Mac Arthur ontheven van alle functies HET ROTTÈBDAMSCH PAROOL Generaal Ridgway tot zijn opvolger benoemd Britse begroting 19511952: record in vredestijd TRUMAN HAKT KNOOP DOOR 'f Prins Bernliard welkom geheten in Santiago Groot aantal vacatures bij lager onderwijs Weer in April tot nu toe uiterst slecht .Woensdag 11 April 1951' Canada wil geen echo zijn van V.S. Buurman schrikt en slaat ruiten in h. 1 GAAN EN KOMEN If Militair struikelt over politiek Britten over de Imdjin Deo Haag: Trumans besluit is wijs Defensie eist zelfs offer van Gezondheidsdienst Geen nieuwe brandjes óp Oldenbarnevelt' Chileense kranten besleden veel aandacht aan bezoek Bijna 1000 gehuwde vrouwen-ingeschakeld Stopzelliug bouw kleuterscholen wekt protest Thans ook wapen- liulp voor Tito Krachtige tegenstand Vietmmh f f Ter haringvangst op 22 Mei Dc strijd om dc olie van Perzië Fenny leert van Fenny Jle Jaargang, no. 84 Ada, Lange Haven l*f, Schiedam TeL 69300 Abonn-prijs» per week 0,40 per kwartaal 5.15, loss» nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Baaklen Amsterdamsche Bank. te Rotterdam Directeur.- B. de Vries Hoofdredacteur: 'V. B. F, Schaper WASHINGTON. President Truman heelt geueraal Douglas MacArthur van al zfl n be vél heblbcr sf uil c tie s ontheven en luitenant-generaal Mat thew B. Ridgway als zijn opvolger aangewezen. Truman heeft oit heden op een persconferentie meegedeeld. Generaal Tames A. van Fleet volgt generaal Ridgway op als bevelhebber van het mitste Amerikaanse leger in Korea. Truman verklaarde tot de slotsom tc zijn gekomen, dat generaal MacArthur „niet in staat is van ganser harte zijn steun te geven" aan de politiek der Verenigde Staten en der Verenigde Naties. „Militaire bevelhebbers moeten zich laten leiden door de politiek en de richtlijnen der regering en in een tijd van crisis is deze overweging in bet bijzonder dwingend", aldus Truman. MacArthur werd in Juli 1950 tot opperbevelhebber van de strijdkrachten der Verenigde Naties in Korea benoemd, toen de veiligheidsraad de V.S. machtigde daar een verenigd com mando in te stellen. De persconferentie werd des nachts om 1 uur gehouden, opdat deze naar berekening zo veel mogelijk zou samenvallen met het ogenblik, waarop generaal MacArthur te Tokio de order zou ontvangen, waarin hem het „direct ingaande" ontslag wordt gemeld. De order van de president, die over het net van de "lég er verbindingen aan de generaal werd getelegrafeerd, luidde als volgt: het waarschijnlijk, dat MacArthur zo spoedig mogelijk haar de V.Szal worden teruggeroepen. .-'//r" Toen het nieuws zich - door Tokio „Tot myn diep leedwezen is het mijn plicht als president en opper bevelhebber der Amerikaanse strijd krachten u in uw fuctie van opper bevelhebber der verbonden strijd krachten, opperbevelhebber van het commando der Verenigde Naties, op perbevelhebber in het .Verre Oosten en bevelvoerend generaal van het. v Amerikaanse leger in het Verre Oos ten te doen vervangen. Gij draagt •uw commando's; met" onmiddellijke ingang over. aan luitenant-generaal ..Matthew B,. Ridgway. Gij heb.i de bevoegdheid de noodzakelijke rege lingen de treffen voor .het volbren gen van reizen naar plaatsen, die gij wenst, të bezoeken. Mijn redenen voor uw; vervanging zullen openbaar worden gemaakt gelijktijdig mét de, overhandiging.van deze order èn/zijh - in- de. volgende .boodschap vervat". (Volgde hetgeën Truman op dëpers- conferentie iheedeèlde). Truman heeft een aantalryoorheën; grireime -richtlijnen" bekend gemaakt om aan':"; te tonen, dat v MacArthur ;zich.:niet'heeft gehouden-aan dé bui tenlandse pohtiek: vvah regering:. Zo droegen ••"'de'-'gezamenlijke." staf-' chefs; generaal;MacArthur én -.ahde-. Sjrëibéyelhebb^,;6^MëmÖei^l950|^^ dent op j^geeh jredevoèringi' 'pefsb.