m Bü IM tl#1 Mil Coöperatie „D,E.S:" G edistillèerdbiireau maakt bezwaren bekend Zuid-Afrika heeft nog zeer veel mogelijkheden OPROEPING m Adressen aan de Tweede Kamer VODRJAARS- COLLECTIE Asia's) is preed AGENDA Wegenwacht op de biggen jacht DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Drijvend tehuis voor schippers in Duisburg-Ruhrort Uiteenzetting op de Jaarbeurs Aanvragen woningen Hogebanweg Koeriersters - Sf PSSksM algemene jaarvergadering speciale aanbiedingen van 9 tot 21 April PLfiflTS EE N. Mdwttiitb l. M.) Nu gebleken is, dat de kwestie van ae unificatie van - de accijn zen1 ers hét waarboxgtecM tussen Nèdóxlahci, België en Luxemburg binnenkort weer in behandeling komt, beeft1 het. Geaistmeerdbu- .^èaü wederom een adres aan de j. Wcede Kamer gezonden, i Naer de mening van hét Gedis- tiüeerdbureau heeft de regering Zeer weinig argumenten naar vo ren gebracht, die redenen zouden kunnen vormen om het wetsont werp» waardoor de gedistilleerd- accijns na enig uitstel, op- f 596-50 per H-L 50 gebracht ral wor den,. te aanvaarden. Duidelijk is» dat o? dit moment- de accynsimjx^- catie niet plaats kan vinden: van daar het uitstel Niet duidelijk is, fvidoertentie LM.) Al san ec» eW;'»tn nog to t**j. t» tcpirt ^Wft 'U.itu fun'mt »oo»g. Daiw. -oo* Aw die De beste aanbieding van onze afdeling woninginrich ting hebben wij speciaal be waard voor een Donderdag morgen. Het is begrijpelijk dat juist moeders van kinderrijke ge zinnen Zaterdags het drukst bezet, zijn, en met.altijd van onze speciale aanbiedingen kunnen 'profiteren. En toch zijn dié moeders onze'beste klanten en voor hen is deze aanbieding zeer* zeker bedoeld. 2000 handwaaf schoorsteen- en dressoirlopers die Uw kamer na de schoonmaak (niet ledereen kan zo maar' een karpet of gordijnen ko pen), tóch een niéuw aan zien geven, worden verkocht met 40 tot, 50°/o korting. Donderdagmorgen om 9 uur. begint de verkoop' van hand- weef- jacquard schoorsteen- én drasjolrlopers en U koopt ze mu, van f3.25 .'■voor -.-'W Op onze topijtofdelins'be- j gmt.dé verkoop vaneen restant pertij Holtap kar- V péttan 200 x 280 (3x4) V' dié U nu nog koopt 'j. - voor Gmmn ei ootiordon WINKELCENTRUM 8IKKENWES TELEFOON 29180 waarom de unificatie dan wèl op b.v. 1 Januari 1953 zou kunnen plaats vinden. Ernstige bezwaren zijn er voorts tegen de in het wetsontwerp aan gebrachte wijziging, waardoor de accijns tot de unificatie op f 475. per H.L. oG gebracht wordt. Het lijkt het Gedistilleerdbureau toch onjuist om te trachten een zo belangrijke accijnsverhoging, die met het wetsontwerp in feite niets te maken heeft, te forceren, door deze als wetswijziging in het wets ontwerp,ter goedkeuring van het Behelux-verdrag in te lassen eh men is dan ook van mening, dat een voorstel tot een autonome ac cijnsverhoging .bij afzonderlijke wet had moeien worden ingediend, opdat daarbij de gebruikelijke pro cedure, waarbij de rechten der Staten-Generaal niet te kort wor den gedaan, gevolgd kan worden. Na de samenstelling van 't eer ste adres wijzigde zich de situatie echter dermate, dat dé motieven, waarmee de regering de voorge stelde verhoging van de gedistil- leerdaccijns steunde, konden wor den gezocht in. de noodzaak om tót vermindering van de consump tieve uitgaven te kamen. Deze verbruiksbeperking