w. m ■-/: HET ROTTERDAMSCH PAROOI Spoorwegstaking in Frankrijk geëindigd MacArthurs verklaring wekt onprettige sensatie Prins Bèrnhard opnieuw in Zuid-Amerika PRIJZEN RODEO Onbewaakte overweg vist drie doden hi Argentinië wint men goedkope atoomenergie r Spanje langs omweg in Atlantisch Pact? Luchtreis naar Zurich samen met II. M. de Koningin Ook enige verbetering in Parijse vervoerssector waar te nemén Wandelaar gedood door auto Ér HOE MOET DAT AFLOPEN Chauffeur beweert Manus Oly te hebben vervoerd Washington weinig gesticht over eigenmachtig optreden Vietminh herval offensief Nee toch... Heus! v Nederlands'smaldeel bij Atlantische vioofoefeniiigen Weer een aanslag in Teheran Door trein gegrepen en gedood liolt't nhunM farvifir lijdt in Bilfkover ttgen clcctrischc trein Sensationele onthulling van Peron iw 'fi-m lie Jaargang no i 71 Eed. eo Adm. lange Hoven 141: Schiedam Tel. 69300 AbomtprilBi per week 0.40 per kwartaal 5.15. losse nummers ƒ.0.09 Opgericht door de Stichting «Heit Parool*! DE SCHIEDAMMER Dinsdag 27 Maart 1951 .UitgaveyN.Vr De Niéuwe PersPostgiro 39S644 -Bankier? Amsterdcmjsche Bank. te Rotterdam Directeurt B. de Vries Hoofdredacteur: W. B P. Schaper si WMim - WASHINGTON. In'Washington 3s men nogal ontsteld oyer Mac Arthurs opzienbarende verklaring, waarin hij,' half verzoenend half .-drei gend, aanbood met een bevelhebber van de tegenstaan!er over een Wapen stilstand in Korea te onderhandelen. Het blijkt, dat generaal Mac Arthur zyn aanbod heeft gedaan, zonder medeweten van de officiële instanties in dc Amerikaanse hoofdstad. Men meent daar i cn dezelfde opvatting schijnt ook gehuldigd te worden in de kringen der Verenigde Naties te Lake Success dat de stap van Mac Arthur weinig realistisch was. omdat zijn voorstel bij de Chinezen moeilijk in goede aarde, kan vallsn. De diplomatieke correspondent van, de „New York Times", James Kestón, ;is van mening,.,.dat Mac- Arthur, zijn verklaring op' 'een.:-min der gelukkig tijdstip "beeft afgelegd, „want terwijl de landen, die troe pen in Korea hebben, een weg. pro beren te vinden dm de -oorlog in Korea te beëindigen, heeft .Mac- Arthur een. wapenstilstand aangebo den .oji; voorwaarden, die- onaan vaardbaar zijn voor China, en tege lijkertijd zijn vredesaanbod van'een bedekte abedreiging vergezeld doen gaan", Gen era al MacArthurs „vredesaan bod", aan de Chinezen staat boven aan dé agenda voor een, heden te houden' conferentievan leden .der VerenigdeNaties; die troepenheb-*» ben in Korea. De conferentiewórdt te Washingtongehouden en maakt deel uit van 'een serie bijeenkomsten van diplomaten ondervoorzitter schap van Dean Rusk, Amerikaans H.M. Koningin. Juliana en Prins Bemhard bij de -Dakota, waarmee' de koningin naar Zurich is gereisd en - de Prins gestart s voor zijn Qcodwill-Teis v.aar Zuid-Amerika. ■WASHINGTON. In verband met de.V-bezwaren, - tegen Spanje's to etreding- tot het''AtlantischPact; zou - Franco bereidzüh.; een. bond- genootschspsyerdrag met dé V.S.' te onderteken en,waartoe ook Por tugal zou worden "uitgenodigd.De V.S. zouden voldoende wapens be- schikbaar: moeten stellen om liet Spaanse leger te moderniseren: Daartegenover'.'