i HET ROTTERDAMSCH PAROOL Omschakeling op militaire productie zal verder gaan dan wordt vermoed Weerbaarheid slechts ontwikkelde industrie 'gelijk bij Dichtbevolkt huis in Amsterdam afgebrand Weer geen voortgang VN-irocpen toch over de breedtegraad? Stakingen groeien Frans kafcinet over het hoofd Montgomery rechter hand v van Eisenhower Tanks rollen door dè straten van Teheran Ale Jaargang, no, 68 [Woensdag 21 Maart 1951 ADVIESRAAD MILITAIRE PRODUCTIE GEÏNSTALLEERD In kömende jaar voor f 3 milliard orders aan onze bedrijven Parijse conferentie Móeder redt kind uit brandend huis Zij betaalt, met haar leven Finse regering lijdt nederlaag Als gewoon soldaat Engeland sou de „wespentaille" van Korea aanvaarden als Noordelijkste linie Arrestaties inzake Kroningssteen ■W lïmoifliiEttiüi! ïHiaiiiiïn Engelands koudiug tegenover Spanje onveranderd R Grandiose propaganda voor Gaullisten en communisten jBewoners springen uit de ramen om hun leven te redden Grote atoomproef op Enbvetok Van Geelkerken houdt levenslang Dodelijk ougcval in Maartse bui La Prenza onder controle Naasting der olie-industrie thans een. voldongen féit - Beatrix verlaat de Boeke-school Extra treinen met het Paasweekend Een hoirierdjarigéfeia 'eien 103-jarige', Red, cd Adm. long® Haven 141 Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs» pet week 0.40 per kwartaal 5.1S, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 —-Bankier» Amstèrdamsche Back te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: W. B F. Schaper DEN HAAG. Do defensieve krachtsin spanning waartoe dc vrije wereld heeft be sloten, doet zowel van binnen uit als van bui ten af haar invloed op hét economisch bestel van ons land gevoelen. Voor een grondstoffen- arm, dichtbevolkt land als Nederland Is deze invloed sterk ongunstig.: Zij Vereist dan ook onder meer een welbewuste ombuiging in de lijnen der économische politiek. Aldus de mi nister van Economische Zaken, prof, dr J. R. M. van den Brink, in ccn rede, waarmee hy hedenmiddag de Adviesraad voor de Militaire Productie heeft geïnstalleerd. In deze toe spraak betoogde hij, dat met redelijke zeker heid mocht worden verondersteld, dat ons land tegen het einde van de Marshall-periode op eigen kracht had kunnen voortgaan, docli dat thans door de toenemende internationale spanningen dé voorwaarden voor een geleide lijke verbetering van de economische positie van ons land ingrijpend waren veranderd. Naast een vorslechterde ruilvoet, o.a. als gevolg van dc gestegen gróndstoffenprijzen, is een tweede economisch'gevolg van. de gewij zigde internationale situatie, -dat óns land zyn aandeel dient .bij te dragen in de verhoging van dé militaire paraatheid vande .vrije werelds Het. uitrusten van een mo dem. bewapend leger is; een kost bare aangelegenheid. Daar komt bij en de- minister zette dit aan de hand van voorbeelden uiteen dat een volk niét. meer militair: weerbaar kan zijn, indien bet niet een eigen, voldoende ontwikkelde industrie", bezit. De nieuwe ontwikkeliqg stelt het Nederlandse - volk - voor een zeer zwaré: taak. De verslechtering, van de rüilvöet. noopt ertoe meer' goéderen, te "■exporteren om de noodzakelijke; "[invoer te .kunnen, hahdhay*en,':aè"'verhoogde militaire .uitgaven eisen een' verhoging van het staatsbudget. Béide Véikleihea' dé ruunte -voor consumptie; enyin-é vestëringën J [■•'Sidny, de^eerste plaals:;moet [;.wordën-:[ gestreefd.npar een'-,- yergyotihg ^van- de productie; Alles moet er'opv wor- ,den -gezet.»d«a.produeti« itritvfoJVyec* hogen, omdat het van'de mate ^Waar in deze wordtopgevoerd zal' afhatï-. gen, m„ hoeverre: dé bewapenings lasten ten .koste van dc comsumptje moeten, worden