en West in Parijs weer dichter bij elkaar HET ROTTERDAMSCH PARCDL ftp Agenda: vreemde pudding met voor elk een krentje Morrison doet beroep op Moskou Drs Nederhorst vraagt algemene prijsstop Priiis krijgt poppen voor de prinsesjes Senaat keurt zending van 4 divisies goed D# Jaargang, na, Dinsdag 3 April-1951 Minister Peters op Schiphol aan gekomen Moskou's bereidheid nog;steeds niet; bewezen Fransen verijdelen plan van: Vietmïnh Verdedigingspact voor Stille Oceaan overwogen fcOTMHflHK Inlcrpellanl spreekt zich uit voor prijs- en grondstoffen beheersing Minder aanwijzingen voor Chinees tëgènóffënsiéf Kinderen van ..Nederland-school" zingen vlekkeloos Wilhelmus Incident in Belgrado Slaolie f 0.10 per fles duurder MAANDAG 0 UUR l Eisenhower neemt het commando op zich Pakistan aanvaardt Kasjmlr-r esolutie m AMERIKAANSE TROEPEN NA AR EUROPA' f oor verdere zendingen voorafgaande toestemming tan Congres nodig Begrotingsoverschot in de YS venvaehl Pros. Truman wil voortzetting Marshall-hulp Meisje door losgeschoten betonblok gedood Red. en Adm. lange Haven-141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prljsi per week 0.40 pér kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Uitgave NV. De "Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: AmsterdamSche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper ■T 'AMSTERDAM. Ir. L. A. H. beters, de nieuwe minister van Unie-zaken en Overzeese Rijksde len, die reeds Zaterdagmorgen j.l. •werd verwacht, arriveerde Maan dagmiddag. kwart voor vier op Schiphol. Tengevolge "van een storing iri' de radio-installatie van het K.L. M. vliegtuig uit Curasao, moesten dc passagiers te Goosebay wach ter. op een speciale machine van de K.L.M., die - uit New York kwam om lien op te halen. Ter begroeting,.waren de. staats-, secretaris van Minuorv de lieer L. Götzen, de secretaris-generaal van het Unie-secretariaat. dr. Ph.J. Idenburg. de vertegenwoordiger der Nederlandse Antillen dc heer M. P. Gorsira.. de* vertegenwoor diger van Suriname, mr. dr.- R. H. Pos, en de gecommitteerde van Surinaamse zaken, mr. H. L. de. Vries op de luchthaven .aanwezig/ komen, indien jgj vap uneping zijn. (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Frankrijk, dat voortdurendaangedrongen had op een grondige voorbereiding van dc conferentie der Grote Vier, mag niet klagen. In. de nieuwe" zitting vande plaatsver vangers heeft het Westen opnieuw een reeks concessies voor gestaan, die ten doel hebben dc twee agenda's, die van het Westen en die van Rusland, dichter tot elbaat te brengen; In" hun nieuwe formulering spreken de-Westelijke mogendheden •htt niet alleen: meer van dc oorzaken, doch ©ok over de- gevpl-; gen yan.de huidige spanning. Men spreekt niet slechts over de bewapening, maar ook over de legers: de demilitarisatie van Duitsland wordt thans vermeld.in de bewoordingen, die;van Gromyko zelf afkomstig zijn'. 1 - Inderdaad kan de conferentie van de plaatsvervangers alleer. tot een goed resultaat komen, indien de twee partijen, waarin dé conferen tie verdeeld is. ten opzichte van. de bewoordingen van de tegenpartij een stevige mate van verdraag zaamheid tonen. Men zou zich eigenlijk kunnen afvragen, waarom de plaatsvervangers niet besluiten de twee agenda's, zoals zij thans luiden, eenvoudig aan elkaar te plakken en zo aan de 'conferentie van ministers voor te leggen. Verschillende alinea's zouden dan weliswaar met elkaar in tegen spraak zijn. maar dat zal met do redevoeringen, die wij straks te horen krijgen, nog wel meer het geval ^ijn. In ieder geval