Nederland en Noorwegen bouwen samen een atoomoven <31*9 r mrnimt Felle brand vernielt vlasfabriek Gromyko verrast het Westen met concessie Doel ligt op industrieel NIET op militair gebied Overleg met stakers in Frankrijk op doodpunt Vrachtauto gegrepen op onbewaakte overweg Amerika ontvangt Franse president als een vorst Sneeuwstorm verlamt verkeer Regering, verdeeld in zichzelf onmachtig tot daden Oostduitse politie schiet op Amerikaanse bus Binnen een uur iverd de grote loods in de as gelegd Havenstaking Ln Northumberland Tegenstand in Korea sterker I11 Korea gesneuveld Marseille en Genua maken front tegen Rotterdam Peking wijst MacArthurs aanbod af Drie doden en een zwui 1 wonde Dode en 6 gewonden bij autobotsing Groots feestelijk vertoon-uiiing van nauwe vriendschap Eed en Adm. Langs Haven 141/Schiedam Tel 69300 Abona.prlJs» per week 0.40 per kwartaal S.IS, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Hei Parool'j DE /Uitgave N.V/De füëuwë/Pers Poslgiro 398644Bankier: /Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de' Vries HoofdredacteurW,; B. T. Schaper WINTER IN MAART, r (Van ccn onzer verslaggevers) AMSTERDAM! Vanmorgen heeft op de autoweg lussen Amster dam en Den. Haag zulk ccn krachti ge sneeuwstorm gewoed, dat het verkeer tot stilstand kwam. Derge lijke sneeuwjachten beleeft i men in Nederland maar héél zelden». Thans heeft er zich een voorgedaan tegen het einde, van Maart, acht dagen nx het officiële begin van de lente. Veratoken van elk richt werden' de autobestuurders genoodzaakt te «toppen, Zü .parkeerden hun wa gens rietjes achter elkaar en ble- - ven, wachten totdat dit V voorjaars- vcrschijjnsel" was afgelopens Na een kwartiertje kon men' verder rijden. (Van een onzer redacteuren) A DEN HA^G. Besprekingeni tussen^Noorse^cni Nederlandse; gc 1 ccrden op- het gebiéïl* van de experimentele. physica hebben er toe geleid, dat Nederland zal/aan/de bouw van een'experimentele otoomoven; welke in het Noorse p laatsje^Kj el Ier, in de omge ving van Oslo, zal worden gehouwd/ -0it<.z^;_Nederiahiise 'atoom - energie-on dbptoekcr^ inl/dc gelegenheid stellen hun onderzoekingen voort tezétten op ruimer sch^aljNiah de^cyclotron, welke in Amsterdam ter beschikking-staat voor dit onderzoek, mogelijk maakt Seeds ge- r?i£*Jlc' lijd zijn over deze kwestie besprekingen gevoerd /doorNederlan^e^ ^lecrdenv op het gebied van de experimentele physica, ondér wie de professotc-u Clay /Aja .^crdam), Milatz (Utrecht) cn Sizoo (Amsterdam), met Noorse geleerden, onder wde prof, Gunnar Sanders de voornaamste is. "De oven wordt gebpuWd op j.een"militair vliegveld, da t-"thans nog-stèeds ver bóden terrein is en/Waar o.m. onderzoekingen worden verricht voor /het Vwetënschappelük instituut, voor inihtaire aangelegenheden. Van Nederland^ zgdc zal in/déveèfstè plaats weteh- schappclijke kennis, maar voorts ook geld, uranium.enmankracht*beschikbaar worden gesteld, om het voortgezet atoomonderzoek van deze twee kleinelanden mogelgk tc maken. :J - (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. De Iransportarbciöera van Parijs, die fn staking zjjn, hebben gisteren een demonstratie gehouden om hun cis. frs 6000 loonsverhoging, kracht btf te zetten. Enige duizenden zijn naar het ministerie, opgerukt. De politie dreef hen terug. Na