Speculanten eigenen zich ruim vijf millioen gulden extra toe HET ROTTEROAMSCH PAROOL Brandstichting aan boord van .Johan van Oldenbarnevelt" Suikerindustrie heeft 35.000.000 kg suiker méér afgeleverd dan normaal Vakbeweging wil ge spr ek over lonen voortzetten Gromyko verrast W esten mei nieuwe voorstellen Ook Amerikaanse tanks over de 38ste parallel SUIKERSCHANDAAL IN NEDERLAND Brutale inbraak bij de USL aas N ift Bij de tandarts zonder pijn BüiiL lie Jaargang, no. 75 -K«d- »n "Adm. Lcrng? Hovón .14], Schiedcm TeL 69300 ftboan.prijr- per week 0 40 per kwartaal 5,15,. losse nummers C.0? Opgericht door de Stichting „Heï Parool" ■Mmu 0gM0$M Uitgave N.V. De Nig uwe Pers'— fóstgirc 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te' Bottérda»; birëcteüri: Bi 'de 'Vries Hooidred.ect.eur:W.3. - F,Schaper-. (Yan onze laudbouwi'edacteur) f De speculatie in suiker, die voor het: afleveringsverbod op 5 Maart is gevoerd door een aantal handelaren en suikerverwerkende fabrikanten, betreft de enorme hoeveelheid - /van 35.000.000 Kilogram, waarop de speculanten een extra-winst van 5.D75.0DÓ; zullen verdienen. Niet geheel ten onrechte dus is er opgemerkt, dat minister Mansholt de werkelybe achtergrond van de" speculatie in suiker slechts ten dele bekend had gemaakt. Uit de afleveringsstaten, die de suikerindustrie wekelijks bü het Bedrijfschap voor Suiker' moet inleveren is namelijk gebleken, zo wordt ons van goed ingelichte zjjde medegedeeld, dat vóór 5 -.Maart door de suikerindustrie 35.U00 ton suiker, boven de normale hoeveelheden is afgeleverd. Het ergerlijke van dit geval is, dat deze hoeveelheid tegen gesubsidieerde prijzen werd ingekocht en tegen ongesub s idi ee r.d e prijzen, die 14.50 per 100 Kg hoger Eggen,/weer worden verkocht. Deze speculatie, die ruim vijf millioen gulden winst oplevert, werd bedreven met gemeenschapsgeld, want de subsidies werden uit de belastingen betaald. jDaders ontkomen met f10.000 a f14.000 •f Vannacht is in de.kantoren van de United States Lines een aan zienlijk geldsbedrag waarschijnlijk tussen de-10.000.en de 14.000 uit een brandkast ontvreemd. De dief of dieven hebben zich op nor male wijze toegang verschaft tot de kantoren van de USL. Zij moe ten in het bezit zijn geweest van een;.sleutel. Ook dc brandkast is op normale wjjze geopend, waar bij niets is geforceerd. In de brandkast "bevond1 zich: een -£eld- Idstje. Xiit geldkistje; is ppèngebro- ken. In vele oprichten (Hikt dezé ïnbraak-opdle^destüdsgepleegd bijiMalleri/in Iwfc;ErasmxishuIs. .pe ((récherche is -'■< annflddellijir"het on - dérzoek begonnen. 1 Die extra-aflevering van 35rail» llcènkg. heeft ia overwegende mate: plaatsgevonden in de 'periode Yam'.5-..Februari 5 Maart,"toen a;l 1 e;:;''Suikerindustrieën voor.(bun afnemers contingsr.teringen hadden vastgesteld.