Republikeinse actie tegen Trurnan minder dreigend a I HET ROTTEBDAMSCH PAROOL nieuwe tankers 15 in Nederland besteld In België dreigt een politiek sellaiidaal I gering beschikt over belastend materiaal MacArthur -i Rege tegen ENORM BOUWPROGRAMMA VAN DE SHELL Onze industrie krijgt order van 150 millioen gulden Vervoerders demonstreren tegen belastingverhoging Dodeiijk vergif in plaats van verdovingsmiddel Generaal Maandag naar Amerika y ei-klaring verwacht •r' van Churchill I Dinsdag stemming in Franse Kamer Mao Tee Toeng-met ziekteverlof Baby gewond door lekkende kruik ,,Haak-in-actiè" al over de f 600.000 ..Door óns gezonde bedrijf ziek te maken moet zieke railvervoer gezónd worden" Zuster bèging grove onnauivlettendheid bij -voorbereiding van opératie Tsjecho-Slowaakse maatregelen tegen Frankrijk Troepen en tank? naar Zuid-Perzië Intrekking Marshallhulp leidt tot 1 felle critiek op Van Zeeland 31e Jaargang, no. 86 Red. en Adm, Lange Haven ,141, Schiedam"": Tel. 69300 Abonn.prl]si pér week f 0.40 "per kwartaal../ 5.15, losse nuóSmer-s Ö.09 opgericht dóör de Stichting „Het Parool" DE Vrij dag 13 April 1951 Uitgave N.V. /De' Hi«awe Pers Postgiro 3^8644 Bonkigr.t ^^it-terdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de. Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te Nérv York) V NEW-YORK- Het is voornamelijk de méést.réactiónaire: groep republikeinen, met woordvoerders als Taffc MacCArthy. Wherry, Martin en MacCormick' een ;gTpép, die geacht wordt de steun te genieten van dé nationalistische Chinese lobby èn hardnekkig dejnschókeling: van Tijiang Kai-Tsjeks Formofea- troepèn bepleit wélke een grote actie tegen de Truraan- regering tracht te ontketenen en, dreigt met een onderzoek door het Congres naar het ontslag"van MacArthur. Opmerke lijker is echter, dat de bladen, die de meer intellectueel-con servatieve stromipg in de republikeinse partij vertegenwoor digen, "zoalk de New York Times, de Herald Tribune, de Chris tian Science Monitor, de Boston Globe, de Philadelphia Eve ning Bulletin, 'de Atlanta Journal en de St. Louis Postdispatcdi, een aanzienlijk gematigder toon aanslaan. Zo zy al betreu ren, dat de regering het zóver liet komen, zij erkennen toch, dat het ontslag onvermijdélijk was. Ook in. de /republikeinse- toplei: dinf- is reeds 'een; aarzeling, te bé- speuren om, de,zaak "té veelÓp de spits te drijven, //vooral - -daar bij een onderzoek ,dóot; het Congrés de regering niet .zou., nalaten,gebruik te maken van. geheime .documenten ter etavipg; vanjhaar bewering, dat, MacArthur.. herhaaldelijk;../buiten zijn boekje ging docunientèn, welke zeer. goéd .het- aureool,dat de generaal .omgeeft,zoudenkun nen;'-, aantasten. De ware ;toèdracht van - hét/bombar dement - van../Pyong yang, de/, overschrijding ;;:yan -de S8stë - •paHuél/'/ên^-iaindearéld^tiatlè- ven, die Washington voor faits ac- complis plaatsten; 'zouhdan aan het "licht korr.