anderhalf nor was dc rust teruggekeerd. Langzaam maar zeker.neemt het ondergrondse verkeer van de. metro en het bovengronds verkeer van gemeentebusscn toe. Voor de rest zorgen de legertrucks voor: aanvul ling. De onderhandelingen tussen dc regering en de leiding van de staking zijn op eenidood-punt ge komen. Kennelijk., wil de regering Eroberen de staking .in Parijs - te reken en zo haar prestige, dat door de spoorwegstaking nogal geleden heeft, weer, wat te Kalefateren. In de regering zelf heerst nu ook. ecn.'''yiogt^vBnl:.,cconomi3ch&v>;'^isi*:;: Twefe' sttomlngeriystaSn /tegenover- elkaar,- de ene, geleid- door minister Petsche van-Financiën,.%vil- de. sala risverhogingen.die -thans door - -de- regering zijn toegestaan, in dè prij zen laten doorwerken en beroept zich daarbij op de onwil van het pariement om enkele maanden voor de verkiezingen voor nieuwe belas tingen te gaan stemmen. Daartegen over staat de socialistische groep, aangevuld .met enkele MJLP.-érs, die een krachtige actie op de prij zen wil gaan uitoefenen, door mid del van subsidies ónder'meer, ten: einde te vermijden/dat dc huidige salarisronde in.',een':prijsronde uit loopt. die weer. een'-nieirwe salaris- ror.de noodzakelijkmaakt. Gedurende vier. dagen is het ge- - vecht tussen deze twee tendenzen al aan de gang. De regering heeft rie beslissing opnieuw uitgesteld, nu tot morgen. Intussen zijn prijsver hogingen voor kolen, staal, electri- cïteit en gasreeds iangekondigd. .- Aan de andere .kont .dreigtnu ook een staking van de .ambtenaren, die de toezeggingen,, hun gedaan, onvoldoende vinden en een salaris verhoging met frs, .5.000 eisen. Ook ïn andere bedrijven is het onrustig. Mén kan bok met inzien, hoe de sociale -rust terug kan keren, iet-. - Gecombineerde Brits- Franse vlootoefëning PARIJS. Het Franse mlniste- rie van Marine/, heeft Woensöag- ayoncD-mcdegedeeld- dat; Zaterdag a.s. gemeenschappelijke oefenin gen van Britse en Franse marine eenheden,. met liet (Britse) eiland Malta als basis, zulien .beginnen. De oefeningen, die twee weken zullen duren, hebbenten doel de bestrijdingswijzen der. beide vloten van onderzeeboten cn hun wijze van bescherming van convooien koopvaardijschepen .met elkander in overeenstemming te brengen. BBRDUNN—"t3p de „Fótzdamër Platz", owaar de Britse, Ameri kaanse-en. 'Russische sectoren sa menkomen heeft de Oost-Duitse volk s p oli t ie"i - W oendag geschoten 'op een van»-een groep van' vier Amerikaanse iegerautobussen. Zij keerden met .toeristen terug uit Oost-Berlijn 'en- énkelen der inzit tenden maakten foto's van' drie bewapende leden van dè'volks-" politie. Een Britse woordvoerder deelde mede dat de Westelijke geallieerde bevelhebbers te Berlijn „een krach tig'protest zullen: indienen tegon het misdadige optreden der Oost- Duitse volkspolitie, die Ccn bus met Amerikaanse toeristen, waar onder vele vrouwen cn kinderen, heeft beschoten;*. i)r Willeiii Mengelberg ter aarde besteld LUZERN Woensdag-is Willem Mengelberg hier begraven, juist op de dag. dat hij 80 jaar zou zijn ge worden. Zjjn stoffelijk overschot is bijgezet in een graf naast dat van zijn in 1943 overleden echtgenote. De requiem-mis werd o.a. bijge woond door dr. Rudolf Mengelberg, neef van de overledene, mevr. J. Kindermann, voorzitster van het Amsterdamse