Republikeinen roeren de propagandatrom i 'i HET ROTTERDAMSCH PAROOL m Chili is enthousiast ]p— TERECHT over Prins Bernhard! MacArthur ,jlk *was nimmer ongehoorzaam 'ii Truman versterkt eigen prestige en dat van zijn land Schotse Kroningssteen Truman motiveert stap tegen MacArthur Britten willen Peking laten meepraten '1; Sgf©7 lie Jaargang, no. 85 NA MA C ARTHURS ONTSLA G Nieuwe vredeshoop in V.N.-kringen Nee toch... Heus! v. j Truman mag troepen in Europa inzetten z. Bewoners van Santiago trachten hoge bezoekers te omhelzen 124.000 ton kolen extra Bevan treedt niet al als minister Republikeinen willen generaal in Congres laten spreken Van generaal tot filmster? Londen overweegt arrestaties VREDESVERDRAG MET JAPAN Londen meent: Formosa moét aan rood-China worden afgestaan Luchtgevecht tussen Syrië en Israel Auto over dc kop;, .één licht gewonde A 7]/ 7-7- - K - TT- T UnfNnN"'■'■>-■ Iff i n.'pA Red. en Adm. Lcmge Haven 141, Scbledcrm TeL 69300 Abonn.prljsi per week 0.40 per kwartaal 5.15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de SUcbtlag „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 12 April 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers PosIglr< 398644 Bankier; Amsterdamsche Ban! te Eotterdam Directeur.- B. de Vriel Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te New York) KEW YORK. De republikeinen hebben heel hun machtig propaganda-apparaat in beweging gezet om via pers, radio en televisie te protesteren tegen het ontslag van generaal Mac- Arthur. Niemand kan echter beweren, dat president Truman niet voldoende geduld oefende. Hy heeft zelfs u't vrees voor binnenlandse repercussies, lang geaarzeld om dit radicale be sluit te nemen. MacArthur is het idool der republikeinen, een mythe voor een groot deel der Amerikanen, de Messias voor allen, die openlijk of ondergronds de huidige regering be strijden, In Tokio omgeven door een staf van critieklozc aanbidders en f in het vaderland geruggesteund door vaak onverantwoordelijke drijvers, dio zelfs niet terugdeinzen voor het forceren van een breuk tussen Amerika en -ie rest van het AVes- ten, ging MaeArthurs aanmatiging zover, dat hij niet al'.ccn zijn stempel wilde drukken op de Azië-politiek van Amerika,, maar tevens een soort gucrilla-oorlog voerde tegen de gehele democrati sche buitenlandse politiek. In feite eiste hij het recht op te dicteren. hoewel Amerika als de Verenigde Katies ih Korëa moesten handelen. 'Aldus werd zijn ontslag voor Truman een prestigekwestie; waar in de president'..eindelijk .manmoe dig heeft- doorgetast, daarbij duide lijk - rtwoord gevend aan allen, van rechts cn links, die hem ge brek aan leiding verweten. Sagen- lijk is dit de eerste militaire crisis in de Verenigde Stalen, vergelijk baar met dergelijke voorvallen in het voormalige Duitsland, waar bijna alle generaals politiek plach ten te drijven. Tramans antwoord ..daarop-kam dat van zijn lanci slechts ten goe de komen. Dit vril niet zeggen, dat de op positie nu de mond gesnoerd is. Integendeel, de strijd begint pas, daar de republikeinen de gelegen-, hcid zullen aangrijpen cm de; kwestie-MacArthw tot het kern punt te maken van hun campagne voor de presidentsverkiezing in 1952. MacArthur is van nature een typische ru«—man er. de naaste toekomst zal Ieren, of hij zich er toe zal lenen een centrale figuur te worden in de binnenlandse par tijstrijd. dan. wel of hij zich in het particuliere leven zal terugtrek ken- De tijdelijk. eensgezindheid in het anti-Trumankamp van Taft, Hoover,. Dewcy en andere repu blikeinse leiders kan niet verhelen, dat hun opvattingen over het bui tenlandse beleid van Amerika sterk uiteenlopen. Dc kracht van hun mentale ccnhcidsoppositie staat en valt .met de verdere ont wikkeling ir Korea. Met het ont slag van MacArthur