Honderdduizenden tonnen staal naar Sowjet-Unie gesmokkeld HET ROTTERDAMSCH PAROOL Westeuropese defensie-orders bleven liggen Deurne gewroken SCHANDAAL IN ROERGEBIED Ernest Bevin overleden Vorstelijk eerbetoon bij vertrek van MacArthur Noord-Korca vraagt 0111 wedelievende regeling Britse kruisers voor kust van Zuid-Perzie Schooltandverzorging in hel gedrang „Hij heeft zijn plaats in de geschiedenis Generaal Donderdag voor beide Kaniers van het Congres Vandaag groenten naar Duitsland Weer staking bij Barcelona Spoorbus in sloot vier gewonden N.S. werkers geven f 23.500 aan Stichting '40-'45 Noordelijke weer op de terugtocht f Nederland-België 5-4 ai Olieraffinaderij te Abadan (grootste ter wereld) gesloten Meeste slachtoffers van influenza ouden van dagen Prins crevliegcr van Chili Granaat bewerkt mei beitel 1; ■,/1/:'"/:////-'/,'-"rtS/;;. Gevolgen van slechte voeding in de oorlogsjaren, worden zichtbaar Incidenten aan de Israëlische grens lie Jaargang, no, 88 Red. en.Adm. Lange Haven 141, Schiedam T«L 6930Ö Abonn.prijsr per week 0.40 per kwartaal S.15, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Maandag 16 'April* 1951] Uitgave - N. V. Do 'Nieuwe Pers Postgiro .393644Bankier.- Amsterdamsché Baak te Rotterdam .Directeur: B. ,de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper LONDEN Met telegrammen-van over de gehele aardbol, een bood schap ,van> de. koning, een speciale radiorede van dc premier, een ka- itraktcristiekës appreciatie van Chur- chjll.-^njJ heeft zijn plaats in de ge- sehiedenis,". jbceft de wereld .op. het BEitLIJN. Honderdduizenden tonnen staal en ander strategisch materiaal ?ji het afge lopen-jaar naar schatting bijna een milliocn ton zijn sinds 1948 door een internationale bende smokkelaars uit het Roergebied naar de Sovvjei-Unie gesmokkeld. De bende, organisa- tie-Thyssen genoemd en geleid door een Oostenrijker, Johann Hasseïgruber, beschikte over een: „bedrijfskapitaal?' van niet minder dan 240 millioen gulden en werkte samen met honderden firma's in Wesl-Duitsiand. en andere West-Europese landen, onder andere ook Nederland. Geallieerde ambtenaren hebben Zaterdag verklaard, dat zij op het punt staan dc'bende, die grote schade heeft berokkend aan dc ophouw van de West-Europcse defensie, op te rollen. Verscheidene West-Duitse zakenlieden zouden reeds gearresteerd zijni ERNEST BEVIN bericht van Ernest Bevin's sterven gereageerd. Nog. geen maand, nadat htf eindelijk zija ambt als minister van BuitenlandseZaken had neer gelegd en een ministerschap zonder portefeuille had aanvaard, heeft het lichaam, waarvan zoveel was ge vraagd, nu de taak er niet meer .was, .heriniet langer kunnen bol werken en heeft een hartaanval een einde aan dit in staatsdienst opge- f sleten leven gemaakt.' j -Mevrouw- Bèvin'/was- .'bij een .be- het bsricht- ofttving -vaii^de hart aanval, die Bevih. had getrofféni-'Zij spoeddezich.; naar';,huis, dóchtoert zij ér.; aankwam bleek haar ëchtge- noot: reeds tè /zijn-overleden. Be- vinsstoffelijk .over'sehot zal Woens dag worden gecreméei-d.