(Dit- blijkt., ook uit de mededeling, va'ri" minister. .Mansholt, „dat gedurende de - laatste ..weken vóór 5 Maart) meer dan de dub bele hoeveelheid suiker van de gewone weekbehoefte werd afge leverd". Achter „laatste weken" msg ge rust een zwaar vraagteken werden geplaatst, wanneer men daaronder b.v. slechts twee weken zou wil len verstaan. De contmgenieringen De suikerindustrieën - -te Dinte!- oord en Puttershoek, hebben reeds vorig jaar October e«n contingen- tering ingevoerd; sinrig die maand hebben' zij hun afnemers niet meer suiker geleverd dan overeenkwam met hun normale behoefte. Deze Industrieën stelden zich op het standpunt, dat hun efnemors het gehele, seizoen op hun, normale hoeveelheid,suiker moesten kun nen rekenen; Zij wilden, voorko men,- datbij de overgang -.' van- het öuöëï/haari" nëV nieuwe'seizoen',.;in 5&jwf '(Advertentie BLOEMBOLLEN PAKKET groot bloem fge gladiolen.: enkele anemonen. Aliu prima kwiHtalt. -nlat (Md, &A& teruj;. ".Totaal 300 50 d u bOele au emanen, 50 franse. ranonkels, - 50 „klavertjes yter". - - 25 <1 wergsUölblen. - 1 6 koninklijke lelies, i rtikbloclende dahlia's su is rjjkbloelende .raate./planten Gratis «ft róe/ama 1'AjrenakalitIvoorkamarculluur Batalrng ,Ofidar rambaun.. p*r postwtaral oi rm.giro 4800.1 7 S^iuefccrü BAKKER - VAN DIJK HILLEGOM 31- TELEF. 5396 Wij vanrandan <»kga*eh<inl(paiilcaHan Aai r hat 6u Itanl a i>d. Mogelijkheid van dispensatie grote onbillijkheid geacht HILVERSUM. Over do radio hield Vrijdagavond de lieer A. Ver- mëuIeD,' secretaris '.van het /N.V.'V;',"een"' praatje over. de, laatste- loonronde, waarin hjj zëide,1 dat er door de Raad van Vakcentrale ernstig aaar ge streefd wordt om in dé kortst mogelijke tyd opnieuw met de Regering om (de tafel 'te :gaan: zittenen. 'het hele vraagstuk'; vaö Ionen :en prezen te be- sprekén. Det - heeft,VzeP hij; ibet N.V.V- buitengewoon onaangenaam getrof- yffir, dat destaatssecretaris van; Sociale Zaken in een persconferentie cp over' de 'radio'de-vorige week verteld heeft, dat komende besprekingen zeker niet zouden lopen over verdér gaande loonsverhoging. Indien-de Regering werkelijk van mening;is,; dat door baar beslissing v de' éa'ak voor :dë':-vakbeweging', a'fge- daan is,.dan maakt zij een zeer- érn-, "'..stige'. fout.;: Hèt is; toch te (naïef te vërondcrstellen.i jdateen vakbewe-, -ging, die - zichzelverespecteert, daar- iiiï'bërust'.'' In(féitë''komf 'éên derge- Ujké houding neer niet op eeri g ë- '3 e l dé loonpolitiek, maar.' op ech ■;g e.dl c't e. e r.Ö'e" loonpolitiek- ..Het -wj] mij" aldus spr. ,;voórkó- men,dat de (regering er - zeer ver- siandigj.aan.' zal ;dóèn', het gesprek. opnieuw te openen; tenzij men mét. - allé geweld eèri: conflict ro'ëf devak- beweging wil forceren, met allé ,ge- volgen van dién.En ik' heb. .geen énkele .:redén;;-öm dat té •veronder-' .stellën." ,In hat bijzonder ontwikkelde de "keér Vermeulenbezwaren - tégen de. dispénsatiémogélykheïd.Er. .kuónen V';dDof dï£ 'E>'stëem.zelfs arbëiders.zijn;' ••••die "geen- van dé drieachtèrèerivol- gende',:verhogjngen van 5 pet. hab- ben. ontvangen. De - koopkracht -dezer iiaü!!.iti;:Dit!rai!i{iiii anaïi Licaraa Zuidelijke tvind 'WèefÉver'wachting gèldïg ,van Zatèrdagavóhd j 'tot Zondag-. avond:- if-'v.