heeft Truman duidelijk te verstaan gegeven, dat Amerika geen uitbreking van het oorlogsverre in wenst en overtuigd is. dat de vrede nog steeds gewon nen kan worden. Maar het laatste woord daarin is aan Peking. .In kringen der Verenigde Naties ziet men in MaeArthurs ontslag een besliste vergemakkelijking voor een nieuwe toenaderingspo ging. Eon zegsman vfltr de Com missie van Góéde Diensten, die' gisteren twéé 'uren lang vérga- derde, wees 'er overigens óp, dal nu eerst China's reactie mqefc wor den afgewacht.. alvorens men verde re stappen kan" ondernemen. Die sta pioen word en dus blijkbaar wel óverwogen. Men -acht' het intussen van- zeer, - gróót belang,1 dat Mac Arthurs ontslag; inhoudt, döt Ame rika niet van zins:., is gebruik te maken van' Tsj iang-Kaï-S jeks For- mosa-troepen.' Het" is hu zónnen klaar;. dat niet alleen dé Ver: Na ties, maar ook de regering der Ver. Staten geen grote oorlóg in AZlë wenst.' V:-:: Te Brighton (Mass.j meen de een zekere Jamex Ste wart zich te ktlnneri veront schuldigen voor de diefstal van een kalf, met' de ivoorden: ,,'k Heb thuis een jongetje van 3 jaar en die hgd nog nooit een halfgezien* James zelf is al 22! - Irrcndorf in Duitsland heeft een gewichtig besluit geno men: het gaat van naam ver anderen, want Irrcndorf bete kent sinds jaar en dag Dorp dér Dwazen en. dat acht men daar „misleidend". Duiven zijneen symbool van dc vrede. Duiverifok- kers zijn dus 'bij uitstek vre delievende lieden. Maar te Kuf- steirihebben dyhvenhcuders cn fokkers 'kans-'/gezien om een duivenmaniakkehvergadering te laten eindigen .in een hospitaal waar vier lierenen twee da mes zwaargewond werden, in geleverd. - - Een autorijder te Pittsfield (Mass.) kreeg- onnoemelijke last met de politie, omdat zijn papieren niet klopten ine: zijn nummerplaat. Op de. ene stond C11969 en op de andere G9f>U9. Geen wonder!: de nummerplaat was onderste boven bevestigd.' WILLEMSTAD. De aanbeste ding van dc herbouw van de Wil- lemstadse koepelkerk, dié, óp 29 Augustus van hét vorig jaar- door' brand verwoestwerd, zal 'op '26 Aprilworden "gehouden. Zo spoedig mogelijk zal. met -;de bouw, worden' begon nén. h'oeweL'nog een groot be drag 'ontbreekt. WASHINGTON. Het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 192 tegen 168 stemmen een door Republikeinen gesteund amendement verworpen dat het gebruik van Amerikaanse troepen in het leger van generaal Eisenho wer, zonder voorafgaande goedkeu-- ring van het Congres, wilde ver- bicden. ITet amendement had geen betrekking op de reeds toegewe zen vier Amerikaanse divisies. In liefdesdrama te "^-eert zes jaar geëist ROERMOND De officier, van justitie bij de rechtbankalhier heeft zes jaar gevangenisstraf "(met aftrek van voorarrest) ..-geëist, tegen de 2J5- jarige huisschilderS J. van D. uit Eindhoven, die op"30: October van" het vorige jaar' zijn 'ex-verloofde .-'té. Weert opwachtte -eri het1 meisje met een dolkmes zb ernstig verwondde, dat haar: leven .weken lang aan een zijdén draadje heeft gehangen. TINKELT! karakteristieke grach-. ten fvan -Couiic zulten, worden gédewpt. Jim behoeve, van het ino- ■<térriec''ip!clverkep.r, waardoor deze 'idudëlstad'icts zal inboeten aanstc- deschpo-n. Het hier afgebeelde grachtje achter de visbanken" zei N\v>' eveneens verdwijren. SANTIAGO DE CHILE. Ouder Chileuen hebben verklaard zich niet zulk een groot enthousiasme voor een buitenlandse gast te kunnen herinneren als thans in de Chileense hoofdstad ten toon wordt gespreid na de aankomst van Prins Bernhard. Duizenden belangstellenden heb ben hem Woensdag, toen bij een krans legde bij het monument van de bevrijdingsheld Cbiggins, bijna onder de voet gelopen. Na een parade door eenheden van de landmacht verbrak de menigte het cordon en stormde op dc prins cn zijn gevolg af. Een