„zou Span je alle Verplichtingen .van bét ""Atlantisch Generaal Dc Lattre temg naar Saigon PARIJS Generaal De Lattre de Tassigny, de Franse Hoge Commis saris on opperbevelhebber in Indo- China, is naar Saigon teruggekeerd. Bij zijn vertrek zei hij: „Ik verbeug iruj terug té kunnen kex§n met het recht mijn soldaten te kunnen zeg gen, dat zij de versterkingen zullen ontvangen,, die Ik voor ben kwazn vragen". SOESTERBERG. Zaterdagmiddag is Prins Bemhard voor de -tweede goodwill-reis naar Zuid-Amerika vertrokken, waar Uruguay, Argentinië eu Chili bezocht zullen worden. Met een rcgermgs-Dakota werd dc ireis tot Ziirich gemaakt; waarhij Koningin Juliana haar gemaal vergezelde. Daar is de Prins overgestapt In het K.L.M.-lUntoestcl, dat hem via Lissabon en Dakar naar Montevideo heelt gebracht,waar. hu Maandag, 'behouden, is aangekomen.. Voor de hang?r van - de Prins op het vliégveld Soësterberg ::stond 'dc.;: Dakota;-.r.éëds :'starQda^toöï.'ÉiiiiiK; tér Stlkfeer met' «ijh échtgeiiöte,LGh 'V^lencuaa''ènde:Chileense 'gezant, Carlos Morla /Lynch, - kort, ba'- tv?ee uur.- op hët veln arriveërdcn. 'Vijf. tien';minutéh. later zwenkte.- de hof-, auto'.hetferïèinyop. ^Minister,': Stik ker was de eerste, die' de' Prins, ge kleed in" een kbaki militaire; over-: •jas,".- donkergroene, sperthóed blauw colbert; begroette- en hierna -H. M. de hand''drukte... Korte- tijd onderhieldhét- koriihklijk paar zich in de hangar-met de autoriteiten en leden van-de hof houding. Het regende bijna voortdu rend. Voordat de Koningin eu de PARIJS. De spoorwegstaking in Frankrijk is Zondag geëindigd. Al het personeel van dc Parijse buurtspoorwegen heeft nu ook bet werk hervat. In Parijs staakt nu alleen nog het personeel van de bussen cn dc metro. Dc laatste onderhield Zondag een nooddienst roet 64 treinen, die alleen op de voornaamste stations stopten. Het Franse kabinet beeft Zondagavond drie uur vergaderd ter bespreking van maatregelen om Ic verhinderen dat do teruglopende stakingsgolf in Frankrijk weer krachtiger wordt. Prins zich naar het wachtende vliegtuig begaven 'sprakL'de. Prins voor de ;microfooc':;v;,:-N^ punt sta- mijn goodwlllreïs Inaar /Zuid- Amp,r'ik a ,aan te „vaQge o, spr eek beantwoorden: ■-■■o an .>haaryröpÖ:Xwr-' sterking-- der-: banden tussén;-"Zuid- Amerika cn' Nederland.' Tot weer ziens,: Hasta la vista'.-. -- Het Koninkrijk. paar begaf >zich vlug in het vliegtuig. De Prins nam zelf- plaats in. de linker stuurstoel, zette' ;de s koptelefoon op;groette - met eenarmzwaai de achterblijvers en de Dakota rolde, terwijl een natte jaebtsneeuw over het veld veegde, naar de startbaan. Om vijf over half drie namhet toestel zijn aanloop en was binnen enkele minuten, uit bet gezicht verdwenen. Ontploffing bij gezant der V.S. in Syrië DAMASCUS —Zondagavond heeft zich een hevige ontploffing voorge daan in de woning van de Ameri kaanse gezant te Damascus, de hoofdstad van Syrië. Aanzienlijke schade werd aangericht, maar nie mand getroffen. De gezant en zijn vrouw, die de - Amerikaanse onder minister van Buitenlandse Zaken Macshcc vergezelden, bevonden zich in Jeruzalem. Macghee maakt een reis door: het/Nabije Oosten. Na afloop van de kabinetsverga dering heeft de minister van Voor lichting Gazier medegedeeld, dat het zeker is dat do aan dé arbeiders-var; spoorweg-, mijn-, gas- en electnci- teitsbedrijven toegekende loonsvcr- hogingen'zulien leiden tot een verho: ging der gas- ei: electriciteitstarle- vcn en tot stijging van de kosten van het spoorwegvervoer .en van de prijs van steenkool:;; - De minister: van- Vervoer - Pinay- deelde «mede, dat de staking der ar- beidcrs-.van de.Paryse ondergrondse spoorweg en van'de autobusdiensten mogelijk vadaagzal