Toonkunstkoor en mevr. B. Honig, namens de Vereni ging van Vrienden van het Con certgebouworkest. Er waren onder meer kransen van het Concertge bouworkest, van de directie van het Concertgebouw en van het Toon kunstkoor. - Ook de bewoners van Zuort,waar Mengelberg, overleed,: haddèn een krans gezonden. .PORT-SAID. Het personeel van 'dc Sucz-kanaalmaatschappij, met .uitzondering van de loodsen en het bureaupersoneel, heeft bc- sloten twee uur per dag te staken om' kracht bij te zetten aan zijn. looneisen. Onderhandelingen tus-; .sen.-, de vakveren iginge'n en d e gou - veniëür van Port Said, teneinde- het geschil 'bij te leggen, zijn' gaande. wijl de regeringvoortdurend -zeltïen onmachtig-blijkt: tot ..een doeltreffende - duidelijke en samen hangende economischs':. politiek te komen. Alleen stevig/optreden aan de'top kan de" rust doen terugkeren. Noorwegen zal1 uiteraara-hétzelf- de doeiyfmaar bovendien hecft 3dit land beschikking" ioverr?hét onmis bare zwarewatèr,j^:'dat-daar;. te lande/ reeds voor .de/.oorlog, de aan dacht' had van de, Nporse/geleer- dëii en,, dattijdensdeoorlog,."zó-;, als yelén zich zullen' herinneren.' door de Duitsers van 'het /grootste -belang wérd; "geacht voó'r de out- «wikkeling: '.van dè atoombom/ Van geallieerde zijde hééft men in. die tijd met veel succes de Duitse - zwaar-waterfabriekém in' het Noor-' dén van Noorwegen op kritieke ogenblikken- plat gëbombardeèrcU 'De besprekingen, tussen Noorwe gen "'En Nederland zijn in deaf ge lopen maanden in hét grootste'-ge heim gevoerd.- hoewel de betéke nis van deze Nederland&r—Noorse atoom-energie-expérimenten.,: niet 'in de eersteplaats van.militair karakter,.,.is, zoals ih. .landen als Amerika,» Canada/ en 'Engeland, De omvang van de atoom-oven,-welke :ih'Noorwegen zal "worden gebouwd, zal, opk niet van '"die aBrd' zyn. dat zij. zal leiden tot constructie van atoombommen.-' Vceleer. is 'de' be tékenis'van/ déze -atoómoven/- dat da Nederlandse ch Noorse weten schappelijke wereld door een - zeer opmerkelijke samenwerkingin staat worden gesteld. de onderzoékingen VS'komen.-inesjm Iran lussen beide 1 TELAVTV." De,assistent staatssecretaris Van.: de Verenigde Staten McGheë verklaarde hier "Woensdag, dati/de Verenigde 'Sta ten niet van. plan zijn tussenbeide te/komen in Iran of schóón'; zij "al daar met chaos werden bedreigd.:; Tot grote schrik van het bedieningspersoneel sloegen gistermiddag plot seling vlammen uit de electriscbe vlasiwengelmachine, die' zich op de zolderverdieping van de vlasfabriek van de wed. C-;-Barendregt aan de Rijsdijkbevindt. De vlammen vonden een gretig voedsel' in een kleine voorraad vlas en tastten daarna, het houtwerk .aan. Spoedig stond de ge hele loods, die-18 meter lang is, in lichter laaie.. Hoewel de brandweer van Rotterdam en Rhoon. die met groot materiaal was uitgerukt, niet zes stralen het vuur bestreed, konden zij slechts, nadat'de gehele loods was uitgebrand, de kale muren omhalen. De totale schade, die f 65.000.he- draagt, wordt door Terzekering gedekt. Toén gistermiddag omstreeks vier uur door het .slechte weer de arbei ders. die bulten hun werk Arerricbt- ten, moesten gaan schuilen, begon nen zij in de grote loodsaan een" ander karwei. Hierbij moest gebruik gemaakt worden van een electriscbe vlaszwcngelmachine. die