Westen tracht Parijse conferentie nieuwe start te geven f/M I HET ROTTERDAMSCH PAROOL Antivoord van Gromyko (vandaag verwacht) wellicht beslissend ernïetigende brand in Öud-Beyerland Aartsbisschop Beran uit Praag verbannen Amerika maant tot matiging Nieuw Europees plan ter bestrijding van inflatie GRATIS NAAR NEW YORK Canadese luchtmacht ter versterking van Engeland Nieuw radioblad in genomen Amerika weigert Zweden radar installatie Dertig stralen om vuur in houtmeelfabriek te bestrijden; twee en een halvë Ion schade Sjahrir critiseerl bestuur in Indonesië Levensduurte dwingt België tot enig „dirigisme" In Korea gesneuveld Onderminister en twee generaals waarschijnlijk in arrest Twcèdè amgr^tèlï- reis van de •„Volcndam" Belangrijke winsten Aflevering van vet en margarine ónder controle Laatste vergadering Generale Synode 1 Tito: kwestie Triest uu niet aansnijden Vrachtauto te water twee doden Skywaster botst op berg: 26 doden AGITATIE RONDOM MAROKKO Bonn's financiële moeilijkheden remmen verdere liberalisatie 71 z 'i r 18 lie Jaargang, no. 60 Bed; en Adin. Lange Haven 141,; Schiedam Tel. 69300 Abonn.prJjSi per;week_-/ip.4ff;; per kwartaal 5.1S# losse nummers .0.0? opgericht door de Stichting wHet: Parool" DE SCHIEDAMMER .Maandag12 Maart 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers:— Postgiro 398644 BankierV; Amêterdcmische Bank te RotterdamDirecteurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F." Schaper yy (Van onze correspondent ie Parijs) PAKIJS. Zaterdag kwamen de Westelijke Drie, zoals wij reeds lieten doorschemeren, inderdaad met een niéuw voorstel, dat een compromis bedoelde. De lieer Parodi stélde voor, aan het punt „verbetering van de betrekkingen tussen Rusland en de andere mogendheden" liet volgende toe te voegen: „Maatregelen om vrees voor agressie weg te nemen, Vervulling van de verplichtingen, die uit de verdragen voortkomen, discussie over het huidige bcwape- ningspeil en dc kwesties, die Duitsland in dat verband betreffen." Weer wordt dus de moge lijkheid geopend alle kwesties te bespreken, die voor Rusland uil.bet verdrag van Potsdam voortvloeien, zonder dat het Westen genoodzaakt is dit verdrag bij naam tot uitgangspunt te nemen. R/aarasasssnanatnlitrn:!!.1*awsffiysrcj Geen van beide blokken geeft dus eigcnlijk/toerhet wordt aan de mi- nisters zelf overgelaten over PótSr dam tot o.vereen.stemmiiig te ko men, of het definitief oneens te wor den. Indien -Rusland -dit' compromis aanvaardt - worden - allegcscb ilpuiir ieii.' .flie .4ot nu- toe de conferentie van - plaats vervangers bezig Melden, naar: dé .conferentie, der ministers bvergehéveld.: Niets, zal dan door de conferentie; der- plaatsvervangers LONDEN Uit gezaghebbende bron wordt vernomen dat Groot- Briitannlc Canada heeft verzocht zeven jachteskaders ter versterking van de Br;tse luchtverdediging te zer.dcn. Dit verzoek zou door de Canadese stafchefs zijn ingewilligd. Bovendien meent men tc weten, dat plannen worden uitgewerkt om in, Groót-BrittannJë. een volledige Ca nadese RA P-groep, te staüonneren. Men mperit, dat een; tijdens de o.or- log- door de Canadesè luchtmacht in Groot-Brittannïë .gebruikte basis op nieuw ter beschikking 'zal gesteld worden; AMSTERDAM. Zaterdagmiddag zijn tea kantore van de „Stichting Radio-Luisteraars"- dé daar nog aan-' wezige exemplaren van het