ë-'. richt of andere/openbare? verklaring over de buitenlandse politiektc pti- bliceren;voordathet Amerikaanse; mihiiterie,. vah'.ji-Buitenlandse? Zakéh. hierop eentoelichting? heeft gege ven". In een ander geheim memoran dum, dat 20 Maart door de gezarr».;n- Itfké; stafchefsaan MacArtlmr-.Wërd" gezonden, werd -verklaard, dat liet ministerie van -Buitenlandse Zake.] binnenkort wilde bekend maken, „dat, nu het gros van de aanval lers is teruggeslagen, de Verenigde Naties bereid rijn de voorwaarden van een regeling in Korea te be spreken. Dit memorandum vervolgde: ,;De Verenigde Naties zijn sterk van ge voelen, dat verdere diplomatieke po gingen om tot een regeling te ko men gedaan moeten worden, voor dat de strijdkrachten in groten ge- tafe de 38ste breedtegraad overtrek ken." 'MacArthur?' verrichtte 'Woensdag na Trumans bekendmaking zijn, ge wone plichten. "Naar verluidt "be- reidt - MacArthur een* verklaring te zijner verdediging voor. Men Vacht TORONTO. De Canadese mi nister van Buitenlandse Zaken, Pearson, heeft hier Dinsdag in-een rede verklaard, daride kwestie van de Canadees-Amerikaanse betrek kingen „een .van de.moeilijkste.en' gevoeligste,problemen van -de bui tenlandse politiek is, die Canada ooit heeft gekend." Pearson zei, dat beide landen beter met elkaar zouden opschieten als de V.S. be seften, dat Canada niet slechts een echo wilde 2ijn, en als de V.S. meer notitie zouden nemen van Canada's oorlogsbijdrage en wat Canada deed en zei. Hij voegde er aan toe, dat hij geloofde, dat „de dagen van betrekkelijk gemakke lijke en' automatische politieke be trekkingen met.onze, buren voor bij. .zijn." DEN HAAG. Meteen davéren- de;klapV.zakte gisteravond om' .half twaalf een - echtpaar uit'de Rubensr straat,teVDehiHaag.doar- de echtelij ke spondë; Buürman beneden: schrak; z o;V gew èld ïg/; dat? i'hijkwaa d/wêrd/ Hij sleepte eèn-iadder' uit zijn huis, zetteV'di'e- égén .dé/gevel; klom- er op. en sloeg .de/iriiiéhMri bijzijn -onfor tuinlijke: buren. Toen -het verschrik te echtpaar naar buiten kwam kreeg het van de verbolgen buur- maüv;nog;ëen;:,ptó'-slaag. 'op- de koop toe!. 'Bij de politie i: is aangifte ge daan, van" mishandeling en vernie ling. /^WASHINGTON Hybar Rooth/ van .1929—1948 gouverneur, van de Zweedse Rijksbank is tot:/directeur, t-vaapibet-; Internationaal' Monetair vF bndy'hphn eind. Jtfr. verspreidde, verzameldezich..een groot aantal Jspanners voor .zijn hcofdkwart-:^. De grote zwarte li mousine van - de generaal istond^yoor: he. gebouw: Mac Generaal Arthur en de vian, die hem de order van presi dent Truman, waarbij de gene raal van al zijn functies, onthe ven werd, overbracht* de mi-, nisier van het Leger, Frank Pace. De (telegrafisch overge brachte) foto werd Maandag op het vliegveld van Tokio, waar MacArthur de zojuist gearri veerde minister kwam begroe ten, gemaakt. Foto onder: ge veraal Matthew B. Ridgway, die als opvolger van generaal MacArthur is aangewezen. Dnnrln* Mnr '4rthnr- Cïneraai Douglas MacArthur/ onlangs LJOUgLGS triOC /intl7.1'/-jaar: oud gewordenwie ziet hem 'Öézë hoge leeftijd aan? is de, man, die zes maanden lang in Bataan en Corregidor: stand "hield .tegen; eèn.: ver schrikkelijke Japanse overmacht,daar na naar Australië verirok! om;Jgèallïëerd opperbevelhebber të worden in 't Z.W. deel van de Stille Oceaan ëh-als zodanig, van eiland, naar^eiland sprin- gehdterugkeerde op - de Phïlippijben. en- tot voor de poorten yoor J a- pan,-* datop dat ogenblik, medé ónder de.' indrÜk yamde: :bpmbardernen - ten met.de atoombom op.Hirosjima én Nagasakï;: :Nx^uwe roem. en populariteit oogstte hij in 'de daarop volgende viji naren vpor de, wijze, waarop hij dei zake'n^in, ,het yerslagen Japan leidde. Toen "toonde? hijniet"; sléchts;méar|oók politicus, te,zijn.'Des? té..tragischeriTs/hefcdaarom/dathlj-^u juist-oygr depotitiekmoestrirxukelen!,v?anthetiszekermetajsrnilita?r,.dathij /in/Korea-- fa alde.|Dévy»dedigingtegen :dé: .NoordrKbreaarise vpve^a^ -begm.-van5 defbóriógl.d&later; gèvolgdë: landingvbïj.'Tntsjo^cn.i de; ïfötalelvëniiët^in'giyahlbijnavhétfèëRël^NoóEd-Koireaitó'SëA^ ^dé^yijze/ -vfaaj»p;-hij ?Hefgitu^ré|ria' •- W§ "Kef1 ^ihgihjpenf.'denOhlnëzen,''"op- 1 mïeuw.;in!,het,w:oÓrdeel der .verbon-' :;dën- troepen! •wist;te|doen ciihslaan,' zuUen^hem, in f ieder geval;'|de ,ge--;" s'chiedenis; .ddeh'Cfihgaan een 'fwaarlijkc^pdt legieraanvoerder aan.' :;\yie:'deïyrijè';wereld veel te danken.-; heeft, f"zoris?Trumah heden in :zijn;' /order ihtdrukkélijk: vaststelde.f Strijd in'Koreh -TX7EER' wai; nieuws!/Na de A- en de-,H-büin. hebben we nu ook de-/ reclamebom.v:'Datgaat zo: in dé „bom'-'' zitten /'pamfletten of .recla me voorwerpen f.Van Japans zijdepa pier; :;-aié4via; de?floöp.' van een ,.ka- hon'hfeën bétohneü! pijpjelfde?lucht5 .\yorden geschoten./ De - "West- Duitsers „bomb '."deerden" hun pos; telijke. landgenoten;' op" déze manier me+ politieke pamfletjes dwars door het IJzeren Gordijn heen; InZandr: "voort, Avaar Dinsdagmiddag werd gedemonstreerd, blëef dc politiek er buiten, maar een vreemd gezicht bjij f t het als 'daar' zo; ineens?;één auto door .de;:lucht' zweeft.D.e; Zon dagse haam yarGÖit; merkwaardige phenomeen -'istipyr o.téchmsche- lucht- reclame.- - 4 TOKIO —fVandaag zijn afdelingen van dé 29ste Britse brigade de rivier de Imdjin overgestoken. Zij bezetten het gehele s.clsei van Chinese ver dedigingswerken ten Noorden van de rivier en ondervonden daarbij weinig tegenstand. Ér 2ijn aanwijriglngen, dat dc hoofdstellingen van de Chinezen zich onmiddellijk tegenover de veroverde stellingen "op de Noordelijke oever bevinden. Turkse troepen waadden met5de gevelde bajonet door de Hantan. eèn 'zijrivier van'de. Imdjin. Eenmaal aar. de overzijde gekomen voerden zij een bliksemsnelle-aanval uit op een Chinese mortie. jroep. DEN HAAGWij vernemen van officiële zijde, dat de Nederlandse regering dë grote militaire verdien sten van' generaal MacArthur ten volle erkent, doch, gerien de ge beurtenissen van de laatste tijd, met groeiende bezorgdheid heeft kennis genomen vande uitlatingen van. generaal MacArthur, die het zuiver militaire terrein te buiten gingen en het politieke beleid der Verenig de Naties raakten. Zy heeft van dit gevoelen tegenover de regering der Verenigde Staten reeds doen blijken en acht de beslissing, ./aartoe presi dent