man sloeg beide armen om de prins heen en putte zich daarbij uit in hoffelijkheden jegens Ne derland. Vele anderen wilden zijn voor beeld volgen, doch de politie wist enige meters terrein te winnen. Dit was .echter, niet" voldoende..om de prins ruimte ie'laten in zijn auto Mijnwerkers delyen voor 2,2 millioen dollar in acht Zaterdagen HEERLEN, Reeds meer danhonderdduizend ton kolen, i werden op negen Zaterdagen waarop de mijnwerkers de achturendienst .toepasten óm ons land van. kolen te voor zien en -deyiezen voor invoer te besparennaar bovèn ge bracht. Deze kolen hébben een Iwaarde van 2,2 millioen dol lars-.-;. U':N''U-'r'' In de eerste drie maanden,-.-van' 1951 baalden de Limburgse mijnen gezamenlijk 3.181.733 ton koleft naar boven, dit was: -134.000 ton meer dan in hetzelfde kwartaal van 1850. Ih de negen genoemde verlengde Zaterdagse diensten (twee uur ex tra werken) .werden gemiddeld 12.000 ton kolen per dienst geprodu ceerd. "De mijnwerkers hebben hii. nog één extra Zaterdagdienst voor de boeg. De totale opbrengst van de tien verlengde diensten zalonge veer .124.000 ton bedragen. DON DEN. Mi ni§icr Revan heeft ce' Labour partij gespaard vlooi* ©en ernstige crisis door te .be- sïüiten n iet af te treden, ondanks' het, feit dat hetkabinet kunstge bitten en brillen niet meer geheel gratis ter beschikking van de be volking zal stellen in het kader van deze algemene gezondheids- Bevan is de auctor intellectualis- van deze algemeene gezondheids zorg en had reeds verklaard dat. hij „nooit deel zou uitmaken van een regering die deze nationale ge zondheidszorg aantast". té-stappen.'Het''.gehele gevolg, een cameraman en een journalistinbe grepen, vormde daarop een soort lijfwacht door een keten te maken, enl zo enige plaats te maken voor de prins. "Woensdagmiddag is Z.K.H. in een 'plechtige zitting van de gemeente raad van Santiago tot eregast .ver klaard; waarna een tocht -werd ge maakt naar de poloclub, waarmen hét noenmaal gebruikte. De rit daarheenwerd gemaakt in een- met vier paarden bespannen postkoets, waarin; de prins op; de bovenste verdieping voorop had plaats;geno men. Loeiende politiewagens, hiel den: de weg voor de" stoet yrij.- Een dame,tachter: het stuur van eeni au- ;to. had zó naar de hoog gezéten prins .zitten kijken, dat zij het stu ren vergat en pardoes een andere auto ramde. Op een hoog gebouw hadden zichtientallen mensen op het dakverzameld. Zij zwaaiden metde vlag der Verenigde Naties en een Chileense minister, verklaar de, dat het leek of de. Chilenén meer royalisten dan republikeinen zijnl - 3 beheerder van de Abdijvan Arbroath houdt ,de- St. Andries vlag - op waarmee de Jftoneof ,Sco- ne" bedekt was. toen .drié- nïdnhen hem op het altaar neerlegden. Zij schudden de beheerder de hand 'eri wensten hem succes. De man Was zo onïhutsc dat hij de vreemdelin gen liet gaan zónder hun namen te vragen, wel waarschuwde hij de po- li tie, die de Steen weghaalde én óp- sloot in een cel. t 1 LONDEN. De „Stone of Scone", .de Schotse TT; 6C tb b Krontngssteehj die vorig jaarKerstmis uit de Westminster Abdij werd ontvreemd, is terecht. IllSpE IjiujtL4i2, nQHd ülE E.H'lini-jIL1;! kis :ï|EZ.i j :11Uen auto met drie., mannen, stópte - tegen- het middaguur voor de ruïnes van. de Abdij van Arbroath, tussen- Dündeé ea Aberdeen. Voor de ogen van de verbaasde beheerder vén ;de Abdij droegen. de mannen de met de Schotse vlag bedekte steen binnen, én legden hem op .het',-altaar waaronder de >Schotsé; koning Willem de. Leeuw begraven.ligt- Zij lietém. twèe verzegelde; brieven ach ter, een' vóór,; de' Engelse- koning - én éen voor dé Synode van'de Schotse Kerk. A N:-' f-N;'.,'.: Strijd in Korea y.N.