juist uit gekomen nieuwe blad „Het Radio programma" door de deurwaarder in beslag genomen, nadat mr dr P. J. Witteman. de raadsman van de om-- roepvcrcnigingcn een daartoe strek kende cis bij de presidenten van de. rechtbanken te. Amsterdam-en. Arn hem (waar 'iet blad wordt gedrukt), had ingediend. Dc inbeslagneming .geschiedde omdat Inbreuk op dc- auteursrechten zou zijn,gemaakt. De Stichting Radio-Luisteraars meent "dat het beslag onwettig is en zal in kort' geding opheffing daarvan vor deren. zijtv gewonnen- Maar Gromyko nam nog,niet aahl Hij- behield zich zijn oordeel voor. Wellicht -.zak vandaag- zijn antwoord,- ah of; hictj iii- de/gebruikelijke: ver pakking van scheldwoorden, ophel dering- brengen. Zijn vijf-minuten- speech van'Zaterdag liet;alle ruimte open:voor een eventueel onhebbelijk antwoord.; - -■* (Van onze Scandinavische correspondent) STOCKHOLM: Dc bewapening van de Zweedse luchtmacht is'in een kritieke situatie geraakt. Zweden had hv Amerika reeds in de; zomer van 1947: eèn grote 'order voor radar ge plaatst en het materiaal, dat al l)e- taald was, stond reeds sinds lange tijd voor verzending gereed. Naar de - Zweedse' minister van defensie Vougt echter Zondag in een rede verklaarde, hebben dc Verenig- \de Staten .geweigerd -eeo. uitvoerver gunning voor dc radar-installatie af tc geven,2odat hetmateriaal in Amerika moet blijven. Als reden voor. deze Amerikaanse stap werd opgegeven. dat de apparatuur drin gend benodigd is voor de landen, die bij het Atlantisch Pact zijn aange sloten.'-: ;.//"- (Van onze correspondent) ln de nacht van Zaterdag óp Zondag heeft ccn vernietigende brand ge woed in dc hontmcelfabriew van de firma H. van Ovcrhagen aan de Oost- kade tc Oud-Bcyerland. IVIct dertig stralen moest de vuurzee worden bestre den. Rondom bet brandende gebouw moest een watergordijn worden gelegd om overslag cn uitbrending van het vuur tegen te gaan. Twee brandweer lieden liepen tijdens het blussingswerk licht verwonding op. De fabriek brandde vrijwel geheel uit. De schade bedraagt volgens een schatting van .dc directie van de fabriek ruim %Vi ton. Dertig arbeiders komen .oor deze ramp zonder werk. Voorbijgangers ontdekten, om streeks kwart voor éèn de brand. Onmiddellijk werd de plaatselijke brandv/eer. gewaarschuwd, die spoe dig op de plaats van de ramp arri veerde. doch voor een vrijwel hope loze taak stond. De fabriek, eer» pand met een oppervlakte van circa 6500 vierkante meter, was voor een groot cedecltc gevuld met uiterst brandbaar materiaal als houtafval, krullen enz. De heer Hammer, bur gemeester van Oud-Beijerland, be sloot toen,-In overleg met de heer Doolaard, commandant van de brandweer, hulp tc vragen aan de brandweren van Rotterdam, Nieuw- Bcycrland. Zuid-Beijcrland en Hei- nenoord. Deze arriveerden binnen zeer korte tijd. De autospuit van Rotterdam, commandant v. d. Bree- vaart en.hoofdman. II. v. d. Burg, kwam reeds na 17 minuten op hét terrein* van de ramp. Inmiddels had dc brandweer van Oud-Beyerlancl drie rootorspuiten ingezet, die zich beperkten tot be scherming van dc belendende per celen. De inmiddels gearriveerde andere spuiten legden een vatergor- <IÜn rondom-het gebouw, terwijl enige van. de zwaarste, stralen wer den gebruikt om de brand in het gebouw- tc bestrijden. Tenslotte werd het vuur met niet minder 'dan dertig stralen