Verplichte Ioonronde van 5 pCt ingaande 19 Maart Massale luchtlanding ten Noorden van HET ROTÏEKOAMSCH PARCDL Maximum van f 200.- per jaar Vakbeweging is niet tevreden v fi Pasen wel fris, maar flinke opfclaringert m Mu o<>k st^Mng in de Franse kolenmijnen Amerikaans vliegtuig met 53 inzittenden vermist Minister-president jaffjovborde na Roemeense ministers ontslagen Overlég wordt, voortgezet 20.000 COMMUNISTEN OMSINGELD Géneraal Mae Arthur bereid tol wapenstilstand m - Aanleg luchtbasis in Marokko in ijltempo Canada schenkt Italië wapens Protest tegen hoog salaris van artè Toegestane algeméne loonsverhoging heeft (nog) weinig succes lie Jaargang, no. 70 B#d en Adm. Lange Haven141;.'ScWjwJénö Tel. 69300 Abonn.prljsi per week 0.40 per kwartaal S.15, losse nummers /Ó.Ö9 Opgericht door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEMMMEE Zatèrd.ag24Maartï95ï Uitdove NV. De Kléuwe. Pers pèstglro 39&S44Bónkien Amsterdamiche Bank. te&óttardaro Directeur i B. de Vries r- Hóofdrèdacteur:.W. B F. Scherper r DEN HAAG. De regering heeft besloten door hét College van Ryksbemiddelaars een beschikking te doen uitvaardigen, waarbij met ingang van 19 Maart 1951 een verhoging van vyf procent wordt voorgeschreven van de v rechtens geldende in geld genotèn lonen en salarissen van alle manneiyke en vrouwelijke werknemers, die de léeftyd van 23 jaar hebben bereikt dan wel gehuwd of kostwinner zijn cn wier arbeidsverhouding is geregeld in een C.A.Oc of bindende loonregeling. Voor de man neiyke werknemers, die.de leeftyd van 23 jaar- hebben bereikt, zal daarbij een minimumver- boging van 4 cent per uur gelden, terwyl Aan niemand krachtens deze beschikking een gro ter loonsverhoging mag worden toegestaan dan 200,— per jaar. Voor wat betreft de manne lijke en vrouwelijke werknemers beneden 23 jaar en niet gehuwd of kostwinner zijnde, het is zonder toestemming van bet College van Rijksbemiddelaars geoorloofd, aan hen een bij slag toe te kennen, volgens deze schaal: 19 jaar 1%; 20 jaar 2%; 21 jaar 3% en 22 jaar 4%. Het College van Ryksbemiddelaars zal ook ver gunning verlenen om eenzelfde loonsverhoging toe te kennen voor die arbeidsverhoudingen, welke niet bij C.A.O. of bindende beschikking zyn geregéld. De positie van bet overheidspersoneel zal door dè règering af zonderlijk worden geregeld. de regering de vermoëdèljjkè prijsstijging tot 1 April a.s. in aanmerking genomen, met in- De redering hééft het vblgendi besloten: T Et komt è6n verplichte der- de lócmronde van S met een maximum van 200,— 's jaars. *y Zij geldt voor hert, die ouder dan 23 jaar, gehuwd of kost- winner zijn en tuier arbeids verhouding gerégeld Is £n èen C.A.O. of bindende locm- y -regeling.; -T>e verhoging^: gaatin 19 Maart 1951. A De lónén van l werknemers T* benéden 23 jaar -die «iét ge- huwd;öj kostwinner zijn zul len volgens ëèn. nadêf-tè,bè- pölén. schaal worden ver» .oogd. SDs. rè„ •;de. fcopten Z- verhoging alléén; bij. strikte -.noodzaak zullen tuördèn doorberekend. De. Tègèring' vertrouwt, - dat "e-. fcogten der nièiiwe loóns- De vakbewèglng- meent: o, Dat een loonsverhoging van a-5 onvoldoendeis, wanneer de regering ér naarstreeft tót .een corisumptié-bèpêrking: bati èvenêèns S te geraktn. h Dat de actie voor een verde- re compensatie derprijsstij- Ot«0èn ónverzwakt moet wor den voortgezet. n Dat een loónronde niet tot hetbeoogde doel zal voeren, - wannéér hiel tevèns maatre- gèlen wórden getroffen'voor volledige prfjsbeheefsirig. De regering -overweegt tevens te bevorderen, op de.' kinderbij - stagen, de uitkeringen aan' puden van dagen enandere -uitkeringen krachtens de:socialewetgeving, alsmède -':krachtens rijksregelingen '.voor sociale bijstand waaronder; ;dë; 'bverbruggingsregeling"oók een';' verhoging wordt 1 toegepast. Omtrent, déze '-.verhoging is nog óverleg tussen de regering en-'/de Stichting van - de T Arbeid gaande. 