elling van Kabinet gaat zich langzaam aftekenen HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Fooienstelsel loopt op zijn eind Minister Teulings gepolst voor viee-premierschap Gromyko schakelt op propaganda over MAASTRICHT, Frankrijk krijgt vaiidaag een nieuwe regering /TOGl^OT T i11 Wevs voor Amerika 1UOJV v/ U streeft vergelijk na Door Sowjets gezaaid wantrouwen thans grootste struikelblok n - - Besprekingen van de informateur Rok en smoking voor kellners zullen worden afgeschaft Agendapunt ontwapeningvervangen door Duitse eenheid Verbod Australische CP onwettig Adenauer yeewèspt- voorstellen •eldoos Queuille buigt voor MRP en troost radicalen met ministersposten ftèd. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Têt. ÓP3ÓÓ Abónn.prljè: per week 0.40 per kwartaal S.15. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" Uitgave N.V. Dé Nieuwe Pérs «é- Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam "-Directeur: B. dc Vries Hoofdrédacteur; W, B, F. Schaper (Van 'een onzer redacteurèn) DEN HAAG. Nadat de infor mateur bórtderdag' de ministers Lieftinck, Tri't Veld en J.oekes heeft ontvangén, is de veronder stelling, iniet gewaagd, dat devijf; thans in het kabinet zittende P.y.d.A.-nsinistersook in deze ploeg weer züllén optreden. Reeds eerder' heeft èr met minister Mansholt'. "eeh bespreking plaats gèvondén', êvènals met dr Drees.' Tot degenen met wie prof. Romme Woensdag nog 'n onderhoud heeft gevoerd, behoren /minister Teulings en prof.; de Gaaj Fortman (A.R.) De kans dal de laatste. bereid zal zijn een mmistersportefeuille te aanvaarden, 'schaf men in parle mentaire kringen: thans vrij groot '..Tenslotte: zij melding gemaakt van éen onderhoud met de heer Tiianué. de aanvoerder van de C.H.U.-kamerfraciic. Mogelijk i6 daarbij ter sprake gekeven wie van de Christelijk Historische» eventueel voor een ministerschap in aanmerking zou kunnen komen. ANKARA. Hét Turkse kabi net is afgetreden. Van een nieuwe regering, die op 'dezelfde, democra tische, partij moet steunen, worden geen wijzigingen in de Turkse po litiek verwacht. yT O ALS wij reeds elderzin onéli. bied schreuen''is ipms/Karéï;, vara België het,'enige familielid^ geweest dat weggebleven/isobij'- de doop van ez-koningLeopold-S" jongste spruitin 'hei kasteel: van Laeken. Bij dev.plèchtlghèiddie door kardinaal Ven. Roey:per- ■richt werd stOnderi de grootmoè-i der van delkleine' MMrid-Chnsti-i na op de voorste rij met de::ua-/ der en~l.de: moeder (prinses i dé/ Réthy),.'V MELBOURNEHet AustaèltëêEe* Hooggerechtshof heeft Vrijdag ,r mét zés stemmed tégen .een de uitspraak gedaan; dat het hesluit van de Au stralische regering, om da commu nistische:" party, Jpatbuidéru in .strijd - 'is 'met. de wét en- .derhalve ongeldig. - f Voor beide party ^'/staatvthanS - •nog beroep open' biTde kroonraad.. - e--r r-V"V BONN. :<rr- -'De'; WesWmtsh-'bonds» kanselier Adenauer -, Hééft vandaag - bijde indiening'van eèrt motie in de 'Bondsdag, waarin om' Wije vef-': kiehngen dngeheel Dmtslandjcvèf-' zocht-, wordt, Oóstduitsé-: verzoeken/ om een ronde;.tafelconfinen'Ue :hV«P- de eenheid vah ^Duitsland -verwo'r* l^yeikiezda<: gen in.-'aUe zones'1, geëist. V j Gmte - bijval V oogstteAdenauer, toen hijmeedeeldeV dat hij «e»;. nota?.baard de hie?WestersëbèroJ»- mogendhedenzou zenden, ::met -e«aï Vitèenzettine van?-"het Wêstduitse 'standpunt; •;,inzake..-« verkiezingen-itf geheel Duitsland. ''r"": v:- z: wapenrngzóuden-, vasthoud entat-de hedreiairïE'idie.van.-RnHlaauv uitging, discussie jrlöt ltd maken aoor: de verschiUenderpun.tender,tu'ee-agen-: da's met elkaar-fecyergèlijken/ ten: einde te "komen tót èerr zo droog bïbgelijke opsorrrmingivan dn onder^. welpen; dié i straks ter discussie zouden kunnen komen? Ret njocht weinig baten. Gromyko diénde''nog?één; amendement bp zijn: voorstel in.. Er zal/nietalleen, óver.. de. ontwapening van Duitsland ge-, sproken. 