I KETELBINKIEKRANT U|TbÜ|mD|Ge vReUgdE Wie situatie onderschat speelt met vuur DE COMMISSARIS VERTELT DOOR - omrna Sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen Radioprogramma Botwinni1' start een punt voor Tafeltennisploeg verslaat Vietnam Groene Kruis 50 jaar Br Muntendam sprak in Rotterdam Belgisch elftal voor Zopdag ScheP.DvaGrf door h. voordewind PRIJSWINNAARS PRIJSVRAAG VAN DE PAROOL ADRESSENRUBRIEK s: Kijnyaart Adverteer regelmatig ottrsPAw/meiuB tee Prijs slechts 20 cent! .Woensdag 11 A'pill 1951 II. OOSTERHUIS IN EERSTE KAMER: (Van ome parlementaire redacteur) DEN HAAG In de Eerste Kamer Iieeft de heer H. Oosterhuls [PvdA) de voorzitter" van het N.W. heden- morgen een rede uitgesproken, waarin hU nogmaals de doelmatig heid van de maatregelen tot inves- teringsheperklng en van de uitge vaardigde marge-regelingen ln twfj- fel trok, Bet> publiek kan de juist heid van de marges niet beoordelen en, naar de mening van de heer Oosterhuls, zottt de marge-controle, wil iü goed zÖn.ixelfa meer ambte naren vergen dan gedetailleerde prljsvoorschriften. „Als/' zo zei hij, ,.de .investerings beperking niet slaagt, zal de ver* brulksbeperking des te sterker ko- rnéri te aftikken op de niet-produ- centen (met kleine vaste inkomens) en arbeiders. Deze begrijpen niet wqarom hun- loon tot de laatste cent moet worden beheerst, terwijl dat tenaanzien van de prijzen niet het geval is. De oproep van de werkgeversor- ganisatie'om niet door te berekenen ïs wel sympathiek, maar het geloof in-het welslagen daarvan ontbreekt. De heer Oosterhuis: stelde voorop, dat de vakorganisaties bereid zijn tot het brengen varr offers terwille van de vrijheid; zy stemmen met de re gering overeen, dat de verbruiksbe- perking 5 pet. moet bedragen. Maar hoe denkt de regering dit te effectu eren? Hij hoopte, dat haar bespre kingen met de - Stichting van de Arbeid tot resultaat zouden leiden. „Want", zo zei hij, „met grote be zorgdheid vraagiik mij af hoe 't zou gaan met de arbeidsvrede als tilt de DONTERDAO - HTLVERStTM I. 402 rru KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Gram-muz. 7.45 Morgen gebed en liturgtsche kalender. 8.00 Nieuws en weerberichten. 8.15 Grain- muz. 8.00 Voor de huisvrouw, 8.30 Wa terstanden. S.35 Gram-muz. 8A0 School radio. NCRV; 10-00 Gram.muz. 10 '5 Morgendienst,-10.45 Bas en piano. KRO: 11.00 Voor de zieken. 11.45 Schoolradio. 12.00 Angelus. -12-03 Gra- mofocnrr.uzJek. 12 30 Land- en tuin- bouwmededellngen. 12.33 Grarnjnuz. 12.J5 Zonnewijzer. 13.00 Nieuw» en katholtek nieuws. 13^0 Kamermuziek. NCRV: 14.00 Promenade-orkest en so list. 14.43 Voor de vrouw, 1545 Gramo- foonmuziek. 15-30 Cembalo-gezelschap. 16.00 BtJbellezing.i. 16A3 Vocaal en semble. 17.00 Vo«5r de Jeugd. 17-30 Granunuz. lTAO^Regeringsuitzending: Jeugduitzending: ^Bernard IJzerdraat: „Melodieën oit de tropen". 10.00 Ver- zoekprogramma. 1B30 De stem. van de Christelijke Vakbeweging. 18.45 Mu ziek van hei Leger des Hells. 19-00 Nieuw» en weerberichten, '7.15 Le vensvragen van allerlei aard- en een pastoraalantwoord. 19.30 ..In dienst van het vaderland". 19.40 Radiokrant. 20.00 Nieiru'9. 20.05 Gevarieerd pro gramma. 22.20 Buitenlands overzicht. 22.40 Gram.muz. 2245 Avondoverden king. 23.00 Nieuw*. 23-15—24.00 Gram.- muzlek. HTLVERSUM II.. 208 Tb- AVRO: 7.00 Nieuw». 745 Ochtendgymnastiek. 740 Gram.muz. VPRO: 740 Dagope ning- AVRO: 8.00 Nieuw». 8-15 Grans.- muzielc. P4I0 Morgenwy ding. 9.15 Gra- mofoonmuriek. 1040 De Antwoordman. 10.46 Gramofoonmuziek, 1050 Voor de kleuter». 11.00 Kleinkun»tprogramma uit Langendijk. 11.40 Gram.muz.11.45 „Grote -en Provinciale Pers", causerie, 12.30 Metropole-orkest. 12.30 Land- en t u Lnb ouwmt dedelin g en. 12.33 In. "t spionnetje. 12J8vPiano en orgel. 13.00 Nieuws. 13,16 AVRO-allerlei. 1327 Or kest concert, 13.45 U kunt het geloven of niet.; 1350 Orkestconcert. .14.00 Gramofoonmuziek. 1430 Viool en pia no. 15.00 Voor de zieken. ïfl.OO „Van vier tot vijf".- 17.00 Voor de jeugd. 17.43 Pij ploos prgelipel, 18.00 Nieuw.3, 1845 Fractteche wenken voor tennie- ser*. 18.2V Sportproblemen: 18.30 Lichte muziek, 19-00 AVRO-allerlei. 18.05 Voor burger en militair. 