èn. Ondanks.: de onzekerheid, welks gedragslijn. ■•'Truman,*.polïtjekè >tè- genstanders /zullen;/, volgen;wan-: n eer MacArthur .in «het'.vaderland cratisehe.-.kt ingen; óp rTru"map 0 her/ overtuigendesikracht vanv-hetyoprr; handen;.zijridè bö^jsmatériaai *n- geval dé regeringgedv/pngen mi. hi! LONDEN,f Een c onservatief parlementslid hééft Donderdag'ge zégd, .dat Chür.chill: vqigende week JD onder dag in het; parlëmerit een „belangrijke" verklaring zal afleg gen over de Noord-Atlantische ver dediging. Verwachtwordt dat Churchill de,- .voorstellen om de Arnerikaanse.admiraal. Pechteler vie benoèmén- tot - óppèrbévélhebber van de- ylopt voor het Atlantische Occaangebzed weer/zal aanvallexi. (Van onze correspondent te Parijs) 'f. PARIJS; Iri eenjwéinig Sn.—-, drukwekkendè rede heeft dé heer Queuille het regiem van de huidi ge meerderheid en van zijn rege ring, die daar- de laatste manifes tatie van iSj verdedigd, ja .aange prezen; "Plet is 'duideliik,- dat. h;j een poging deed. een verkiezings leuze te vindèh./vobr de partijen der regeringscoalitie. "V ,iSamen ;;gaan-' 'Wlj dé stxijd./in", zei:hij, m3Éu:^eÉ^la(A/aèr,l:cóm?; 'jwuni stenwérd H/Eléchts; door een: gegeneerde stilte.. vaB'déreget*jhgs- groepen .beantv/oord hij -„moést; .die zin. herhalen 'om. de veria mr mirig te verbreken-,"'die. kéniaèlük de regerinÉscöalitlë bévahgèp: had;. :Hi;i vroég-'" een beperkte/ belas- tingverhöging en verkiezingen op 10 Juni, zoals wij u. gisteren, reeds bericht";-/ hébben^ Dé, stemming wordt Dinsdag gehouden.. Missionarissen uit Chinese gevangenis ontslagen KW:Kc:;C Vijf Zwitserse katholieke; missioriarissén zijn Dón- derdag; uitMandsqóënjé hier aan gekomen. "'/Zij - Hebben../ónder be schuldiging van 'V spiónnagè, drié" jaar in éen gevangenis dej Chinese communisten er. Mandsjperïje .ge vangen gèzetêri, Naar; verluidt zijn depriesters na .herhaalde stappen döof. het Zwitserse gézantschap,.te Peking op vrije voeten gesteld. BELGRADO Dj- secretaris-ge neraal der Verenigde 'Naties;Trygve Lie, arriveerde hier.Donderdag voor een driedaags .-bezoek aan Joego slavië. Vandaag zal Lieéen ont moeting, hebben' met maarschalk •Tito. - - v ^unt:iQ,i!Eiötru';ö tiiiioiÈsraiiiairmw» rÉiii^; Wisselende bewolking Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag avond: In het. Zuidoosten van het land aanvankelijk nqg zwaar bewolkt met énige regen/Overigens \vis7 selèndé bewolking met' enk/Ié buien, 'sommigecriet hageL Overwegend "mdtige westélijké nachts. <- L April Zón ,op'0S.4S onder 19.34; M a.an op Ji.ia orider 03.15. fflipiiniiipMiHiiMmi worden dit., ter tafel te bréngen. Grotér is de vrées. dat dé oppo sitie; niet. in staat de nederlaag in dê kwestfe-MacArthur te verkrop pen.; zabArachten de régering - ih' haar Europese- défénsieplannen te dwarsbomen, - c vf Tegenover de geschapen bin nenlandse .onrust" staat in .ieder^ge--. val de zekérheidvanbet herwon-- nën -vertrouwen;-van/./hét;., buiten land.