Vakcentrales dringen op loonsverhoging aan m HET ROTTERMMSCH PAROOL Doeltreffende prijsheheersing noodzakelijk geacht Troepen der VN bijna bij 38ste parallel Ondanks alles'^f nog vrolijk Algemene staking dreigt in Frankrijk Labour wil einde maken aan „afmattingsstrij d" Kustvaarder in brand Regelen betreffende het vijandelijk vermogen Ook zeep wordt duurder Zwaardere tegenstand eerst in Noord-Korea te verwachten Kabinetscrisis in Indonesië Yon Falkenhausen niet in appèl Melk voorlopig niet duurder Schaap schenkt vijf lammeren het leven Dr Koningsberger overleden Parijs zonder vervoermiddelen, gas en electriciteit Engeland en VS Voorstel aan conservatieven om nachtzittingen te vermijden Bemanning is in veiligheid Vreemd aanbod van Togliatli „Parijs" opnieuw resultaatloos Suez-kanaal weer in /Veiligheidsraad YN stellen onderzoek in naar dwangarbeid Discriminatie van Duitse onderdanen - zal uit ons recht verdwijnen 'lie Jaargang, no. 67 Bed. en Aam. Lange Haven 141. Schiedam Tftt '6W00; - Abonn.prtjsi per week 0.40 per kwartaal 5.IS. losse nummer b 0.09 Opgericht door de Stichting „Hst Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 20 Maart 195Ï Uttgm N.V. O» Nieuws Pert Postgiro 398044'— Bankiert Amsterdameche Baai te Rotterdam Directeur* B. da Vries Hoofdredacteur: W. B: -F. Schaper DEN HAAG. De voorzitter van het CNV, de heer Kuppert, heeft Maandagavond, na een bestuursvergadering van zijn organisatie en na een gezamenlijke bestuursvergadering van NW, KAB en CNV via Hilversum II gesproken over de loon- en prijspolitiek, der Regering. Zyn standpunt, dat de Regering tegelijk met de prijsverhogingen ook met een loonsverhoging Had behoren te komen, mag men beschouwen als het standpunt van de Raad van Vakcentralen- AIs nog niet deze week hiervoor een oplossing zou worden gevonden, zou dit een ernstige aantasting betekenen van dé verzorging der gezinnen. Vanmorgen en vermoedelijk ook vanmiddag zal de Stichting van de Arbeid bijeenkomen om de door de prijsverhogingen ontstane toestand onder de ogen te zien. Vanavond nog zal het overleg met de regeringsdelegatie aanvangen, waarvan gehoopt wordt, dat het op korte termijn tot resultaat voert.. QBETicEiliEiiESTniiEMnicnnHtitBifiiiiEiini^tnniEfs.xrjtQiir.aitimnii.'i r" (Van een. onzer redacteuren) DEN HAAG Ook de prijzen van zeep zullen omhoog gaan. Een stuk toiletzeep zal drie cent duurder worden, huishoudzeep vijf cent en zelfwerkende wasmiddelen twee cent. De vakgroep zeep-, was- en reini gingsmiddelen heeft over deze prijs verhoging bet'volgende communiqué uitgegeven: de stijging van de prij-; zen van oliën en vetten heeft zich in de maand Februari verder door gezet. De fabrikanten van toilet zeep, huishoudzeep, zeeppoeder en zelfwerkende wasmiddelen hebben zich dan ook genoodzaakt gezien de prijzen van. deze producten te ver hogen. In tegenstelling met geruch ten is verhoging van de benzine prijs niet te verwachten zo ver nemen wij van een oliemaatschap pij. Van de zijde der regering is geen accijnsverhoging aangekondigd wel een verhoging van demotor rijtuigenbelasting. De prijs van ben zine is niet, aan* regeringsvoorschrif ten gebonden. DEN" HAAG. Het vierde con gres van de^Wereldbeweging voor teen Federalistisch Wereldbestuur \zal vari2 tot"9-'April in-Rc'me '-vr-or-f den gehouden'. Bovendien was reeds in Novem- ber ,-l95E) éen achteruitgang van het r^ële loon' genoteerd van 3% pet,' terwijl sedertdien de verslechtering zich heeft voortgezet. De heer Rup- pert verklaarde, dat liet CNV het niet juist acht, dat er wei een: vol ledigbeheerste loonvorming is, maar daarnaast een zeer onvol doende prij sbeheersi ng. Een be perking v? het verbruik is nood zakelijk. maar deze mag niet tot stand gebracht worde- door het zeer onsociaal werkende systeem van practisch onbeperkte