1B-15 Hawai- ianmuziek, 19,40 .J3e internationale .Bank voor Herstel en Economische ontwikkeling ter "Washington", cause rie. 20.00 Nieuws. 20.06 Actualiteiten. 20.13 Radio Philharmoniscfcorkest, so listen en groot koor, 22.00 „Terwijl een sigaret brandde", booripeL 22.25 Gramofoornnuzieft;" 23.00 Nieuws. 23.15 Sportactualiteiten. 234024.00 Gramo- foonmuziek, y cijfers zou blijken, dat de gebrachte offers grote zijn". Wie deze situatie onderschat, speelt «iet vuur. Tegenover de opmerking, dat men de tering naar de nering moest zetten, stelde hij de opvat ting,, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Want naar zijn mening, konden de arbeiders ook statistieken lezen? en daaruit blijkt n-1- een verschuiving in het nationale inkomen ten na dele van de loontrekkenden. Ook het stijgend aantal Nederlandse overnachtingen in Zwitserland zei de heer Oosterhuis in dit verband veel, „Als," zo besloot hij, „de .re gering oog heeft voor de moeilijke pc ie van de arbeiders en arbei- oi*«ausaties en doet wat in de motie-Andriessen wordt gevraagd, dan kunnen nodeloze spanningen worden voorkomen," Ongecorrigeerd) MOSKOU Botwinnik heeft de twaalfde partij om het wereldkam pioenschap •schaken van Brons te in gewonnen. De party, was na de 40ste zet afgebroken, in gunstige stelling voor de werelrkampioen. Bronsteln gaf later zonder verder te spelen op. De stand is nn 6t6--5H in het voordeel van Botwinnik. De 12e' partij, had bet volgende ver loop: Rrvnstein: wit Botwinnik; zwart. 1 d2—d4 e7—iS. 2 c2—c4 f7—f5. 3 e2— e3 PgS—f6 4 Pol—c3. d7d5. 5 Pgl—h3 c7—c6 8 'Rel—d2. Rf8—dfi. 7 Ddl—c2, 0—0 8 0—0—0 DdS—e7. 9 f2—f3 d5xC4. 10 e4 f 5*e4 II Fe3xe4, b7—b5. 12 Pe4xRd6 de7xPd6. 13 13—f4. Phg—a6, 14 Rfl—<2. c6— c5. 15 Ke2—i3 Ta8—b3, 18 Rd2c3 Pa6b4. 17 d4xc5" Pb4xa2t 18 Kcl—bl. Pa2xRc3t 19 Dc2xPc3, Dd6x c5 20 Thl-el h7h6'2I TtfileS, Dc5-c7 22 g2—g4, RCS-b7. 23 ROxHb7 Tb8xb7 24 g4—e5. PfBdB, 23 TdlxPdS >6xTd5, 26 26 Dc3—d4. c4— c3, 27 b2—b3. Dc7—d7. 28 Ph3—f2 c3c2t 29 Kbl—C]h6Xg5, 30 Te5xg5 Dd7—eS, 31- Tg5—e5 De6dfi. 31 Kclxc2 Tb7c7t, 33 Kc2—d2 Dd6—c5, 34 Dd4*Dc5. Tc7xDc5, 35 Pf2—d3. TcJ— c6 36 Te5xd5. a7—»6. 37.h2-h4 Tc6—h6 38 h4—h5. Th8f8. 39 b3—b4. Tf6—13, 40 Td5d6 Tf8—f6. Hier gaf Bronatetn zi3h .41e zet la een .gesloten *iveloppa af- De stand Was toen: Bronsteln (wit) Kc2 Td6 Pd3. pion nen b4 f4 en h5. Botwinnik (zwart) Kf8 Tf5 en TfS. pionnen tS bS en ff7. Ta Den Helder werd een tafeltennis wedstrijd gespeeld tussen Nederland en Vlamam. Onze landgenoten wonnen met 32. De Vietruunezen Mal van Hoa en-Nguygen en Ho moesten we gens ziekte verstek "laten gaan. De uitslagen luiden: herenenkelspel Tran van Lieu (Vietnam) sL Cór Pelser (Ned.) 21—18. 21—13. 21—16: Pho Quoc Nhüy (Vietnam) verl. van Cor du Buy (Ned.) 19—21, 9—21, 21—17, 1121; Tran van Li Cu sl- Cor du Buy 21—14. 21—17, 21—12;Pho Quoc Nhoy verl. van Pelser 21—17. 9—21. 12—21. 1821. Heren dubbelspel: Tran, ran Lieu en. Pho Quoc Nhuy verb van Du Buy en vni van Zeeion 14—21. 21—10, 15-21, 1811- In Rotterdam werd vandaag het 50-jarig bestaan van de Zuid-Hol landse Vereniging „Het Groene Kruis" gevierd. De staatssecretaris van bdale Zaken: (Volksgezond heid) dr. P. Muntendam, sprak de vereniging toe, In zijn toespraak legde hij- er de nadruk op, dat bij al de offers die ons volk zich zal "moeten ge troosten in- ieder geval getracht móet worden onze volksgezondheid te bewaren. Men kan; van ons volk geen grotere krachtsinspanning 'vragen indien hieraan niet ten grondslag ligt een goede lichame lijke en geestelijke gezondheid van dit volk, aldus de staatssecretaris. De zorg voor dé geestelijke ge zondheid vraagt dringend om uit breiding en verdieping. Hierbij moet vooral het kind in het mid-, delpunt worden geplaatst. Dr. Muntendam verklaarde voorts, dat de kraamzorg verdere uitbreiding moet vinden. Sp'r. acht het niet onredelijk om .by. ieder kraambed gediplomeerde en door de over heid erkende kraamhulp te eisen. In dit verband wees spr. er op, dat in 1050 onder de 45.000 kraam- zorgkinderen de sterfte in" de eer ste levensweek 6 per duizend be droeg en. onder de 183.500 niet- kraamzorgkinderen 16 per dui zend. Een soortgelijk verschil was vast te stellen bij de kraamvxou- wensterfte. Wat de scbooltand- verzorging betreft, betoogde