HET ROTTERDAMSCH PAROOL Mr Kruis wilde „roofbouw op Het kader plegen Propaganda voor eigen ideeën Tovenaar prof. Romme koerst naar vier-parti j en -kabinet Bombardementen op Chmain overweging i r Gromyko bindt Triest aan Oostenrijk Van 't koude Rotterdam naar cie warme Sahara Ministers' Jacob over j Moskou verhoogt li militair budget ontslag-besluit Wachtgeldregeling, voor ministers::' ontworpen Geen schaarste van suiker te wachten Informateur heeft grote mate van oveiredingskracht nodig illilf Planter op Java door bende vermoord Nee iocli. Heus! k - J Westen tueigert vreemde koppelverkoop Généraal MacArthur waarschuwt voor „onbesliste" oorlog Joliot-Curie wilde paus voor Moskou's karretje spannen lie Jaargang, no. 57 Kea. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam. Tel. 69300 Abohn.prijs: per week, ,0.40 per kwartaal 5.15, losse nummers ƒ0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Donderdag 8 Maart 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgire 398644 Bankier; Amsterdamsen© Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur; W. B F. Schaper tegen regerin, DEN HAAG, Eind December 1950 is in overeenstemming met generaal Kruis een program voor de landmacht voor 1951 vastgesteld, waarbij uit de ge trainde aanwezige reserve vijf brigades en zevenentwintig territoriale bataljons zouden worden gevormd (een divisie is drie biygadcs). Nauwelijks veertien dagen nadat de regering dit program had goedgekeurd, maakte dc toenmalige chef van de generale staf op eigen gezag naar bui ten propaganda voor een geheel ander idee, namclyk het onver wijld vormen van één parate divisie. Afgezien van liet feit, dat dit denkbeeld geheel inging tegen het vastgesteld defensiebeleid, zou het hierop neerkomen, dat een deel der uit Indonesië terug gekeerde troepen gedurende aanzienlijk langere tnnijn onder dc Minister s'Jacob wapenen zouden moeten worden geroepen. Dit niettegenstaande dc nog talrijke tekorten in de bewapening en overigens ten koste van een snelle opbouw van het Generaal Kruis apparaat en onder het plcg en van roofbouw op het kader, dat belast is met de oefening van de jonge lichtin geil; j MOSKOU. De Sowjet-Uni* zal Jn hel komende belastingjaar ruim 3? 1 95 milliard roebel, dat is 21,3 pro cent van de totale begroting, voor dc defensie uitgeven. Jn het lopende jaar was bet militaire budget 17 milliard roebel minder. Jn dc zitting van dc Opperste Sowjet. die door StaJin werd bij gewoond. verklaarde dc minister van Financiën. Zwerew, dat dc to tale inkomsten in het begrotings jaar worden geraamd op 458 milliard roebel, de totale uitgaven op 451.5 miUiard roebel. Zwerew noemde dn begroting een ..vtedesbegroting", hoewel de regering veel aandacht aan de defensie besteed had. Vol gens Zwerew was dat echter ven gevolg van hel feit. dat ..de kapi talistische landen dc oorlog voor bereiden". Aldus mini ster s1 Jacob, die, hoe wel van mening, dat d2 reden van het ontslag van'generaal Kruis in het destijds gepubliceerde commu niqué volledig, zy het zo beknopt, mogelijk, is weergegeven, iets uit voeriger opening van zaken wil ge ven, nu hij van het Tweede Kamer lid Bruins Slot <A.R.) een lange Jijst met stekelige vragen over. deze kwestie heeft gekregen. De minis ter merkt hierbij op, dat de aange wezen plaats voor een minister om verantwoording af te leggen, .dé. volksvertegenwoordiging is. Na hét ontslag van generaal Kruis had de minister in de Tweede Kamer kenschap; willen geven. De kabi netscrisis heeft dit' echter verhin derd. '"'•-.'