- Officiéél -heeft, hét- State;;De— partmént- véertieh. :.aan de! strijd./in; Korea,, deelnemende' landen/verze- kerd, dé Aziê-politiek vin. dezelf de geest" als":-/.voorheen:ctézullen voortzetten. Men/va^ dit- ap ''als'de" handhaving van:" de /geest.yan^sa- ni en workingén; ëèpsgëzyidhéfd^|die^ hétSta'te. Depariment.:-tstëéd53:;bé- 'zielde,/-. maar .door/- ïVlacA'rt'hurs .voDrtzettén. >Iën/.vat .dit; op als "dé. uiting kwfam. - -iAvl- Reuter meldt uitTokio, .datgé-, nèraalMacArthurzijn-vh'oófdfcWar/- tier.j/in. het"/paitsjigébouW^ té' Ttikïo/ v oor goed, v érla t en héèf J; én- 0 van, 'platlig"'Magpclag,--/". waars'dhijnlijt pe^|ylié^uik>''4aar./vïi,//:V "Statgp/q-të;ver^f ekken'.::?r"Vkl;^fiS': -> :'-?üèlSH^cré^;i59^Marto. ea-ste-se- •crètarJsCyan Indonesische gé- za ntschc^i" 'té/ Peking, 'heeft vol gen s èérf-b'èrïcm -vanV'dc'/.'.'Nëuè Züricher Zèitung" by éankorr.st te Hongkong gezegd; dat het ministerie van Bui tenlandse Zaken var. communis tisch China per circulaire bet te Peking' geaccrediteerde corp3 ciplo- fnatique heeft medegedeeld, dat Mao Tse; Toen sr met ziekteverlof in gegaan en. dat zijn functie als mi nister-president wórdt waargeno men door Lioe Tsjao Tsjl, vice-pre sident van de Chinese centrale volksregering èn sécretaris-géneraal van de Chinèse communistische partij. •- Een; president Tru man., wie dè stéréo type glitnlaeh door de. ernst der tijden reeds lang van het gezicht gevaagd isi zet- hier voor (hét-. Amerikaanse volk de motieven uiteen, welke. hem. leidden tot ket besluit ge neraal MacArthur te ontslaan. Zijn rede wórd verbreid door alle Ameri kaanse radiosta tions en tién tefe- visiezenders. HAARLEM.-- -,-Tot - 50 gulden boete: of éerï héchtébis van15 da gen vèroórdeeldedé Haarlemse rechtbank een kraamverpleegster, die. een; slecht- sluitende heetwater- kruik naast eén. pasgeboren baby had gelegd. Door het .uitstromende water Hep het kind; bra'ndwpadén op. Drié weken later overleed de baby. Een geneesheer-deskundige meende dat dc dood niet -alleen door de brandwonden maar ook door darmstoomissen was veroor zaakt. ■MiirWKio.iiM d ii wn: an c uminiriirsji'iii«:oiaiii:iai:«fiuiiH AMSTERDAM In de 27e week van de „Haak-in*actie". die. door de N.C R.V. is opgezet ten bate. van de kankerbestrijding/is mer. ruim over. de f 600.000 gekomen. De vorige week werd het halve millioen be- réikt, maar de stroom houdt niét op en in de afgelopen'.weèk werd een bedrag -van t 100.479.61 bijeenge bracht. weliswaapgeen récordop brengst. want die werd de vorige week geboekt met ruim f 135.000. Het totaalbedrag na 27 weken is nu f 600.748.—. Syrisch-hrdelisch córiflicl V.N.-poging tot bijlegging LAKÉ SUCCESS. Uit kringen iy^/dt''jreg^roéhrT-aajfe/qé i président ;yan;,de 'V'èiiighèïSsr'aaSjIde/Nede^--. lander '/D.J. voh ^BalIüsèck./'Ver-; wacht met dé andéxedelëgaties" te' kunnen ;qvérlèggen;..