Regering wijst prijsbeheersing en inyesteringseonirole.' af HET ROTTERDAMSCH PAROOL J Prins Bernhard brengt bezoek aan president Peron l INTERPEbbATIË-mÓERHORST Meerderheid der Tweede Kamer gevoelt er ook weinig voor Minister Mansholt ontkent grote smkerspeculalie LICHTING 1951-1 na se metra riidt weer en Amerikanen in massa over breedtegraad lie Jaargang, no. ,78 - - - Handel had: slechts gering voordeel Zes samenzweerders ontvoerden de Kroningssteen Gallinar Ileber schenkt hem „paard met hersens" Mr Stikker:, Doel wórdt iii - benaderd Ook ambtenaren 5 procent Moiie-Nederhoi'pf in 't kort lüS Icimmunislhcli gedrijf bezorgt arbeiders- tamelijk ernstige.: nederlaag. Arbeidsconflict bij N.V. Albert Hcijn MacArthur: „Zwakte van vijand wordt thans krachtig uitgebuit": Stakende studenten in botsing met politie Maoklie Iierpverd op Vietminli-rebellen a«d «n.Adm, Lemg»'Haren I4f, Schiedam Tel. 6?;00 Abcinn.prijsr perv/eei (140 pet ketones! f S loss» nummert - Opgericht door de Stichting „Hm Parool" Woenwkg 4" April! 195"! |Ultgay«Nè^Dfl-NJeuw»^Per»v— Postgiro 398444 1 Bemkiér Amis terdcrmscfe eE ank r te^aotterda«fi~; Directeur; 8. -:ds Vrie« Hoofdredacteur: W, B.-.F, Srfhaper (Van onzepariemcntair^Mda^tetir)! - - ->.• .''-/c//"''3~*-A*VVi '■•«-»•-.»•c DEN HAAG. Zijn interpellatie over <Je Ioon-^ en ^rijspolitiek belooft-de verwachtingen m drs. Nederhorst (P.v.d.A.) te beschamen. Dit mag gesteld worden, hbewel het Tweede MINISTER' VAN DEN-'BRTNK 'V De 'voornaamste tegenspeler vaii dr^ .Nederhorst in het Kamer debat over de loon- en prijs politiek- van de regenng. „Loons- -,eh prijsverhogingén brengén, on- i!ze:lexportpositié in. gevaar". <Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. ;fn de Tweed e' Kamer heeft minister Mansholt mel ding gemaakt van verschillende be- schouwingen. ;iiitdagbladenover speculaties in. suiker, welke aan be- N paalde handelaren een winst van j 5 millioen zouden hebben.;:opge leverd. - „Als dat waar zou zijn," zo zei V hö;v,rWaS hef inderdaad een.::ernstige zaak,". Maar naar zijnoordèelvwaren dezó berichten nipt vaii subjectivi- teltcntbloat. Hij'.xekénde de. Kamer voorv dat in 'de afgelopen - tijd 25000 tón. suiker meer was afgeleverd dan in v dé" overeenkomstige période Van vorig jaar. - - 1 Volgens rijn berekeningen 'waren deze hoeveelheden^ echter niét blij ven hangen-bij - handel en industrie dóch. afgeleverd .voor-export of goeddeels .doorverkocht .naar het pu bhek;' dat cp deze wijze dus langer LONDEN Scotland Yard heeft thans eèn dossier -óver de historische Kroningssteen- van .Scone aan de officier van. justitie voor.-geheel En geland overhandigd. Men-verwacht, dat deze. met hoger functionarissen overleg zalplegerialv rens hij zal be sluiten of _eeh vervolging kan wor den ingesteld tegen de Schotse na tionalisten, die de sleen op Eerste Kerstdag uit de Abdij van Westmin ster verwijderden en haar naar Schotland brachten. De politie zou.ee gehele geschie denis van de diefstal hebben gere construeerd -en hem toeschrijven aan „zes samenzweerders". Drie- duizend studenten van de universiteit van Glasgow hebben ge dreigd met een „niers naar Londen", indien i er arrestaties worden ver- I richt. Kamerdebat op dit moment nog niet geëindigd is, Want de' motie. Waarin-de iuterpellant een lijdelijke prysstop als aanloop voor een prysbéheersing van de belangrijks^levensmiddelen en een directe investeringscontrólê bepleitte, werd door minister v. cL reeds krachtig bestreden en vond ook by de andere partyen geen daadwerkelijke /steun* - Van K.V.P.