GEEN HOGERE Kosten voor defensie in 4 jaar f 2 milliard extra geschat •1 B e d r ijl s w in sten worden hóger belast HET ROTTERDAMSCH PAROOL II zPZON ACHTER WOLKEN Hoe donker ook toch uitzicht rijpende maatregelen op komst X. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sr xv. s Tankboolonl plof fi tig eist 12 doden en vele gewonden V Belastingen v Defensie Productieverhoging Zie pag. 3 Geen vorderingen in Parijs 7. Chinezen achter de 38ste parallel Veertien doden bij treinontsporing in Engeland r~ 7_ - Verschuiving leeftijdsgrens kinderaftrek van 21 jaar tot 16 jaar '7 WAT VOOR WEER? Zacht maar tamelijk regenachtig lie Jaargang, no. 65 Këd en Adm. Lange Haven 141. Sètjledirm T«L 69300 Abonn.prijsi per week 0.40 per kwartaal S.1S, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 17 Maan 1951 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank t© Rotterdam Directeur i B;de Vries Hoofdredacteur: W. B F. Schaper f RIDDERZAAL. De verhoudingen in de wereld en de omstandigheden waarin Nederland verkeert hebben in het afgelopen jaar en in het bijzonder nog in de laatste maanden een zo diepgaande wijziging ondergaan, dat de aandacht van regering, volksvertegenwoordiging en volk moet worden geconcentreerd op een aantal hoofdpunten, die dé levensbelangen van ons volk raken en ten aanzien waarvan de koers opnieuw moet worden bepaald. De regering denkt daarbij: 1. aan de vergroting van de Nederlandse bijdrage in de samenwerking der vrije vol keren ter verzekering der collectieve veiligheid; 2. aan het moeilijker gewor den maar even noodzakelijk blijvend sluitend maken van het staatsbudget; en 3. aan hol dekken van het tekort op de Nederlandse betalingsbalans, dus aan het scheppen van evenwicht tussen hetgeen wij aan het huitenland moeten be talen en uit het buitenland ontvangen. Aldus de minister-president, dr. Tl. Drees in de regeringsverklaring, die hij hedenmiddag om twaalf uur in de Tweede Kamer heeft uitgesproken. J? Wat het eerste hoofdpunt be treft: de regering meent gedurende de eerste jarèn niet te kunnen ■volstaan met militaire uitgaven tot een bedrag van ca. 1 milliard gulden, zoals men zich de laatste tyd voor 1951 had voorgesteld. Hogere uitgaven zullen onvermijdelijk zfjn, ten dele voor één maaL Over een tijdvak van vier jaar wordt het totaal der extra uitgaven geschat op HBgenoeg twee milliard, zodat .derhalve ge rekend rnc^t-wordenmet een extra uitgave van 5ÖU rmltioen 'pér jaar' boven hetgeen ïri uitzicht werd gesteld- Budgetair, aldus de regeringsver klaring, is dit alleen te verantwoorden, indien dekking daarvoor verzekerd is. De kosten zullen voor ongeveer de helft uit belasting en voor de andere helft uit leningen moeten worden ver kregen. Voorstellen tot verhoging van een aan- taDbelastingen en tot bezuinigingen zullen spoe dig worden ingediend en de regering vertrouwt, dat de Staten Generaal bij de behandeling daarvan de grootst mogelijke spoed zullen betrachten. Deze bezuinigingen op de diverse begrotingen zullen totaal ongeveer een bedrag van -ca. 150 millioen omvatten. 