■i Minister. s'Jaeob verklaart thans, dat het door generaal Kruis gepro- pageerde plan naast .dé', reeds ge-: noëmdë nadelen, bovendien gepaard zou moeten gaan met de afkondi ging van een zekere ^noodtoestand met een Yêér ruime - vorderingsbe- voegdheid voor de militaire over heid. -teneinde zodoende in de te kortkomingen te kunnen voorzien, endé legering te verzekeren. Het was aan de chefs van sta ven bekend, dat da minister de politieke, wereldsituatie van het ogenblik niet .zo beoordeelde; dat hij' bereid "was. de vérantwoor-; deiijkheid te dragen voor de diep ingrijpende maatregelen om tot deze,nieuwe taakstelling te komen. Dit groot verschil van instelling heeft ce minister tot de overtui ging gebracht, dat de opbouw der landstrijdkrachten beter kon wor den begonnen met eennieuwe chef van de generale staff van wie mocht worden verwacht, dat geen principiële verschillen van inzicht met deminister het grote werk van de legeropbouw zouden kunnen belemmeren of in gevaar -brengen. De minister-heeft- ér zich boven dien van overtuigd, dat cle nieuwe chef-staf .bereid was om zich bij de uitoefening van zijn zeer zware fünctie' niet te begeven op het terr rein der openbare voorlichting, dat buiten 2ijn eigenlijke militaire werkzaamheid ligt. ir j f koning van Yemen, da tmem, zitider- Karakteristieke "buurman van koning Ibn Saoed. gaat door voor can politicus. Vrijwel v.ooit komt ?iij ï<1ninif>iigrhf* r'00r 'cns en daaroin dc roep die er van Adiu.iniV'i'iOL'ict. hem gaat moeilijk te toetsen aan zijn uiterlijk, j Nu echter kan men hem eens bestuderen, hoe hij tiODVGlZ vfhet'is'de gebaardefiguurrechts in het midden onderaan) een: militaire parade gadeslaat ter gelegenheid van 'de ovcrimnnlng op de opstandeling Seyed Abdoellah ibn at Wazir,:Merkwaardige koppen, daar in Yemen!:, schuinlihks achter de imam een Hindoes type, boven de„irhdm'staat er iemand bij als een Don-kozak, tsrtb.i?T sehuinrèchts boven de imam een figuur te vinden' is .met de/Kirgiezisch-Tartaarsé trekken van wijlen Lenin. Links en rechts op de voorgrond merkwaardige semiotische koppen. Yemen is een kleine staat in net 2uiden van Arabic, cn dc naam van de imam is Adwucd bin Yalta Moehavunad Hamid ud Din. Jordanië wil interventie der VS in Marokko AMM'Jf Koning Abdoellah van Jordanië heeft president Truman telegrafisch verzocht er bij Frank rijk op aan le dringen zijn „onder drukkingspolitiek" .in Marokko te staken. In Parijs verklaarde Woens dag generaal Juin; ..Nog nooit is het zo rustig in Marokko geweest als nu,-Als cr opwinding heerst, is het in Caïrd. en. wel op kosten van het Egyptische volk." r. (Van een onzer redacteuren) DEN" HAAG. De thans demis- rionnaire regering heeft met het oog op de moeilijkheden welke aftreden de ministers niet zelden ondervinden bij hun terugkeer in-het maatschap; pelijk leven een wachtgeld-regelinj. ontworpen. Deze zou er-toe leiden, dat een aftredend minister geduren de het eerste jaar na zjjn aftreden twee derden, en gedurende het twee de jaar na zijn aftreden nog een derde van het ministerssalaris krijgt uitbetaald en eventueel in het derde jaar nog een kleine voorziening. Waar Het niet dé gewoonte is dat eea regering voor haai- eigen leden voorzieningen van. deze aard-treft, zal een. overigens, afgerond voorstel, voor de opvolgers van het thans de- missionnaire kabinet blijven liggen. Neemt de nieuwe regering dit voor stel over, on maakt zij er oen wets ontwerp van-, dan zullen toch in geen geval de leden van: het thans demi's- sionnaire. kabinet van déze nieuwe regeling voordeelhebben. Een rege ling als deze. zal ook voor formatie- pogingen haar betekenis kunnen heb- bCn. f AMSTERDAM. Naar aanlei ding van de'berichten omtrent het stoppen van deaflevering'van sui ker door de suikerfabrieken deelt een van deigrote kruideniersbedrij- ven inhet: Westen <- des lands mede dat er sinds Dindsdagmiddag een grote vraag bij 't publiek naar suiker is; Mep, ?mag^■•■wel. zeggen, dat het publiek aan Jiet hamsteren is geslagen. Er is echter, zo deelde do directie van dit bedrijf mede, gcén enkele reden om te verwach ten, dat suiker-schaars zal worden. Hervatting giocntenexport doet veiling opleven VENLO. De hervatting van de groentenexport naar Duitsland drukte gasteren reeds zijn stempel op "de Vciüose.veiling.