Massale machtsconcentratie in Mandsjoerije en niet van Chinezen alleen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aanval van drs Nederhorst op regeringsbeleid mislukt VERKLARING IN AMERIKAANS CONGRES MacArthur voorwaardelijk gemachtigd tot bombardementen op China Kinderbijslag voor kleine zelfstandigen Onze export gestremd ^Motie-Andriesseii^ Minister Wemmers krijgt een (houten) fiets Gromyko doet. wat kleine concessies :11e Jaargang, no. 79 Donderdag 5 April 1951 Socialisten uit het Italiaanse kabinet BINNENKORT IN TWEEDE KAMER Meer bewolking Grensincident in Noord-lsraël f 10.000 op21661 België geeft de import van appelen vrij Boeten worden hoger DUITSE INVOERSTOP. SLOT LOON- EN PR1JZENDEBA T Interpellant trekt motie in; motie-Andriessenaangenomen v _- Duitse arbeiders zijn ontevreden - Binnenkort misschien twee kinderen (tot 10 jaar) achterop bij Pa of Ma Anliseiuetische rel in Salzburg Belgrado verwerpt Hongaars protest Toch twee kinderen op één fiets Ds NiemöIIer staakt zijn oppositie Amerikanen volgen Russische tactiek met wantrouwen Wilde staking op werven langsWinsdioterdiep Ons elftal tegen België Red. en Ad» tanga Haven 141. Schiedam Têl Ó9300 Abonn.prïjsi per week 0.40 per kwartaal 5.13. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Uilgcrve N.V. D» Nieuw» Pers Postgiro 39S644 Bankier: Amsterdamsche BanJc te Rotterdam Directeurj B. de Vrte* Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper WASHINGTON. „In Mandsjoerije worden op massale schaal troepen'geconcentreerd en deze bestaan bij lange na niet uit Chinese communisten alleen. Ik geloof, dat w|j ons ge plaatst zien voor een verschrikkelijk gevaar,waaruit wellicht het begin van een derde wereldoorlog kan voortvloeien." Met een ernstig gezicht en bewogen stem legde San Rayburn, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, deze verklaring af tijdens het gisteren gehouden debat in het Huis over de militaire dienstplicht. Eerder op de dag had Rayburn met andere hoge leiders van het Congres een conferentie op het Witte Huis bijge woond. Men veronderstelt, dat zy daar geheime inlichtingeu kregen van militaire zydc, zoals vaker geschiedt op dergclyke bijeenkomsten. Klaariblykelyk was Raybum's verklaring ge baseerd op feiten, welke hem op deze conferentie ter ore waren gekomen. Dè leider van de democraten in de Senaat, Ernest Mc.Farland, die eveneens aanwezig was by de bespreking in het Witte Huis, zcide tot verslaggevers: „Ik weet, wat Rayburn weet. Ik weet, dat de toe stand zeer ernstig is." ROME. De drie ministers, die als leden der socialistische partij vau Saragat in het Italiaans kabi net-De Gasperj zitting hebben, zUn Woensdagavond, tezamen met vier onderministers, uit de regering getreden. Uitgetreden zijn: de minister voor dc Buitenlandse Handel Lom- bardo, de minister voor de Koop vaardij Simonini cn- de minister voor het Vervoerswezen Daragona. Men verwacht dat De Gasperi dc drie opengekomen ministers- plaatsen door drie der zitting heb bende ministers zal doen waarne men. Een wijziging van 't kabinet wordt -eerst verwacht na het bekend worden van cfe resultaten der ge meenteraadsverkiezingen., die over tien weken warden gehouden. Door gezaghebbende bronnen in Washington wordt verklaard, dat generaal MacArthur machtiging heeft gekregen om een algemene aanval van de lucht uit te beginnen tegen de communistische, bases in Mandsjoerije, indien de communis ten een sterke luchtmacht inzetten tegen de. troepen der Verenigde Naties in Korea. De activiteit der. communisten