'Zó spoedig mogëiyk--zal«Took daar omtrent .een ^beslissing /,wordènjïk«& - Met de 'daarvoor.. In aanmerking, komende organisaties, uif -hetbe drijf si e ven; zaloverlég'worden "ge--. pleegd. T-ten einde de f uit"; dé^loóns- verhoging voortvloeiendeconse quenties - voor de prijzen; onder Ogèn te zien.De regering ver- trouwt, dat dc uit de loonsverho ging voortvloeiende kosten alleen bij strikte noodzaak zullen worden doorberekend. Zij heeft er dan ook met instemming kennis van ge nomen, dnt van de zijde der werk gevers dit beroep volledig wordt ondersteund. Voor die., bedrijfstakken, waarin, de naleving dez- - beschikking tot' ernstige economische moeilijkhe den zou leiden, kan door het Col lege van Rijksbcmiddclaars. ge hoord de Stichting van dc Arbeid en de betrokken r^rtijen, dispèq- satie- worden 'verleend. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk 31 Maart a.s. bij het College. \an Rijksbe middelaars .zijn. mgediend. Gedu rende de. periode,dat hét college nog' geen .uitspraak heeft gedaan, wordt dé verplichting tot het toe kennen der i -loonsverhoging opge schort. Indien hét College, het ver zoek afwijst... moet de verboging met terugwerkende kracht worden toegek id." Bij al deze beslissingen heeft Hij dië: voorop -zitrisKèen péuan- - gengenomen - .Chinees-soldaat tiari omtrent ds^38$te*breedtegraad-in Korèq; -Enhóé' gaat - het met ge- vaógenèn?: 'zij - warden- vóór op eén jeep [gepoot, eèh bewaker er "bij en dan- full speed naar de com mandopost, waar het verhoor, 'met'; of zonder tolk, begint.... begrip van de op déze daturt. voorgenomen prijsverhoging van huisbrandkolen. DEN. HAAG. Be müiisfer- presldent- ^.-^. prées, zal- he- denavoad om 20.05 uur over beide zenders-eèh rede houdeh tot het Nederlandse volk. UTRECHT.- Na afloop van een te Utrecht gèhouden vergadering v'an de hoofdbesturen der bij het N.V.V. aangesloten bonden is een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de vergadering er mee heeft ingestemd, dat de N.V.V.-vertegenwoördigers, die in de Stichting van de Arbeid 'en met de regering ovérleg hebben gepleegd,-de imniddéls rèeds afgekondigde b% loonsverhoging als onvol doende van de hand hébben gewezen en waar in voorts met nadruk wordt verklaard, dat het N.V.V. elke medeverantwoordelijkheid voor de genomen regermgsbeslissing van de hand wijst. Het C.N.V. neemt een;soortgelijk standpunt in. Hoewel dit vakverbond,-aldus zijn voorzit ter, de heer M. Ruppèrt. de beslissing van de overheid eerbiedigt, berust het hierin niet en zal het voortgaan met de overheid er op te wijzen, dat deze beslissing-fout is. Terwijl de overheid zegt, dat bij eèh' Ioonronde van 5% de consumptiebeperking oók 5% is, bedraagt deze in werkelijkheid 7Vi%. Bovendien heeft het, CJST.V. dit bezwaar tegen.de afgèkondigde maatregelen, dat zij geen voldoende oplossing ■J vormen voor het probleem van de stijgende prijzen. En niets acht het-, C.N:V. fataler, dan dat