zou elke minister don uit deze vreemde pud ding hetkrent je kunnen pikken, dat hem het meeste lijkt. Gromyko heeft het zo niet. be grepen. Hij ging de concessies van het Westen, onmiddellijk.te lijf mot de felle bewoordingen, die ib de diplomatieke kringen van Rusland voorschrift 2ijn. Het- is echter niet uitgesloten, dat. die "felle taal als rookgordijn, moet dienen om hem straks gelegenheid - te geven met Moskou overleg te;plegen óyer tege moetkomingen van de kant der Russen. Zij zullen zeker; tegemoet-' Van onze correspondent te Londen) LONDEN. Herbert Morrison, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, heeftgisteravond zijn eerste openbare rede over buitenlandse politiek gehonden. In Dudly, in Worcestershire, noetnde hij een tweetal be ginselen, waarop de bonding van de regering gebaseerd is. Het eerste is, dat de regering niet gelooft, dat er'enig probleem is, dat niet door onder-; handelingen kan worden opgelost, wanneer beide partijen znlks tvillcn. Het tweede beginsel is, dat als iemand tracht om van de onderhandelingen af te wijken en zou proberen een regeling door middel van geweld op te leggen, hy zon ervaren, dat Engeland klaar staat om de dingen, waarin het gelooft de democratische levenswijze te verdedigen. De Britse rege-: ring zal geen eerlijke kans, om de internationale spanning te verminderen, verwaarlozen..Het is niet te laat cn het dient nooit te laat te zyn voor Rusland om met de rest der wereld deel te nemen aan de grote construc tieve taken.'die te. doen zijn. Wanneer dat gebeurt, zal Engeland bereid ziin, evenals het hu bereid is, om de hand van .vriendschap nit te strekken. De regering heet het vooruitzicht dat de conferentie van Viermoet doorgaan. Of zij. dat menen -is deze voorbereider dér conferentie nog steeds niet duidelijkgeworden. Tot: nog toe heeft de opvatting van Frankrijk, dat een dergelijke con ferentie grondig voorbereid moet worden, alleen maar geleid tot ver groting eh verlenging van de reeds bestaande onzekerheden. V HANOI., Een plan van 30.000 opstandelingen van de Vietmïnh om een grote Franse legermacht in te sluiten en uit te moorden en daar op een belangrijke verbindingslijn in Indo-China af te snijden is ver ijdeld. aldus hebben Franse leger- autoritcitcn te Hanoi meegedeeld. Artillerie en vliegtuigen drijven thans de voornaamste legermacht der opstandelingen,die doorgebro ken was, terug io de bergen. De aanval in dit" gebied yan' Dongtrieu en Maoche, ongeveer zeventig kilo meter ten Oosten van Hanoi, heeft drie dagen geduurd. WSHWaiÖ^^'-Vo'lgenW-beTich' -.téiF inde.Amerikaanse pérs zouden ambtenaren van het ministerie .van. Bultenlandsö--;ZaKeh". deze weck be ginnen aan oen plan voor een ver- dedigingsv'erdrag voor' het Stille Oceaangebicd, op te stellen naar analogie van het Noord-Atlantische Pact. Het pact zou de Verenigde Sta ten, Australia, Nieuw-Zeeland, de Pbilippijcen en mogelijk andere lan den van hetgebied van de Stille Oceaan omvatten. Communistische invasie op Helgoland KIEL. In een voormalige schuilkelder op het eiland Helgo land bevinden zich dertien com munisten, die zich hebben -ver schanst. Zij worden belegerd door Duitse politie, die zuurstofbranders heeft besteld, om zich daarmede oen weg. door de verschansingen te banen. Kwestie der ivatenvegen Belgische Senator wil arbitrage BRUSSEL; Prof. Ferrumd Dc- housse, socialistisch Senator en hoogleraar .te Luik, heeft in een artikel in 'de, ^Soir*',niëi-betrek king- tot '-'de netelige kwestie dér .waterwegen," dié- een hinderpaal -voor de ontwikkeling der Benelux, kan