-offensief tot staan gcbraclit •l'OKlO. l)e opmars van dc verbonden troepen in Korea is door de zwaarste communistische tegen stand sinds 2 weken tot staan ge bracht. Ten Noorden vanJongdong, j op déówèg; naar hét ravitailleringscen- trum Tsjorwon isonverwacht een communistische troepenmacht tér sterkte' van naar schatting een re giment; goed uitgerüst'-met aitto- matisché" wapeiis en mobiele artille- rié> verschenen. Ten Zuidoosten hiervan dreef de Turkse brigade na gevechten van. man tegen man een bataljon Noordelijken uit. bergstel- lihgemff v UTRECHT, Op 9 April. 1951 ié hiér éch- centrale, van-schoenènwin- kelièrsverenigingen opgericht. Het secretariaat is gevestigdïte :*s-Gra- venhage., V TOKIO. TTI*i mnnfï/t ITOn vain Dnnrnn.mrf n nnlII.Al,. <)«t Bij monde van zijn voornaamste politieke adviseur, generaal- majoor Courtney Whitney, die zijn ontslag heeft gevraagd, heeft generaal IVIacArthur een inkrachtigc bewoordingen gestelde verklaring te zijner verdediging uitgegeven. MacArthur ontkent in deze verklaring Trumans bevelen, zich 'te; onthouden van politieke verklaringen, stiet tc- hébbeu opgevolgd..::Punt voor punt ontkent MacArthur zich schuldig te hebben ge- maakt aan ongehoorzaamheid aan'degeneu, die officieel hoven hem gesteld rijn. „De generaal is van oordeel, dat hij zich nautvgezet gehouden heeft aan alle richtlijnen, die ho ontvangen heeft niet: alleen dc laatste tijd doch "gedurende ■zijn gehele militaire dienst", aldus WTiitney. Mac Arthur heeft echter, meteen te kennén gegeven, dat. hij niet voornemens, is 'ziclV verder buiten hét geschil met. presidentTruman en de Verenigde Naties óver de' politiek ih - het Verrè Oosten,: té houden. Volgens Whitney heeft men MacArthur nooit speciaal het afleggen van" verklaringen over de AA AA RSCHA LKPk TA IN, die Ar± binnenkort' 95fj.jdar'{: wordt, is in 'zijn 'verbanningsoord, het' eiland Yeu, ■ioverm.llen:. door éen ernstig lor glijden. Dagelijks krijgt hij bezoek'van zijn 'vromvfdi-e- op het eiland een 'kleine■■kamcfjieeft'. gehrmrd.:On-ze;foto:tóontAnadame.: Pétaïn, zittend ap 'den f and:vaiii haar bedjmnafwacfitirigk van be richten over de toestand van haar echtgenoot. WASHINGTON. In een radio-rede naar aanleiding van het ont slag van generaal Mac Arthur beeft president Truman dc door de V.S. in het Verre Oosten te volgen politiek als volgt omschreven. Wij moeten pogen de oorlog in Korea te beperken om fc voorkomen: 1. dat de kostbare levens van onze soldaten verspild worden. 2. dat de veiligheid van óns land en Van de vrije wereld nodeloos in gevaar gebracht wordt, 3. dat een derde;wércldoorlog uitbreekt. Uit een aantal gebeurtenissen is gebleken,, dat generaal Mac Arthur het niét eens was met deze poli tiek. Ik licii hét derhalve noodzakelijk geacht de generaal van zijn Tunctie te ontheffen, zodat er geen twijfeL of verwarring zou heersen met betrekking tot het werkelijke doel van onze politiek. „Het is. mij- persoonlijk': heel zwaai* gevallen," aldus Truman, •„deze stap te moeten, nemén. Ge neraal. Mac Arthur is;een van onze groótstè mirtaire bevelhebbers. De zaak van dé wereldvrede is echter belangrijker dan die van de enke ling." !n.'7; Vólgens-: président. Truman bete kende de commando wisseling in het Verre Oosten geer enkele wij ziging in de politiek der V.S. De regering zou de strijd in Korea kraehli.g en vastbesloten, voortzet ten om te pogen de oorlog tot oen spoedig en succesvol einde te bren gen. „Wij zijn te allen tijde bereid cm te onderhandelen over 'een vrede:, in dat gebied", zó ging Tru man, voort „Maar wij zullen geen; politiek va» verzoening door con cessies voeren. Wij' stellen alleen belang In een werkelijke vrede." Een werkelijke .vrede, aldus Tru man. zou bereikt Uur.n i Worden' door een regeling op de volgende voorwaarden: 1. staking van de vijandelijkheden; 2. het treffen van positieve maat regelen om hervatting van dc vijandelijkheden onmogelijk tc maken en ,3. het achterwege blijven van „dc agressie''. Het kan best zij", dat ondanks onze uiterste pogingen, de commu nisten dc oorlog uitbreiden: Het zou echter verkeerd,-1 „tragischverkeerd'' zijn, als wij hét initiatief hierin zou den nemen/' -zo -besloot .