2 Wat het laatste hoofdpunt aangaat: hoezeer de regering ook met kracht een verhoging van de productie zal bevorderen, af- doende verkleining van de kloof tussen in- en uitvoer'zal ech ter in korte tfjd slechts kunnen worden verkregenaldus de regeringsverklaring door ook maatregelen te némen, die de investeringen en het verbruik treffen. Algehele afschaffing der cónsumentensubsidies acht de regering op het ogenblik niet verantwoord, doch zy meent, dat het totaal daarvan moet worden begrensd op 175 millioen. Voor de consumenten zullen hieruit prijsverhogingen voortvloeien. Men zal zich, aldus dr Drees, moeten realiseren, dat ditmaal een volledige compen satie daarvan niet mogelijk is. iiM'JiirDiffimuiiraBra.NücTm:! KAPELS. Op de tankboot j.TVIontailegro", die in de haven al hier werd nagezien heeft een ver schrikkelijke ontploffing plaats ge had, vermoedelijk doordat oliedam- Pen in aanraking kwamen met een acetylëenbrander. Het schip werd bijna in tweeën gereten, de brug werd weggevaagd. Tijdens de ont ploffing bevonden zich aan boord ongeveer honderd arbeiders en de opvarenden. Twaalf personen wer den gedood, 35 ernstig en 20 licht igewond. Door trein gegrepen en gedood VUGHT Op zijn baancontrólê is gistermiddag de 24-jarige spoor- wegwerkèr J. van P. te Vught op een dér'spoorlijnen door Vughi aar., de Bosscheweg door een goederen trein komende uit Den Bosch ge grepen en op slag gedood. Hij laat: een vrouw en een kind achter. ^iïi.iiliiiiltiifj- Opnieuw enige regen Weersverwachting geldig van Zaterdagavond tot Zondag avond: - Overwegend zwaar bewolkt met enige regen, maar morgen .ook plaatselijke opklaringen, g Matige tot krachtige en aan de kust tijdelijk harde wind tussen Zuid en West. Morgen overdag op de meeste plaatsen Iets min- j§, der zacht. i 18 'Mrt Zon op 6.50 onder 18.48: S Maan op 12138 onder 51'. 19 Mrt Zoo op 6.4B enöej 18.60; 5; Maan op 13.56 onder 5-40. a rai Eiaa mi iffirjiHniriiisnaiEi^' Aan de positie van de ouden van dagen zal bijzondere aandacht wor den besteed en er zal worden ge waakt tegen eer. onevenredige ach teruitgang van de grote gewinnen. Wat de kwestie Nieuw Guinea be treft, die de directe aanleiding tot de kabinetscrisis is geweest, de rege ringsverklaring zegt hierover, dat voor het ogenblik geen weg kan wor- Ministér-presidëht dr DREES: --- vcle'zoTQcrir den aangegeven", langs welke het hierover bestaande geschil tussen Nederland en Indonesië op voor bei de partijen aannemelijke wijze zou kunnen worder. opgelost. Indien te eniger tijd het Kabinet in verband met een belangrijke verandering ir. de omstandigheden zou menen eer. wijziging., in de status van Nieuw Guinea te moeten bevorderen, dan zal het het parlement vooraf in de gelegenheid stellen zijn mening hier over kenbaar te maken. De regering, zo zeide dr Drees ten slotte, geeft er zich .ten volle, reken schap vari dat v3h ons volk. dat zich nog slechts zo korte tijd heeft her steld van de oorlogsgevolgen en waarvan vele groepen nóg slechts geringe welstand geniéten, opnieuw veel wordt gevraagd. Er staan echter ook grote waarden op het spel en gezamenlijke inspanning en redelijke verdeling van de lasten kan voor komen, dat te veel wordt gevraagd. Wij 6taah. aldus de regeringsverkla ring, hoe donker het soms ook om ons heen moge zijn, niet voor een toekomst zonder uitzicht. Wij moeten ons tijdelijk beperkingen opleggen oro de moeilijkheden, waarvoor wij staan, te overwinnen en om straks weer te kunnen voortgaan op de weg omhoog, dia wij sedert da bevrijding zijn opgegaan. Voor verdere bijzonder heden over PARUS.'De plaatsvervangers 'derministers van - BuitenlandseZa- kén;'..d erGrote ■^^iéi.cïhebben 'Vrij - dag yïer-;Utir vet^aderd, maar vol gens eeri Britse -Wóórd vo erJ er wèr- den er geenvorderingen gemaakt. De Westelijke 7 afgevaardigden be treur den'het, dat de Sqwj èt-yerte - genwoordi gër niet: eeni.verzoê'nan der antwoord:, had ^.gegevenop de Donderdagdabr lide^ Westelijke af- gevaardigdèn ingediëndé1 niéuwe voorstellend'7: - Gröraykoeritlseërd0-.o phi.