- Het overlijden .van. Bevin zal wei nig'invloed .hebben. op de binnen-. Iandse politieke toestand. Het'.voor naamste - gevolg is .voor het 'ogen blik, .dat;.dö meerderhëid van La bour. in/bét- Lagerhuis van 7 op - zetels is gekomen. 'Ha 'zijn. aftreden als minisler van buitenlandse^ zaken wérd Bevin lord zegelbewaarder, eerr. functie -die hem geen. bijzondere invloed in enig de partement gat 'Bevih zal .echter, zeer. doo'r ;de j re gering worden gemist op het gebied van de vakbeweging, waar hij .meer invloed had dan wélk: ander lid van het kabinet ook. - Bi het. Londeinsé .kièsdisïrict jEast - Woolwich,1 waar Bévinf-byV de alge-' meaé; .verkiezingen van1950 met - een,- meerderheid' van12:370 /stem men voór/de Labouipartij'j.was ge- - kozen, zal tengevolge van zijn óver-- lijden', een tussentydse verkiezing moéten:wordèn|;g'ehöuden.' rvt.-ï ::£Staatsliedeü^pyëhj;dedgehéle' - we reld heb bim /Bij' ABevins; :óvferlijdén -getuigd van.:;hun jbewondèririgi vóór Churchill, dié 'hemin /'zyrië óoriögs- kabinet opnam^als"minister van Arbeid fzeide: goedig man is •■•.jyan/óns -heengegaan^ -ïïy jnèènQt-'eea: •••plaats m.•onder: de* .'groteministers 'vanJ /Buitenlandse'tZakéri- van/ons land - - /Dè; Nederlandse .--premier /dr.* -Hr^S^wei-klaardé' i'Zc^agavonïi'.të^ van:-'"h'efc;;o.verUidèn tvah>'B'erin,löat" -^t^eériga^i9^^óófc;^rli«:ïfrasl •voor .dértjar^ niet 'alleen- m-!Engeimd;rnaartin-Europa- er; dc gehele wereld evenzeer."- <Zië verder/pagina- 7) TOKIO. Generaal MacArthur is vanmorgen om half acht met zijn vliegtuig „Bataan" waarvan de aanduiding S.C.A.F. (opperbevel der ge allieerde strijdkrachten) was verwijderd naar New York vertrokken. De zestien kilometer lange weg van de Amerikaanse ambassade naar het vlicg-£ veld was door vijfduizend man van leger, vloot en luchtmacht der Verenig de Staten en tienduizend man Japanse politie afgezet. Naar schatting waren een 500.000 man Japanners op de been. Dc generaal was vergezeld van z\jn vrouw en zu'n zoontje. Officieel Japan had Zaterdag en Zondag afscheid genomen van 'de scheidende opperbevelhebber. ,De minister-president Josbida heeft hem Zaterdag dank betuigd voor zijn grote verdiensten bij de wederopbouw van Japan. De Japanse keker, Hirohito, heeft Zondag generaal MacArthur een afscheidsbezoek gebracht. Difc was de eerste maal. dat een Japans vorst een bezoek bracht aan een buitenlandse particulier, wat MacArthur is sinds zijn ontslag. Bij M^cArthurs aankomst op hét vliegveld:speelden.dé muziekcorpsen 'van léger en: luchtmacht de/'gene- raalsmars/terwijl de "saluutschoten; ;V^' negèntitó/kanonnen', weérklon- kéh. Hij werd. hier.doórhet: voltal- ■lige"' Japanser kabinet én'talrij ke di- plomatenKéh^hogë officiëren/van vijf-: itièh'.landèn opgew;aehtvHechaalde- Tijk.klortk applausvari;öetbeschóü? /Naaatb deV generaal: dev ..erewacht van' tweehonderd'man' had-: geïn specteerd begaf „hü izieh met zijn "echtgenote dooréén- met touwén af-] gezet „gangpad-- naar,' het vliegtuig. Hier nam zijn opvolgen .luitenant/ generaal Ttidgway, afscheid varu hem; 'Bleek- én' met strakke ''- lippen- ging MacArthur bet; vliegtuig bin nen, terwijl, het „Auld -long Syne" weerklonk. r /r;; /.