in de lucht wordt in derdaad steeds groter. Eergisteren opereerden minstens 30 communis tische vliegtuigen boven het front De machtiging werd generaal Mac Arthur reeds enige weken gele den gegeven door de gezamenlijke Amerikaanse chefs -van staf, nadat zij er kennis van hadden genomen, dat de communisten 600 tot 800 vliegtuigen hebben gestationeerd in Mandsjoerije. op korte afstand van de Koreaanse grens. Uit Parijs meldt Reuter, daar in goedingelichte kringen te hebben vernomen, dat de Chinese commu nistische leider Mao Tsetoeng vorige maand in Moskou een- onderhoud met Stal in heeft gehad. Bij die ge legenheid zou Mao Tsetoeng aan Stalin om politieke, interventie en militaire hulp, hebben gevraagd om J (Van onze parlementaire redacteur) In de komende dagen zal de Tweede Kamer zich hebben te beraden over de noodregeling, kinderbijslag kleine zelfstandigen. Over de wenselijkheid van zulk een regeling heeft, voor en na de oorlog, een warme meningsstrijd plaats gevonden. Sommigen meenden, dat dc nood in dc gezinnen van kleine zelfstandigen zeker met geringer was dan die van loontrekkers. Anderen daarentegen beschouwden een dergelijke kinderbijslag als strijdig mei de maatschappelijke functie van dc ondernemer, die rich immers ken merkt door het eigen risico dragen. Nadat diverse (staats) commissies het vraagstuk hadden bestudeerd, heeft het vorig kabinet.de knoop tenslotte doorgehakt, vooral op aan drang van KVP-zijde. Het wetsont werp. waarover de Tweede Kamer thans zal moeten beslissen, wil de zelfstandige, wien inskomen niet meer bedraagt dan f 2400 per jaar, recj»t op kiDdcrbijslng volstrekken voor zijn wettige of gewettigde kin- deren beneden de 16 jaar, te reke nen van het derde kind af. Deze kinderbijslag zal dan voor het der de kind f 0.25 cn voor bet vierde en volgende kind(eren) f 0 30 per •werkdag en per kind bedragen. In art. 2 van het wetsontwerp- wordt de zelfstandige omschreven als „ieder Nederlander, die hier te lande zijn woonplaats heeft en die. anders dan krachtens arbeidsover eenkomst, hier te lande een bedrijf of beroep- uitoefent." Als inkomen van. een. zelfstandige wordt daarbij aangemerkt het totaal van de inko mens van hem zelf. van zijn echtge note en van zijn. in zijn bedrijf of beroep werkzame inwonende kin deren, in het, aan de uitkering voor afgaande, kalenderjaar. Geen recht op kinderbijslag krijgen degenen, die in de vermogensbelasting wor den aangeslagen. Evenwel kunnen ook zelfstandi gen met een hoger inkomen dan t 2400 per jaar, volgens het wetsont werp, kinderbijslag ontvangen n.l, als* zij vier of meer kinderen neb ben cn'niet meer dan f 2600 per jaar verdienen. Doch dan wordt de bijslag van het vierde kind af be rekend. Hetzelfde gcidt voor iemand met een inkomen tot f 2800 per jaar en 5 kinderen of meer. enz. De kinderbijslag wordt toegekend en betaalbaar gesteld door de Raad van Arbeid, binnen welks gebied dc zelfstandige zijn woonplaats heel., de uitbetaling zal, bij aanvaarding van het wetsontwerp, eenmaal per drie maanden geschieden. De voorgestelde regeling verschatt de kleine zelfstandige minder kin derbijslag dan de loonarbeider ge niet; door staat tegenover, dat zU geheel premie-vrij is: dc lasten aa ca. 45 mill, per jaar worden door de staat gedragen. Een en ander accentueert, volgens de regering, dat men hier met een noodregeling te doen heeft. Hel ligt in haar bedoe- f| "Weersverwachting geldig van g B Donderdagavond tot Vrijdag- avond: Vanavond cn vannacht lang- j durige1 opklaringen maar mor- g gen