prijsstij gingen. De Regering zal naar de mening van het CNV thans eindelijk de kracht moeten tonen om in de eer ste plaats werkelijk doeltreffend op te treden op hei gebied van de prijsvorming en de prijsbeheersing en in de tweede plaats de noodza kelijke beperkingen tot stand' te brengen, niet alleen op bet gebied' van de elementaire levensbehoef ten, maar vooral ten aanzien van het-in ons land rmg steeds aanwezi- ge luKe gebruik., dat zowel/hi dé sector van deconsumptie als in did van de investering- grote bedragen vraagt. Ih i dit verband" wees - sprj ophet onnodige verbruik .van. de viezen voor vacantiereizen. voor het onnodig autoreden,; speciaal op Zondag en op het hoge drankver- bruik, op hét veelvuldig kopen Van snoep en van luxè rookartikelen. Op deze cn dergelijkeuitgaven zaL de beperking^ van., het verbruik in Naar de mening - van het CNV TOKIO. Meer dan een dozijn divisies van de'Verenigde Naties trekken voorwaarts over de gehele breedte van het Koreaanse schier eiland, het door de communisten bezette gebied ten Zuiden van de 38ste breedtegraad verkleinend tot een strook van minder dan 25 km. De juiste posities van de verbonden troepen worden om redenen van veiligheid niet bekend gemaakt, maar het achtste leger beeft meegedeeld, dat de verbonden troepen het belangrijke reservoir van Tsjoengpjong en de krachtfhstallatie hebben veroverd. Deze krachtin.st.il)atic werd in goede toestand aangetroffen. Voor de oorlog voorzag zij voor een derde gedeelte In behoeften aan electriscbe stroom van Zuid-Korea. De verbonden troepen zijn Maan dag op verschillende plaatsen op tegenstand "gestoten. Zuid-Köreanen staken zwemmend deijskoude Hongtsjon: over, nadat zij een. Chi nees bataljon hadden "vernietigd. In een communiqué wan het achtste, leger wordt gezegd,, dat in alle sec toren. patrouille-activiteit plaatshad, doch dat weinig contact was ge maakt met de Noordelijken. Volgens waarnemers zullen de Noordelijken zich op een verdedi-, gingslinie ongeveer 5 küometer'ten Noordén van de, breedtegraad terug moeten- trekken.; Del nieuwe liniè: zou moeten liggen op. éen plaats, waar hét dal tussen de. heuvels zich vernauwt. De Noordelijken.aldus deze waarnemers, zouden op vlak terrein niet stand kunnen houden met het oog op de grote vuurkracht der verbonden- troepen. DJAKARTA.Indonesië staat aan de vooravond van een kabinets crisis. De oorzaak daarvan is, dat het përlement niet löt een accoori is kunnen komen over een door de Partai Indonesia Raya gewenste ontbinding der'zogenaamde daerah- raden. De P.I.R. heeft daarin aan leiding gevonden, de door haar aan gewezen ministers, de heren Woog- Sonegoro en Johannes, le verzoeken uit het kabinet-Natsir te treden. Na een hedenmorgen vroeg gehouden spoedzitting van. de 'regering, bega ven premier Natsir en zijn ministers zich naar president Sukarno. Men neemt als welhaast zeker aan. dat mr. Natsir zijn ir.andaai nog heden ter beschikking zal stellen. Minister-president Natsir heeft na het bezoek aan president Su karno' tegenover de pers verklaard: ,.Ik hob de president informeel meegedeeld, dat ik mijn mandaat ter beschikking stel. Formeel zal zulks in de loop van de avond ge schieden". Het kabinet-Natsir werd op 16 September 1950 gevormd. BRUSSEL, De Duitse generaals von Falkenh&iisèn, Heed er en Ber- ÏÏ;;:tram. die' op. 9 Maart j.L door 'de: {/-'/krijgsraad tot'iresp. '12; 12 en 10 jaar 1 dwangarbeid werden- veroordeeld, v hebben besloten/tegehhuri straf niet ,in -hoger beroep te gaan.