spr., dat er tegen gewaakt moet worden dat.de komende .jaren een afbraak te zien geven van hetgeen tot stand Is gekomen, zoals door de economische depressie in de der tiger jaren geschiedde. - BRUSSEL Het Belgische voet- bal-elftal dat Zondag 15 April in het Olympisch Stadion te Amster dam tegen Nederland uitkomt, is als .volgt samengesteld: doel: Daeneu (F.C. Tilleur); achter: Vaiet (An- derlecht) en Vaillant (Anderlecht^; midden: Van der Auwera (R.C. Mecheien), Carré (F.C. Luik) en Victor Mees (Antwerp F.C.)voor: Lereberechts (F.C. Mechelen), Fred dy Chaves d'Agnilar (La Gantoise). Mermans (Anderlecht)Anoul (F.C. Liik) en Sermon (Anderlecht); Beservea: Bogaerts (Standard C.L.), Van Brandt (Llerse S.K,), A. de Buck (Eendracht" Aalat) en A. de Hert (Berchcm S.F.)f „Bolle Piet" c.s. naar het Huis van Bewaring De dertigjarige losTOrklnan P. G. („Bolle Piet"'!), de 29-jarige buffet juffrouw A. en haar 22-jarige broer, de chauffeur H.- A-- A. zijn naar het Huis - van Bewaring over-: gebracht. Zoalsmen zichherinnert speelde dit drietal een belangrijke rol bij de vechtpartij op dé Croos- wyksekade. Post voor „Kota Inten'" DEN HAAG. Post bestemd voor militairen aan boord van het ixoe- "penschip „Kóta Inten" op. vteg.iiaar Indonesië ,welkè in een der. tussen havens zal wardétt uitgereikt, moet uiterlijk op 12 Apjril ter post wor den bezorgd.'post.bestemd voor, uit reiking in de haven van aankomst uiterlijk op 23 April. De brieven inoeten alle worden gezonden aan hef veldpostkantoor te Djakarta, onder vermelding: „Aan boord van. het troepenschip „Kota laten". r Aangekomen schepen April'-: -s MENTOR Haifa f Lekhaven ÖZ fruit Hudig Vüder. WARMIA GdyniaRijnha ven ZZ stg V Udëa Transp, EVERTSEN Londen Waalhaven Fr. Sw ledig Ver- maas.- CHINDWAZA Antwerpen .Waal haven NZ stR. .Gen. Steam. ATT S Swansea Waalhaven Fr Sw.Jcolen Rott KuêLv. Centr. JOZINA Casablanca Maashaven ZZ stg Van Uden. MARIA GORTHON te Hoek van Holland,terug voor slecht weer Bijl R'dam Burger Zn. ELIN S Tofte 2e Kathaven lVKM e*ts Oudkerk. POOLS SOUND Londen Waalhaven Fr Sw 'ledig Roti. Kustv. Centr. FLYING ENTERPRISE New York C Sw stg Vlhke Co. MARLWOOD Goole Waalhaven Fr. Siy. ledig Furness. KON.: EMMA Harwich Hoek van Hol land. INGEBORG ;Frederik*Ud Vlaar-., dingen nrt Alg. Vrgchtk. II APRIL EBERHARDT ES5BERGER Bergen Vierdingen nm tr«*a -Parhulam. OR- NEFJELL Antwerpen Merwehaven 2e «tg- v Wankum. ONDLNA Geot R'dam ledig van Ommeren- SAMBRE Parijs Parkhaven stg Muller. AXRNFELS - «horramihar IJselhaven THB atukg Eurovrsetvt ADELE Istamboul Lekha ven THB «tg Wambersie. PO OLE HAR BOUR Londen Waalhaven Fr. Sw. ledig RKC AMSTERDAM Harwich Hoek v Holland. MEONÏA Bangkok Maashaven Comelder. HECTOR Malaga IJselhauen stg Hudig Veder. COLOM BIA La Plata Merwehaven str Muller. ARAK Oporta Lekhaven THB rtukg. Die Jonge snuiter scheen dat te hebben opgemerkt en kwam niet grote passen naar mij toe, Ofschoon hij gezien had, inët weik soort boot ik was gebracht, vond hy mijn doen. en laten in hoge mate verdacht. Ik diende hem terstond tekst en uit leg te geven. Op hoge toon werd mij dit toegeMafIk vertelde hem dus, wie en wat ik was en met welk doel ik naar het kamp was gekomen,Maar dat bleek weinig indruk op dit ventje te maken. Hij wenkte tenminste een paar.van zijn manschappen. „Breng deze man (dat was ik) dadelijk naar de wacht: en zet hem in arrest. Ik kom dadelijk!" Maar dat werd my dan toch te bruin, en ik schoot uit mijn' slof op een manier waarvan deze machtswellusteling niet terug bad, ..Ik begon hemuit te ketteren, zo dat het daar plotseling een hele rel werd. Op dat rumoer verscheen nu bok een .hogere" van de B.S. En deze bleek meer begrip te heb ben van zijn taak. Hij bood zijn verontschuldiging aan en daarmee washet incident gesloten. ,.Ik heb helaas hier meer van die jongelui, mijnheer. Meer last dan lust; Het is soms! meer dan schandalig hoe" zij zich, ook tegenover, dn gevan genen, gedragen- En bovendien is alles wat hier zlf nog lang niet al tijd schuldig. Als ik alles van te., ■voren geweten had, hadden ze mij; bij de B-S. niet gezien." En die wóórden - hoorde ik later ook nog eens uit de mond van een commandant in Laren, Waar! ik kwam