ïv?;' 1 j- '.Half: tdt zwaar bèwólkt met; .plaatóêiijk .enkele' buièn.: Övfer- wegend matigè-. wind 'rtussgb Zuidwest éri Züld6p§t., Wéinig verandering.-, ih. ténipératuur. - 1 ;Aprii"'Zön;.dp .0,6.18 ondar 19.12; Maan op.; 04^50 onder;.'l3.p3. 2 April z°n op 08,15 onder ;1 Maan óp OS.OB 'onder 14^9. genheerst.Meisterké. :indrulc;dat'.de suikerindustrie;Imax..jcdntmgente ring over'hét algemeen'wél - -hééft- 'toegepast.: op haar.kleineré. jafne- mèrs. {zelfstandige; wih'KëUêrs én' Vele'; :inkóopcömbinatiês) ff maar (té genover .'•••••haar- grotere-((afnemers (filiaalbedrijven, enM suikervferwer- kénde - industrieën) - een:by zonder, soepele houding heeft aangenomen. Zie verdei pag. 3 Volkswagen fabri ek sluit gedwongfen - BONN: De' Volkswagittfabriek. dié ,18.000 arbeiders in 'dienst he.eft, heeft -zich., vandaag geöbodzaakt-gë- ;zïënwegéns -gebrek aan:(plaatstaal dé. "productie testakenzó ..'.deelde een wbpfdvoërdef van:; dëv Wést- Duitse regering medé,(HijVdegde hiér.: aah; toe,dat. alles Jn bet ""werk zal worden.;gesteld -om. voldoende materiaal';te- verichafferi'téiisinde-.de fabriek, die de laatste tijd 400 auto's per. dsg hééft" geproduceerd,; te - her openen. v Ouïtslaiiri blijft nog groenten afnemen (Van ceu onzer rédacteuren} DEN HAAG."1- De' invoërver- gnnningen.ji-vóor Wést-Duitsland van Nederlandse groentêh,;a;dle vandaag afliepen, zUnddór de West-Duitss ■(regering--'; verlengd-.:. ;Van-:hefc;oüÖé -contibCenUis nog (on geveer;;:: een: - millioen giilden- 'over cn bedrag mag nog worden ge bruikt. „Dit geeft enige "verlichting, maar de toekomst: ziet er tóch zeer.,; somber uit,V' zo verzekerde ons, een zegsman van het; Centréal Bureau 'yan^j. de-'iTuinbouwiff Oin^e&iy £ïiï- di én' h éts voor Djntslah dni et >'iho gelijk zal zijn in '-de komende maanden onze groenten af te ne men zal'dit tot',een catastrofe vbór.y; dë( Nederlandse tuinbouw.:;.leideru- - Door-het. kende- weer in.Maart'zijn de. jonge bladgroenten vrii laat. De: grote .stóot gaat nu- echter komen- eh dan is "een co tihgent van.een millioen gulden K Avaarschönlijk.} binnen een week uitgeput."/'-^- 0Ê Franse 'président Vtnee'ni Atlriol flinks) - en Jiet 'Amerikaanse staatshoofd 'president Tfuman geraaktèii.onmiddellijk «a- adn- korhst van eerstgenoemde op. het station, -ie Washihgtoa in .een geani meerd -gesprek.. De heer-Auriol brengt eên cfp.dèel Öezcek^van vvf dagen'aan de Verenigde Staten. September—October, .opnieuw een schaarste' aah. suiker' zou ontstaan. De Centrale (Suikér -Maatschappij të! Amsterdam' zond. 3 Februari eèn circulaire aah haar afnemers.waar in zij ihededeélde', - zich in' .verband met dé abnormaal grote (afname van suiker. In de laatste -• weken, genoodzaakt tezien," met ingang van S ^Fefcruaci f'Jt contingéntering over te gaan.