gebracht- 7 v, Minister Van' der Brink betoogde dat „weerbaar .door werken" onze leuze moet .."rijn en; hij vestigde ..er. de aandacht op, dat de productie van militaire goederen ook voor do civiele sector van belang kan zijn. <Van onze correspondent te Parijs) PABUS. De plaatsvervangers der vier ministers van Buitenland se Zaken zün gisteren weer in het Palais Rose bijeen geweest, zonder enig resultaat te bereiken. Rusland wil nog altijd op de agenda bet punt plaatsen, dat algemene demi- litarisatie van Duitsland en geljjk- tjjdige ontwapening van de vier grote mogendheden tot uitgangs punt heeft; „Verwerping biervan", zegt Gro- myko, „betekent, dat het Westen voortzetting van de bewapenings wedloop wenst". „Maar accepteren van uw punt betekent dus", antwoordde Parodi (Frankrijk) gevat, „dat wij erken nen, dat onze totnutoe gevoerde politiek de oorzaak van de bewa peningswedloop cn van de span ning is. Er is geen reden om onze Politiek reeds bij voorbaat zelf te gaan. veroordeleu". „En zo-1 voegde Jessup er aan toe' veroordelingen of geïmpli ceerde veroordelingen behoren niet tot; ons terrein, maar tot dat van de ministers, zelf"- Daarmee warer. de vier uur weer om. Ieder ging-naar huis om zich voor te bereiden op de volgende conferentie. -BLYTHEVILLE: (Arkansas). Een jonge moecier. die drie van haar.zes- kinderen een voor een ■uit een brandend -huis had ge haald, stierf bij de vierde poging met het kind in haar armen. De 32-jarige mevr. Nunnery werd in de ntïnc van. haar huis gevonden naast het 0-jarig dochtertje, dat zij had pogen te redden- Een vijfde kind, de ïl-jariee Jerry, stierf in zijn bed. Het zesde kind. de 14- jarige Donald, verbrijzelde ccn ruit- cn maakte een geslaagde sprong. Toen mevr. Nunnery .voor de vierde maal het huis binnen vloog stonden- haar cn kleding al in brand. Waar spoed; gewenst is, moethet betere wijken, voor het goede cn dat geldt niet alleen voor het leger, maar ook voor de industrie. Door gezamenlijk overleg van producen ten cn consumenten kunnen goedo- renvcrdelingen plaats vinden, en sir.ds enige tijd wordt nage gaan op welke wijze Nederland zijn deel aan de productie van schaarse grondstoffen kan bijdragen. De in ternationaal7 te regelen grondstoffen- toewijzingen zullen' gecompleteerd dienen te worden dobr nationale maatregelen, welke "eyenwel in Arif' ternationaal verband op['elkaar'af gestemd .dienen te zijn. De mate, waarin in de toekomst een verdere overschakeling van ci viele op militaire productie zal moeten plaats vinden valt thans niet aan te geven. Evenwel, aldus de minister, dient in een juist be leid er rekening mee te worden ge houden, dat deze omschakeling ver der zal gaan dan thans wordt ver moed en wellicht verder dan thans voor mogelijk wordt gehóuden. WH echter een dergelijke omschakeling in. de toekomst op soepele en snelle wijze mogelijk zijn, dan is,het:nood zakelijk dat ons land;thans een 'aan tal producties van militaire goede ren aanvat én; wel op zodanige wij- zé, dat - van deze kernen uit tot snelle prcductie-uitbreiding kan worden overgegaan- -Indien beper kende maatregelen ten aanzien van 'de grondstbffenvoorziening de ci- .viole productie in bepaalde bedrijfs takken onmogelijk zouden maken, dan .moet op de kortst mogelijke termijn de omschakeling naar mili taire productie kunnen plaats vin den. Thans reeds heeft het Nederland se bedrijfsleven orders ven de Ne derlandse krijgsmacht onderhanden ten bedrage van bijna ƒ1. milliard. Vanzelfsprekend zal de omvang van deze- orders, toenemen. Van de zes- xnilüard,gulden die voor de eerst volgende vier jaar zijn uitgetrokken zal ccn bedrag van ruim 3 mil liard aan orders in