*oyér pogingen om.Syrië. éri lsraëLtè winnenvóór eeö regeling van hét conflict door middel van 'dé Palestijnse, commis sie dér.; ViN. Aah/éen dergelijke op- 1 ossing zou hij dè voorkeur- geven bovèoeèntiéhanflelihi d'oor-dë V élligheidsraad; Vliegtuig valt op kampong te Surabaja surAbaja monstra tie yah. di Tijdens een de- luchtmacht .ter gélegenhéid vin het 5-jarig bestaan dor A.U.R.I. (de Tndonosiscné lucht macht) Is een Mustang-vliegtuig van de Indonesische luchtmacht neerge stort op eer. kampoDg.te Surabaja. Hiérbij kwamèn 5 kampong'oewo-, ners om het leven, évenals de inzit tende van'het. toestel. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Dje. KoninkHjke-Shell-groep heeft opdracht gegévèn tot de bouw van 46 nieuwe tankschepen, waarvan er 15 in Nederland op stapel zullen worden gezet en 31 in Engeland. Van de totale bouwkosten van 450.000.OOO zal een derde deel in ons land worden besteed. Met deze ge weldige order geeft- de maatschappij dc Nederlandse industrie een kans om door gezamenlijk werk zo veel mogelijk in eigen land te laten maken. Jhr. H. G. A. Quarles van TJffcrd, een der Nederlandse directeuren van La Corana, de Sbeli-rcderü. .die het tankerbouwprogramma aan de pers be kend maakte, sprak de hóóp uit. dat de Nederlandse industrie die kans zal grjjpen, zodat zo weinig mogelijk machines en andere benodigdheden elders besteld zullen behoeven te worden. Op het. programma staan 41 tan- werk verschaffer, aan ruim duizend kers ;vcor. algemene, doeleindén vau 18 000 ton laadvermogen volgens een volkomen nieuw ontwerp, die vrijwel alle havens ter wereld zul len kunnen aahdóén. Dè vijt overigè rijn ;,s\ipccr.taAkecs!;" -van 2KÓO0 Van deze klasse varen er reeds negen onder de Shell-viag. Al deze schepen zullen- eind 1955 in de vaart zijn. De eerste komt in Enge land klaar in 1952, de eerste in Ne derland gebouwdeZ.in' begin 1853. WUton-Feyènoord ende /Rottérdam- sche. Droogdok M|j. zullen elk; viêr schepen": bouvv'èn ."yan l.B.pÓO.. ton. de NederlandscheDok- é'ti Scheepsbouw Mij. té Amsterdam vijf schépen, waaronderéén super tanker en E. Smit Jr. te Rotterdam twee-schepen van 18.000 .torn, De Sheil-groèp zal. dézé nieuwbouw uit eigen ;middelèn_ fihahcieren. Zó nodig, zal zij dèï hóuwérs bij dé fi- nancJering hêlpèh, doch- in liet al gemeen; ver wacht. mén. dé schépen in de gebruikelijke termijnen ...te zullen bètalèn. Vijftien schépen zul len: onder Nederlandse! vlaggaan varen. 31 ohdér Engelse. Behalvè hèt wérkdat hiermede aan dé, Nèderlandswerven enfa- briekén wordt bezorgd, zal de uit breiding vandé vloot té zijner tijd E wegvETVoerdêrs bésciióüwèn *rr de .vöaTqenomen.. bélastihgver-: lidginp op huK vrachtauto's als éen rui urging.- Eénr;vü n'ide'dein ovst. re-: .renéev ^gaf;dii^r^^rndcabere \iaijze. U'eér pp'./z'n-laadbak-, 'ook - ai, deed hprer- ëef,- bij aan hét adres j/uafe: -meister>-Die/rincfc datdéze i^eöuérjjpe^dërs!