op de 7.0I-. der staat.' Drie mannen, die het ap paraat bedienen, .bemerkten plotse ling. dat er grote vlammen uit de machine sloegen, vermoedelijk ver oorzaakt door kortsluiting. Het vlas ch het houtwerk van dë loods stond heel spoedig in brand. Aan blussen viel niet te denken en de zestien arbeiders, die in dc vlasfabriek werkzaam zijn, moesten; ijlings de ivlucht nemen. Het vuur greep gretig om rich heen en al dra» was de gehele loods een grote vlam menzee. Omwonenden er» - het fa* briekspersoneel moesten zich'.beper ken door-met het brandweermate riaal dat aan de Rijsdijk gestation- neerd is, dc belendende percelen nat tet houden. Zowel de brandweer van Rotterdam als die van Rhoon waren 6poedig met groot materiaal ter plaatse en bestreden het vuur met twee stralen op de waterleiding cn vier stralen" uit open water. On danks dc enorme watermassa, die zij in de brandende loods stortten, was binnen een uur de gehele fa briek in de as gelegd. Tijdens het nablussingswerk moes ten, de muren worden omgehaald.- Persoonlijke ongelukken deden zich riiet voor. De Rotterdamse brand weer was vertegenwoordigd door de- autospuit 5, motorspuit 57, gereed- sehapswagen 1 en de slangenwageps 52, 51en 58. Het blussingswerk stond onder leiding var. de hoofd man W. Hoordijk. Het ions een ongewoon karwei,-, dat vannacht aan de Nterwekaven moest worden opgeknapt. De fir ma Sdioottderrcaurd is begonnen haar werkplaatsen naar deEem- haven over te ^brengén - enom tijdverlies te voorkomen, worden de loodsen' niet afgebroken, doch- in-huh geheel op .eentrailer gezet Zo. tóbrdt. elke. macht reen gedeelte van liet bedrijfweggereden cn dis mên.^bedéhktrg.dat zo'n gedeelte 5H m<ïbreed.. H2lang - en 37A m'. hoogis/ darti krijgt riteriempe in- dntfc. van -de. -omvang van het': transport.,.'. - (Eigen foto) gïe vobrtt-fte zetten.' in 'Het' belang -vandé riiëdische'éh 'dé,' industriële, ontwikkeling/ van déze- landen.Ook andere ikleine landen "hbuden zich thans' metr dit probleem? -bezig.'H *y sZie'verdeT pag. 3 Radiopraatje over dc .jojigste loonroiule DEN,; HAAG;In „de .radiorit- briek; „yérklavirigen /toelichting*' van: Vrijdag/30; Maart 1951 te" 19.15 uur/ via Hilversum 2, zal mr. dr., A.; A. vanRhijn, staatssecretaris van 'SocialeZaken, spréken: over „Vra gen' en antwoorden inzake.- de 5;'.% loonsverhoging"- N g.o;:/ v- p M'Dit-} is^alles wat.: er. is overge- g m bieven van '-devrachtauto;* dveig gr Woensdagmiddag om;ebeh' over ^half -tivee op--'een onbeuktffkte g Sï.otérweg- bü'; Waddinxveeh' door.' 3 M .een electriscli^ sneltrein y 'werd. S '-H./// "(Van-.onzexprrespQiident'ie Parijs) V - F AJ3ÏS; - D pègca tic n d ëzi t an de plaats ver vanger s d e r G ro te V ie r Was d kórtstè iot nu toe gehouden, .maar misschien ook een^.d^^-ymcjhA diende een voorstel in voor een' agenda, dat in^belaogrijke ma te/tegemoét kwam aan enige eisen, door de drie Westelijke plaatsvervangers gedurende de ac httien zittingen met liaxdhekkïgheid geste)d. Gromyko's voorstel luidt als volgt: Onderzoek naar de oorzaak van dé huidige internationale' spanningen en van middelen om werkelijk duurzame betrekkingen te krijgen tussen de Sowjet-Unie, Engeland, de Verenigde'Staten en Frankryk met inbegrip: van dc volgende kwesties: demilitarisafie van Duitsland; veria ging van de