- „poor énszal slechts kunnen worden geleverd aan vaste afnemers, iecte-- week 1009» van de gemiddelde, weeku(name over het /tijdvak- 1 October 1950 tot 27 Januari 1051". Dè" coatingentering van. de C-S M. lag dus hoger dan de normale, gemiddelde -wcckafname. want zij had in dat gemiddelde ook verre kend de, wat zij zelfs noemt, ..ab normaal grote afname van suiker in de laaiste wéken." „Soepele houding"' Uit de' gang van zaken is echter geble'n, dat de suikerindustrieën 2ich bijzonder weinig hébben ge houden" aan deze. zelf ingestelde, contingentering. In ingewijde krin- NP, krijgt nieuwe hoofdcommissaris Mr J. Raveslont uit 'Almelo voorgedragen (Eigen berichl) DEN HAAG. (—(De'. Vereniging „De Nèdêrlandsë Padvinders" zal binnenkort weer; eèn. hoofdedhunis- saris hëhben. De Raad der Vereni ging. béeft Vrijdag namelijk voorge- Bteld, mr. J. M. Ravcsloof, burge meester van Almelo, in deze func tie te benoemen. -'yg-- Mr Raveslootisreeds enige ja ren... voorzitter van dë - plaatselijke commissie .:::De::;affj£üële.;benóéniing.Is afhankelijk'van- de - goedkeuringvan.' liet leid erscohvent. dat' op 14 April bijeenkomt.; ;Meh v zalzich: '.hërinhe-- ren, dat. .de. vorige hoofdcommissa-' ris, .de' hé.er. W. C:. Roest van Lim burg, (M (Januari ij.1. de tijd geko: tneh achtte omaf te treden. Kegeling vervoer voor herhalingsoefeningen .- 'DEN'HAAG'.''.-^i.Gp' 2'April"-zal een aantal i officieren en onderöffi- ciereh in. dé (légerplaats Wittenbérg bij "Stroé. voor', herhalingsodfehingeii onder dé wapenen komen. Zij bege ven (zich-Cper eerste, reisgelegenheid na 7.00 uur pér trein tot hét .station Stroé,gelegen aan' de lijn Amers-:. foort—Apeldoorn: -'Alle'feizigerstrei- nen '(Amërsfoort—Apeldoorn en: ApéMoorn~Amersfoórt,. waai*van de .vertrektijd7 :.te" ;:Aróër5fpóft-' '-' oi (te Apeldoorn 'tis: gelegen'ha7.00 doch vöor: 16.00 - uurrullen dié -(dag (te Strpe (stoppen.;: voor-, hét uitstappen van militairen. Het vervoèr vanSta tion 'Sfroe naar dé legerplaats Wit* tenbérg géschiédt mét: autobussen. IPerA" van ziekelijk individu of saboteur, zegt de justitie AMSTERDAM. De Officier van Justitie te Amsterdam, mr. H. TOas- senbergb, die tezamen met dc Substituut Officier van Justitie mr. jhr. Reigersman, de leiding heeft gehad van het onderzoek naar dc oorzaak der mysterieuze branden aan boord van het ms. .Johan van Otdenbame- ve.it" der MU. Nederland heeft vanmorgen meegedeeld, dat in totaal niet minder dan zes branden aan boord van liet passagiersschip zijn geconsta teerd, waarvan er tenminste vijfveroorzaakt zyn door brandstichting. De eerste werd al geconstateerd toon bet schip nog in Amsterdam voor de kade lag.. Kort daarna deden zicb nóg tweemaal gevallen van brandstichting aan boord voor en toen'tenslotte, terw-yi het-schip in'het zicht van het eiland Wight voer, voor "de vierde maal brandalarm moest worden gegeven besloot dc