- Haalde de prei dezer dagen nog' iiiet de mini- mumprijs en werd 'zij. doorge draaid, gisteren noteerde men weer f 14 pcr lOOkilogram. Het 'is nog twijfelachtig of deze prijs zich zal handhaven. Uitstekende prijzen noteerden ook witlof, spruiten en savoyckool. De aanvoer was nog niet bijzonder: groot, maar hij zal zeker stijgen. 'ti&yt-' (Van een onzer redacteuren) .- DEN UAAGi De informateur prof. Konime möct werkelijk tovenaars-' kunsten hébben aangewend, voordat hij het bericht de wereld kon instu-j ren. dat dc vier fractiesfK.V-ïV, Ibv.d.A., CJH.Ï?.;jeh 'y'.y.l);): bereid zijn hét optreden van een kabinet, als doorhem'bedoeld/te helpen bevorderen. Aldus het oordeel van' iemand uit dc parlementaire were ld, die ter ver klaring van die uitlating te kennen gaf, dat de informateur kennelijk al overredingskracht heeft gebruikt, alvorens hij „het zover wist te bren gen, dat van de zijde van de fractie van dc C.H.U" alsook van die vande V.V.D. het jawoordwerd gegeven. In feite toch bestond cr hijde meerder heid van eerstgenoemde fractie geen lust om mee te: doen aan een kabinet, sinds de Anti-Revolutionaire fractie er de brui aan had gegeven. Niette min is onder indruk van wie weet jwclké argumenten namens de C.H.U.- fractie tóch bevestigend geantwoord op dé tot haar aanvoerder gerichte vraag. Dat mag men inderdaad een; kunststukje van dc informateur noe men. -.:/k Hetzelfde geldt met betrekking tot; hetgeen hJj.-bij.de VVD bereik- - -. MfrrP - {3gk&r&k- Een klein aantal officiereh en on- derofficièren, 'cite rich vrijwillig voorlid. Nederlandse Detachement Verenigde Nüties. hebben- gemeld, -is Woensdag per KLM-vliegtuig van Schiphol vertrokkenHierbij bèvónd zich de nipuw-benoemde legcT-predikaht, kapitein Ph. P. Meerburg (bovenste jota, links), diefzich optimistischen nol goede 'moed toonde. De groep, die ge durende de réis onder commando staat van ritmeester W. D. Bosch uit' Schévèningcn, kortte zich in de vertrekhal óp Schiphol de tijd •Tiiét het zingen -van liedjes bij de guitaar, te. Dia groep zou namelijk twee ministerszctels géëièt hebben .'in het schéma,, dat ma de breuk met dr Schouten (AH)., 'c&. .wijziging moést', ondergaan. Dié.: eis nu schijnt niet tè:.. zijn ingewilligd. Aan de noodzaak om over. twee, tengevolge van; bet standpunt der A.R.-fractie eventueel-. ,,vrij; ko mende" ministersplaatscn. tc be schikken en dan - aldus, dat daar van één aan de CHïï en: één: aan de VVD te beurt zoüvaliën, heeft de informateur trachten tc ontko men.. En wel door alsnog Anti- Revolutionaire personen tc possen, of 'zijniettegenstaandede houding van de AR-lractie, bereid zouden zijn in een kabinet te- treden:' Naar verluidt zouden zowel prof. ïtir De Gaay Fortman als mr Mey. nen allerminst-„neéii"'gezegd heb ben, zonder dat zijechter terstond liet :„j a" uitspraken. Het is dus niét uitgesloten, dat van alle twee, of-tenminste van ëên yan dé twee. 'uiteindelijk débereidheid. Wordt verkrégen. In 'het eerste gevalis de izSk al:heel- eenvoudig:' dan DJAKARTA Woensdagochtend is in Oost-Ja va de 58-jarige planter Hayes .vermóórd. Dé heer Hayes, die in een* jeep op de grote wég. reed, iverd door een bende aangehouden. Na enige tijd lief de bénae Kayes vrij. Déze liep toch' tci-ug naar dc jeep. Toen Hayes een Indonesische arbeider ontmoette, scheeii dc ben de, argwaan te krijgeu.' zij beschoot de planter, die op slag werd ge dood. ,"Vraclitauto rijdt op motor: één dode, één gewonde (Van ónze correspondent) GOES, - Een