het binnenland worden geplaatst- De^minister gaf hierna, een -iüitvöërlgi overzicht.' van de - aard van deze orders en van hetgeen Nederland op het terrein van de: militaire productie wel en niekkan presteren. De militairs én economische krachtsinspanningen, zo verklaarde prof. Van den,Brink, verkeren nóg in het beginstadium. Iri tal van gevallen zullend de' productiemoge lijkheden'hiér ,f;e lande moeten wor den. bestudeerd;'De minister twijfel de er. niet "aan[tóf 'bijveen gedegen onderzoek zal blijken, dat Neder land nog op veel andere gebieden ih staat is rzdjh bijdrage in het kader der militaire productie te leveren. ,In dit ;-verband zeide hij tenslotte grote waax.de te' hechten aan - het werk van .de- Adviesraad voor. de Militaire; Productie. Dé heer; T.VJi' Twlj ristra, voorzit ter van; de adviesraad-verklaarde in antwoord op- deze rede. dat hét Ne derlandse-bedrijf slaven paraat isi HELSINKI. Het Finse parle ment heeft met, 138 tegen; 36 stem men. een; legeringbnotie verwor pen. waarin uitstel van huurver hoging; van ;43 pet. tot .1 Augustus werd voorgesteld. De .huiseigenaars willen; dab /de verhoging 1 April ingaat.- Na de 'stemming, verklaar de desociaal-democratische partij officieel, dat.,/zij v ha ar Jé den van daag uit de; coalitieregering zal te rugtrekken, idoch gaf officieus te kennen, VdafcVzQf béreid is eert com promis-voorstel te - aanvaarden. Men verwacht vandaag-.een nieuw jrege-, ringcvoorstel. •- Als n fiewoon soldaat draagt generaal Ridg- way, de commandant uan het Amerikaanse 8ste leger: in Korea, het 'geweer over de schouder, terwijl hij ccn heuvel beklimt om van dit hoge punt af zijn blik over het front te laten gaan. LONDEN. Van gezaghebbende zyde vernoemt Un. Press, dat de Britse militaire autoriteiten bet eens zyn met de zienswijze van Mac Arthur. Deze beeft er roet klem op gewezen dat, indien roën verlangt dat de verbonden troepen, zich precies op de 38ste parallel nestelen, ztf daardoor een uit gesproken militair nadeel accepteren. Naar verluidt zouden'de'Britten er misschien mee instemmen dat men ccn flink eind over de grens gaat en wel zo ver S'odrdelijk als de „wespcntalllc" van Noord-Korea, die ongeveer 130 Kot ten Noorden van.de 38-ste parallel ligt. - GLASGOW. Drie jongeman nen zijn Dinsdag in do ochtend schemering ov "gebracht naar het hoofdbureau van politie om te Worden verhoord in verband met de geruchtmaker.de. diefstal van de Kroningssteen uit de Westminster Abdij in- Londen op Kerstmorgen. Men zou dan kunnen proberen om cén linie te vormen, die loopt van Pjongjang can dc Westkust naar Wonsari ar.n de Oostkust. Ais dit zou Jukken, zouden de V.N. kunnen aan bieden hun troepen terug tc trek ken onder vorming van een buffer zone en zoudcr. zij dan opnieuw de Chinezen kunnen opwekken over eèn vreedzame schikking te onder handelen. Intussen bobben, volgens berichten uit Tokio, de Chinezen eenheden van een -nieuw leger in de strijd in^r.ni-ann'ruiasiBJ-tsir.k.-nitjnirJiiraiDitB Toenemende bewolking 5 Weersverwachting geldig van g Woensdagavond tot Donderdag- 1= avond: M p Vannacht tijdelijk nog licht bewolkt met op vele plaatsen 8 i nachtvorst. Overigens toene- H II mende bewolking met morgen s ,-)tcr kans op enige regen: Aan- S vankeiijk weinig wind, later Q matige en aan dc kust vrij S krachtige wind uit zuidelijke is? lichtingen. Ongeveer dezelfde g middagtemperaturen als van- g daag. 22 Mrt Éon op 6.41 onder 18^5g ri Maan op D-58 onder 6J2. 7 geworpen. Men meent echter, dat dit niet .betekenthet inzetten var. eén grote'nieuwe macht. LONDEN- Een woordvoerder van het ministerie van Buitenland sc Zaken zei';Dinsdag, dat zijn rege ring nog steeds van. mening is dat Spanje. 