ook in Nederland zich het systeem van* de steèds elkaar opvolgende: loonrondén zou voordoen. De K.A.B. is evenmin bevre digd en laat de verantwoorde lijkheid voor de gètroffen be slissing voor de regering, zo blijkt uit een communiqué dat" Vrijdag is "^uitgegeven na een- vergaderm'^vah hét-, hoofdber stuur%e tj^e^ bésturen der a'an-: zich' échter vbor;iiet^ogénblik, bij deze beslissing heërléggén^ teneinde zo spoedig mogelijk .verlichting te brengen in de Zie verder pag. 3 BELGRADO. Vier hoge Roe meense functionarissen, ónder wie twee ministers, ziju van bun ambt ontheven In verband roet. de ca-: tastrofale teruggang van de ollè- productie, aldus méldt het offi ciële Joegoslavische nieuwsagent schap Tanjoeg. Het zljni.de minister van Mijn bouw en Olie-industrie Gecrghe Vasilitsji, de minister van Open bare Werken Pctre Borlia, de as sistent-minister van Voedselvoor ziening Emanuel Vinea en de vice- president van de Commissie voor Voédselaankopen Sandu Constan ts. Tahjoeg zegt, dat.de Roemeense oiièproductie is teruggelopen van 7 millioen ton een jaar voor de oorlog tot 4 milliódn nu. DEN HAAG .In verband met; de beslissing tot verhoging van de lonen, acht de regering het gewenst, dat na Pasen hét overleg met de Stichting van de Arbeid wordt voortgezet, teneinde de ontwikke-, ling vary de .economische., toestand van óns land'nader in beschouving ,tenen»tó?<Ori<lër'\leidirig»-.van -e; mihlstèrfzonder- portefeuille, 'prof. dr. Albrcgts/zal-dan tevens wordert- 'hagégaafriop wLlke .wüze door sa- raenwèrjrihg vari^öndernem érs en. p.rbeidersv.-.de productiviteit/verder kan wofdén ..verhoogd, waarbij er tevèhs;;hpar zalwprden gestreefd 'de iarbèifièrs inVde rèsultaten dezer, productieverhoging te dóen delen. TOKIO. Het Amerikaanse achtste leger brak gisteren ten Noorden .van Seoel bet vènet_ van de vijand door een paracbatesprong-en-massa achter zijn Hnièa en een krachtige tankaanval, tjjdens wélke het commu nistische bolwerk Ceijongboe werd veroverd. Door deze actie z^n naar schatting tussen dé 15.000 én 20.Ü00 man Noord-Koreaanse troepen aüeen- geslagèri én in de val gezet. De 'oprukkende taiikcolomie maakte contact met de gelande parachutisten óp een punt ongeveer 15 kilometer ten Zuiden van.de 38ste breedtegraad. Byna op hetzelfde ogenblik, dat dit gebeurde, bood generaal MacArthur aan, een bevelhebber van de tegenstander té ontmoeten, ten einde tezamen een wapenstilstand in Korea te bewerk stelligen. [Uitgevoerd, 30 kilometer achter de- De luchtlsndingsactiè, waarbij, communistische linies aan de rivier duizenden parachutisten en 145 vlieg tuigen waren; betrokkèn..wèrd Ln dè vroege morgén van Goèdè Vrijdag 'de Imdjih;Zij verraste de vjjarid volkomen. .Velé Noordkoreaanse- sol-, datèn wierpen ruin geweer wég en renden voor hun leven, toén zij man schappen, jeeps, artillerie en zeifs zware trucks aan vèelklèurige val schermen achter huo linies" zagen neerdalen. Op hetzelfde ogenblik, dat deze aanval van de tucht uit werd gelanceerd, begon een sterke strijdgroep, uitgerust- met Patton- tanks, van Seoel uit naar het .Voor den op te rukken. In de avond maak te deze tankcolonne contact met de luchtlandingstroepen. Een vemiet1.