-:. Het republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Joseph Martin heeftmeegedeeld, dat gene raal MacArthur Donderdag om 18.30 uur (NcderlN tijd)- heide Kamers van, het Congres zal toespreken. cifiiïitWTpifm utt na-iiv' üBjf/üiifïiiy ij iitT-fi'iiiinüiüia srüiüianincRRi DEN HAAG. De Nederlandse groentenexport naar West-Duïtsland mag met ingang van vandaag:;wor- dén:hervat. Vanmorgen is voor deze export: dus voor het eerst *geveild kunnen worden. .'Dé expert zal in dc eerste plaats sla en voorts spi nazie komkommers, uien en bewaar- kool uit Noord-Holland omvatten.. Fruit is hij dezé uitvoer niet toe gelaten. Vliegtocht met onbekende bestemming EEN. HAAG ;De KLM zal. naar - wij vern emenbinnen kon 'ietsnieuwsilanceren, nl.vliegr tochten met onbekende béstem- ming voortoeristen^ Deze- tochten zullen worden georganiseerd in samenwerking - metdé léden van-, •dé: Vereniging v van Nederlandse Beisbureaux. ;Van 10 tot en met aanstaandezal de eerste reis,"van deze soort worden on dernomen. v - .r;G^w^ar;Rïi^töav...:,Kpff.-;aêJ^lëèd"ttt'-aeld«ë»Méi.»heÊ.!idê onafscheidelijke handgranaatiadn de. koppelriem, droeg-Zaterdag* in Tokio het ccm- :Nmandól-te.iveïde.;t7i:,Karea.-iOöericare'si$n opvolger, generaal. James van FleeïjMeihQg:V7i- buitenmodel 'uriijórm, eniffe'uren\éefderïuit::de V.S,: in- JaparL wasiaangekomen. VaTf FieeUüiTeedsJioorgereisO. imLrKoTea. - MADRID In. 'een j fabriek te :Manresa (bij^Barcelona)zijn Zater- dag "tierdenhonaerfi arbeiSérk"mta king gegaan. Zij -'eisen een dtiurle- toeslag vari zestig poiietas per week; De fabriekseigenaars .zyn bereid deze te a betalen "als V:het ministerie van arbeid/toestemming^ geeft, - GRONINGEN,; Een van. de bussen van,dè-"G.A,D:Öi: die' voor-de N.S.yié/diénst "onderhouden op dé trajecten in Gróningén,- waar 'de stoomtreinen door dé" kolennood zijn opgeheven, k\Vam Zondag morgen -bij het -pntmoeten; van. een tegenligger inV.dè zadhte berm van de weg tussen.- Ste'dumen Mid- delstum. Hétgevaarte" gleed, in een -vrij diepe sloot éh^kantelde; De passagiers konden slechts dóorjhet noodluik dé bus verlaten. Vier per- ■.sorieh liepen: verwondingen- op'. - Ergerlijk dat verschillende Wcstduitse staalfirma's niet slechts Marshall-gelden voor de uitvoering van Russische opdrachten misbruikt schijnen te behben. maar in enige gevallen, mededeelden, dat zij West- Ëuropcse defensie-orders niet. kon den uitvoeren „wegeu gebrek aan staal". Kan dit bewezen worden, dar. staan hun strenge straffen te wachten. Het is hekend, dat grote Duitse staaifir-nn's vertrouwenslie den naar Berlijn hebben gestuurd om "aldaar te pogen, de zaak in de doofpot" te steker.. De Amerikanen 'zijn echter vast van plan, hard toe te slaan, - Volgens een handelsverdrag, dat West- en Oost-Duitsland gesloten -heeft, mag het Westen 300.000 ton staal per jaar r.aar het Oosten leve ren. Door clandestiene verkopen is 'deze export.echter drie of vier man! groter geworden; Dc zaken, die de bende deed. had den een* enorme omvang en er wer den aanzienlijke winsten 'geboekt. Een ..klein" lid van de bende. 