aangetast. Twee brandweerlieden liepen lichte verwondingen op, die ter plaatse werden verbonden. Omstreeks drie uur was men de brand vrijwel meester en konden de hulpverlenen de spuiten worden afgevoerd. Dq plaatselijke brandweer nam de na blussing voor haar rekening. Nadat de gevaar opleverende gedeelten van het gebouw \/arcn gesloopt, kon de plaatselijke brandweer pas om 12 uur Zondagmorgen inrukken. De aanzienlijke schade wordt ge dekt 'door een verzekering op bcurspolis. De oorzaak van de ca tastrofe is onbekend. iir-iïiisiiBi ksu aiaa»iamaii2s»Jt2aatim^ DJAKARTA. „Reizend door verschillende gebieden van Indo nesië" kvce'g ik de indruk., dat de binnenlandse'vraagstukken van ons land zich concentreren om het feit, dat het bestuur nog niet goed georganiseerd is" aldus heeft Soe- tan Sjahrir verklaard bij zijn te rugkeer uit Borneo en Celebes. Sjahrir constateerde dat „in onze staat, die wij eenheidsstaat noemen vele regeringsmaatregelen zeer ,.Ja- vacenirisch" zijn. waardoor in ver schillende gebieden reacties ont staan.Dot wordt niet veroorzaak door provincialisme van die gebic den, maar wel wordt het provin cialisme aangewakkerd, doordat de maatregelen veelal gebaseerdzijn op de Java opgedane ervaringen". Sjahrir zeidc, dat de opbouw in de buitengewesten geïntensiveerd dient te worden. Ten aanzien van de spanningen in het parlement en de regering meende hij dat de geest moet veranderen en. dat het niet in de eerste plaats zaak is de be zetting van dc ministerszetels te veranderen. Hij noemde de span ningen in'- parlement en regering verspilling van energie en zei de. dat iedere regering gesteund kan worden, indien, .de volksbelangen, gediend ajjiir-" "r (Van'o te Brussel) BRUSSEL1 Met een nieuwe en onrustbarende stijging der prij zen iii. het vóóruit zicht heeft de Belgische regering besloten in. te grijpen om de levensduurte binnen redelijke grëhZcn'te houden. Voor verscheidene;: artikelen zijn maxi mumprijzen 'vastgesteld. In sommi ge gsyallen/.z'ullen weer regermgs- subsidiës wpt^en toegekend om prijsverhogingen te beletten, ter-- wijl ook dc productievan zoge naamde utllifygoedcrra zal worden gestimuleerd.. Ondanks de recente uitlatingen v'ati- regeringszijde, .dat het met de duurte mg zo'n vaart niét loopt,'///blijkt men. nu: toch plotseling vaiij ^e ernst der situatie overtuigd en' moet een nog voor zichtig toegepast „dirigisme" te hulp worden geroepen om de naar boven springende prijzen te beteu gelen. EYC eisL niéuwe loonronde en p rij ss to j) AMSTERDAM. De E.V.C. heett Zaterdagavond een loon- en prijs- congres gebonden, waarin een reso lutie werd aangenomen tegen het omschakelen, op oorlogseconomie. In de resolutie wordt geëist een nieuwe verhoging van lenen, salarissen, pensioenen e.d." met 5 procent en instelling van een absolute prijs- stop. DEN* HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwe zen tijdens dc actie bij Hocngsong op 12 Febr. j.l. is gesneuveld de korporaal P. G. Kruyt uit" 's-Gra- venhagc. Saragat en Romila zijn liet samen eens ROME. Dc socialistische partij van Italiaanse arbeiders (voorzit ter Saragat) en de socialistische eenheidspartij (leider Itomita) heb ben een aceoord gesloten met heï oog op. „samenvoeging van de de- mocratiscli-socialistische krachten". De overeenkomst berust .volgens APP op twce-:punten: goedkeuring van: het