weer toenemende be wol- g 'king met later plaatselijk enige g regen. Aanvankelijk zwakke. later matige wind tussen West cn Zuid. Dezelfde of iets lagere g temperaturen dan vandaag. g 6.April Zon op 06.08 onder 19.20; Maan" op 05.54 onder ;19.4T. ainaraxsiK ling binnen drie jaar een definitieve regeling tot stand te brengen zonder inkomensgrenzen, doch op de grond slag van premie-betaling. Zonder het stellen van een inkomengrens zouden ca, 330.000 kinderen voor bij slag in aanmerking konten; onder de noodregeling zuilen dit er ca. 120.000 zijn. TEL AVTV. Zeven Israëlische politiemannen werden gisteren ge dood, drie gewond en een gevan gen genomen door Syrische troepen in de gedemilitariseerde zóne van Noord-lsraël, aldus een officiële Is raëlische verklaring. De troepen bezetten een deel van de zóne. Het incident is gebeurd bij de Zee van Galilea. Volgens waarnemers is door het'; incident de spanning tussen Syrië en Israël tot ongekende hoog te gestegen. DEN HAAG Op nummer 2X661 van de 512e Staatsloterij 15c klasse, 8e lijst Is een prijs van f 10.0GO ge vallen. de oorlog in Korea ten gunste der Chinezen te beëindigen. In Korea begint het offensief der verbonden troepen op toenemende tegenstand te stuiten. De commu nisten'hebben zich niet ver ten Noorden van de 38ste breedtegraad verschanst achter geweldige prik keldraadversperringen en de grond ligt bezaaaid met mijnen en truc- bommen. Desondanks slaagde van daag een Amerikaans gevechtsgroep ërin, in bet Westelijk deel van de centrale sector de steden Jongpong en Jongong in te nemen. Dit zijn de eerste Noordkoreaansc steden, die in het kader van het nieuwe offensief van het achtste leger zijn veroverd. DEN HAAG. De Belgische regering heeft de import van ap pelen vrijgegeven. Op 9 October kondigde dit land een invoerver bod: af voor aEie soorten appelen. Geleidelijk aTs dit verbod, steeds voor bepaalde soorten waarvan óns. land practisch geen voorraad meet tod, opgeheven. In ons land- is nog een voorraad van ongeveer twintig miJlïoen kilo appels. De afzet van deze voorraad is thans verzekerd. De opheffing van het Belgische import verbod geldt voor vijf maanden. DEN HAAG —-De Regering heeft een wetsontwerp ingediend, waar door de boekma.vima in het derde boek van het Wetboek van Straf recht hoger zullen worden. De aan leiding daartoe is de waardevermin dering van het geld, waardoor de werking van de geldstraffen wordt aangetast. De wijziging heeft vnl. betrekking, op de artikelen, waarin geldboete als enige hoofdstraf is genoemd. Men kan zich afvragen of het een juist stelsel is, dat de wetgever van tijd tot tijd de maxima der boeten herziet Denkbaar is, een. systeem, waarin de boete niet meer iö gul dens. maar In andere eenheden, b.v. daginkomens of uren arbeidsloon, zou worden uitgedrukt. In afwach ting van een nadere bestudering van dit stelsel verdient het aanbe veling over te gaan tot verhoging van de geldboetemaxima opdat on middellijk de grootste oneffenheden worden geüjkgestreken. DEN HAAG Men verwacht, dat de export naar "West-Duitsland in April «rustig gestagneerd zal raken. Voor boter, kaas, peulvruchten en cacaopoeder staat de export prac tise!» reeds geheel stil, terwijl de uitvoer van spek, gezouten baring en sierteelt-producten xeer aanzien lijk zal afnemen. De enige hoop is nog. dat bij de behandeling van het Duitse pro bleem in. de O-E-E-S.