huiskamer,: bekleding -naar keuze, geheel compleet439,— 't MeubéOmis. West Kruiskade 5 (tegenover Arena), TeL 37989. Een kamer zonder dressoir is als een boord, zonder das. Wij hebben; pracht. dressoirsin eiken of OF. Slechts 4,— per Week zonder'. vooruitbetaling- Van Veen, Diergaardesingelf (bij West Kruiskade). Ons land is een waterland. Een regenjas 'of -mantel is onmis baar. 2,50 per week. en.-,, zonder vooruitbetaling. Van Veen, Diergaardesingel 94, Sclufjfmach. ter .overname aan geb. ^200,en luidspreker 7,50. v. Oosten. Westvest 64; Schiedam, TeL 67395. Te koop prachtige wandelwa gen, .Te bevr.' Plèinweg Si c. Tekoop zrw. "bouvier, goed' waaks, Na 6'uur. G.'v. HoeVenj Jèruzaiemstraat 23 a, LKral.- Auto's, Motoren en Rijwielen Luxe «agens te nnur, zonder chauffeur. Stolker.Aelbrechta-" kade 156 B tel 396)7 Té koop: Chevrolet '35 Sédan 550,—, Ford '36 Coach j 800,—. Ford Anglia" '47 1700,—. N.V. Hercules, Middell.plein 27 a, Tel. 31323. Een heienrijwiel. als nieuw, met 3 versn.-naaf 95,—he- renrijwiel, torpedonaaf f 85,—; bijna nieuw transportrijwieL torpedonaaf f 85,Schieweg 193 d (fruitwinkel). Radio en Gramofoons Radio, rhilfps, Waldorp, Frl dor v.a. 2-50 p.w. Stofzuigers vji. f 2.p.w. ook z. vooruit bet. Radio „Meo", Soetendaal- seweg 39. tel. 41676. Philips, Erres en Waldorp radio's betahng per week en permaand; zander yoorultbé- tallng. ;L. vWitter. Schieweg 143 d. TeL 43840. Radio defect? Bel 74756 en de Serviae-wagcn komt direct: Alleen; de Erkende „Fhilips",. ..Waldorp" „Erres" én .-No- vak" dealer geeft U'betrouw bare. service.' ..The British Radio Service" Linker Sotte- kade -TL R'dam. Te koop Er 1 es radio met aansi. pick-up én Ze luidspreker 65,—; speelt goed.: Godschalk- straat 33,. .jCdapa- Zuid. Wielé-, :waaL 1 Muziekinstrumenten Nieuwe accordeons v.a.' f 47. Guitaren f .-39.75, mafidóhitec f 32.50, banjo's 1 45,—granto- foönpiaten- Siraonis. Béyer- landselaan 29 Tel." .71160. Dcrps. weg 32,Charjols,Telef; -7B493 Lanffé Hillewèfe 13, Telef 74301 Prima piano's te buur. Voor korte en lange .termijn- Billijke prijzen- Simónis .Lange Hi lie-, weg 13. tel. 74301- Te koop een huisorgel4!& cn 1/5'spel. Br. no. 752 'b'ur, van dit-blad. Te koop studie piano. Te be~. 's avonds na 5 uur, Bergweg 252 c. WjnXel ing. woonhuis, Bielswijkstraat.: Prachtige Duilse kruissuarige piano aangebodén; in priraa staat)- Van parliculier aan par ticulier. -Vasjc.prijs//; 825.—. In- lichtihgCTi Tel. 33152.' Te huur gevraagd R-.K. meisje.,25" jr, zoekt kamer tje,: liefst Wéstcn, J. Sas, SchcK- straat 11. R'dam West.: Modehuis Do. Straatweg 55, vraagt aank. naaister en Jeer- ting naaister. Aanmelden uur. Net persoon,- ML. 22 jr, net cn degelijk, kosthuis m. of z. huiselijk verkeer. Br. m, in- Hchtiógpn. no. 759 bur. van dit blad. •.Te_hu"ur aangeboden „Het Bruidsbuts". .Tiendstraat S (West Kruiskade). ...Verhuur van dames* en hereógelegen- heidskJqding, nieuw en mo dern. Annex bontwerkerij. Dw bontmantel binnen 14 da gen vakkundig gerepareerd. TeL 36310. Gestof/, kamer m- vaste was tafel en gebr. keuken. Voor dame bd»-hJx..per 1 April. Br. no. 3021 bur. van dit bied.' Personeel gevraagd] 'Modevakschool vraagt r.oppruse of lerares voor geven van knip cursussen. Goede corid. Ge,en gehuwden. Br.