- gipgsslag tègên de verstroöidé Noord koreaanse strijdkrachten is thans aan de gang. Aan dè óverige'sectoren van net. front, dwarsovér het Koreaanse; schiereiland héén. blijven de troepen der Verenigde Naties gestadig op rukken en het bereiken v£n dè 38ste brèedtègraad op, verschillend? pun ten kan nóg slechts een kwestiè van uren zijn. Generaal MacArthur heeft dit mo- mènt aangegrèpen voor het- onder- hémen van ;éèn: pöging tot een wa-- penstilstand - tè 'kómen. Vlak voor; hij vanmorgen te Tokio in ëèn vliegtuig stapte, dat hém naar Korea moest brengen, legde hij een verklaring af,, waarin Hij aanbood met de tegen stander te o'nderhandèlen. \J>oor een wapenstilstand zouden de.'politieke doelstellingen van de Verenigde Na- tics in Kurèa, waartegen geen land raèt enig.recht-aanmerking kan ma ken," zon cl er? verder bloed vèrgieten' verivèzëhjijkt kunnéh" wqrdeh." aldus Mac- Arthur;-'l^ëv généraal sprak- de Op fcïkandag 25-Rlaart 1931 yliweëdè Paasdag)'zal ona-blad k^eij-verichgiièu. Onze kantoren: sollen dó gèWlé"da^gesioten zpn; Ia Vde directie.. wens uit, dat bét Koreaanse cóüfiJct near „de eigen mérités" alleen, bijge legd zoü worden, zonder dat het ver zwaard wérd dóór ..andere zaken, die niét direct met Korea verband'hou den. 2oals Formosa of de zetel van China in.de. V.N." Mac Arthur ver klaarde verder, dat' communistisch China een .militaire ineenstorting" te wachten zou staan, indien' de V.N. besloten „haar verdraagzame poging om de oorlog tot het- gebied van Korèa té beperken" te-laten varén. CASABliANCA - Ménvor^aclit, dat de volgende zes.maanden óngë- vèer 100 schepen vinj /Marokkaanse havens, materiaal zuUèn.vlossen voor het aanleggen enuitrusten yan Amerikaanse luchtéasèa'/-;-In Casa blanca is het lossen van dit.mate riaal in volle gang. Grote Ameri kaanse vrachtauto's rij dén dè gèkèle dag door de straten Dieseltreinstel tussen Amersfoort én Zwolle UTRECHT. Met hèt oog ot> de kolenschaarste zijn enige tij3 gelé den dè stoptreinen voor reiz gers tussen Amersfoort en Zwolle tijde-' lijk opgéhevèn en door N S.-bus- dièhsten vervangêhi iTbèris ié rhogeV lijk gebièken. inplaats vén .énige dezer busdiensten met ingang van 28 Maart op dit traject eén diesel- treinstel te laten rijden, dat óan alle tussèngèlegèn.stations zaï ftop- pen. Tussen de AzoTP.n. IJsland -en Ier land uïordt.'iièdëre'..vierkante kilo- hietèr Atlantische*.Oceaan ndge- zócht'waar-.deie Globemaster die dé' ,23ste te. Lakenheath (Eng.) verwacht ioerd, gebleven kan zijn. EVC wil een volledige compensatie van de prijsstijgingen AMSTERDAM. Het verbonds- bestuur van de E.V.C. heeft na de jongste beslissing over eèn dèrde Ioonronde; verklaard te zullen strii-; den vbor ëènvolledige lóoncóm- pensatie van alle prijsverhogingen en het instellen van een absolute prijzenstop. Het E.V.C.-bestuur meent, dat7 uitsluitend daadwerke lijke". strüd tót stakingsacties toe het toch'al lage lèvenspéïl van de arbeidersklasse kan vrijwaren vóór vérdere afbraak." Koningin en prins bij - avondmaalviering AMSTERDAM.,— De koningin en prins Bernbard hèbbën op fit éch tend van Goedé Vrijdag aangezeten èahHet; avondmaal „in dè dienst oh d e Iledërlandu... Hervormd e. Kérk te Soest, waarin ds Grdenèveld voor ging, r .Vrijdagswéér.Vi gèen Zondagsweer- VRIJDAGSWEER, Zondagsweer, luidt 'n oud gezejgde. In ver- ba7».d daarmee zullen uelen met gemengde gevoelens bezield zijn geweest tóen.; gisteren m het grootste deel. van ons ..land tneers- omstandlphéde» heer sten, die men zich nauwelijks slechter kp?i denken. Byna de gehele dag werd Ne derland door u'ind en repen pestriemd. de neerslag was vooral in