kan worden verkregen door middel van fiscale maatregelen, die spe ciaal,. gericht moeten worden op goederen, die als „weelde" of al thans in de huidige omstandighe den als niet strikt noodzakelijk kunnen worden beschouwd, terwijl de voorgenomenaccijnsverhoging voorts wordt opgenomen onder de rij; van belastingverhogingen; die bedoeld zijn ter dekking van ten minste de helft van de extra uit gaven voor defensie-doeleinden ad oOO millioen gulden per jaar. De regering denkt uit deze be lastingverhogingen .245 millioen gulden extra te,.verkrijgen, waar onder 20 millioen 'extra als gevolg van de voorgenomen verhoging van de gedistilleerdaccïjns. Voor de gedistiHeerdindustrie en voor haar niet alleen.— staat het nog steeds vast, dat aanvaar ding van-het wetsontwerp, waar door de accijns op f 475.per HL 50 gebracht zal worden en r» de toekomst misschien op f 596.50, geen bijdrage betekent tot oplos sing van de enorme moeilijkheden cp economisch en sociaal: terrein, waarin Nederland, thans verkeert. Het beoogde doel, zoals dat sinds de Regeringsverklaring van 17 Maart j.L wordt gesteld, namelijk beperking van de consumptieve uitgaven en vermeerdering van de inkomst ai 1 van de-schatkist,1 zal, aldus dit laatste adres, niet wor den bereikt, zoals, in het verleden steeds is gebleken. .LV- 'V..X STADSK ROVIEK Op de Westvest werd een stil staande vrachtauto, waarin J. TL uit: Rotterdam achter het stuur .zat,; aangereden: door een met koeien geladen vrachtauto, bestuurd dóór J. B. uit 'Vlaardingen- Door dé- schok kwamJ. met zijn hoofd: zodanig tegen de cabine- wand^ terécht,' dat hij met een her senschudding door ds G.G.G.D- naar de,: Dr. Noletstichting móest worden vervoerd. Beide auto a wer den- zwaar beschadigd. ..In de "W est-Frankelandsestraat liep de :77-jarige mejuffrouw H.W. S.,; bewoonster van het St. Jacobs- gasthuis, een hersenschudding, een neuslractuur■■•en- maagbloeding op, toen zij-ten gevolge van een hevige rukwind op -straat kwam te vallen. Zij werd door de G.G.G.D. opge nomen en ter observatie naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Op de Rotterdamse dijk reedeen autobus over een steen, die meteen sierlijke boog tegen de étalageruit van de kunsthandel A. M- J. sprong. De spiegelruit benevens een schil derwerk werden vernield. De brandweer rukte uit-voor een schoorsteenbrandje in de Vriend- schapsstrsat. Met de rammonneur wist men het vuur. spoedig te ver wijderen Einde competitie ook voor HBSS in zicht H-B.S-S. gaat Zaterdagmiddag de laatste uitwedstrijd van dit seizoen spalcn tegen het Haagse V.O.G. Gezien de prestaties van beide elf tallen verwachten we dat onze stad genoten beide -punten mee naar Schiedam nemen. Opgaven voorde touringcar kunnen geschieden bij J. J. Huigen, Tuinlaau 32. In Vlaerdingen-Oost speelt H-B. S.S. 2 een belangrijke wedstrijd tegen het sterke H.V.O. 2. dat on der H.B.S-S- de 2de plaats- op de ranglijst bezet, Vlaardingen 3 krijgt het derde elftal van H.B.S.S. op bezoek. H.B.S-S. 2 speelt om 4.15 Uur, het derde om 2-30 uur Op Spieringsboek spelen HB.S.S- a 2 en H.B.S.S. b 2 reep- tegen D-V.O- a en K.V.O- b. Aanvang 3-45 en 2.30 uur. H.B-S-S.'ers worden nog herin nerd aan de contact-avond op Vrij dagavond in zaal ..Marijke". n -MOgttUT m"ltL»77«, ut weten Onjccrgan. Jeugd: Wat men Clubhuis Doele-Gebouw: 8—31 jarigen; Maandag en Vrij dag 16—17.30 u. Woensdag 14,30— 16.30'••'nut. v'" 12—14 jarigen; Maandag, Woens dag en Vrijdag 18.45-^-20.15 uur: Dinsdag 18.4320 uur en'Zater dag 19—20.