ëuwde nieuwe.- Westelijke voorstellen,,'die,, zo zei. hij, de ontwapeningvan Duitslan d en ;,dc Vyermradëring ^er: bewapening tvemelden, maar:-.deze punten:zodanigjbegmen7rij bun essentie verliezen. Ecu kiird^edood, één. gewond bij verkeers ongelukken (Van onze correspondent). DEVENTER Vrijwel fcerzetfd.er- tijd zij Q Vrijdagmiddag in dé gë- meerte, Gorssel - twee; vërkeersongé-. Vallen gebeurd. Het; 'driejarig' zoon-, 'tje van de fam. Wunderink .werd, Toen het plotseling de; weg overstak, door een. met papier geladen- trailer uit Zutphen aangereden en vrijwel op slag gedood. De .elfjarige Peter Pietersen kwam op dezelfde %vijze onder een Volkswagen liit Tilburg terecht. Met een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen werd hij in bet ziekenhuis opgenomen. BONN. De regering van de Duitse- Bondsrepubliek heeft beslo ten toe te treden tot de internatio nale overeenkomsten op het gebied van de Europese douanevoorschrif ten. MONTEVIDEO Een acuut ge-; brék aan krantenpapier zal de bla den in Uruguay, van 18 tot 24 Maart dwinger te sluiten. IE maatregelen, die de regering Drees denkt te nemen om het hoofd, te bieden aan de moeilijkheden, die voort- vloeien uit de gewijzigde verhoudingen in de wereld en de omstandigheden, waarin Nederland verkeert, kunnen als 7 vólgt worden samengevat: Over een tijdvak van vier jaar wordt het totaal der extra militaire uitgaven geschat op nagenoeg twee milliard. Tot dekking van deze uitgaven zal de regering spoe- dig voorstellen indienen tot verhoging van minstens zeven verschillende belastingen en als achtste maat regel de fiscale wlnstvaststelling in overeenstemming brengen met redelijke bedrijfseconomische overwe- gingen. Xy.' V j.; Overigens zullen op'de begrotingen bezuinigingen tot èën bedrag van ca. 150 millioen gulden werden aan- gebracht' -7N;''':- Het totaal der vegeeingssubsidies op levensmiddelen sal worden begrensd óp een bedrag van 175 millioen gulden. XXXf' X '<--7 -7.:. '"V 'X-"7'7';"*" Een volledige, compensatie van de uit deze begren zing voortvloeiende prijsstijgingen zal niet mogelijk Ztjni 7;, Verhoging van de productie zal met kracht worden bevorderd, maar verhogirig van de arbeidstijd ligt niet in de bedoeling dér regering. In een aantal gevallen zullen productievoorschriften worden gegeven. Verspilling'zowel tij bedrijven als. consumenten zdl zóvëèl mogelijk tegen worden gegaan. 