eriistig ongevalop de rijksweg bij Goes heeft gisteren aan mevrouw Smallegange uit Krabbendijke het leven gekost. Zij zat bij baar man achter op de. mo tor. Toen deze wilde: stoppen, reed een vrachtauto^ din hen achterop kwam, op hen in; Mevrouw S. wérd mecgesletird én 'kreeg een zware schedelbasisfractuur. Haar man brak zijn linker onderbeen. Beiden werden naar het zickènhuis ver voerd waar de 30-jarige vrouw kort na aankomst overleed. valt er niets meer te wijzigen in het aanvankelijke schema. In het tweede geval'.dit staat vast, dank zij de met de vier fractie aanvoerders bqrcikt.e. overeenstem ming kv\>£l "dé.Cinf 'er een-mi-: nister bij.Mochtendo heide aan-: 'gezochte Anti-Revolutionairen bo- danken, dan1'kan het: wezen; öat •de vierde niet. voor KVP of PvdA bestemde ministerspost a an - cén WD-cr wordt- toevertrouwd.; Dc; gesloten overeenkomst -laat de in formateur vrij om daarvoor een: niet was-echte WD-er tcr polsën. -Bij "zijn onderzoek hoe éen ka binet, dat steunt op de vier groe pen, die- hun ja-w.obrd hebben ge- .geven, in elkaar gezet zou. kunnen worden,, moét prof. Romme heel wat passen -'en meten. Met de komst -van generaal De Lattrc de Tassigny, de, rustclaas-ener.Qicke,is de hou ding van de Fransen in V iet- Nam veranderd van futloze slapheid in energieke acntals- kracJU. Hierover geïnterviewd zcide De Lattrc: Iedereen kan wat ik kan. Als men maar bc- .gint met van z'n omgeving te vergen, dat iedereen binnen 10 minuien goed- geschoren z'n diénst doet. Vieze banrdhjanncnl Icuniieitémê£s" Op de itust': 'van:..:Noordiofi$tr: Ierland (Sligo) lipt het' armé'; Iiuslynwrray, waar,, mén altijd nog een rtgh, een koning h'atl, Michael Waters,, door zijn groot- móeder" geparenteerd aan de oxtde Ierse koningsstam der O'Heraghty's. Waters leefde van vissen ;én. smokkeldrank-stoken. Michael is jvu overleden, en zijn ■éo'pn'. ,,princie", ziet maar van - troonsopvolging af, Pers. Tti rnkam pioen scha [i- pen in Groningen GRONINGEN. Ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan is' de organisatie .Van de persoonlijke Ne derlandse: LurnkampioeiischappGn op gedragen aso G.VA.V. ;.Rapidilas*'. Zij worden op 1 April in de Harmo nie te Groningen gehouden. (Van onze correspondent tc Tarus) FA RIJS. Dc riieuwc zitting van de conferentie der vier plaatsvervan gers was nog onder de indruk van dc gevechten van de-vorige dag, .De stemming was dus enigermate mat. Gromyko heeft liet voorstel, de Oosten rijkse kwestie té gaan bepraten,-aanvaard, 'doch daaraan dc voorwaarde verbonden, dat dan ook dc kwestie-Triëst hcJiajuleld moct wordcn. Hel Westen heeft deze vreemde koppelverkoop natuurlijk geweigerd. - •Waarom'heeft Gromyko men verbaast zich over niéts; meer de kwestie gesteld van het onderling 'vertrouwen? Jesstip ritèrktc hierbij terecht op, :dat; een behoorlijke na leving der overeenkomsten veron dersteld moet worden, aangezien anders de gehele conferentie 'geen zin meer zou hebben. Inderdaad is de internationale spanning, die deze conferentie nodig gemaakt heeft, ontstaan doordat Rusland de over eenkomst van Potsdam' op de meest onbehoorlijke manier heeft geïnter preteerd. In ieder geval heeft dc heer Parodi (Frankrijk) van dit debat gebruik gemaakt ontite; onderstre pen, dat Frankrijk •bereid was over de demilitarisatïe varaDuilsland tc praten, indien eerst dé ..-problemen, dié-tot de internationale spanning it tot het overwegen van DuitP- lands herbewapening geleid heb ben, zijn opgelost. 