'worden doch ook/en zélfs éérst over de Duitse eenheid. - V/as dit het herstel van een bloot ver zuring of betekende dit dat Rusland eéia nieuwe phase van discussie in gaat? Dóórrini' te"gaan"van de over- éèihhmst va.h'.Botsdam,plaatst Rus land- zich op éen r zuiver Russisch natiOrialistisch.standpunt/wantPots- darri behandelde.:Duitsland, als over- wonnene.èif/vijahd. Door dé Duitse éenheid in zijn voorstel -te. betrek ken schakelt Gromyko over op een propaganda-terréin.dat, door de Duitsers -/in/ditgeval de.DuitseV communistische hpartij .eveneens I gèhr uiktvkari wórd en.-Men' zou- daar- j misschien uit kunnen afleiden. - dat Rusland alvast ?ich zekere propa- gandamogelijkhcden wil verschaffen voor het. geval van een eventuele mislukking der conferentie van Vier. DEN HAAG De „National As sociation of. Surinamers" in Brits C^uyana heeft een fraai versierde mand gezondenaan H.M. de Ko ningin. Dé mand is bedoeld als ver jaardagsgés ehénk.. De mand is. Zondag per KLM naar Nederland verzonden. (Van onze correspondent te Parffs) V~b PARIJS. Vanmiddag om vfjf uur stelt de heer Quëuïlle.zich-aam-hel parlement voor. Het schijnt, dat de constitutianele. meerderheid; dié-hij alai; minister-president nodig heeft, voor hem gereéd;ligt. Ook het kabinet dat. hfj daarna moet vormen schijnt wel in kannen en kruiken te afin, -ff - f- De.heer Queuille beeft in de eer- kipswet gezocht Hy ^beeft de MKP I één ronde bevat. Daarna zal de ver- f 'tig* vérmoédelijk de eerste week van Juni. De MRP heeft dus een grDte overwinning behaald en dat lag voor' de hand, want zij bezet-de sleutel- posities. Het. zal echter niet gemak' kelijk zijn de, radicalen voor dit systeem te winnen. Om hen te be- vredigen zou hQüeüillé een-'-aantal ministeries, die voor de verkiezin- gen 'van speciaal .belang zijn, gere- i serveerd hebben voor .zijn partljge- noten. Het zijn.de ministeries van 1 Binnenlandse, Zaken, Voorlichting en Overzeese Gebiedsdelen. Het,minis-- RX rM terievan. Binnenlandse .Zaken heeft altijd een grote;.rol gespeeld bij de verkiezingen, omdat de prefecten en 'het 'platteiand; waar men herhaal- deljjk van hun ./medewerking .'ge- - bruik moet maken,een grote in- vloed uitoefenen..Hetzelfde, geldt. 'S voor het departement van Voorlich.- ventieve oorlog de snelle groei van de macht-van de tegenpartij kunnen storen; als zij-, echter totnogtoe, dié ver nederlagen/en zelfs vernederin gen hebben aanvaard dan de „Ame rikanen hun; kans te geven op hun oorlog" zo'beschouwen zij het! dan mag. mennu minder dan. ooit verwachten: dat zij op oorlóg ge stemd zijtt, Zij kunnen dan echter die groei van macht op andere ma nier stuiten: Door een 'vergèlijk. Hét is uitermate waarschijnlijk, dat zy dit op het oog hebben met hun ini tiatief.' -V. Als men de berichten van de be raadslagingen té Parijs leest zou men op de gedachte kunnen komen, dat het daar weinig .op lijkt: Gro myko, de bij? voorkeur zwijgzame, redeneert meer dan alle anderen samen; hij valt aan, hij verwijt, hij is onzakelijk. Maar, als dc Russen v/er kelijk willen onderhandelen, zullen zij hun uiterste, best. doen'te verhelen, dat er wat in hun positie is verzwakt. Wanneer men de eerste dngen niet met heh opschiet, zegt dit nog volstrekt-niet;, dat zij gec» resultaten willen. En er is nog iets: Zouden zij de gelegenheid verzui men tot het houden van klinkende propagandaredevoeringén die' zoal niet op de tegenpartij, dan toch op .eigen volk en getrouwen diepe In druk maken? Zie verder pag.3 ^7 Weersverwachting geldig van Vrijdagavond' tót Zaterdag avond: Ztyaar bewolkt métop,/.de. nieesté ".plaatsen enigé neerslag; overwegend in- 'de yorxti Vah, sneeuw.Temperaturen om tót Vriespunt.Langs i de. .Waddènr kus t jaönvank eli j k nóg af én; tóe.' bard<?, overigens /krachtige tót matige .Noofd-postélijke wihd; lo,, WLftj Zen op '7.08' ondéx 1B.34: Maan pp 7.4& onder 22.07.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1