7 Een diensttijd van IS maanden zalcvpprshands- worden 7 aangehouden: op de duur zullen niét drie maar vijf divisies worden gevormd. Strijd in Korea TOKIO- De Chinezen hebben bun' hoofdmacht achter, de 38ste breedtegraad temggètrokken, aldns meent tóe» ïn Tokio. Hoge gealli eerde officieren verklaarden, niet meer dan taaie vertragingsacties ten Zuiden van de parallel te verwach ten! \:X.;?.: Hoagtsjan.is vandaag geheel, door- Amerikaansè --troepen bezet, nadat zy de laatste-; tegenstand van een groep Chinezen' nadden gebroken. Dóch ten Noorden van de stad. die. 32 kilometer ten Zuiden van de 38slé breedtegraad ligt, wierpen de Chinëzen patrouilles terug, dié in de richting va Tsjoentsjon trokken. De verbon-i»«n tegevs, die .ten. Noor den van Hongtsjon optrekken, cor- dervïnden toenemende, hoewel nog geringe tegenstand.aldus meldt het Amerikaanseachtste leger, 7 LONDEN. Veertien mensen werden gedood en méér dan honf derd gewond, toen gistermorgen de exprestreïa Doncasier-Londen, '-ekend als de „Cocb o' the North'!, onmiddellijk na het verlaten van bet station Doncaster ontspoordde. Hoewel de treinnog betrekke^- lijk weinig vaart bad -. niet mèer dan 40 kilometer pér uur wer den de derde wagondie.het ëerst pntspbórde, en .de,, vierde volkor niehverhield, Ook." de drie, daarop, vplgende wagons werden .zwaar bèscbèdigd. -Sommige -.gewonden j. moesten dria uur .onder .de wrak-', stukken wachten, vöór zjj imet hulp van, acetyleenbranders, 'uit hun - benarde positie bevrijd kon- dén worden. Een vrbuw- dankte.'t leven aan-bet te it, dat zy v;:,dorst ;7 had. Kort voor dé ontsporing ver liet zij. de derde \vagon om eeü'. kop thee te drinken inv'de onbe schadigd gebleven1restauratiewa gen. De foto' geeft één byerziebt van de plaats van het ongeluk. FRANKFORT. Op een geheime bijeenkomst alhier zou de ^vroegere, •nationalistischeorganisatie „Stahlf hélm" -weer zijn opgericht. - WILLEMSTAD (Cürapao) X De .gouverneur der -Ned. Antillen, ir. L. H.-A..peters,'die tot.minister van Uniézakeh en ,:Qyerzeese ■Rijksdélen. is "benoemd, vertrekt 29 Maart;naar Nederland. - p" - 7 belasting by het 50.000 100.000 150.000 200.000 100.000 150.000 200.000 250.000 250.000 het hógere bedrag van het g^-'- bel36tbara 45.500 69.000 9300O 117.5D0 DEN HAAG. - Heden, de dag van het afleggen vaji de regeringsverkla ring,, zijn btf de Sta ten-Generaal twee wetsontwerpen Ingediend, die eén. aantal belastingverzwaringen inhouden. De desbetreffende voorstellen zul len. indien zij worden aanvaard, tezamen met enige nog in te dienen be lastingverhogingen de extra-middelen opleveren, die de regering, met het oog op de aanzienlijk verhoogde defensiéuitgaven. noodzakelijk acht tot handhaving van het hudgetaire evenwicht. van nrlert, zoals in bijgaande tabel is weergegeven: Bij een belastbaar bedrag van niet tr.eer dan ƒ50.000 bedraagt de belasting 42van het belastbare bedrag benevnns 1216 Tn van het be drag, 'waarmede het belastbare be drag ƒ40 000 te beven gast. Het nieuwe tarief gaat in met het boek jaar 1951. Het tweede wetsontwerp heeft betrèkkine op de inkomsten- en loonbèlasting er dc vermogensbe lasting. Het houdt allereerst in een verhoging van de inkomstenbelasr tlng, voor zover geheven van be rt riifswlnsten. De winslen uit de vrije beroepen (dokter, advocaat enzworden dus niet in de -ver hoging betrokken. Grondslag voor de suppleïoire belasting is de in het inkomen voor de inkomstenbelasting inbegrepen Een wetsontwerp tol verhoging van de Vennootschapsbelasting houdt in een var vanging van het thans geldende proportionele ta rief van 40% dooi een' enigermate progressief tarief.' dat begint met 45% en voor de hoge winsten tot een absoluut heffir.gspercentage [e van de belastlne. belastbare bedrag verschuldigd over het gedeelte In de eerste kolom van het belastbare bedrag. ge legér tussen de bedragen In dè eerste tweè kolommen inmiBunraim hp"s iurmiwmK mm: uunsMi i.tiwM tea !