-organisaties, waarvoor nu ook minister. "Van den: Brink naar Parijs vertrokken is, ee» voor Nederland enigszins, bevredi gende" oplossing zou. kunnen wor den verkregen. De uitvoer van groenten naar West-Duitsland is inmiddels, in gaande 4 April, tengevolge van het uitgeput raken- van het Duitse be ta lings-contingent, geheel gestag neerd. - -/ Als gevolg van de thans min of meer volledige Duitse in voer stop deelt dé groenten-export het Alge- lot van een voorlopige gehele (Van onze parlcmentsredactetir) DEN HAAG, Het is met de interpellatie over de Iooti- en prospoHt^k in de Tweede Kamer gegaan zoals gisteren kon warden voorzien. De PvdA-fractie achtte bet in meerderheid kennelijk toch niet verant woord, zo kort na het. tot stand komen van bet kabinet een nieuw: conflict uit te lokken. Eft de beer N e d e r horst trok zijn. motie derhalve in, na dat hem was gebleken, dat minister v. d. Brink haar onuitvoerbaar achtte. Hij deelde-diens zienswijze uiteraard niet doch wilde zich troosten mr.t de overtuiging, dat de tgd voor z|jn standpunt zou werken. Zjjn doei. prijs- beheersing voor levensmiddelen, en directe investeringsconlröle. werd dus ni^t bereikt. Toch mag rigi) interpolatie mét geheel vergeefs genoenjd worden. DeHiSfer bleek'nJ. wel.te vinden voor hét oefenen van aandrang op het kabinet om met dc Stichting van de Arbeid besprekingen te voeren over de vraag, of de voorgenomen verbruiksbeperking van 5 Cé, die zü aanvaardt, niet zal worden .overschreden. De katholieke heer Andriessen nam daartoe zelfs bet initiatief door een motie in te dienen, welke, door PvdA, AR en CHD mede ondersteund, door de Kamer (minus prof. Ger- brandy (AR) en de CPN), tenslotte met 78 tegen 7 stemmen werd aanvaard. Het kwam ons voor, dat minister Joekes de betekenis van deze motie enigszins kleineerde door. op té. mer ken, dat zij vroeg, wat de regering reeds had toegezegd^ In feite had dr. Drees zich echter verzet tegen besprekingen, zolang niet zou ziyn gebleken, dateert ^prijsstijging.ho. (Van onze .parlementaire redacteur) DEN HA AG DeTwéeSe .Kamer heeft gistermiddag: de .na volgende motie-Andriessen aan genomen: „De Kamer, geboord: de mededeling van de regering, dat in huidige omstandigheden een consumptieoffor van. .5.% moet. worden gevraagd; van oordeel, dat zulks in.het licht van- de situatie terecht is ge schied,; maar dat het gevoerde, overleg met de Stichting van de Arbeid nog. niet de zekerheid heeft gebracht, dat' dit offer tot 5T3' zal worden beperkt; nodigt- de Regering uit deze aaheelegenheïd-in het overleg met de Stichting van de Arbeid te be trekken. |:ger dan door de regering was voor- tzierü had plaats gevonden. De motie 'stelt dit punt thans.reeds discussia- fbel. Zij stelt nog wel geen directe loóncorrectiës in uitzicht, maar zet de deur voor onderhandelingen toch wel open. Dat was ook "«Ie bedoeling f der Kamer, zij het dan, dat de VVD enig voorbehoud mankte-met het oog op de eventuele noodzaak van verdergaande versoberingen ..in de toekomst. Dat de CPN tegenstemde valt toe te schrijven aan baar ver zet tegen een versobering van 5 pet. in tegenstelling tot prof. Gerbrandy (AR) die waarschijnlijk tegen stem de omdat hij een verdergaande ver- bruïks-beperking onvermijdelijk acht.:.. - - Het mag enigszirjs vreemd lijken, dat de PvdA in haar poging faalde, waar de KVP succes ;_had, tefwiji beide zich aansloten bij de verlan gens der vakbeweging. De verkla ring schuilt o.i, hierin; dat bij de kabinetsformatie over 'een prijsstop geen, en oyer een verbruiksbeper- FR ANKFORT. Volgens berich ten uit. de industriële centra ïn West-Düitsland eisen steeds meer t van g nCt. wel overecnstëm- ■D.uifcsevakbpnden. loonsverho- hpi.p&t - - - - West-_. pingen om de stijgende kosten van levensonderhoud bij te' houden. Sommige bonden dreigen met sta king als hun eisen niet worden in gewilligd. Maandag hebben 2000 ar beiders in twee grote meelfabrieken in Zweibrücken (Rijnland) eeri waarschuwingsstaking van twee uur- gehouden. mïng is bereikt. Wie, als de PvdA, Ditto een van de weinige bruggen ïn Korea, die nog niet door de oorlogshandelingen beschadigd is. De bewaking ervan is opgedragen aan een peloton van het Neder lands Karea-detachement, welks tentenkamp men op de voorgrond ziet.' het eerste eist, komt in botsing met afspraak, en daarmee met het kabi net; wie met de KVP e.a„ het twee de vraagt, verlangt slechts nako ming van het regeringsprogram. Hij mag er ..op staan, dat de 5 pet, niet wordt overschreden. Wellicht komt hier nog bij, dat de KVP *t liever minister Joekes met looncorrecties wat lastig maakt, dan haar .geest verwant v. d. Brink met een prijs stop.. Bij de PvdA viel een derge lijke neiging'— in omgekeerde rich ting niet .te bespeuren. Zij steun de de KVP'ook' toen het tegen de wensen van de ministers Drees cn Joekes ia ging. J?y'Zie vérder (rag* 3 J-„' rtutlrt L' m niet dc heer Stork tegen mr DEN HAAG.Gestaag daalde de regen neer, toen gistermiddag, spet terend golven water over de trottoirs stuivend, een open vrachtauto het .Binnenhof opstoof. Voor de ingang van het Ministerie van Verkeer en- Waterstaat stopte dc wagen. Onder het dekzeil kwamen een paar mannen- Ie voorschijn, die behoedzaam een reusachtige houten fiets hel Ministerie, binnendroegen. Het was de „familie-fiets" van de heer T. Stork, een Am sterdamse huisvader, die zich ergert aan het artikel in de nieuwe ver keerswet, waarbij het vervoeren van twee kinderen op één fiets niet meer wordt toegestaan. Om de noodzaak van een wijzi ging van dit artikél duidelqb te ma ken. maakte de heer Stork met en kele vrienden een fikse f Lots met een bankje voor- en een bankje ach terop. Vorige week kwam de fiets gereed en nu werd het vehikel - de wielen behangen met enkele bon derden adhaesiebetuigingen .-f. aan geboden aan minister Wemmers. De Minister was helaas niet aan wezig, maar mr Spitzen, secretaris generaal van het Ministerie, nam Ih zijn plaats de fiets in ontvangst. „Eigenlijk ben ik de boosdoener" zei mr. Spitzen tegen- de lachende ontwerper van het gevaarte. De ver- keerswet immers kwam tot stand tij dens dc ambtsperiode van mr. Spit zen. De" secretaris-generaal zegde echter toe. dc kwestie met de minis ter ernstig te bespreken. „Misschien zelfs", vertelde hij de heer Stork. „mogen kinderen tot tien jaar bin nenkort wel achterop of voorop bij Fa of Ma zitten." WENEN." Bij een treffen met poli lie en burgers zijn te Salzburg Woensdagavond 26 joden gewond, van wie X0 ernstig. Het incident gebeurde voor ee- bioscoop, waar de laatste film van de regisseur Veit Harlan draaide. Dg joden.pro testeerden tegen deze film- Vcit Harlan heeft onder het Nazi-regiem de film „Jood Süss" gemaakt De Joodse gèmeenschap meldt dat politiemannen met gummistok ken ongeveer honderd Joden,moest vrouwen, in een menigte van bijna duizend toeschouwers dreven. De ze menigte had de Joden geslagen en metstenen gegooid. De Joden verklaren, dat dc politic anti-semis- iische opmerkingen maakte. BELGRADO. De Joegoslavi sche regering he aft Woensdag het Hongaarse protest tegen de beweer de aanval op de Hongaarse zaak gelastigde te Belgrado verworpen. De Hongaarse nota wordt «en «vol ledige 'verdraaiing van de feiten'* genoemd. Joegoslavië