/toch 'niét (zo«exJdIs;-; door .j}èt['symbóijt' aangegeven ■2al*1cK&g§k/i&-. -- (Éigen-foto? n. de bijzondere hef- vlcugellam maken. fpiJT/Öle. stond het v.Haagse Lange .Vaorhaut Wcensdagmidddg 'met vrachtauto's -ttit alle strefcén van hét laqd^De -ÜJeèueruoerScrs.pt'o- ■testeerden'Hn'' dé Residentie tegéndekvoórgènpfi^rjtlverhggih^'vande motorrijtuigenbelasting: - - f, (Eigen 1oto): (Van cén onzer verslaggever) DEN HAAG. Het Haagse Lange Voorhout stórifl" Donderdagmiddag afgestampt vol mét vrachtauto's. Dé -eigeuaÉeuTvato ;dézè':yèrvÓerniiddê- len zaten in Ptilchrf Studio, waa^z^rr jvéreniffd iri de Nationale. Orga nisatie voor het Bcróepsgoedererivervoer.,Wegtransport protesteerdeU- tegen de -..vooreenómen., verhógirigvan de motorrijtuigenbelasting op/de vrachtautomobielen. Zó groot was het aantal dcmonstrauteri, dat er/in twee zalen vergaderd moest worden. Dc protesten werdeu samengevat iii'een motie, waarin de Kamerleden werd verzocht deze verhoging "niet goéd .te keuren. van 'het wegtransport tCn gunste van dé Spoorwegen," aldus de voorzit,»cr van dc NOB-Wc£traris port, de héér E. vap 1 „Mén* Is_,érpp uit - om;,, hèt./zieke raiïveryóër.. gezond; /te. niaken,"óók móetmen hu t, .door èri d'ópr. gë- zondè wègvervcer daardoor/ ziek" maken.". Spreker - becijferde, dat rond 20; procent1 van de vrachtprijs van hét vervoer .pe'r vrachtauto's uit bé- lasting" bestaat, eèn fiscale, hef fing. dié overeenkomt niet de vér- makelijkhéidsbelastirig,een pni- standigheid dié de spreker overi gens meer krankzinnig, dari vèrma- kelijk. vond. 'De heer /Van Dpnke- laar\TDegzich af, waaromsteeds ■weerqpdë/vrachtautp bijzonder 'heffingen, worden gelegd; rriet èvah- veel recht./kan'mén-dan ook dé ploeg van dé boer, dé overi van .de/bikker;: of dé'dorsmachine van' loóndorser belasten/ .want dat zijn soortgéljbé.;ónjriisbareproduc- tie- - en bedrijfsmiddelen'/, Boven dien .wórdt vólgens spÉék^r ailééui. het wegvervdèr Bqlast/ .niet/ de an dere. .vervoerstakken.! En/ dat. jter- wijï bijna drié kwarj 'van. hèt góé-: dererivervoer /,;iri;;/Nederiqjjd dóór vrachtauto's géichiedt.;;i-DéÓr i qezé f ïscale d.iscrimiriatiefyyordt.. -elk e basis voör eéncoordinatip - iri /hèt vervoerwezen bij Vóorbaat;-. .uitge- ;sIotén'èri/ de ./NOB-Wegyéfvoer zal zich "fèn óok 'érnstig Z beraden „öf: zij 1 nó| bèrèid .blHft/hriaf /médêyVèrking aan; dè. uitvoering yap?dé. Z WAG. (Wct/.Aütóvervöer'.Z Goedaren)"/He verlénen. extra zeelieden. Doorde ;;spréidmg. .van-,..de1 evè- ring o.vér .enige jaren neemt'men aan, dat 'ér geen. moeïlijkhedéri zul- léiV; zijri. /rnet/dc Mgroritistofferi.zóalai :/bn vo orbééld dè^tfi)#nv;;platén^/;-:DëZ behoéftè dat mén van dè vèrschillendé rege^ ringen uiag vei-wacMèn ;dat 'zij ds bouw- Zullen stimulërén/ *De stooiriturblnés voor dé 18.000 tonners, zullen worden, vervaardigd