Atlantisch Pact en. oppo sitie tegen het kabinet-De Gasperi. hetgeen betekenen zou aftreden van de ministers van dc partij van Saragat. PRAAG. Aartsbisschop Josef Beran, primaat van Tsjechoslowakije. die reeds anderhalf jaar huisarrest had, is door dc Tsjcchoslowaakse auto riteiten builen Praag onder arrest gesteld, zulks omdat hij, volgens radio- Praag, „daden tegen dc wet" beeft gepleegd. Hrt aartsbisschoppelijk ambt zal worden overgedragen aan dr Autonin Stehlik, een „regeringsgetrouwe" priester. r Generaal Reicin, plaatsvervangend minister yan. Dpfc.nsip,' is. bpschjji- "digd" van'*rhrpcpilchtt|hëld aan'' het: „verraad"van Sling, de vrópgerc secretaris van de communistische Advertentie (l. M.) Op pagina 7 kunt U bijzonder heden lezen over HET KAADSEE VAN VENUS. DJAKARTA. Do arbeiders van de Medans- waterleiding en de Me- canse Gasmaatschappij zijn Zater dag weer san het werk gegan. If ONINGIN JULIANA cn haar tiocc jongste dochtertjes waren Zd' -f* terdag naar het Gelderse dorpje Zoelcn gekomen om het hu- toetijlc bij tc wonen van twee van de iniienisie medewerkers van dc Koningin: haar particulier secretaris. W. J. baron van lleeckeren van Molcca'en en mevrouw M. A.- Pennink, dc verzorgster van de prinsesjes. Bij het verlaten van hef. gemeentehuis strooiden prinses Margriet en prinses Marijke bloemen. 't.n i: miirarawjuhjïB'Ji o iirf/PtoPfflOTiitmcssr ROTTERDAM. Donderdag a-s. zal het ss „Voleudam*' van de Hol land Amerika Lijn uit Rotterdam vertrekken voor een emigranten- reis naar Halifax inCanada. Dit maal zullen circa 1300 passagiers voor Canada cn ongeveer honderd voor Amerika dc reis aanvaarden. Onder auspiciën van de E.C.A. maken met deze boot .12 jonge boe ren onder leidüig van ir J. dc Geus, landboinvcousuJeut te Drach ten een studiereis naar Amerika. Onder de emigranten zijn er ve len uit het WestlancL Het grootste gezin'aan boord is. dat van de beer H.: Ouwen dijt uit Schipluiden, 'be staande uit vader, móeder, 15 kin deren én een schoonzoon. Dc „Volendam" zal op 24 Maart to Halifax arriveren. Strijd in Korea TOKIO. Het front van de ver bonden troepen is nu recht getrok ken op minder dan 40 kilometer ten Zuiden van de 3Se breedtegraad, In een communiqué van generaal Mac' Arthur wordt verklaard, dat di strljdkrachten dor Vcr. Naties hét initiatief nog steeds in handen heb ben en gisteren op 't centrale, front „helaitgryke winsten" maakten. Krachtig aanvallende'troepen van het Britse gemenebest, Amerika, Griekenland en Zuid-Korea verscho ven. de.linie'm.eer dah drie km. naar hét Noorden- in het Westelijk deel van decentrale.sector, én in de sec^ tor- van het bruggenhoofd^-"over 'dé Han, aldus het communiqué. partij te Brno. Mij zou gearresteerd zijn. 'Dit' is vermoedelijk ook het geval met generaal -Kopold, lid vaii dé" generale staf, idle V'eveneens van verraad wordt beschuldigd. i". In westelijke kringen alhier meent men eveneens te weten, at gene raal Pavel, adjimet-minisLer -. van Na tionale Veiligheid, organisator der arbeidersmilitie en hoofdbestuurslid van de communistische partijis aangehouden. Hij wordt al enige weken niet meer genoemd .onder de persoonlijkheden, die deelnemen aan .officiële plechtigheden! 7 /(Eigen berichtgeving) DEN HAAG. 