1ondex''baqrs>tegen.wop.rdlge hegéring niét Kan worden toegela ten tot de Noord-Atkrhtische Ver dragsorganisatie.' Op een persconferentie werd de woordvoerder verzocht commen taar, tc leveren op de Amerikaanse berichten dat Spanje militaire hulp verleend dient te werrderr.. „Onze houding is onveranderd", zei hij. C\ran onze, correspondent te Farüs) PARIJS. De transportstaking in Parijs heeft geen-noemenswaardige wijziging ondergaan. Er Is een lichte uitbreiding van de staking der spoor- wegen. Een groot aantal randgemeenten heeft gee.n spoorverbinding meer niet Parijs, terwijl ook enkele grote lijnen in Westelijke richting zijn stop gezet. Vincent Auriol, die; gisterenvertrokken is. voor zijn bezoek' aan Amerika; ccn bezoek waaraan de omgeving van president;'Trnman grote betekenis hgchi, moest de;reis naar Lc Havre per auto maken. De regering heeft iutusserr meide hSet-coiiununistïsche vakbonden be-'' sprekingea "geopend over. de lonen: van de -spoorwegarbeiders, want eert uitbreiding [van.-: dé. spoorweg staking- tot het gehele land is niet uitgesloten. Gas en electriciteit wer ken vermoedelijk vandaag weer normaal. De regering,', .die machti ginghad gegeven oih sjjoor-.-gas- en electricitèits-specialisten' individueel te requireren. iscr too overgegaan dé "zëtt^Voiectrischc-centraler, van Parijs te ontruimenen ondcri toe-" zicht te stellen. Er wordt gesproken over een-mogelijke staking van het personeel-van het hotel- en - café bedrijf. Dat.is geen kleinigheid Parijs, want dal zou 4Rö.OOO\mensen op straat brengen. Onderhandelin gen- zijn.geopend. De belangrijkste gebeurtenis Is AMSTERDAM! In ren dichtbevolkt pand 'iu de Joden Brcestraat is Dinsdagavond een felle brand uitgebroken, die wonder boven wonder geen slachtoffers heeft geëist, hoewel de weg tot vluchten via de trap door de vlammen was afgesloten. De bewoonster- van de eerste etage, de weduwe Kist, moeder' van 7 kinderen, was bezig kleren te wassen in benzine in een kamer, waar een kachel en een petroleumkachel brandden. Zij schijnt dc bak tc hebben omgetrokken, waarna een ontploffing ontstond, die onmiddellijk een vlammenzee verwekte in het drie verdiepingen hoge pand. Voor de weduwe Kist met haar 7 weer de brand bedwongen, doch "kinderen, voor een ander gezin Kist met één kind cn voor de familie Alma met 4 kinderen was de weg naar de straat versperd. Aan, de achterzijde van het zeer diepe buis was een smalle gang en aan de an dere kant vande gang een klein platje. Het grootste deel der paniek verkerende bewoners sprong, terwijl zij door dikke rookwolken omringd waren op dit platje. Buren boden hen hier de helpen de hnnd cn bovendien was weldra de brandweer aanwezig met een ladderwagen om hen r.aar de bega ne grond lc brengen. Vier van de twaalf mensen', die op deze wijze uit het huis waren gekomen, hadden lichte verwondingen opgelo pen en moesten door de geneeskun dige dienst worden behandeld. Vier kinderen hebben zich uit het brandende huis kunnen redder, door uit het raam van dc eerste verdieping aan de voorzijde naar boneden te springen Zij werden op gevangen door twee agenten. In drie kwartier had de brand- PARIJS. Generaal Eisenhower, opperbevelhebber van de West- Europese verdediging, heeft Dinsdag de volgende benoemingen gedaan: Veldmaarschalk Montgomery wordt Eisenhowers plaatsvervanger en als zodanig belast met de organisatie in het algemeen cn het uitrusten cn klaarmaken van de aan de opperbevelhebbers toegewezen nationale strijdkrachten. Geueraal Juin,.inspecteur-generaal van de Franse strijdkrachten, wordt algemeen bevelhebber van de geallieerde landstrijdkrachten in West- Europa. Hij'blijft zyn