om de belangen van een ge vangene te behartigen. Ook deze commandant verklaarde mfj rond uit, dat hfj in de regel meer narig heden had met zijn manschappen dan met de gevangenen en dat hij blij zou zijn, als hij zijn betrekking In de burgermaatschappij (hij was ambtenaar op het stadhuis in Am sterdam) weer kon opvatten. Alvorens die B-S. openliik In ac tie kwam, had haar reputatie trou wens ook al hier en daar een ge duchte knauw gekregen'. En zeer zeker in Amsterdam, want door het ontijdig, op eigen gezag optreden van leden van dit apparaat waren overal in den lande de grootste on gelukken gebeurd. Nog vóór de Duitse legercommandant in Neder land officieel zijn capitulatie had aangeboden, waren vele B-S.-ers op eigen houtje al begonnen met hier en daar Duitse soldaten gevangen ts nemen en te ontwapenen. In veel gevallen veroorzaakte - dat geen moeilijkheden, want ook die Moffen waren beu van dj oorlog en verlangden naar het eiiide. Maar er waren er ook, die daar anders over dachten en niet eerder hun wapens wilden afgeven of dat moést hun van hogerhand worden gelast en in dergelijke gevallen werd er dan gewapende tegenstand gebo den en vielen er soms doden en ge wonden aan weerskanten. Ook Amsterdam kan daar helaas bvér meepraten; daar werd op die manier in de eerste dagen van Mei 1945 op de Dam een bloedbad aan gericht, zoal» de Hoofdstad nog nim mer had meegemiakt. Toch kwamen öc moeilijkheden, die de politieman in die dagen on dervond niet uitsluitend van die kant van M,G. of Zuivering. Zij- kwamen ook uit eigen kring en wel hoofdzakelijk alsgevolg van het feit, dat enkelen, die ten gevolg* van de door de Duitsers, tijdens de bezetting, ingevoerde reorganisatie 1n betere posities v/aren gekomen, daarvan liever, geen afstand wilden. doen. Dat was niet alleen in Am sterdam hef geval, maar ook in an dere plaatsen. Vooral aan de top Van deze gereorganiseerde^ Nederlandse Politie verschenen plotseling autori teiten, van wie men., eigenlijk nog nimmer gehoord had en deze men sen voelden er niets voor, om de bescheiden plaats, die zij voor de oorlog hadden, weer in te nemen. ZjJ hadden nu eenmaal de titel van majoor, luitenant-kolonel, kolonel enz. gevoerd. En toch ï.ou het de beste oplossing zijn geweest om uit de ellende te- komen als iedereen bij de Politie in Amsterdam, eerst weer eens was gaan zitten op de plaat? waar hij in Mei 1940 had gezeten; er zouden dan veei moeilijkheden zijn voorkomen. Ik had er ook vast op gerekend, dat ik mijn post aan het bureau War moesstraat weer zou gaan betrekken. Maar van dat alles is niet» terecht gekomen. Ook de organisatie der gemeentepolitie in Amsterdam werd tot in details van Den Haag uit ge regeld en het duurde niet lang of men kreeg: bij het hoofdstedelijke corps de gekste verhoudingen. Van de logische organisatie, dié dit corps voor 'IQ had gekend, was weinig meer te vinden. En zij, die, van de oude garde, probeerden aanvankelijk daarin ver betering te brengen, kwamen van een koude kermis thuis. Geen wonder, dat ook onder dè manschappen de geest er niet beter onder werdi Ook ik kreeg tabak van' al dat geharrewar !en begon de zaak te la ten lopen, wat ten slotte op mijn ontslag uitdraaide. Op welke manier en in welke stemming ik bet corps heb verlaten, heb ik in mijn eerste boek al in het. kort beschreven en daar zal ik dus niet op tenig ko oien,. cf.:. (Wordt vervolgd) Huy». MERRIMAC Merta al Ahmaül Pernis BPM v Ommeren, SHEHINGHAM Harwich Merwehaven WZ etg Hu dig Pietera. MELIS KERK Kotae WSlh.kade «tg HOA Lijn. BOR- GESTAD SidPn Pernis AFC olie Ruy* Co. VADERLAND Cslaia Bolnes ledig Wagenborg. gQLDHIND Beckton Bin nenhaven cokes Furness. HOLDERNE- J4E Londen Parkhaven LB t ledig V.H, SAgeint. EUROLANo Hamburg B-m!s iboeien olie van Ommerenx. OLCa S Ere: ten Waalhaven Fr Sw Kersten Hu- nlk. LUHESAND Lissabon 2e Kathavgn OZ stg Eurovracht. Vertrokken schepen w 10 APRIL NICOLAOS MIGHALOS EJeusi». PRINSES BEATRIX Harwich. ARENDSKERK Kobe via Genua. KHE DIVE Ismail Alexandria. MALABAR Hamburg. EMMA MAERSK Palermo. TRAQUAIR Grangemouth NATICINA Hamburg. PETERSBORG Port SbVdaji, BATAVIER X London. HAVFALK New York. GAASTEHLAND Lelth. MELRO SE ABBEY Hull. EMERGo Londen. VIENNA Harwich. ARNHEM Harwich. 