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrij'dag en Zaterdag 20.30—-22 uur. Dinsdag 20.15— 21.30 uur» Donderdags gesloten. Ton e el ':..-'-.:-.'..' 12 April, Passage, 8 uur: -Kunst kring. Vrije Toneel met „De fa milie, Gregory", Pil nu Passage. Da. 2 en 8 uur Huis der vrouwen ^(18 jr.). 1 Monopole. De. 2, 7, 9 uur: Hocus Pócus (14 jr.). O.YJB. richt adres tot de Raad De Landelijke Bedrijfsorganisatie van Overheidspersoneel, aangeslo ten bij het O.V.B-,heeft zich met een adres tot de gemeenteraad van Schiedam gericht. In dit adres wordt aandacht gevraagd voor de. nood waarin 4egezinnen van; het gemeente-personeel, vooral die van de laagst-bezoJdigden - verkeren. Deze nood dreigt een grote om vang aan te nemen, bevorderd door dé aan het begin van drt jaar door gevoerde huur-verhoging, zomede door de enorme prijsstijging Van de meest noodzakelijke, levensbe nodigdheden, als gevolg van:,, de jongste-. •- regeringsmaatregelen ten aanzien van lonen en prijzen, dn het belang van de gezinnen van het gemeentepersoneel dient dezenood zo-spoedig mogelijk te worden, opgeheven. Tenslotte wordt er met de meeste klem bij de Raad op aangedrongen maatregelen te treffen op het ge bied van lonen: en salarissen van., het gemeentepersoneel, die 'vol-: doende zullen zijn om de bestaan de nood te lenigen.;,— en in af wachting, van die maatregelen te- besluiten - tot directe uitbetaling van; de door de Regering toegestane 5%[ loon- ea salarisverhoging. Dat dc „gele rijders-pechbevrij- ders" van de ANWB door hun ulotte 'httlpoaaTdipheid uitkauwt hebben pe&fQcht in heel wat ge vallen, die de bond nooit heeft kunnen voorzien is langzamer hand ure! algemeen bekend. Een wegenwacht, die op de route Den Haag—Rotterdam patrouilleerde, keek dezer dapen toch u>«t wat vreemd op, toen hij bij het vliegveld Ypenburg werd aangeklampt door een radeloze bromfietser, die hem gejaagd vertelde, dat uit een mand. die hij achter zijn gemotoriseerd ve hikel had, een biggetje was ont snapt- Hij bedacht, zich echter niet lang klom weer op 2(|n motor en tufte in snelle vaart tn' de oen* geduide richting. Reeds na en kele honderden meters zag hij ver in ket natte weiland een dar tele figuurr waarin hij de ver miste krulstaart meende te her kennen. Hij sprong over een sloot en rende het land In „om dit. varkentje eens even te wassen" Dat was echter gemakkelijker ge zegd dan gedaan want het ping onmiddellijk aan de haal. Samen met de inmiddels hijgend gearri veerde eigenaar en een hulpvaar dige boer werd een untde jacht: Inffezet, uraarby de vluchteling geruime tijd aan het lanpsteeind olee/ trekken. Tenslotte wist de, wegenwacht na een vertwijfelde sprint het vrijheidscironker. biggetje te grij pennet op het ogcubltk dat het de drukke rijksweg op toilde rennen, waar het ongetwijfeld in èen ommezien, tot varkenslapjes zou zijn gereduceerd. Vijf minu ten later was de adzpirant-bip- genjager weer met een schroef-, sleutel in de weer cm een pc- strande auto tot voortgaan te be wegen. 