naar eén/ spéciaal ontwerp, dat /is Generaal Ridgway rechts) met de Amerikaanse niiriister van het Le ger, Frank Pace, bij hun vertrek per vliegtuig uit Tokio. Geveraal Ridgviag, gekleed in hét veldtp.nue der Amerikaanse parachutisten, met de handgranaten aan de' kop- pèl, hnd gisteren eéri orideriioud van drie kuur met- zijn ontslagen voorganger, geherdglMacArthur. Zijnsnelletèruigkèe f naar Korea baarde enig opzien. Verwacht werdf- dat Ridgway minstens 'twè'e of. drié: dagen in /Tokio Z zqu blyuen. aangepast aan de eisen van .de re- déis: De Nederlandse fabrieken zul len deze ir. licentie kunnen bouwen. teneinde standaardisatie mogelijk te maken. Zij hebben een vermogen van 8.300 asTpaardékrachtèn. Dc lengte van déze schépen wordt ruim 167 m grootste .brecdln,21 in., diep gang bijna negen meter. Snelheid bijna 27 km. pér uur. Dè 26.C00 - tonners .werdërij /méér dari' /"167 r-m." l-lafig,«'28 m/ bf»èd. en-hebben, een snelheid van 29.S km. per uur. Hst. totaal; van de vloot van; de- 'Kon.- Shell-groep: a ani. eigen en/gé-; charterde' tonnage-,bedraagt/ op het ogenblik 4.1,4- millib/èri Z'tón deaö- wéigbt. Hieiwan vaart 500.000 ton onder--Nederlandse, vlag. GRONINGEN. Op 19 December van het vorige Jaar kreeg de 24-jarige verpleegster A. KI. S. van bet K.K. ziekenhuis tc Groningen de opdracht de de specialist voor oor-, neus- en keelziekten te assisteren b\| Bet verwijde ren van amandelen. De patiënte was een zestienjarig-meisje uit Groningen,: dat bij aankomst in de operatiezaal volgens getulgenverklaringén zêer op- gewekt en 'gezond was. De verpleegster .heeft een bakje gevuld met. panto caine ZTo./in dè veronderstelling dat hèt novocaine 19o was. De specialist! dié de operatie verrichtte, zoög vier maal z(jn injectiespuit mét deze. vloei stof vol eh diende de patlente op dézé w(jze. 10" cm3' ervan in dl* buurt van de amandelen, toe/Nog 'voordit-het 'meisje,kon;wórden /geopèreerd pycrleéd'- het tengevolge van bet opnemen'van een dodelijke dosis pantocaine. .In vfirbartd -met'.dézé tragische gé- uw wsr-* w:11 ».r PPvAAG. —.De Tsjècho-Slówaak- se regering heeft de Franse am bassade Donderdag verzocht nte: ingang van. l Méi a.s. het 'Franse Instituut in Praag te sluiter): Alle/ Franse professoren en leraren san deze culturele instelling van hét Franse mmisterië van Ocdérwijs moeten op .die datum het la'nö ver laten hebben. Zij worden beschul digd van spionnage. De regering heeft bovendien de Fransb rege ring verzocht het consulaat-géne raal in Bratislava (Slowakije) uiterlijk 2(5 April a:s. te .sluiten. De vicècónsuj en. zijn staf .worden éven eens van spionnage béschul^ TEHERAN. ZBHnist HoesseinAla hééft., Donderdag avond meegedeeld., dat in het. Zuid- Perzische - oUegeblfid yan Abadan bij ."onlusten een ''Perzischevróuw werd ge d oo den Vdrie Engelsëri- .wer- dèri gedood óf gewond. Hij de' coriipiunistch de schuld voop,/ de ongeregeldheden. Öp! .een /speciale vergadering";van het Pérrischè. kabinet wérd 'beslo ten versterkingennaar :het-: oliégè» bied - te zenden; Höesèein^ Ala( zei, dat. troêpèn. en, tnnks v,-aferi.