2o'is vérklaardx „verdiende" in nog geen jaar;:.tijd:/150,00|yaollarien-xs.'daarrne-.: de dhrniiSdéls]'';1'naar,//Zuid-Amepika; gevlücby^De' :;wihsten.der grote.:fa-' ibriksirtteiiSmóeten échter veel hoger :zijn geweest;-" /■-, yj .Het-, vervoer ..van het clandestien- iVerkochtef^staalv .^geschiedde.-langs' drie foütës:' rechtstreeks-';per'spoor.1 naar ;GóstkDti?tslahd,: doof N e d e,r- lan d'en„dan oyer zee naar de Bal- tische. Jarideftr w van;Wcst-Duits- Uah'd:'vife'.Oöstëhrijk-.-h^r:.Qpst-Duits-- -lan(L;De >smolikelarij -.-twérd..verge- :maldcëhjirt/;;doofdatv'déj^éïrólé. aan: volddeódé/w'asi 'en j deëxpóftvérgüh-ï .ningeh. hiét centraal, maardóór -fik dér'"èlf .Diiits.ë„Lander" verstrekt werden. :;Dè;-.- Amerikaan se- 'Senaat heeft nü besloten een eigen waar nemer; naar -Duitsland te; zenden.. Van hem verwacht men een rap port,/waarin maatregelen tot.,;;uii- •roeiing;.] van deze wantoestanden, worden.voorgesteld. - UTRECHT. De president van de Nederlandse Spoorwegen, ir F. Q. den Hollander, heefteen che que van f 23.500.overhandigd aan het hoofdbestuur der Stichting '40'45. Dit geld is door dc spoor wegmedewerkers bijeen gebracht uit de uitkering, die dit personeel omstreeks de jaarwisseling heeft ontvangen. De bijdrage is volko men vrijwillig geweest. Nederlanders uit Rusland vandaag verwacht in Helmstedt (Eigen berichtgeving) DEN HAAG In officiële krin gen had men vandaag geen enkel- bericht ontvangen, dat ce honderd Nederlandse gevangenen, welke uit Rusland naar Nederland zullen worden teruggezonden, reeds in Berlijn zouden zijn .aangekomen. Veeleer had/ men de,: indruk,dat hét .transport niet voor vandaag op zijn-vroegst,, jri Helmstedt zou aankomen/Aangezien de -Russen, die/eerst via hun vertegenwoordi ging in Berlijn en, vervolgens door middel van hun ambassadeur iii Den Haag, "de Nederlandse rege ring op de hoogte r hebben gesteld ,van .de' komst vari het ''transport', daarbij geen lijst: mét namen hebt beu overgelégd, zal eerst .na over- neming, van.' 't-- transport ,'in' Hehn-. stedt 'kunnen worden vastgesteld, uit Wélke" personen' deze - twééde groep 'bestaat. ;:f:m "t TOKIO./jr Zondag en vandaag ontmoetten; de verbondenen bij hun zigzagsgewijze opniars aan het Westelijke én Oostelijke front In Korea minder tegenstand, éo meldt het achtste lcgeri Zij maak: ten sfechts /.beperkte vorderingen" de ceragtrekkehdetegenstanders la»gzaam \'oIgend. Dedoor de Nóordëljjkëh achtergelaten uitrus ting was in brand gestoken; Lucht-..; verkenners melder?, dat "de Noor delijken ook pakhuizen-, in brand steken.1-'-"- i Do'fdoelman; vun/Belptë, Daenén schijnt een. gebaart te maken-van: kombinnen,.: DocJ?-deze...."..stand tras alleen - maar -bittera nood-, ■zaak'.