«ii:nifsifl.i ACHTER de wolken schijnt toch de zon. is de strekking van de regeringsverklaring en daarmede durft zij ons de toestand, van dit mo ment af en 311 t jiiii.rm.TsT! n:in[:n:n3.ii;:!itntïii<j3 Diifccmiïu: Jiiiia iiuninifnira «im'en as iiamisiicosiH aantoccsnxi c sri: utics (grnzerarsm ging der Inkomstenbelasting, kort ge- schets geeft van oorzaak (agressiè) situatie en dus uiterste maatregelen Jeden na enige-parlementaire bewo- en gevolg (verhoging van wereld- achterwege te moeten laten, zoals genheid verkregen, blijft zo niet gé- prijzen en dus vermindering vsn ons verlenging van de arbeidstijd en in- heel. in wezen onaangetast. nationale inkomen), laat zij min of voering van consumptie-beperkingen Verdere maatregelen kunnen he- meer onoir.schreven en dus flauwe door rant$öencrüigsmastregeleu of c,L|W.r.„ ,.,i. i.J, j_. veroere maarregelen Kunnen ne- uuö iwu«x somber hPdroevend laas niet met inachtneming van het hoop bestaan op enkele, roogeljk te dergelijke. moeilijk, somber, bedroevend. Het is Korea, de agressie die deze overigens rechtvaardige principe van verdisconteren gunstige invloeden, de progressiviteit-in-rfruk worden hebben er echter rekening mee Afgezien van de practische bezwa- De economische motteven spelen uiteraard zulk een grote rol. dat ten aanzien van de politieke constel latie slechts enkele en overigens weinig schokkende mededelingen worden gedaan. Het onderwérp „Nieuw Guinea", dat de regerings crisis veroorzaakte, ligt er nog on- i no nropro^iviipiL-in-r.ruic wn. jen ij iiemn i;iihci icatiiiui; ii:cc --u- -• ..v, ».o« ..vB wereld gevangen houdt en dus ook -t Ef 2U)ien prijssfij2ir,gcn te houden dat wij, Nederlanders, in ren aan dit laatste verbonden door ge veer eender. Men kan echter tus-. ons, waardoor wij moeten afzien ce 'r>_;,._7:_T-Jhet ^or^inhpcfci ommmic-h n. stimulerin's'van smokkel en zwart p sen de reEels doorlezen, dat de van eerste, vensbehoeften. di< het weccldbestel économisch en.fi- stimuleriog" van smokkèl en zwarte, sen de regels doorlezen, dat de; nancieel op eigen krachten zullen handel, horen wfj ook de klank, dat nieuwe regering niet zodanig af wij- ucsieueti vwi cw«.y... niet meer opsevangen kunnen wor- z«jn aangewezen. In hoeverre de de nieuwe regering dèrgèlijke on- zend staat tegenover hot fndone- wij totnogtoe meenden recht te heb- 3Lr subsidies op de consumptie. Marshall-hulp ons nog van dienst zal sympathieke maatregelen niet a priori -^sche stanopunt inzake souvere.m- ben. voor de opbouw zoals wy die J-JJ jjorP 2ijn> in hoeverre het buitenland ons wenst toe te passen. Zij ziet meer teitsoverdracht. dat men een oplos- zagen en voor het herstel van dr nog zHn gestegen dat Handhaving van onze bewapening zal helpen, het heil in productieverhoging langs an- s-ng op deze basis geheel onmoge- nimmer geheel overwonnen schade z'l" gj«cjcn, a« nana g an vrauC,ekens. Wij mogcn hopen, dere wegen en beperking van luxe.. acht. Mei nadruk wordt gezegd Onze verdiensten, onze bronnen dezelubrid es meer dan maar zekerheid hebben wtj niet. dat a.sdan het parlement duideujk leKcnen. nai oeze suosia.es uk li twn pe