- Dit-Stelt net Belgische ministerie van Justi tie in staat de zgn. wet-Lejeune toe s-te passen,. .Op grond, hiervankan. een/ gevangene, Idié^éèn^-dëfdé - ge- deelte van zLin 'straf -heef t ..'onder- gaan," in - vrij heidworden ;- gesteld.1 iu het geval vön "Falkennauseh, Reecer en Bertram rekening wordt gehouden met de -tijd, welke deze ;|in voó'rarrest'in- Amerikaanse en i ^Belgische i- geyangeftissen - .hébben {doorgébracht, wordt algemeep ver- ^.r.inwacht, '-dat genoemde generaals, op, j;Kprte termijn :-hUn vrijheid '.zullen ^herwinnen. moet de te vragen loonsverhoging afhankelijk gesteld worden. ;van het" feit, of de Regering bereid is doeltreffendemaatregelen op hét gebied, der prijsbeheersing en ten .aanzien van de beperking der luxe te, nemen. De offers moeten door het gehele volk gebracht worden en niet alleen door de loon- err sa fari strekkenderr, vopr wie dg voor ziening met de eerste levensbehoef ten in gevaar komt als een' onbe heerste prijsverhoging zal losbre ken. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG In verband met het grote belang van melk voor de volksgezondheid, wil men trachten fcévermijdem dat de prijs voor con- sumptlemelk hoger zal -worden. Dit is Cook dé reden, dat de prijs van de veekoeken pas na de- stalperiode im de nieuwe omstandigheden wo^dt aangepast. Het rundvee loopt dan in de wei den, en de factor aangekocht kracht voeder is dan van weinig betekenis meer. Een prijsverhoging daarvan zal dan ook pas invloed hebben in October, wanneer de nieuwe' stal periode begir.t. Bevoegde instanties achten het om die- reden weinig waarschijnlijk, dat- de migimum- rarantieprijs yan 17% cgnt, .die". de >«sehorrd'ers*-:^mer "cfe- :meüé.> ontvast gen. vpor het einrl van het melk- seizoen ;£n begin November, zal wordeh' vterhóogcL Een schaap van de veehouder F. Post te Genemuiden heeft het leven geschon ken aan niet mir.der <Jan vijf lammeren. De diertje waren alle tn leven. enkeie maal komt een worp' van vier lammeren voor', maar vijf lammeren !s een vrijwel uniek feit. Hetzelfde schaap heeft in de afgelopen jaren reeds enige maler, meer dan twee lamoren ter we reld gebracht. - Toeristen hebben in 1950 record aan deviezen in ons land gebracht DEN HAAG Buitenlandse toe risten heb bon in 1950 voor 58 mil- lioen gulden aan deviezen ih ons land besteed. In 1949 besteedden zij 49,5 millioeh.. Ruim 400.000 buiten landse toerisfen bezochten in het vorige jaar- ons land ofwel ruim 30-000 meer dan in het jaar. tevoren. -Volgens de ANW staken onze Bel gische huren in 1950 bovendien nog ruim vier-en-een-half millioeh dag- bezoeken ia ons land af./ MAAL de oorlog in Korea kwam Seoel in andere handen.''Op 15 Maart rukten de troepen der Verenigde Naties er voor de tweede keer binnenDège juichende Seqelertjes hopen waarschijnlijk dot het nu dc laatste maal geweest is. De cwctissen.hhrdnekkig-eri on- verveerd/: bloeden reeds overal. Een hachtvorstje, sneeuw, hagel, storm deren niet. Zelfs spreeuwen worden het beu ze te knakken pit. om te leggen: in steeds groter getale dumen de crocussen hun geel, wit en t?io- lét de lucht in. umnt zij willen het kleed zijn waarover de Hol landse lente binnenkomt. DEN HAAG. Op 84-jarige leeftij d is ..gisteren te Scheveningen '•overleden-; dr Koningsberger, die in het ministerie-De Geer van 1925—1929.minister van Koloniën waS. Dr Koningsberger werd- op 17- Januari 1867 in Kazerswoude ge boren, studeerde aan de universi teit van Utrecht in dc wis- cn na tuurkunde én vertrok spoedig na zijn promotie naar Indië, waar hp verschillende functies, eerst op natuurwetenschappelijk en later ook op politiek gebied, vervulde. CVan onze correspondent te Parijs) PARIJS. De staking ran het Farijse transport donrt voort Er rijn geringe vcrbeterlpgeti ■merkbaari van de 450 ondergrondse trelpen rilden ér; 60, van de ongeveer 2000 autobussen 15.: De organisatie van de regödng begint zich ook waf beter in te schieten. Daar staat tegenover, dat aan de rand van deze staking een ernstige mtbreiding plaats vindt van de sociale agitatie ett dit wy aan de vooravond schijnen te staan van een