-zijde verklaarde men zich er tegen. Daar heeft men blykbaar meerbehoef té- aan een sterkere progressie van de kinderbyslag, als door dë Heer And riessen bepleit. Dc C.HXJ. achtte de ganse interpellatie prematuur: zij wil de komende regeringsmaatregelen met vertrouwen afwachten, hoewel dc C.N.V.-man K i k k e r t kennelijk dichter by dc motie stond dan zijn geestverwant' S c h m a 1, die'slechts hoon voor het N.V.V. over had. Dc V.V.D. kon zich met het regerings beleid vrijwel verënigèp: haar gaat het lót van de intellectuele middengroepen en.de middenstand..nu blykbaar vrat meer ter harte dan dat der arbeiders, die tenslotte toch alleen compen satie ontvingen. Dc A.R. wensten, ingelicht te wórden over dc (politieke) consequenties van de mötie. Meësmuilend zei dé oude hëe^ S f ap elk a mp n.l.V dat Jjij |daar als arbeideisjon- gëh hicttzo^Óel kaas van gegeten had; Ddar zat veriijn in. Want men afluisterde in de vergaderzaal, dat een flink, deel der P.v. d.A.-fractie voor dc consequenties ook huiverig was, in weerwil van dc,scherpe woorden, die drs.' Nc d e.r.h.o rs t had gebe zigd. In dit verband kreeg een langdurig onderhoud tussen haar wnd. voorzitter mr. Burger en dr.Drces'ccn bijzondere kleur. Zal de interpellatie dus op.niets -~ vau de suiker-subsidie, genoot dan ui de bedoeling der regering lag. ...y°JEcna de heer Mansholt .had :de; tijaige yoorraadvorminë isónéhandeL ■en industrie slechts betrêl^feljijlfci^-? rmg voordeel gebracht,;. Ihtö'ssem^ati bij y/el te kennen,, dat de^nóódzaak tot bet verminderen-vvanf'sdMdiès en een kabmëtsfónaatie^ rijetïiliij. elkander- pasten. 'Men'vinoet/.er -dan in. enigszins ruimere^; kring i.rov.ër spreken maar., kan geen beslissingen nemen.Allichtraakt het -bedrijfs leven dan vrij gauw pp de hoogte- van wat komende is. „Voor- de toe komst zp- besloot hij„moet 'écu herhaling,yah - een dr~- van zakeh. voorl uitlopen. doodgepra3t als zij giste ren dooi* liefst een* -dozijn spiekers, reedswa£? Di2 .conclusie'; zou/waV voorbarig- zijn,- omdat men -rich,::.yah. verschillende' zijden o.a. dé. hei-en [Suujrhoffl- (PvdA),-; Slfapiè:! kamp (AK) .eh Andrléssen CKVPX. nog al vastbeet in^eenjwat bnduiidélijke, oxitspraak :vaó mi nister-president over komende" be- spr.ekingeni met-de .Stichting yan dé, Arbeid/ Dringend«kverzocht mèn: óf; daarmee: gedoeldlwerd óp de- rn'ogs-, lijkheid-van* riieuvéè 1c oncorrecties, .als rnóchh-blijkénv 'dat de- huidige, lnaatregelen;;ëén, sterkere. verbniiks-. -hepértóng; ^ahl* dé v voórgénómen:/S. J ULES .VERNÉ krijgt steeds meer; J gelijk^ Oe-ondeTZezboót vanvan- daag is. dl. door hem voorzien.-' Zo ook .de. ballon als luchtvértoennid- del. Zo ook de raket naar de maan, die volgens Amerikaanse eapermen- icurs binnen enkele'jaren werkelijk heid zal warden- j thans de honendeopmerking! van: de: fcëeiyG.or tza-k CPN)., niet' de len, dat.de interpellatie sléchts dien de om v/at'stoom, af 'te blazeru Intussen -.heeft minister./ v.