zijn,.voorgesteld de. hangende geschillen vporjlê, "leggen ..aan7 een arbitragecoHege. Van de 'aanvaar ding door Nederland ,:va» eender- gelijke-'suggestie zou dan België's aanvaarding om de Benelux tot verdere ontwikkeling te brengen, moeten afhangen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Is de regering niet van oordeel, dat in de laatste weken een aantal ongemotiveerde prijsstijgingen hebben plaats gevonden en in de-toekomst, mede door een. nlctgcrechtvaardigde doorberekening van de 5- pct. loonsverhoging nog zullen, plaats vinden en dat daardoor, alsmede door de wisselwerking die Is. ie constateren tussen de kooplust enerzijds cn de prijsstijgingen anderzijds, een gevaarlijke inflatoire tendens bezig is zich te ontwikkelen? Acht zij het in dit verband niet nodig de in de rege ringsverklaring in uitzicht géstélde prijsregeling voor le bereiden en tot stand tc brengen en is zij bereid al is daarvan in de regeringsverklaring niet met zoveel woorden sprake geweest de werking daarvan zo doel treffend mogelyk-te doen zijn door onverwijld, en als eerste stap vóór Verdere prysbeheersende maatregelen, een algemene prijsstop af te kondi gen, met de mogelijkheid toit het verlenen van dispensatie? 'Aldus luidde ".een. van de twaalf Linfcj een bord „Bofxinnik". Jfeckts een bord pBronstein". Pp w de kale .tafel, een saai schaakbord mét lelyke, doocigeurone schaak stukken, De oudste speler, links, ■de 30-jarige ingenieur Botwinnik. verdedigt in deze vreugdeloze omgeving en op deze wijze zijn titel: pan toerei dkampiocn scha ken "tegert de ouwelijke jonge ling rechts: de 27-jarige Bron- stein. Volgens, dé' ellenlange vér slagen over deze tweekamp fner- tegenwoórdigt de inan links „taaiebedachtzaamheid, hoogste tottenschappelükHeid 'en - strate gische zèlfbèkèèrsing''f En de man' rechts: „speelse fantaisie, romantische'durfen verrassende vindiiigrijkh'éidAt ziet men. het ei* niet aan af, toch schijnt het' zo. te zijn. BONN. Het hoofd yan dé Ne derlandse missie7 bij de geallieerde Hoge Commissie voor West-Duits- lana. vjce-acimiraa! J. de Booy, is tot Nederlands ambassadeur bij de West-Duitse Bondsrepubliek benoerr.d. van een bijeenkomst van dc minis ters van Buitenlandse Zaken van dc Grote" Vier welkom. Juist het feit. dat in'deze'moeilijke tijden de meest machtige-landen in de wc- Trld hot oneens zijn. laat ons niet toe, zei Morrison, alleen de buiten kant van de kwestie te bespreken. Men dient het wérkelijke-probleem onder ogen te-zien. In dezelfde geest, -beziet de .re gering de situatie in het Verre Oosten. Een oplossing van de-Kor e aanse kwestie -op zichzelf zal niet alle probLemên 'in het Verre Oosten uit dc wereld, herpen. Niettemin, thans is liet'psychologische ogen-, blik voor allé betrokkenen' orr. te zien. of •men'de-:vijandeiijkheden in Korea niet kan beëindigen. Ieder een die .anders spreekt, spreekt niét in de ware geest van de Verenigde Naties of van de, gewone mensen over 'de hele wereld, aldusMorri son. TOKIO. 44- JPa,trouilles der- ver-, hnndencn *'staHeri.^;gisteren in, ;dë, Westéiy Itc':.' -frónteëctor dc ;;38ste breedtegraad naar-: believen - over. Er züri7 iiri^^nvó^n6ett voor een Chin ces-tegciièffensicL- - -,'ïnk öe'.ceut&c^róSïtèêcïorschij- nen -de Ch'mëzéri; hun. 'kradjtig^' Verdédigiiigssteilirièen^ 'die yjjfja zes kilbxn^ter:van; dé b r c ed tegraadizij n-lg'elcgen„prijs ..te gevenv GeaiBéGjaé:.,vliegers,..blijyen.: echter', mèl^ng^hnrilceöyati ifriene- - r^end: verkeer... vart; militaire., .voer.