'Om die problemen op te lossen heeft men echter riiet voldoende aan partiële of locale concessies. Een totaal andere, een verzoenende houding van de kant van Rusland is daarvoor nodig. Maar nog altijd blijkt niet, dat Rusland heeft inge zien, dat een nieuwe periode is aan gebroken. Arbcidet- valt iu bak van leinigmgsinstallatie (Van once correspondent ALMELO Eender arbeiders van firma J. "ten Bos té; Almelo viel "Woensdag in een bak van dè water- reinigingsjhstailatie. Het slachtoffer werd-- in zorgwekkende J toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is; zeer érnstig. Prof. Oort eredoctor van Oxford LONDEN.De universiteit van Oxford heeft besloten op 1 Mei het eredoctoraat in :de natuurweteh- schappën teverlenen aan prof. dr. Ji H.. Oort, .hoogleraar in de astro- ïtomie te Ldden; zo mcidt de „Times". LAKE SUCCESS. Tijdens een bezoek, dat hij gisteren-aan het front in Korea bracht, repte generaal MacArthur van dc mogelijkheid van eén onbesliste strüd, indien hij met over meer strijdkrachten in Korea de be schikking krijgt en vooral Indien hem geen toestemming wordt gegeven bases in het communistische China te doen bombarderen. Daarmede heeft by de Verenigde Naties voor een ernstige beslissing gesteld. Een Amerikaanse woordvoerder, kt- vn. -.-Mw-e-v. g-;.--- verklaarde Ristcravond, dat Mac- Arthurs verklaring thans in Wash ington bestudeerd wordt, maar dst cr nog gceit '_*anwijzingen zijn, dat ce regering der Ver. Staten dc zaak onmiddellijk voor de Alga- mene Vergadering zal brongen. Men is het er overigens ook bui ten.. het Amerikaanse- kamp over eens. dat dc Verenigde Naties een besluit, yan. grote .dra.agwijdlo. niet langer 'uit de weg-zullen "kunnen" yarn. - indien MacArthur zijn waar schuwing .herhaalt in een officieel rapport aau de internationale or- garisatie. Uit Tokio*vordt gemeld: Ecu verbonden' strijdmacht van Ameri kanen, Britten, 'Grieken e» Zuid- Koreancuis .8 km gevorderd in de Westelijke sector van het centrale front tijdens het grootste offensief sedert Jaauari. Ten Oosten van Seoel blijven de verbonden troe pen de Han overtrekken zij vormen ccn tang om dé hoofdstad. Op het schiereiland ICimpo, ten Westen van Seoel, bezetten gealli eerde eenheden stellingen langs dc Han. Verwacht wordt nu, dat dc verbonden troepen spoedig op ster ke tegenstand zullen stuiten, want verkenners hebben gemeld, dat de communisten sterke, legers ten Noorden van Seoel cn hel centrale front concentreren. PARIJS Joliot-Curic, dc voor- zlito'c vande „"W-ercldraad-van Vnv despertisanén", het propaganda-in- stltuut voor Moskousc vi-cdesoiwat-. tangen, heeft een brief ann de paus geschreven. Omdat dc paus ver schillende oproepen- voor dc vrede heeft gedaan verzoekt hij hom om tic in November op bel ..vredescon gres" in Warschau geformuleerde ^Russische) voorstellen voor ont wapening ie steunen. Monseigneur Montini van hot Vaticaanse staats secretariaat heeft daarop geant woord, dat de paus zal voortgaan te streven naar een vrede op be ginselen. die gefundeerd zijn op de leer van Christus. Geen Britse militaire bases in Israel JERUZALEM TV Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Sjarcl. heeft in het parlement op desbetreffende vragen geantwoord, dat de Israëlische regering .geen be sprekingen met sir Brian Robertson heeft "gehad over het oprichten van militaire bases in Israël. Sir Bnan. die opperbevelhebber is der Britse strijdkrachten in bet Nabije Oosten, heeft enige tijd geleden een bezoek aan Israel' gebracht- Man gedood door val uit stellage BREDA De 45-jorige F. Tole- naar uit Terneuzen vjel Woensdag van 'n vier cn een halve meter hoge stellage. Hij kreeg ecu schedelbasis fractuur en overleed spoedig. Het slachtoffer was gehuwd én had geen kinderen. LOUIS VAA' ROODE: „WAAROM EIGENLIJK?"