-d.' Brink, die zijn; aandeel in het. debat reeds heeft geleverd'in. verband met zijn reis- naag Parijs,, vérdere Joon- en prijsverhogingen -gevaarlijk; ge" moernd voor onze exportpositie., Op "dit moment acht hij deze. nog'..niet; onbevredigend met uitzondering van die van onze landbouwproduc ten naar. Duitsland. Maar' wélkè ris de .marge? In ieder géval noemde hij de .mótie-G.o ntza kj die een: loonsverhoging \'an- 10 .pet/bepleit te. volkomen onaanvaardbaar, .Maar ook van éen algehele tijde lijke prijsstop wilde hij niet weten. Wat hem in hét betoog van drs. Ne derhorst bijzonder mishaagde was, dat deze aan. de internationale fac- toren, die.t'. prijsverhoging, hebben geleid, zo wéinig aandacht had .-ge-. BUENOS AIRES. Met eèn „Vliegende Hollander" van de KLM Is prins Bernhard in het tweede land van zijn goodwill-reis door Zuid-Amerika, Argentinië aangekomen. Vandaag wordt hfj ontvangen door president Peron en later op de dag door zjjn echtgenote Eva Peror». Vanavond is hü de eregast op een door generaal Lucero, - minister van het Leger en waarnemend minister van Buitenlandse Zaken te geven offfriële ont vangst. Donderdag bezoekt de prins instituten voor sociale hulp, Vrijdag worden, onderscheidingen uitgewisseld en Maandag bezoekt hü oen „estancia". Volgende weck Dinsdag reist de prins naar Chili. Alle Argcn- tünae bladen hebben uitvoerige artikelen aan het bezoek gewijd. meester, advocaat en réchter, hoor- In een telegram aan dc president van.-.Uruguay heeft/Prins Bernhard zijn dank betuigd voor dc bijzon der hartelijke ontvangst Men henft in dit land'letterlijk gevochten cm de eer de koninklijke gast te' herf bergen. Sen'orSaenz die zijn huis aan de Prins'afs'tond cn zelf in een hotel ging logeren," kende geen" gro ter -genoegeri. dan 'zijn eigen huis op te bellen- om aan te''boren zeggen: „Met dc Residentiev'van dé Prins". De Spaans i'.^prekende volkeren waren enthousiast 'dat ;de Prins hun taal sprak., Toen*.sénor GallinarHc- ber, deT eigenaar' var een onmete lijke „cstaiicia" entegelijk burgei Iéts-kouder. Wëèrsverwachting.'gcldig van S Woensdagavond' tót Donderdag- fa avond:'. Ss In het Ziiid-Oostcn van het g land aanvankelijkzwaar be- g woEct met.'enige regén en ma- m tige tot7 krachtige 'wind 'tussen Zuid-West "èh'.-Zuid. Elders wis- selendci bewolking "mét enkele -s buien.. afgewisselddoor ver-' g spreid e :ooklaringen or matige -m tot 'krachtige-westelijke wind. 1 Iéts lagere'temperaturen.; •■'g ?r -..et 8 -April Zon ópriKÓ3 "onder 19.19; S Maan op 03.44 onder 13.30. 1 dc dat Prins Bernhard naar Uru guay kwam, stond.het voor hem 'vast dat de'Prins ook enkele uren op zijn landgoed zou vertoeven. Hij 'zor.d zijn' dienaren op Vurige paar den en uitgerust met Uruguayse en Nederlandse vlaggen, lasso's en lan ge messen naar de grens van zijn gebied om de hoge bezoeker te verwelkomen, v Kilometers lang baanden de auto's van de bezoe kers zich moeizaam een weg door de woeste landstreek.' Het laatste gedeelte legde de Prins te paard af. Het werd voor de Prins en zijn gevolg een. onvergetelijke dag. Dc Koninklijke bezoeker genoot zicht baar van de volksdansen der