-. tuigen :óp >de;;itt''-*^ïdëiyife»iicbting voerende Noordkoreaanse wegen. raumiiii^a iHiiiin iiamns lefs zachter r - jg WeeVsverwathting lgeldig'vsiri.S7' g DinsdagaVoÜd r-jot-Woensdag-g: avondrr.^- u' s".-P* S Aanvankelijk: r opklaringen,^ g maar Uater r^éer. Jtoenemende g bewolking met plaatsëlïjk ;cnige s jregen.? Matigéj;.Ja.ter.;yrij..krach-'g m 'tige-vwind tiisEéh?Wést'.Gri-lZuid;:-:g- - g-Mofgen l overdag^ iéts -.zachtér.g g d an? vandaag.-;^'5, 4April-: Zp-r. op (F.l 1 .-onder",i9.17.,,s g Maar. ,pp 05134 onder 17.12. - ".1 aiBpiKtrafeiiiÉPi* MONTEVIDEO. Trins Bcmhard heeft door dc tralies van de kluizen heen het goud kunnen zien van een der thans rijkste landen ter wereld, waarvan de munt een voor onze begrippen ongekende sterkte bezit: Uruguay. In massieve blokken lag het goud daar opgestapeld, by duizen den kilogrammen en voor honderden millioencn waarde, in dc onderaardse gewelven \*an dc „Banc de la Rcpublica" in Montevideo. Dc presiderit van het directorium, di- :Afberto Zubiria;vbood 'de prins eert album., aan,:' waarin specimina waren geplakt yan allé bankbiljet ten, die Uruguay-'kent.':.'-;': frf. Op dezelfde dag bracht prins Beruhard 'n bezoek, aan 'n openbare school die de naam van oos. land draagt;. „Escuaela de "-.los Paisea Bajos." Het is in Uruguay namelijk de gewoonte," scholen te noemen "naar vreerode landen. 'V-A-';' Men had op de .Nederland-school', iyêel- werk gemaakt, van het bezoek. •Honderdenjongens en meisjes in de gebruikelijke Uruguayse witte schooldracht vormden met hun ;blau\y-witte en rood-wit-blauwé .vlaggetjes: een erehaag bij het bin nenkomen van. de. prins, In vlekke^ loos Nederlands zongen zij hem "het ^ilhelmtis toe, zodat men zich. in i'een echteNederlandse' school kon -wanen. ri::.; - Póppen, door de: leerlingen van do school vervaardigd, werden aan dé prins overhandigd met het ver zoek zé aande prinsesj es te willen .Staande, naast de minister van On der wijs,dr -Eduardo Blanco Ace- 'vedo', nam de directrice. senora .Yolanda Costa de Cónzalez, de on- dërscheiding in ontvangHt, die de j 'prins, haar-uitreikte: ridder -in. i Orde van Oranje Nassau. vragen, welke drs. Nederhorst (P. y.. d. A.) heder^iddag. in de Twee de Kamer, bij zijn interpellatie over: "de loon-enprijspolitiek aan", dé re--- gering voorlegde.- „JCan :yan de. regering verwacht wcrden",-zo''liét''..hijdaarop. volgen, „dat 'zij thkns 'in: de gevoeligé'sec-; Joreiide- prijscpj^röleteeéh1Jg":Xèr'\ :4.hand:.'negmt,rioor bi'rlsel van prijsboheersing met de: daaraan verbonden grondStoffenbé- heersing? Over de" wjjze waarop de regering haar prijspolitiek in het jorvgstft verleden, had gehanteerd was de bèer Nederhorst, blijkens zijn vra gen, niet tevreden. Zo vroeg hi; zich af, waarom de prijsopdnjvings- uil hamsterwet" niet was toegepast om het hamsteren tegen te gaan. „Mag", zo zei drs. Nederhorst, „nu na de laatste loouronde de Joon- en salaris trekkenden een reële Ir.ko-, mensvermindering hebben onder gaan van 5 a 6 pet. worden aange nomen. dat de andere groepen der bevolking, met uitzondering van de groepen met kleine vaste inkomens, die reeds een onevenredig grote achterstand hebben, eveneens een reële inkomensvennindering van 5 pet. zuilen ondergaanBestaat er geen .aanleiding om te bevorderen, dat het beter gesitueerde deel van de bevolking een groter offer brengt dan 5'pet., gelijk met de salaris- trekkenden met een inkomen van .racer dan f 4000.