eindigen..,.De onderhandelingen'tiissen de betrok ken vakverenigingen en de -Fanjse Raad voor het 'Vervoer verloper goed", zei hij.' Op de Zondagavond gehouden ka binetsvergadering' is besloten de laagst betaaldo,- Franse ambtenaren een loonsverhoging van- twee duizend francs per maand töo te staan. Ook de sa la rissen-van de andere ambtena ren zullen worden verhoogd. Woensdagavond wordt er. op nieuw een kabinelsvérgaderiuggehouden, waarop over het-'- vaststellen. van, niottWG'prijzen voor..steenkool, de ic: vering van gas én electriciteit en het reizen -per spoorweg, zal worden ge sproken. ASSEN. 'Een verloofd paartje, dat Zondagavond op de rechterhelft van de tveg Rolde—Eext wandelde, is door eeo passerende auto, beT stuurd door een chauffeur uit Assen, gegrepen. Dc 25-jarige A. de Boer uit'Anncri werd, ongeveer twintig meter meegesleurd en bekwam zulke ernstige verwondingen, dat hij ter plaatse.overleed. Zijn verloofde,-mei.- A. Tienkamp uit Eéxt, werd 'opzij geslingerd,maar/' kwam met-, lichte .verwondingen PORT OF SPAIN. Voor de 'Zuidkust van het eiland' Trinidad is nabij /Guano onder de zeebodem olie aangeboord. DJAKARTA. De Indonesische regering heeft professor' Supomo be noemd tot president.van de univer siteit van Indonesië. Professor Su- rachman Tjokrohadisurjo is op eigen verzoek als zodanig uit deze functie ontheven. onderminister ven Buitenlandse Za ken voor aangelegenheden betref fende het-Verre Oosten. Volgens Amerikaansepersberichten 'heeft generaal MacArthur Instructie ont vangen zijn "regering te raadplegeo alvorens in de toekomst verklarin gen met belangrijke politieke strek king af te leggen De Chinezen hebben nog in het geheel .niet", gereageerd op MacAr thurs step jehéhét is de vraag, óf zij dit alsnog zuilen. doêtiE. Uit berich ten van het strijdtoneel blijkt, dat zij zich thans gereed maken om on geveer ter hoogtevandc 33ste breedtegraad een nieuwe, sterke ver dedigingslinie Lbp'tébouwen. ...In middels hebben de Zuid-Koreanen de stad Jóéppn,5 kilometer ten Noorden van. de 33ste' parallel, be zet. Interéssantis 'overigens; npg,- dat juist Zondag door- bet Russische persbureau Tass cën plan van Pe-, king 'voor één „geweldigeeconomi sche opbouw "in Noord-China" be kend werd 'gemaakt- Een "van de punten van ditplan luidt:Jnten- siveving van dé strijd tegen Ameri kaanse agressie in Korea én de Amerikaanse' bewapening van: Ja pan". -:vL> y'' y Vluchteling breekt, uit o ndn-g 'j. 1 hu (VantJ onze "covrespondentl ZAANDAM. —Mn--de - nacht' van Zaterdag óp Zondag heeft eeii Am-; sterdamsë.taxichauffei^:een onbe kend' gebleven.- manspersoon naar Zaandam ,gahrach.t. Op^ jhet adres, van.' "hestemrnm g-i;aangekom a d' F weP gerde .'.de passagier' de-ritprijs te- betalen. De chauffeur -skeerde- otir verrichter, zake maar^Amsterdam teriig' .waar hij bij dé politie iaah.- giftè „deed, dat'hij Manus Oly naar Zaandam' had vervoerd-' De Amsterdamse Lpölitie verzocht daarop haai*.,. Zaanaamse collega-s bij het opgegeven adres een kijkje te nemen. Toen Zaaadamse agen ten zich rondom het huis hadden opgesteld, kwam plotseling eer. man r.aar huiten, die bet cordon door; brak en er ijlings vandoor ging. Of het de voortvluchtige Manus Oly is geweest, is eer. vraag waarop nog geen antwoord kon worden verkregen. De Zaandamse politie deelde ons mede, dat zü geen Manus Oly-com- plex heeft. De commissaris, de heer C. Roschcr, wilde op de vraag of er Zaterdagnacht