Truman zich genoopt heeft ge zien,, een wijs beslui'. Acht personen omgekomen bij vliegtuigongeluk FAIRBANKS (Alaska). Acht personen- zijn Dinsdag i omgèkóraën als -'gevolg van liét: veróngelukken; van'.een ./„Skymaster" transport-; vliegtuig;* bij landing óp hét vlieg veld van Fairbanks, cén vliegbasis van de Amerikaanse/luchtmacht. ':.r*.y% ;i ;(Van onze correspondent té Lóiiden) LONDEN.Met een rede van twee uur en een kwartier heeft de kan selier van de schatkist; Hugh Gaitskell, gisteren de Engelse begroting in gediend. Met uitgaven, diej weer dan vier milliardbedragen (4137 mil- lioen pond, waarvan 1500 millïóen pond yóor de defensie is bestemd) j sluit de begroilng met een overschot van 39 millioen. pond. Een' gat;van 150 millioen pond diende door belastingverhoging gedekt te worden. Het leeuwenaandeel hiervan valt op de verhoging van de ïnkomstenbëlastuigéh een verhoging van de belasting op uitgekeerde winsten. De/tarieven der inkomstenbelasting gaan met. twee en een half procent omhoog en de. belasting op Uitgekeerde winsten stijgt van 30 procent op 50 procent. Hiertegenover staat, dat dé aftrek voor gehuwde personen.en de kin-, deraitrek ieder met tien pond wor den verhoogd en dat de belasting op de niet-uitgekeer de win sten op tien procent gehandhaafd blijft. De aankoopbelasting op auto's, op ra-: dïo- en televisietoestellen, op gas- en electriscbe apparaten, wordt verdubbeld (van 331/3 op 60 2/3 procent), maar de aaukoopbelasting verdwijnt op een aantal eenvoudige gebruiksvoorwerpen. De benzino- belastiag gaat omhoog met 4% pen ny per gallon, maar nog altijd blijft de benzine in Engeland veel goed koper dan in de meeste Europe.se landen. Ook de vermakelijkheids belasting op bioscopen gaat omboog. De pensioenen voor ouden van dagen b"»ven de zeventig worden echter verhoogd. Wat betreft de naiionale gezondheidsdienst, die t.ot dusver helemaal gratis was: voortaan zal de helft van de kos ten van brillen en van kunstge bitter. door het publiek moeten worden betaald. De ontvangst van Gaitskell's rede, in hst Lagerhuis, was goed. Op de Labourzijde maakte de verhoging van de pensioenen van ouden van dagen en de' verhoging van de ge huwden- en kinderaftrek een goede indruk .en./'de conservatieven waren nietal te zeer geschokt door de verhoging.;.va nde belasting op; uit-. PORT-SAID, Naar: hét A.N.P. ■radio-telegrafisch van eender op varenden van :de" ,|Tohan vanóOl-' denbameveït"heeft vernomen,: hebben zich aan. boord van dit emi"; gr^nten.schip|;geen ybrandjesmeer Voorgedaan sinds hét: schip vöor: Tde- tweedé Amaal :IJmuidèh| >heeft ërifv jharhêvélf'Nbevindt rzïch.op bét 'ogehbii£ ;in: dé Rode'Zee. SANTIAGO. Op buitengewoon hartelijke wijze is Trins Bemhard welkom geheten In Santiago in Chili, de hoofdstad van het derde land dat hy op zijn Zuid-Amerikaanse reis bezoekt. Hij is hier per vliegtuig ge arriveerd, na in Buenos Aires uitgeleide te zijn gedaan door vele Argen tijnse autoriteiten en tal van Nederlanders. Kardinaal José Maria, een vertegenwoordiger vam de Chileense president Videla. hoge regerings functionarissen: parlementsleden en gezanten waren ter begroeting op het vliegveld aanwezig toen de KLM-vogel met de vorstelijke bezoeker neer- streek. Prins Bernhard is het eerste lid van de Nederlandse Koninklijke familie, dat een bezoek aan Chili brengt en zijn ontvangst geschiedde met militaire eer. De Chileense, kranten besteden veei aandacht aan de komst van de Prins. Zij noemen hem Chili's ere gast en publiceren foto's cu artike len van ea over hem, die op de eer ste pagina, worden afgedrukt en daar een -groot, deel van de -plaatsruimte innemen. In de artikelen is sprake van de Nederlands-Chileense vriend schap, van Nederland. en-zijn inspan ningen om de verwoestingen van ce jongste wereldoorlog te boven te komen, terwijl voorts vele regels ge wijd zijn.