gezagvoerder, na overleg met zijn directie, geen verdere risico's te nemoa en de steven te wenden. Vrijdagmorgen kwam bet schip weer in IJmuiden cn tegen elf uur begaven zich aan'boord bet parket uit Am sterdam en dcskuhdigeiU.van poUtiRé^hranöwecr. Overal zijn posten uitgezet. De jus titie heeft kaar onderzoek'aan boord geëindigd en of het -schip ër. zo ja wanneer de reis zal vervolgen is eea zaak die volledig (.overgelaten wordt aan de directie van de'maat schappij. Mr. Wassenbergh meende le kun nen zeggen, dat slechts cén man 1 verantwoordelijk moet worden ge steld voor de branden. Hij meende niet. dat het het werk is-van een complot. Het 2oeken van dc dadér is even moeilijk als het-vinden van' een speld in eèn hooiberg.. Onmiddellijk —"zo vervolgde mr. •'WaSscnbergh-.i(.zyn(::.verMarin&:'(.~- werd begonnens m'ët hetonderzoek, 'dat..evenwel uiterst, moeilijk: is om-, dat zich aan boord 1400 passagiers en 400 koppen bemanning bevinden en iri feite .allen als verdacht kun nen wordeh: beschouwd. De brutaliteit van de brandstich ter een ziekelijke pyromaan of: een geslepen saboteurblijkt wel duidelijk uit het feit. dat terwijl het onderzoek in volle gang was en niet minder dan vijftien rechercheurs overal rondspeurden, terwijl beman ning cn passagiers verzocht was ogen én oren wijd open te houden, nog twéémaal a**n dek brand werd geconstateerd. Uit berichten, die wij uit IJmu.- den ontvingen, maar niet door de Officier van Justitie zijn bevestigd, zou ook ir. de afgelopen nacht, toen' het parket van boord was gegaah. nog tweemaal brandzyngesticht..: ':Mr(Wass^hbergh vervolgde rijn inédedelingen .met'. tè zeggehi\dat-dié branden hoofdzakelijk- zijn veroor-, zaakt in kasten en andere yerbor-. gen hoeken, De wijze waarop:.brand is .gesticht isuiterst - primitief,wat; evenwel-nietwég. neemt dat li«t. zeef gevaarlijk- Is, want 'een" brand; kan zich dp !èen schip stiel versprei den, en'mr/Wassénbergh prees dan ook het beleid'van de gezagvoerder, TncIDENTEN '-aim de Urae- f; liscit-Jóriüanèè grenshebben geleid tot Me' instelling van: een gemengde cormntstie, welketot taak ■■■heêfi'-ideSchéidinpslynfitd-, sen Israel "eJordanië 'in het gebied'van jBéth Cubrin te mar.-: keren. Dit .geschiedt' door 'het aanbrengen van rotsblokken, dié wit geschilderd .worden. Op de fata ziet rneri lèdéh van. de commissie én hun medewerkers,. voorzien van .kwast en uerfpofp Kun opdracht volvoeren: die gezien/het'.groot aantal vrodw'en' en kinderen aan böord, niet-gëaar- zeldhhëèft .dé irëis-iaï te breken toen Hém 'döidëlijk werd, dat hy' de oor zaak van dc branden niet direct zelf kon opsporen. Dé branden 2i;n nist in de ma chinekamer ontstaan. De schade is niet van zeer ernstige aard. maar toch altijd nog van dien aard. dat: de reparaties zeer kosfcaar zullen rijh. „Wij hebben thans alle denkbare maatregelen'getroffen öm te vcór-;: komen, dat. eèn eventuele -niéuwe. brandsiièhtmg ernstige gevolgen kan" dé;:^n^r. 