Nog deze week gaat Duitse grens open voor Nederlandse groenten HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Engeland zal deel van onze eierenexport overnemen „Operatie-voetbalpoor' in tal van plaatsen door justitie Truman „verbolgen op MacArthiir KRACHTIG BEWIJS VAN SOLIDARITEIT Prins hersiiÉÏ van een lichte ongesteidhèid erzië heft staat van beleg op Familievereniging doet greep naar miilioenen Sartouo staakt ziju besprekingen met de Masjumi Regeling voor één maand geldig Dinsdagmiddag om één uur aankomst op vliegveld le Santiago Bonn volwaardig lid Raad van Europa Frankrijk verbiedt communistische organisatie Erfenis van f160.000. 000 blijft voorlopig nog onbereikbaar Omsingelingsslag kwam als een complete verrassing Tw^e vliegtuigen verongelukt: 43 doden „Kleine luiden gokken met de kinderbijslag in pools" Kinderen ontvoerd te Soerabaja Minister Lief tin ck van knevelarij beschuldigd Bataljon Chinezen in Tonkin Generaal zou, nu zijn laatste kans krijgen Man doodt zijn vrou en. zichzelf lie Jaargang, no. 82 Red. en Adm lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonnprijsi per week 0.40 per kwartaal S.1S, losse nummers "0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 9 April 1951 4 Uitgave N.V. De Nièuwfc.Pérs «—'.Postgiro 398644 Banklér: Amste^anctsché Bank - te Rotterdam Directeur» "fi; de. Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Sc&aper ci:ui!i'B nrai mwiwhm kictmph mswuoww; DJAKARTA. -Volgens .radio-Dja karta beeft Sartono, die door pre sident Sukarno met de vorming van een nieuwe regering is belast, mee gedeeld, dat zijn besprekingen met de. Mohammedaanse partij Masjumi over de .kabinetsvorming zijn afge broken. Sartono noemde als oor zaak „het. verschil van mening tus- ;seii -de; P.N,I. en de Masjumi over de buitenlandse politiek en over dé persoon van de toekomstige minister-president. Sartono kon- Jdigde tevens aan, dat hij Maari- klag een bezoek zal brengen aan pre- 'sident; Sukarno "om. hem de toestand uiteen te zetten, doch dat hij; de-op- dracht/niet terug zou'gevein. |1"' 'El'eclricitëitsstaking dreigt in Duitsland HAMBURG. Rond negentig procent van allé arbeiders van de Jfoord-West-Diiits'eElectriscbe Centrales", de grootste van deze soort in de Britse zone, hebben zich Donderdag en Vrijdag bij.- geheime stemming uitgesproken Noor een staking, als hun eisen voor. loonsver hoging niet. worden ingewilligd. Een staking zou hét ëehele économische leven in Noord-West Duitsland van Mecklenburg tot de Nederlandse grens stil leggen, zo' heeltde bé- drijfsleiding verklaard. (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Na t-H-ee dagen inspannend werken Iiccft de Raad van ministers, die de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking leidt, ecu reeks maatregelen genomen die de nood, door de Duitse betalingscrisis ingeluid, voor deze maand althans, aanzienlijk verlicht. Er is ceil noodfonds gevormd voor directe hervatting van do groenlcncxport naar Duitsland en Engeland heeft toegezegd, een aantal agrarische producten van ons, die anders naar Duitsland gingen, over te nemen. Niet alleen Duitsland heeft tal van verplichtingen, in dc vorm van recommandaties, door dc O.E.E.S. aan dit land voorgelegd, op zich