cstan- ciabewoners. van dc weemoedige klanken der gitaren, van het berij den der wilde .paarden, van het aan het spit gebraden vlees en vooral van de declamatie, waarop ieder- .een in Uruguay zich toelegt. Toen beval Gallinar Heber: „Laat het paard komen.' waarop de Prins de estancia is binnengekomen". Het paard kwam. Het was een zwart dier, ccn.van-de besté exem plaren van bet soort Tordilo, waar op dé Indianen 'plachten te ryden. „Op .dit paard bent U de estan cia binnengekomen". De Prins knikte, „Het is van U". -Met eén lichte armbeweging had Hebcr de woorden uitgesproken, alsof-hét. ietsvanzelfsprekends gold. De Frins, die anders steeds een antwoord klaar heeft, toonde zich volkomen verrast. Hij schudde zijn hoofd: „Neen, dat mag ik niet aan nemen, dat is'te veel". Maar Iiebcr was reeds-Verder*"ge lopen. Er viel niet over te discus siëren. De Prins had het paard be reden,-het behoorde hem toe. Even nog .kwam Heber terug.' „De meestemmensen kijken, hoe een paard cr uit riet. Ik kijk of een paard hersens -heeft. En dit paard heeft hersens". Dat was alles wat liy er nog van zei. Elkeen knikte. Gallinar Heber had gezegd, dat het paard hersens had. Dan had hét hersens. Anders had hij het trouwens .nietaan de Prins, gegeven. - ri v;-Db' düistéipisj,' tiógphV alMe. vallen toen de Prins de estancia verliet, schonken, 'J^édetland als in-, uit--en doorvoerlarid ris -.'daarvoor bijzónder gevoelig/ Wel Jsan'de -Regering te gen'. .o.ngemptiveerderi.prijsyerhogin- gën ;pprr^en,rimair..:mmistcr/y," <L. Brink meende, dat deze zich op veel geringer schaal voordeden dan de interpeUantvhadrigesteld. Als-,men de prijsbewegingsedert 1945naging en daaruit dej'intèrnationale lacto- ren én loonronden, wegrekende, dan Zie vc; der p a-fjj> A tlantisch Pact 2 jaar .-DEN'.'HAAG. Ter gelegenheid, van 'de tweéde verjaardag der on dertekening van het Atlantisch Pact heeft minister Stikker van middag- voor.-; de-Wereldomroep een rede uitgesproken, waarin'" hij zei* dei érvan ."oyërtulgd1 te zijn;-, dat het inva de--afgélopen jaren verrichte wérk dé ;pacManden. aanzienlijk na- dér heeft gebracht tot hert in liet verdrag gestelde .doel:, beveiliging .vanj de/Westerse wereld/;De minis ter; ging uitvoerig in .op de.; offers, die Nederland zich; in /hét kader dergem e enschappelij kedefensie- inspanning/ getroost en nog ge- troosten zal Aan het slot van zijn rede ver télde, de minister, -dat de plannen, voor een-, schéepvaartpool, waarin allé zeevarendevólken", hiin mid delen züUëii samenbrengen, teeds in.'een vergevorderd /stadium vér- kërch.' k'ï" DEN HAAG Dc regering heeft besloten, dat ook aati iet overheids personeel een loonsverhoging za! worden toegekend, van 5 procent met een maximum- van f 200. Dete loonsverhoging her-ft terug/ -Tverkende kracht tot 19 Maart jl. Zodra het -mopciyk mas - 7ice.fr prins Bernhard het o//ictc!e het ajjlciële gelaten om ongedwon gen een typisch-Umgvaans boe-, renbedrij]: te JjezoekenDaar toe had dey priiïs de- estancia-San- Pedro dTimote uitgezocht; zjjnè koninklijke hoogheid -werd., er. door de.: gaucho's en vlaggen- zwadiers(stcTs) begroet, stak een vièp' bp erihepon .eeri gemoedelij ke rondwandeling waarbij hij Zijn ópen flink dé kost gaf. De. Uru- <gudrién bleken zeer gevoelig voor dit blijk van hartelijke belang stelling■•■-/ /:i?