1537, Met een oud oc- - - Unt, dat Kid BUuwneus heeft achtergelaten, weet Kees zijn positie ..te be palen en zo goed en r.o kwaad als dat gaat een koers uit teLzétten. Hij - moet scherp uitkijken, want het eiland Fauta.' waar hy kort geleden zijn verdwijning in scène heeft gezet. Ligt op zij" koers. Er isvoedselen water genoeg aan boord, maar dag «n nacht staat Kees aan bet roer en hij raakt oververmoeid. En zo komt het, dat hij te gen de morgen, wanneer dS iiEéeblYlld" de f rots achtige kust van Fauta nadert, in slaap valt aan het roer. En langzaam nadert de „Zeebruid" de gevaarlijke kust. Zuid-Afrik» is ook dit keer weer op de Jaarbeurs aanwezig en zo worden de goede betrekkingen tussen de beide^ stamverwante landen geaccentueerd. In 1948 moest Zuid-Afrika noodgedwongen invoerbeperkingen toepassen. Geleidelik aan zijn daarin weer verbeteringen Ingetreden en met name heeft Xederland daarvan geprofiteerd. De beer Pl H. Thcron, de secretaris van de legatie van Zuld-Afrlka, heeft ons daarvan een en ander verteld. (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse Rijnschippers, die straks - InDuisburg komen, zullen daar voortaan een gezellig Hol lands- tehuis kunnen vinden. Tot dusver moeeten de pasraglerende Rijnschippers in die stad hun eigen weg maar zoekem Om te voorzien in het tekort aan goede ontspan ning, voor hen die bij de Rijnvaart betrokken zijn, is enige tjjd gele den van Protestantse-zijde het ini tiatief genomen om tot de oprich ting van een drijvend tehuis te komen. Behalve de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam namen talrijkevooraanstaande persoon, lijkheden zitting in bet comité van aanbeveling en .in rederskringen •vond het: idee een bijzonder, goed onthaal. Van verschillende zijden kwaman gelden binnen en al kanm;n nog steeds meer gebrui ken thans:, heeft de stichting „De Vluchthavcn"een schip aan gekocht, waarvan een drijvend te huis gemaakt zal worden. Het schip heeft een lengte van ongeveer veertig meter en de plan nen voorden in de bouw van een nieuwe ijzeren bovenbouw van 10 meter lang, waarin een recreatie zaal zal komen rnet ecu podium en buffet. Zonodig kan deze zaal ook als bioscoopzaal gebruikt worden. Bovendien komen er in bet schip een kantoortje voor de beheerder, toiletten, garderobes en drie zalen waarin tafeltennis gespeeld kan worden, een schrijf- m leeszaal en een bibliotheek; bovendien nog enkele douchecellen, een keuken en een paarhutten' d!e plaats bie den aan tien personen. Om dit alles te realiseren is ech ter nog veel geld nodig. Giften zijn dan ook bijzonder welkom. Men kan ze storten op giro-rekening 553602 ten name van de stichting De VluehthavÊG. - In 1950 heeft Nederland in Zuid- Afrika voor 2-200.000 pond inge voerd. Afrika voerde in Nederland voor 6.200-000 pond In. Naarmate de economische toestand in Zuid- Afrika beter wordt zal ook de ver houding tussen In en uitvoer ver beteren. Afrika exporteert halfver- werkt goud., waarvoor -het de- tóe- stemming heeft van het internati onaal monetair fonds, togen een iets hogere dan de vastgestelde prijs, naar landen die garanderen dat dit goud niet in verfijnde vorm weer wordt uitgevoerd. Naar Ne derland werd van dit haliverwerk- te goud voor een bedrag van 314 millioen pond uitgevoerd by een totale export van dit product van 37% millioen pond.. Maar niet alleen het goud