- Hij ziet hier voor de: twee de. keer de- bal langs zijn neus tgaan.pdoor tVan. Metis ingescho- :.ten: Jl€t. zou Itierua. nop drie- maal geschieden. TOKIO. Radïo-Pjongjang^;(Noord-Korea) Zondag hietlegedetdd. diit dc regering.van Noord-Korea de Verenxgtk- tNaties; heeft verzocht óm een, vredelievende i-régeHng' van het Koreaanse conflict. Het verzoek is gedaan door de Nobrd- Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken: Het* verzoek is gebaseerdop de xésoluties,?:die in',.November jl. te Praag wierden'aangehóméa door het tweede congres voor het behoud van de, vrede, aldus meldt Radio-Pjong- j.ai-g' - 'i*;:-'":- 'r.'" Nieuwe hoofdcommissaris N.P.V.: mr J.M. Ravesloot AMERSFOORT. -in-één Zón dag -alhier gehouden vergadering, heeft het leidersconvent 'der verr eniging ,,D.e Nederlandse Padvih- ders" mét algèmene stemmen mr. J. M; Ravesloot, burgemeester van Almelo, ;t'ot .zijn,'nieuwe hooldcom- mi5saris benoemd. TEHERAN. De, raffinaderij van de Anglo-IranianOil Company te; Abadan' --.de grootste ter" wereld is Zondag gesloten. Vólgens tele foni sche berichten uit dc stad, worden geen orders van binnenkomende iank- schepen mcér chtyaJigen;De politie .heeft, een gebouw bpzet,. dat door de stakers als hoofdkwartier -werti gebruikt. Volgens Lilt Abadan ontvangen te-, iefónische berichten - hebben Zater dag stakers: rondom, een rafïinadêrij van dé: Ahglo-Irahlan Oil Cy ge post. Slechts ,3.000van de. 12.000 arbeiders verschenen op 'het' werk. Tegelijkertijd werden ook in de óliestad in - de kop van de- Perzische -Golf,' waar 'Donderdag twaalf men sen- werden gedood bij ongeregeld heden, demonstraties gehouden. Hier .zijn/ Perzischepantserauto's aange komen 011 er zijn geen nieuwe on lusten gemeld. - Het parlementheeft -id e afkondi ging.. van de staat van/ beleg voor bet oliegebied goedgekeurd. DEN HAAG. AI i$ de sterfte aan Influenza deze winter In Neder land .naar verhouding lang niet zo hoog-als in Engeland, ér.zijn in de maand Februari toch 657 personen aan deze ziekte overleden, van wie meer - dan twee derde de 70-jarige leeftijd gepasseerd waren. ■/■De' meeste slachtoffers- vielen in •de/ tweéde ,-week van - Februari. Daarna is. ëen/vfïj;,snelle teruggang van het sterftecijfer te constateren. Ook in'/ Februari behoorde rtiet grootste aarital; slachtoffers wéér tot de ouden van/ dageh.i/Vah';: dq 657' overledenen waren slechts 53jon- ger dan; 50 jaar. /Degriepedëtnie was. dit jaar lang hiet-zo"ernstig als in 1949. De Britse regering, die reeds in Teheran heeft iaten-weten,'dat - zij aüé maatregelen zal, nemen,. nodig om de Britse belangen ie bescher- mén,- indiende Perzische: autoritei ten 'daartoe niet bij/machte blijken jtè zijn/heeft nog. békend gemaakt, dat twee kimisers. én 'drie; fregatten in de wateren om Zuid-Perzië gc- 1-eëd diggeh en op het éersté bévél naar Abadan. kunnen vertrekken. BELGRADO. Maarschalk Tito moeteen behandeling ondergaan' voor. een-aandoening .van da - gal blaas; •■:-. PRINS T3ERNHARD heeft in g'._ gerelschap van de Chileense1 ma ar nemend minis t er van Bui tenlandse Zakeii), B'enjamin)Claro Vclasco.'ffiidden). bij: zijn aan komst in Chili's hoofdstad:San tiago soldaten van de Chileense luchtstrijdkrachten geïnspecteerd. SANTIAGO. - Px-ins'. Bernhard is /Zaterdag benoemd ,iot èré-vlie--; ger van dc Chileense...1 lucht-i macht. De Prins ontvingdézetï- tel van de bevelhebberYöh/'dé Chileense luchtmacht//./generaal; Geledon, bij eeii piechtighéid/ihi'.