-' riói .3022 bur. vaii ;dit jblad. Gevraagd hadman of "badion- geiv Sportfondsenbadv. Maa- ner.straar, R'dam, Aanmelden v. i".:—12.30 uur. ■Ton een s ecvt. om in de tuin te Werken, 14—16 jr. 'Aanmel den v. Reewijk, Korte Kade 22, V/arscrij Krijger, Doedestraat 46. vr. ervaren mangelsters. Na 6 uur. Math.wcg 82 c. Gevr. net werkmeisje, niet ben. 18 Jr. Hotel „De Beurs", Schiekadc 112. Halfwas en slapersjtmgea scvr. N.V. de Vleesmjj, Nw. Binnen weg 256. Nette jonge werkster gevr. v, .7 dagen p. weck. BcntinckLiao. Blijdorp. Br. onder no, 302G bur. van dit blad. Bét Motorpaleis vr): v. direct Jongste of; aa'nk. kant-bcdlendc. Aarim. v. .10—11 „uur. Schepen- straat lit, Net" meisje gevr. voor halve dagen. Mevr. Smit/ Gr. Eloris- straat 7, Tel. 37697. Gevr.nette "Werkster dag per weck v. 0—3 uur;.- Breit- nersingel 37. 1 (ti?m 1576. De begroeting tussen de geest'cn.de heer Ab- del-Knoersie was allerharielijkst. Ze gingen tegenover elkaar op een matje zitten en keken mij niet aan. „Ha, die Appie", sprak de geest beleefd: „Hoe maakt mijn hoogweiedelgeboren vriend het. Zijn er vele rozen op uw pad en hebt gij nog hetzelfde uitnemende ver stand",. „Het "is lang geleden", sprak Ab-del-Knoersie; „Dat mijn nederige lijf naast U op de schoolbank prijkte. Het waren grote tijden, toen ik het U vergun de uw sommen van mij over te schrijven, tja ja!" „Mijn hooggeboren vriend vergist zich", sprak de geest: „Ik schreef niet-Uw semmen over, gij schreef de mijne over 1%,Ha", riep Ab en de stemming, werd minder hartelijk: „Nog altijd dezelfde vergeetachtige knaap. Gij keek immers altijd bij mij af." „Zoon van een zieke hond", snerpte de geest.- „Probeer uw familie voor de mal te houden, gij waart de domste dommerd van onze klas!" „Achterkleinzoon van een schele schild pad", antwoordde Ab-del-Knoersie hierop: „Gij hebt wellicht een cocosnoot op uw holle bol gekregen, dat uw verstand u zo in de steek laat en„Heren!", riep ik: „Maak toch geen. ruzie; wij zijn hier voor za ken gekomen, laat het verleden toch rusten!" „Grum- pie", zei Ab: „Wat heb je daar nou. Heb jij dat ventje meegebracht, geest?.\Vot een^are vondst is dat nul" Merv. Vervat, - West Zeedijk 595 zoekt wegens huwelijk van-haar Tnéifije: een dienstbode v,'"8 tot 5:'u., zelfst. ktinnen.de wérken, goed .kuhn.; .koken. Goéd loon.,: Gevr. vrouwüjk perwneelter op leiding als sorteersters-merk- sters en inangelsters; lft. 18—40 jr.-'.Aairm, Wasserij Lceneh, Bergweg 196, v. RS u. Mach. Btfltsters voor d,-, cn h.- Tnaatkleding, beslist met. het vak bekend,Kleermakerij Mo dern, J. P. Lindeman, Polder laan .53. Personeel aangeb. Net meisje bj.a..: als werkster voor Dinsdag, Woensdag, Don derdag :en Zaterdagmorgen: .Br. no; 3025- bur. 