-aan de. Nederlandse Ko ninklijke familie. Prins Bernhard zal president Gon zalez Viddla met het Grootkruis in de. Orde. van Oranje Nassau onder- scheiden.;-.Inmiddels i3 de Prins gedecoreerd reet de hoogste Chi leense orde van verdienste, die van Géneraal Bernardo Ohiggins. 'PARIJS. De jongste staking van het metro- en buspersoneel te Parijs heeft de. staat rmm £k3 mil lioen gulden: gekocht. Het geschat te-tekort over het looeiide finan ciële; jaar zal dientengevolge onge veer 33 millioen gulden bedragen. DEN HAAG. Per-16 Januari j.I. bedroeg het aantal vacatures in het.verplichte personeel bij scholen voor gewoon lager ónderwijs, voor bereidend gewoon lager onderwijs,en uitgebreid lager onderwijs, open bare: 66rooms katholieke 232, prot. christelijke 199 Ven andere bijzon dere scholen 19. Het aantal in het boventallig personeel by de genoemde scholen "bedroeg yöór jïë .genoemde richt in ge n respecti e vèï ij k|193>68, 39 en 26. Afw'ezig wegens ziekte, militaire dienst en^. tyarcn. voor de ge noemde richtingen respectievelijk: 565, 585, 351: en 29. ..I. Deze vacatures "werden^tljdelijlc vervuld, bij dé'genoèrnde/scholen^door '939, gehuwdé vrouwen 'en Ave] 443 bij het openbaar onderwjjs, ,310 bij:het rooms katholiek, 161 .bij1 het' prot.Vchrjstélijk/eh25 bij andere ;bijzpndeire scholen. AcKt en tivinttg 'yocirlopigtgepensiorineerden Verviillën tijdelijk de vacatures van. 167.. défüïitief g ep en s i óh n eer den.Een gedeelte van. de rest van het aantal \^caturcs'wordt vervuld "door :1472 ;andere-tijdeHjk;:'aaj3ge- stelde leerkrachten. Op l6 Januari:jikwaien nïëi vervuld 11vacatures in het verplichte personeelën 43 in.'liet;boventalligpersoneel.-ypor 'déarive- zige leerkrachten warea?inli208"-gévallen:*geen' plaatsveTvabgers/aaawazig, DEN HAAG Het bestuur.van' de Nederlandse Bond voor" Mocdcr- schapszorg cn Kindcrhygiëne heeft in een telegram aan de minister van Wederopbouw; en. Volkshuisvesting zijn. ongerustheid uitgesproken over het stopzettenvan de bouw van kleuterscholen., en gymnastiekloka len, De lichamelijke „en., geestelijke gezondheid van kleuters en school kinderen. zal méde .in verhand .-'met Re sléchte tóestand, waarin? ook be staande kleuterscholen verkeren, hierdoor aanzienlijk worden ge- -schaad, zo zegthet /.bestuur,dat aan dringt op intrekking van het be trokken-besluit. LONDEN. "Sinds Maandag worden hier geheime besprekingen tussen Amerikaanse en Britse functionarissen -gehóuden over het verzoek van Jóego-Slavië om een lening ten bedrage van ruim 40 millioén gulden 'van Engeland en een ten bedrage van 20 .millioen dollar van de V.S.ten behoeve van het aankopen van grondstof fen. Frankrijk zalJoego-Slavïë voorzien van benodigdheden voor- het fabriceren, van lichte wapenen en artillerie." aldus verklaarde, een woordvoerder van het Franse mi nisterie van Buitenlandse-.Zaken Dinsdag, te Parijs. ..GRONINGEN.