bewapeningen van de Verenigde Staten, Eüsland, Engeland ;èn Frankryk en in verband hiermee discussie over het bestaande niveau van hewapeningsvêrmindering en, andere maatregelen, die kunnen leiden ipt vermin dering van. dc oorlogsdreiging en agressie; de. uitvoering van de verplichtingen, die uit ver dragen voortvloeien, door de grote, mogendheden met elkaar gesloten. Dit.vcorstel vaa Gromyko- komt in -de plaats vandaóorsprönkëüj k door hem ingediende punten 1 en 3 der agenda. Het-,voorstel."wijkt af in de; volgende punten: In de eerste; plaats wordt" de demilitarisatie van; Duitsland niet meer als eer» apart, punt gesteld, doch in verband ge bracht met de algemene-prpblemeri van. spanning." én. béwapënihg» zoals dé Amerikaan Jessupreeds - van.de aanvang af bad verlangd. In de tweede plaats wordt niet alleen, ge sproken over verlagen; van de be-; wapening van /Amerika, -Engeland/ enz., doch oók van eéri:discussie over het algemene bewapenings niveau. Dat wil dus zeggen,, dat men over debewapening van Amerika slechts" kan. praten in verband met de reeds bestaande krachtige bewa pening van Rusland. Een poging dus. van Rusland' om eerst: óver - dé .nieuwé bewapeningsplannen/-.van; het Westen te gaan praten en daar bij de bestaande bewapening van Rusland buiten beschouwing te laten, heeft Gromyko dus laten val len. s Het verdrag van'Potsdam wordt niet uitdrukkelijk genoemd.maar het valt'èndèr het laatste punt van zijn nieuwe agenda, de internatio nale verdragen, door de grote mo gendheden gesloten. Indien dus LONDEN. Een paarhonderd havenarbeiders in*»- het Engelse graafschap Northumberland zijn hi stakipg gegaan.''Hierdoor wordt de gés'. en electrieitcitsvoonriening van geheel Londen en Zuid-Ooet- Engeland in gevaar gebracht. De Bchepcn. die gewoonlijk.- steenkool van Noord-Oost-Engeland naar Londen brengen -voor. de gas- cn éJectriciteitsfabriekcn, kunnen nu niet" uitvaren. Potsdam ter sprake'/komt,w,ordt' het rilët op - tafel gebracht'als uit gangspunt voor de discussie. ..doch: als een van de aspecten* decalge-, menef problemenHo: - Zoals dé;agenda "ef-thans uitziet izijiAzalH' nogAve! geamendeerd worden levert-zij in"» elk» geval, een. tamelijk behoorlijk uitgangs- punt voor :discussie..; Beidé''partijen kunnen er in'leggen", wat rij willen, terwijl de agenda nu zo is opge steld, dat de conferentie tussen de ministers zonder prestigcprobleraen voor een der. partijen begint. TOKIO. Dc Tcrhondcn troepen Zh'ehb'én^ hëV"\%stëlijk'& ■front: contact gemaakt met/dc-Noor- delijken. In talr«kc1 scctórëttfbicdën dëzenhardnekkig- tegenstand/Vooral 'ïn-hët'iëbletl.;vah- Oefjongbde, langs '.de|weg, ^/'wi'"Seoia|nawe'de^ 38si'e breedtegraad loopt. In -een-, door- generaal MacArthur uitgegeven communiqué wordt ver klaard, dat de verbonden troepen 1 hun opmars" aan 'het gehele "front hebben 'voortgezet, ondanks toege nomen tegenstand van de noorde lijken. Het communiqué zégt, dut de Noordelijken versterkingen blijvjén 'zenden naar. hët'':cèhtfale'r.front;:: - Zuidkoreaanse itrdapen/in ..het .Oos ten maken vorderingen zonder noe- menswaardige, tegenstand tc under- vinden. ZO zouden tot 9 "kilometer ten Noorden vaii 'de 38ste parallel zijn opgerukt. DF,N HAAG- De regering maakt bekend, dat tot baar leed wezen tijdens dc actie bi] Hoeng- song