functie in het Franse leger behouden maau zal af treden als resident-generaal van Marokko. Hoofd-luchtmaarschalk sir Hugh Saunders, opperbevelhebber van de West-Europesc luchtstrijdkrachten, wordt Eisenhowers plaatsvervanger voor de luchtmacht. Luitenant-generaal Norstad, sedert' 1950 opperbevelhebber van de Ame rikaanse luchtmacht in Europa, wordt opperbevelhebber van de geallieer de luchtmacht in de centrale sector van West-Europa. Vice-admiraal Jaujard, raadsman voor marine-aangelegenheden bij de permanente miljtaire. commissie voor West-Europa in de Westerse Unie, wordt vlagofficier van de marine in de centrale sector van West-Europa. Admiraal sir .Patrick Brind, vroegereopperbevelhebber vao de Britse [vloot in het Verre Oosten, wordt opperbevelhebber in de Noordelijke sector van'West-EuropaJ - i--. van de bezittingen der bewoners was. niets overgebleven. Door poli tic-auto's zijn de dakloze gezinnon vervoerd naar tehuizen van de ver eniging „Hulp voor Onbchuisdcti". Barbara Hutton, de roemruchte .erfgename van de WooltoortJi-mU- lioenen, is. weer eens gefotogra feerd in verband met een eckt- scheidingsaifaire. Ditmaal op het vliegveld van New York, bij'haar terugkeer ui£ Me.ricO; waar zij tevergeefs trachtte een cis tot echtscheiding tegen haar vierde echtgenoot, prins lgor Troubetz- koy, toegewezen te krijgen. Het Amerikaanse Jotpbureau ver meldt bij het plaatje, dat mevrouw Troubctzkoy-Iiütton gekleed was ia een kostbareminfc'-ma'nfeErnaar overigens ..slechts" met lipstick en poeder was. opgemaakt. - echter, dat de staking bezig is zich uit té .breiden, tot dé provincie, via de spoorwegen; Dè regering heeft onder de druk; van .deze zaken, be sloten de commissie voor de. cólïéc- tieve overeenkomsten:' niet op. ,27 Maart, niaar, reeds, morgen bijéén; te roepen.'.. Minister-president <3uèuiilfiheeft •vobr Me'radlb gistèravohd een rede voering gehouden', waarin hij [de staking .scherp afkeurde'.r Hij dééd éeri^bcéoëp ;^p..v-de^Fbeide^;o^:oorafl: Tmëi'^rijover^ëïdsbOTiyyéri^J Thét' bijzónder dé 'spoorwegöri, om het werk weerte hervattén:Of déze [rede-erg veel effect zal sorteren, .mag' mén betwijfelen;'.- "V V, De situatie;:is te-ernstiger, wijl 'de regering nog altijd niet ingrijpt. 7.U heeft geen economische politiek, zij heeft eigenlijk ook geen duidelijk omschreven houding tegenover de stakers. Het parlement toont dezelf de onbegrijpelijke afzijdigheid. Op het ogenblik ontsnapt de sta kingsbeweging aan ieders controle, waarschijnlijk'v zelfs: aan;: die; der communisten; <Wat nu geschiedt," is een grandioze propaganda' voor dc Gaullisten en communisten, die bei de het regiem - onbarmhartig- aan vallen. f "WASHINGTON. Dc Ameri- kaanse Commissie voor Atoom energie heeft bekend gemaakt, dat een „groot project" wordt uitge voerd op het proefnemingsgebied van Eniwetok in de Stille Oceaan. De verklaring voegt hieraan toe, nat uit veiligheidsoverwegingen geen andere schepen of vliegtui gen dan bij de proefneming be trokken, binnen de gevaren-zone rond Eniwetok mogen komen. Eéii' dag voor -lief -officiële^ begin van dé lente,'op.dezelfde dag 'dat het. eerste kictHtseiwerd- gebon den. kwam de eerste groep; Ame- Hkaanse toeristen* in;ót|S Iap4 adh. Deze-vijftien Amerikaanse cZcmic-ï voimen de voorhoede i voor'p een stroom- pan duizenden; toeristen, die me>i deze' zoméryAn ons jand. vèrvja'cht'-. v De bélanpstgUuip .in. Am. erika uqór. -■ Nederiand': schijnt; sinds vorig' jaartóen- reeds - een. groot aantal-AmeriftariennaarMer kwam,, nog., te" rijn- toegenomen, Een verheugend verxchijnsel; want ■de uitgaven van .buitenlandse; toe- j .risten, betekéhen een niet oribc-' langrijke uersterfcing-- van- onze deviezenpot.: DEN JfXA.Gr'^f.De Raa(lr'yah>CaJ!