het Noorden groot en er kuiam en stormula gen -uoor' van 50 kilo meter per uur. Ge- lufckfp behoeft men voor de beide Paas dagen iets dergelijks niet te verwachten. Al zal dan kömendeZón-, dag en Maandag de temperatuur voor de tijd van het jaar aan de lage kant zijner zullen flinke opkla ringen voorkomen. De ujeersuerbetering toaarop toy uitzicht hebben zal-bestaan in een geleidelijke afne ming van de töind en een beperking van de .neerslag tot. enkeleverspreide buien. Er is een kleine kans, dat toy' op Tweede Paasdag ook dè koude noordenwin-, dén fetoyi raken, die.'vandaag en morgen ondanks dé .opklaringen het toéër nog fris£Ullèn maken,; «iaar. tégeltjk- daarmee neemt de kans op nieuwe .storingen toe., v j Een^diepe deprèsste, diè zich Don der dag avötid, uaii. Zuid-ScahiKriaüië- naar1 de Oostzee verplaatste trok vannacht in «oofdoosfeltfke -rich- Z»ndjg?sueer? VrljdaRsweer ting weg. Aan ^dc 'achterzijde van deze depressie worden aroté hoe- veelheden koudè lucht utt het hoge noordén Vaar West-Europa getraxA» portèerd. Op' de oceaan ten westen vdn Ierland onttnlkkelt zich even wel een krachtig hoge drukgebied, dat: zijn invloed over dé Britse eilanden-en lètèr ook,over orts land 2al' uitbreiden. Na deze tijdelijke i ujeersverbetering rullen toaarsch^n- t\jk nieutve storingen van de ocèaan het .weer in onze omgeving gaan beïnvloeden. Ip^jieuRBiiiic nis^tiisreiQiRiiflaiiioimifiii »>:i!Êo:e jAxuai Vrij koud Wéersyerwaehting geldig van 'Zaterdagavond tot Zondag avond: v. Vooral aanvankelijk nog en kele plaatselijke buien maar af en' tóë oókopklaringen. Over wegend krachtigewihd tuèsén ^Noord-West "IróuéLp" en .West Vrij Weer een commiiiiistiscb .'.vredescongres" BERÉÏJNi';Inv dé, Oóstélijkè, 'sèct'óh .•vvahT'^BcrLyn^ilsA.-glstèrim^hèt': „Europese Arbefdèrscongrés" bë- .gonnen, .waaraan ongéveer- duizènd' afgevaardigden uit; zeventiéh-.. lah-' .dén ;deelnemen. Op dit congres zaJ 'o;a. tot stak.lngen voor,,loonsver hoging -Jii West-Duitsland, worüén opgeroepen- Voorts zullen voor-, !-stellen Tvyordè n geda an-om -• .y.éèn "uitvoèréod - comité voor het-behoud .van de vrede" te 'vormen. HOMEDe Céhadèse .ainbiTss.a-. deur; in Rome beeft gisterenéeh' bezoek: óan dè Italiaanse minister van Buitèrilandse Zaken, graaf Io Sforza; gebracht, om hem namens zijn regering de volledige uitrjs- ting voor een Italiaanse Infanterie divisie aan te bieden. De miniflter heèft „mét dank" het aanbod aan vaard. -v, x.- :2S Mrt.Zon op 6.34 onder-10.00;- Mbbo "op aamonder 8.58. - 2S Mrt Zon óp'a.82'onder IMS; Mb an op _33.30 onder T.13. hT-JDvMh' itó^033t-?«i»'on«ór IPjOai; <«U£ 'ótioer ^^^j.TininntaiiiPUTnjaai^Hrauja^.ijsiia Fnuinrrm eiim r (Van onzo correspondent) - i APELDOORN. Dóór enkeie ge- 'mééntèraadslèden in .Apeldoorn ie fel. geprotesteerd tégén het bijzón- 'dèr hoge salaris van de röntgeno loog. die aan hét Juliana-ziékenhuis is- verbonden. Dit bedraagt f 36.000 pér Jaar. De burgemeester fieélde mede, dat hét ^emeentébestuur geen invloed pp de vaststelling,van dit hógé sa- Larls kan ultoefènen. PARIJS. De stakingsbeweging ln Frankrijk ja gUterèn overgeslagèn naar dè holeómUnen in het Noorden en naar,dè gai- en «lectrlcltéltebedrlj- ven in dc provincie. Grote stakingen van rUksainbtenarën. drbeidere In de metaalindustrie en, hel personeel van de burgerluchtvaart dreigen. Dez® uitbreiding geschiedde ondanks een verklaring van premier Queuille, dit de-regering