ernstige stakingsbeweging, die het karakter zou kunnen aannemen van een alge mene staking. PARIJS —-Frankrijk heeft nota's gezonden aan de Veren Lp de Staten eh Engeland,waarin wordt gepro testeerd tegen: het feit. dat Frank rijk' niet was .uitgenodigd om deel te nemen aan dè recente Anglo- Amerikaanse, vlootconferectie op: Maita. De tekst, van de nota's is niet bekend gemaakt. Ih:. de nota's zou echter zijn gewezen op het feit, dat Frankrijk, als een van dé belangrijkste Middel landse Zee-mogendhedeh/7 gevraagd had moeten worden aanwezig te zijn bij besprekingen die handelden over de strategie ia de Middellandse Zee. De taxi's zijn vandaag terug, maar éen aantal autobusdiensten, o.a. die van Citroen, dat de plaats had inge nomen van de stakende gemeente- bussen, is van het toneel verdwe nen. omdat de chauffeurs yan' deze particuliere ondernemingen een sym pathiestaking zijn begonnen- De ac tie heeft zich uitgebreid tot het; spoorwegpersoneel. Een belangrijk deel van de treinen, die de-randge meenten met Parijs verbinden, is stilgelegd- Hierdoor worden grote aantallen arbeiders, ambtenaren én kantoorbedienden van de hoofdstad geïsoleerd. Gas en electriciteit zijn vandaag eveneens in staking- gegaan. In'het, bouwbedrijf, onder metaalbewer kers, bij de Air France eh de stads reiniging wordtdoor de C.G.T. op OYan onze correspondent ie Londen) LONDEN. Toen gisterjivoud "het Lagerhuis na hel afdoen van de normale „regerlngsagenda" zich opnieuw opmaakte voor een late zitting, grewpd aan een conservatief „gebed" ter annulering van een verordening over <1b nieuwe maximumprijzen voor ijzer en staal, mengde om even voor elwn de leider" van het Huis. minister Chuter Ede, zich in het debat en deed aan de oppositie het onverwachte voorstel om met de regering in overleg te treden, ten einde een oplossing te vinden, waardoor deze „gebeden" konden geschieden op een tpd en'een wijze, waarop-dit recht van controle op tie uitvoerende macht doeltreffender uitgeoefend zou kunnen wórden;'/. -v 'Ede .wilde dus eerteind. maken.. OTWOT1OTJ1OTM aan de „guerfllaoorlóg" van voort durende .nachtzittingen, die' geen ander doél hebben dan uitputting yan de leden en benmhten yan het 'Huis- ,/En -van de Spealrcr", riep eén Labourlid en inderdaad. de ^D ;jartgë::5pe&ér;- dë kofonel -Gliftoii- Brown,. heeft-het werk moeten op geven 'en zal tot na Pasen rust moe ten honden. Ede waarschuwde de oppositie ook, dat in een afmaftingsstnjd,'de slachtoffers niet aan de Labotix- zijde zouden vallen: daarvoor had dén te velen van Labour's aanhan gers hun levens in nachtploegen ge sleten. Hij eindigde echter in een ernstige toon ten deed in. de naam van „gezond democratisch bestuur" een beroep om aan deze episode, die aan de naam van het Huis geen goed had gedaan, een 1 einde te ma ken. Zijn voorstel tot verdaging van het debat, werd toen 'zonder hoofde lijke stemming aangenomen. DEN HAAG. Maandagmiddag heeft de bemanning van de Ne derlandse kustvaarder „Bonaire" in' volle zee, 10' myl ten Westen van Dnngenes5, hét schip moeten verlaten, omdat de machinekamer en/de hutten in vlammen stonden. Zes Ied«n der bemanning zrjn aan boord van het Noorse S3- „KL J. Knudsen", dat op weg is naar Pernis. De twee anderen zijn op gepikt door do Franse trawler ,,Tarana"; Dé „Tarana" heeft "geruime tijd het—brandende vaartuig -op sleep touw gehad, doch door de zware zee kon zij dé „Bonaire" niet hou den en. moest - haar sleeptros los maken: Dé. sleepboot ,van de En gelse 'marine „Freebooter" nam de reddingspogingen daarna .over en haar: bemanning,- slaagde ér in het vuur op het Nederlandse schip te doven. Dc sleepboot zerte met de ..Bonaire'' koers naar Brixham De von. waar. zij om middernacht werd verwacht. De „Bonaire" is een inotorcaaster groot 500 ton -bruto, toebehorende, aan J. Westers te Groningen. Het schip was ledig: op weg van Lon den, naar Bayonne. Van de reder van de „Bonaire" vernemen wij.