'Het bedrijfschap voor margarine, bak- én braadvet heeft aan de producenten van-mar garine /de verplichting opgelegd thans'per week niet meer, van deze producten af te leveren dan zij; in dc periode van 7—23 Januari ge middeld per week hebben afgele verd. Dit geldt levenzeer voor- mar garine in papierverpakking als voor die in vaten. Deze maatregel laat de normale aflevering toe, maar ml ccn einde maken aan het ham steren 1 vanmargarine in verband met. een mógelijk duurder .worden van dit. product. Anderhalf hectare hos in dc as gelegd v ÉDE Zondagmiddag;?heeft dp de Hulleberg nabij Ede een; félle bosbrandgewoed, waardóór ander half hectare bosin de as werden ge legd." De brandweer uit .Ede, die bü het 'blussingswerk sterk";1 gehinderd werd' door de straffe zuidoosten wind, slaagde er ha drié: kYvartiert in het vuur meester te word én.. DEN HAAG. Op ,;Woudscho- ten",te Zeist kwam de oude Gene rale Synode van de Ned. Herv. Kerk LoMerdag en Vrijdag voor bet .laatst bijeen. In de zitting van Vrijdag besprak de Sjmode uitvoerig een advies van ..Kerken Vrede"; waarin om een duidelijk woox'd'inzake de vermilj- tarïseringvan ons volk 'gevraagd wordt.. Er .werd besloten de zaak in handen; te'stellen van het Modera- Brand aan boörd van „Tjibodas" DJAKARTA. Aan boord van dc 7659 ton metende „Tjibodas" van dé Koninklijke- Java—China-paket- vaart lijnen, in dé haven van Priok is Maandagochtend- brand uitgebro ken in een ruim, waar cement en stukgoederen waren - opgeslagen: De brandweer zette. hét. ruim onder wa ter. Déomvang van dcschade 'is nict bekcnd. - - /.-r, -.. Vader Van Putten was anderhalfmillioenste bezoeker fftn Rnfforrlnrn AJ,r>\S" DHe mensen, die nog nooit in hun vu/I .^ixuLivrutini sinoy leven een stap over onze nationale grenzen zetten, stapten Zaterdagmiddag als ervaren wereldreizigers aan boord van dc .Westerdam "pm. een reisje' naar New York te maken.. Hét. waren dé hecr én mevrouw Van Putten rdt Utrecht mef hun zoon. Vader mi zoon vah Putten zitten in de textielbranche en tijdens 'dé vacantia brachten zij deze zomer somen met mevrouw Ven. Putten een bezoek aan de tentoonstelling „Rotterdam Ahoy' Meneer Van Putten tvas de ander half millioenste bezoeker en hij kreeg als verrassing een gratis reisjenaar New Y.ork met een schip van dc Holland Amerikalijn. Alleen was echter maar aUcen cn daarom nodigde deze scheepvaart maatschappij mevrnuw' Van Putten toen oole uit voor de reis'én tenslot te zorgde liet bestuur van Rotter dam Ahoif* dat er nog een kaartje ktcam voor de 21-jarige zoon, tlic anders alleen thuis zou moeien blij ven. Nu stond de gehele familie Vnn Pullen Zaterdagmiddag op de Wii- liebntnakade. klaar voor de grote reis. Vijf degen rullen zij in New York blijven, waar vader cn zoon Van Putten hun UcltC toillcn opste ken in de tcxticlwereld. Op 2 April rijn zij niet de Westerdam auecr te rug in ons land. Dc familie werd uitgeleide- gedaan door het bestuur wa7t Rotterdam i Ahoii', door wethou der J. vap. Tilburg en door de Héér J. Kleijboei. Op de foto ziet u hetfgelukkige drietal, op de Icri'pplanlc met de ver loof dé. van -Vaii} Pulten jr.;' die mi 'tot-2 -ApfiL alleen achterblijft. Gen.