- satie heeft' uitspraak-gedaan.dn de zagk tegen Corn'.,-[van./- Geelkerken, ex-plaatsvetvahgend leider dér NSB. ëx-hoofdriórihèr^yah';,'''dëSiNëtiöhalé,^;;. .JeugdstbrhyXéïH;^^^^^ raahdcr/f^dcrlaridsë/Landwaéht/D.e; bijzondere strafkamer - te .Utrecht had:horr. tot -levérislah^^yerbgrideéld.' Dc. officier, an ^Justitiiqf^gitïè »hier- roé"b' wérd vanfnórgèh^ doóhfdè-^raad van cassatie vervrorpen„ 1- -*s, MEFPEL Op de Hoogevecnse- wog tc Mcppcl is dc 20-jarige J. Beugelüig 1 uit Anseri..-Cgem. Ruinen! met zijn motoi teg?c een aan de kant van .dë.-.vyeg.: 'ygeparkcerdo vrachtauto aangereden. 'B., diemet matige snelheid ha'd - gereden.; was op slag dood. Vermoedelijk heeft hij door een 'korte .-.met windstoten'-ge paard gaande .Maartse", sneeuwbui de vrachtauto niét gëziéri.- BUENOS AIRES; De Argen tijnse regering heeft Dinsdag of- ficieel de controle over het blad „La Prenza"overgenomen. - Vijf leden van. d"e. speciale commissie van negen, ben'oemdidóor' het con gres. betraden.?het gebouw,'iri be-_ geleiding van- politie in uniformen" ;en een notaris, die: ;nodige docu- mentenopstelde voor: deze "„"offi ciële daad van interventie";; TEHERAN*. Dc spanning in Pcrzië nadert snel haar climax.'.Gisteren keurde ook dc Perzische Senaat het besluit tot naasting,van de.oliemaat schappijen goed, waarmee H3ar Britse opvatting.de-bitUrrilaudsc belangen, voor een fait accompli z|jn gesteld. Een mogelykheid. isechter nog,..'.dat de „Anglo-Iranlan" haar werk zal mogen voortzetten als agent''van do Perzische regering. In Teheran is voor twee maanden dc staat vairi beleg afgekondigd.en alle macht in handen gelegd van generaal'ahdoel.'Hócsscin Hcjazi. ccn van Perzië's „steikc mannen". Als uiterlijk teken daarvan denderen op het ogenblik de tanks door Tcherans-straten: Inmiddels is premier Hoessein Ala er met veel moeite in geslaagd een kabinet te vormen, ,o£ beter gezegd een half kabinet, want voor verschil lende portefeuilles, heeft hij nog geen beheerder kunnen vinden. Een van de eerste taken; waarmee de nieuwe regering zich zal hebben bezig te houden, is het voorkomen van drei gende stakingen; Reeds heeft het per soneel Van de P.T.T. het werk neer gelegd. De sjah zal'.vandaag, door middel van een radio-rede tot het SOESTDIJK. Na oen bijna zes jarige vooropleiding op dc „werk plaats" van ir C. Boeke tc Biltho- ven. zal prinses Beatrix na de'Paas- vacanlie verderi onderwijs genieten op een te Soestdijk testichten school. Daar wordt met een eerste klasse begonnen, maar in da ko mende jaren de school uitgroeien tot ccn volledig lyceum. Dr J. A. van der Hake, oud-rcctor van het: Baarr.se lyceum krijgt de leiding van de nieuwe school en prof. Stell- weg. uit Amersfoort wordt paedago- gisch adviseur. Docenten van scho len uit de omgeving van Soestdijk geven vakonderwijs. - olk, trachten- olie op-, de.-KÓkénde golven van algemene oprust-en-britc- vredenhèid te storten. - In: verband mét'dé Paasdagen /.uilen van Donrte UTRECHT erdag 22 t.m. Dinsdag 27 Maart een groot aantal extra treinen Tjjdeii. Hct'.be- treft hier *o.m.'-'de volgende trajec- icn: Rotterdam/Den Haag—Gronin gen/Leeuwarden: Amsterdam— Amersfoort; Utrecht—'Amsterdam: AmersfoortUtrecht; Rotterdam/ Den Haag—Arnhem en —Eindhoven. ZWOLLE. Overijssels hoofd- stad" heeft Donderdag een- hon derdjarige binnen baar - muren ge- kreger-nuroevcouwD. -Uon ker- Sluiter, inrintieme kring, bekend als .„Dettemeuie"; haar' vërjaardag heeft gevierd. -jr. -'. .v Deheer Van - Horsscn^.l-e Heir douw (Gld.)hoopt --3l-,,Maart "-•vzijtt 103e verjaardag" te: vlererir

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1