-;gèzóri- dén Uit Ahvyaz, origèveerZ hbndefd km- ten; Noorden van "Abadan,/ en dat. men de toestand thans .onder cóhtfóle had. v. /•';;/:';.Z:-; Z'/^ RARDINXVZELD Eénscheeps werf.. alhier hééft- een opdracht', ont vingen v! vóór/, dè bouxv. //van,; een stoom baggermol en mét. een emmer- Z: inhoiidZvan ca. 425" liter- en,;twëe èlévötorklepbakken .voor- rekériiiqg •van het gouvernement van Pefu CZuid-Amerika). '-A-ivï beurteriis hébben de verpleegster S: èn -haar *49-jarigè" collega J. M. M, zich wegens het veroorzaken' van dood'door schuld/te verautwoorden gehad..voor dé Groningse.reehtbrink. Ter- zitting bièek. dat züstér S.-op de bewuste dag in de Vèrondèrstel - lirig- vérkeérde, dat dè novocainop Avas; Zij wérd daarin \ersterkt, oiu- dat zij 's morgens dè hoofdzuster van de polikliniek, mej.; M.. bozig had gèzién met het kokeii van éen vlóèi- stof. Zij vond.- op de bewuste afde ling pp een Zcomfoorljé>: eén vloei stof,.'/die precies dezelfde kléur alè nóvocainé- had/ Een hoeveelheid van deze vloeistof werd dénrop door haar gebruikt. Toen 'cïe patiënte overleed en vdeZ"'hoofdzuster toesnel de, bleekdat pantocaine was tóége- diériö uit éen króèsjé, dat dé 'hoofd zuster van 's morgéns tien tot 's mid dags vier uur op het cpmfoortje .had laten staan. In ditzelfde kroesje, dat niet voorzien was van 'het. etiket ..Pantocaine 2%" wérd regelmatig Novocaine gekookt. De hoofdzuster beschouwde hét niet als eèn grove foVt. dat zij de Pantocaine .7.0 lang op hel comfoor- tjé had laten stéan. orr.dat niémand behalve zij en haar assisterrt-zustér Pantocaine mogen koken. Het was gebeurd door öv/rbelasting van het personeel. Zustér'ZC 'dié wist, - dat allés wat1 op de polikliniek- infles jes of kroesjes stondéri^/Titêt geëti ketteerd was Pantocaine bevatte, gaf. toa zich schuldig te hebben -gemaakt aan eén-' groté onn'atiwléttèndhèld. De officier van 'justitie verklaarde dat hier uiteraard van gëeri opzet sprake ,was: pe grondoorzaak was het gebrek: aan verpleegsters... Zus-- ter :.S, achtte hij -"evenwel V/schuldig, omdat zij Ten eerste; niet aan hgt cómfoor mocht komên' eri--.tèn;.twee- de,.omdat".zij wist. ;dat' nletïgeëtiket- teerde- kroesjes Pantocaine-v. bevat-'- tón. Hijejstë; tëgéh;; ha ar vier jdagèO voorwaardelijk* mét èenk/proéftiid yan éen jaar. Bij, de hoofdzuster M. Bch.ttè hijgèen gróvê; schuld, aari- Avezig .en.hij vroeg ten aanzien vari' hadr vrijspraak;-• .KOPENHAGEN- Dejièmarkén én .de r Vërenigde.:;SU.ten .hebbèn ,èen a cqoordb erêikt- óverdg/yboipyaa r- dén yqor één /ibllate^a^yerjdrag vóórrdevEémépn^happelijkè/Zdeféri- sie.vanZ!Groèiüana/:;/aldiis;^erfi'amZ United Próss. /-,1 (Van onze correspondent te Brussel) /.