een huis omsin geld is, geen inlichtingen verstrek ken. Paz van. „La Prenza" is in Uruguay MONTEVIDEO. Dr. Alberto paz, de uitgever van .het onafhan kelijke, door de Argentijnse rege ring in beslag; genomen, dagblad „La Prenza". is er toch in geslaagd om uit Argentinië;: te komen. Hij werd door de politie vaii "zijn land gezocht wegens het betonen van onr voldoende eerbied aan-het Argen tijnse Congres. Hij verblijft thans in zij a landhuis in; Uruguay.' Koning Facoek trouwt op zes Mei CAIRO. Naar officieel wordt medegedeeld, zalbet huwelijk tus sen koning Faroek van Egypte en mej. Narriraan Sadekop worden vol trokken op 6 Mei -a.s., op dezelfde datum als hij 'indertijd de troon heeft bestegen, r 0npsiin9MBtiiiiua3J^ai8uunu^ini3BfRsan^8S^Ri!iniirai)U!K^ SAIGON. De troepen, der Viet- minh hebben in Noord-Vietnam hun offensieve activiteit hervat, aldus een Frans communiqué, Ln de Tonkin in Delta werden verscheiden aanvallen op dorpen en versterkte posten ge daan. Volgens het communiqué werd de tegenstander echter overal afge slagen. ;ya ';.y-'yF-yy Comraujiistisch congres door bommen verstoord BRUSSEL. In de nacfct van Zondag op Maandag zijn drie bom men tot ontploffing gekomen san de ingang van de zaal „La Madeleine" in het stadscentrum, waar het con gres van de Belgische communisti sche partij, werd gehouden. -Er zijn geen gewonden. De materiële scha de is niet .aanzienlijk. Als een dame op dansles een (eigen) arm breekt, heeft zij dan recht op schadevergoeding? T9 Detroit oordeelde een jury ven ja en trees 7000 dollar toe, nl was de betrokkene reeds 54 jaar en al had zij dc jit'er- b«<? willen, leren. Te Dallas, was 'n irouto ecJit- genoot zijn trouwe, cgade té ïy/;,.pepaaTi, „omdat"t legde hij de' rechter -uit, y..■"•réroRJ niet - tegen, slecht weer kan. Toen dc radio vertelde dat er boos weer met-.veel waaiewind op ïil kwambegon: ik haar maar meteen te bewerken ik geef toe: een beetje hard en onverwacht" Engeland is altijd anders dan anders, want te Londen is 'n huwelijk ontbonden, omdat -de rechtbank het heel erg vond, dat een meneer het ontbijt voor -zijn schoonmama aan een hond had voorgezet; 's mans andere zonden .wogen lang zo zwaar ■wier. De resten vaii' de totaal versplin terde DKW; die Zondagavond om S uur/ op een onbewaakte ■over-- weg by /Bilthpren -verongelukte.. Geheel Rechts een-uit- de wagen [gevallen ^veldbed,\waarop. eender:; swriar-'fliesd'wndyH. toerd »ge'tt«jmspor-: 'ïiI teercL (Van een onzer redacteuren) DEN - HAAG. EenNederlands .smaldeel zal 'deze zomer deelnemen aan oefeningen op grote schaal, wel ke zullen worden gehoudon in bet kader van de Noord Atlantische ver dediging. Bij de Nalo-staven worden de plannen voor deze oefeningen thans tot in details uitgewrxkt. Zij zulleii aansluiten op de gemeen schappelijke oefeningen welke in de zomers van 3949 cn 1950 op de At-' lantische Oceaan, zijn gehouden. Dc grootste eenheid van bet Ne derlandse smaldeel zal een kruiser zijn. Het vliegkampschip Karei Doorman, dat voor .een grote, revi sie deze zomer uit de vaart wordt genomen, kan aan deze oefeningen niet deelnemen. Het Nederlands smaldeel .zal ..onder commando staan van 'dc nieuwe Comir.anclant Zee-, macht Nederlandj: schout bij naclib ALde Booy.s-, L. Méderlander betrokken bij rampokparlijéii DJAKARTA. Over.de arresta tie. van vijf Nederlanders te: Sema- rang,-waarover de woordvoerdèr van hét ministériëvan: Deiensiè/ majópr Bachtar