— in feite nu reeds hot geval is? Hongaarse diplomaat zou mishandeld zijn" BOEDAPEST. Het Hongaar- se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Maar.dag iyikend ge maakt. dat dc Hongaarse zaakge lastigde te Belgrado Zaterdag j.l. „op misdadige manier" is aange vallen door een aantal „leden van de Joego-Slavjsche geheime poli- tie", De Hongaarse, eerste plaatsver vangende ;jninister van Buiten landse Zaken, Berei, heeft een protestnota aan de Joégo-Slavi- sche zaakgelastigde te Boedapest gestuurd, .waarin wordt gewaar schuwd v^pr de „érnstigste ge volgen'1-;:. ingeval de -Hongaarse eisen voor de „volledigste genoeg- docriirig,V niet worden" ingewilligd. 'Eigen bericht) DEN HAAG liet ,6e drijf schap voor margarine, vetten en. oliën heeft met Ingang ran 1 April de heffing op olie verhoogd mét .f 11.- pef 100 kg,Ipde praktijk betekent dit, ilat de slaolie een duhbeltjé per fles duurder wordt. De verhoging zal eveneens worden doorberekend in prod neten waarin slaolie ïs ver- werkti-:,''. Voor technische oliën ls een "an dere regeling getroffen. Vonnis tegen oneerlijke liooftlofficifer bevestigd. DEN HAAG: Het' 'hoogmili tair gerechtshof!.i .Den' Haag be vestigde varmiórgen ;het:Vbortis...yan de krijgsraad.>in. Djakarta 7w-^rbij r de reserve-majoor Blom tot acht maanden werd veroordeeld wegéns verduistering ,:4;Van>" 7lègergoéd«"{n'-. Het Hof gdsstte tévghs rorrmidde:- lijks gevangèoïcmihgr;- •>- 'ifj, *v«. -j .^.-r ----- (Van onze correspondent te TarU») PARIJS.'„De opperbevelhebber". De officieren rijten, de journalisten met zich mee trekkend, maar met een. vrolyke lach en een los gebaar laat Eisenhower ons weer plaats nemen. Het is zijn verste persconferentie sinds rijn benoeming tot opperbevelhebber van de Shape. „Gentlemen, ik verkeer niet in «Ie gelukkige positie'van mijn collega's, die u alleen bijeenroepen om u grote overwinningen mee te delen cn opsommingen te geven van de gebieden die veroverd zyn. Myn taak is eenvoudiger: het Westen zo sterk te maken, zo eensgezind, dat Iedere agressor van rijn voornemen afziet: ons dool Ls de vrede te bewaren. Vannacht om twaalf uur éér is myn func tie officieel ingegaan." Hij staat rustig achter de micro foon, slank, bruin, ongelooflijk fris en vitaal voor zyn leeftijd, hot hoofd een weinig opzij* gebogen; de han den glijden af cn tce langs zijn zij de, als om te onderstrepen, dat hij naar zijn woorden zoekt. Hij impro viseert, niet om ons te overdonde ren niet uitspraken van de adelaar, maar om de huiselijkheid van het contact te accentueren. Dat sluit echter stemverheffing van tijd tot tijd n:et uit. Hij kan plots loskomen cn dan is hij ook direct de man, die commanderen kan en die wij twijfelen er niet aan gehoorzaamd zal worden. „De taak die-wij ons Liet het in de bsdoclins ook de &«tdM hebben, kin en zal verricht investeringen aan een drastische beperking Wrakstukken gezien in het Kanaal FOLKESTONE Dc kanaalboot ,rMaid7 of iOrleans-'Ydie naspeurin gen heeft verricht,-/ naar een één-; motorig Engels spórtvliegtuig, dat sinds Zondag wordtvermist, heeft Maandag, geseind, dat -wrakstukken in het Kanaal rijn gezien. Het vlieg-: tuig bevond zich dp e^n vluciit :van Southend naar'.Le-bTouquet. -Er wa ren drie personen aan. boord. - Zwaar bescltadigd door een aan varing met een vrachtboot, zmkt het Deense schip Astradat met stukgoed op weg was naar Havan na, layigzaam weg tn de golven oan de Atlantische Oceaan. De an ti ere vrachtboot die tijdens zware, regencal, gepaardflaaiide me;f lichte: rhistf.' op' [de jjAxtra" liépj toerd. iitht fiesdiadigd èn\ kon ''op eigen kracht'nizar :Néiy. Yorfc- sto- mtm..ftDe.. .-bèthM\nvQ.ppan .dc „Astra" .Wrö" #eréii, .Teriuijt een" ier jhulp gasnelclrischip op enige afstand vaart, gdat-'iae jfAstra": onder. 