11 APRIL FRISIAN COAST Wiw Castle. LUM- ME Bremen. JAB A Londen. ELLEN Hamburg. GU- DRUN Hamburg. GREENFINCH Lon den. BAKIR Istanboul. DRITTUR* Boston. MAND OIL Wlljnlhgton. RO BERT EORNKOFEN Gothenburg. LA SALLE Hampton Roads. DUIVELANL Dover. MARLWOOD Shoreham, DE- NEB Wexford. NICOLAS KAÏRIS Hampton Roads. GLASHAVEN Kopen hagen. REBECKA Brake. FIA5T Gdy nia. RADAUNE Hamburg. TIM O Lon den. BOLBEC Swansea. FEHMARN Brake. BOLBEC Swansea. FEHMARN Silvertown. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië DORSETSHIRE thuis II"by Aden JOBAN VAN OLDENBARNEVELT uitg. U vm v Suez n Aden (alles wel aan board). KOTA INTEN pass II Kaap Sao Vincente n Nieuw Guinea. NEW AUSTRALIA thuis 13 tfe Colom bo verw. SIBAJAK thuis 1L vm t« Suez, Grote Vaart AKKELDUK thuis tl te Londen. AM- STF.LPARK 11 te Hamburg. ARENDS- KERK uitg. pass 11 Dungeness naar G-nua, Al^AMAK pass 11 vm Btndar IGnkeri n Karachi AI-GENIB n Deif- zjjl II nam bij Ouessant. AMPENAN ultg 11_ te Pangkal Pmang (Bank»). AMSTELDIEP pass II de Öahlac EiL (Rode Zee) n Bombay. AXELDIJK verwacht 12 SciUy te passeren Ant werpen. AA G TED IJK 10 nam te New York. AALSUM IO nam te Caibarien. AT.BTTtFO n Montevideo pass 11 dwars van de Burling EiL ALTAIR pass 11 de Abrolbos Eilandea!n Bïo de Janeiro.' ARENDSDIJK 10 v Trinidad n Bio ds Janeiro- ALM KERK v R'dans n Japan 7 te Kobe. ALBLASSERDIJK II te Tampleo. ALWAKI n i?2 Philadelphia. A3UNDO 10 v New Orleans n R'dam. AND UK 10 te Galveston; AALSUM 10V, Sagua n. Caibarien. BANTAM uitg. pass II Kaap de Gata n Genua. BLOEMFONTEIN 11 v Ant werpen te A'dam. BEVERWIJK pass 11 Gibraltar n Civia Vecchia. BOSCHFON TEIN 11 te Hamburg. BACCHUS U te Inagu». BLOMMERSDIJK pass 11 VHsïingen n Philadelphia. CELEBES uttg. .I^. y /Pondlcherry n Bejawan of Singapore: CASTOR 12 te Inagua verw. COTTTCA uitg. 12 nam te Madeira verw, DIEMERDIJK uttg pass XI de Golf ■van Tehuantepec n Lot Angeles. DRA- CO pass 11 Finisterre n. R'dam. DELF LAND ultg. pass 11 dwars van Lissa bon. DELF SHAVEN pass 11 Kaap Bar- ba n Buenos Ayr es. EENDRACHT n Antwerpen II nam bö O ness ant 16-17 te R'dam varw. ENG- GANO thuis 10 nam v Genua. EEM- DIJK n Havana was 9 op 1350 mijl v deze haven, verwijderd, vaart me» verminderde snelheid wegens schade aan de gchroef. ELMTNA 10 v Takoradi 12 te Monrovia verW. EDAM thuis pa*s 1011 'a .nacht* Zuidelijk van. Kaap Race. .«-■■■ GOUWE 11 te Rochefort. GANYME- DES 1L te Barbados. GAASTERKERK pass IC 's avondj Kaap Blanco n Kaap stad. GROOTSKERK thuis pas* 11H- ntsteire rt Antwerpen. GAASTERLAND ui tg. pas» ll dwars van Lissabon. HELDER pass 11 Kaap Sao Thome Barbados. HYDRA 11 te Puerto Ca- beUo. HECT»R 11 v Malaga t R-dam. HEELS Uil xi (j» Bremen. HEKMES verwacht 12 Florej (Azoren) te passe ren 17 t« R'dam verw." HELENA 11 l« Trinidad. HELICON 11 te Aruba. HER- SILXA 11 te Barbados. HERA n. West-Indië 11 te Antwerpen. INO pass 11 Gueesant n Kingston Jam. 1NDRAPOERA pass 10 nam Fl- nisterre n R'dam. ITTERSUM thuis pass imi n Havre, ELGS 11 te Jera- mie. INDBAFOERA 13 's middag» 12 uur te R'dam verwacht. JAGERSFONTEIN 11 van Antwerpen te A'dam. JAVA. 11 nam te^Maeaasar. KASATON .ll t* 5o.ro tig: KOTA GE- DE uitg. "pass 11 straat Mrssma paar Port Said KLIFFONXEIN thuU 10 v Kaapstad a Tenertffe. KOTA BAKOE pass 11 "Cyprus n Beiroet. KATWIJK pass 11 Ouessant n. Clvlla. Vecchia. LAURENSKERK ultg. pass 11 TO Las Pslmas n Dakar LEKKERKERK uitg. 11 te Port Ssld.LEMSTKRKERK thuU pass IJ nam Bandar Kinkeri naar Aden, LEERSUM pass 10 Land's End n Houston. LAKENBERG pass 11'Lis sabon n iJmuiden, LIEVE VROUWE- KERK thuis paw 11 Kaap Guardafut n Suez. LINDEKERK ultg. 11 te Genua. ïjOOSDRECHT thuis pass 11 vm Gavdo Hango naar (bij Kreta) Genua, LI5SEKERK ll-U middernacht le Hamburg vtrw MEKWEDS 12 vm te New Orlean» vttw. MARKEN lt. v West Afrika te A'dam. 13 t* R'dam verw. maNqeran 11 nam v Djakarta te A'dam verw. MEU5KEHK 11 v Japan te R'dam. MAASLAND thuis 11 te Santos. MAAS. KERK Undr pass 10 nam Finisterre n Dover, ML7JAK pass 11 Ras Benas (Rode Zee)' n Aden en Djakarta. MODJOKERTO thujs 14 te Aden verw. MELAMPUS' thuis 6 te Belawan. NERO pau 10 nam Beachy Head n A'daro. NESTOR pass 11 Kaap de