-Truman. Koreaanse, oorlog :en. wat daarmee sarnenhangt' beieten /heeft Truman hém daéréntegeni. verzekerd,. dat zijn bevoegdheid „vrijelijk .oyér de Koreaanse oorlog té spreken" on beperkt, is. Alleverklaringen van de voorin al ige oppei'bev elb ebber hadden uitsluitend betrekking op militaire aangelegenheden,, die hij mocht7 en moest: bespreken, aldus Whitney.. Hieronder ..valt ook de verklaring van 24' Maan. toen de generaal aandrong opéén." uitbrei ding van de oorlog tegen China, tenzij de communisten willen on derhandelen. Dat is ook het geval, zo-ging Whitney voort, met de veel besproken brief aan het republi keinse lid van het Huis van Afge vaardigden. Joseph Martin, van 'n paar dagen later, waarin Mac Ar thur eveneens de Amerikaanse po- Mitiek scheen te critiscren. Volgens Whitney was men op het hoofdkwartier te Tokio van me ning, dat de richtlijnen1 vah 6 De cember, gezien de bewoordingen én de. strekking, uitsluitend, .golden voor.--.officiële: verklaringen in hej openbaar.en niet/r conanuui- qué's, .correspondentie of persoon lijke gesprekker.. Dc richtlijnen van 6 December waren aan alle- uit voerende organen gericht cn r.id ólleen aan MacArthur, aldus V/hjtncy. Inmiddels is van dc zijde der re publikeinen in de Amerikaanse Senaat een resolutie ingediend, die, wordt zij'aanvaard, zal neerko men op een uitnodiging a-.n Mac Arthur om zijn inzichten in een zitting van het Congres te verde digen. Tot het- indienen van deze resolutie werd besloten, nadat, men eerst had overwogen een aanklacht tegen Truman een procedure, waardoor een president derV:S. uit', zijn .ambt kan worden gezet geldend te .maken.'.; .5? HOLLYWOOD De filmprodu cer Tom McGowaa uit Hollywood heeft generaal MacArthur telegra fisch gevraagd, of hij de hoofdrol wil spelen in een. film „The Square Needie", handelend over een offi cier uit de tweede weteldoorlog. wiens militair .optreden wordt be lemmerd door politieke richtlijnen uit WashingtonMcGowan heeft MacArthur hiervoor driéduizend dollar per week aangeboden, „De beroemde schrijver Samuel Taylor zal de 'rol herzien, opdat zij onze ge liefde generaal volkomen waardig zij," aldus het telegram. AMES VAN FLEET, die als commandant - van het Ameri kaanse achtste leger ..in Korea in de plaats, treedt' vani de tót opvol ger van MacArthur benoemde ge neraal Ridgivays i? peen, ..huroftit- sloel-gencraal". Evenals zijn voor ganger cn hetzelfde geldt ook voor generaal MacArthiir be geeft hij zich 'gaarne naar zijn vidnrieri jin- .de voorste liitie. Gceii woitder daarom, dat hij in. de bei de wereldoorlogenwaarin Jw? als tróepenofficier vocht.f driémaal ge wand werd. ïn J944 trok hij aan het hoofd van het Amerikaanse derde legercorps als eerste gcaUi- erde officier bij Remagen de. brug óver de Rijn over. In de eerste brief verklaren''da schrijversihplechtige taal; dat: zij met het wegnemen '.yah.- de /Steen ;uiet.:dé,.komJig^béb,ben::willoQ;kw^ «iten/ maar dat- Zij de aandaeht:' Va'rt ;- de -regering behben twijJén- vestigén /op dé- Schotse ;eis%- -tót ééhzekere - mate van zelfbestuur.