- dat de brand ont staan moet zijndoor, het breken van- het „dagtingglaasje". een on derdeel van de oliestookinrichting, dat met: gasoljé gevuld was- In een kort telefoongesprek, dat de kapitein aan. boord van de .Knud sen" met de 'reder heeft gevoerd, sprak de kapitein als zijn vermoé- den uit, dat er-in de machinekamer 'gerookt js., ROiVffi. Pahniro Togliatli, lei der van de Italiaanse communis tische party, heeft in zijn eerste politieke verklaring sedertzijn bezoek van tién /weken aan Mos kou .verklaard, dat zijn, partij be reid. is haar oppositie zowel in. het land als in het parlement bp te geven, tegenover een regering, welke de buitenlandse politiek ra dicaal zou wijzigen en zich zpu terugtrekken uit liet Atlantisch pact. --/-"/■?. Togliatti zei, dat' zijn aanbod ge dicteerd werd door de noodzake lijkheid voor Italië „om te ontko men aan de dreiging yan éen ramp, die het land elk ogenblik te wachten staaLV 'De Italiaanse com munisten waren „ten volle bereid de grenzen, van ons land/té ver- digen:': Maar,; zo vervolgde" hij, ,.de Sowjet-Unie bedreigt Italië-s. grenzen niet eh - zal dat nooit doen." Bij haar pogingen om de econo mische structuur van het land te veranderen zou zijn partij slechts de lijnen volgen,die door de re publikeinse grondwet- waren neer gelegd. het ogenblik gewerkt voor uitbrei ding van .de staking. De minsterraad is in spoedzitting bijeengekomen. Men heeft -besloten, de commissie voor de collectieve overeenkomsten, die een basislotm moet vaststellen, op de. 27ste "Maart bijeen te roepen. De socialistische afgevaardigdoi van Farys hebben een audiëntie aangevraagd by Queuille eh .een voorstel ingediend bij de Assemblee, waarin zij vragen de besprekingen over-de kieswet te onderbreken en eerst de economische en socialepro- blemen. te behandelen. De S-FJ.O, verwijt en terecht de andere par tijen. dat zij'.döbr hun houding bij de kabinetsformatie, waarbij zpals men weet de kieswet voor de/ ecoé nomische problemen gesteld: wer«L deze ernstige .situatie hebben .ge schapen. Dit neemt echter/niet weg. dat, wanneer een algemene, staking zou uitbreken, door dé kracht en het -geweld van; dit soort actiè," dit op de duur alleen het communisme ten goede zou kunnen komen. De regering staat voor beslissende, da- gem; -/;é j. Zo juist wordt nog gemeld: De Assemblée heeft met; 487; tegen 73 stemmen besloten,het wetsont werp In zake de. kieshervorming naar de commissie té verwijzen mv hét debat uit té stéllen totnader - te bepalen datum. Plaatsvervangers geven er misschien de brui aan1 (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. De plaatsvervangers der Grote Vier rijn weer bh een geweest en wederom zonder enig positief resultaat Het Is niet uit gesloten, dat men ttttmaar deze conferentie beëindigt, om' plaats te maken voor de ministers zelf. „VreemdeKngenycrkeer" vergadert in Utrechi - DEN HAAG. Het JaarUjkse congres van de Algemene Neder-, Iar. .lse Vereniging voor rVreemdé- lingenverkeer zal dit jaar op 24', 25 en 26 Mei te Utrecht wordeh gehouden. Enige deskundigen op het gebied vanverkeer, toerisme en propaganda zulen tydéns dezè samenkomsten spréékbginrtep. yêr-. yullen. DEN HAAG. Het -Tweede Kamerlid Stapelkamp (AR) heeft publicatie gevraagd .van. het rap-' port der commissie-Xrüyt over dé gemeenteclassificatie. BAGDAD. In de leeszaal van de Amerikaanse voorlichtings dienst is een handgranaat ontploft, waardoor vier personen licht zijn gewond,. S Nachtvorst j g Weei^verwachting geldig van Dinsdagavond "tot" Woensdag- g avond: f§ Overwegend droog weer met g overdrijvende wolkenvelden, y vooral in het Zuiden van het 1 g land. Zwakke tot matige 'wind I g uit Noordelijke richtingen. Van- g nacht vooral in hét Noorden j g van het land zware nachtvorst 1 Morgen overdag ongeveer, de-i •S zelfde teroperatureu als van- daag. g 21 Mrt Zon op 6.43 onCet 18.58: ^^Vtaan op onder 6.10. s LONDEN. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenland se Zaker. heeft verklaard, dat het vraagstuk van de belemmerin gen op de vaart door het Suez.- Kanaal waarschijnlijk we*r in de Veiligheidsraad ter sprake zal wor den gebracht. Deze kwestie werd vorig jaar verwezen naar de Pale stijnse wapenstiistands-commissie, die echter nog geen beslissing ge nomen heeft Israël bracht oor spronkelijk bet vraagstuk in de Veiligheidsraad. SANTIAGO. De Economische ené.Sociale rRaad der V.N.. heeft Maandag met vijftien tegen drie stemmen (Sowjet-blok) een En gels—Amerikaanse resoliitie aan genomen, waarin de vorming van een speciale commissie wordt voor- gesteldiiwelke éen onderzoek moét instellen naar de beweringenom trent; het bestaan van dwangarbeid in /verschillende landen. Dieven slaan ruit in en roven etalage leeg NIJMEGEN.--- é-/Dag'in dag uil worden te Nijmegen diefstallen ge pleegd van zink en lóoü. waarbij zelfs gemeentegebouwen het moe ten ontgelden/ Vannacht wérd ech ter de Brutaliteit ten top gedreven toen onbekende onverlaten een ruit/ insloegen van het kledingmagazijn .Expert" in He Vrankéhstraat en de gehele etalage leegroofden. NIELW WETSONTWERP INGEDIEND DEN' HAAG. De regering heeft bij de Tweede Kamer een belangrijk wetsontwerp Ingediend, namelijk de vaststelling van regelen met' betrek king tot de beatteniming van het vijandelijk vermogen. Reeds eerder heeft de minister van Buitenlandse Zaken meegedeeld, dat het de regering ge wenst leek voorbereidingen te treffen tot opheffing van die bepalingen in het Nederlandse recht, welke indertijd zijn afgekondigd op grond van de slaat van oorlog tussen Nederland en Duitsland. Uit de toelichting tot het onderhavige wetsontwerp bljjkt, dat Le rechtsgevolgen van deze maat-, regelen zich tot geheel Duitsland zullen uitstrekken, omdat de regering de felteiyké splitsing van Duitsland niet als basis Van de te scheppen rechts toestand wenst -te aanvaarden. Het wetsontwerp beoogt een einde te maken san de: discriminerende bepalingen in ons recht ten aanzien van Duitsland en zijn onderdanen. Duitsers zullen in het vefvolg geen vijandelijke onderdanen in de 'rin van het besluit vijandelijk vermo gen meer; zijn..; VermogenVdat; na het in wèrking/txedeh van'deze be paling aan Duitsets. komt en-rechts handelingen daarna door hen ver richt zullen, niet langer onder de be palingen van het besluit vijandelijk vermogen vallen. - - •- Het Duitse vermogen dat voor dien' in eigendom van. de Neder landse staat. is overgegaan zal 'in het algemeen niet worden terugge geven. Hierdoor wordt het wense lijk een bestemming aan 'dit vermó gen te geven. Het is de bedoeling hét voor de financierihg van', de vergoeding voor oorlogsschade té gebruiken. Bij het-voorgaande past het be ëindigen van de ontvijanding. Vèr- zoeken tot ontvïjanding kunnen niet meer w-nrden ingediend. Re'eds in-' gediende verzoeksclirifteh/zuilen, volgens de bestaande régelen wór- 'dèn/behandeld. - Het wetsontwerp maakt tevens vande gelegenheid/gebtuik'ëeh' re geling te treffen ten aanzien viti het Italiaanse én Japanse; vijandelijke vermogen./Voor het.eerste Is een, be slissing omtrent teruggave in tónden van de administratie gelegd. Voöi het laatste,' dat van zeer' geringe be tekenis is, wordt de mógelijkheid 'èè- schapén. yan een regeling' bij Konink lijk-Besluit De. zgn. Nederlandse „zwarte lijst" zal worden opgeheven.' Voor/ zover' hét vermogen 'der betrokken én In handen, vac" de staat 'isovergëgaéh./ zal In* tfézé toestand geéh "wijziglhg worden gebracht. k

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1