Loebis, een .mededeling deed, vëmeemf- Aneta, dat zij in derdaad door de póliste ïniliter..wei-: den gearrestéercl.. Vier .hunner zijn weer -in vrijheid gesteld. De vijfde', Eobbie; Andrea (die 'de schjiilnaam Robinson voort) is overgegeven aan de politie omdst hij: zich Vaan ver schillende ra mpókpar tijen heeft schuldig gemaakt. - Staking in Zuidperzisch oliegebied TEHERAN. Weer is een aan slag in Teheran gepleegd, ditmaal cp Hoessein Hcdjazi, de militaire gonvemeur van de stad. Het geluk te de daders, die gearresteerd zyn, echter niet. de gouverneur te dod?n. Inmiddels is rtr Ahdoel Hamid Zaa- rneioV de oud-mlnlster van onder wijs, op wie op 19 Maart een aan slag is gepleegd, aan de bekomen verwondingen bezweken. De gisting in de industriesteden neemt merkbaar toe. Stakingen zijn uitgebroken in het Zuidperrische oliegebied. oneer, andere in Adaban. het centrum van de Anglo-Iranian. Deze stakingen hebben echter niets uitstaande met bet besluit tot naas ting van de olie-industrie, maar zijn gericht op een verbetering der ar beidsvoorwaarden. De staat van be leg is in het door de staking ge troffen gebied afgekondigd. STEENWIJK. Een achtjarig meisje, Jennie Harms uit Steenwijk, is Zaterdagmiddag op de onbewaak te overweg te Haveltérbexg (ge- meenle Steenwijk) door de diesel- eiectrische trein, die om 17.35 uur in Steenwijk moest aankomen, ge grepen en-op slag gedood. Het kind' zat op een fiets en moet -de trein gezien hebben, want aanvankelijk rerude zij en stond toen stLL Even. later is rij om onverklaarbare rede nen toch weerdoorgereden, zodat zij door de trein-werd geraakt: De overweg te Havelterbexg is-voorzien van v een flikkerlichtinstallatie. De trein had twintig minuten vertra- fiing. Elf doden bij Argentijns vliegtuigongeluk BUENOS AIRES. Een vliegtuig. van de Argentijnse staalsmaatschap- pij is met lö inzittenden neergestort bij Rio Grande (Argentinië),kort nadat het in Ushaia was opgestegen. Elf personen, onder wie alle leden der bemanning., verloren het leven. Zeven inzittenden' zijn ernstig ge wond, terwij] een vrouwelijke passa gier door een wonder ongedeerd is gebleven. U/PA-: (Van onze correspondent1' - - BILTHOVEN. Op een onbewaakte overwon:'U BfllJieveh is op (lè "avond van de Tweede Paasdag" een ernstig ongeval geschied; dat aazi": drie personen Het leVcri beeft gekost cn tot gcvolgihad. dat het ^relnveri- i keer op het drukke baanrak: UtrechtBjlthoven—Den. Doldcr 'gerulme- tijcl was gestagneerd. Ben kleine D.K.W.Jdic de familiè Withers uit'dè Overyésëlsestraat 10b. te Rotterdam in brulkleèriiJtad om ^en Faas-uit-,:, stapje te inaken, ?s daar tvaar de verlengde Leljéns^weg .de sp.oórhaait;^ Utrecht—Bïlthovén:..;kruisttepen 'cén' va'n'-'"UtreclitiL:koniendft .'electH&licil,';;) trein gereden. In de'wagen waren, behalve 'de 'bestuurder;, de. heer ,R. L. yiyichers, gezeten diejis echtgenote, mevrouw WfchersyLMatónény jongetjes. Bü dc botsing werd mevrouw IV. op 'slag<:gedood.:- Haar 'déerlij kverminktoverschot is" op éeir ."afstand van ongeveer twintig metèr-vand o ver veeglangs .de 'spoórbaari aangetroffen. De heei^. ;W:' kteeg :éèii schédclbasisfractuur,: ierwiji '..bovendien, zijnbeide benc-n Avér'den verbrijzeld. ;-Hij '.is;'.èHréhals'- .hirtLóüdst^oijgétjëJ^dat'efook'^éênf schedelbasisfractuür opliep, in zorg-' wekkendetoestandnaar bet' Stads-: en;Y Academisch Ziekenhuis te-Utrecht vervoerd.