- 'V'lk- -'G ?1 BRUSSEL. Het conflict met-de achninistfatie van, bet/Maishanplari wegens de inbeslagname van fondsen,, die de Griekse regering in België voor bestellingen .in hétkader van het Marshallplan hadZ/gèdéponcèrd, dreigt een politiekeaffair.è ;te Avorden, die een. of: mèerZ ministers wel' eens hun zetel, zou kunnen kosten./ Spaak zal. als - het .patiemëniZZde 'volgende week na hét Faasrece^ weer bijeènkoirit, de. minister van Buitenlandse Z Handel. JMeiirlce, interpelleren over deze .zaak, die overigens' eerder minis ter Van Zeeland in het .gedrang zal brengen, als ten minste sommige -ka- tholieke bladen gelijk hébben. Dat de, Belgische regering,of althans enige departementen, niet zo onschuldig zijn alsaanyankè- lijk wérd- o; rgesteld.- blijjct,>vel uit een communique,:, dat de. Atpè- 'rikaanse ambassadè t'è:' '..Brussel; heeft-uitgegeven- Daarin wordt ge zegd. dat in de nots, die aan de /minister van Buiténlaridse /Handel is overhandigd énwaarin dè. hpu-: ding/dér; V.S, wordt;-.toègelicht,Z/ér- aan: wordt hérinn,erd,, dat reeds, vroeger besprekingen /zijn/'/géhou- dèriZvrmét- Belgische/ regeringsverte genwoordigers. ■De nota zegt, dat dd' Amëri-'Z kaarisé wét; inzake .'dè//Marshallhulp niét toelaat,.dat:de. 'voór; herstel-; doeleind en-yerstrektè dóllarè /yóor dëlgingriyan.een/ óudeï-sctiüïd/wor/- dëri /.gébir.uikt,-' waaririéedé - 'gêïdiè?/ héid,. van; d'è- Zvorderirièsprócèdiire buitéri léding.- blijft; - - •De,'Belgischê regering, diè.Tzich •bensept, pp /dé/'s.chéid"ing dér.'mach-, ten; èri -z egtgéén ,iri ylóèd :/tê kunriêri uitoefenen op een op komst; zijnde beslissing van dé réchtèr. -was dus gewaarschuwd -/èri /hét Z -katholiek'e; blad !..,La Cité" .noemt hét öaaropi ,een; ;grby^Zonvporriditigh"eid /en éeri ó-nmisk«ibarè. politièké fout, dat/: zij heeft gefhtéryenie'erfZter>-ónder- Z steunmg van de. vordering■;.Zder Sócóbêlgé. De- .katboliéke „Stan- daard" zegt .zelfs 'ronduit, dat:.de héle.-,,za^kuiet .zuiver is,.én,;.dat de Amerikanen zo krachtig, iijn- op getreden. -..omdat- zij;dit .wéten,'.-. Dé- firma, bij -. wie ,de Griekse regering bestellingen - had-'gedaan, zounadaVde staalpryzeri f/ZZde;.- hoogte "in waren gegaan,, .'.•geen^zin' mèer tot léveren.-/ óp;;V;-dèV>vóüdg. •yoofwaardénZ /hébben-.-- geliad'.;/.Meri'Z heeft 'ctóenS, dé;!, "uit-f' 1925 ï/datèreridé vordering óp/;dë' Griêkse'/r'egering te baat genóm^D^-.piri'-' vatvrde^lwe^. ring. af 'tè Zkorrii-, handel-', wijze,.. d(è ;,de' „Standaard" ëën/zchi-v cane noemt Ook de groothandel zal de: regering su-onen -DEN/HAAG:'^- Een aantèl/drea- njsatiest;tezainefefZy*eZr^gtó^ ondöZriëmmgèJÏItri/NédérJa^ in een vergadering* in Den Haag unaniem be sloten ;*-,zich ^achtèr-^hët" prijsniveau/te" stab iliseren; - te; scha ren./-/Overleg oyèr enkele/kleine coin/ecties op de.!/,niëuwë .prijzenH beschikking isnog - gaande. v"/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1