Gata ji Bïtroet, 27IOBE Rotterdam. NERO pass. li Dover n, A'dam: NOORDWlJK pass. 10 Ouessant naar Clvita Vecchia OBERON 11 te New York OOTMAR- SUW verwacht 13 Ouessani te passeren ,ll R'dam. OVEHIJSEL thuis verwacht 12 Kaap Guardafui te passeren Aden, ORION pa»a 11 Finisterre naar (Hamburg OOTMARSL'M 14 te R'dam verwacht. PRINS ALEXANDER pass. 11 Cas- quets naar Bremen- PRINS WILLEM II naar Montreal pass. 10 Noordelijk van Flores (Azoren): PRINS WILLEM VAN- ORANJE 12 v.m- te Algiers verwacht; POSEIDON 10 vaa Pampatar naar Ciu- dad TrujlUo. PRINS FREDERIK HENDRIK IO van Hamburg n. Chicago. RAKI 11 te Macassar; ROTTI II Halandia; RONDO verwacht 12 de Ma- ladiven te passeren naar Singapore: RADJA Uitg. pass. 11 Kaap Bon naar Port Said. SABANG 10 van Sampit naar Dja karta; SAP AR OE A ultg. pass. ll perim naar Aden: SLOTERDLIK naar New York 10 ter rede van Belawan; SWAB- TENHONDT 12 v.m. van Menado te Goronuio verwacht; STAD SCHIEDAM verwacht 12 Noordelijk van Azoren te passeren nr Rotterdam; STAD HAAR LEM pass. 11 Lissabon naar Pernis; 5CHIE 10 van Curacao naar Mohile; SLAMAT naar Halifax pass. 11 Zuide lijk van Kaap Race; SOESTDIJK 10 van New York naar Alexandrië; STAD LEIDEN 11 te Boston Mass. STAD ALKMAAR vertrekt 13 v IJmu- den. n. Narvik: STAD DORDRECHT 10 v. Huelva n.- R'dam. TABINTA 11 te Djakarta- TAMO 11 nam. van Buenos Ayres te Rotterdam: TEHtESIAS pass. II nam. S a bang naar Penang en Java; TJTSADANE nass. 11 Fort Dauphin (Madagascar) naar Lo renzo Manjues: TQSAR1 thuis 12 V4*u te Djibouti verwacht; TJIWANGI 10 vaa Hongkong naar Singapore; TRA JANUS 7 van New Orleans naar La Guayra; TAWALI pas U Elba Cape (Rode Zee) naar Aden en Java; TO- MORI U te Djakarta: TROMPENBERG pas». H Ouessart naar Ostendc; THE MIS TO pass. 11 Miami naar Falmouth v-j.; TRITON 11 te PWladelphla. THESEUS pass. 11 Kaap de Gata n. Algiers; TJXPONDOK 8 te Osaka. VAN RIEBEECK pass. 11 Backa naar Singapore. WESTLAND pass, li Ouessant naar Amsterdam: WESTER DAM naar New York pass. II Noordelijk van Azoren; WILLEM B AR ENDS Z naar Amsterdam pass. 11 Westelijk van Kaap Sao Vin cente; WIN SUM 11 te Dakar; WIN TERSWIJK naar Rotterdam 11-12 Noor delijk van Bermuda's verwacht. IJSSEL 11 v. Antwerpen n. A'dam. ZIJPENBERG naar Baltimore 12 vun. in de Chesapeake Bay verwacht. Korte Vaart ALBERT D 10, v de Gironde 14 te R'- terdam rerw. ALPHA 11 te: Honf-eur. AALSMEER 10 ft* Bremen, ARY SCHEFFER ,,11 te A'dam. ACTINIA 1ft v'Loaden.cf B'oam ARNOUDSPOLDER 11 v Londen njiR'dam. BREM'9 te Lissabon, BERNISSE pas» 11 Casquets li Bilbao. HEREND N. 11- 12 v Londen te R'dam verw. BEWKAN pass D Kaap T<giez n Alexandrië. BILL S. ID v Guemsney n Eouaan. BR AND ARE ll; te Karlstad. BIR MINGHAM 11 nam te Harhngen. BIAN- CA 10 te Southampton- CASABLANCA pass ll Kaap de Gata n Port Said, CAPELLA n Grangemouth 10 te Yamtcuth. Hede. CERES 12 vm 7 uur te Maassluis v»rw CORNELIS 1ft te Wexford. CORONA H v Shprehan» n Antwerpen. DUIVELAND IL,V Dordrecht -n Do ver. DOMBUSGK:^ 11 t« Duinkerken. DENI n' v BeHast n Brhrtolkaaaai. AJE BOHMER ll"V Valencia n Genua. DELTA 11-12 v Londen te R'dam verw. DAVINA GOEKOOP II te Antwerpen. DE RUYTER 10 in Falmouth Baai. DOLLARD II nana le Goole. EGBERT /WAGENBORG pas- 10 Ken tish Knock n. Barcelona; EREBUS 11/12 v A'dam te R'deni verw.; ECHO11 nam. te R'dam verw.: E. en A. SCHEER 10 v Gibraltar naar EJleemereport: EL- LEWOUTSDUK 11 te Rosreoff. FXDUCIA 11 nam. te Maassluis ver wacht; FIVÊL r.aar Hayle 10 in Psn- rance Baai; FRANS 11 op de Tyne; FRATERNTFE pass. ll Brunsbuttel nr. Rotterdam; FEROdA pass. 11 Dover naar Londen. GEZIENA HELD RIKA 10 van Am sterdam naar Londen; GLASHAVEN 10 te Helsingbórg. HARM naar Bristol 10 in de puins; HAVIK 11 te Bristol: HOC VTNCES nr. Aarhuusril op de Theems: HELVE TIA 10 te Hull; HENRIETTE 10 van Parijs naarLonden,- HAST IV 12 t« Londen veTwacht. - IMPORT 10 te Casablanca. JOHNNY 10 ter rede van Newhaven: JURA U-12 Van Londen te Botterdam verwacht; JUNE 10 van Bordeaux naar ge.