genomen, de andere leden van dc O.E.E.S. hebben besloten elkaar te helpen. Zjj. die in hun financiële verhouding tol Duisland sterk staan, hebben aangenomen offers te brengen voor dé zwakkeren. Daarmee; is een bewijs van' solida riteit gegevcnV.dat" méér dan iels an ders; het bestaansrecht van de E.3,W. de beialiügsunie eh van do moeder organisatie,de O.E.E.S. zelf, bekrach-, tigt en verstevigt. -.Er is;iin de -eerste plaats Duitsland, dringend verzocht en Duitsland;heeft geaccepteerd een n oodfonds van 'iraportlicenties té vormen tot een bedrag, van 2,5 mil- lioen dollar. Dit bedrag moet wor- rim besteed voor dc aankoop van goederen, die snol bederven: het moet dus in enkele weken zijn uit gegeven. Nederland, Turkije. Noor wegen. Zwitserland. Italië, Denemar ken, Oostenrijk en Griekenland heb ben zich voor dit fonds opgegeven. Wij kunnen alvast meedelen, dat Ne derland hiervan een aanzienlijk zoal niet het grootste percentage zal ontvangen. De verdeling vindt plaats door een coördinatiegroep, on der leiding van de Belg baron Snoy: Hot rapport, dat Duitsland op 12 Maart heeft ingediend, en op grond waarvan het vroeg ontheven te wor den van dc verplichtingen, die uit dc De „plaatsvervangers", zoals da vertegenwoordigers der Grote Xiera :,die- nu- al-vijf weken bezig zijn met de poging f een- alle -par- tijegifbevrectf&erideïg agendavoor een ccnferen tie aér: ministers uan Buitenlandse..Zaken op te stellen, Jcorlwep aangeduid worden, hiel den Zaterdag hun 25ste zitting. zonder tot een- definitief resultaat tc komew. Dc fotograaf zag in dit ..jnbiicvm' aanleiding rit? heren bij hun aankomst m liet Palais Rose, net gebouw in Parijs. naar de be sprekingen worden ge hou den., «oor de lens te nemen. Jlier heeft men •het resultaat(van links naar Tf c'ltf>Ernest Davies(Engeland) dr Phthp Jcssup (V.S.), Alexandre Parodi (Frankrijk) en Andrei Gromyko (Rusland). Inspecteur Nat. Reserve verlaat militaire dienst DEN H-AA.G Naar wij verne men heeft kolonel J. Termaten, in- spectcur van de Nationale Reserve per. 1 Mei va;$. ontslag uit de mili taire dienst gevraagd. Het is niet da.t-';;hijë alsgepension- neerd officier een functie 'zal krij gen in deburgerlijke verdediging. B9N^1^:Naöat hét getal werklo zen m W^-Duitsi and in. hét laatste kwartaal van 1950 ruim 132.000 was toegenomen is dut getal in het eer- |&(!ïwartaaI ,vau 1951 weer met venmnderd. Eind Maart telde West-Duitsland ongeveer 14.245.000 werklozen. m.iim''ii:iLUii!,ii;Laiiiijiiiinj:rji;;;iïïiii.ükö3i.rj^- Buiig I „Weersverwachting geldig van 1 m Maandagavond tot Dinsdag- P avond: .S p Wisselende bewolking.met nu g g en dan buien. Matige tot krach- 3 tige wind hoofdzakelijk uit S P Noordelijke richtingen., Dezelf- I de of iets lagere temperaturen i g dan vandaag, g S io April Zon op 05.5? onder 19.27- m is Maan op 06.S7 onder BUENOS AIRES. Prins Bemhard gevocldo zich niet goed. locn lijj Zaterdagmorgen een militaire rijschool in de omgeving van Buenos Aires bezocht. De Argentijnse minister van Defensie. JLucero, heeft na afloop van dc demonstratie van de rijschool, oen lunch aangeboden. Onverwacht kwamen ook dc president en diens echtgenote naar de villa van minister Lucero en zaten mede bij de lunch aan. Prins Beruhard