heeft toegestemd in een verhoging der minimum-lonen van 78 op 87 Francs in het gebied ran rarffs en van fi.4, op ;74. rrancs ln de pro vincie. Wel is de toestand Iets verbeterd bU de spoorwegen, hoewel de (niét.: cotrnnunistische) Force Ouvrlère bepaald beeft, dat do jsroteststaklng,-dia vannacht zou eindigen, met twee ;dagcn verlengdmoét worden- Van zUn 'kant heeft nu de minister van, Arbeid bekend'gcroaakt/dat ledêrè" spoor- wegarhélder, die vandaag om 12 unr. nlet aan het werk Is gegaan,'-nnlalagco.? zal worden. Bfj de Parfjse metro eh het busvervoer duurt de staking nog Hóe'wèl in dé mijnèn.onlangspèft; löónsvè'rhógjbg van 10T. prócëht' gegeven,légdén '..'.üiAhêV;Mófdèö J,. Pfói Nkq.ót i d commtin j Etlsc tie SHANNON. Een vlerittotorfge „Globèmóster", het grootste transport- vllégtulg,^waarover de Amerikaanié luchtmacht: beschikt;^liéi'Tk£n:;.1.4lD.'-'iiM'h.:; vèrvoeré n jwordt 'mét 53. mil [talsén; ónder wié éeh Aróêrika&hse brigade-; generaal, sinds gistermorgén half acht yérnaiit.: HetyUègtuig.'.Tilat Iride Vèrënigde Staten was gestart, na bést ómstrèêke, dié tUdih-Lakenhèa tb tn.; Engeland arriveren, De marconist -- vanhet- Ierse ïVl iegvelö. Shannon?-,as-,- dè',-; laatsté,; diecóntact":mot' de. ,G1 oberpaater heeft gehad. 'De luchtreusraélddè- to4nzijnpositie ongèvéer600 ;mljl buitén dè - Zuidwestpunt' yan-Tèr-' land. 0^011000111]^ na het. uési- stéllen 1der yèrrnissing'werdv' dè scheepvaart verzócht." naar C de „Glóbfinastèr" 'uil; té zien,-vTévens; stëgeri''vliêgtuigèn' opom., naar hét' vermiste transporttóestèl te? zoe-i kén. De 'gehele'vdëg „échtér bleef het speur én j Itévergèêfs. Eerst ln de nacht meldde.:-éên.^-uilgèzondén Vil e gtui g;- dót" het* ongeveer - 80,0 '•-ki lometer; ten WéstenvènMérland ln; waargehomèn, dót llchtsi^nalén, .zouden "r künhën?7^hli; Oók'i 'mëèndé ";'ien éen- aaAtal te'1' li^bbên^ 'od?' "•^órgenuTCT':<ïsr A e pilootéènv: v aerschéidèn,;: gróót is vèrscheldeD dulzéndett mijnwerkers het wérk neer. V Het. jriórinè-arienaalin Brest', lag gisteren door een 24-uura stóking Vólkomen -stil,- ln méér dan eén. .dozijn steden •in^ dc provincie gingen de, arbeiders der gas-:en electriciteitsbedrijvén"in.' staking. -: ',In MónteCa'rjo, moesten de\gas-, ten' der Luxe-hotels 2elf: hun->»cd .-opmakéa,. én - elders >éaan eten; i om dat'de kamermeiBjes'en keltaèré èen, 24-uür-.; 'sympatbiè-stékiölhièl'dén' •voor-het lagére personeel;, van'"hst .plaatselijk casino,-:'dat' meer -laón verlangt.:- In een redevoering, die-< Queuille gisterén ii\ dé Natipnale "Vérgajdé- ring-hield, vertelde .hij. jjdatrdejre-^ géring.meent, dat de/stérk.gestegéa posten Van lèvensondèrhoud ecn. al- gernene'.. loonsverhoging - gebiedend maken!Dè stijgingvan de kostén -. van levensonderhoud bedraagt' ;12 procent sederi'-vèrlèdén- jaar. Aueus-: lus. N' „Ket .^kabthetmóetv hlertoe -over- •gaan, omdat het-zich gesteldriet tegenover arbeidsconflicten, diever ontrustende ófméUnèen hebben aan- - ^enomemV; aldus T dè jpremièr. Hü w-aarschuwdè': echter, dat de.,regc- gering zóu. waigerèn, dè-jlönén: op ta- schroevén tot- een punt, wóarbp ;êèn.-i r.ieuwe inflétiégólf - zóir/gèan; 'dréi-, DEN HAAG. Van 29 Maori 'toS én. met'-7 April. a.s. wórdt-ln hét.-ée-rii meénschansQÓrd DrakrfFfihnnrh''- ,v«a,v4v.;ca -- wgeorganiseera- 7Kés -V0ór :i>atuurkunde,. schéi4* tide t en bièlógie géhóudeii;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1