op 12' Februari 1951Is' ge sneuveld, dc oorspronkelijk ,*ls vermist opgegeven sergeant H. Pakker uit Rotterdam. GENUA De. twee grote Middel landse Zeehavens Genua cn Marseil le hebben besloten, hun onderlinge wedijver te beëindigen en een ver enigd front te vormen tegen de con currentie van. Antwerpen er/Rotter dam en de dreiging _van oen nieu we Duitse koopvaardijvloot. Dit be sluit is genomen door een commis sie. van vertegenwoordigers van. de havens van Genua, Savóoa en Mar seille».. Zjj-.zullen hun respectieve regeringen 1 verzoeken 'middelen te -verstrekken ,;on j dg wederopbouw van de havens snelkr uit te kunnen voereu. rPèking-ra4io maakte" Vandaag^ e.cn ycirklarmg-fae-": këiidij^ilëlbct^aianbpè/i^/'gchw MkcArthor om ;mét4 de/Noor dkore aanse bevelhebber//oyêr'^yieflëfstc onderhahdelenvi/vérw'crpti'i/A*/^:;"' De verklaring werd gegeven door een woordvoerder van het .Chi nese Volkscomité. ,roor-i.,.,tVercld- vréde tegen' Amerikaanse ajrres- sie". die Ma-cArthuw aanbod ,^haQmteIoos";,«n/ï'>i krankzinnig" noemde. - DEN HAAG;.* Op de onbewaak- te'"-'overweg:tusèrii Gouda en Zëyen- huizen-Moercapelle, - nabü Zuidplas- .polder,-"His, .'Woensdagmiddag de JYraehtnuta/jïvan de pluimveekoop- man' Koiilng /uit. Boskoop door -een dicsel-eiëctrlsche. /.trein/ gegrépen. Koning; éëh" Van jïÖjV^oontjes en zijn zwager AlbUs, eveneens rit Boskpoji irerden "op slag gedood, Eenander zoontje "van K, .werd .zwaar gëwond overgebracht Jiaar het tilacqnéssehhüls In "Gouda. De "diesel trein' was om jp.38; uit 'Groningen1: vertrokken en verliet om - T3.38 Gouda/ri óp- weg/ riiaar/Den. -fHaag/ Bij de-bolsing met de vracht- - auto werd de .'trèinbèshjüi'dërv^icht gewond. Het treinstel i ;wcr«i:- op de '*-> plaatÈ van :hct';óhgcval doordé-po-; - "litië"-' vastgehouden'.;' -waardoor/" het vréc ht er spoor Van ;dê 'lijtt'haar'Den. Haag/geruimë/tijdvwas' geblokkeerd- - Pas óhi?" 16.43was -' hetti;euistel rin. i f Goüda: terug; De rei'zigërs. i'-wa/en.1 ■■t mét. een*andere trein 'haar ^Deri" Haag,: ;/yervoëvdri-/;t/ /5/;:://;AH';' vader is vafi T/ kindererr, ./■.vanwie de -■•t-weè'. oudsten;in-' de.., vrachta'ulo. /zatec,/;-' zóu-- morgen ./dO jaar. zijn geworden:- De toestand ysn -het- 2waar gewonde johgetje-is thans - naar- omstandigheden iTijvgoed, Bas na »enkèle 'dagen- echter, kan rvtor- .'.'den/ vastgesteld of /het ,1evensgevaar - is ^geweken. - Bestuurder an luxewagen Ire it truck r a - ri n ■■.BOXTEL.;- :Op,dc'rijksweg .'slier-. togenboseh—Bo riel nabij» - cafA„,De.:. Ketting"' /reed/./ IVoensdagmorgsn omstreeks11 uur 'eenuit de- rich ting 's-^eftógéjboscnkomende luxe auto, waarin' 7TperspnéJ.i :rgeze- ten-. waren./ in./vojle:;vaaritegen eqn 'uit' de richting- "Boxtal./.komende/., trailer van de fjrtnaJ.' Dekker ta Wormerveer. Men vermoedt, dat dcbestuurder va de luxe'auto'de. 'trailer, die een zijwegwilde in slaan. niet tijdig ./heeft, opgemerkt. Alle inzittenden yan:de riuxë >autó werden, ernstig;, geivchö.v Ttvee/dor. slachtoffers, de-,-bestuurder.P. J.,M. - .-Schut-.'btv'.LZ Slagbek,- .beiden woon-;; 'bracht tiaar hetGi'ptéC'ZCekëhhutS te 's-HeHcgei boscK waar dc 21- jarlge Schut" enige' nren na .aan- k'ómst is.overleden.'.'-De/vijf anders gewonden' .