-inajoor Mathon hoofd liaisofigroep bij Atlantisch hoofdkwartier DEN; HAAG. Dc kolonel van de generale stafT. E. E.H.Ma- thónis mét ingangvan 15' Maart a,s„ onder .bevordering tot gene- raal-majoor ..der cavaleriè;- be noemd' tót hoofd van 'de Neder landse ..liaisongroep bij het -Atlan- 'tisch Hoofdkwartier/ welke groep dé ;Nederlan'dse. zee-,land; .cn'. lucht-, maebt vertegenwoordigt. BELGRADO Maarschalk Tito, heeft zich in een toespraak, "tot oor- logsveteranen uitgespróken tegen het aansnijden van de- kwestie Triest op dïl ogenblik. - Dc kwestie Triest, zei Tito, is slechts een klein probleem, -datdoor Italië cn Joëgo-Slavlë in een dag kan worden opgelost Maar het moet mot worden opgelost in ric huidige gespannen internationale toestand. Hij waarschuwde Italië om zich niet te laten misleiden door de Sowjet-Unie die oen tweede „Ko reaanse oorlog" wil ontketenen aan de grenzen van Joego-Slavië. LiriDHOVEN. In de nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks half één is een vrachtauto door een veiligheidshek gereden, dat langs het Eindhovens kanaal §taat. Dc 35-jarige J. W.. vader van 6 kin deren, woonachtig in bet woonwa genkamp van Eindhoveu. kwam met zijn zwager, de 19-jarige A. de S., eveneens uit het kamp, om het le ven. Een broer van A. de S.,- dc 17-jarige L. dc S., die achter in de laadbak zat. kon van de wagen springen. Hij geraakte wel te wa ter. tr.aar kon zelf aan de kant ko men Beide broers waren naar de bioscoop geweest. Dc vrachtwagen nam hen op vlak voor het ongeluk gebeurde. HONGKONG Een „Skymasler" met een bemanning van acht kop pen cn achttien passagiers aan boord is Zondagochtend, tij dons mist op "de hellingen van de berg Mount Par ker op het eiland Hongkong te plet ter gevlogen- E" waren geen over levenden. Als gevolg van de zware mist. die de haven van Hopgkohg en de omringende heuvels omhulde, was het vliegtuig uitsluitend met gebruikmaking van zijn .instrumen ten opgestegen., Vliegend fort in zee:, 12 vermisten/ LONDEN. De Amerikaanss luchtmacht heeft bekend gemaakt,', daf ren vliegend reuzecfort, "dat zijn basis in Engeland'-" had, niet is teruggekeerd van -een routine- vlucht. Het vliegtuig, met 12 man. aan boord, ishetr iaatst waargeno- s mqn in- Almcria,in Zuid-Oost Spanje. Volgens*,oen opgevangen -VaSi'o-b-«ic!lt"7f;Ti8t'"'raaar" in-da"/"T Middellandse Zee /gestort.A'éh schepen in de buurt is verzocht.. naar overlevenden uit tc kijken. Het justitieel onderzoek, bij HiJversumsé firma HILVERSUM. In vervolg op hèt uitgebreid justitieel onderzoek, dat Vrijdag de gehele dog bij een be drijf (de Metallic Industry N.V.) te Hilversum gehouden werd. is thans -v de leider van de wetenschappelijke r: afdeling, de heer J- v. d. G. gear resteerd en ingesloten, in afwach ting van het verder onderzoek. -• CAiRO. Dc Amerikaanse ambassadeur in Egyphr, Caffcry, heeft Zater dag een bezoek gebracht aan dc Egyptische minister van Buitenlandse Zaken. Sala El Din Ucy. en dc raad gegeven „gematigdheid" tc betrachten, terzake van dc gebeurtenissen in Marokko. De ambassadeur verklaarde nader aan de pers, dat, ofschoon de Verenigde Staten gaarne zouden zien dat Frankryk cn dc Arabieren tot een regeling kwamen, er geensprake was van Amerikaanse inmenging in Noord-Afrikaanse aangelegenheden. De Marokkaanse socialistische partij heeft, aan Azzam Pasja, alge meen secretaris van de Arabische Liga, eii aan Auriol, president.' van de Franse Republiek,': eénvtelegram' gezonden, waarin zij protesteert, te-: gen „dc drijverijen van de Istiqlal en de leugeneampagne van deze partij". .Zij verklaart,.dat/in Marok ko de toestand', rustig;is, f; In