kreeg ccn bruin paard aangeboden. Dc lichte ongesteldheid van de prins verhinderde hem aanwezig ;lel Zijn op het diner,-, dat de Neder landse Kamer vanKoophandel Za terdagavond in dc;Jockey-Club aanbood. De prins-liét zich. hier ver tegenwoordigen dóór de heer Dau- banton. Ook het'bezoek aan de Ne derlandse kerk. dat Zondag iop het programma staat, kon niet door gaan. Door dc penicilline-injecties die prof. Mendez San Martin, de Ar gentijnse minister vnn Onderwijs, de prins gnf, week dc koorts snel. Zondagmiddag bracht dc prins een bezoek aan de opleidingsschool van het leger en 's avonds woon de hij' het diner bij in het huis van dc president. Om ge heel fit te zijn voor bet bezoek aan Chili, zal de prins, afzien van het laatste programmapunt, een bezoek aan een cstancin hon derd kilometer van Buenos Aires. Dinsdagmiddag om 1 uur arri veert prins' Bernhard op het vlieg veld in Santiago. Het officiële be zoek aan Chili duurt van 10 tot 12 April, daarna gaat de prins als particulier naar het Zuiden van het land. betalingsuhie voortvloeien, is door een-rapport van dc Bestuursraad der OJ2.E.S, beantwoord op 22 Maart. Op grond van dit rapport, uitgewerkt door de experts, is tenslotte geban- öclci. Zie verder pag. 7 STRAATSBURG D^. permanen te commissie der Raadgevende Ver gadering van de Raad van Europa heeft Zaterdag dc raadsleden aan bevolen dc Wcut-Duitsc federale re publiek als volwaardig lid in de Raad van Europa op tc nemen. Zij keurde dé ontwerp-ngenda goed-voor de- volgende zitting van dc Assemblee, „die 5. Mei a.s; be- ginty - PAKDS fri; de" Franse Staats courant van Zaterdag-'is een decreet afgekondigd, waarbijNbet „Comité van het Wereldcongres-van Parlisa- ncn van de Vrede'.' wordt verboden. Het comité heeft' ec'n'maand de tijd gekregen om zijn zaken, af te han delen. Leden van het comité zijn o.m.- professor Jollot-Curic.,cn Pablo Picasso. Dit is dé', vierde door com munisten geleide internationale ver eniging. die dit jaar door de Franse regering onwettig wordt verklaard. frts overleden na botsing legen boom DOETINCHF.M. In de mebt an Vrlidag'. eöp Saterdag - reed -dc 50-jarige arts dr. E. Noll uit'EIten, toen hij terugkeerde van een be zoek, tegen een boom, nadat hij de' Elterberg wss afgereden. De arts werd vrij ernstig gewond cr. werd naar het St. Elisabethgsst- huis te Arnhem overgebracht. Hij is daar ovcrSeden. Elfjarig meisje overleden na mishandeling (Van onze correspondent! RIDDERKERK, Zaterdagmor gen bij het «naar schooi gaan ont moetten op de Pruimend ijk twee jongens het li-jarig meisje J. tic Ruiter.. Zij vielen het meisje aan en hebbén bar., zodanig mishan deld, cut dn dood vrijwel onmid dellijk intra'' De verslagenheid over dit voor- vat is groot. De politie heelt de zaak in onderzoek. BARCELONA. In Mei zal hier ren internationale wolconferentie worden gehouden, waaraan door driehonderd afgevaardigden uit alle Europese landen zal worden deelge nomen. PCfJsvpetiS r- Terwijl de jiuUtie de administratie en formulieren mei mandcnuol uit het pnnri j?nn ..Zen-nul" laat sle pen, stoppen deelnemers aan de voetbal-pool. onkundig van poli- tie-optreden oplossingen in' de- bus. &aiim:i.aig.nL UfiiiujjiuiimbBaiifiiiHinit rtowiivxyf j worden ^ehmufen.' DEN