'Wassènber'gll.' hebben.Czo /zeïde Het vi-edesver drag met Japan WASHING ros Het ministe- tievan BuitenJandsé Zaken*, heeft, "Vrijdag bydSowjét-anHhassade' (de tëfcst doen- overhandigen van:Éet ontwerp-verdrag met Japan, dat de Amerikaanse regering heeft opge steld. In een begeleidend schrijven wordt verzocht, dat de Sowjet-Unie haar standpunt omtrent dit ent- werp zal kenbaar maken. Op bet ministerie wordt verklaard, dat al-; le mogendheden, die met Japan in (oorlog waren öf. deel uitmaken van.-de commissie voor het;.Veixe Oosten,-thans .de .tekst in .iiaar.bë- rit hebbeot. 1 TAZIJ. kennen ln:;Nedèrlandveen jpurnhlisti dië.:mdzikdté;clotjh:';(;. wérd/enfeendandlu^AdtedManNde-Y bnverzorgde monden ruuir bet;- ca- bar.étw'vluchtte.jMaaE'^MünchpnA heeft („Nitk":- cé'n; 42-jange\'tand~ cn:, d'-ë de piste zocht, nma. hij, aoor'.de oorlog, 'zander:praktijk •toas roemd té1 'worden. ''Hy^WiübrdÉ fyGrock'21" genoemd.' en' zijnbuitenlandse,* toürnêe'jjZvólfe i| zalen met daverend lacferiae men sen.. Hier onder driemaal ',Nuk", zo ma ar'.om ook eens té lachen. Si 5 willen m ook Sinn' sch Pi bespreken PARITS. Gromyko heeft gisteren verlangd, dat nog twee punten zullen wordeh opgenomen "op(de agenda van een toekomstige ministersconferentie - der Grote Vier. namelijk;1. Hel. Atlantisch Pact cn deoprichting van; Amerikaahse militaire bases in Engeland, Nnonveggn, IJsland en in andere landen van Europa en het nabije Oosten; 2. De vredesverdragen mét Italië en de Ealkan-satelIieten en schikkingen dér Grote Vier betreffende,Duits-: land - énpostenrl'ik, met Inbegrip, van denazificatie, democratisering en. oorlogsmisdadigers. dan 15 pet ge- natuurlijk' niet da aid. Dit Gromyko -'kwam' met (deze. nieuwe punten" aandragen, nadat hij op de (man"., af 'had geweigerd zijn voor stel -van',twee dagan geleden,ewagr- yan ."Westerse gedelegeéf deri' hadden geloofd; dat het een eind-;zou ma ken (aan..de impasse op (de ageh- (da-cónférentie,'op .te helderen. Zijn: nieuwe.voorstèllén (kwamah, al e.vén onverwacht (.als. •dié.:;, van twee (dagen' geleden en men .krijgt de (indruk,: dat de Rus van plan ia de 'agénd a - h e s pr ek ihg - nog we- kênlang;(üït :te,- spinhën, ajyoréns mén definitief tot overeenstem-, ming zal komen. :(Gr.omyko'' (verteïdé, dat-.) hij hét Atlantisch' Piet .én - de Amerikaanse' militaire- basés 'Öp dé agenda, wilde ..brëngjéhjV: omdatd.ezé kwéstiès: bér Jangrijik (zijn-. yoorde verbetërmg ven r"dë ('betrekkingen'-: tusseh..Rusr land, deC- jVerenigdsStaten, Sngê- Idhd enFrankrijk. (.^Ewijl(.'.de-4("Westerseplaatsvér- vangers -elitaar nóg verbaasd aan- (këkéri,.voegde(r'"déRus-. daar., - niih-' :zaam('.aah;(tde;_:v,Lié So\^" öt-dale- (gatièj: sprèëkfc;-dé;;.h'§öj(;; üit( dat'deza yóörstéllëri (de ins tem ming .van..: hét; Westen kuniieti wegdragen-'' v-i'( - „Het. andère pünt; schijhën dé. Rus^. sen:-1/ (nsar; vórsc('- geschoven-/.'t'é: hebben als een', tegenaanval, opde eis- van'.