het. telegram.'aati de president uit de partij baar verlangen om. de Frans-Marokkaanse vriendschap Vte dienen. In overleg met:, generaal Juin. pngevècr 15.000 Marokkanèri": heb-: ben te - Sottat gemanifesteerdvoor samenwerking-pet Frankrijk. (Van onze correspondent tc Parijs) PARIJS. De/ministerraad vah de O.E.E S. heeft Zaterdag zijn verga dering besloten mei een plan, dat vooral ten doel heeft de inflatie en de stijging der grondstoffenpryzen tc bcstrUdén; Zy heeft dc Verenigde Stateh cn Canada, die béide op de conferentie, vertegenwoordigd waren-Vvdrzaobt aan dat plan mee te werken. De O.EK.S. meent, dat "niet.alcchts l'oewUzjhg. van schaars geworden grondstoffen .vcrliclding jcan brengen, dqeb. dat vooral noodzakelijk is opvoering der productie. Zü dringt; aan op hét scheppen van programs, die:'ten dciel: hebben productieschema's op lange termijn te stimuleren,;dié kunnen leiden tof bRjvendë productieverhoging yan grondstoffen. Steenkolen,' "Ijzer, papier,'- katoen en,leerbéhóteh/tot,de: voornaamste' grondstoffenwaaraan pp.-het.,ogen blik; een ;ernstig::.tekqrt:drelgtftë ko men. De: OK.S.S. hééft ook gewezen op het stijgen van de levcnsmidde- lenp.rijzen, waar uit.zeer ernst ige-so- ciale/gevolgen kunnen voortvloeien, di.niet'zullen nalaten de productie ongunstig te, .beïnvloeden. v Ten slotte heeft."men.-'de/maatregë-. leh, jdie de /controle op de uitvoer van versdiillende/artlkelen in /.de, intëréurópésè/handel; zoü dén' móeten; verlichten, .vódribpig achterwëge/gé-. laten.,De. ooraakèh:,.daarvan' zijh dé 'moeilijkheden,' van Duitsland, vdat, zoals/Tnén' weet^bp/grond van zijn' fina neielepos; tie, al lemaatregèléu tot vrijmaking-.van- de 'uitvoer, vrij wel ongedaanr- heeft: gemaakt.1 Tea gevolge hiérvanhébben/ de landen; die yoor/'éeh..belangrijk ;i deel van- huü/uitvoer fop Duitsland'aanééwè-; zeh./zijn,zoalsKsderiand,zicn:Tiet .recht/ voorbehouden door" middel vah;> cóntrplémaatregeteii /Ate" ant- Avoordenóp dév moei! ij khëdéhv'dié Duitslands h'öuding -bij /hen -veroor zaakt..; ;2;til!!!il8iï6:5ll!®!:WKlM Charlotte Köliler en Dick van Vèen bij het Rotterdams Toneel ROTTERDAM, Naar wij verne men zullen Charlotte. Kohier en Dick van Veen het Amsterdams To neelgezelschap verlaten: cn het ko- mend toneelseizoen deel uit maken van het 'Rotterdams Toneel," dat on der leiding staat van Ko 'Arnoldi. Loudi Nijhof. zal tot 1 Januari bij - het Amsterdams Toneelgezelschap spelen en daarna .aan het Rotter dams Toneel worden verbonden. Ktcs Brusse cn. Mieke Flink heb ben de directie van Rotterdams Toneel doen weten dat zij het vol gende-seizoen geen deel meer van de troep zullen uitmaken. Bej aarde man slachtoffer van kolendamp KOEKMOÏTD. Het bejaarde echtpaar Muyres-Meesen te Wijlre werd .door kolendamp: bedwelmd. Beide oudjes Werden naar het/zie kenhuis te Heerlen overgebracht- Daar overleedde tachtigjarige man. v Weersverwachting geldig van ,1 Maandagavond tot Dinsdag- S S avond: 5S g Aanvankelijk opklaringen, wei- s nig wind en in öe nacht hier eni daar lichte vorst. Later weer ft toenemende bewolking met op g - vele plaatsen enige, regen of S- sneeuw en overwegend .mati- t ge, tijdelijk naar Oostelijke W rjchtingen -.draaiende - wind. S 1 Morgen /.overdag/-dezelfde? peraturen als. vandaag, oï- iëts^f I lagere: m M M: 'Ma;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1