-Wegens - ver- schilvan inzicht over de. wedérop- bóuw. van hét stadscentrum; in Groningen ..is door dé raad van de stad eervol ontslag yerieendr aan de algemeen adviseur yoor .de we-, deropbouw. pioï. Gran- pré Molière. Zijn taan Is overge dragen aan da supervisiecommis- '''ilril'./..'.'.I; c'T'-'-'j gekeerde whisten. Aan wettelijke dividendbeperking wilde Gaitskell. niét aan. - jV'"1 Het punt. dat gisteravond in Sde eerste commentarenin de wandel gangen van het Lagerhuis het meest naar voren kwam, was de verande ringen in de voorziemngén van de nationale gezondheidsdienst. Aneu- rin Bevan, thans de .'minister van Arbeid, de man dieindertijd de gratis nationale' gezondheidsdienst" heeft ingevoerd, had nL verklaard, „geen lid van.éen régéring te. zul len blijven, die in de gezondheids dienst lasten op de patiëiit gaat'leg gen". Men verwacht echter niet dat de bijdrage in de heift van dé kos- 1 ten van brillen cn kunstgebitten Bevan tot de consequentie van-zijn bedreiging zou brengen; Het yiel op dat Gaitskell ia. zijn rede zeide, dat deze bèslissihg „doorde regeriag" was genomen. Gaitskell, die!,; van Churchill een compliment kreeg voor zijn uitstekende rede, zei, dat Tiet in. de huidige omstandigheden voor: een begroting onmogelijk was om tegelijkertijd eerlijk' en/populair te'zijn. De leidende gedachte van de begroting is het mogelijk maken van de verhoogde inspanning voor de defensie met daaraan - gepaard gaande handhaving van !de. export en van dé noodzakelijke investerin gen en het forceren van zekere consumptie beperkingen. Dit is o.a. (naast zuiver fiscale overwegin gen) het argument voor de verho ging van du aankoopbelasting voor auto's en huishoudelijke gas- en electrische apparaten. JDe investerin gen van de industriezullen worden afgeremd! Om nog even. een globaal overzicht te; geven, waar de /vier milliard blijven: aan defensie gaan 1500 miUioenV. aanrentebetalingen 500 rniUioen- Van de andere helft is driekivart voor de sociale voorzie ningen en de voedseUoeslageh be stemd. 250 millioen gaan naar. on derwijs, 400 millioen zijn. voor dc voedseltoesJagen, 400 voor de ver zekeringswetgeving, 400 voor- de gezondheidsdienst én 150 voor' da v olkshuisv estin g. (Eigen bericht) DE BILT. Tot dusver is er nog maar bitter weinig te.bespeuren van de lente. Het weer in April is tot op vandaag uitzonderlijk slecht géweést en we hebben niet veel anders beleefd dan kou, regen of hagel, terwijl het zonnetje meestentijds verstek liet gaan. De temperatuur was de eerste tien dagen van deze maand gemiddeld 9.7 graad onder notmaaL Het merk waardige hierbu is. dat de gemiddelde minimumtemperatuur nog iets'bo ven normaal lag. doordat de nachten'-vrij warm waren. Het ongunstige algemeen gemiddelde werd dun ook veroorzaakt .doordat het overdag wel bijzonder koud was, hetgeen tot uitdrukking komt bij dc gemiddelde maxi- mumtemperatuur, die ruim 2,2 graden beneden normaal lag. Slechts op twee dagen, te weten op 6 en 7 April steeg bel kwik hóger dan in deze helft van dc maand als gewoon kan worden beschouwd. - - U'at rte regen betreft: er is ir. de gehele maand. Sléchts twee dagen, eerste tien dagen; -van'-". April in - De Bilt niet minder 'dan 54 mm regen gevaïle-n, hetgeen 'l millimeter méér; tsdón de normale neerslag in dé SAIGON. Volgens een Frans legercomm unlqué- van Dihsdag bie den .de strijd kracht envan deViet- zminb krachtigtegenstand aan Franse eenheden in de? delta van de Rodé Rivier op punterr/55 kilo- fnetei* teh Zuiden en 75! kilometer ten Zuid-Oosten van Hanoi. Er werden. 