is be langrijk, de Industrie gaat meer en meer een belangrijke plaats inne men. Zuid-Afrika zal enorme be dragen. nodig hebben voor de ir rigatie, industrialisatie, elektrifica tie ênz. In "totaal wordt dit bedrag voor de eerstvolgende J Eienge raamd op 150200 millioen pond. In het noordelijk gedeelte van Oranje Vrijstaat heeft men een project van 16 millioen pond onder handen voor bet winnen van ben zine .uit steenkolen- Men heeft in Zuid-Afrika ge cm klagen over de Nederlandse be- langstelling, maar toch kon die in teresse nog groter zijn. Zo is het jammer, cat de Nederlandse uit voer niet meer aandacht wijdt aan Zuid-Afrika. Ook Nederlandse tech nici ziet men cr gaarne. Bij het Bureau Huisvesting zijn vanaf September byr-a 800 aanvra gen voor een wonmg aan de Ho- genbanyég -ingediend. Daar., da bouw van deze woningen tot. nü toe in een langzaam tempo is ge- gaan, informeren steeds- -peer aan vragers persoonlijk of schriftelijk hoé'hetj met hun' aanvrage staat-, Mede in het belang van het pu bliek meende het Bureau goed te doen aan a'Ue aanvragers èen brief kaart te zenden, waarop vermeid staat, dat'de aanvrage in behande ling is, dat bericht wordt gezonden als Burgemeester" 'en Wethouders de lijst .hebben vastgesteld,-dat het De afdeling van Zuid-Afrika op de Jaarbeursherkent men al van verre door de uitbeeldingen, die op spectaculaire wijze wor den gegeven van de dierenwe reld in dit prachtige land. geen zin heeft hierover te corres ponderen of mondelinge inlichtin gen tc vragen, terwijl, ora enigs zins een termijn te bepalen, erop werd gewezen, dat- do officiële toe wijzing eerst geschiedt 1 a 2 maan den vóór het gereedkomen der woningen. Helaas is gbleken, dat ook in dit geval weer sommige belanghebben den een dergelijke mededeling niet juist lezen en hieruit hebben opge maakt, dat ditkaartschrijven een. ■toewijzingvoor' een. woning zou zijd- Dit ia :n leder geval onjuist. Alle aanvragen zijn in behande ling er, te zyner tijd ontvangt een ieder bericht o£ hij al of nie; voor een woning aan de Hogenbanveg in aanmerking -komt CINCINNATI. De Franse vedergewicht Ray Famechon heeft in een gevocht over tien ronden een puntenoverwinnir.g behaald op de Amerikaanse neger bokser Eddie Burgin.' Burgerlijke Stand Geboren: Peter - Gl: 'J. z van ;D- Westerhout en G.:; Duits; Peter, ;z van P^Flooij en M. ;L. Kaaósen; WiUëmpjé d'-van G.!:A" Harte en A. van DuijzL-Jan. z van.'J; Jonkvorst en C. -P.' v.. d. Graaf. Hendrikus F. 'fë-vzfcv Pj: Ji';V d Bitrg en A. Ager- kop; Ronald. z.:.van; ;E.:. A. Th, -:da Groot en." G van Harmélen- Maria, J. d van G: S: A. Bruggeling en M. E. Jongepler. Overleden: M- Stok,-85 j. vr v. G. Bloem: E. Zwaans, 4 maanden. SCHIEDAM Heden ontsliep coze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Me vrouw MARCÏARETHA JACOBA MARKS. Weduwe van P. L. vaji Amerom, Sn de ouderdom van ruim .05 jaar. Bilthoven: M.. A. van Amerom Anschtltz Voorburg: F. C. van Amerom A. van Amerom— Puyk - Rotterdam: L. A. van Amerom U. van Amerom— Marchal Bussum: M. C. van Amerom Voorburg: J. M. van 't Zelfde van Amerom J. var. 