- waar beiden y inde'- 'lóóp. van; dcavond'. zyn.p verge leden.;,-Het; jongste knaapje: was vrijwel orige-; deexdy'bijómwpnéndén binnenge-: bracht, maar Ts;V-; ötridai bet -een. shock"; had,', later eyeneeps 'haar/het ziekenhuis getranspoiteerd-';'HétTich-:j té" autootje werd totaal vernield./ Somm ige wrakstukken fVvêrdéheen; eind weegs yoyër/.Öëv spoorbaan--..yér- sprridr - .Van het - treinstèL: datr'-'iér; hoogte van de faestuurdsi-splaats; werd geraakt en na ruim:' honderd' raeter-tol stiLstand-kwam, brak- een baanschuiveraf; Het wérd voorbij, het"i station Bilthoven op ;eén";zö*-' spoor gerangeerd en. keerde .later naar de werkplaats in Utrecht teriig. ONBEGRIJPELIJK Het ongeluk geschiéddé-omL even'- voor 'acht uuiv kort nadab,heti voi- BUENOS AIRES.Op 16 Februari is op'hét eiland Utierijul, In het Argentynse merengebied, een succesvolle prdef gcnómch met „gereguleerde, atoomenèrgïe óp een nieuwe basis", zo. liceft .de president van Argentinië, generaal Ju an Peron, onthuld. In tcgeusleliiug met dc practükcn in hét huilenland, aldus verklaarde de president, werkten de. Argentijnse technici, onder leiding van de als Argcntfin genaturaliseerde Oostenrükse professor Ronald Richter, op basis van ..warmte-kernreaotc, die identiek Is aan dc reactie,waarbij atoomenergie van de zon vrijkomt". Deze .methode zou veel goedkoper zijn dan de in de V.S,, dc Sowjet-Unie en Groót-Brittannlë gebruikelijke werkwijzen Voor het teweegbrengen van warmte-kernreacties zij'n tempera-.; tiiren van fnilltocnch graden hod ig eh het f undamen t ele probleem- dat opgelost moest wórden, was dat van de manier waarop men dergelijke temperaturen zou kunnen bewerk stelligen. Dë volgende stap was hét in de - reactïe-zotie brengen van kër- hen, die konden yréagéren.' Om ca- tastrophale explosies te voórkoméii .was" het-■ nodig -één/-middel.;-fe'- :yin-, den. om de opeenvolgendewarmte- kennreacties te reguleren. 'Dit had .mëh weten te bereiken. Daarna wa- 'ren met volledig 'succes y -proéyèri genomen .met-/ het -vrijmaken van gereguleerde atoómehc-rgie vólgens de nieuwemethode. -Méh had toen tevens de vrijmaking; kunnen waar-" nemen- van partikels met grote energie,/ hetgeen tot de cohclüsie voerde, dat althans een gedeelte .van de zogenaamde kosmische .stralen hun oorsprong vinden in processen ih het inwendige van de zon. - (Reuter tekent aan, dat - ook in atoomzuilen als'van de universiteit; van' Cliicago, yan het Britse atóoró- jnstituüt. te Harwell en van. 'CIiaik: ■River - in; Canada; gereguleerde atoomenergie wórdt vrijgemaakt door'geleidelijk .„opbranden" van. uranium). - y' y'-L'.; 'r: Peron zeide verder, dat. proble men; als :-.yan dekosmische-: stralen' diepgaand bestudeerd werden in. een speciaal - soort: zon-réactor, i ter-: motroG genaamd. .Buitcnlandsè technici zal het /interesseren tewé-' ten", aldus voegde hij er aan .toe. „dal in de loopvan ons"werk aan de warmt ë-kérnreactor de problemen: van.: dc 'zogenaamde-,waterstofbom^ intensief zijn-bestudeerd.' - Mét; vér-, bazing' stelden wij/ vast, - dat de -pu blicaties' va ri de - "gezaghebbendste buitenlandse geleerden enorm y ver van de werkelijkheid verwijderd 'rzijri. Gelukkig hebben wij het moei-, zame triton-proces kunnen vervan gen door het gébruik maken van minder kostbare .