! (Van een 'enzcr verslaggevers) ROTTERDAM. Van de koude Coolslngel -vertrokvanmorgen een gemularisccrdt» expeditie naar de warme Sahara, liet was het gezel schap:: Vak. (Je -/•raster da i se archi tect i Herman Haan. dal per';, hup- car cc-il reis .van zes twk»n naar dc Hoggar en Ajjcrgcbergtcn zal maken J»-pï. ipgravingen te doen op oudheidkLiid'g gebied. Tot de groep reizigers behoren de Rotterdamse schilder;L6uls van Roodé, dè Amsterdamse tekenaar LexMetzy zijn stadgenotende ar- eliitectcn J. Rietveld 'en' Aldo van Eyck, dé thans in Parijs wonende Nederlandse schilder Corneillc. de automonteur Vaü. Deuren."'uit- de Maasstad en dé echtgenoten van de héren liaan en Metz. De 'heër Haan is (ie man, die. het meest gebrand., is op die eventuele oudheidkundige vondsten- Hij maakte reeds eerder '-.'.tochten .naar Afrika en ver-Vacht, dat de .ande ren hem op deze- reis tot steun -zullen zün. vooral "bij hft copiëren vap destukken, "welke aan - het dag licht zullen komen. j - De trip gaat via Marseille, waar men Zaterdag hoopt scheep te gaan naar Afrika. Tn dc Sahara wordt oen karavaanspoor gevolgd. De metgezellen, wior branche hot som tijds al gewenst of plezierig maakt, cr even anders uit to zien da:s de man van alledag, hadden voor deze tfrootlouristi.sche gelegenheid er nog een schepje opgelegd. Hun costumes wekten ogenblikkelijk gedachten' op aan jhiper-kampeer- partijen m wie niet terstond be greep. dat deze mensen duizenden mijlen var op stap gaan.- althans zullen proberen het zover tc schop pen kon nog terecht bi> liet op schrift op dc hup: „Expedition Africaine'1. De héér Van Roodé verklaarde: ..Ik begrijp zelf nog niet waarom ik zo ver' weg ga om te graven cn le dolven, In Rotterdam, waar jc op elk punt aan de-slag kan gaan, heb ik er nooit iets voer gevoeld". De heer Haan was ernstiger- Hij zei: .Dit is een oud plan. Ik Joop er al geruime tijd mee rond. Het is -van tevoren moeilijk te zeggen of hoi zal slagen, maar ik ben vol goede moed. evenals trouwens mijn reisgenoten, die zich van deze reis veel voorstellen". Doodstraf voor -aanslag op president Truman WASHINGTON Dc 37-jarij;c Porlorieaan Oscar Collazn. die op 1 November van verleden jaar een aanslag pleegde op het leven van president Truman, is gisteren ver oordeeld tot dc clcctrische stoel- De jury had een uur cn 42 minuter, nodig om tol dit besluit té komen. Collazo werd schuldig bevonden aan dc dood van de wachtpost van het Witte Huis. Leslie Coffclt. er. san de aanval op twee andere wachtposten. Zcuden van troepen naar Europa goedgekeurd WASHINGTON Dc Scuaals- commissie voor Buitenlandse Be trekkingen en dié voor de Strijd krachten hebben op een gemeen schappelijke vergadering hel zen den van Amerikaanse troepen naar Europa op grónd van het Noord- Atlantisch Verdrag in principe goedgekeurd. Nieuwe sous-chef van dc generale staf DEN HAAG Bij Kon. Besluit van 23 Februari 1951 i.s dc kolor.rl van de gcnera'.e staf J. G. Warring;, met ingang van 1 April 1951 bevor derd tot genern al-majoor cn be noemd tot sous-chef van de genera le staf. De heer Warringa, die 51 jaar oud Js. volgt lirit.-gcn. Cat- meycr op. die gelijk mei generaal Kruis heenging.' Communistisch Wccns Wad iu beslag benomcii V/ENEN De Oostenrijkse lege ring heeft de editie van Woensdag van de „Volksstimme", het centrale orgaan van de communistische par tij. in beslag genomen. In het blad wordt verklaard, dat dc Westelij ken de inlijving in Wcst-Dnilslanü van bet Westelijke deel van Oos tenrijk beogen. j&S JEBlïiL tïr:i4ÏB.aajRÏKiM? j r.3 eis Schrale wind Ij Weersverwachting geldig van S? S Donderdagavond lot Vrijdag- 3 3 avond: g Matige tot krachtige en langs S dc Waddenkust af en toe harde s S Oostelijke wind. Over het al- ff? gemeen veel bewoiking, maar g. overwegend droog weer. Van- jg Q nacht temperaturen om bet H g vriespunt. Morgen overdag iets 5 g kouder clan vandaag. g I; 9 Mrt Zon op 7.10 onder 18.32; fJ Maan op'7.35 ondcv 20.5(1 \l433rat»ill£SlE:J3!CE.3:i,gStaaiï^.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1