zegt, dat een onderzoek naar het incident wordt ingesteld, - En met deze mededeling moet .de beer Stork en tienduizenden andere vaders en moeders het voorlopig doen. De heer Stork hoopt, dat de 'brief, die hij mr. Spitzen overhan digde. zal meehelpen de kwestie op te' lossen. Alle bezwaren tegen het' bewuste wetsartikel 2ijn hierin uit eengezet. Het houten gevaarte staatals; stuk van overtuiging dat dc jeugd, mits, op een goede zitplaats, best, mee op de fiets kan voorlopig bi de hall van het Ministerie. de „famtHe/iefcy" trordt ;J?ét Ministerie Wnnengereden...:. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG In goerilingellchte kringen vernemen w;ö. dat de minis ter van Verkeer en Waterstaat zo enigszins mogelijk nog voor zomer een beslissing wi Inenten over de vraag, of niet alsnog kan worden toegestaan, dat een volwassene twee Mn de ren op fle fiets vervoert De kwestie Is thans In behande ling bij .de commissie voor..de; We- genverkeërswet. diede minister over- de. wörigins v-an de' bepaling zal, adviseren; 7 HAMBURG. Ds Nirmölicr, die ais partij lóze ageerde, tegeavd^Tyuit- se herbewapening,heeft -Woensdag te Hamburg op de synode;van. de Duitse EvangelischèKerk; tóhgekpn- digd, dat hij zich uit de politiek zat terugtrekken, nu -rijn ,;zèndios; is volbracht". - (Van onze cortespondent te Parüa) PAKIJS. Nog in de ritting van gisteren van de vier plaatsvervangers heeft dc heer Gromyko van zijn kant enige ondergeschikte concessies ge daan. In zgn voorstel voor de agenda wordt niet alleen over de oorzaken, doch ook over de gevolgen gesproken/die de spanning in Europa mee brengt. Verder is hg bereid, toe te stemmen in een onderzoek naar inter nationale .overeenkomsten, niet alleen die de Grote Vier met elkaar ge sloten hebben, doch ook die, welke met andere mogendheden (dat rijn;dna de satellieten) gesloten z\ln. r De heer Davies (Engeland) gaf eigenlek het standpunt van de Wes telijke drie weer, toen hij de pun ten opsomde. waarin de Russische agenda nog tekort schiet. Er wordt alleen gesproken over de ontwape ning van de Grote Vier. niet over dje. van de satellieten.; Er wordt ge sproken over Duitse ontwapentng, terwijl niet gesproken wordt Over de reeds bestaande bewapening van Oost-Duitsland. Er. wordt voorge steld om eerst over vermindering dér bewapening te spreken, terwijl het huidige peil van bewapening pas later, aan-de orde komt. Uit ,do -twee laatste punten blijkt duidelijk Rusland's tactiek: het wil bet Westen aan contróle onderwer pen en diens wapenkracht vermin- HOOGEZAND Een deel van de arbeiders op een aantal scheepswer ven langs bet Winschoterdiepstaakt omdat het een hoger loon' verlangt. De: Unicbondetv staan niet achter deze staking. De stakers zullen pro beren ook de arbeiders van andere werven; over te halen het werk neer te leggen. deren, alvorens het over zijn;eigen bewapeningspeil wil gaan discus siëren. Amerika schijnt niet befeid te zijn aan deze tactiek tegemoet te kamen. DEN HAAG; Het Neder lands voetbalelftal, dat Zondag 15 April inbet Olympisch sta dion té Amsterdamtegen België speelt, is- alsvolgt samengesteld; Doel; Kraak (Stormvogels);/ Achter; De Jüng (ADO) cn SchiJvenaar (EDO); "j: f Midden; Van SchÖndel (SVV); Terlouw (Sparta); en Biesbrouck (BCH); Voor: Van der Tuyn (Hermes DVS)Küneman (HBS). Van Melis EindhovenLec«tra (Hee- renveen) en Grocneveld (Haar lem). Reserves:; Saris (BVV) Odeii- thkl (Haarlem) ,'Möring (Ehsehe-: de) en Snoek (Etadhövenju'f,; v>:;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1