-hétWesten om te v gaan; .pr'aten.'-(.övér.::;dé':(sch endihg( van ...•;dë, vredesverdragen dér Balkan-satel- liétéhi wat;" 'bétroft (de milltairê: clau- sule:.endié(déh.'rnepsenrechtèh.;.:(( (#(Grpm^kp(kwam chét Westen daëjr- ih' tégéinóet,"maar maaktëVhèVpürit moeilijk'' aahyaardbflar dóór /Italië- :e.r. bïj'(:'te;( s"lépén en (ër ;de( eii faah te.- -kopèeiéh,- dat ■mèn gaat'. -.pr.aten pver aènazificatié,democratisering :én(:'óörlógsmisdadigers;.in. (Duitsland: cn Oostéhrijk. Imitatie .nap -het'klagenö 'gesteun; v opder 'bèselefdinpi ria>7^rjcj)|ic^j!- .f ;(tïiM.-k7a^®^.rdait::by feejut-fóbrfièi .'■„Ja zeker; mevrouwtje heti-is ,.iyelistoadr Zondag, .doch, komt' U- C f rrtaar.fals het niet uit ite höudeit.' Hogere margarineprijs om korting te kunnen geven (Eigen-bericht)' (((:-( - Deprijsbeheéising' beeft' aan -Dè Gruytör tcéstemhiing- gegèvèü *de:| consumentenprijs - voor hiargartne; te:vérhögén.:Van:52 tot 54; cent per pakjé, ten einde ditbëdriji 'in staat te- stellen zijn vérkoópsys- teem van'-10(procent - korting: te; kunnen .blijvenhatidhavén. -Aldus meldt het (Nederlands; Weekblad voor Kruidèrjiêrswafèn, .(„MoTid:lüycZ;opên;;zo-k Tiiét by 'mijn', waarde'--' r. ehjhèt^s mmtatuur-TJiooltje «lot irriteren», dehgetuidv&njde' boor. ztaarMa^Pb. piepen1. 11 iij'l rN G) ht- lm hi lag b ven d h i ?.r de Jaloc geleverd (TOKIÓ. Nadat reeds gisteren vooruitgeschoven patrouilles du --Am軕A rlkiuen ten Noord-Oosten van Seoel de 38ste breedtegraad w^jren gepaia- sëerd rolden vanmorgen Amerikaanse tanks oves d? «eg Seócl—Wonsan. Noord-Korea binnen. Van een overschrijding;, der grehs Op grote schaal kan échter niet gesproken wnrden. De tankcnlonne hield halt aait; dê oever'"3 vande-rivier de, Hantan, een zyrlvler van de Imjln, ongeveer-1 ldlometer ten Noorden van de 38ste parallel.- - r WlLilÉMSTAP, Dér niéuwé':mii-i. -:niSter(ïv4ióL:;'.Uniezakeh.èn;;,<yyèrzèése Rljksdèléhïisin -deafeèlopéh^Hacht: KIM naar. Nederlind ve'rtfèk Inteèn communiqué van het azht- hte legeé. wpr,dt iezégd. dét dé. Chi- ::héSen;:;hÜa:;:verwachte:;:tè£éinpÜÈpsief; nog «iet begonnen zyn.>Mén,. tieèmt: 4a^(wt;3év'cóiiïtóünistenHói54As|lt1-r:: val. znllën óvèr^aan,: iödra yópr hsn EunStlge regeApérióde ln HoreA - begint, datris In dc eerste hélit vap April. In('het( bijzonder ((nisiarivhét cehtr^iè-front, waari rij .-hog-, .stelliii-: ëpn ten .Zuidèn yan- .de3Sste breed-" tegMëd ^Anneineri, (- blijven de^Chiri nezeh'versterfelnèefiièhöeriu;-Ifi.-ver~. bsnd hièrmëde li dé luchthiacht der Vèrftnlgdè Naties; op hPl ögènblik cksK 'dé Chinézea hébben plotraling.- 'fiuh1-' luchtma3it:(;weér;( in- ;dè,;-atftijd(| 'ëén-ider .-groótets-i hichtgevéehtèh'vaa' ■'dè (Korèaahwroorlóg bovènMafbrtiigkri" arindét'vGhln«Be.(MÏG-st jagers d^toafnen Over dëze,ferug« -g en (yoereii'vd e (GMheWnphufi>7S7«?i ?s sterklhgéiV üii 'Mandsjoérije '•aaa.e-?:-.'..- iSs 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1