-In de andere brief wordt aan de kerk van Schot- land verzocht, eenregeling: te tref fen; dat dé Steen,: de oudste van de Schotse .kroonsieraden, 'in Sehotland blijft. Het ziet er niet naar uit dat zij succes zulleó hebben, want na dat de politie de Steen uit de Abdij had gehaald en opgesloten in een cel in Forfar, kwam de beslissing dat de Steen naar Londen moet w-orden overgebracht, waar hij voor lopig onder de hoede van Scotland Yard zal blijven. In Londen overweegt men de die ven te arresteren. Ais dit gebeurt zal de verbittering van duizenden Schotse nationalisten ten/ '.top stij— gen. - De ..Stone óf Scóne" werd hij vde. overwinning van de Engelsen op Ide Schottenin 1296 dóór I de. oyer win naars- meegenomen1: 'In - hun 1 brief aan' de koning merken dé; schrijvers op, dat ondanks éen Koninklijk Besluit en dc helofte dc Steen aaa Schotland temg (e 'geven, de Kro- ningss'.ecn in de Westminster Abdij' bleef. WASHINGTON. In de Amerikaanse pers ziin Woensdag berichten gepubliceerd, dat Amerikaanse autoriteiten zouden hebben medege deeld. ^lat Engeland dc Verenigde Staten heelt verzocht het Amerikaan se ontwerp voor ecu vredesverdrag met Japan zodanig te wijzigen, dat Formosa aan de Chinese communisten wordt overgedragen. Ook zou de Britse regering hebben verzocht de Chinese communisten uit te nodi gen tot deelneming aan dc besprekingen over een vredesverdrag met Japan. Medegedeeld werd, dat de Engelsen deze voorstellen hebben ecciaan in een nota, die Washington verscheidene dagen geleden heeft bereikt. Amerikaanse functionarissen verklaarden volgens deze pers berichten. dat de Verenigde Staten geen van beide Engelse voorstellen konden aanvaarden. DAMASCUS Een Syrische woordvoerder heeft gezegd, dat Sy rische jachtvliegtuigen „een Israëli sche poging om een aanval op Da mascus te doen,1 hadden verijdeld door het verdrijven van twee vlieg tuigen vanSyrisehgvondgéDied."Eeu Israëlische jager zou -daarbij zijn neergeschoten. Een officiële woordvoerder van Israel heeft verklaard, dat twee Sy rische vliegtuigen, die boven Israë lisch grondgebied vlogen, door één Israëlische jager naar dc grens rijn teruggedreven. Van- de zijdvan het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken zijn deze persberichten tegenge sproken,. De. Britse zienswijze is .niet in een nota' kenbaar 'gemaakt, maar in het overleg, dat pp bet ogenblik1,te /Washington, over., hét vredesverdrag met Japan gevoerd wordt,/,.;.::. 7-7.7, 7. '...7/7.-: Wat het tweede punt betreft, aldus een woordvoerdervan het ministerie;i staat de Britse rege ring: op het standpunt, dat de Cen trale Volksregering in staat moet worden gesteld deel: te7nemen aan de huidige onderhandelingen over het „verdrag.. Deze kwestie moest nog nader door Engeland en Ame-. rika onder de ogen worden gezien, voordat een oplossing kon worden gevonden. Ten aanzien van Formosa, aldus de woordvoerder, voelt de Britse regering zich gebonden door dc verklaring van Cairo in 1943 en de verklaring van Potsdam van 1945. volgens welke Formosa aan China moet komen. Bij een vredes verdrag is het niet strikt noodza kelijk, dat de overwinnende lan den een bepaalde regering in het bezit van een zeker ;gebied stellen, zo zei de woordvoerder. De toe komst van Formosa is .bovendien op het ogenblik in. behandeling bij de Vererdgde- N ati es. (V;m onze. correspondent) DIEMEN. Woensdagmiddag omstreeks zc$ uur kwam de hce.' Kores uit Amsterdam p-ir auto van de Jaarbeurs. In Duivendrechi moest hij plotseling remmen voor een hond die op de rijweg liep, waardoor de auto "slipte, over cie kop sloeg en ondersteboven dwars over de weg kwam tc liggen. Van de vier inzittenden in dc wagen liep slechts één persoon lichte ver- wondingen op. Dc auto werd ern stig beschadigd- De hond. die- hot ongeval veroorzaakte, had zich' in tussen stilletjes uit de voeten ge maakt.... pi ojseausitenai mm e smï! ;:ot Veel wind ff "Weersverwachting^ geldig van fj; g Donderdagavond tot Vrijdag- avond: Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regon, later wisselen- M dc bewolking met buien. Krach- 55 tige tot stormachtige' wind tus- fe Sen Euid en "Wést. Kouder dan vandaag. "t-7 "S - ViiEl ,;.rri;-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1