HAAG Op "de Volksho- gcnschool „De Zandhoeve" te Ber- £en. zullen van 1519 Mei tuinbeuwdngen Pcrrlë is gisteren de slant van beleg weer dpzelieven Sie-indusJÏÏeT^ Vfn een fbicd in ZwW Pcrzië. w^ar een staking in de Js- Tecèh k !.c^t "T e£ ovcrI«:cns' evc"ak elders in het land. rustig MadilN lïot p? nielMve wn iircmier Hossin Ala bjj de inr^Vf^ J, 6 ParIomcnt,- een betrekkelijk progressief programma meerd^rl^Sr,tnmVenVfCht WOrdt' dat Ilet dc; steun van de overgrote meerderheid der volksvertegenwoordiging zal vinden. v!«!!!STf8064Va?'glo-Tranlati; geen aandacht heeft be- rmg der oltamaatschappijen heeft' de steed aan gerechtvaardigde Perzi- reBering cïndeUjk:geantwoord op de sche" eisen, het,Perzische parlement Britse protestnota. Dit antwoord 10 P««cipe lot 'nationalisering der heeft een voorlopig'karakter Na -te- 0"e"'ndl,strie heeft besloten. Een hebben vastcesteld dat nriic ^Clfe commissie bestudeert thans, «ISSm vastgesreid dat pnjs wordt ],oe deze uitgevoerd zal moeten wor- gesteld op n voortduren der vTiènd- den; „Op het; ogenblik kan dé Perzi- Bchappelijke betrekking met Gr.-Brit- fevering daarom niet anders tarrnië, zegt'de Perzische regering dat 5oen' ?anl rc.su!taat vandit on- devotee van besluit de (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Indien dc heer Atheuasc Tlpaldl een Griek; dat hoor je zó! op 1 Augustus*1636 zacht en kalm was overleden zonder meer... Indien deze rjjkc koopman uit Venetië gcén trouwe bediende had gehad, aan wie hij al zjjn bezittingen naliet..., Indien deze bediende nu eens niét dc naam had gedragen van Jean Thiery..., indienmaar zo is het nu eenmaal wél gebeurd en het gCT oir >s geweest, dat nu, overal verspreid over Europa nog alttfd honderden Thierry's, Tbiery's, Thiry's. Ticric's, Theri's en nog vele andere varianten, zitten tc wachten op dlc erfenis, die nu naar schatting ten slordig» 160.ftfl0.000 gulden groot is. Zo'n 1G0 nakomelingen en ver meende nakomelingen van die Jcan Thiery hebben zichenkele maan den geleden verzameld in een fami lievereniging; niet z'n allen maken ze nog altijd aanspraak cp die mii lioenen cn Zondagmiddag hield deze familievereniging haar eerste grole •vergadering in Krasnapojsky te Am sterdam. (Van een onzer verslaggevers) In een grote gecoördineerde actie hoert do politie Zaterdagmiddag in vallen gedaan in kantoren, drukkerijen en bij particulieren, die annex waren met tic vele in Nederland .opererende voetbalpools en -prijsvragen. Dc politic deed invallen tc Den Haag, Rotterdam, Am-slerdam. Wnrmervccr, Zvijndrecht. Venlo, Krommenie, Delft, Zaandam, Enschedé en Tilburg, waarbij grole geldbedragen cn enorme hoeveelheden administratieve be scheiden. In beslag werden genomen. Behalve dc directeuren-eigenaars van diverse Nederlandse cn Engelse .pools, werden ook alle personeelsleden gearresteerd. In dc loop van de^-dag werd iedereen, na een voorlopig ver-' hoor, weer in vrijheid gesteld. "Mr dr H; van Buuren, ambtenaar bjj het Openbaar Ministerie te ^Rotterdam, die van het hoofdbureau van polltic In Oen llaag uit. de ge^auiculijke ^clic leidde, verklaarde, dat nog niet Is tc overzien, hoeveel verdachten er voor de rechter zullen komen. .Jiet onder zoek 'in deze uitgebreide zaken zal geruime