-./..Wérden overgebracht naar. -het Bint-LidüjnazjëkGnhuis/.të/ Bostel. De gewonden,.zijn. de heren. F. Sorcl,; /G- én ;P. - Bredius- ëhs:do/; dames A. M, vatti;-ErY.ehbDprcns/én P. Witteveen,: Bun -HoGstand'/is/ZO- danig,* dat geenlevensgevaarmeer aanwezig wordt /geacht B OT* gevraagd Kj ïr.n bewaakte wcrweg DE BILT. Na itet vvesdijke ongeluk,; dat op "de'avond van de Tweede Paasdag gebeurd is opeen onbewaakte, overweg, in Bilthoven (gemeente Dc Bilt) is er in de. Bilt- se gemeenteraad door een der leden op aangedrongen, dat er eert bord zal worden geplaatst, dat vreemdelingen duidelijk de loop van de hoofdweg aangeeft, en voorkomt, dat men verdwaald raakt op öe binnenweg, die naar de. gevaarlijke spoorwegovergang .voert. De burgemeester heeft toer gezégd het voorstel niet dé ANWB te zullen bespreken. -ri.' BAGDAD. (Irak) -'-'Een ivoord vóerder: van de/ Britse/am bassade hééft geruchtenvólgens/ wélke na dé, jongste ori twikkelih- gen. in 'Perzlë in Irak Britse';-ver- 'sterjdngën-,zouden: zijnaangeko- men tegengesproken. {Vanonze correspondent) WASHINGTON. Eresidcnt" Auriol van: Frankrijk 'is. Woensdag te WashiÓBton aangekomen; De inet vlaggen gëtoolde Amerikaanse hoofdstad bereidde hem 'de incest grootse ontvangst sinds het bezqek vah'koning George cn kóningin Elizabeth van Engeland in 1939/ Auriól is de eerste Franse president, die een oifieiccl bezoek aan dc,"Verenigde.Staten brengt- President Auriol werd aan het'station verwelkomd door president Truman, minister Achcson, andére Amerikaanse ministers, hoge ambtenaren en le den van het diplomatieke korps. 21 Saluutschoten werden gelost, toen béide presidenten het station verlieten. Duizenden schoolkinderen zwaaiden met Franse vlaggen. Dc Amerikaanse pers tracht ons ervan tc overtuigen, dat er geen politieke betekenis gehecht moet worden aan het bezoek van presi-' dent Auriol en wijdt uit over het verschil tussen de Franse en de Amerikaanse president-functies. De Fcepticus wijst echter op het- feit, dst-Schuman is meegekomen. Na de merkbaar goede invloed van het re cente bezoek-van premier Pleven zal dit nieuwe bezoek ongetwijfeld de opnieuwr bevestigde relaties extra versterken. Afgezien' van dit alles heeft het Washingtonse publiek een evene ment/beleefd/ met het/aauschouwén vaneen militaire parade als hier' zeldénv; té'zien-.is,/ omvangrijk 'ëiv luisterrijk/ door het /deelnemenvan - land-,Tucht-Z/en zeémachtgroëpen,- vah/cadettem'j'eti- vrouwencórpsèh, met/glorieuze/muziek/dië'slëchtsóém enkele/ maal .werd overstemd door het geronk van /de motoren - /der; oversclierendë /straalvliegtuigen/- ri>: Mét. vlaggmtaoi/en- verlichtë/mó-: nuhicnteii met officiële ontvangsten en bezoeken aan het Pan-Ameri- kaanse Congres cn de Senaat zal Washington nog enige dagen in het teken' der Frans-Amerikaanse ver bondenheid staan. p Aanhoudend koud t g Weersverwachting geldig van j§ Donderdagavond tot Vrijdag- s g avond: Si ,s Zwakke tot matige wind, aan- vankeiljk uit oostelijke, later jg uit noordelijke richtingen^ V/is-, p selend bewolkt met/ -enkele g-'buiena; Vannacht af en-' toe ®/plaatfel$fc$;.zjfrarënachtvorst;: g Voomamfclijk/in -de 'noordelijke e "helft van/ het /land. Morgen t/ovérdaff-óngéveér::; dezéHde/tem-'.^- peraturen. als vandaag.' "g" ,30:-Mrt; Zon. .óp'-6.22' ondëz'lShdi ra Maan- fip 3-il emcJc™ lÖ.iB,"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1