è. verkorte irifioud van dé Dinsdagmiddagdoor de heexr Né- derhorst':.(P.v;dAO ingediende mo tie- is: ri* riX>e-. Ka'raérivti.ezórgd /over de on't- wikkelmg .op' Joón.-"eh' prijsgebied, acht :kracJit;g) - beleid "bij /prijs- en trvesteringscon'.role gewenst ter oplossing van bêtalingsbalans- mocilijkhcdou en voorkoming van verdere 'daling'.van bet levenspeil der minder draagkrachtigen en no digt de Regering uit. n spoedig over te gaan tot invoc- 41 ring van'.een doeltreffend slel- sel van prijsbeheersing vóór eerste levensbehoeften, voorafgegaan door prijsstop.nu; U ambtelijk apparaat te creëren w ter. voorbereiding van en con trole op maatregelen onder a;> -.investeringsbeleid in directe rin V te béin vlo eden o.m.' door weder invoering .van bedrijfSvergunnin- genbesluit. ATHENE Dc .Griekse volksver tegenwoordiging heeft: definitief het wetsontwerp; 'goedgekeurd, -waarbij aan de vrouwen het actief enpas sief kiesrecht wordt verleend. Nedertoitd binnenge* ■trokken;. de -Prins-. 7ti.au- rite; ffet-lijkt, daar:;irel'/ - .-.-i :een prima Engelse kost- By a fco/iraps rok be-' zo vliegen de eerste school,/manter isTèei» hoort 'skonihgs pahta- uren van de.-* jongeling- iZWémbadTiiriï eji - "-één Ion, en* bij 's konihgs- ónderdienit, om. Dau voetbalveld bij, ..terwijl pantalon passen sko- wordt er „voor de kik een der. paviljoens kerk umps sokken, en 's-ko- iu de kenfeen" yebia- is. liet geestelijk en rii- ninps kistjes fsoldatert- zenen de Neder- ehamelijk welzijn 'der schoenen} en als rtieal- londse -jongeling is op Nederlandse jongeling* lemani - passen, dan zeit wcff een Montgomery of schap kan tegenwoor* de fnurier, ,.gee.f je Eisenhower te worden, dig bij de .modernste rommeltje NIET liicr, Te Hardertoyk cijrt dc kazernes' .geheel- bin* maar, ga het karig, recmten de mooiste'en nensliuls worden ver* nummeren cnopdojfen" modernste kazerne van. zorgd., (Van ome correspondent te Parijn) PARIJS. H De tramsportstaking in TarUs Is geëindigd, nadat zü negen-, tien dsgenheefl geduurd, .Vanmorgen is al les weer aan het werk gegaan en dc Metro, die enige tüd nodlg heeft 'hm in te schieten, functiomieerde om hvaalT uor geheel norinaitrin een aantel dëpóte zijn dc arbeiders:gis teravond om,.yl)f uur toyt rpde vaandels voorop, zich komen aanmelden, ten einde aan jhun terugkeer het "accent "van een overwinning te-geven.; In wcrkebjkheid is. de staking 'geëindigd in een téfn'clijk ernstige ncderlaag ,.voor de arbeidcrs^anyvel-dwr üe-schuld van de staktngsleiding rclf/ ,een, loonsvèrhoglng vau 'frs 'GOOO/ De -regering antwoordde met" een -toë2èggmè>véri?2 'fot SOOO frs., een toezeggingvarit/li;5T/rprDcèat,x;"/^éen loonsverhoging die;- ook /de andere bedrijven later "hebben gekregen. Het voorstel ..tot ''-.een tariefsverho ging en tot reorganisatie ;van .het bedrijf;, dat de stakingsleiding had uitgewerkt,' werd"zónder meer afge wezen, Dit zijn de voorwaarden, waaróp, de staking ook. geëindigd is. Zij .heeft .niettemin een'kleine week langer 'gcduiird. doördat: in de-éér ste plaats- de vstakingsleidirijf vast hield - aan ,dercorganisatieeisen hierboven vprmeld