passages, die de regerincsver- op. ae hoogte zal worder. gebracht. ve/rv^?ni «nhlSTiiTJ1 W°rS Üe enige zekerheid die wij op dit klaring aao de investeringspolitiek Een verzekering die degenen, die Verhoging de» subsidesmet pilJU heboen, is dat wy vier :aren w-jatl "komen ons ai te vaag en on- n°Sal bezwaar hadden tegen voor- uïV een half milliard meer zullen duidelijk voor. Waar zij enerzijds de gaande behandeling van Indone- miiiinnr éaVn mocten uitgeven dan tot nog toe. In noodzaak betoogt beschikbare kapi- siscne kwesties ceugd zal doen. hKB,r,n 'n» rtVilpn de hoop. dat wij aan het eind daar- talen te gebruiken voor op korte \r het unieke feit Jf man "in rtï Jraat^oo"ebracin van m°sen tcrugkcren tot het ..nor- termijn gerichte doeleinden, ver- AL, ™et aJ d« regenngsver - nvj 1 e Inu door de man in de s.raat opseoraent maie" hewancninésbudeet var >-<-—» ~n -u_i A klannv slof vnnnoc tot nvpr de wereldgeschiedenis van mootcn worden. .Het Is bedroevend Sia-H ,135, 2r 555 n effectieve, collectieve veiligheid. cn het iS een slag voor dc lagere in- 7 -a door de steun, waarop West Europa; kemetas. D,e diensttijd zal moeten worden Een slag, die niet opgevangen zal verlengd, er moeten vijf divisies ons. vvea.auur v. ij »uuc»cu ciitmi uc vruchten van onze arbeid te. mogen besteden voor het comfort, waarop tweede en derde levensl van welvaart, voor zover nog aan wezig, zullen dienstbaar moeten wor den gemaakt aan de verhoging van - onze weerbaarheid, opdat inderdaad achter deze donkere weer kan doorkomen. J^IT kén. dank zij male" bewfipcningsbudget .van één klaart zü anderzijds dat herstel, op- j A kianng slof genoeg tot over- bouw en verdere industrialisatie nog denking; vandaag, morgen cn in de kapitalen van node hebben. Op wel- komende weken en maanden, wan- lce wijzeaztj tussen het een cn het °CCF de werkelijkheid van de verso- ander-bet .evenwicht wenst te vin- °®r,nS. «e verarming ons aan den den. heeft de regering niet duidelijk )yy® duidelijk za. worden. Wij ont- ""-nszins ae nood- naaDgename, pijn- Scc'iaal Economisch* R=a<j: tot uit- maatregelen, evenmin als .te De maatregelen, die ons SjlSS SSS5*. het duidelijkst zullen gaan treffen, ^aar dagelijkse uitgaven wéten, dat uitdrukking eer donkere wolken. t- dan dQor kunnen wor- - -• - hot «««IcHv." op de wereld Min 'T-.öen opgeheven. mag rekenen van de grote: Westerse w.w •machten. Ma8r deze steun vereist een worden door aanpassing der lonén, wncden gemaakt en ook op deze wij. eigen bijdrage die ons. zo niet zal --- -- gen soberheid,zoals wy in dezeeeuvv 0? een algëmene; derde loonroqde Twóo^de Snn^rhl' SiTtl? ?,?u W*e maatregelen, evenmin als .te Een .niet voor noodzakelijk hadden ge houden. op niet bèhöeft te rekenen. Aan ouden bestaan in de eerste .plaats uit een achttal, zo spoèdig mogelijk'te vér- greep beéft. wezenltjkec. dan wel in overweging te nemen belastingverhogingen. Zij zijnerop gericht om vooral daèr te woorden, die' de regeringsver- treffen. waar aan hét principe van - de prógressïe-in-druk zo min moge lijk afbreuk wordt gedaan.'Dë veria- enige boop dat de zon er inderdaad "pSITELIJK nieuws brengt de re- .Het'komt ons voor dat dc nieuwe a «ftter schijnt en er nog eens zal 1 ge rings verklaring eigenlijkniet regering in dé nu begonnen practijk: EHALVE ae bijzonder