'van dit bïad. B.zut. jonge vrouw als huis- houdster in klein moederloos gezin. Br. no. 760 bur, v'. d; bl. Lessen Ue B.U.V.A.O- BwndsauloriJ- schooi Ecersteyt», rijdt mei nieuwe Kaiser's, Suick'e etr Opel 1950. De oude ver trouwde school met de be kende geüe leswageus flatge bouw Zuidplein 393. tel.7315a. Henegouwerlaan teiel 36 tin BeukeJsrJUktunnel Huwelijk Bcj. heer z.k.m. ditó. dame met woning.' Van Dice? hebbende geen, bezwaar. Br. üo. 5 kiosk Wolphaertsbocht. Net 'meisje, 23 jr. zoekt- dito jongeman, tussen 23—27 jr: Br. met foto op erewoord' te rug. Kiosk Schieweg. Weusfc U ke«HisntaklBB: omi la ter te huwen, wendt. U' dan in volste vertrouwen tot bureau „Search", Diergaardesingel 07e. Kantooruren 9—9 uur. - Jonge heer,'wenst. k.m. charm, Jonged,, besch., milieu tot 28 j, slank figuur,, v. motorrijden houdend. Br. met foto'no- 35 kiosk Burg. Hofman plein- Nette juffr., 28 jr,z.k.m. net persoon, öng, 39—35 jr. Br- no, 758 bur.' van dit:blad. Nét persoon. 46 j;> goed werk, zacht karakter, z. eenv. nette vrouw, liefst m, - eigen home; kind geèn bezw. Br. met Yoto 110. 761. erew. ret. Discretie verzekerd. Woningruïl Aangeboden huurmachtlglng A tegen dubbele woning. F- v. Nerum, Rosier Faassenstraat 56 a, -it'dam-W. - Mooi benedenhuis. 6 kamer», kciikeh, HlUegersberg voorvriJ boven of .benedenhuis voor 3 pérs.: Nette..btand. Br. no. 123. Kleiweg Z4, Hilr Bur.-Cossee,,, b ligersberg.' 4 Riillcn: le et-, Bergpolder, 5 k.. zolder; voor ben.huis.-; Liefst Bergpolder. - Br. no. .612 "Boekh. mcHeL.^ryKuyperlaan 63. 2e etage, M.vlh.wcg. 6 kamers, keuken. berROiirr.te, m" ruil voor beletage- of Aardige klei ne woning, ook-Zuid. Br. N.S, kiosk Math.brug. Zoruilge jet etage, -3 k; en keuken, veranda, gedeelte zol der, .zijstraatW.d Buitenwech- straat; voor. woning gesch, voor samenwoning,, oüv. waar. Br. no, 3027 bur^,van-dit blad. Diversen Witten en bchange11. Vanouds bekend. Vakkundig personeel en concurrerend, v. Oort, Voorhaven 33, tel. 32715. BV. Noordplein Seconde Ver loting. Het klokje is- stil blii- vctv staan' 3= uur. 9 min. 44 sec. Geslepen glazen o la [en voor tafels, tüeemeubel» enz. Vlotte levering. E, Zevenhuizen, clae» handel Aelbrechtskolk 41 t«L 307SO Spiralen vermaken tot opklap- bed den, kleiner of groter ma ken, netten strekken, vernieu wen, lassen, repareren. Nieuwe opkJapbedden' m: 2-delig supe rieur olifant-netten 1 .45,—,; ir matrassen 2-pers. t 32^0. Com binatie dl vanbedden, nieuwste systeem/ prima kwal. 59>--. alles uitgevoerd m. supeneur olifant-netten. Eigen' fabr, ook maatwerk. Ombouwkast 22,59, bédstében 1-pers. IJ 29,50. 2- pers. bedstellen Jt 87^0. Op sommige,artikelen deze maand nog korting. Merkbedden. Cleco en Peerless. Ruime voorraad Grote bedden [reparatié-lnr. Gebr. Bos, Sam; Muilerstraat 9 a-b-c,-Tel. 36811, bij Math,brug. Schoonmaaktijd!i u belt 46562 en wijkomen gratis prijs op- geven. Voör-bijvullen eri over trekken van/uW;. bedden.. Da Bedden maker :v; Ahoy,. -Jac. Catsstraat 77,-' Voorburgstr. -146. Laat nu Uw meubelen op niéuw stofferen, prima stoffen,met garantie, Vraagt vrijblijvend prijs.,- Stdf/eérderij „De Bade Pui", Sint Marktstraat 120. Tc- lcf. 39364.- MéJ.C. :V.V/iriv éet' -niets van afspraak. Gelieve nog eens t« Scbrüven.A.0-^,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6