en in de tweede plaats een actie gevoerdis om de stakingsdagen betaald" te krijgen. Dit/mi heeft de regering--: vierkant geweigerd:Zij is tenslotte /bereid gevonden, het* Idoh vodi de sta kingsdagen over (vijf., maanden te verdelen eri zo in coupures van de maandsalarissen af te houden. Daarop heeft de .stakingsleiding nog geprobeerd drie arbeiders,, die handtastelijk geweest waren jegens werkwilligen, deswege door de rechterveroordeeld: waren en daar op door de Metro ontslagen, iveêr in-:het bedrijf opgenomen;te krijgen. Ook dit is geweigerd en ook, bij deze weigering heeft de stakingslei ding zich na twee dagen verlenging van de strijd moeten neerleggen.' De regering had, gisteren een ulti matum gesteld/vAllearheidcrs,'die vanmorgén niet op 'het-.' wérk zou den zijn,/zouden aan "het eind van deze maand onmiddellijkalle -.sta kingsdagen- van 'Jinn 'salaris: - afge trokken -.vinden, - Dit dreigement was voldoend?. ,/...-,; Het 3s; inderdaad waar, dat de staking. der/Metro- en busconduc teurs dé stoot heeft gegeven tot een. grotere actie in het gehele land. die. ten. slotte de regering gedwongen hèett 11,5:-procent 'loonsverhoging te geven. Indien' 'de stakingsleiding zich hiertoe beperkt had. zou zij van een overvyióning hebben kun nen spreken, maar. vooral het com munistische element in de stakings leiding wilde verder gaan en zijn macht- in Parijs-demonstreren.'. Dit liet dc regering/géén keus,-dan óp haar standpunt -te/blijven staan. ZAANDAM,.- Dinsdagmiddag heeft- ongeveer' 75 procent van de 400 arbeiders van .ik N.V. Albert Heijn te_ Zaandam, dc fabriek ver laten. Dit geschiedde zo deelde de directie mede. uit protest te gen het feit; dat de directie gewei gerd/had te voldoen "aan de'-'door het personeel gestelde eis: :hèt Ih er© herstellen /van de door de diréc- tie opgehevcn personeelskem. Deze persanëelskëm had 1»/. week geleden de eis gesteld van 5% loobs/ verhoging.De directie had' toen medegedeeld, dat eerst toestemming van de regering moest: worden ver kregen en dat zij vah oordeel was, dat een. pcrsoneelskern geeninsti tuut is óm looneisen. te'stellen/Daar- om' heeft de. directie dei kern .uit geschakeld en voorts/het .kernfonds, waarin personeel, en. directie bij droegen. .opgeheven. Vervolgens heeft de directie voor eigen .reke ning,,eén ondersteuningsfonds ge sticht. Het stakingscomité zal van/ daag beslissen/ water verder zal worden gedaan. ";.ri DEN HAAG Naar-wij. vérne- men sal minister Stikker zich 6 April voor zaken, "de OEEC be treffende, naai*;-Parijs begeven. Het grondstoffenvraagstuk in verband mot de Duitse betalingsmoeilijk heden zal een punt van bespreking uitmaken. Minister Van den Brink' zal met de heer Stikker mede gaan. Troepenzendirigen Senaat bindt handen van Truman niet, - WASHINGTON. - Dc Ameri kaanse Senaat heeft Dinsdagavond' ©en republikeins voorstel ver»'or- pen om président Ttdman te dwin- gen met het Congres overleg te ple gen alvorens meer dan vier divisie* Amerikaanse troepen naar -Europa, te zenden. De 'stemverhouding was 56 tégen 31. -/•■ Zoals dc .resolutie 'betreffcn'da .troepen, 'voor -Europa thans: Juidt, drukt zij „de mening van' de Senaat"/; uit, dat hot CÖngrés hét zenden-yaa dc .vier., divisies -'-dierit' -goéd^"iefkeji-» tróepènzendJ gen, maar verplichthem daaïtoè niet. Dc stemming'wordt als' een over winning voor- de regering, -be schouwd. Over. de resolutie haar geheel heeft de Senaht nogdietVgê- stemd. DUSSELDORF Een Nederland se Rijnscbipper staat hier terecht op beschuldiging bijna 45 millioeu" Amerikaanse-eigarettan naariDuits- land te hebben gesmokkeld. - - - TOKIO. Nadat generaal Mc Arthur' Dinsdag een insp éctl e tocht Vind gemaakt langs dc stellingen der Zuid-Korcaansê troepen 24 Kin ten Nooiv- den van de 38ste bteedtegraad, verklaarde hij: „Dc. tactische situatie/aari het gehele front is gunstig gebleven. Onreiroepenhcbbcnnoga'tcedshet initiatief in handen. Dc zwakhold. van de vijand In'de-luobt cn; tér zge en zijn gebrek aan artillerie én zwar© wapens te land wordenytharaé krachtig uitgebuit door onze bevelhebbers. Ome-strategie' biyrt-onver anderd, en gebaseerd op beweeglijke lo plaats van statlonnaire oorlog/ roering." f-Z- :-••••-.>0?:' Op het - centrale Westelijke front is. ccn Arherikaanse"patr°dfi-- lériaiej;/;over de breedtegraa'd^gè- trokken om de Noordelijken uit posities - ih .i/dè bergen Jahgs - de: lldongrvallei te verdrijven,: y Na clcze actie keerden de .Amerikanen op hun linies terug. Verder .Oostelijk-: op.-hGtv centrale fróritzijn troepen'der/V.N/-de' breedtegr^d^tot %Ópeëpi 'afstand van/ nog :geen -anderhalve; kilomey tér/genader3i';Bjj;hun/oprnars/van. Tsjöntsjon iltit meenden zij/aah-' .yankeïijk'ri'ópsterke V tegenstand vanri/de Noordelijken - .te-stuiten^: mèttj-ët./-werd-; slechtsweinig ,yer- zet ontmoet. - Voor h'et /eerst sedert'het .hui'-' digé ijëperkte'v-y off ens iéf de Verciügde Naties. kebhen/Ahieri-. kaarisètxóéjperit.eNgetale <ie 38stej;breedtegraad ;overschredén/: Zij/drbngën'la'de Westélijkéiséc- tor. op^ een'? front *yan-/18 :Km./oVer- de', -breedtegraad .en 'outmoettéa- slechts lichte..tegenstand-.... Nu onrust in Madrid f MADRID -=•— -Dinsdag is het jfot een botsing gekomen tussen de poli- .tie en stakende studenten van de medische en scheikundige faculteit, toen de studenten probeerden tram- wagens omver tc werken. Zij tracht ten tevergeefs' hulp. te krijgen van in de nabijheid werkende arbeiders. Zij gooiden stenen naar drie van de zes trams, die de dienst tussen Madrid en de- universitcitsstad-.ón- derhouden, waarbij ruitensneuvel den. unaar zich- geen.persoonlijke* ongelukken voordeden. Tegen de middag had dc politie de orde her steld en cea aantal studenten, '-dat zij vasthield, .weer losgelaten. -Vi 'SAIGON/~ In eeni Dinsdag - /in,-.- Indo-Chinauitgegeven comnnmiqüè ■wordt bevestigd, dat dé ópstandélin-; gen van dc- Vietminh -zware"verlje- zen. hebben geleden - tijdens Jxet/gfo-/ te offensief! dat/zij in idé afgelopca/- dagen hadden ihgezet.rDé-ópstahdé- lingen hadden, .zoals- - gemeld, Maokhe,eéh plaats/in .hetmijnge-1 bied van dezelfde naam, na/een. strijd van 36 oiUr met/het garnizoen/-r; van 120. man.- veroverd- Z Eenbodpa -''c- van het; Franse vreemdelingehlégft oen, .Vaischermtroepen én/Marokkai- -v ncn ondernamendaarop één teg' aanval -uit drie .richtingen:'Bin: een uurwas 'deze -pjaat^jtóüdér dat. «nrschot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1