-aé. ruiterschoól te? .Valparaiso.:/ De:- plechtigheid.- werd bijgewopnd'dcor: président Viüela ven de ministërj •van defensie, generaal'Tirado/ v Koningin cn prinsesjes bij „Snip en Snap'; SOEST. Zaterdagavond'" i$i'de Nederlandsej Révue - (Dé/Snip :- en Snap/revue) opgetreden, yóon de voetbalverenigïng "van- het. ko ninklijk paleis te Sóestdijk. De opri tirengst van d eze voor stelling*' \vas voor het Wilhelmina-fonds voor de ••- kankert>estrjjdiog;.---'.t .Koningin.. Juliana: en de beidé;- oudste prinses-: •jes hebben; de vGörstellingbijge woond.'/ f/i WASHINGTON. I Dc Ameri kaanse luchtmacht heeft -bet yer-.- vaardigen van B-45! straalboihthen- werpers gestaakt en zal idé" Ehgelse- „Canberra'L gaarr bouwenl--s /Hét- Amerikaanse - ;tninislerie van BuitenlandseZalceri.èiïhet: secreta-' 'riaat>déri,V.Nv- hebben nog •geen-dér-' gelijk verzoek van dé. Noord-Kore- aanse regering ontvangen. - j /-.Volgens -een; woordvoerder der Vcranigde Naties zou/teen, eventueel; vredesaanbod van de NoordrKore-; aan.se.minister ongeveer jtweedagén nódig hebben om langs de- officiële kanalen Lake; Sucgess bereikeh.'// 'De Aziatisch-ArBbisché; groep,: dié- een vreedzameregelIng :an .Korea tracht voor te bereiden, isZóndag. te' 'New: York voor het- eerst/sinds h et ontslag, van „Mac. Arthur, bij een- gekomonï "tf: Naar 'vérluidt zal de. «roep niét •weer bijeenkomen, voordat Mac Ar thur zijn"'standpunt,' vermoedelijk voor/het Congres,-- heelt uiteengezet; Waar nemers geloven.: dat, ide groep ook het bericht van 'de.-Nöord-Kore-- aansé fadió óver een" vreedzame re geling heeft besproken. Op nadere .berïchteh/schynt gewacht te worden; Hot Nederlands elftal, dat m "de proef wedstrij den -al;eert ver-/ Glijdend herstel had gèt'oonid, heeft -gistermiddag In het Plympisch 1 Stadion te -Am- sterdam xné.t een- 5—4oyerwin- ning op België ppü einde ge maakt aan. de~jreëks''vannacht teleurstellende :'nederlagèn,/:| j De vechtlust, ^slagvaardigheid: en het góede moreel wan onze spelers. die zichvan- een.1—3 achterstand naar een joverwiniimg/'vocht en/jt-er- hieven déze ,72ste;;derby-(.van;dë lageA landen'tot.-eenihóeiend/cn'éëhsatio-;; neal - voetbcdfèstijri;^' waarvan-65.009/ toeschouwers intensief hébben geno ten; Vah-''ldéllsjwé'rt/met 'punten'rtópsébtto-, maar/'tie - stèryykn onze voorhoede, 'Was-; Abe ■'Lenstra. 'Zijnzknappespel/;^ schotvaardigheid twee .doelpunten én twee treffers op dc ïai burtein bereik van "doelman Da enen.; brachten hoL Stadionsoms, tót Tome-,.: loze geestdrift." /'-.