-materialen;''- y Peron zeidehcri slotte,dat'-Argen tinië'a töbménërgie ri odig heeft - voor zijn industriële vooruitgaug- cn vast besloten was tot de productie ervan te geraken.' - Senator Edwin Joh'rison, lid van de Amerikaanse Commissie vóór At opmen ergic, beef ttéWashing ton verklaard;,- dat'., .hij „zeer sceptisch" stond, tégenoverde berichten uit Argentinië, dat geleerden aldaar atoomenergie volgens een .nieuwe methode hadden opgewekt.Hij hoopteéchter, datde' mededeling juist was. .- Ook onigc vooraanstaande Ameri kaanse atoomgeleerden hebben hun.- twijfel uitgesproken over de verkia- ririg. van president Peron." In Duitsland hebbun, de ..twee meest vooraanstaande atoomgeleer den - dr.- Hessen berg;: in.1932 No- bélprijswihhaah"; vóór:-Natuurkunde, en'' dr; Hahn, Npbélprijswihnaar 1944 voor chemie ;de - be richten' .fantastisch" gedoemd.. Béiden wisten niets .van - Duitse atoomgeleerden,' die; ;y (zoals y- prof: Richter in..'47gedaan; zou '-hëbbèri):' naar Argentinië zouden zijn ge vlucht. -Reuter A.P.). - L.. komen duister was gewei den en is ye'rmoédèlijk^te'- Avijteri "(aan .pnbe-.' k endh eid'iyaaifdes autóbèst uucdérirne t de situatie ter plaatse.'Het sneiver- keer van - Bilthoven. naar Utrecht j' 'vólgt eerst- déLeifenscweg .en-móetr .vóór o* de N.-ViSKonïnldijkej' FabriékSL „Ihveritiim.? eeri='bocht ,van;négeütig graden: naar -links /'maken-HoeSvel '-y zulks- door -eenkb'ord-Js..aangegeven; heeft :de heer ."Wichcrs-.,di.t>n,iet gé- daan. Hij is/bij dc fabriek .iechtdoqcy; gereden-.en^iié -.de, iXéijenseweg "blij-"'; yen olgen - in de - richting:-van"de spoorbaaoJ 'die èén^-'k^iheyhóndéïd^ méter verder ligt.-. De "overweg ?is slecht.verlichd.maar.nëöóo^fetujge: vertelde ons, "dat;de auto de (grote, lichten voerde^(heel; Tari^aann; reed,-'Het is onbégrjjpeIijk,-,.;'datL'dè- héér \V,ichere dè .Tuid.^ toéteréhde. trein'hiet heeft.zién'.of hbren;ha3é-:r reu.Misschien.-' is ;.-,hij> ..verblind ge^/.v weest dpoiy-.-.een tegenligger;:aie- ;éyéri;v tevoren da sovërweg; passeerde1 of heeft hijyopyda :b.etrekkelijksmal-:- Ie weg al ri.in aandacht besteed nah- -de manoeuvres van. dé- hem ytege- moètkomende' wagen .1 n, ié dé r; geval is hij,- óndanks- het.'-getoeter-jvan-(de treir.Destuurder,-> 1? -><-i an dóorgére den. Dézetreinbestuurder, -die; .wij--:nog-' geheelontdaanvahbet: gebeurde, in-r zijn cabine, kroüen.-heeft/van/de-të.-r genligger - van de ;.héêr Wichars' ',te-k genover ons niet - gerept, - dóch-Lgaf overigens een lcaing.-die yTijwelmët de eerste overeen';komt'v,;.Het'is'';.eeh.- beroerdeinde van-; rri'ri yPssen", zéi> 'liij. ,Ik moest stoppén in: Bilthovéri.- en daardoor was mijn tétópoyniët^b;/- groot;Ik; zag- da-Lautp.dc ./'o.v.efwëg/ naderen eny daarom gaf .ik-'-slgriaaT'. - Omdatdé wagenzo/ langzaam réèd dacht "ik' dat dé bestuurder Vmij .ihSdé-' opgemerkt..Tot. mijn schrik- bleefde, chauffeur ..echter, doorrijden.";. 1- Gerard Arbous-worrit 75 jaar DEN HAAG O^;": 20 April.haopt de mud-tpneélspéléb; GerardAffcto.usi die in Den Haag "woonachtig is.j rijnb 75é. verjaardag té-vieren. Er bèstaan plannen om. rieze: d jg;'niét' onópge- markt voor -de 7n-jarige- te -latén voorbijgaan. Een .- érecómité zalF daartoe worden opgericlihT/ :B^iS^i9llffiflUll^IDfill9!121UISlit8l||tillllH^!jtnlÓUQB|l|gUBt1 A anhoiidcmj koud Wee rsverwachting >g eldi g '?van S -Dinsdagavond tot kWóënsdag^bS -: P avond: yh/-"«yg k s- ■•.Wisselend bewolkt'met enke- j le buien; Tijdelijk.' harde 'óf /g-, W 23 Mrt 2on op 6^anderr'WJ^V'i ml Maao on i;20 onder .8.09y -. vbi/kiM' ^^^ISDXBiSFJ^G.l.aK.amfClilll^tgEJiigSL'ilKC.WI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1