11 opstandelingengedood en 180 gevangen genomen; aldus •het communiqué. 'VLAARDINGEN. 'Behoudens goedkeuring van het bedrijfschap voor visserijproducten is door de- reders vereniging vóór de Neder-: landse haringvisserij beslotende? éersté helft van de vissersylpotl der zouteharingsvisserij te doen uitvaren op Dinsdag 22 Mei a.s. De tweede helft zal een week la-- ter mogen vertrekken. Het aantal netten, zal beperkt' worden. De, scheper, zullen voorlopig met 70 netten mogen wordt uitgerust. TEHERAN.In hoge regerings kringen .verluidt, dat. Perziëniét zou aarzelen éen officieer protest in te dienen, indien de huidige Brits-Amerikaanse besprekingen' in Washington over de Perzische olie aan de Perzische' belangenaf breuk zouden blijken te doen. Het. aantal stakers' in de: olievelden Is. afgenomen van 11.000 tot 5.500 en de besprekingen tussen1 de leiders van de arbeiders en de drié leden van - de regeringsdelegatie- duren voort. Da kleins Fenny Heemskerk cal nog -joel heel wat moeten-leren voor zij tri; staat is haar moeder ophet schaakbordte ver slaan.' Maar zij doet 'Haar hest j en- moeder Heems kerk, 'de Neder landse schaak kampioene, isg al tijd bereid wijze lessen te., geven. Kleine Fermy :dpet reeds aan kinder- schaaktournooïen «nee. Dinsdap 3 en Donderdag 4 April hebben we het zender neerslag ma- gen stellen, maar die dcpeii hadden. u*cer het .7ïcdeelt, dat het .betrekke- lijk koud teas. Een heel 'hogeyitzon- dering is - dat tweri Het. vorige .jaar was het weer in April ook.bijzon- der slecht rtöev zal rich toe l licht nog Jl e rinneren-TLo e- h .-toen 'HJf, de Koningin'-Op-25";April 1950 een bezoek aan, 'Limburg/... bracht. Toen viel er- in - de 'hele '.maand April niet minder dan 76 mm/neer- slag en'-men moet tót hef. jaar 7935 terug gaan om een cijfer te vinden dat r.og hoger teas (9G)i Qie 76. mm. van hei vorige jaar vielen echter in de hclé ?nacnd en toy zijn 'nu al tn precies tien dagen verover de helft van. 1950 en zelfs over de helft van het zeer hoge cijfer van-1935. Hebben wij overvloedig van regen te lijden gehad, met zonneschijn werden wij tussen, i April en van daag allerminst verwend. Dit wórdt duidelijk wanneer men- kijkt naarst z.g. zonneschijn-percentage, dat wil zeggen de verhouding'tusseivhet aantal uren dat /de zon wérkelijk geschenen heelt vergelijken met de langst mogelijke zonneschijn ip de betreffende période. Normaal heeft April een zonneschijn-percentaga van 37. Het ..zonneschijn-percentage voor Maart bedraagt 33. Kijkt men uitsluitend naar de eerste tien da gen van April dan: kan rneD het zon- neschijn-perrentage op '35-, stellen. Hct zonneschijn-percentagc was ech ter tot dusver in April niet. hoger dan' 24.! 5 Toenemende bewolking s 3 - Weersverwachting geldig van S ff Woensdagavond tot Donderdag- ij avond: 51 Vannacht flinke opklaringen 3 en op vele plaatsen nachtvorst. ;p g Morgen overdag toenemende g bewolking met' plaatselijk enige" a regen. Ongeveer dezelfde tem- "g peraturen als vandaag. Aanvan- 1-^.Tïi 1-*>,r-•->W wind. S 12 April Zon op 05.52 onder 19 Jl3 j§ Maan op 08.13 onder 01.51. S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1