*■••B >r oc 't- - AMSTERDAMZondas:m'ör.xett omstreeks 10 *iiürheefteen54-jabige arbeider óp de .zolder va'rijzijr-. wo ning aan de Hoogte -Hadjjk een 10.5 cm lucht do clgranpat,'; diahij j opj déze zólder- zddetê' hebbeh^geyondeft,' met- een' -béitél be\verlrtijHet'; prójee-. tiel, dat hij - in '-dejlinkerhand nicld, ontplofte,/\vaa rd hij zulke '^ragü-. ge verwondlngén aan dié bah dop- liep, dat doievcrtnocdel^/zalbmóe- y' ten: wordciiigeamputeèrd. De/man.; |s;1 lij .het Binnengasthuis ter verpleging opgenomen. UTRECHT. Het/nog; jonge institnnt van de schooJtandverzprgictK^in^;;' ons land heeft met grote mociiykhëdtsn 'tn kampesn. dïczV zijn: Zatj2£ÖaC ïn den bréde besproken in. cén uitgcschrevéndoor de Nédi; Ver. voor Soolale TandJicelktindc>ondcriypdr/, zlttcrschap. vftn prof.' dr G. ,C. Heringa/ Uitgangspunt/,vopr ifle igédachfén- Wisseling- was een rapport, uitgebracht door dc* heer ;,.V. J.;. Backer DI_rl^ directeur van de sectie schooltandverzorging van genoemdq veréniging-.;.S/^%-: Voor bijna elke stichting blijkt deel "alsandeiszjns^ waardoor he tonm'ogeiijfc h et eroo taan tal kin- derèn,/ dat voor.? een .werkochtend per tandarts.- isvastgesteld, ..twee-' maal per rjaar tc onderzoeken cn -te PehandèlGn. ,Ecn.: vierde deel -./der .sciio'oljeugd nadertbij - bet betreden 'der/- eer/te "schoolklasse reeds f-het' sevenda/'févensjgart-'Dit brengt rn.ee, dat Ket"tandbederf reeds ver /oort- 'geschrocieji imri /zijn::/:-/-z-/i.. I Daaró rry b èhöort,a Idbs 4iet; rapport, :desc h DOltandverz ör ging i - a ante. -vangen op-de tij'd;'dat het kind éaritai ,vv/uRingéiL;dat/hódig/is,; ólijkt dubbel/-"no/.'Vgro'ot'./ais:. aanvankelijk wei'd verwacht./Vermoedelijk isdit. gevolg 'vanj/heLTeitrtdét .de"tónden én kiezen.j welke./)n'dé h'uidig f tijd te voorsclfijnkomciï/'tengeyolge van dc-oorlog, in' de,slechtste /jaren van' de voëds'élvoorziening '/zijn;jgé- vprmd./.Oókdé. tóe genomensn'oép- •lust; wérkt? hier.-funest.. Ovér.beias- ting; van 'de schooltandarts'kan'af-: ■zakken -van-' cïe kwaliteit van -- het we "k véroÓTzaken /-Ook t financieel -komen dreigende qn v/eer s wolkeh opzetten.jën/ -.verrij- ging:-dei'--bjjdragon-.van de zieken- lohdsënj.tóLjyblgeris/het/rapport/nict uit 'kunnen1 blijven, evéhmïn als" het Rijk1'J zal"t Kunnen -i tütblyvcn ,-tpet ■subsidie.;; y-rc.'i/' fff ,/-/• f-y De/vergadering-.'besloot-:een m'otio Ic- /.zendón 'aan//deStaatssecretaris van de .VólksgeTOhdhèidiëwaariri dé aanitócht;gevcsti£drivordtydp.f dekuf- géntie>vanvmaatóege3eii,lzówel;-:Hhan.' ge var én', wc r de awéggenöra enw. élke.-/ dé /voortgang van/de. schoollandver- gorging bedreigen, éw A/t AMMAN./'—.-Jordanië ;Jiesftver klaard idat, Israelisché-fholdateri jyóor -V; de- derdemagl dn ..de afgelopen'w.éelc de; wapenstnrtand.Ahebbénrtgcschóh-;; den A-Vrijdag/ haddeii' zij-;, in/liet gé-, bied van/.Latroen de grens over- schredën,-.:AInrt;;;ófÖciilè::^isi^Hsèhe''-. kringen wordt' méldmg gemaakt van - tweé' :ihci'denteri ".'aah//dé?;:OTéiis inét; Syrië e ti~- a an.die rué t KJordaiiic. Daarbij vy^s een 'Israëlische/ politie- man gewond éhl-eéfi'Tsi-hélischcsói- daa t gewohd ën/gév^^h/^ériqi igeüisnd- lands- Wcstclijke-uind .Weeisvorwach'tidg geldig, wan'Ji g. Maandagavondy'/.totfe>Dins4qg-' .sKayqildi^vérah'dërlök'Bfb'ó ;fe/metk:-''enlcel0/-;-buicnj!L/Krac g: tot ,'jmatige"tóestchjké' '.^tvihdr lets/kóuaeL-'Qyerda&ëf;^ 17 April Zon 0p «5^1 onSór 19^ Maan op'-'MUl- onder 04.16;- .-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1