tUd in beslag nemen", aides uir van Buoren. r Niet- zelden vergokken zij aange lokt door-de grote winst een aan zienlijk deel van hun loon. Er zijn huisvaders, die bun gehele kinderbij slag in dc pools steken. Ook dc drukkerijen van de sport bladen ..Marathon" te Veolo. „Sport- SportwereJd" te Dcill cn „Het Oos telijk Sportblad" tc Enschede wer den door de politie oezocht. In Rotterdam, zijn in dc omgeving van dc Westerstraat drie mannen aangehouden, die bescheiden van een voetbalpool bij zich hadden. Het waren de 26-jariec C. R. Z. uit Den Haag. de 48-jange loosbaas G. J. S. en de 50-jarige afdelingschef C. H. Hetzelfde lot trof tic'32-jarige siga renwinkelier A. II. dc V., dc 215-ja rige hooldagc-ite C. J. D. cn (Ie 49- jarige -vertegenwoordiger W. de .T. uit Krommenie. De verdachten zijn, nadat proces-verbaal was opgemaakt rn nadat do bescheiden van voetbal pools afkomstig geld in beslag geno men waren, op vrije voeten gesteld. In totaal werden in de residentie 35 personen gearresteerd, die in dc loop van de dag weer op vrije voeten werden gestéld. Het publick vraagt zich thans af, wat cr met de formulieren gaat ge- Maar de genealoog van de familie-1 vereniging, de heer \V. Ts j. V1 e c r, hij leidde de vergadering, omdat de voorzitter, de heer B. C. Pan- horst ziek was zei gisteren, dat cr ook nooit deskundig is gewerkt Zoals bet bestuur de zaak nu aan pakt, is het nooit eerder gebeurd cn, heelt men eenmaal alle gegevens verzameld (en vooral: Alle Thiery's bij eikaar!) dnn kan mén een pro ces voeren, waarbij beslist zal wor den of er iets valt te verdelen of ruet 3- W. F. X. - de .Kijk, juri disch adviseur van dévereniging, heeft in Parijs een uitgebreid on derzoek ingesteld cn hij zei: „Ik geloof,, dat deze erfenis een realiteit is.Hij voegde er onmiddellijk aaa loe: „Maar ik zal niemand aanraden cr nu al vast een voorschot op te nemen." Hij was er zélfs-in geslaagd een document op de kop te tikken, waarop de bezittingen, stonden ver meld. dat Jean „Thiery.indertijd hee'ft geërfd. Daaronder bevinden zich drie huizen „achter het paleis van dn Doge", twee huizen op Corfu, een kist van zuiver-goud, 80.000 zil veren ducatcn. 50.000 Luuis d'Or, 6 kisten met zilveren kandelaars, 2 kistjes met edelstenen Haóóa riepen dc Thiery's geestdriftig - 300.000 gouden kronen; toenmaals berekend op een totale waarde van 82 milliocn goudfrancs. D-'n huizen cn de kistjes met édel stenen en die kandelaarso.ch". zei mr Dc Rijk, „als wc die 800.000 gouden kronen maar vast hadden, dat Js tenminste meegenomen." SANTA BARBARA (Califomië) Een Amerikaans lijnvliegtuig is. op een route van twintig minuten vlie gen, oogeveer 25 kilometer ten Wes ten van Santa Barbara boven hel Califórnische kustgebergte omlaag gestort. Het toestel is geheel ver nield. Er zijn: geen overlevenden waargenomen. Aan boord -bevonden zich 22 personen. Op weg van -Elgin Field (Florida) naar Charleston is een Amerikaans legervliegtuig bij deze stad neerge stort-Negentien van de ëenehtwliF tig inzittende soldaten,die op weg waren naar een begrafenis, kwa menom hèt leven. De twee andere werden gewond. Precies om half twaalf startten Zaterdagmiddag van <ie politiebu reau jc in verscheidene plaatsen in Nederland