't Zelfde - N. J. van Amerom E. J. van Amerom Marks Bussum: M. J- van Amerom Schiedam: C. M. van Amerom Rotterdam: C. A. van Amerom Warmond: Ir. C. H. v. Amerom E. van Amerom— Teunisse Schiedam: M. C. van Amerom Klein- en Achter-* kleinkinderen Schiedam, 10 April 1051. St. Liduinastraat 36. Geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Vrijdag 13 April a-s., om l uur 15. Tarief: 1—15 woorden 0.65 Elke 5 woorden meer 050 Gevraagd net persoon die breiwerk wil verrichten. Br. no. S 835, bur. v. d. blad. Te koop een'nieuw wandel wagentje 17,50. een groot kinderled.- met bed 15.9 Jaargangen ingebonden-van de Kath. Illustraties 2.50 per stuk, 2 stenen, bouwdo zen 5^—, een klein man telkacheltje 7.50.; Tel. 63457. Meubelbeurs-nieuws. Moder ne Blanke Slaapkamer „Suc ces".'welke gemakkelijk ge demonteerd en opgeborgen1 kan worden, geheel com- pleet .-tegen - de prijs van 428.„De- Meubelbeurs", Lange .Haven .05,- Filiaal GroeneUan 109. - van aandeelhouders op 13 APRIL 1951 om 9.30 vort. ten kantore der vennootschap. De agenda ligt ter visie te onzen kantore, Schie 3B—44, Alhier. DB DIRECTIE. .zoeken voor spoedige indiensttreding a»TEKENAAR,' dipl, MT-S--Werktuigbouwkunde, leeftijd ca. 25 jaar; 1 CORRESPONDENCE) moderne talen voor hum exportafdeling; - RAYONVERTEGENWOORDIGEB voor de verkoop van margarine, spijsoliën en spijsvetten in een rayon te Rotterdam. Alleen, sollicitatie» van ingevoerde personen kunnen in beschouwing worden genomen. Schriftelijke sollicitaties aan Pbsrtbüs" 20, Vlaardingen. -A N'.V. VAN DER BURG MULS te SCHIEDAM tot het bijwonen der Rotterdamsche Margarine Industrie X M. ZWERVER N.V. N.v. OLIEFABRIEKEN J. M. ZWERVER TE VLAARDINGEN „jnJit na zijn d« LAGE PRIJZEN v*a' da CoBperaöe belanrrijk" HA KA PtuimepJam, P- pot m>v 1 0^9 De kinderen «muilen ervan 2. HA KA L'niver««4»Jkoek, een grote en lekkere koek. van f 0.47 voor J O^fl HAKA Chocolade NapoliUlni en Kattentonren. Heel licht - rrelk en puur p. 100 gram van 0.58 voor 0,48 4, HAKA Bruidstonen - Moccabonen en Batterciearns 150 gram van-/ 0.33 voor J 0^8 VanüJe Zandwafels alt eigen Banketbakkerij. 200 8ram van 0h3 \*oor €.45 5. HAKA Shampo, het Ideale haar- wnsprodurt. 2 pakjes van J 0.38 voor t 0,30 .Enige HAKA-ARIIKELEN die altUd goedkoop zijn HAKA Thee Brojnmerk p. 100 gram o,68 HAKA Koffie .Novo"p. 250 gram f 1,30 HAKA Tomatenpuree p. bUk HAKA Soopgroenten ,ip.^ blik.,7 .0^2 HAKA Bruine Bonen, werkelijk de beate In de kook p. Vz kg0,35 HAKA Spinazie p. 1/1 blik J 0,60 HAKA Appelmoesp. l/l blik 0,78 En 3 VASTE KORTING op Uw cassabona «S E K0RTIH6 MST OM flET r.EWffi MAAH VOOR HET GEZIN SCHIEDAM I Onze Filialen ryn govesogdt Kethelgtraat 24 Singel 210 Groenelaan 55 Westfrankdand«$traat 73 I. A. Alberd. Thllrastraat 35 0 o erh s avelaan Couwenhovenetraat lepeniaan 51, Kethel Telefoon 68314 Telefoon 63T39 Telefoon 68315 Telefoon «8747 Telefoon 67321 Telefoon 66770 Telefoon Mevr. Orrr.el, Singel 70, vraagt een net 2e meisje niet ouder dan 16 jaar.voor de morgen en de hele Vrijdag. Zich aan. te melden '5 avonds tujjen 7—8 uur. De accordeonist voor bruilof ten, partijen en. feestavonden is J. Blomstael. Kreupel- straat 6, tel. 66016,. Te koop aangeb.: motorrij wiel (Gazelle) in pr. staat 113 cc. J.L.O. Motor pas ge reviseerd. Nieuwe banden. 300.—. Te bevr. J, Jansen, Galilelstr. 32 a, Schiedam. Te koop aangeb. z.g.a,n. wit- te wol. Baby-cape en Box met vlonder. Hoveling, Dal- tonstr.;30 A.>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2