duidelijke, doorbreken. Zij vormt ten hoogste een precise- van haar arbèid. ten schérpste"'op woorden, die'de regeringsver- ring van datgene wat wjj globaal .juist deze kant van de zaak dient klaring vrijdt aan deze. pertinent niét j ERECHT meent de regering een reeds lang'konden vèrwachten :met te letten en wellicht nog onge- te omzeilen verslechteringen en de A wissel te mogèn trekken op dit eén meevaller hier, eèn teèènvaller bruikte kansen tot vermindering ondubbelzinnige'wijze waarop zij een begrip van ons volk voor ODze daar. der ergste lasten moet' uitbuiten. - Winst. ult bedrijf^komstënbeJastlng, 8.000—•■'20,000,-.; 5% van :.dé7winst'. bovéh ...;7 f fl-000 20.000—.50,000 Xf,- 600.' benevens-6%: i,." van-de winst - - boven f .-20.000 50.000—100.000 2400, .beriëvênE: 7% - van de. winst. '-F bóvén .'V- 50.000/ too.poo én hóger 5900. 'ben.V7 .van.dé winst - boven 100.000 bedrijfswinst, m. uitzondering even- wel 'an bedragen, die onttrokken zijn aan de onbelaste reserve en met uitzondering van de voordelen uit vervreemding van een zgn. aanmerkelijk belang. Voor de middelbare winsten. 8.009—20.000) bedraagt de sup- pietoire belasting J5% van het ge deelte van de winst boven .ƒ8000 voor de hogere winsten loopt het tarief enigszins op tot een maxi mum van 7voor het gedeelta boven ÏOO.OOO volgens het-hierbij afgedrukte tabelletje. Een wijziging, die zowel voor do inkomstenbelasting ais - -voor de loonbelasting en de- vermogensbe lasting zal gelden, fs het voorstel tot het verschuiven wan de leef tijdsgrens voor kinderaftrek van 21 jaar tot 16 jaar. Door deze ver schuiving wordt öp dit punt'-aan sluiting verkregen bij de regeling inzake.ee kinderbijslag. Voor kin deren van 16 tot 21 jaar, dié on derwijs genieten of -worden opge leid voor een beroep, blijft.de aan spraak op kinderaftrek bestaan.' Hetzelfde geldt voor gebrekkige, kinderen. De nieuwe rëgelir.g van' de kinderaftrek zal ingaan met 1952. Het bijzondere tarief la (voor inwonende minderjarige kinderen)', komt tegelijkertijd te vervallen. Maart roert 'zijn 'staart. De juist heid van die oude zegswijze hebben. wij de afgelopen week weer eens. kunnen' ervaren. Zacht en koud weer hebben elkaar beurtelings af gewisseld en daarbijkwam ons land Vrijdag in - een luchtstroming ven betrekkelijk hoge temperatuur. Zo vlak voor het weekcinae zou er olie reden rijn zich daarover te verheu gen, ware het niet. dal zij'vergezeld gir.g ran de nodige regen. Dere kan ook. gedurende de Zondag ah spel breker optreden bü het .oucrigens zeer zachte weer. Hebben /linke depressies bij Zuid-West-Engeland m de afgelopen nacht een. flinke regenval over ons land veroorzaakt, thans bevinden wij ons in.eev.Zuid- Zuidwcstclijkc luchtstroming, waar in veel bewolking cn plaatselijk wat lichte motregen voorkomen.- doch ook verspreide opklaringen. Dc tem peraturen zullen vrij hoog blijven voor de. tijd van. het. jaar maar het wéér behoudt zijn veranderlijk ka- raktér. DEVENTER "Vrijdagavond is een driejarig zoontje van de familie W. te Gorssel aan 'de Rijksweg al- daar. plotseling de weg opgelopen en onder een 'geladen trailer met' oplegger geraakt. De chauffeur trachtte nog te stoppen, maar kon niet verhinderen dat.de kléine on- dér'de-wielen kwam. Het kind was op slag dood. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1