jeeps,vrachtauto's cn overvalwagens met tientallen politie mannen in uuifomv cn veie recher cheurs naar de adressen, waarvan men reeds lang wist. dat zij direct of indirect betrokken waren bij voet balpools. „De slag kwam ais een ver rassing" zei .mr vaij Buuren later. De agenten in uniform omsingelden de huizen en gebouwen en recherche- personcrl gelastte directeuren en personeel nice te gaan naar het bureau. ..Het was genoeg," zei rr:r van Buu ren, toen gebleken wss. dat de actie ccn volledig succes was geworden. „Overduidelijk is gebleken, dat dc exploitanten van voetbalpools zich niets aantrekken van vonnissen van de kantonrechter en dat. zij zich niets gelegen laten liggen aan tio ministe riële opvatting." „liet voetbalpool-bedrijf." aldus mr. Vnn Buuren, „is uitgegroeid tot een maatschappelijk verschijnsel, dat in het. huidige tijdsgewricht ernstige so ciale-cn economische gevolgen met ziel) brengt en nis ten groot kwaad moet worden aangemerkt. Tot de deelnemers aan deze pools behoren namcljfk vooral diegenen, die een be trekkelijk klein weekloon verdienen. beuren en met- het geld, dat hèt dr afgelopen week heeft ingezet. Wij nebben deze -vraag gesteld aan de eigenaar directeur, van .JEen. .Vul". Hij deelde ons medé,dat hij.' in de week van 16 tot 22 April-.een blad het licht zaf doen zien; waarin hij zal bekend maken, hoe hij de deelnemers schadeloos wil stellen, üok wil'hij daarin zeggen hoo hij zijn prijsvraag wil doorzetten. Op welke wijze, kon hij-- ons nog niet vertellen. De laatste., tijd telde ,.Ern' Nul" Wekelijks *-• ruim 35.000 deelnemers. ■SÓÉRABAj^A'^S:3^!é3iöA'g'ls;>'r*: alhier cèh', driejarig:-Európves. meisje, ontvoerd. 'Hetcwerd 'nabij het ouderlijkehuis aan de/Coené boulevard door eenIndonesische vrouw met een pop jrieégelokt'eii in een betjak (fietstaxi) meegeno-.- men, Uitgebreide 1 nasporingen, hebben tot nu toe geen resultaat •- opgeleverd. In de afgelopen week zijn ook nog twee kleine Chinese- kinderen cn een I8-jarig <?hinee$ ipeisjè ontvoerd, omtrent ,\wie eveneens geen nadere bijzonderheden, be.- kend zijn geworden.' JN'oorwegeu koopttextiel in ons land UTRECHT. Zaterdag werd dc Kon. Ned. Jaarbeurs' bezocht door' twee Noren, die ih. opdracht vati hun regering in de Europese lan den. textiel kopen tot een totaal van 17 inillioen gulden. Zij hebben voor het Nederlandse aandeel de Jaarbeurs alsuitgangspunt" geko zen en zullen na 'hun bezoekaan de Jaarbeurs de fabrieken bezoe ken voor het plaatsen vari htm orders. '1 AMSTERDAM Do* heer K. J. Caris alhier heeft bij de procur.eur- gcnraal van dc Hog«* Raad'n klacht ingediend te^en de minister v. Finan cien, wegens knevelarij (art. 366 W, vnn S.j. Bij .'definitieve belastingaan slagen zou 200.000.— meer van dc heer Caris.zijn geëist dan h»j inder daad schuldig is.~-.Een ambtelijke correctie* zou hem voorts zijn weigerd. Dc pröcui-eur-generaal heeft de heer Caris naar H.M. de Koningin verwezen,*opdat hij (proc.-gen.) ge machtigd worde, hel onderzoek te openen eneventueel to.t strafrechte lijke vervolging, over te gaan. HANOI Franse valschcrmtroé- pen cn Marokkaanse, versterkingen zijn Zoodagper vliegtuig naar. N.W.