'LAKE-' SUCCESS. Pakistan heeft Maandag 'InM'de Veiligheids raad mcdcgédeéld, 'dathetdè réso- -lutie.. strekkende tot, het oplossen 'van het geschil tussen -jrtdia en Pakistan' 'nyèr-'-Kasjmiraanvaardt', worden, Indien wij met ons gehele hart erin zijn." Niets van snorkende taal van de militaire halfgod. Alle woorden zijn er op berekend, de Westerse demo cratische pers voorop de Franse te ontwapenen en tc winnen. Tel kens weer, in antwoord op vragen, trekt Eisenhower de lijnen, die de verantwoordelijkheid van de mili tair inperken. De militaire waarde van Grieken- land? „Als soldaat kan ik daar al-, leen de grootste eerbied voor heb ben. maar aLs soldaat moet ik ook binnen mijn terrein blijven. Er zijn beslissingen, die de politici, de staatslieden, moeten nemen, vóór ik aan het werk kan gaan. Laat mij niet op hun terrein kemen. Ik heb uit te voeren ivat de regeringen be slissen." „Ik hoor alléén Amerikanen vra gen stellen. Waar blijven de ande ren?" vraagt hij cn onder algemeen gelach wordt het vrageaspel voort-, gezeti. Tot de officier in functie Eisenhower aan zijn jasje trekt; De Generaal Dwight D. Eiscnhpwer: bewondert op óe persconferentie^ welke' hij gisteren üi.--Parjjs- Ixield. de min iafu ur.-vlaggen :?oan cfe-ïlle.-'' d en-stoten, ©an. het Atlantisch Pari: „Ik ben hier7ont te;-helpen;boben. al deze landen Zeen jbëschéTrihéTidéri pxiraplvte "te. spamen'v -vertelde -de v - Atlantische:'", öpperbepelheöberi'!:^'# folografen ,\yaéhteitiB?"Eën«:'i;ïëSta^ knipoog, een vtitlven met de-hand, en EisenHoweriverdwijnt; "nage staard door 'een'vertederde -troép joiima]{5t;m WASHINGTON.: - De 'Senaat, aangenomen7 waar in :ge2egd - werd. heeft zich Maandag uitgesproken te gen het zenden van meer dim vier divisies naar Europa zonder mede- werking van hel Congres. Hetzelfde amendement was twee uur tc voren verworpen.met 46 tegen 44 slémracn." Dóarno werd een motie7 ingediend 'om deze stemming te herzien)De" motie werd met 49 tegeh43 stem men aangenomen en daarna evën-' eens het eerst verworpen amende ment. Met. .62 tegen, 27"'stémme[i'. wasjéeji amendement v er w o rpeno m.het. op-. nemen van Amerikaahse infanteris ten benedén >20 jaar fn;het; Noord- Atlantische. leger té verbieden, Ondanks oppositie van democra tische leiders werd een amendement.i WASHINGTON'A. bi minisór val) Financiën,..Snijd.èri;,, heeft Maandag, tegenpver'i de financiëlé.'. commissie, vsn.het'.flüis -.van'' jAf^evBardigden vérklaara,r'„dat:?,hjjé dit jaaf. een be- grotingspyefeehöL van .ongèveèr 3 milliard .dollars jveywachtl'. Y Président" Tnt'man :-heeft in,;Jahu-' •ari-:j.L m ztimsbbodschap.-aaii faet; congres ;gespEflken.i:.VBn een tekóCfc. van 2^ milliard Uöllars. - dat het „de: mening yan,; de.-Sènaatr' was,- datV Amerikanioét s"prpberéh voorzieningen .inhét IfaIjaansé,vire- desverdrag, dié:-dc.'gewapende macht, van, .Italië bepërksn. ongedaatié.jé;:7 maken.' De stemmenverhouding "was 57 tegen 20.'■■.'-■"flN'A WASHINGTON President Tru- man heeft bekend gemaakt; aa-t Wj het:'Congres zal verzoeken, dé Ma rshall-hulp niet April-D95.S"":té;: laten eindigen, doch deze. ih istand te houden. KROMMENIE' ■•''•'TijdteiK ito Hvel'kzaamheden'': aan eéndtkolehop* - slagplaats-.te; TCrórnménié^'schoot gister m iödagëeh;Idérzwurê i beton-, n.en.blokken'tiif'eei^mkdlleh'-kwam7 terecht .op twee'kia^erènébrqeiüé: èn'l.zusje,die tockqkem; Het -:4'-jBrig Idiaapje liep :slEchtó.;üiqbfé»:.verwon-, dingen-v Marianne deéHe^^wélrii-doóréf hèté blok dodelijk, getroffen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1