- .AP FALGA 11 te Amrteniam; KO. NING5HAVEN pass. 10 Ouessant naar CaaabLanca; KAPUAS pass. ll Aléieri naar Alexandrië: KITTY 11 te Bor deaux; KORTENAER naar Londen 11 dwars van Trondhem, LIES pass II Ouewant n Londen LARDC io v Stockholm n Mantyluoto: LENY pas» lo Falmouth n Port Talbot. MATAR N. li te Hamburg; MAY- En hier volgt- de uitslag van de vorige week. H. Vv fl. WILDENBURG F HJ.XOOKE B. TH. PATTES- Na loting kwamen de volgende prijswinnaarsuit de Parool-bus: J. Steenbergen, HavendUk 166 b, Schiedam. C. E, Werkman, PUtaanweg 15. Rotterdam. M. Hilgera. Lischbioemstraat 10, Rotterdam (v.m. H*berg) Een troostprijs werd door bet lot toegewezen aan: Z. A. van Houwellngen, Llndtstraat 41. Rotterdam (Z.); J. t-an Veen. Ger. Scholtenstraat 126 b, Rotterdam: J, Meij- boom. Dorpstraat 119, Hoogvliet; W. Witmond Jr.. Borchsate- laan 24, Rotterdam; T. de Mooij, Zaagmolenstraat 41 a, Hotter dan*. De drie prijswinnaars krijgen de waardebon toegezonden .terwijl de troostprijswinnaars een prijsjeop ons kantoor in ontvangst kunnen nemen. Zij die buiten Rotterdam wonen krijgen het eveneens toegezonden- Alle inzenders zeggen wij hartelijk d&pk en nu. opnieuw aan het puzzlen. STAR pass 11 Ouessant n Napels; M1ZAR N. pass 11 Oporto h Agadir; MERWEHAVEN pass ll Oporto n Aga dir: MEREL 11/22 v Grangemouth te R'dam verw.MERAK N. 11 v Am sterdam n West Afrika; MIES 10 van Fremington n Kopenhagen: MARNE 11 te Soderteije, NIEUWE HAVEN pas» II Llïard n Rouaan; NEPTUNUS ll te Gothen burg; NORMA 10 v Londen n Parijs; NIEUW LAND 10 v Grangemouth, 12 vro te R'd-Hrt verw. PACIFIC 10 V Mostyn naar London derry: pO NE A n Bordeaux 15 te Fal mouth: PARAMOUNT pass 10 Scitly n Bayonne: PHOENIX |1 te Birken head; PATRIA H te Liverpool; PRI MA io v vuasingen n Plymouth: PA- VO r Bordeaux 10 te Falmouth, ROELF pass 11 Kaap Villana naar Oporto; ROSEMAR3E 10 te La Co- ïunna. SEA HAM H te Grangemouth; SIL- VRETTA pass 10 Texel 12 t« Rouaan verw.; SABA ll v Granville n Tre- port: SOEMBA 10 v Dieppe n Ports mouth: SPURT 13 te Huil verw.; STRIJPE U te Bremen; SWALLOW 10 te Ca5abianca. Tromp 10 te Port Talbot; TFXEL- STROOM 10 p.m. te Amsterdam; THEO DORA 11 te Southampton; TYRO pass. II Land's End naar Rotterdam. URMAJO 10 te Immingbam,- VALBELLA li-la van Amsterdam te Rotterdam verwacht- VEENENBURGH 11 nam. te Rotterdam verwacht: VIDO naar Goole 11 ie Den Helder: VIVO I» van Grangemouth naar Duinkerken. Wlt.HkLMlNE pass. 10 Hanrtholm naar Rotterdam; WICKENBURGH pass. 11 de Burlintr Eil. naar Casablanca; WESTPOLDER paw: 11 Texel naar Ko penhagen; WIEBOLD BOHMER 11 tun. van Palermo naar Orar,; WESTLAAN 10 van Hamburg naar Rotterdam. Tankvaart ADINDA 10 nam. ter rede van Hai- pong; ALDEGONDA 11. te Bangkok. BAREND RECHT pass. 10-11 nacht* Aden naar Abadan. CALT EX NEDERLAND pass. 11 Caa- jets naBr Pemis; CDR1LLA pass. 11 ^-8» Far tak naar Stanlow: CALTEX DELFT pas», t) Finisterre naar Pemls; CALTEX LEIDEN pass- 11 Gibraltar naar Pemls; CALTEX PERNIS pass. 11 vju. Gavdo (bij Kreta) naar Pemis; CALTEX THE HAGUE pass. 11 Kaap ueGata naar Pemis; CALTEX UTRECHT pans. II Algiers naar Sldon; C1STULA 11 In het Suerkanaal, 14 te Piraeus verwacht; CLAVELLA 12 te Corpus Christl verwacht. ERINNA 1L te Balik Papan; ELIZA BETH b. passe 11 Finisterre n Londen; ENA ll. te Maracaibo. .7' .d'*"- FHISIA pass 10 Gibraltar n Havre. IN geb Da g -ll te Vlaardingen. MLTDREi.H'T 10 nam, te Kalshamn; MITRA pass II Ras al Hadd n Abadan; MALEA pass 11 nam Ra» Madraka n Mena al Ahmadi: MAL VINA verwacht 12 Mauritius te passeren n Kaap*tad; MARPESSA pass II vm Muscat n Ban dar Mashur; MACUBA 10 v Tripoli pa Havre; METULA pass 11 Tiberon (Haiti) n FunU Car don. ONDINA 11 v Gent te R'dam; OMA- LA pass 11 Gibraltar n Pemis. OLEUM lft v. Newhaven n, Guernsey. RQTULA ll ym te Bandar M*sbur. SLJEDRECHT n Abadan 11 te Port Said; SAIDJA 10 bij Mulberry Harbour Pier Head; SCHERPENDRECHT ver wacht 13 Flores (Aïoren) te passeren n Gibraltar. TIBIA pass- II KaaD Frlo naar Cuta- gao; TANKHAVEN I *11 te Soengei Ge- rong; TANKHAVEN II 11 te Tandjong Oeban; TANKHAVEN m U t» Sir.ga- gore: TABLA pass. 11 Ras al Hadd. B*ar ernis. Buitenlandse schepen op weg naar Botterdam AMITY v Gsnt 11-12 verwacht, BLACK HERON v Waw York U nam t» Antwerpen. BYGDOEY -v Noordier 11 nm 9 uur verw CLANMOORE v Swansea binnenkort verwacht. CLARA CLAUSEN v Gdansk binnenkort verwacht. EUROLAND v Hamburg binnenkort v»iw, 0 Dinsdagmiddag om vier uur biThoog tij hebben de sleepboot Schelde en het bergingsvaartuig Zeehond vergeefs getracht, het na bij Zeebrugge gestrande Noorse stoomschip Kent County vlot te trekken. Btf het tij van vannacht zou men opnieuw een poging doen. Inmiddels is ook de sleepboot Gan ges ter plaatse gearriveerd. Van nacht is het evenmin gelukt de Kent County vlot te krijgen. Waar- schijnlijk zal de lading moeten worden gelost GEHE1MRAT SARTORI v Southamp ton binnenkort v*rw. GRASLIN v Lon- den 11 nam ft "uur verw. GIBBES LY- KES v Nedw Orlean* 11 nam 3 uur yerw';- C "de'-.