-Tonkin. gebracht omlClUhezcn, die de grens' overstaken èu twee steden innamen, té befitriidon. Men gelooft, dat het ongeregelde troepen zijn, behorend, tot benden diege durende' de opiumöogst altijd actief zijn in. het. betrokken gebied. De^ Chmezeh" v.ouden ongevéêr een ba-, taljon sterk .-zijn.-. Op 1 April ver overden zij *de grensstad' Bannam- coum en de volgende dag Phong Tho. WASHINGTON. President Truman Is zeer verbolgen" over "Tiet flp, politiek terrein dikwijls eigenmachtige optreden van; generaal MaeArthur cn schijnt zelfs overwogen te hebben, de generaal van éyii post tcriig: te roepen, aldus verluidt in welingelichte kringen in Washington. Tot een zo drasttsohc maatregel zal het waarschijnlijk \vcl niet komen, 'wanti'Mac- Arthur is nog altijd bijzonder populair in Amerika on Truman kan het zich' moeiljik veroorloven, ccn groot deel van het Amerikaanse publiek Stegen.; zich In het harnas tc jagen. Wel echter wordt aangenomen,.dat de pircslU dent generaal MacArthur thans zal hevelen, de politiek aan dc politici over te laten. Dat zou dan een soort „laatste kans" voor de: géneraal zyn*. Zaterdag heeft de president dc gehele kwestie bespraken met zfn minister vnn Defensie, Marshall, en met dc voorzitter van .het comité vanchefs var. staven, generaal Bradley. Bijzonder boos schijnt de president tc zijn over het feit, dat MacArthur tegen dc officiële wil van Washington irv via zijn aan hangers in het Congres ophieuw heeft aangedrongen, op een uitbrei ding van de oorlog tot het Chinese Vasteland cn gebruikmaking van de Chinese nationalisten op het Kore aanse ooriogstoneel. De situatie is nog ingewikkelder geworden,doordat generaal Itidg- way, de. commandant ,van het 8e leger in Korea' on dus de onder geschiktevan MacArthur, zich gis teren heeft uitgëlaten in een zin, die .strijdig is met' de - opvattingen vnn -zjjn chef- Generaal Ridgway verklaarde, dat er onder de huidige militaire omstandigheden geen ein de van de oorlog in Korea in zicht is;'tenzij er een politieke regeling wordt: getroffen. Hij - voegde' eraan toe.' persoonlijk niets van dergelijke' onderhandelingen te welen. 'Zaterdag schaarde ook de Britse regering - zich bij monde van dè minister van Staat Kenneth Youn ger. aan. dc zijde van degenen, die 'scherpe critick hebben op - het be leid van.generaal MacArthur. .Hij wees erop. dat'.do' Britse 're gering afwijzend 'staat tegenover sancties van "welke aard oo"k tégen het ccunmunistlsche-China en-voeg de hieraan toe, .dirt het nog niet! tr laats |s om op onderhandelingen niet China tc bopeji,. Daarop .zeide hij*. „Noch wij, noch., zij (de,.Chinezen) moeten zich, daaróm latén misleiden Qoor -onverantwoordelijke vérklarln- :gcm die telkens'uit; hdoggèplaalst'c kringenschijnen tê komec.zonder toestemming' van'.'de "Verenigde Na- ties'yf enige aangesloten;xegéring"J' -r-'ZHi-Zp-- BREDA," In .een.vlaag, van slandsverbüstcrüiH heeft ,'2atéf oe 52.jariee .lao<Jgieter. P,-V:ivan. 'Meuwe Maasdijk le" Breda zijn." jarièe- vrouw;- zo zwaar .Büshar dat d| aan de gevolgen..-iö.J;ot aan. Daarna hing hjj zichzrjf np die dé-laatste!rmaanden'-aan Èi*-1 jriaedigheid. leed. .zou Juis't';Zati in een inricilfjng worden .ongecn-- men. Het gezin'telde vijl kindéren van wie de Jongate twaalf iS' 't ;_i. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1