- HELLENIC CHRY5SOPLA v Ant werpen 1Ö-1I verw. HI RON u e. i <T.R v Loiïden 12 verw. LEXINGTON v Hampton Roads 14 nam - v«rw. MARIA FAUSTA G. -V Genus 12-Vm verw. i'; OLGA S v Bremen 11 nam verw- PTARM1GAN v Londen 13 verw. PELQFS v Newport New* 12 vm 2. uur verwacht. SAC LERIDA v Londen II verwacht VANDERBILT VICTORY v Hampton Roads 12 vm T ixüt WINCHESTER van Hampton. Roada 13 nam 10 «ur verwacht Sleepvaart HUDSON met twee bakken n R'dam 10 Kaap Vldat TYNE pass 10 Ventnor naar Fort Said- '"V"- -*i-' THAMES met tanker Roland naar Bremen pais 10Gibraltar. ZWARTE ZZÉ-met bopperruiger u Bangkok 10 bij- Crooked Eiland, WAARNE5ÖNGEN Luchtdruk '10154 -Wind WJ'.W. 3 Temperatuur 5.5 Max. temp. 6R (giater- middag X uur) 5Cn. temp. 3JJ (bedcm- ochtend Tamn). Weersgesteldheid zwaar bewolkt, RIJNWATERS TANDEN Lohr!3S2,d-tó liter 383 4-17 Constant 315 Rheinfeldec 253 —5 Hreisach 218—8 4-5 Caub 293'4-lï Coblenz 364 4-95 KÖ1U 365 433 Ruhrort 386 -!-30 Lbith 1102 +9 Nijmegen. 9®;%9 'Arnhem- M9 +5 Eefde 318 -32 .Deventer 408 +30 Bonte J35Z -1-40 Duaeldott-4'FO 423 wesei 5S8 +22 Emmerich '-j-Ö Flochingep 145, +1 Borgh 4310 4-4o Belfeld 1408' +7» Gra ve 830 453. V. v - 13 April Boog water te- aotterdatn tij 74» 2e tb 20-22. OPVAART- 't:- LOBITH gepasseerd op 10 jAjiti41S51 voer IS our mét Duitsland; Morgéagter y Jriil D» Gcedf ft Verwachtte» Vries,; M*rth* v HeuveL Ojderaémihg' vDorstên- Martfae 2 Nout Grete Fostlnd, Alter Schipper. 1 rfoordater Sehaapm?d! Vlos Liet. Actief Kikkert. Risico ."Berends, ld* Saringh. KioophandeJ Poot Berthe Diepenveen. Lunhln*- Htüaebqs. RoetÖ- n* Meyer. QitttlU Kluhtman*. Dalwijk v d Meer. DalmaHa wegh. Dordrecht 9 Groeneveld. R Karcher 102 Klapdar. Fraternité 9 v d Sande Vertrouwen Mshlirg.. Süvermeeuw Dtechtr, Pierre Vrsnken. Pitaburg Polflict. Irma Boseh- ger.s. Gut* Gunst Wüsthof. Baiel.-- Santi»-.-NPUt Nwka 8 Blom. Rynschelde ds Roeck. Madrano Quist. Stad Biel Feenatr». Baiodiaa Vferschu- re- Flrr» v Majjen. J. y' r - U, i' t - i. - w kassa van Arena, Weel- Kruiskade 28, TeL 30300; eveneens bij: Mllot, Be- tpreekbur„ Slaghek»tr. 36, Tel. 77600: Bulier, «igarenrnag., Heemraadi- fclngel 252, Tei. 35494; Ontspsnnlngsclub G.E.B.. Rochussenïtraat 200. Na afloop tour in tear# naar alle delen van de ited. 1 - 1 !n talloze gezinnen, al» het jeugdblad DE KETEL- BINBJEKBANT verschynf LAAT OOK UW KINDEREN JN DEZE VREUGDE DELEN! vJ=ünbïte v*n-hel Vacantie- «^Rustoord op Zaterdag 14 April aanvang ftalf één nachts vader en Mceder, ook Uw kinderen zifn dol op lezen en houden vmc vrtdijke. spannende verhalen met leuke plaatje», "De Keieibinkiekrant in zijn nieuwe vorm is de beate ontspanningslectuur die U zich voor Uw kinderen leunt wensen. Geeft Uw kinderen hun ei gen blad, de Over enkele degen verschijnt bet nieuwe nummer, waarin de spannende verhalen „V-12 antwoordt niet!", „Roland, de Prins van het Woud", „Belinda op de Kostschool", Rode Stier, het In dia nenopper hoofd. Kick Wllstra, de wonder middenvoor, Ketelbinkie en Sneeuwvlok op avontuur. Voorts de volledige verhalen „In Kleunwijk begint da victorie" (een voetbal reportage van onze eigenaardige verslaggever), ^Pimba wordt gered" (door Gij» de giraffe),„Oscar, de eigenwijze eend, gaat het circusleven In". Voorts de gezellige ccrrespondentierubriek van Oom Bob. EEN NUMMER OM VAN TE SMULLEN! Een unicum in R'dam Medewerkenden RENS VAN DORTH OLGA LOWXNA ALBERT DE BOOY bet DICOLA DANSTRIO HET POLITIK AMUSEMENTSORKEST HERMANDAD en vel* andere prominenten Entrt* L25, U0, 2, 1 2.S0 (tod, eted. bel.). Plaatibetpr. Donderdag vanaf 10 uur .aan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5